You are on page 1of 2

7/5/12

5

Bad

Oneindia

Habits

News

Movies

You

Hindi

Need

Kannada

To Avoid After Sex |

Malayalam

Tamil

Telugu

Auto

English ह द ಕನ ಡ മലയാളം தமி

Home

Cricket

Gadgets

Lifestyle

Money

లగ

Facts About Sex

Travel

Search

Spice Up Your Life

Sex & Other Spheres
இ திய

திர

» தமி

உற

» காம

ரா

உடேன சா ப டாத

கிழைம, ஜூைல 4, 2012, 10:21 [IST]

A

க!

AA
தா ப ய உற

த பதிய க

இைடேயயான அ தர
பட

ேபா

கமான உற

வள க

அவசியமி

ைல எ

ெகா

றா

நட

ெகா

வ சய

கைள த பதிய

ளேவ

அவசியமாகிற
க ப

உடேன

SHARE THIS STORY

ைறகைள

. இதனா

0

0

காத

தி ெகா

றாக

ேதைவய

க தா

கிறா க

கி

ெகா

டேதா எ

றன

நிைன தா

அறி

கி

ரசி கலா

எனேவ ரசைன
கி

கள

ெகா

தைட ேபா

ஆைட அண ய அவசர

கலா .
வைகய

கா ட ேவ

டா

காத

க!

உற

பல
உற

தா ப திய உறவ
இ த

யா

வா

ப ர சைன இ

ேபா வ

வசீகர ைத ெகா
கிற

. அதாவ

என சி தி க வ டா


நி ண க

உடன யாக உற க தி

கிவ

தவ

சகஜ

பட

' வா
ஃப ட

தி

தி இ
'

தா

உண

னா எ

... ச ேவய

ைக

ெப


ெகா
க!
'ெச

' அவசிய !
ைலேய... சீன

ல ப

இைமகள

ெத

ெப

தமி டா

!
மா?

கிளேவைஜ எ

ேம உடேன

கிறா க

ைற

ைணைய

கா

ெச

மா? இத ப

'ெச

றன .

உடேன

'ெச

!

தகவ

ட தா

வர

சேநர

நிைன

இரவ

'அ த' மாதி

ஆைட

இைளஞ க

உடேன சா ப டாத

ண ைவ

நி ண க


யைலேய.. ெச
மா


பா

ேதா

றா

ெகா

உற

, ஏேதா தவ

டா

More Headlines
வா வ

. அேதேபா

ேவ

1

30 வய லேய

உடேன

றன . ஏென

ேவ

நிைன க

நி ண க
அவசர

ைண உ

. ேவைல

அ த மன நிைலய

அண ய

1.4k

. அத காக

நி ண க

கலா . எனேவதா

Like

ள யலைற ேநா கி ஓட

ள யலைற ேநா கி ஓ னா

Limitless Updates

. அ த ேநர தி

கலா , இ

நட

ைம

தா

ைண இ

எதி பா

மைனவ
ஏ ப

Sign up for FREE Newsletter
Your Name
Enter email id

தா

ைல எ


கணவ

க!

த உடேன

Diet Tips for Vegans

கட

உடைல

உற

Like

ப றி சில

ெகா

.

தா ப ய உறவ

ைக அைறய

ெத

இைடேய ேதைவய ற ச
தவ

க ேவ

. இத

பாக கா

ப ரா

...!

.

. த பதிய

,ெச

அ த இன ைமயான மனநிைலைய ரசி க

.

tamil.indiansutras.com/2012/07/5-bad-habits-you-need-avoid-after-sex-000492
1/3

அத ெகா "ெராமா நி ண க மனைத ேபா .7/5/12 ப 5 க ேவ உறவ இ Bad Habits ேபா த பதிய மனதி உறவ ேவைலேயா. ெபா கி தம ஓ தா றன ந இைட ைல எ தவ எ இ பைர அ ல சலாகேவ ைணைய . எனேவ எைத ெகா தா உற ந வம இ ந ைம த எ கி உ டா . ேவைல எ கி ல எ உடேன சா ப டாத உ ஆ கிரமி தி க ேவ ம ன எ ல மனைத அைலபாய வ எ லத ைறய தின ப To Avoid After Sex | . எனேவ அவசியமா . க மகி சியாக இ கிய க ேவ அைழ வ உ மகி ெகா வைர அைத ப றிய சி ேவைளய ெச ளலா க அ த ேநர தி ைமயான நா டமி வாக த பதிய க ைவ சில நிமிட . இ தரலா எ கி றன . உ வ அவமான ப றன ெச உ ேவ வ க ேவைளய க சி தைன எ வ ம சன . தன கைள காைலய நம அவ க ேவைலய கி ெகா தா ப ய உறவ சா பா ெசய நட உ ழ ைதக ப லா க ெதாட . [ க Topics: kamasutra. ேச அம ம தா இ நிதானமாக சா ப ப ைல. ஆனா தைட ேபா நிைன ப .ேபா ைவைய வ இ ஒ நட தா ேபாகிறவ க டா நயமாக அ ப வ இ நி ண க ஒ . You may not realize this but there are several things. அ சி ைண வைகய றாக இ றன கள அவைர தி றாம எ நி ண க . done quite tamil. அைத இ ஒ உட தியதாக அைம ேதாழிைய ேபான எ . உறவ ேப ல தவேறா..com/2012/07/5-bad-habits-you-need-avoid-after-sex-000492 2/3 . தா ப திய உற உடேன தைலயைணைய ந ப எ கிறா க தன யாக ப அ த இரவ வ ேவைல அ றி வ ேபாதா ெச ஓ ப அத கான வ ைடைய ெச Need டா ைல. ெதாட ேமாசமான வ சயமா ள பத ப சி தைன ஓ னா நி ண க ேபா காதைல அதிக க றன கி லா ம ைகயைற ெகா கிற . அ ேபால த பதிய அ உ ைமயான உறவ னா ைறய இரவ கள மகி க சி நிைற த தன யாக அழகான பாதி ைப ஏ ப றாக பசிய க நிைலைய . எனேவ ப ப றி வ ம வ பசி தா கிற வ .indiansutras. பழ க மாவ க ெச இ ைப டா . ஆனா ேபா ைவ . ஆனா த பதிய You ளேவ "இ எ ற மாறாத கணவ வ . உற ைமைய ப பாகேவ ெப ழ ைதகைள உட க ஏமா ற ைத அதிக . romance tips. எனேவ ந நி ண க தியான . அ த ச ேதாச தி ல. அைத வ ேப வ க . but certain things that you may do after sex can ruin everything.. தைட க தி அ தவைர ஊ வ வ ழ ைதக வ திவ ல க . உறவ எ வ . இ இர வ க ெகா ைகயைறய இ அ கலா . உ உடேன சா ப ட தி . ப எ அ தர க ேவைளய ண கள மகி சிைய தரா தன தன ேய உற தன வ ெக அ ம ப ஒ ெவா உ கள ட ச ேப ப கள ண ெச அ தர சிைத வ க ைவ வ வத . இய அ . எ ப வைர ெதள வான பதி கவன . ேபா ைணைய ெநா ைக அைறய சி க ேவ . ெராமா English summary You might emphasize a lot on the foreplay acts to build your mood for sex. காம ைத எ க ] ரா.