CHESTIONARUL PRIVIND ACCEPTAREA SI MENTINEREA MISIUNII Se intocmeste in vederea detectarii zonelor importante de risc pe activitatea intreprinderii si se face o analiza

asupra conducerii si a modului de organizare a contabilitatii Conducere: 1. Conducerea are suficienta experienta pentru administrarea societatii? 2. Conducerea are tendinta de a angaja societatea in afaceri cu risc ridicat? 3. Exista tendinte de a mentine un anumit nivel al profitului? 4. Controalele efectuate au condus la deficiente semnificative? Modul de organizare a contabilitatii: 1. Contabilitatea se tine in mod centralizat sau descentralizat? 2. Se intocmesc corect si circula documentele justificative? 3. Personalul care intocmeste aceste documente este calificat? 4. Firma a fost auditata sau verificata in ultimii 2 – 3 ani? Activitatea intreprinderii: 1. Firma isi desfasoara activitatea intr-un sector cu risc ridicat? 2. Firma isi achita creditorii conform scadentelor din contracte? 3. Firma este insolvabila sau nu? 4. Firma se preconizeaza a fi vanduta? DA DA DA DA NU NU NU NU

DA DA DA DA DA DA DA DA

NU NU NU NU NU NU NU NU

PROGRAMUL PRIVIND DEZVOLTAREA PROFESIONALA CONTINUA Nume si prenume Popescu Ioan Anghel Ina Cornila Mihaela Cornila Mihaela Popescu Ion Luna Ianuarie Martie Mai Iunie Septembrie Disciplina Fiscalitate Contabilitate Drept Control Audit Ore pregatire 20 40 20 15 20 Ore realizate 20 40 20 15 20 .

Respecta normele si regulile privind realizarea sarcinilor de serviciu? 5. Exista nevoia de autoperfectionare? 6. Atitudinea fata de conducere si clienti este una profesionista? Aptitudini si calitati adiacente sarcinilor de serviciu 1. Are initiativa? 3.PROCEDURA PENTRU EVALUAREA SALARIATILOR Punctajul acordat pentru fiecare intrebare este de la 1. Comportamentul la locul de munca este adecvat? 2. Are abilitati in aplicarea cunostintelor profesionale? 4.5 Competenta profesionala 1. Respecta programul de munca? 3. Are capacitate de comunicare verbala? 4. Exista optiuni de rezolvare a unor sarcini diferite? Disciplina in munca 1. Isi rezolva sarcinile de servici? 2. Se incadreaza in timpul alocat in vederea executarii sarcinilor de servici? 3. Are capacitate de comunicare scrisa? . Relatiile cu clientii sunt conforme strategiilor de relationare? 2.

inregistrare in contabilitate.PROCEDURA PENTRU PLANIFICAREA MISIUNILOR Programul de lucru in vederea misiunii de servicii contabile este urmatorul:  In perioada 1 -5 ale lunii se primesc documentele de la clienti pe baza de proces verbal de predare primire sau borderou.  Pana pe 25 ale lunii se depun declaratiile fiscale.  In intervalul 25 – 30 se predau dosarele clientului. calcularea amortizarii. .  In intervalul 20 -25 se trimit catre client OP-urile pentru efectuarea viramentelor catre bugete.  In intervalul 5 -7 ale lunii are loc procesul de ordonare si verificare a documentelor preluate. OP-uri pentru efectuarea viramentelor catre bugete).  Pana pe 25 ale lunii are loc verificarea si pregatirea dosarelor pentru control la Administratorul societatii ( are loc verificarea balantelor. verificarea prin sondaj a unor operatiuni). declaratii. intocmire registre.  In intervalul 7 – 20 ale lunii se prelucreaza documentele (contare. declaratiilor fiscale. listare. statelor de plata.

Conturile de pasiv au sol creditor? 3. Este facuta evaluarea lunara a conturilor in devize? . Soldurile analitice pe fiecare banca coincid cu extrasele bancare? 2.PROCEDURA DE CONTROL INTERN La persoanele fizice autorizate avem autocontrolul La persoanele juridice avem control de specialitate care poate fi Administratorul sau o persoana imputernicita Corelatiile prin soft 1. S-au depistat solduri atipice? 4. Conturile de activ au sold debitor? 2. TVA-ul din balanta este corect reflectat in decont? 2. Impozitul pe profit a fost correct inregistrat in balanta? 3. A fost completat Registrul de evidenta fiscala? Modul de calcul a TVA 1. S-au intocmit registrele de TVA Banca 1. Impozitul pe profit a fost correct calculate? 2. S-au luat in calcul conturile bifunctionale? Impozitul pe profit 1.

iar un administrator independent trebuie s ă fie cunoscător al principiilor contabile şi al cerinţelor în materie de audit.Procedura privind organizarea şi conducerea contabilităţii Potrivit art. 1 din lege revine deciden ţilor (administrator. 82/1991. împreună cu personalul din subordine. republicată. autorizate potrivit legii. contabilului şi/sau altei persoane împuternicite s ă îndeplinească această funcţie.Registrul jurnal şi registrele auxiliare. În cadrul răspunderilor legale privind organizarea şi conducerea contabilităţii. administratorii au obligaţia să decidă fie organizarea contabilităţii în compartimente distincte şi. . către persoane fizice sau juridice. Organizarea şi conducerea contabilităţii în compartimente distincte presupune: Stabilirea registrelor de contabilitate obligatorii: .E. care revin fiecărei persoane care face parte din acest compartiment. ordonator de credite sau alt ă persoană care are obligaţia gestionării unităţii respective).Registrul inventar: se completează pe baza inventarierii faptice a fiec ărui cont de activ şi de pasiv. În acest scop. comitetul de audit.A. r ăspunderea pentru conducerea contabilităţii revenindu-le acestora.C. potrivit legii. pe baza listelor de inventariere. performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată. să urmărească asigurarea resurselor umane calificate şi a celor financiare necesare funcţionării compartimentelor respective.. Această prevedere se corelează cu cerinţele articolului 30 din lege care precizează faptul că: „Situaţiile financiare anuale vor fi înso ţite de o declaraţie scrisă a administratorilor prin care aceştia îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că: a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situa ţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile. fie externalizarea acestei activităţi pe bază de contract de prestări de servicii. 10. răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii persoanelor prevăzute la art.C. după caz. În cazul entităţilor de interes public în care funcţionează. vor fi stabilite prin fi şa postului. inclusiv cele de supervizare şi control intern. obligaţiile legale privind organizarea şi conducerea contabilităţii şi cele privind asumarea răspunderii pentru întocmirea situaţiilor financiare pot fi preluate de acesta. c) Persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate. în acest scop. (1) din Legea contabilit ăţii nr. În cazul entităţilor care au contabilitatea organizat ă în compartimente proprii.R. potrivit legii şi prevederilor contractuale. alin.” Aceste atribuţii ale administratorilor nu pot fi delegate responsabililor executivi din domeniul contabilităţii. b) Situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare. membre ale C. . sarcinile şi răspunderile concrete. răspunderea pentru aplicarea necorespunz ătoare a reglementărilor contabile revine directorului economic.

lichidări. . . semifabricate etc. .cantitativ-valorică. .procesul verbal de constatare.arhivarea distinctă a documentelor privind fuziuni. precum şi documentele care privesc un exerciţiu financiar. şnuruire. Asigurarea regimului intern de numerotare a formularelor financiarcontabile: decidenţii (administratorii) cu atribuţii în vor desemna şi prin decizie intern ă scrisă alocarea gestionarea numerelor aferente - persoana/persoanele documentelor financiar-contabile. .păstrarea în baza unor contracte de prestări servicii. rechizite. echipamente de protec ţie etc.regulile de arhivare (îndosariere. .dovada sesizării organelor de urmărire penală sau de sancţionare a persoanei vinovate.Cartea Mare.„maestru şah”.termenele de păstrare. . Metodele de conducere a contabilităţii analitice a bunurilor şi sistemul de documente specifice fiecărei metode: .documentele reconstituite poartă menţiunea „Duplicat” ..„dosar de reconstituire” pentru fiecare caz. grupare cronologică şi sistematică). produse finite. .pe jurnale.sesizarea scrisă.).dispoziţia scrisă a conducătorului unităţii pentru reconstituire. . sustragerii sau distrugerii exemplarului original al facturii. (în cazul pierderii.păstrarea la domiciliul fiscal sau la sediile secundare.Documentele care nu se pot reconstitui: bonuri şi bilete de călătorie nenominale etc. . emitentul trebuie să emită un duplicat).copie a documentului reconstituit.). Procedura de reconstituire a documentelor financiar – contabile pierdute.operativ-contabilă (pentru materii prime. . . .global-valorică (pentru mărfuri şi ambalaje. numerotare. astfel încât să se poată identifica uşor structurile organizatorice ale entităţii. Procedura privind arhivarea. păstrarea registrelor şi documentelor financiar – contabile: .este obligatorie emiterea de proceduri proprii de stabilire şi alocare a numerelor/seriilor. care poate fi înlocuită cu Fişa de cont pentru operaţii diverse. obiecte de inventar. . materiale. . Stabilirea formei de înregistrare în contabilitate: . sustrase sau distruse: . .maestru şah cu jurnale. .

2861). . 3055/2009. societăţi de asigurare-reasigurare.E. care pot aplica şi reglementările specifice. 1 din Legea contabilit ăţii) au obligaţia să emită proceduri proprii privind inventarierea în baza normelor aprobate prin O. .)..P nr. cu aprobarea administratorului.) poate ţine loc de inventariere anuală.M.utilizatorii – să respecte cerinţele privind manualele de utilizare complete şi actualizate etc.elaboratorii programelor informatice – să prevadă în contracte clauze speciale privind mentenanţa etc. publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1 din Legea contabilităţii. . O. datoriilor şi capitalurilor proprii deţinute de o entitate. dac ă: a . alte categorii de entităţi care funcţionează pe bază de legi speciale (instituţii de credit. .responsabilităţile personalului unităţii care utilizează sistemul informatic se stabilesc prin regulamente interne.P. datoriilor şi capitalurilor proprii Pentru organizarea şi efectuarea inventarierii se aplic ă Normele aprobate prin O. Procedura de inventariere a activelor.sistemul informatic este chemat s ă asigure prelucrarea datelor conform reglementărilor contabile. fonduri de pensii etc.evidenţa documentelor de arhivă cu Registrul de evidenţă special. ordonatorului de credite (art. . a reorganizării etc.P nr. cu orice titlu. în plus.M.. Pentru evaluarea la inventar a activelor.M. Persoanele juridice (prevăzute la art. faţă de prevederile acestui ordin. nr.F. datoriilor şi capitalurilor proprii se aplică prevederile O.P.M.F. controlul şi păstrarea acestora. Scopul inventarierii anuale este stabilirea situa ţiei reale a tuturor elementelor de natura activelor.F. 2861/2009. 2861/2009.spaţii adecvate.sistemele informatice – să răspundă criteriilor minimale prevăzute de O.. 2861/2009 este aplicat de: persoanele juridice prev ăzute la art. Procedura de aplicare a criteriilor minimale privind programele informatice utilizate în activităţi financiar– contabile: . ordonatorului de credite.F. Răspunderea pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere revine administratorului. persoanele care conduc contabilitatea în partid ă simplă. în vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale.F.F.P nr.M.M. 704/2009. nr. 3512/2008. pe baza procesului verbal. 2 din O. . nr.funcţionarea sub conducerea administratorului a comisiei care decide eliminarea din arhivă a documentelor cu termenul de arhivare expirat.existenţa unui plan de securitate al sistemului informatic (inclusiv cerin ţa de amplasare într-o altă locaţie a datelor înregistrate din documentele financiar – contabile). . O particularitate o reprezintă faptul că o inventariere efectuată în cursul anului (cu ocazia predării – primirii unei gestiuni.

ordonatori de credite). În cazul entităţilor cu un număr redus de salariaţi. . de regulă. lichide pentru care inventarierea presupune scoaterea de probe. minusurilor. pentru uşurarea inventarierii faptice. speciale.P nr. În cazul entit ăţilor mari.M. 1 alin (1) din O. Prevederile deciziei trebuie să aibă în vedere particularităţile bunurilor inventariate: bunuri cu un grad mare de perisabilitate. În cazul entităţilor fără salariaţi. în situaţia în care o inventariere efectuat ă în cursul procedurile de inventariere şi evaluare a creanţelor. regulile cu privire la inventarierea bunurilor specifice (construc ţii şi echipamente procedurile de regularizare. Operaţiunea de inventariere este. bunuri aflate în afara entităţii.. efectuată de comisiile de inventariere numite prin decizie scrisă. Răspunderea revine administratorului. modul de efectuare a inventarierii. Următoarele măsuri. Normele prevăzute la art. au fost efectuate regulariz ările corespunzătoare (intrări. investiţii în curs etc. operaţiunea de inventariere se efectuează de către administratori. constatate la inventar. anului este aprobată să devină inventariere anuală.). este necesar să se regăsească în procedura internă de inventariere: organizarea corespunzătoare a gestiunilor. ordonatorului de credite.a. comisiile de inventariere sunt coordonate de o Comisie centrală. În func ţie de mărimea entităţii şi complexitatea gestiunilor entităţii. bunuri aflate în ambalaje originale. materiale de masă unde se poate aproba folosirea de calcule tehnice etc. bunuri aflate asupra angaja ţilor. de exemplu: în domeniu.F. deteriorărilor etc. . comisia centrală. care se stabilesc de către factorii responsabili (administratori. evaluări ale acestora după data inventarierii). 2861/2009 trebuie s ă constituie cadrul general care stă la baza procedurii interne. Decizia de numire a comisiei de inventariere cuprinde: componen ţa comisiei.cuprins toate elementele dintr-o gestiune.recunoaşterea amortizărilor suplimentare ş. după caz. gestiunile supuse inventarierii. comisiile de inventariere sau alte persoane cu atribu ţii persoanele calificate care au răspunderi privind evaluarea la inventar. proprii. .recunoaşterea în contabilitate a ajustărilor pentru depreciere a provizioanelor .înregistrarea în contabilitate a plusurilor. ieşiri. se stabilesc: gestiunile care fac obiectul inventarierii. data începerii şi data încheierii operaţiunii de inventariere. metoda de inventariere. O particularitate o reprezintă efectuarea inventarierii şi evaluarea elementelor inventariate pe bază de contracte de prestări de servicii. datoriilor şi capitalurilor procedurile de valorificare a rezultatelor inventarierii. inventarierea poate fi efectuată de o singură persoană.

capitalurilor proprii. menţionate mai sus trebuie să fie cuprinse în procedura internă de inventariere. supraveghea şi controla activitatea comisiilor. Câteva precizări privind componenţa comisiilor de inventariere: persoane cu pregătire economică şi tehnică care să efectueze inventarierea: persoane calificate care să poată evalua elementele inventariate. asigurarea personalului pentru manipulare şi dotarea cu aparatele de măsură asigurarea securităţii depozitelor. d) bararea şi semnarea fişelor de magazie la ultima operaţiune. Rolul comisiei centrale de inventariere este de a: organiza activitatea comisiilor. eventualele amortizări suplimentare etc. Printre măsurile care cad în sarcina comisiei de inventariere şi care trebuie cuprinse în procedura internă menţionăm: a) declaraţia scrisă a gestionarului. ţinerea la zi a evidenţei tehnico–operative. datoriilor. instrui membrii comisiilor. atribuţiile acestora. iar informaţiile de detaliu privind componenţa comisiilor de inventariere trebuie cuprinse în procedura internă. f) asigurarea că toate instrumentele şi aparatele de măsură sau cântărire au fost verificate şi sunt în stare de funcţionare. b) identificarea tuturor locurilor de depozitare a bunurilor supuse inventarierii. deprecierea activelor. Nu pot face parte din Comisie: gestionarii depozitelor. răspunde de efectuarea inventarierii potrivit prevederilor legale. contabilii gestiunilor (cu excep ţia situaţiei în care participarea contabilului este auditorii interni. . acestora după caz. c) asigurarea securităţii spaţiilor de depozitare pe perioada întreruperii inventarierii. adecvate. auditorii statutari. participarea la inventariere a întregii comisii. Înlocuirea membrilor comisiei se poate face numai prin decizie intern ă scrisă. decisă prin procedura internă). În cazul entităţilor care au comisii centrale de inventariere. e) verificarea situaţiei casieriei.

Particularităţile privind inventarierea produselor/lucrărilor în curs de execuţie privesc. inventarierea se face la valoarea lor nominal ă (pentru cele fără utilitate se întocmesc liste distincte). următoarele aspecte: produsele.Cu privire la efectuarea inventarierii. pe baza regulilor stabilite de deţinători. . ori a semnarea listelor de inventariere (gestionar. în principal. procedurile interne cuprind şi cerinţe de detaliu privind inventarierea activelor. este necesară stabilirea stadiului de executare a acestora. Elementele care vor fi cuprinse în listele de inventariere sunt: menţiunea gestionarului privind inventarierea tuturor bunurilor din gestiune. al tichetelor de deţinerea acestora (Registrul acţionarilor. clădirile. pe baza documentelor de proprietate. după caz. prin măsurare. societăţile de leasing pot întreprinde verificări faptice la locatari. materiile. datoriilor şi capitalurilor proprii. reţelele de căi ferate. iar dup ă terminarea inventarierii se repun în categoria celor în curs de fabricaţie. vacanţă. membrii comisiei. al mărcilor poştale etc.. Bunurile utilizate în baza contractelor de leasing prezintă anumite particularităţi: fac obiectul contractelor. înscrisă în liste. diminuând cheltuielile. baza de constatări faptice. construcţiile speciale. al tichetelor cadou. Neprimirea confirmării nu reprezintă confirmare tacită. pentru verificarea exactităţii informaţiilor. de călătorie. terenurile. pentru conturile de datorii şi capitaluri proprii se verifică realitatea soldurilor conturilor respective. de exemplu: imobilizările necorporale se inventariază prin constatarea existenţei şi apartenenţei unităţii deţinătoare. Alte particularităţi privind inventarierea elementelor bilanţiere sunt: titlurile pe termen scurt şi lung se inventariază pe baza documentelor care atest ă în cazul tichetelor de mas ă. cântărire. echipamentele. de telecomunicaţii stocurile. contracte etc.. numărare. valoarea actuală stabilită pe obiecţiunilor acestuia. piesele de schimb nesupuse prelucr ării se inventariază separat şi se repun în conturile din care provin.). pre şedinte. materialele. transmită societăţilor de leasing listele de inventariere. în cazul activelor pentru care s-au constituit ajust ări. societăţile de leasing solicită utilizatorilor listele de inventariere a bunurilor care entităţile deţinătoare ale bunurilor sunt obligate să efectueze inventarierea şi să le etc. prin identificarea lor pe baza titlurilor de proprietate şi a dosarului tehnic. specialişti). lucrările şi serviciile în curs de execuţie fac obiectul inventarierii. se compară cu valorile contabile diminuate cu ajustările anterioare inventarierii.

345 346 . Registrul-inventar este documentul obligatoriu în care se înscriu rezultatele inventarierii. 371 = 711 = 4754 Minusuri constatate la inventariere . Reflectarea în contabilitate a rezultatelor inventarierii se face dup ă cum urmează: Plusuri la inventar . imputate terţilor: 461 = 758. 208 212. după caz 301. acestea pot fi compensate cu eventuale plusuri dac ă: există riscul de confuzie. care se prezintă în termen de 7 zile responsabilului de drept.plusuri la inventar privind stocuri achiziţionate: % = creditarea conturilor de cheltuieli corespunzătoare 601.plusuri la inventar de produse finite. 213 . pagubelor determinate de expirarea termenelor de utilizare. Stabilirea rezultatelor inventarierii Comisia de inventariere stabileşte natura lipsurilor. . 603. pierderilor. semifabricate. Rezultatele inventarierii se înscriu de c ătre comisia de inventariere într-un proces verbal. pe baza explica ţiilor scrise solicitate persoanelor responsabile.plusuri la inventar de active imobilizate: % 205. respectiv creditarea contului 758.Valoarea bunurilor constatate lipsă. Editarea poate fi completă sau selectivă pentru poziţiile cu diferenţe. după stabilirea soldului conturilor bilanţiere. plusurilor etc. 607.. 602. 302 303. diferen ţele se referă la aceeaşi gestiune şi la aceeaşi perioadă (pe baza aprobării administratorilor). În cazul în care lipsurile în gestiune nu sunt considerate infrac ţiuni. produse reziduale: % 341. în cazul obiectelor inventariate prin identificarea electronic ă (de exemplu: cititor de cod de bare). listele se editează direct în sistemul informatic.

.clienţi Constituirea sau majorarea ajustărilor: 6814 = 49X. 291. 291. ..Materii consumabile constatate lipsă la inventar: 602 = 302.Ambalaje constatate lipsă: 608 = 381. Anularea sau diminuarea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor: 39X = 7814. Ajustări pentru deprecierea creanţelor . 293 Înregistrarea anulării şi reducerii deprecierilor constituite pentru imobiliz ările = 7813 corporale şi necorporale : % 290. Diminuarea şi anularea ajustărilor: 49X = 7814. 595 596.Materiale de natura obiectelor de inventar constatate lipsă: 603 = 303. 598 686 . Reflectarea în contabilitate a deprecierilor se face astfel: Înregistrarea amortizării suplimentare estimate în urma inventarierii: = % 280. . 368.Materii prime constatate lipsă la inventar: 601 = 301. . 281 constituirii sau a major ării ajustărilor pentru deprecierea 6811 Înregistrarea = % imobilizărilor corporale şi necorporale: 6813 290.Animale şi păsări constatate lipsă la inventariere: 606 = 361.Mărfuri constatate lipsă la inventariere: 607 = 371. . Ajustări pentru pierderea de valoare a investi ţiilor pe termen scurt: Constituirea sau majorarea ajustărilor: = % 591. 293 Înregistrarea constituirii şi majorării deprecierilor pentru imobiliz ări financiare: 686 Înregistrarea anulării şi reducerii deprecierilor constituite pentru imobiliz ările = 296 financiare: 296 = 786 Ajustări pentru deprecierea stocurilor Constituirea sau majorarea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor: 6814 = 39X.

Valoarea de înlocuire = costul de achizi ţie (preţul de cumpărare la care se adaugă taxe nerecuperabile. inclusiv TVA. parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. Compensarea între plusuri şi minusuri Compensarea se acceptă numai atunci când lipsurile nu sunt generate de infracţiuni (sustragere. la valoarea realizabilă netă etc. sunt maxime şi se aplică după constatarea existenţei lipsurilor. Diminuarea şi anularea ajustărilor (au la bază informaţiile cuprinse în listele de inventariere referitoare la ieşirea activelor sau inexistenţa cauzelor care au generat recunoaşterea iniţială a ajustării): % 591. energie consumat ă în scopuri tehnologice. aprovizionare şi alte cheltuieli accesorii) al unui bun cu caracteristici şi grad de uzură similare celui lipsă.F. precum şi cota cheltuielilor indirecte de produc ţie alocată în mod raţional ca fiind legată de fabricaţia acestora. valoarea de imputare se stabileşte de o comisie de specialişti.M. 595 596.P. Compensarea se face pentru cantit ăţi egale între plusuri şi minusuri. cu vina persoanelor responsabile).). . 598 = 786 Evaluarea plusurilor şi minusurilor Bunurile constatate în plus se evaluează potrivit reglementărilor aplicabile (la valoarea justă stabilită la inventar. manoperă directă şi alte cheltuieli directe de produc ţie. Lipsuri > Plusuri: idem. Lipsurile imputabile se recuperează de la persoanele vinovate la valoarea de înlocuire. gestiune defectuoas ă. aprobate prin O. Limitele de perisabilitate nu se aplic ă automat. Procedura de evaluare a costului de produc ţie sau de prelucrare a stocurilor Potrivit punctului 52 (2) din reglement ările contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE. precum şi costul de producţie al imobilizărilor cuprind cheltuielile directe aferente producţiei şi anume: materiale directe. 3055/2009. Bunurile constatate lipsă se evaluează şi se înregistrează în contabilitate la valoarea contabilă. costul de producţie sau de prelucrare al stocurilor. Pentru bunurile lipsă care nu pot fi cumpărate de pe piaţă. costul proiectării produselor. cheltuieli de transport. Lista cu bunurile compensabile se aprob ă anual de responsabili şi este o componentă a procedurii interne de inventariere. astfel: Plusuri > Lipsuri: se elimină stocurile cu preţurile unitare cele mai mici.

F. precum şi . faze de fabricaţie. în contabilitatea financiară şi colectarea acestora potrivit destina ţiei.înregistrarea operaţiunilor privind colectarea şi repartizarea cheltuielilor pe destinaţii. cheltuielile grupate după natura lor în contabilitatea financiară trebuie clasificate în contabilitatea de gestiune potrivit destinaţiei: cheltuieli directe. . de prelucrare a bunurilor intrate. . de structura organizatorică etc. .cheltuielile de depozitare efectuate după parcurgerea ciclului de producţie. Răspunderea pentru organizarea contabilit ăţii de gestiune revine administratorilor. . obţinute.pierderile de materiale. pe baza cărora se pot lua decizii interne corecte şi se poate asigura o gestionare eficientă a entităţii. procedeul indicilor de echivalenţă etc.regia fixă nealocată.regiile generale de administraţie. . imobilizări) şi al producţiei în curs de execuţie utilizate în contabilitatea financiară pentru evaluarea şi înscrierea acestor elemente în activul bilanţului. nr. costurile de producţie (de prelucrare) care nu se pot identifica pe produs. de mărimea acesteia. aplicate de fiecare entitate cu consecvenţă (procedeul diviziunii simple. cum sunt: înregistrarea cheltuielilor în cursul perioadei. centre de costuri. al imobilizărilor în curs etc. de exemplu: .M. activitate prin care fiecare entitate trebuie s ă asigure respectarea regulilor contabile cu privire la cheltuielile încorporabile şi cele aferente perioadei contabile. 1826/2003 s-au aprobat Preciz ările privind unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune. cheltuieli generale de administraţie şi cheltuieli de desfacere. Procedura de calculaţie a costului de producţie presupune parcurgerea mai multor etape. entităţile obţin informaţiile cu privire la costul produselor finite (stocuri. respectiv pe activităţi. în contabilitatea de gestiune. manoperă şi alte costuri.calculul costului de achizi ţie. Prin O. de producţie. cheltuieli indirecte. al lucrărilor executate. potrivit naturii acestora. al producţiei în curs de execuţie. Pe baza principiilor calcula ţiei costurilor şi a procedurilor specifice.P.). În organizarea contabilităţii de gestiune. iar modul de organizare depinde de specificul entit ăţii. după caz. precum şi pentru nevoi proprii.Prin contabilitatea de gestiune. un rol important îl are calculaţia costurilor. de produc ţie. procedeul deducerii valorii produselor secundare. al serviciilor prestate. potrivit cărora contabilitatea de gestiune trebuie să asigure. Cheltuielile reprezentate de bunuri şi servicii care nu se pot identifica pe obiectele de calculaţie sunt alocate cheltuielilor perioadei curente. centre de profit. Astfel.costurile de desfacere. în principal: . lucrare sau serviciu se alocă pe baza unor procedee raţionale. secţii.

precum şi analiza abaterilor şi introducerea operativă a măsurilor corective.F.M. reflectarea în costurile perioadei a cheltuielilor neîncorporabile care nu pot fi fabricate în cadrul activităţii de bază a entităţii. 3055/2009. . determinarea costului aferent producţiei auxiliare şi repartizarea acestuia asupra cheltuielilor indirecte (în cazul cheltuielilor încorporabile) şi respectiv asupra rezultatului perioadei în cazul celor neîncorporabile. decontarea costului de producţie efectiv al produselor finite obţinute.P. determinat potrivit prevederilor reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. astfel încât să asigure utilizarea optimă a factorilor de producţie. De asemenea. procedee de control al costurilor trebuie să funcţioneze la nivelul fiecărei entităţi. Metodele de calculaţie a costurilor se stabilesc de c ătre fiecare entitate în funcţie de tehnologia de fabricaţie. organizarea producţiei şi alţi factori specifici fiecăreia. determinarea costului de producţie efectiv pentru întreaga producţie şi pe recunoaşterea în contabilitate a costului de produc ţie efectiv al produselor finite stabilirea abaterilor faţă de costul standard şi reflectarea în contabilitate. incluse în costul de producţie al bunurilor. înregistrarea produselor obţinute în cursul perioadei la costul standard. repartizarea cheltuielilor indirecte de produc ţie asupra costului produselor determinarea producţiei în curs de execuţie şi reflectarea ei în contabilitate. obţinute. nr. În funcţie de cauzele abaterilor (controlabile sau necontrolabile) se stabilesc r ăspunderile concrete pentru toate categoriile de responsabili. aprobate prin O. unitatea de produs.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful