You are on page 1of 6

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU(PPG) (Ambilan September 2012)

[PANDUAN KERJA KURSUS]

CMP 2011 KOKURIKULUM


Semester 4 (8 September 2013 13 January 2014)

PENILAIAN CMP 2011 KOKURIKULUM Tugasan ini akan menyumbangkan 100% markah kepada kursus CMP 2011 Kokurikulum dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik/Panduan memberi markah. Wajaran pentaksiran : 1.Kumpulan - Kertas Kerja : 60% 2. Individu 3. Forum Refleksi Kendiri Surat rasmi : : 20% 10% 10% 100 %

5 Soalan Online : Jumlah Markah

PLAGIARISME : POTONG MARKAH Amaran : Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan. Jika plagiarisme dikesan, markah akan dipotong seperti berikut: Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 30%: potong 20% daripada jumlah markah yang diperoleh. Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 50% potongan 40% daripada jumlah markah yang diperoleh. Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 50%: Markah sifar akan diberika

Panduan Umum PenyerahanTugasan 1. 2. Tugasan yang telah lengkap mestilah disusun secara kemas. Hasil Penulisan Kertas Kerja mestilah dalam bentuk rasmi. Muka depan(cover) berwarna yang telah dipersetujui oleh pensyarah masingmasing. Tarikh akhir penghantaran ialah 30 NOVEMBER 2013 Pelajar perlu peka dengan tarikh yang ditentukan dengan merujuk ruangan pengumuman dari masa ke semasa. Penghantaran yang lewat tidak akan dilayan. Sebarang masalah yang timbul sila berhubung dengan Pensyarah masingmasing.

3. 4.

5.

TAJUK KERJA KURSUS (100%) A.Kerja Kursus Kumpulan ( 60% ) Kumpulan anda dikehendaki membuat SATU KAJIAN KES mengenai satu acara rasmi yang dianjurkan oleh pihak sekolah/ PPD / JPN dalam tahun 2012/2013. . Panduan Pelaksanaan Kerja KursusKumpulan 1. Tugasan ini adalah tugasan KUMPULAN(jumlah ahli satu kumpulan akan ditetapkan oleh pensyarah masing-masing) Dalam kajian kes itu, anda dikehendaki memberi focus kepada beberapa perkara berikut iaitu: kertas kerja, minit mesyuarat, surat menyurat, penubuhan AJK pengelola, atur cara dan buku program. Post-mortem Laporan kewangan dll. Menemuramah untuk mendapat komen atau cadangan mengenai pengelolaan aktiviti daripada mana-mana guru / murid-murid yang menghadiri majlis tersebut. Membuat penilaian dan pelaporan mengenai aktiviti yang telah dilaksanakan (fasa sebelum, fasa semasa dan fasa selepas ). Mengintegrasi elemen pengetahuan, analisis, sintesis dan aplikasi dalam membincangkan hasil dapatan kajian kes anda. Bukti anda telah membuat kajian melalui gambar atau video. Sertakan bahan-bahan kajian kes sebagai lampiran(contohnya buku program, surat menyurat, minit mesyuaratl, post-mortem, laporan dan lain-lain). Bibliografi yang lengkap. Format penulisan pelaporan kajian kes adalah seperti berikut:I. II. III. IV. V. Font Arial Saiz huruf ialah 11 Langkau satu setengah baris( 1.5 ) Jumlah perkataan 1500 2500 perkataan Nama ahli kumpulan,nombor kad pengenalan, nombor kad matrik dan nombor telepon bimbit.

2.

3.

4.

5.

6. 7.

8. 9.

Tugasan yang baik harus menunjukkan kriteria-kriteria berikut:-

1.

Tugasan anda perlu merangkumi perkara-perkara seperti yang telah dibincangkan di atas. Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian. Format dan isi perlu jelas dan koheren Penulisan pelaporan harus menunjukkan kefasihan bahasa, kematangan hujah dalam menterjemah maklumat secara analitikal (terutama dalam mencadangkan masalah taktikal dalam kajian anda).

2. 3. 4.

B.Kerja Kursus Individu ( 20% )

Anda dikehendaki menulis satu Refleksi Kendiri lengkap berkaitan dengan aktiviti-aktiviti kokurikulum sekolah anda Sertakan satu surat rasmi kepada Guru Besar untuk disahkan (Cop Rasmi )Refleksi Kendiri tersebut.

Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus Individu 1. Penulisan refleksi kendiri berkaitan dengan penglibatan anda dalam pengurusan pelbagai komponen kokurikulum di sekolah anda bagi tahun 2013.

2. 3. 4.

Refleksi kendiri yang menyeluruh ( JERIS / Falsafah Pendidikan Kebangsaan ). Menonjolkan sifat-sifat keguruan Sertakan satu surat rasmi kepada Guru Besar untuk mengesahkan penulisan refleksi kendiri anda. Muka surat 2 5 sahaja.
Format penulisan refleksi kendiri adalah seperti berikut:I. II. III. IV. Font Arial Saiz huruf ialah 11 Langkau satu setengah baris( 1.5 ) Nama pelajar,nombor kad pengenalan, nombor kad matrik dan nombor telepon bimbit.

5.
6.

C.Kerja Kursus Individu - Forum ( 10% ) Berikut adalah soalan forum:-

No..

SOALAN FORUM

Nyatakan lima ( 5 ) unsur kependidikan yang diterapkan dalam kegiatan kokurikulum. Jelaskan kelima-lima unsur tersebut dengan memberikan contohcontoh yang relevan ( apa, siapa, bila, mana, bagaiman (4W1H)

Nyatakan tanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah.

Apakah langkah-langkah jangka panjang dan jangka pendek yang diambil oleh pihak sekolah supaya aktiviti kokurikulum itu penting dan wajib dilaksanakan di sekolah?

Kejayaan pelaksanaan sesuatu aktiviti kokurikulum sekolah banyak bergantung kepada pihak sekolah atau jawatankuasa yang penganjurkan aktiviti kokurikulum tersebut. Jelaskan apakah yang perlu dirancang sebelum, semasa dan selepas?

Pertandingan adalah satu pelan penyertaan yang dirancang bertujuan untuk memilih pemenang di samping menghayati semangat kesukanan. Nyatakan perkara-perkara yang perlu diberi perhatian oleh pihak yang mengelolakan pertandingan aktiviti kokurikulum.

1. 2.

Jawab semua soalan. Anda digalakkan berforum sebanyak yang boleh dengan rakan-rakan kursus untuk memahami tajuk-tujuk kursus/ kerja kursus dan lain-lain yang berkaitan. Untuk mengesahkan penglibatan, anda dikehendaki mencetak semua jawapan forum online anda. Sertakan semua jawapan soalan forum online tersebut bersama kerja kursus individu anda. Serahkan kerja kursus yang lengkap kepada tutor anda pada tarikh yang telah ditetapkan.

3.

4.

4.

SELAMAT BELAJAR DAN MENYELESAIKAN KERJA KURSUS 5

PERINGATAN!!!!!!! i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. Karya anda mestilah asli dari idea anda sendiri. Plagiat adalah jenayah intelek yang boleh dikenakan tindakan tatatertib. Sentiasa AWAS dengan tarikh-tarikh yang berkaitan. Sentiasa rujuk pengumuman dari masa ke semasa. Berhubung dengan tutor Pensyarah anda. Pastikan tugasan dihantar mengikut tarikh yang ditetapkan. Kegagalan anda melengkapkan tugasan adalah tanggungjawab anda sendiri. Pastikan anda menjadi pelajar yang aktif. Semua peraturan adalah tertakluk kepada arahan Pensyarah/Tutor bagi kumpulan masing-masing.