You are on page 1of 156
MINISTERUL EDUCATIEL SE INVATAMINTULUL RADU PRISCU Apri eonowe SCAN ie CONSTANTIN STERE INGINERIA SEISMICA A CONSTRUCTIILOR HIDROTEHNICE EDITURA DIDACTICA $1 PEDAGOGICA BUCURESTI — 1980 Earthquake engineering of hydraulic structures INGINERIA SEISMICA, Celienanseckax iinxeHepist rigiporexumieckiix coopyxcextit CONSTRUCTHLOR HIDROTEHNICE EDITURA DIDACTICK §1 PEDAGOGICA, BUCURESTI ~ 1980 Redactor: ing. VIRGINIA RUSU ‘Tehnoredactor: 7. BKLAITA, Coperta: ach. 0, MAGHERAN PREFATA Materialul care se prezintd in aceasta lucrare se referd ta problemele de in sinerie seismica pe care le ridicd principalele tipuri de construct hidrotehnice care Inird tn aledturea diversclor amenajari: aductini si rejele de apd, lucrari sub terane, consiruct portuare si de navigajie, recervoare, castele de apd, turnuri de priza centrale hidroelecirice. La analiza selsmicd a acestor structur se folasese ‘celeosi baze tearetice ca ifn cazul marilor baraje, dar metodotogiile si etapele de Calcul aw wn caracter specific. Tintnd seama de alcétuirea, dimersunile $i earacte- stele tor dinamice, chiar 9 masurle constructive antseismice respective sine ‘mat dferve de cele care se oplicd la consirucile masive, Acestea sint, i lini! mar, drgumentele care justified graparea tntraun stngur volum a materialelor elaborate Ele sint tneadrate la inceput de nopiatle de setamologie st analiza dincmied a struc= turilor, specifie strict necesare pentru dezvoltdrile umdtoare, tar la sfrgt de 0 serledeclement privind organizarea supaveghert seimice a consirclorhdrotehnice, precum s1-imerpretarea datelor objimte prin intermedial unei aparaturt speciale. Meterialul pe baza caruia a fost elaborata Iuerarea de fata este euprins in ‘maruatul into fnginerie seismicd pentru Consiructii Hidrotehnice™ parut_in roporfii mai retrinse in cadrul Insittelut de Consirucit Bucuresti tn anul 1978. ‘Material existent a fast substantial imbundidje fintnd seama attt de noite crdré de specialtateelaboréte de autorirecunoseuti pe plan mondial (S, Okamoto, S. No- penvaridze, N. Monorobe, K. Chopra), ett side ultimele contrbusit teoretice si apli- fate aduse pe plan najiont. Printre acestea fgureaza si cele elaborate de colectiral de autor) miajortatea find incadrate contractual tm planuri de integrare cu produetia Gonsiderdm cd aceasté lucrare, alaturi de alte valoroase Iwerdri elaborate sau in curs de elaborare de edtre ali autor! din fara si refertoare Ia celelaltetipurt de consiruil, vine 3d completeze cu oporturttate literatura de spectalitate romd- rneased. Ea se tscrie in efortul general al oamenilar de siinga gt teknied dea tnttnn= ‘pina vitarele fenamene seitmice cw mat multd sigurantd gi hotartre Reinnoim si de aceasté data mulpunirile noastre, pentru aportul deosebit adus la realizarea lucrari, telnicienelor G. Andreescu, care & dat expresia finald muneroa- selor desere, gi T. Nicolae, care a dactilografiat manusrisul n vederea iiprimi Lucrarea se adreseazd studentilr ingineri si subinginert de ta toate facultaile cu profil de construct ca $1 cadrelor de specialtate din domentul cercetati, proiee- ‘ini, execuiei 9 exploatért amenajirilor hidrotelnice de toate tipurite. preciem 4 prin tenatica abordatd, ea si prin procedeele moderne de analizd dinamicd apl- fate, lusrares repreziniS. 0 premierd att pe plan national, elt si mondial, Prof, Radu Prigew