You are on page 1of 1

Dạng bài toán CRC, Hamming thuận ngược

Dạng bài CRC thuận
- Đề bài : cho chuỗi 10010..0010, mã hóa theo CRC , biết rằng đa thức sinh G(x) = x^n + .. + x^n-i +...+1
- Các giải bài toán :
+ Chuỗi ban đầu là M(x)=10010..0010
+ Đa thức sinh G(x)=x^n + .. + x^n-i +...+1 -----> bậc đa thức là n ----> chuyển đa thức sang chuỗi nhị phân
+ Tạo chuỗi x^n*M(x) -> thêm n bit 0 vào sau chuỗi M(x)
+ Chia module-2 : x^n*M(x) /G(x) -----> có phân dư R(x)
+ Ghép phần dư R(x) vào sau M(x) -----> Chuỗi T(X) -----> xong
Dạng bài CRC ngược
- Đề bài : Bên nhận thu được chuỗi 10010..0010 (đã mã hóa theo CRC) ,
kiểm tra xem chuỗi nhận được có đúng hay không? Biết rằng đa thức sinh
là G(x) = x^n + .. + x^n-i +...+1
- Các giải bài toán :
+ Chuỗi bên nhận thu được chính là T(x)
+ Chuyển đa thức sinh sang chuỗi nhị phân
+ Chia module-2 : T(X) / G(x) ------> nếu phần dư là 0 thì chuỗi đúng, nếu khác 0 thì chuỗi sai
Dạng bài Hamming thuận
- Đề bài : Cho chuỗi bit 101...01, thực hiện mã hóa chuỗi theo Hamming
- Cách giải bài toán :
+ Chèn thêm c1,c2,c4,c8,c16 .... vào chuỗi : 101..1c81..c41c2c1
+ Số thứ tự các bit tính từ 1, tính từ phải qua trái
+ Xác định vị trí các bit 1 trong chuỗi đã được chèn ci -> đổi giá trị vị trí ra chuỗi nhị phân. Viết thành cột, rồi cộng module 2 -> kết quả tương ứng với
các ci
Ví dụ : vị trí các bit 1 là : 11, 10,7,5
11 : 1011
10 : 1010
7 : 0111
5 : 0101
----0011 -> c1=1; c2=1 ; c3 =0; c4 =0
+ Viết lại chuỗi với các Ci đã tính được ----> chuỗi đã được mã hóa hamming
Dạng bài Hamming ngược
- Đề bài : Bện nhận thu được chuỗi bit 101...01 (được mã hóa Hamming), xác định chuỗi thu được có đúng không, nếu sai thì sai ở vị trí bit nào?
- Cách giải bài toán :
+ Đánh số thứ tự vị trí các bit trong chuỗi nhận được từ phải qua trái, bắt đầu từ vị trí 1
+ Xác định vị trí các bit 1 trong chuỗi > đổi giá trị vị trí ra chuỗi nhị phân. Viết thành cột, rồi cộng module 2 -> kết quả tương
ứng với vị trí bít bị lỗi
Ví dụ : vị trí các bit 1 là : 11, 10,7,5
11 : 1011
10 : 1010
7 : 0111
5 : 0101
----0011 -> Chuỗi nhận được là sai, vị trí bit sai là 3