AKTA NOTARIS CESSIE (Ps 613 KUHPerd) DARI LIKUIDATOR KEPADA BHPM/YAYASAN (DEBITUR BARU) CESSIE PIUTANG DENGAN

JAMINAN Nomor : ________ -Pada hari ini, pukul -Menghadap kepada saya, XXX, Notaris berkedudukan di XXX, Wilayah Jabatan Propinsi XXX, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : A. 1. Tuan XXX, lahir di XXX, pada tanggal XXX, Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di XXX, Jalan XXX, Rukun Tetangga XXX, Rukun Warga XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

Kependudukan XXX; 2. Tuan XXX; 3. Nona XXX; -menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak berturut-turut dalam kedudukan mereka masing-masing berdasarkan akta Nomor XXX, tanggal XXX, yang dibuat oleh XXX, Notaris di XXX, selaku Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Likuidasi/Likuidator Yayasan XXX dalam

likuidasi, tersebut dibawah ini dan karenanya bersamasama mewakili Tim Likuidasi/Likuidator dari dan

karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Yayasan XXX, berkedudukan dan berkantor pusat di XXX (selanjutnya disebut : “Yayasan dalam likuidasi”) yang anggaran dasarnya termaktub dalam XXX 1

Swasta. C.I. B. bulan Berita __________ Negara tahun . tanggal ______________ . berkedudukan di XXX (selanjutnya disebut BHPM). Kedua.T./N. TUAN selanjutnya disebut : Pihak -menurut keterangannya dilahirkan di tanggal bulan tahun Warga Negara Indonesia. Tambahan Nomor ____ . Indonesia nomor dan Republik ___________.) nomor 2 .K. dan pendirian BHPM tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor ___ . -dalam hal ini bertindak selaku Rektor/Ketua/Direktur/Kepala Sekolah/Kepala Madrasah yang mewakili Organ Pengelola Pendidikan dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Hukum Pendidikan Masyarakat XXX.-selanjutnya disebut : Pihak Pertama. yang dibuat di XXX . bertempat tinggal di Jalan Rukun Tetangga Rukun Warga Kelurahan Kecamatan pemegang Kartu Tanda Penduduk (K. Notaris di XXX. yang didirikan dengan dan anggaran dasarnya termaktub dalam akta Nomor hadapan XXX. ____________.P. tahun ___________________. Tuan XXX. tanggal XXX.

tanggal _____________.-----------------------------------------Para Penghadap dalam tindakannya tersebut di atas. berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada saya. tahun ____________. telah kenal.tahun __________. 1 Sebut nama debitor cessus apabila ybs tidak hadir 3 . dibayar lunas Notaris yang harus pada tanggal selambat-lambatnya ________________ bulan__________. Notaris. yang seluruh anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara nomor _____________ -Selanjutnya disebut selaku : Pihak Ketiga -------------------------------Para Penghadap saya. bulan _______________. sebagai Direksi dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas_________________. Notaris. yang telah dibuat di hadapan ____________________ .-dalam hal ini bertindak selaku Direktur perseroan terbatas yang akan disebutkan dibawah ini dan untuk melakukan tindakan hukum yang tersebut dibawah ini telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris perseroan berdasarkan surat persetujuan cukup _______________ dibawah tangan bermeterai dilekatkan pada minuta akta ini. Bahwa Pihak Pertama mempunyai piutang kepada Pihak Ketiga1 sebesar Rp X______berdasarkan akta Pengakuan Utang nomor ________. menerangkan terlebih dahulu : A. berkedudukan di ____________________ .

C.B. Bahwa Anggaran Dasar Pihak Pertama (Yayasan _________ dalam likuidasi) belum menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang tentang Yayasan (UndangUndang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004). Notaris. Pemerintah Tahun ditetapkan bahwa : 2 Sesuaikan dengan jenis jaminan yang diberikan 3 Klausula ini tergantung permasalahannya Yayasan apakah sudah menyesuaian atau belum. atau sudah menyesuaikan tetapi penyesuaiannya tidak atau belum diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan HAM RI. _____________. 4 . tahun dihadapan/oleh _______________. yang bulan dibuat __________. Notaris di __________ . D. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Peraturan tentang Yayasan juncto Nomor 63 Pasal 39 2008. atau 3 Bahwa Anggaran Dasar Pihak Pertama (Yayasan _________ dalam likuidasi) telah disesuaikan dengan Undang-Undang tentang Yayasan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004) sebagaimana termaktub dalam akta tanggal ___________. sertipikat tersebut diperlihatkan kepada saya. Bahwa untuk pembayaran berupa utang tersebut telah diberikan jaminan _________sebagaimana ternyata dari Sertipikat Jaminan ___________ 2. akan tetapi hingga saat batas waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Yayasan terhadap akta penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan tersebut belum dan tidak diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

yayasan melikuidasi kekayaan yayasan serta menyerahkan sisa kekayaan yayasan sesuai ketentuan Pasal 66 Undang-Undang tentang Yayasan.“yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasar yayasan terhadap ketentuan Undang-Undang tentang Yayasan (sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tentang Yayasan) dan yayasan yang tidak dasar memberitahukan yayasan penyesuaian ketentuan anggaran terhadap Undang-Undang tentang Yayasan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Yayasan (sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang tentang Yayasan). tidak dapat menggunakan kata “yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan dan atau pihak tersebut yang wajib berkepentingan. 5 .

Notaris. tanggal ______. bulan ________tahun ________ yang telah dibuat oleh saya. maka para penghadap dengan ini Pihak Pertama dalam telah kedudukan tersebut dan menerangkan mengoperkan menyerahkan (mencedeer) kepada para Penghadap Pihak Kedua dalam kedudukan tersebut yang dengan ini menerangkan telah menerima pengoperan dan penyerahan dari Pihak Pertama : 6 . bahwa Untuk memenuhi ketentuan pasal 71 ayat 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Undang-Undang tentang Yayasan) juncto pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008. Pihak Pertama (sebagai Yayasan dalam Likuidasi) bermaksud untuk mengoperkan dan menyerahkan (mencedeer) piutang yang dimilikinya tersebut kepada Pihak Kedua dengan cuma-cuma yang untuk melakukan tindakan tersebut Pihak Pertama telah mendapat persetujuan dari Rapat Gabungan sebagaimana ternyata dari akta nomor __________. ----------Berhubung dengan hal-hal tersebut di atas.E.

tanggal ___bulan _____tahun_____ yang telah dibuat dihadapan saya. tanggal ____ bulan ______ tahun _____ yang telah dibuat dihadapan saya. -Selanjutnya para penghadap dalam kedudukan tersebut di atas menerangkan bahwa pengoperan dan penyerahan piutang ini dilakukan dan diterima dengan cuma-cuma dan selanjutnya pengoperan dan penyerahan piutang ini telah dilakukan dan diterima dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------Pasal 1 ------------------------------------Pihak Pertama menjamin kepada Pihak Kedua bahwa piutang sebagaimana dimaksud dalam akta Pengakuan Utang nomor ___.Hak piutang yang Pihak Pertama miliki dan atau dapat jalankan terhadap Pihak Ketiga 4 berdasarkan akta Pengakuan Utang nomor___. pengoperan dan penyerahan piutang mana dengan ini diakui adanya oleh Pihak Ketiga 6. Notaris. Notaris memang ada dan sah . piutang mana pada ini ini berjumlah Rp. X __________ dan pembayaran utang mana dijamin dengan ___________5 . --------------------------------------------- 4 Sebut nama debitor cessus jika ybs tidak hadir 5 Sesuaikan dengan jenis jaminan yang diberikan 6 Anak kalimat ini jangan digunakan jika debitor cessus tidak hadir 7 .

-----------------------------------------------------------------------------------Mulai hari ini Pasal piutang 2 yang dioperkan dan diserahkan dengan akta ini menjadi milik Pihak Kedua dan segala keuntungan dan kerugian yang didapat dan diderita dengannya. mulai hari ini pula beralih dan menjadi milik dari atau dipikul oleh Pihak Kedua. ---------------------- 8 . ---------------------------------------------------------------Pasal 3 -------------------------------------Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua. tidak digadaikan atau dipertanggungkan dengan cara apapun juga berikut dengan segala sesuatu yang mempunyai hubungan dengan tagihan itu. tidak tersangkut suatu perkara atau sengketa dan bebas dari sitaan. baik sekarang maupun dikemudian hari Pihak Kedua tidak akan mendapat tuntutan aapapun juga dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas apa yang dioperkan dan diserahkan dengan akta ini dan oleh karenanya Pihak Pertama dibebaskan oleh Pihak Kedua dari segala tuntutan apapun juga dari pihak lain mengenai hal-hal tersebut. bahwa piutang yang dioperkan dan diserahkan dengan akta ini adalah benar milik Pihak Pertama. demikian berikut dengan jaminan ___________ dan segala sesuatu yang mempunyai hubungan dengan piutang tersebut berpindah kepada Pihak Kedua.

tidak ada yang dikecualikan8. baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan serta menerima pembayarannya dan untuk itu memberikan tanda penerima yang sah. __________ 7tentang pengoperan dan penyerahan piutang ini atau dengan jalan lain memperoleh pengakuan tertulis dari pihak yang berutang tersebut tertulis naman dan tersebut Pihak selama belum Pertama pemberitahuan/pengakuan terjadi. kuasa mana juga tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk: --------------------------------a.----------------------------------------------------------------------------------Pihak Pasal Pertama dengan 4 ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua dengan hak substiusi. -------------------------------------------------------b. kuasa mana merupakan bagian dan yang tidak dapat (cessie) dipisahkan dari pengoperan penyerahan berdasarkan akta ini dan tidak akan dibuat tanpa adanya kuasa ini. untuk dan atas melakukan dan menjalankan segala hak Pihak Pertama mengenai piutang tersebut. -------------------- 7 Sebut nama debitor cessus 8 Sub a dipakai apabila debitor cessus tidak hadir 9 Sebut nama debitor cessus jika ybs tidak hadir 9 . menjalankan dan untuk menagih segala pembayaran utang Pihak Ketiga 9 yang dimaksud di atas. atas nama Pihak Pertama memberitahukan dengan resmi kepada pihak yang berutang.

menjalankan segala sesuatu guna memindahkan dan membalik namakan serta mencatatkan jaminan berupa _____________10 berdasarkan sertipikat _________11 keatas nama Pihak Kedua pada instansi yang berwenang. untuk seterusnya menjadi kewenangan Pihak Kedua. -------------------------------------------------------------------------------------------------Terhitung pada saat ditandatanganinya akta ini. -------------------------------Guna keperluan tersebut di atas menghadap dimanapun juga. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pasal -----------------------------------Segala biaya yang 5 timbul. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Untuk segala urusan mengenai perjanjian ini dengan akibatakibatnya. tidak ada yang dikecualikan. kedua pihak memilih domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Pasal 5 ________________. termasuk biaya pencatatan peralihan jaminan _____ pada Kantor _____12 ditanggung sepenuhnya dan menjadi beban yang wajib dibayar lunas oleh Pihak Kedua. Pihak Pertama tidak berhak lagi untuk melakukan segala Pasal 4 tindakkan hukum apapun terhadap yang telah diperjanjikan dalam akta ini.c. membuat/surat membuat aktaakta/surat-surat dan menandatanganinya dan selanjutnya melakukan apapun juga yang diperlukan guna tercapainya maksud tersebut. 10 Sesuaikan dengan jenis jaminan yang diberikan 10 . memberi keterangan.

selaku Direksi sah mewakili untuk dan atas nama perseroan terbatas PT_____ tersebut. tanggal ____. yang dengan ini mengakui telah mengetahui adanya pengoperan dan penyerahan piutang berdasarkan akta Pengakuan Utang nomor ___. bulan_____tahun ______ sehingga dengan demikian untuk selanjutnya Pihak Ketiga akan membayar utangnya tersebut kepada Pihak Kedua 13. Notaris. Tuan __________ dalam kedudukan tersebut diatas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dibuat dan diselesaikan di dihadiri oleh: ________________ dengan DEMIKIAN AKTA INI 11 Sesuaikan dengan jenis jaminan yang diberikan 12 Sesuaikan dengan jenis jaminan yang diberikan 13 Harap ayat ini dihilangkan jika debitor cessus tidak hadir 11 .-Selanjutnya menghadap pula dihadapan saya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful