Garis Panduan Pengurusan Kelas Pemulihan Khas

1. 1.1

Pentadbiran Program Pemulihan Khas Jawatankuasa Pemulihan Khas Sekolah Sekolah hendaklah menubuhkan satu Jawatankuasa Pemulihan Khas : Penasihat Pengerusi N. Pengerusi 1 N. Pengerusi 2 Penyelaras AJK : : : : : : : : : Guru Besar Penolong Kanan / Guru Kanan Pentadbiran Penolong Kanan / Guru Kanan Hal Ehwal Murid Penolong Kanan / Guru Kanan Kokurikulum Guru Pemulihan Khas Guru Kelas Guru Bahasa Melayu Guru Matematik Guru Kaunseling

Jawatankuasa Pemulihan Khas yang diterajui oleh Guru Besar hendaklah tegas di dalam melaksanakan Kelas Pemulihan Khas sebagaimana yang diarahkan oleh Kementerian Pendidikan Khas melalui surat pekeliling KP (BS) 8502 / 5 / PK / Jld.V(26) bertarikh 28 Januari 1986. 1.2 Perjawatan Guru Pemulihan Khas Surat pekeliling KP (BS) 8594 / Jld.II / 32 bertarikh 22 Januari 1985 telah mewujudkan semula perjawatan Guru Pemulihan Khas dan guru ini dikehendaki berkhidmat sepenuh masa melaksanakan Program Pemulihan Khas sebagaimana yang ditetapkan. Semua sekolah rendah gred A dan gred B diperuntukkan seorang guru pemulihan khas dan mereka tidak termasuk dalam perkiraan peruntukan guru asas ( n x 1.5 ) seperti dalam kelayakan guru. Amalan melantik Guru Pemulihan Khas sebagai guru ganti adalah tidak dibenarkan. 1.3 Perlantikan Guru Pemulihan Khas Guru Pemulihan Khas adalah dilantik oleh Guru Besar di kalangan guru-guru di sekolah berpandukan kriteria berikut : • minat • pengetahuan • pengalaman mengajar • Kursus yang pernah dihadiri • Lantikan sekolah

1

Garis Panduan Pengurusan Kelas Pemulihan Khas

1.4

Panduan Pencalonan Guru Pemulihan Khas 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 Dibuka kepada semua guru di sekolah. Jika ada lebih daripada seorang guru yang berminat, lantik guru yang sesuai berpandukan kriteria di atas. Jika tidak ada guru yang menawarkan diri untuk menjadi guru pemulihan khas, Guru Besar hendaklah menggunakan kuasanya untuk mencalonkan mana-mana guru yang difikirkan sesuai untuk dilantik menjadi guru pemulihan khas. Jika berlaku kekurangan guru di sekolah, Guru Besar tetap juga dikehendaki melantik seorang guru tetap dan terlatih di sekolah untuk menjadi guru pemulihan khas. Kekosongan guru untuk mata pelajaran lain hendaklah ditampung dengan Guru Sandaran Tidak Terlatih (GSTT). Bagi Sekolah Jenis Kebangsaan, guru pemulihan khas hendaklah dilantik di kalangan guru-guru mengikut opsyen berikut : • Opsyen Cina bagi SJK(C), • Opsyen Tamil bagi SJK(T).

1.4.5

PERHATIAN Guru-guru berikut tidak boleh dilantik menjadi guru pemulihan khas : • • • • 1.5 Guru Sandaran Tidak Terlatih ( GSST ), Guru yang sedang mengikuti mana-mana latihan perguruan seperti Kursus dalam Cuti ( KDC ), Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah ( LPBS ) daln lain-lain, Guru yang berada di luar norma perjawatan sekolah iaitu Guru Media, Guru Pusat Sumber dan Guru Bimbingan / Kaunseling dan juga mana-mana perjawatan luar norma yang akan diwujudkan kelak mengikut keperluan semasa, Guru Besar, semua Penolong Kanan / Guru Kanan dan Penyelia Petang.

Bilangan Murid Dalam Satu Sesi Pemulihan Bilangan maksima murid pemulihan khas dalam satu kelas bagi satu sesi P&P ialah seramai 15 orang.

1.6

Sistem Pengambilan Murid Sistem pengambilan murid yang diamalkan adalah `Withdrawal System’ iaitu penarikan keluar murid yang menghadapi masalah dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan Matematik dari kelas aliran perdana untuk dipulihkan di kelas pemulihan khas. Kelas pemulihan khas hendaklah dilaksanakan dari Tahun 1 hingga ke Tahun 6. Keutamaan adalah kepada murid Tahap 1 iaitu Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3. Walau bagaimanapun ketetapan ini adalah tertakluk kepada pindaan semasa.

2

Garis Panduan Pengurusan Kelas Pemulihan Khas

1.7

Kaedah Pencalonan Murid Murid dicalonkan oleh guru kelas / guru mata pelajaran berdasarkan kriteria-kriteria berikut : • Lemah mata pelajaran asas, • Keputusan dalam PKBS yang rendah, dan • Pemerhatian guru. Guru kelas / guru mata pelajaran yang mencadangkan murid berkenaan dikehendaki mengisi Borang Pencalonan Murid.

1.8

Kaedah Penyaringan Murid Murid yang dicalonkan akan disaring menggunakan satu set ujian piawai iaitu Ujian Penentu Penguasaan 3M ( IPP3M ) terbitan Jabatan Pendidikan Khas. Kaedah pelaksanaan ujian IPP3M boleh dirujuk dalam Buku IPP3M, IPP3M 2 dan IPP3M 3.

1.9

Kaedah Penerimaan Murid ke Kelas Pemulihan Khas Murid yang telah gagal melepasi Ujian IPP3M akan disyorkan untuk mengikuti Program Pemulihan Khas. Ibu / Bapa / Penjaga murid hendaklah dihubungi dan dimaklumkan berkenaan perkara ini.

1.10

Pengembalian Murid Pemulihan Khas Ke Kelas Aliran Perdana Murid-murid yang telah melalui proses pemulihan khas dan telah lulus ujian pelepasan yang dikendalikan oleh guru pemullihan khas dari semasa ke semasa akan dikembalikan ke kelasnya di aliran perdana. Guru pemulihan khas akan mengisi Borang Pengembalian Murid dan guru kelas perlu menandatangani borang ini sebagai tanda penerimaan kembali murid-murid ini.

1.11

Mesyuarat 1.11.1 Mesyuarat Jawatankuasa Pemulihan Khas Mesyuarat Jawatankuasa Pemulihan Khas peringkat sekolah hendaklah diadakan sekurang-kurangnya 4 kali dalam setahun dan minit mesyuarat hendaklah dicatat dan difailkan di dalam Fail Jawatankuasa Pemulihan Khas. Mesyuarat Jawatankuasa Pemulihan Khas hendaklah dipengerusikan oleh Penolong Kanan / Guru Kanan dengan Guru Besar sebagai penasihat.

3

Garis Panduan Pengurusan Kelas Pemulihan Khas

1.11.2 Perjumpaan dengan Ibu / Bapa / Penjaga Perjumpaan dengan ibu / bapa / penjaga kepada murid yang dikehendaki mengikuti program pemulihan khas perlu bagi tujuan pemakluman, perkongsian maklumat dan menjalinkan hubungan baik. 1.12 Kelas Pemulihan Khas Pihak pengurusan sekolah hendaklah berusaha untuk menyediakan satu tempat yang sesuai dan kondusif untuk pelaksanaan program pemulihan khas. Tempat berkenaan harus mempunyai keluasan yang selesa ( minimum 1.5 bay ) Sekiranya sekolah tidak mempunyai bilik darjah kosong, lokasi-lokasi berikut adalah dicadangkan untuk dijadikan kelas pemulihan khas buat sementara waktu sehingga sebuah kelas yang sebenar dapat diusahakan : • • • • • • • 1.13 Pusat Sumber, Bilik Rawatan, Bilik SPBT, Makmal / Bilik komputer, Bilik Kaunseling, Bilik Gerakan / Mesyuarat, atau mana-mana tempat yang kurang gangguan.

Waktu Persekolahan Bagi sekolah satu sesi, waktu kerja guru pemulihan khas adalah mengikut waktu sekolah satu sesi iaitu daripada kira-kira 7.30 pagi hingga kira-kira 1.00 petang. Bagi sekolah dua sesi, guru pemulihan khas terpaksa datang untuk kedua-dua sesi iaitu sesi pagi dan sesi petang. Waktu kerja yang dicadangkan bagi guru pemulihan khas di sekolah 2 sesi adalah seperti berikut : Waktu Masuk Waktu Keluar 8.30 pagi 9.00 pagi 9.30 pagi 10.00 pagi 2.00 petang 2.30 petang 3.00 petang 4.30 petang

4

Garis Panduan Pengurusan Kelas Pemulihan Khas

2.

Bidang Tugas dan Tanggungjawab Guru Pemulihan Khas 2.1 Pentadbiran Umum 1. Membentuk dan menggerakkan Jawatankuasa Pemulihan Khas Sekolah, 2. Menganggotai Jawatankuasa Kurikulum dan Kewangan peringkat sekolah, 3. Menyediakan takwim kelas pemulihan khas bersama dengan AJK Pemulihan Khas; merancang dan melaksanakan aktiviti kelas pemulihan khas sepanjang tahun, 4. Memberi taklimat kepada pihak pentadbir sekolah dan guru-guru yang berkaitan tentang Program Pemulihan Khas, 5. Menyampaikan maklumat dan dapatan Mesyuarat Pemulihan Khas peringkat Daerah dan Negeri kepada pihak pentadbir sekolah dan guru-guru yang berkaitan, 6. Memastikan fail-fail kelas pemulihan khas seperti berikut diwujudkan dan sentiasa dikemaskini : • • • • • • Fail Fail Fail Fail Fail Fail Pemulihan Khas Sekolah, Jawatankuasa Pemulihan Khas, Maklumat Kelas Pemulihan Khas, Mata Pelajaran, Data Program Pemulihan Khas ( 3M ), Peribadi Murid Pemulihan Khas,

7. Mengadakan perbincangan bersama dengan AJK Pemulihan Khas. 2.2 Pengurusan Pencalonan, Kemasukan dan Pengembalian Murid 1. Memastikan semua murid yang dicalonkan oleh guru kelas / guru mata pelajaran mesti disertakan dengan Borang Pencalonan Murid. 2. Menjalankan ujian saringan untuk menapis murid yang dicalonkan. 3. Mengisi Borang Keputusan untuk memaklumkan kepada guru kelas / guru mata pelajaran akan pengambilan atau penolakan murid yang dicalonkan berdasarkan wajaran ujian saringan yang diperolehi. 4. Mengisi Borang Pengembalian Murid ke kelas aliran perdana untuk memulangkan murid yang telah dipulihkan kepada guru kelas. 2.3 Pengurusan Data 1. Memastikan data dan laporan status kelas pemulihan khas dikemaskini dan dihantar kepada Pejabat Pelajaran Daerah masing-masing sebelum atau pada tarikh-tarikh berikut iaitu 31 Januari, 30 April, 31 Julai dan 30 Sept, 2. Memastikan sesalinan data dan laporan status itu disimpan di dalam Fail Data Program Pemulihan Khas ( 3M ).

5

Garis Panduan Pengurusan Kelas Pemulihan Khas

2.4

Pengurusan Kewangan 1. Memperolehi maklumat tentang baki peruntukan PCG Kaunseling, Mata Pelajaran Bahasa Melayu dan Matematik daripada Ketua Panitia Mata Pelajaran masing-masing, 2. Membuat Anggaran Belanja Mengurus (ABM) bersama-sama dengan AJK Pemulihan dan pihak pentadbir sekolah.

2.5

Pengurusan Kelas 1. Memastikan suasana kelas pemulihan khas selesa untuk P&P, 2. Memastikan keperluan alatan P&P kelas pemulihan khas mencukupi.

2.6

Pengurusan Jadual Waktu 1. Mengadakan perbincangan dengan guru yang menyediakan jadual waktu untuk merangka jadual waktu yang sesuai, 2. Menyerahkan sesalinan jadual waktu kepada pentadbir sekolah, guru kelas dan guru mata pelajaran yang berkaitan.

2.7

Pengurusan Pengajaran & Pembelajaran 1. Memastikan Buku Persediaan Mengajar sentiasa berada bersama ketika sesi P&P dan dikemaskini, 2. Memberi dan menyemak latihan murid pada setiap sesi P&P, 3. Membuat penilaian setelah habis mengajar sesuatu kemahiran dan merekodkan keputusan penilaian, 4. Menyedia rekod prestasi murid, mendapat pengesahan dari Guru Besar sebelum diserahkan kepada ibu bapa; salinan rekod prestasi perlu diberikan kepada guru kelas dan guru mata pelajaran yang berkaitan.

2.8

Pengurusan Rekod Kehadiran Murid 1. Menyedia dan mengemaskini Rekod Kehadiran Murid pada setiap hari bagi tujuan berikut : - Merekodkan kehadiran murid bagi setiap sesi pemulihan, dan - Mengesan pergerakan murid (sama ada murid itu menghadiri kelas di aliran perdana tetapi tidak hadir ke kelas pemulihan atau sebaliknya).

6

Garis Panduan Pengurusan Kelas Pemulihan Khas

2.9

Pengurusan Mesyuarat 1. Menetapkan tarikh mesyuarat Jawatankuasa Pemulihan Khas, 2. Menyedia dan mengedarkan surat panggilan mesyuarat berkenaan bersama dengan minit mesyuarat yang lepas dalam masa 7 hari sebelum tarikh mesyuarat, dan 3. Menyediakan minit mesyuarat bagi setiap mesyuarat tersebut dan failkan dalam Fail Jawatankuasa Pemulihan Khas.

2.10

Pengurusan Dokumentasi 1. Mengumpul dan menjilidkan laporan aktiviti-aktiviti kelas pemulihan khas failkan dalam Fail Jawatankuasa Pemulihan Khas.

7

Garis Panduan Pengurusan Kelas Pemulihan Khas

3. 3.1

Pengurusan Fail-fail Pendidikan Khas Fail Pemulihan Khas Sekolah Guru pemulihan khas perlu memohon kepada pihak sekolah supaya mewujudkan satu fail bagi kelas pemulihan khas dengan nombor rujukan untuk menyimpan segala surat menyurat berkaitan urusan kelas pemulihan khas di sekolah. Satu salinan fail tersebut hendaklah disimpan di kelas pemulihan khas untuk memudahkan rujukan.

3.2

Fail Jawatankuasa Pemulihan Khas Guru Pemulihan Khas bertanggungjawab menyediakan Fail Jawatankuasa Pemulihan Khas dan memuatkan dokumen-dokumen berikut : • • • • • • Minit mesyuarat, Takwim Tahunan Kelas Pemulihan Khas, Kertas Kerja Aktiviti / Projek Kelas Pemulihan Khas, Surat menyurat setiap Aktiviti / Projek Kelas Pemulihan Khas, Laporan Aktiviti / Projek Kelas Pemulihan Khas, Jadual Pencerapan,

Fail Jawatankuasa Pemulihan Khas ini hendaklah dikemaskini dari masa ke semasa. Fail ini hendaklah disimpan di bilik Guru Besar dan di kelas pemulihan khas untuk memudahkan rujukan pihak pentadbir sekolah dan pegawai-pegawai dari Pejabat Pelajaran Daerah dan Jabatan Pelajaran Negeri Perak pada bila-bila masa.

3.3

Fail Maklumat Kelas Pemulihan Khas Guru Pemulihan Khas bertanggungjawab menyediakan Fail Maklumat Kelas Pemulihan Khas dan memuatkan dokumen-dokumen berikut : • • • • • • • Pekeliling-pekeliling berkaitan Pemulihan Khas, Borang Biodata Guru, Senarai nama murid, Statistik murid pemulihan khas, Jadual Waktu Induk Kelas dan Jadual Waktu Peribadi Guru, Senarai nama murid-murid pemulihan khas yang telah dipulihkan, Lain-lain dokumen semasa yang berkaitan.

Fail Maklumat Kelas Pemulihan Khas ini hendaklah dikemaskini dari masa ke semasa. Fail ini hendaklah disimpan di bilik Guru Besar dan di kelas pemulihan khas untuk memudahkan rujukan pihak pentadbir sekolah dan pegawai-pegawai dari Pejabat Pelajaran Daerah dan Jabatan Pelajaran Negeri Perak pada bila-bila masa.

8

Garis Panduan Pengurusan Kelas Pemulihan Khas

3.4

Fail Mata Pelajaran Pemulihan Guru Pemulihan Khas bertanggungjawab menyedia dan mengemaskini Fail Mata Pelajaran. Fail ini mengandungi dokumen-dokumen berikut : • • • • • • • Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran, Maklumat semasa mengenai mata pelajaran, Senarai Bahan Bantu Mengajar (BBM) yang digunapakai, Jadual penilaian kelas pemulihan khas dan PKBS, Bank soalan penilaian, Keputusan pencapaian setiap murid dalam setiap penilaian, Lain-lain dokumen semasa yang berkaitan.

3.5

Fail Data Program Pendidikan Khas (3M) Fail ini diwujudkan untuk menyimpan salinan Laporan Data Program Pemulihan Khas yang wajib dihantar ke Pejabat Pelajaran Daerah mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan iaitu pada 31 Januari, 30 April, 31 Julai dan 30 September.

3.6

Fail Peribadi Murid Pemulihan Khas Guru Pemulihan Khas bertanggungjawab menyedia dan mengemaskinikan Fail Peribadi Murid bagi setiap anak muridnya. Fail ini memuatkan dokumen-dokumen berikut : • • • • • • Borang Pencalonan Murid ke kelas pemulihan khas, Borang Keputusan Pengambilan murid ini, Borang Biodata murid, Rekod Penilaian murid, Borang Pengembalian Murid ke kelas aliran perdana ( bagi murid yang telah dipulihkan ), Lain-lain dokumen yang berkaitan dengan murid.

9

Garis Panduan Pengurusan Kelas Pemulihan Khas

4. 4.1

Pengurusan Kelas Pemulihan Khas Suasana Kelas Pemulihan Khas Sebuah kelas pemulihan khas yang piawai hendaklah mempunyai item yang berikut : • • • • • • Jadual Waktu Kelas, Catatan Aktiviti Bulanan pada papan kenyataan kelas, Carta Organisasi Kelas, Carta-carta maklumat kelas, Carta Aliran Proses Pemulihan Khas, Carta-carta lain yang berkaitan.

Selain itu, guru pemulihan khas adalah digalakkan untuk menceriakan lagi kelasnya mengikut kreativiti masing-masing.

5.

Pengurusan Jadual Waktu Pengagihan masa yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia adalah seperti berikut : Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3
MINIT MENGAJAR

-

Persediaan
JUMLAH

330 minit 330 minit 330 minit 990 minit - 120 minit - 1110 minit

Sekiranya ada murid Tahap 2 yang dikenalpasti memerlukan pemulihan khas, cadangan agihan waktu mengajar adalah seperti berikut : Tahun Tahun Tahun Tahun 1 2 3 4, 5 dan 6 240 minit 240 minit 240 minit 270 minit 990 minit - 120 minit - 1110 minit

MINIT MENGAJAR

Persediaan
JUMLAH

Ketetapan dan cadangan masa ini boleh dipinda bergantung kepada bilangan murid yang dikenalpasti memerlukan pemulihan khas di sekolah masingmasing.

10

Garis Panduan Pengurusan Kelas Pemulihan Khas

6. 6.1

Pengajaran & Pembelajaran Kurikulum Mata Pelajaran dalam Program Pemulihan Khas dihadkan kepada Bahasa Melayu dan Matematik sahaja kerana kurikulumnya hanya 3M iaitu membaca, menullis dan mengira. Senarai kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid pemulihan sebelum mereka dikembalikan ke kelas aliran perdana ada dicatat dalam Buku Panduan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas terbitan Jabatan Pendidikan Khas seperti berikut : Mata Pelajaran Bahasa Melayu Matematik Set Kemahiran ms 20 – ms 21 ms 210 – ms 212 Cadangan Kaedah dan Aktiviti P&P ms 23 – ms 37 ms 214 – ms 263

Set-set ujian saringan dan diagnostik dalam Buku Panduan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas terbitan Jabatan Pendidikan Khas ini boleh digunakan oleh guru pemulihan khas mengikut kesesuaian bagi tujuan menilai tahap pengetahuan / kemahiran murid serta perkembangan murid-muridnya.

6.2

Pencerapan Pengajaran Guru Pendidikan Khas Pencerapan ke atas pengajaran guru pemulihan khas perlu dilakukan oleh pentadbir sekolah mengikut jadual.

11

Garis Panduan Pengurusan Kelas Pemulihan Khas

7. 7.1

Dokumen Rasmi P&P Buku Persediaan Mengajar Guru Pendidikan Khas Sehingga kini, belum ada Buku Persediaan Mengajar yang dicetak khas untuk kegunaan Guru Pemulihan Khas. Jadi semua guru pemulihan khas perlu menggunakan Buku Persediaan Mengajar sekolah masing-masing. Buku Persediaan Mengajar Guru merupakan dokumen rasmi dan hendaklah sentiasa berada bersama dengan guru semasa proses P&P. Butiran harian yang perlu ditulis dalam Buku Persediaan Mengajar adalah seperti berikut : • • • • • • • • • Tarikh dan Masa Kelas Tajuk Kemahiran Isi Pelajaran Objektif Langkah Pengajaran / Aktiviti Bahan Bantu Mengajar Refleksi ( hanya boleh ditulis selepas habis sesi P&P )

8.

Penilaian dan Rekod Prestasi Murid Penilaian secara `formal’ dan ‘informal’ hendaklah dilaksanakan bagi menilai pencapaian murid pemulihan khas dari masa ke semasa. Soalan penilaian dan pelaksanaan ujian adalah tanggungjawab Guru Pemulihan Khas dan Guru Mata Pelajaran di sekolah masing-masing. Penilaian perlu setelah tamat satu-satu kemahiran yang diajar. Keputusan mesti direkodkan dalam Rekod Prestasi Murid dan disahkan oleh pihak pentadbir sekolah dan salinan kepada guru kelas dan guru mata pelajaran. Pencapaian murid perlu dicatatkan di ruangan belakang Buku Persediaan Mengajar.

9.

Pencalonan Murid Pemulihan Khas ke Program Pendidikan Khas Murid pemulihan khas yang telah menjalani satu tempoh pemulihan khas yang panjang dan tidak dapat dipulihkan perlu diberikan perhatian. Guru pemulihan khas perlu berbincang dengan ibu bapa / penjaga bagi mendapatkan maklumat tambahan mengenai murid ini dan mencari punca masalah yang sebenar. Sekiranya perlu, hantar murid berkenaan untuk pemeriksaan doktor. Jika murid ini disahkan oleh doktor sebagai menghadapi masalah pembelajaran, dapatkan persetujuan ibu bapa / penjaga supaya murid ini calonkan untuk masuk ke program pendidikan khas. 12

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful