Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” Arad Facultatea de Ştiinţe Economice

Specializarea: Contabilitate şi Informatică de Gestiune

LUCRARE DE LICENŢĂ Contabilitatea rezultatului exercițiului și calculul impozitului pe profit

Coordonator ştiinţific: Lector. univ. dr. ŞTEŢ MIHAELA Absolvent: POP LARISA DENISA

ARAD 2013

CUPRINS: CAP.1.DEFINIREA,CLASIFICAREA ȘI RECUNOAȘTEREA CHELTUIELILOR ȘI A VENITURILOR ÎN CONTABILITATE 1.1.Definirea noțiunilor de cheltuieli și venituri 1.2.Criterii de clasificare a cheltuielilor și veniturilor în contabilitate 1.3.Criterii de recunoaștere a cheltuielilor și veniturilor în contabilitate CAP.2.CONTABILITATEA CHELTUIELILOR ȘI VENITURILOR 2.1.Organizarea contabilității cheltuielilor și veniturilor 2.2.Contabilitatea cheltuielilor din activitatea de exploatare
2.2.1.Contabilitatea cheltuielilor privind stocurile 2.2.2.Contabilitatea cheltuielilor cu serviciile executate de terți 2.2.3.Contabilitatea cheltuielilor cu alte servicii executate de terți 2.2.4.Contabilitatea cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate 2.2.5.Contabilitatea cheltuielilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială 2.2.6.Contabilitatea altor cheltuieli de exploatare

2.3.Contabilitatea cheltuielilor financiare 2.4.Contabilitatea cheltuielilor extraordinare 2.5.Contabilitatea cheltuielilor privind amortizările, provizioanele,deprecierile și pierderile de valoare 2.6.Contabilitatea cheltuielilor cu impozitul pe profit și alte impozite 2.7.Contabilitatea veniturilor din exploatare
2.7.1.Contabilitatea veniturilor aferente cifrei de afaceri 2.7.2.Contabilitatea veniturilor aferente costului de producție în curs de execuție 2.7.3.Contabilitatea veniturilor din producția de imobilizări 2.7.4.Contabilitatea veniturilor din subvenții pentru exploatare 2.7.5.Contabilitatea altor venituri din exploatare

2.8.Contabilitatea veniturilor financiare 2.9.Contabilitatea veniturilor extraordinare 2.10.Contabilitatea veniturilor din provizioane și ajustări pentru depreciere și pierdere de valoare 2.11.Impozitul pe profit CAP.3.STUDIU DE CAZ PRIVIND CONTABILITATEA REZULTATULUI EXERCIȚIULUI LA „SC. X S SUD COMPANI S.R.L.” BAIA MARE 3.1.Prezentare generala a „SC. X S SUD COMPANI S.R.L.„ BAIA MARE 3.2.Organizarea „SC. X S SUD COMPANI S.R.L.„ BAIA MARE
3.2.1.Structura personalului 3.2.2.Furnizorii societății 3.2.3.Clienții societății 3.2.4.Concurenții societății

3.3. Modul de organizare a contabilității 3.4. Documentele și registrele de contabilitate 3.5.Rentabilitatea „SC. X S SUD COMPANI S.R.L.„ BAIA MARE 3.6.Monografia contabilă privind rezultatul exercițiului la „SC. X S SUD COMPANI S.R.L.„ BAIA MARE CAP.4.CONCLUZII

CAP.1. DEFINIREA, CLASIFICAREA ȘI RECUNOAȘTEREA CHELTUIELILOR ȘI VENITURILOR ÎN CONTABILITATE
Performanța entității reflectă capacitatea acesteia de a genera fluxuri viitoare de numerar, prin utilizarea resurselor existente, precum și gradul de eficiență în utilizarea de noi resurse. Capacitatea de a genera fluxuri de numerar viitoare necesită ca întreprinderea să înregistreze venituri din activitatea desfășurată, iar utilizarea resurselor existente presupune evidențierea de cheltuieli ale perioadei.Veniturile și cheltuielile constituie, așadar elemente legate direct de evaluarea performanțelor întreprinderii. Gradul de eficiență în utilizarea resurselor se exprimă cu ajutorul profitului , respectiv a pierderii.1 1.1. Definirea noțiunilor de cheltuieli și venituri Realizarea obiectului de activitate al oricărei întreprinderi, în esență generator de venituri, cere importante eforturi materiale, de muncă și bănești concretizate, de regulă, în cheltuieli. Drept urmare, o mare varietate a tranzacțiilor economice duc la transformarea unor elemente ale patrimoniului economic în rezultate economico – financiare care se concretizează în: a. cheltuieli și venituri: Cheltuielile semnifică o „sărăcie” a entității, generată fie ca micșorarea unor elemente de active patrimoniale, fie de o creștere a unor elemente de datorii patrimoniale.Potrivit Cadrului general de întocmire și prezentare a situațiilor financiare elaborat prin IASB cheltuielile reprezintă „diminuări ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub formă de ieșiri sau scăderi ale valorii activelor sau creșterii datoriilor, care se concretizează în reduceri ale capitalulurilor proprii, altele decât cele rezultate din distribuirea acestora către acționari”. Cheltuielile entității reprezintă valorile plătite sau de plătit pentru: - consumuri de stocuri, lucrări executate și servicii prestate de care beneficiază entitatea; - cheltuieli cu personalul; - executarea unor obligații legale sau contractuale etc. Pierderile reprezintă reduceri ale beneficiilor economice și pot rezulta sau nu ca urmare a desfășurării activității curente a entității.Acestrea nu diferă ca natură de alte tipuri de cheltuieli. Veniturile semnifică, în principiu, „o îmbogățire” a entității, generată fie de o creștere a unor elemente de active patrimoniale, fie de o scădere a unor elemente de datorii patrimoniale. Potrivit Cadrului general de întocmire și prezentare a situațiilor financiare elaborat de IASB, veniturile reprezintă „creșteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub formă de intrări sau creșteri ale valorii capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din distribuirea acestora către acționari”. În categoria veniturilor se includ: - sumele sau valorile încasate sau de încasat în nume propriu din activități curente. Activitățile curente sunt orice activități desfășurate de o entitate, ca parte integrantă a obiectului său de activitate, precum și activitățile conexe acestora.Veniturile din activități curente se pot regăsi sub diferite denumiri, cum ar fi: vânzări, comisioane, dobânzi sau dividende. - câștigurile din orice alte surse. Câștigurile reprezintă creșteri ale beneficiilor economice care pot apărea sau nu ca rezultat din activitatea curentă, dar nu diferă ca natură de veniturile din această activitate.

Dumitru Matiș, Anastasiu Pop – „Contabilitatea Financiară, ediția a III-a”, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj Napoca, 2010
1

1

b. profit sau pierdere Întreprinderea înregistrează profit dacă într-o perioadă de timp determinată, de regulă un exercițiu financiar,veniturile sunt mai mari decât cheltuielile , sau pierdere dacă într-o perioadă de timp determinată, de regulă un exercițiu financiar, veniturile sunt mai mici decât cheltuielile. 1.2. Criterii de clasificare a cheltuielilor și a veniturilor în contabilitate 1.2.1. Criterii de clasificare a cheltuielilor în contabilitate Reglementările contabile românești operează cu clasificarea rezultatelor economicofinanciare în: curente (rezultate din exploatare și financiare) și extraoridinare.Prin urmare elementele de cheltuieli se clasifică în cheltuieli curente și cheltuieli extraordinare. Astfel, cheltuielile curente sunt cheltuieli rezultate din activități care se derulează cu o anumită constanță și al căror caracter este firesc. Cheltuielile extraordinare sunt acele cheltuieli rezultate din evenimente sau tranzacții ce sunt clar diferite de activitățile curente ale entităților și care, prin urmare, nu se așteaptă să se repete într-un mod frecvent sau regulat. Pornind de la caracterul de proces al activităților consumatoare de resurse, ocazionarea cheltuielilor se derulează în mai multe etape succesive sau simultane în timp. Astfel, pot fi identificate patru momente de apariție a acestora: a. Consumul de bunuri stocabile în activitatea curentă de exploatare, cum ar fi de exemplu consumul de materii prime, consumul de materiale auxiliare etc. b. Angajarea unei cheltuieli care intervine în momentul cumpărării de elemente nestocabile, lucrări, utilităși și servicii destinate activității, cu ocazia apariției datoriei față de furnizori. c. Plata unei sume de bani destinată satisfacerii unei nevoi curente a întreprinderii, pentru care anterior plății nu a fost înregistrat angajamentul de plată. d. Încorporarea(includerea) în cheltuieli curente ale exercițiului financiar a unor sume reprezentând deprecieri economice ireversibile ( amortizările imobilizărilor), deprecierile economice reversibile (ajustări pentru deprecierea activelor) sau rezerve pentru acoperirea riscurilor, pierderilor ș/sau cheltuielilor estimate viitoare ( provizioane).2 Din punct de vedere al momentului recunoașterii lor, cheltuielile se grupează în:  cheltuieli propriu-zise;  cheltuieli înregistrate în avans;  cheltuieli de repartizat pe mai multe exerciții;  cheltuieli de plată. Prima categorie a cheltuielilor propriu-zise, cuprinde cheltuielile angajate și recunoscute în rezultatul exercițiului curent sau în curs. Cheltuielile înregistrate în avans și cele de repartizat pe mai multe exerciții sunt după caz, cheltuieli constatate sau angajate în exercițiul financiar curent, ce vor fi recunoscute în rezultatul financiar al perioadei viitoare În ceea ce privește cheltuielile de plată, literatura de specialitate le definește ca fiind consumurile constatate efectiv pentru care nu s-au primit până la închiderea exercițiului financiar documentele de constatare (exemplu, drepturile cuvenite angajaților la închiderea exercițiului cu titlu de concedii de plătit, impozite, taxe datorate, dobânzi datorate). Contabilitatea cheltuielilor se realizează în cadrul contabilității de angajamente, ce presupune individualizarea și reflectarea cheltuielilor în faza de angajare și consum, constituindu-se cheltuială în momentul înregistrării indiferent de momentul plății. Contabilitatea cheltuielilor se ține pe feluri de cheltuieli, după natura lor, astfel:

Dumitru Matiș, Anastasiu Pop – „Contabilitatea Financiară, ediția a III-a”, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj Napoca, 2010
2

2

Cheltuieli de exploatare. studii de cercetări. 1. Pornind de la caracterul de proces al activităților derulate de entitate. 2005 3 . A.Veniturile curente sunt constatate. obiectelor de inventar consumate. astfel: 3 Mihai Ristea. onorarii. prin urmare.  cheltuieli cu personalul reprezentate de salarii. prime de asigurare. crearea veniturilor se poate derula în mai multe etape succesive sau simultane. redevențe.Cheltuieli financiare cuprind:  pierderi din creanțe legate de participații. materialelor consumabile. C. utilaje. C. provizioanele și ajustările pentru depreciere. despăgubiri.Criterii de clasificare a veniturilor în contabilitate Similar cheltuielilor.  pierderi din creanțe de natură financiară și altele. București. deplasări. reclamă și publicitate. cheltuieli privind activele cedate și alte operații de capital. B. Cheltuieli cu impozitul pe profit.2. D. Cheltuieli financiare. construcții etc.  cheltuieli cu lucrările și serviciile executate de terți reprezentând întreținere și reparații la mașini.Cheltuieli cu impozitul pe profit și alte impozite cuprind cheltuiala cu impozitul pe profit precum și cheltuiala cu impozitul pe venitul microîntreprinderilor.A. nu se așteaptă să se repete într-un mod frecvent sau regulat. veniturile se clasifică în: curente (rezultate din exploatare și financiare) și extraordinare.Cheltuieli extraordinare sunt reprezentate de calamități și alte evenimente extraordinare. asigurările și protecția socială și alte cheltuieli cu personalul suportate de entitate. valoarea animalelor și păsărilor. comisioane. D. contravaloarea energiei și apei consumate. donații și alte cheltuieli similare. B. „Contabilitatea financiară”.  amortizările și ajustările pentru depreciere.  dobânzile datorate privind exercițiul financiar în curs. detașări și transferări. cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații servicii bancare și altele. costul de achiziție al materialelor nestocate trecute direct asupra cheltuielilor.  cheltuieli privind investițiile financiare cedate. locații de gestiune și chirii.  cheltuieli de exploatare privind amortizările.  diferențele nefavorabile de curs valutar.  alte cheltuieli de exploatare concretizate în pierderi din creanțe și debitori diverși.  sconturile acordate clienților.Cheltuielile de exploatare cuprind:  cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile concretizate în costul de achiziție al materiilor prime. Cheltuieli extraordinare. cheltuieli cu alte servicii executate de terți. Editura Universitară.transportul de bunuri și personal.2. înregistrate și încorporate în exercițiul curent. amenzi și penalități.. cheltuieli de protocol. Veniturile curente sunt veniturile rezultate din activități care se derulează cu o anumită constanță și ale căror caracter este firesc. costul mărfurilor vândute și al ambalajelor.3 Veniturile extraordinare sunt acele venituri rezultate din evenimente sau tranzacții ce sunt clar diferite de activitățile curente ale entității și care.

executări de lucrări și prestări de servicii (cifra de afaceri netă). Încasarea unor sume de bani. C. Veniturile din redevențe se recunosc pe baza contabilității de angajamente. Venituri extraordinare. a provizioanelor rămase fără obiect. scadente și/sau de venituri din anularea ajustărilor pentru deprecierea activelor. Anastasiu Pop – „Contabilitatea Financiară.Prestările nefacturate până la sfârșitul perioadei se evidențiază în categoria lucrărilor și serviciilor în curs de execuție. dar pentru care nu s-au înregistrat anterior creanțe față de clienți. ediția a III-a”. Cluj Napoca. inclusiv taxa pe valoare adăugată. În contabilitate. Este vorba de venituri constante în avans. Venituri financiare. După natura lor.a. al livrării lor pe baza facturii sau în alte condiții prevăzute în contract care atestă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor repective către clienți. conform contractului. lucrări.Veniturile din vânzare se constituie pentru producător la nivelul prețului negociat de vânzare fără eventuala taxă pe valoarea adăugată. A.4 b. ca urmare a facturării de produse. Spre exemplu. prestații și servicii care fac obiectul curent de activitate al entității. Veniturile de realizat sunt venituri realizate efectiv în exercițiul curent și incluse în rezultatul exercițiului curent. d.  venituri înregistrate în avans. Veniturile din prestări de servicii se înregistrează în contabilitate pe măsura efectuării acestora. pentru care nu s-au întocmit documente de înregistrare. În acest moment al ciclului economic. c. Dumitru Matiș. Veniturile înregistrate în avans sunt constatate în exercițiul curent dar vor fi încorporate în rezultatul exercițiului sau al exercițiilor următoare. Veniturile propriu-zise cuprind veniturile constante și recunoscute în rezultatul exercițiului curent.  venituri de realizat.Veniturile din exploatare cuprind:  venituri din vânzarea de produse și mărfuri. veniturile se clasifică în: A. vânzările de produse pentru care nu s-au întocmit facturi până la închiderea exercițiului. Livrarea (facturarea) producției fabricare. veniturile din vânzări de bunuri se înregistrează în momentul predării bunurilor către cumpărători. evaluarea producției vândute se face la prețuri de vânzare. În acest moment al ciclului economic. Venituri din exploatare. care constituie momentul transferului dreptului de proprietate de la producător (vânzător) către client (cumpărător). Editura Casa Cărții de Știință. 2010 4 4 . Încorporarea (includerea) în veniturile curente ale exercițiului financiar a unor sume reprezentând venituri care au fost estimate ca probabile în exercițiile financiare anterioare. dar care au devenit certe în exercițiul financiar curent.acolo unde este cazul. B. În funcție de momentul cunoașterii lor în rezultatul exercițiului veniturile se pot clasifica în:  venituri propriu-zise. pe seama veniturilor din producția stocată. evaluarea producției obținute se face la costuri efective de producție. Obținerea producției fabricate în cadrul obiectului principal de activitate al unei entități.

care se înregistrează ca active imobilizate corporale și necorporale.3. B.  venituri din subvenții de exploatare.3055 din 29 oct 2009)” 5 5 .5 1. venituri din subvenții pentru investiții și alte venituri din exploatare. implică recunoașterea simultană sau combinată a veniturilor și cheltuielilor care rezultă direct și concomitent dun aceeași tranzacție. spre exemplu.1. cu semnul plus (sold creditor) sau minus (sold debitor).  venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare. venituri din despăgubiri.De fapt aceasta înseamnă că recunoașterea cheltuielilor are loc simultan cu recunoașterea creșterii datoriilor sau a reducerii activelor . cuprinzând veniturile din creanțe recuperate.  venituri din investiții financiare cedate. De exemplu. C.  venituri din invetiții financiare pe termen scurt. amenzi și penalități. venituri din vatiația stocurilor. reprezentând costul lucrărilor și cheltuielilor efectuate de entitate pentru ea însăși. Veniturile din producția stocată se înscriu.  venituri din creanțe imobilizate. Cheltuielile sunt recunoscute în contul de profit și pierdere pe baza asocierii directe între costurile implicate și obținerea elementelor specifice de venit. diversele componente alea cheltuielilor care contribuie la determinarea costului bunurilor vândute sunt recunoscute în același timp cu venitul din vânzarea bunurilor. modificare ce poate fi evaluată în mod credibil. în contul de profit și pierdere.Venituri extraordinare cuprind.Veniturile financiare cuprind:  venituri din imobilizări financiare. alături de celelalte venituri.„Contabilitate financiara (editia a III-a.Variația stocurilor de produse finite și a celor în curs de execuție pe parcursul perioadei reprezintă o corecție a cheltuielilor de producție pentru a reflecta faptul că fie producția a majorat nivelul stocurilor. actualizata conform directivelor europene aprobate prin OMFP nr. representând subvențiile pentru acoperirea diferențelor de preț și pentru acoperirea pierderilor. Criterii de recunoaștere a cheltuielilor și veniturilor în contabilitate 1.  venituri din sconturi primite în urma unor reduceri financiare.  venituri din producția de imobilizări. fie vânzărilor suplimentare au redus nivelul stocurilor. venituri din donații primite.3. Dumitru Matiș .  venituri din ajustări pentru pierdere de valoare.  alte venituri financiare. reprezentând variația în plus ( creștere) sau în minus (reducere) dintre valoarea la cost de producție efectiv a stocurilor de produse și producție în curs de la sfârșitul perioadei și valoarea stocurilor inițiale ale produselor și producției în curs.  venituri din dobânzi. Criterii de recunoaștere a cheltuielilor în contabilitate Cheltuielile sunt recunoscute în contul de profit și pierdere atunci când a avut loc o reducere a beneficiilor economice viitoare aferente diminuării unui activ sau creșterii unei datorii.Acest proces. daunele pretinse de deținătorii de polițe în urma producerii unei calamități. precum și alte subvenții de care beneficiază entitatea. Atanasiu Pop.  venituri din diferențe de curs valutar.  alte venituri din exploatarea curentă. cunoscut sub numele de conectarea cheltuielilor la venituri.

veniturile sunt recunoscute atunci când este probabil că entitatea va avea beneficii economice viitoare și acestea pot fi evaluate cu suficientă acuratețe. c. cum ar fi: terenuri și utilaje. O cheltuială este recunoscută imediat în contul de profit și pierdere atunci când un cost nu generează beneficii economice viitoare sau atunci când și în masura în care viitoarele beneficii economice nu corespund sau încetează să mai corespundă condițiilor pentru recunoașterea în bilanț sub formă de active. neacoperite de prevederile garanțiilor normale. 1.  când bunurile sunt livrate dar nu sunt instalate. 2010 6 6 . b. Cluj Napoca. a. Această modalitate este deseori necesară în procesul recunoașterii cheltuielilor asociate cu utilizarea unor active. Exemple de cazuri în care entitatea păstrează riscurile semnificative aferente proprietății. și prin urmare tranzacția nu reprezintă o vânzare și în consecință veniturile nu pot fi înregistrate:  când cumpărătorul are dreptul de a returna bunurile cumpărate și vânzătorul nu recunoaște cu certitudine gradul de probabilitate al înapoierii bunurilor. cum ar fi în cazul în care datoria apare ca urmare a acordării de garanții pentru produsele vândute.Toate cheltuielile angajate în cursul exercițiului care nu se pot atașa veniturilor realizate sunt „activate” sau recunoscute ca active.6 Criteriile de recunoaștere a veniturilor sunt diferențiate pentru veniturile provenite din: a. IAS 18 identifică situațiile în care aceste criterii sunt îndeplinite și în care prin urmarel trebuie înregistrate venituri. prestarea serviciilor. recunoscută în contul de profit și pierdere în acele situații în care apare o datorie fără recunoașterea unui activ. O cheltuială este.Aceste proceduri de alocare au drept scop recunoașterea cheltuielilor în cadrul perioadei în care se consumă sau expiră beneficiile economice asociate acestor elemente.3.Vânzarea de bunuri În aceste sens. producătoare de dobânzi.  mărimea veniturilor poate fi măsurată în mod rezonabil. Editura Casa Cărții de Știință. Anastasiu Pop – „Contabilitatea Financiară.  costurile tranzacției pot fi măsurate în mod rezonabil.2.  atunci când vânzătorul are obligații legate de rezultate nesatisfăcătoare. Criterii de recunoaștere a veniturilor în contabilitate Conform IAS 18 „Venituri”. de asemenea. vânzarea bunurilor. Unele cheltuieli sunt recunoscute în contul de profit și pierdere pe baza unei proceduri de alocare sistematică și rațională atunci când se așteaptă să se obțină beneficii economice în decursul mai multor exerciții financiare și când asocierea acestora cu veniturile poate fi determinată doar în mod vag sau indirect. ediția a III-a”.  este probabil ca beneficiile economice asociate tranzacției să fie generate către entitate. repartizate asupra mai multor exerciții financiare sau recunoscute imediat în contul de profit sau pierdere. licențe și mărci de comerț. iar instalarea reprezintă o parte semnificativă a contractului și nu a fost încă realizată de vânzător. Dumitru Matiș.  nu mai există control efectiv din partea entității asupra bunurilor vândute. caz în care cheltuiala este prezentată ca amortizare. veniturile din vânzarea bunurilor sunt recunoscute atunci când toate condițiile următoare sunt îndeplinite:  riscurile și beneficiile semnificative ce decurg din proprietatea bunului sunt transferate cumpărătorului. fiind imobilicate. utilizarea de către alții a activelor entității. redevențe și dividende.

 stadiul de finalizare a tranzacției la data bilanțului poate fi evaluat în mod rezonabil.Dobânzi. c.Dacă vânzătorul păstrează doar un risc nesemnificativ ce decurge din proprietatea bunului atunci tranzacția reprezintă o vânzare și veniturile sunt recunoscute.Metoda procentului de execuție se referă la recunoașterea veniturilor pe măsura execuției tranzacției și presupune recunoașterea veniturilor în perioadele contabile în care sunt prestate serviciile.  mărimea veniturilor poate fi măsurată în mod în mod rezonabil. venitul trebuie recunoscut doar în limita cheltuielilor recunoscute ca fiind recuperabile. conform realității economice a contractului. redevențe. dividende Veniturile din dobânzi.7 b. dar transferă toate celelalte riscuri și beneficii semnificative. proporția costurilor apărute până la data respectivă din costurile totale estimate ale tranzacției.  vânzarea bunurilor cu clauză de returnare a banilor. Anastasiu Pop – „Contabilitatea Financiară.Prestarea de servicii Veniturile asociate unei tranzacții ce implică prestarea serviciilor sunt recunoscute pe măsura gradului de execuție a tranzacției la data închiderii exercițiului financiar Rezultatul unei tranzacții ce implică prestarea serviciilor poate fi estimat în mod rezonabil atunci când toate condițiile următoare sunt îndeplinite:  suma veniturilor poate fi estimată în mod rezonabil.  dividendele trebuie recunoscute atunci când este stabilit dreptul acționarului de a i se plăti aceste dividende.  redevențele trebuie recunoscute pe baza contabilității de angajamente. 2010 7 7 . Cluj Napoca. ediția a III-a”. Dumitru Matiș. respectând prevederile IAS 39. Stadiul de execuție al tranzacției poate fi determinat utilizând metoda care evaluează cel mai rezonabil serviciile executate. Baza de recunoaștere a veniturilor sunt următoarele:  dobânzile trebuie recunoscute folosind metoda dobânzii efective.De exemplu: serviciile executate până la o anumită dată ca procent din serviciile totale ce trebuie executate. redevențe și dividende sunt recunoscute atunci când toate condițiile următoare sunt îndeplinite:  este probabil ca beneficiile economice asociate tranzacției să fie generate către entitate.Exemple de cazuri în care entitatea păstrează riscurile nesemnificative aferente proprietății și în consecință poate recunoaște venitul aferent tranzacției respective:  când vânzătorul păstrează titlul legal de proprietate asupra bunurilor în scopul exclusiv al asigurării colectării sumelor ce i se datorează.  este probabil ca beneficiile economice asociate tranzacției să fie generate către entitate. în cazul în care clientul este nesatisfăcut. Când rezultatul unei tranzacții ce implică prestarea de servicii nu poate fi estimat în mod rezonabil. Editura Casa Cărții de Știință.  costurile apărute cu ocazia tranzacției și costurile necesare pentru finalizarea tranzacției pot fi evaluate în mod rezonabil. dar numai cu condiția ca entitatea vânzătoare să poată estima în mod rezonabil volumul retururilor și să recunoască un provizion în acest sens pe baza experienței anterioare și a altor factori relevanți.

. state de plată a salariilor.ponderea rezultatului din exploatare. . . dispoziții de plată. jurnalul de cumpărări.sistemul contabil al conturilor utilizate. . . . . trebuie luați în considerare o serie de factori: .caracterul activității desfășurate de agenții economici ( continuă. discontinuă).factorii specifici de influență. . deconturi de cheltuieli.evidența permanentă a nivelului veniturilor și cheltuielilor fiecărei perioade de gestiune. prospecte de emisiune. actualizata conform directivelor europene aprobate prin OMFP nr. . .8 8 Atanasiu Pop. borderou de predare-primire. Sistemul documetelor justificative și de evidență operativă Cele mai semnificative documente justificative folosite de agenții economici pentru reflectarea cheltuielilor. în funcție de natura acestora.reflectarea cheltuielilor și a veniturilor în contabilitatea financiară și de gestiune. . situații de lucrări. a. c. contracte de donație. întreprindere mijlocie. chitanțe.„Contabilitate financiara (editia a III-a. Factori specifici de influență Pentru realizarea acestor obiective.mărimea firmei ( microîntreprindere.ordine de plată. note de transfer predare.afectarea cheltuielilor în concordanță cu resursele disponibile.încadrarea veniturilor și cheltuielilor în nivelele prevăzute în bugetele de venituri și cheltuieli. borderou de încasări.modalitățile și intrumentele de decontare. . .delimitarea veniturilor și cheltuielilor în cadrul gestiunilor. declarații de încasare.previzionarea cheltuielilor și a veniturilor. .regimul de amortizare utilizat. pe fiecare perioadă de gestiune și loc de generare.natura tranzacțiilor încheiate și derulate. . b. Obiective urmărite În activitatea de organizare a contabilității cheltuielilor și veniturilor trebuie luate în considerare următoarele obiective: .primire. mare). .calitatea partenerilor firmei. veniturilor și rezultatelor financiare sunt: bonuri de consum.1.2. facturi. Organizarea contabilității cheltuielilor și a veniturilor Organizarea corespunzătoare a contabilității cheltuielilor și a veniturilor presupune a avea în vedere următoarele: . . a celui din activitatea financiară și a rezultatului din activitatea extraordinarp în ansamblul rezultatului brut. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR ȘI VENITURILOR 2.obiectivele urmărite. iar prin intermediul acestora a rezultatelor. Dumitru Matiș .cunoașterea veniturilor încasate și a celor neîncasate aferente fiecărei perioade contabile. de sponsorizare.sistemul documentelor justificative de evidență operativă.forma de organizare juridică a firmei. centralizatorul produselor realizate.3055 din 29 oct 2009)” 8 . . jurnalul de vânzări. avize de însoțire. .CAP.cunoașterea cauzelor care au generat nerealizarea rezultatelor financiare în conformitate cu programul stabilit.Pot fi considerate documente de evidență operativă a cheltuielilor și veniturilor: rapoartele zilnice de fabricație.metoda de contabilizare și de evaluare a stocurilor. contracte de împrumut bancar.regimul deductibilității fiscale a cheltuielilor.

provizioanele și ajustările la inflație” Grupa 69 „Cheltuieli cu impozitul pe profit și alte impozite” În cazul veniturilor s-au prevăzut grupele: Grupa 70 „Cifra de afaceri” Grupa 71 „ Variația stocurilor” Grupa 72 „Venituri din producția de imobilizări” Grupa 74 „ Venituri din subvenții de exploatare” Grupa 75 „Alte venituri din exploatare” Grupa 76 „Venituri financiare” Grupa 77 „Venituri extraordinare” Grupa 78 „Venituri din provizioane și ajustarea la inflație” Conturile de venituri și cele de cheltuieli nu se încadrează în categoria conturilor bilanțiere deoarece la sfârșit de lună nu prezintă sold. etc. creanțe. consumuri . Conturile de cheltuieli sunt în totalitate conturi de activ și funcționează după regulile specifice acestor conturi. Se debitează în momentul angajării unei obligații sau momentul plății unor sume în cadrul tranzacțiilor financiare. Se debitează la sfârșitul lunii prin preluarea soldurilor în creditul contului 121 „Profit și pierdere”. Sistemul contabil al conturilor utilizate pentru reflectarea cheltuielilor și veniturilor Pentru organizarea contabilității sintetice a cheltuielilor și veniturilor prin Planul de Conturi General s-au prevăzut clasa VI „Cheltuieli” și clasa VII ”Venituri”. Sunt conturi care reflectă: obligații. producție realizată dar stocată. Conturile de venituri sunt conturi de pasiv . plăți Se creditează la sfârșitul lunii în momentul decontării cheltuielilor asupra rezultatelor perioadei prin preluarea soldurilor în debitul contului 121 „Profit și pierderi”. cu excepția contului 711 „Variația stocurilor” care este bifuncțional . 7xx „Conturi de venituri = 121 „Profit și pierdere” În cursul perioadei pot fi debitate cu veniturile realizate din operații de participație transferate coparticipanților sau cu variația stocurilor cedate.La sfârșitul exercițiului cheltuielile. pe măsura încasării creanțelor înregistrării producției pe baza documentelor justificative ori constatării veniturilor. 121 „Profit și pierdere” = 6xx „Conturi de cheltuieli Se pot credita în cursul perioadei cu cheltuielile rezultate din operații de participații transferate coparticipanților. precum și odată cu înregistrarea consumului de resurse. 9 . taxe și vărsăminte asimilate” Grupa 64 „Cheltuieli cu personalul” Grupa 65 „Alte cheltuieli de exploatare” Grupa 66 „Cheltuieli financiare” Grupa 67 „Cheltuieli extraordinare” Grupa 68 „Cheltuieli cu amortizările. În cazul cheltuielilor s-au prevăzut grupele: Grupa 60 „Cheltuieli privind stocurile” Grupa 61 „Cheltuieli cu lucrările și serviciile executate de terți” Grupa 62 „Cheltuieli cu alte servicii executate de terți” Grupa 63 „Cheltuieli cu impozite. veniturile și rezultatele financiare sunt reflectate cu ajutorul Situației financiare „Contul de profit și pierdere”. indiferent de data încasării acestora. Restul conturilor de venituri funcționează după regulile conturilor de pasiv. Se creditează în cursul lunii. Exprimă încasări. ele închizându-se prin decontarea veniturilor respectiv a cheltuielilor asupra rezultatului perioadei de gestiune.9 d. sau recuperări de cheltuieli.

2. al mărfurilor și ambalajelor ieșite din gestiune prin vânzare sau alte căi. constatate lipsă la inventar sau distruse. angajamente și plăți care urmăresc realizarea obiectivelor prevăzute prin acte de înființare care definesc profilul principal și activitățile conexe ale entității :  Cheltuieli cu stocurile.  Cheltuieli cu serviciile executate de terți.  Cheltuieli cu personalul.2.2. aferente: 601 „Cheltuieli cu materii prime = % 301 „Materii prime” 308 „Diferențe de preț la materii prime și materiale” 351 „Materii și materiale aflate la terți” 602 „Cheltuieli cu materialele consumabile” = % 302 „Materiale consumabile” 308 „Diferențe de preț la materii prime și materiale” 351 „Materii și materiale aflate la terți” 10 Mihaela Șteț . Se debitează în cursul lunii odată cu înregistrarea cheltuielilor în funcție de natura acestora:  valoarea la preț de înregistrare a materiilor prime. Cluj-Napoca 2009 10 .  Alte cheltuieli de exploatare.  Cheltuieli cu alte impozite.2.„Contabilitate financiară”. a materialelor consumabile. materiale stocabile sau nestocabile. Contabilitatea cheltuielilor din activitatea de exploatare Cheltuielile de exploatare sunt generate de activitatea de bază. Editura RISOPRINT.1. taxe și vărsăminte asimilate.  Cheltuieli cu alte servicii executate de terți. a materialelor de natura obiectelor de inventar.  Cheltuieli de exploatare cu amortizările si provizioanele. Contabilitatea cheltuielilor privind stocurile10 Reflectarea în contabilitate se face cu ajutorul grupei 60 „Cheltuieli privind stocurile” 601 „Cheltuieli cu materiile prime” 602 „Cheltuieli cu materialele consumabile” 6021 „Cheltuieli cu materialele auxiliare” 6022 „Cheltuieli privind combustibilul” 6023 „Cheltuieli privind materialele pentru ambalat” 6024 „Cheltuieli privind piesele de schimb” 6025 „Cheltuieli privind semințele și materialele de plantat” 6026 „Cheltuieli privind alte materiale consumabile” 603 „Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar” 604 „Cheltuieli privind materialele nestocate” 605 „Cheltuieli privind energia si apa” 606 „Cheltuieli privind animalele și păsările” 607 „Cheltuieli privind mărfurile” 608 „Cheltuieli privind ambalajele” 609 „Reduceri comerciale primite” După conținutul economic: conturi de procese economice reflectând:  Consumul de materii prime. respectiv consumuri. pierderile din deprecieri ireversibile. După funcția contabilă: conturi de activ. precum și cele aflate la terți și a diferențelor nefavorabile. incluse pe cheltuieli.  Costul de achiziție al animalelor și păsărilor cumpărate.

603 ”Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar” = % 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar” 308 „Diferențe de preț la materii prime și materiale” 351 „Materii și materiale aflate la terți”  valoarea la preț de înregistrare a materiilor prime. ambalajelor aprovizionate. repreciate ireversibil: 607 „Cheltuieli privind mărfurile” = 371 „Mărfuri”  valoarea ambalajelor aflate în consignație la terți.„Contabilitate financiară”. mărfurilor. constatate lipsă de inventariere. materialelor de natura obiectelor de inventar. pentru care au fost emise documentele de vânzare: 608 „Cheltuieli privind ambalajele” = 358 „Ambalaje aflate la terți”  valoarea materialelor nestocate achiziționate de la furnizori sau achitate prin avansuri de trezorerie: 604 „Cheltuieli privind materialele nestocate” = % 401 „Furnizori” 408 „Furnizori-facturi nesosite” 542 „Avansuri de trezorerie” 11 Mihaela Șteț . Cluj-Napoca 2009 11 . în cazul folosirii inventarului interminent: 11 % = 401 „Furnizori” 601 „Cheltuieli cu materii prime 602 „Cheltuieli cu materialele consumabile 603 „Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar„ 607 „Cheltuieli privind mărfurile 608 „Cheltuieli privind ambalajele”  sume în curs de clarificare: % = 473 „Decontări din operații în curs de clarificare” 601 „Cheltuieli cu materii prime” 602 „Cheltuieli cu materialele consumabile” 603 „Cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar” 604 „Cheltuieli privind materialele nestocate” 605 „Cheltuieli privind energia și apa” 606 „Cheltuieli privind animalele și păsările” 607 „Cheltuieli privind mărfurile” 608 „Cheltuieli privind ambalajele”  valoarea mărfurilor vândute. materialelor consumabile. Editura RISOPRINT.

2. primelor de asigurare datorate sau achitate conform contractelor de asigurare. pentru care au fost emise documentele de livrare sau constatate lipsă la inventar: 607 „Cheltuieli privind mărfurile” = % 354 „Produse aflate la terți” 357 „Mărfuri aflate la terți”  valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restiturire: 608 „Cheltuieli privind ambalajele” = 409 „Furnizori – debitori” La sfârșitul lunii conturile de cheltuieli privind stocurile se închid prin contul 121 „Profit și pierderi”.„Contabilitate financiară”.2. valoarea consumurilor de energie și apă: 605 „Cheltuieli privind energia și apa” = % 401 „Furnizori” 408 „Furnizori.Contabilitatea cheltuielilor cu serviciile executate de terți Reflectarea în contabilitate se realizează cu ajutorul urmatoarelor conturi: 611 „Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile” 612 „Cheltuieli cu redevențele. aferente:12 606 „Cheltuieli privind animalele și păsările” = % 361 „Animale și păsări” 368 „Diferențe de preț la animale și păsări” 608 „Cheltuieli privind ambalajele” = % 381 „Ambalaje” 368 „Diferențe de preț la ambalaje”  valoarea mărfurilor și a produselor aflate la terți. cheltuielilor cu redevențele. cheltuielilor cu studiile și cercetările 12 Mihaela Șteț . Se debitează în cursul lunii odată cu înregistrarea cheltuielilor în funcție de natura acestora:  valoarea lucrărilor de întreținere și reparații executate de terți. chiriile datorate sau plătite. locațiile de gestiune și chiriile” 613 „Cheltuieli cu primele de asigurare” 614 „Cheltuieli cu studiile și cercetările” După funcția contabilă: conturi de activ. Note de curs 12 . locațiile de gestiune. precum și diferențele de preț nefavorabile. Nu prezintă sold.facturi nesosite” 542 „Avansuri de trezorerie” 471 „Cheltuieli înregistrate în avans”  valoarea la preț de înregistrare a animalelor și păsărilor. ambalajelor vândute.2. constatate lipsă la inventariere.

detașări. Se debitează în cursul lunii odată cu înregistrarea:  cheltuieli cu alte servicii executate de terți. Nu prezintă sold la sfârșitul lunii 13 Mihaela Șteț -„Contabilitate financiară”. Note de curs 13 . Aceste conturi nu prezintă sold la sfârșitul lunii 2. transferări” 626 „Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații” 627 „Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate” 628 „Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți” După funcția contabilă .% 611 „Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 612 „Cheltuieli cu redevențele. reclamă și publicitate” 624 „Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal” 625 „Cheltuieli cu deplasări.3. după natura acestora: 62x „Cheltuieli cu alte servicii executate de terți = 401 „Furnizori” Sau 408 „Furnizori.facturi nesosite” 471 „Cheltuieli înregistrate în avans” 512 „Conturi la bănci” 531 „Casa” 532 „Alte valori” 542 „Avansuri de trezorerie”  sumelor în curs de clarificare: 62x „Cheltuieli cu alte servicii executate de terți = 473 „Decontări din operații în curs de clarificare„ Se creditează la sfârșitul lunii când se și închid prin debitul contului 121 „Profit și pierderi”. locațiile de Gestiune și chiriile” 613 „Cheltuieli cu prime de asigurare” 614 „Cheltuieli cu studiile și cercetările” = 401 „Furnizori” sau 408 „Furnizori – facturi nesosite” 471 „Cheltuieli înregistrate în avans” 512 „Conturi la bănci” 531 „Casa” 473 „ Decontări din operații în curs de clarificare” = Se creditează la sfârșitul lunii când se și închid prin debitul contului 121 „Profit și pierderi”. sunt conturi de activ. locațiile de gestiune și chiriile” 613 „Cheltuieli cu primele de asigurare” 614 „Cheltuieli cu studiile și cercetările”  sume în curs de clarificare: % 611 „Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile” 612 „Cheltuieli cu redevențele. Contabilitatea cheltuielilor cu alte servicii executate de terți13 Reflectarea în contabilitate: cu ajutorul conturilor grupei 62 „Cheltuieli cu alte servicii executate de terți”: 621 „Cheltuieli cu colaboratorii” 622 „Cheltuieli privind comisioanele și onorariile” 623 „Cheltuieli de protocol.2.

2. devenită nedeductibilă: 635 „Cheltuieli cu alte impozite. taxe și vărsăminte asimilate” = 4427 „TVA colectată”  prorata din taxa pe valoare adăugată deductibilă.4. taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat. taxe și vărsăminte asimilate Reflectarea în contabilitate se face cu ajutorul contului 635 „Cheltuieli cu alte impozite. Editura RISOPRINT. diferențele de preț la gaze și țiței obținute din producția internă.5. taxa pentru mijloacele de transport. precum și alte impozite și taxe: 635 „Cheltuieli cu alte impozite. taxe și vărsăminte asimilate” = 4426 „TVA deductibilă”  datorii și vărsăminte de efectuat către alte organisme publice. predate cu titlu gratuit. taxe și vărsăminte asimilate” După funcția contabilă: cont de activ.„Contabilitate financiară”. asigurările sociale și protecția socială14 Reflectarea în contabilitate se realizează cu ajutorul următoarelor conturi: 641 „Cheltuieli cu salariile personalului” 642 „Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaților” 643 „Cheltuieli cu primele reprezenând participarea personalului la profit” 644 „Cheltuieli cu remunerarea în intrumente de capital proprii” 645 „Cheltuieli privind asigurările și protecția 14 Mihaela Șteț . precum și cea aferentă bunurilor și serviciilor acordate salariaților sub forma avantajelor în natură: 635 „Cheltuieli cu alte impozite. Contabilitatea cheltuielilor cu alte impozite.2. taxe și vărsăminte asimilate  sumelor în curs de clarificare: 635 „Cheltuieli cu alte impozite. taxe și vărsăminte asimilate = 473 „Decontări din operații în curs de clarificare” 446 „Alte impozite și vărsăminte asimilate” = Contul 635 se creditează la sfârșitul lunii când se și închide prin debitul contului 121 „Profit și pierderi”.Contabilitatea cheltuielilor cu personalul. Se debitează cu:  taxa pe valoare adăugată colectată aferentă bunurilor și serviciilor folosite în scop personal.2. Cluj-Napoca 2009 14 . terenuri. Nu prezintă sold.taxa pentru folosirea terenurilor proptietate de stat. care depășesc limitele prevăzute de lege. 2. cea aferentă lipsurilor peste normele legale. potrivit legii: 635 „Cheltuieli cu alte impozite. taxe și vărsăminte asimilate = 447 „Fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate”  decontările cu bugetul statului privind impozitul pe clădiri. accizele la producția internă.

au întocmit statele de plată. la schemele de pensii facultative. Se debitează cu:  salariile datorate personalului pentru munca prestată și a altor drepturi cuvenite personalului: 641 „Cheltuieli cu salariile personalului” = 421 „Personal – salarii datorate”  drepturi de personal pentru care nu s. aferente exercițiului încheiat: 641 „Cheltuieli cu salariile personalului” = 4281 „Alte datorii în legătură cu personalul”  tichetele de masă acordate salariaților: 642 „Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaților” = 532 „Alte valori”  primele reprezentând participarea salariaților la profit. Cluj-Napoca 2009 15 . la constituirea fondului pentru ajutorul de șomaj. Editura RISOPRINT. acordate acestora: 643 „Cheltuieli cu primele reprezentând = participarea personalului la profit ” 424 „Prime reprezentând participarea personalului la profit”  valoarea instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajaților: 644 „Cheltuieli cu remunerarea în intrumente de capitaluri proprii” = 106 „Rezerve”  înregistrarea sumelor acordate personalului potrivit legii pentru protecție socială.Nu prezintă sold.„Contabilitate financiară”. 15 Mihaela Șteț .6451 „Contribuția unității la asigurările sociale” 6452 „Contribuția unității la ajutorul de șomaj” 6453 „Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate” 6456 „Contribuția unității la schemele de pensii facultative” 6457 „Contribuția unității la primele de asigurare voluntară de sănătate” 6458 „Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială” După funcția contabilă: conturi de activ. contribuția unității la asigurările sociale de sănătate. la primele de asigutate voluntară de sănătate:15 645 „Cheltuieli privind asigurările = % și protecția socială” 423 „Personal – ajutoare materiale datorate” 4311 „Contribuția unității la asigurările sociale” 4313 „Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate” 4371 „Contribuția unității la fondul de șomaj” 438 „Alte datorii și creanțe sociale” Aceste conturi se creditează la sfârșitul lunii când se și închid prind debitul contului 121 „Profit și pierderi”.

„Contabilitate financiară”. amenzi și penalități” = % 401 „Furnizori” 404 „Furnizori de imobilizări” 462 „Creditori diverși” 512 „Conturi la bănci” 4481 „Alte datorii față de bugetul statului”17 Dumitru Matiș. inclusiv bugetului statului: 6581 „Despăgubiri. datorate sau plătite terților. Editura RISOPRINT. 2010 17 Mihaela Șteț . amenzi și penalități” 6582 „Cheltuieli cu donații acordate” 6583 „Cheltuieli privind activele cedate și alte operații de capital” 6588 „Alte cheltuieli de exploatare” După funcția contabilă: conturi de activ. Cluj Napoca. Contabilitatea altor cheltuieli de exploatare Reflectarea în contabilitate se realizează cu ajutorul grupei 65 „Alte cheltuieli de exploatare”.6. Se debitează cu:  taxe de mediu achitate: 652 „Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător” = 5121 „Conturi la bănci în lei”  certificatele de emisii de gaze cu efect de seră achiziționate: 652 „Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător” = 401 „Furnizori”  cheltuieli cu protecția mediului înconjurător. efectuate în avans. Cluj-Napoca 2009 16 16 . ediția a III-a”. și a următoarelor conturi : 16 652 „Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător” 654 „Pierderi din creanțe și debitori diverși” 658 „Alte cheltuieli de exploatare” 6581 „Cheltuieli cu despăgubiri.2.2. amenzilor și penalităților. Anastasiu Pop – „Contabilitatea Financiară. Editura Casa Cărții de Știință. aferente exercițiului în curs: 652 „Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător” = 471 „Cheltuieli înregistrate în avans”  sumele trecute pe cheltuieli cu ocazia scăderii din evidență a clienților incerți sau în litigiu ori a debitorilor diverși: 654 „Pierderi din creanțe și debitori diverși” = % 411 „Clienți” 451 „Decontări între entitățile afiliate” 453 „Decontări privind interesele de Participare” 461 „Debitori diverși”  înregistrarea despăgubirilor.

cât și existentul în conturile de acreditive în devize. precum și diferențele nefavorabile de curs valutar aferente disponibilităților bancare în devize.  Cheltuieli privind titlurile de plasament cedate sunt reprezentate de pierderea netă din vânzarea titlurilor de plasament. 18 Mihaela Șteț . Contabilitatea cheltuielilor financiare Cheltuielile financiare sunt cheltuielile entității economice care cuprind:18  Pierderi din creanțe legate de participații – reprezintă pierderile din creanțele imobilizate ale întreprinderii.  Cheltuieli din diferențe de curs valutar . Nu prezintă sold final.Note de curs 17 . evidențierea altor cheltuieli de exploatare efectuate în avans aferente exercițiului în curs: 6588 „Alte cheltuieli de exploatare” = 471 „Cheltuieli înregistrate în avans”  reflectarea donațiilor acordate: 6582 „Donații acordate” = % 512 „Conturi la bănci” 531 „Casa” 3xx „Conturi de stocuri”  valoarea neamortizată a imobilizărilor. potrivit prevederilor legale în vigoare. scoase din evidență: 6583 „Cheltuieli privind activele cedate = % și alte operații de capital” 231 „Imobilizări corporale în curs de execuție” 233 „Imobilizări necorporale în curs de execuție”  sume în curs de clarificare: 658 „Alte cheltuieli de exploatare” = 473 „Decontări din operații în curs de clarificare”  sume prescrise. adică diferența nefavorabilă dintre valoarea contabilă a titlurilor de plasament și prețul lor de cesiune.3.: 658 „Alte cheltuieli de exploatare” = % 411 „Clienți” 461 „Debitori diverși” Se creditează la sfârșitul lunii când se și închid prin debitul contului 121 „Profit și pierderi”. scutite sau anulate. scoase la activ: 6583 „Cheltuieli privind activele cedate și alte operații de capital” = % 20x „Imobilizări necorporale” 21x „Imobilizări corporale”  valoarea imobilizărilor în curs. care cuprind diferențele de curs valutar.„Contabilitate financiară”. 2.  Cheltuieli privind dobânzile respectiv dobânzile datorate sau plătite. rezultate în urma lichidării creanțelor și datoriilor în valută. disponibilităților în devize aflate în casierie. debitori diverși etc. reprezentând creanțe față de clienți.

Cluj-Napoca 2009 18 . rezultate în urma încasării creanțelor în valută: 665 „Cheltuieli din diferențe = % de curs valutar” 267 „Creanțe imobilizate” 411 „Clienți” 413 „ Efecte de primit de la clienți” 451 „Decontări între entitățile afiliate” 453 „Decontări privind interesele de participare” 456 „Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul” 461 „Debitori diverși”  valoarea imobilizărilor financiare scoase din activ: 664 „Cheltuieli privind investițiile = % financiare cedate 261 „Acțiuni deținute la entitățile afiliate” 263 „Interese de participare” 265 „Alte titluri imobilizate”  pierderea reprezentând diferența dintre valoarea contabilă a investițiilor financiare pe termen scurt și prețul lor de cesiune: 664 „Cheltuieli privind investițiile = financiare cedate” % 501 „Acțiuni deținute la entitățile afiliate” 506 „Obligațiuni” 508 „Alte investiții pe termen scurt și creanțe asimilate” 19 Mihaela Șteț . sunt conturi de activ. Se debitează cu:  valoarea pierderilor din creanțe imobilizate: 663 „Pierderi din creanțe legate de participații” = 267 „Creanțe imobilizate”  diferențe nefavorabile de curs. Se reflectă în contabilitate cu ajutorul conturilor grupei 66 „Cheltuieli financiare”:19 663 „Pierderi din creanțe legate de participații” 664 „Cheltuieli privind investițiile financiare cedate” 6641 „Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate” 6642 „Pierderi din investițiile pe termen scurt cedate” 665 „Cheltuieli din diferențe de curs valutar” 666 „Cheltuieli privind dobânzile” 667 „Cheltuieli privind sconturile acordate” 668 „Alte cheltuieli financiare” După funcția lor contabilă. care sunt reprezentate de sconturile acordate clienților. cât și cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligațiunilor. Editura RISOPRINT.„Contabilitate financiară”. Alte cheltuieli financiare. debitorilor sau băncilor și alte cheltuieli financiare.  Cheltuieli cu amortizările și provizioanele sunt cheltuieli cu constituirea de provizioane legate de activitatea financiară a întreprinderii.

aferente avansurilor plătite. la decontarea acestora: 665 „Cheltuieli din diferențe de curs valutar” = % 232 „Avansuri acordate pentru imobilizări corporale” 234 „Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale” 409 „Furnizori – debitori”  diferențe nefavorabile de curs valutar. aferente avansurilor încasate. diferențe nefavorabile de curs valutar. rezultate în urma evaluării creanțelor la închiderea exercițiului financiar: 665 „Cheltuieli din diferențe = % de curs valutar” 232 „Avansuri acordate pentru imobilizări corporale” 234 „Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale” 267 „Creanțe imobilizate” 409 „Furnizori – debitori” 411 „Clienți” 413 „Efecte de primit de la clienți” 418 „Clienți – facturi de întocmit” 451 „Decontări între entitățile afiliate” 453 „Decontări privind interesele de participare” 456 „Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul” 461 „Debitori diverși”20 20 Mihaela Șteț . rezultate din lichidarea depozitelor pe termen scurt. Editura RISOPRINT. în urma achitării datoriilor în valută: 665 „Cheltuieli din diferențe de curs valutar” = % 512 „Conturi la bănci” 531 „Casa” 541 „Acreditive”  diferențele nefavorabile de curs valutar. la decontarea acestora: 665 „Cheltuieli din diferențe de curs valutar” = 419 „Clienți – creditori”  diferențele nefavorabile de curs valutar.„Contabilitate financiară”. și avansurilor de trezorerie în valută: 665 „Cheltuieli din diferențe = % de curs valutar 508 „Alte investiții pe termen scurt și creanțe asimilate” 541 „Acreditive” 542 „Avansuri de trezorerie” 267 „Creanțe imobilizate”  diferențele nefavorabile de curs valutar. Cluj-Napoca 2009 19 . a acreditivelor.

rezultate din evaluarea datoriilor în valută la încheierea exercițiului financiar: 665 „Cheltuieli din diferențe = % de curs valutar” 161 „Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni” 162 „Credite bancare pe termen lung” 166 „Datorii care privesc imobilizările financiare” 167 „Alte împrumuturi și datorii asimilate„ 168 „Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate” 269 „Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare” 401 „Furnizori” 403 „Efecte de plătit” 404 „Furnizori de imobilizări” 405 „Efecte de plătit pentru imobilizări” 408 „Furnizori – facturi nesosite” 419 „Clienți – creditori” 451 „Decontări între entitățile afiliate” 453 „Decontări privind interesele de participare” 455„Sume datorate acționarilor/asociaților” 462 „Creditori diverși” 509 „Vărsăminte de efectuat pentru investițiile pe termen scurt”  diferențele nefavorabile de curs valutar înregistrate la cedarea unei particiații într-o entitate externă care a fost cuprinsă în consolidare: 665 „Cheltuieli din diferențe de curs valutar” = 107 „Rezerve din conversie”  diferențele nefavorabile de curs valutar. precum și depozitelor și a altor valori de trezorerie în valută: 665„Cheltuieli din diferențe = % de curs valutar 512 „Conturi la bănci” 531„Casa” 508 „Alte investiții pe termen scurt și creanțe asimilate” 541 „Acreditive” 542 „Avansuri de trezorerie” 267 „Creanțe imobilizate”  diferențele nefavorabile de curs valutar înregistrate în situațiile financiare anuale consolidate. diferențele nefavorabile de curs valutar. rezultate din evaluarea datoriilor în valută la închiderea exercițiului financiar a disponibilităților bancare în valută existente în casierie. aferente unui element monetar care face parte dintr-o investiție netă a entității într-o entitate străină: 665 „Cheltuieli din diferențe de curs valutar = 106 „Rezerve” 20 .

aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate. a dobânzilor aferente creditelor bancare pe termen scurt: 666 „Cheltuieli privind = % dobânzile” 168 „Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate” 451 „Decontări între entitățile afiliate” 453 „Decontări privind interesele de participare” 518 „Dobânzi” 519 „Credite bancare pe termen scurt”  dobânda datorată pentru ratele de leasing financiar: 666 „Cheltuieli privind dobânzile” = 404 „ Furnizori de imobilizări”  valoarea dobânzilor cuvenite acționarilor/asociaților pentru disponibilitățile lăsate temporar la dispoziția entității: 666 „Cheltuieli privind dobânzile” = 455 „Sume datorate acționarilor/asociaților”  valoarea dobânzilor repartizate pe cheltuieli pentru operațiunile de cumpărare cu plata în rate: 666 „Cheltuieli privind dobânzile” = 471 Cheltuieli înregistrate în avans”  valoarea dobânzilor plătite. aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente: 666 „Cheltuieli privind dobânzile” = 512 „Conturi la bănci”  valoarea sconturilor acordate clienților. Cluj-Napoca 2009 21 . Editura RISOPRINT. valoarea dobânzilor datorate.„Contabilitate financiară”. respectiv la închiderea exercițiului financiar sau cu ocazia decontării acestora: 668 „Alte cheltuieli financiare” = % 401 „Furnizori” 404 „Furnizori de imobilizări” 408 „Furnizori – facturi nesosite” 419 „Clienți – creditori” 462 „Creditori diverși”21 512 „Conturi la bănci”22 21 Mihaela Șteț . împrumuturilor încasate de la entități afiliate și entități legate prin interese de participare. debitorilor sau reținute de bănci: 667 „Cheltuieli privind sconturile acordate” = % 411 „Clienți” 461 „Debitori diverși” 511 „Valori de încasat” 512 „Conturi la bănci”  diferențele nefavorabile aferente furnizorilor și creditorilor. a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute. rezultate din evaluarea acestora la finele lunii.

respectiv la închiderea exercițiului financiar. rezultate din evaluarea acestora la finele lunii. rezultate din evaluarea acestora la finele lunii.„Contabilitate financiară”. a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute. a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute. exprimate în lei. sau cu ocazia decontării lor: 668 „Alte cheltuieli financiare” = % 232 „Avansuri acordate pentru imobilizări corporale” 234 „Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale”  diferențele nefavorabile aferente datoriilor de leasing financiar. a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute. diferențele nefavorabile aferente clienților și debitorilor. respectiv la închiderea exercițiului financiar sau cu ocazia decontării acestora: 668 „Alte cheltuieli financiare” = % 411 „Clienți” 418 „Clienți – facturi de întocmit” 409 „Furnizori – debitori” 461 „Debitori diverși”  diferențele nefavorabile aferente creanțelor din avansuri acordate furnizorilor de imobilizări. exprimate în lei. respectiv la închiderea exercițiului financiar: 688 „Alte cheltuieli financiare” = 167 „Alte împrumuturi și datorii asimilate”  diferențele nefavorabile aferente datoriilor față de entități afiliate și entități legate prin interese de participare exprimate în lei . a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute. Cluj-Napoca 2009 22 . respectiv la închiderea exercițiului financiar sau cu ocazia decontării acestora: 688 „Alte cheltuieli financiare” = % 451 „Decontări între entitățile afiliate” 453 „Decontări privind interesele de participare” 512 „Conturi la bănci” 22 Mihaela Șteț . Editura RISOPRINT. a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute. rezultate din evaluarea acestora la finele lunii. respectiv la închiderea exercițiului financiar sau cu ocazia decontării acestora: 688 „Alte cheltuieli financiare” = % 451 „Decontări între entitățile afiliate” 453 „Decontări privind interesele de participare” 512 „Conturi la bănci”  diferențele nefavorabile aferente creanțelor față de entitățile afiliate și entitățile legate prin interese de participare. rezultate din evaluarea acestora la finele lunii. precum și a creanțelor imobilizate. exprimate în lei. rezultate din evaluarea acestora la finele lunii.

După funcția contabilă: cont de activ. provizioanele.5.Nu prezintă sold final.Nu prezintă sold final. 2. nu au caracter regulat sau frecvent și nu pot fi influențate de voința noastră. Editura Casa Cărții de Știință. animale și plantații” 214 „Mobilier. Cluj Napoca. exproprieri de active: 671 „Cheltuieli privind calamitățile = % și alte evenimente extraordinare” 211„Terenuri și amenajări de terenuri” 212 „Construcții” 213 „Instalații tehnice.4. provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare”: 688 „Alte cheltuieli financiare” = 23 Dumitru Matiș. dezastre narurale sau fenomene asemănătoare. 2010 23 . Se debitează cu:  valoarea pierderilor din calamități. ediția a III-a”.23 Reflectarea în contabilitate se face cu ajutorul contului grupei 67 „Cheltuieli extraordinare”: 671 „Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente extraordinare”. Contabilitatea cheltuielilor privind amortizările. diferențele nefavorabile din evaluarea la încheierea exercițiului financiar. Anastasiu Pop – „Contabilitatea Financiară. deprecierile și pierderile de valoare Se reflectarea în contabilitate cu ajutorul conturilor grupei 68 „Cheltuieli cu amortizările. Asemenea situații pot fi: exproprierea unor active. aparatură birotică. echipamente de protecția valorilor umane și materiale” 231 „Imobilizări corporale în curs” 301 „Materii prime” 302 „Materiale consumabile” 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar” 341 „Semifabricare” 345 „Produse finite” 351 „Materii prime și materiale aflate la terți” 361 „Animale și păsări” 371 „Mărfuri” 381 „Ambalaje” Acest cont se creditează la sfârșitul lunii când se și încheie prin debitul contului 121 „Profit și pierderi”. Contabilitatea cheltuielilor extraordinare Cheltuielile extraordinare sunt reprezentate de evenimente sau tranzacții ce sunt clar diferite de activitățile obișnuite. mijloace de transport. 2. a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacționare pe o piață regrelemntată: % 501 „Acțiuni deținute entităților” 506 „Obligațiuni” Aceste conturi se creditează la sfârșitul lunii când se închid prin debitul contului 121 „Profit și pierderi”.

După funcția contabilă: cont de activ. ajustările pentru pierdere de valoare” 6863 „Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare” 6864 „Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor circulante” 6868 „Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligațiunilor” Contul 681 „Cheltuieli privind amortizările. provizioanele și ajustările pentru depreciere. provizioanele și ajustările pentru depreciere” După conțtinutul economic: cont de evidență a cheltuielilor de exploatare privind amortizările. provizioanele și 391 „Ajustări pentru deprecierea materiilor prime” 392 „Ajustări pentru deprecierea materialelor” 393 „Ajustări pentru deprecierea producției în curs de execuție” 394 „Ajustări pentru deprecierea produselor” 395 „Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terți” 396 „Ajustări pentru deprecierea animalelor” 397 „Ajustări pentru deprecierea mărfurilor” 398 „Ajustări pentru deprecierea ambalajelor” 24 Mihaela Șteț . provizioanele și 280 „Amortizări privind imobilizările ajustările pentru depreciere” necorporale” 281 „Amortizări privind imobilizările corporale”  valoarea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor și producției în curs de execuție. inclusiv a celor corespunzătoare primelor ce urmează a se acorda personalului din profitul realizat.681 „Cheltuieli de exploatare privind amortizările. provizioanele și ajustările pentru depreciere”24 6811 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor” 6812 „Cheltuieli de exploatare privind provizioanele” 6813 „Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor” 6814 „Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante” 686 „Cheltuieli financiare privind amortizările. potrivit prevederilor legale: 681 „Cheltuieli de exploatare privind amortizările = 151 „Provizioane” provizioanele și ajustările pentru depreciere”  amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale și corporale: 681 „Cheltuieli de exploatare privind = % amortizările. Se debitează cu:  valoarea provizioanelor constituite.„Contabilitate financiară”. Note de curs 24 . constituite sau majorate: 681 „Cheltuieli de exploatare privind = % Amortizările.

 valoarea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor necorporale și corporale. amortizate: 686 „Cheltuieli financiare privind amortizările = 169 „Prime privind rambursarea și ajustărilor pentru pierdere de valoare obligațiunilor”  valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare: 686 „Cheltuieli financiare privind amotizările = 296 „Ajustări pentru pierderea de valoare și ajustările pentru pierdere de valoare a imobilizărilor financiare” 25 Mihaela Șteț . Contul 686 „Cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare” După conținutul economic: cont de evidență a cheltuielilor financiare privind amortizările și ajustările pentru pierdere de valoare. Editura RISOPRINT. constituite sau majorate: 681 „Cheltuieli de exploatare privind = % amortizările. După funcția contabilă: cont de activ. constituite sau majorate: 681 „Cheltuieli de exploatare privind = % amortizările. constituite și majorate: 686 „Cheltuieli financiare privind = % amortizările și ajustările 591 „Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiunilor pentru pierdere de valoare deținute la entitățile afiliate” 595 „Ajustări pentru pierderea de valoare a oblugațiunilor emise și răscumpărate” 596 „Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor” 598 „Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiții pe termen scurt și creanțe asimilate”  valoarea primelor de rambursare a obligațiunilor. provizioanele și 491 „Ajustări pentru deprecierea creanțelor ajustări pentru depreciere” clienți” 496„Ajustări pentru deprecierea creanțelor – debitori diverși” Se creditează la sfârșitul lunii când se încheie prin debitul contului 121 „Profit și pierderi”. rău platnici sau în litigiu.„Contabilitate financiară”. provizioanele și 290 „Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale” 291 „Ajustări pentru deprecierea Imobilizărilor corporale” 293 „Ajustări pentru deprecierea Imobilizărilor în curs de execuție”  valoarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor neîncasate și a clienților dubioși. Cluj-Napoca 2009 25 . Nu prezintă sold.25 Se debitează cu:  valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a investițiilor pe termen scurt.

Contul 698 „Cheltuieli cu impozitul pe venit și cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus” După conținutul economic: cont de evidență a cheltuielilor cu impozitul pe venit plătit de microîntreprinderi și a altor impozite. locații.27 26 Mihaela Șteț . Contabilitatea veniturilor din exploatare 2. studi.Veniturile care formează cifra de afaceri sunt legate de profilul principal al activității agenților economici și reprezintă cea mai mare parte a veniturilor întreprinderii. După funcția contabilă: cont de activ.1. prestările de servicii. După funcția contabilă: cont de activ. cercetări și alte venituri din exploatare. Cifra de afaceri netă cuprinde totalitatea veniturilor provenind din vânzarea de bunuri și sevicii care intră în categoria activităților curente după scăderea reducerilor comerciale. Cluj-Napoca 2009 26 . Contul 686 nu perzintă sold. valoarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor din decontări din cadrul grupului și cu asociații/ acționarii.7.„Contabilitate financiară”. Se debitează cu valoarea impozitului pe profit: 691 „Cheltuieli cu impozitul pe profit” = 441 „Impozitul pe profit” Se creditează la sfârșitul lunii când se și închide prin debitul contului 121 „Profit și pierderi”. 2. a taxei pe valoare adăugată și a altor impozite și taxe aferente.Nu prezintă sold.7.26 2.6. Editura RISOPRINT.Contabilitatea veniturilor aferente cifrei de afaceri Cifra de afaceri este un indicator financiar care rezultă din însumarea veniturilor rezultate din vânzările de bunuri. conform reglementărilor emise în acest scop. consituite sau majorate: 686 „Cheltuieli financiare privind amortizările = 495 „Ajustări privind deprecierea amortizările și ajustările pentru creanțelor – decontări în cadrul pierdere de valoare” grupului și cu acționarii/asociații” Se creditează la sfârșitul lunii când se și închide prin debitul contului 121 „Profit și pierderi”. Se debitează cu valoarea impozitului pe venitul microîntreprinderilor: 698 „Cheltuieli cu impozitul pe venit și cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus” = 4418 „Impozitul pe venit” Aceste două conturi se creditează la sfârșitul lunii când se și închide prin debitul contului 121 „Profit și pierderi”. Nu prezintă sold. Contabilitatea cheltuielilor cu impozitul pe profit și alte impozite Reflectarea în contabilitate se realizează cu ajutorul conturilor grupei 69 „Cheltuieli cu impozitul pe profit și alte impozite”: 691 „Cheltuieli cu impozitul pe profit” 698 „Cheltuieli cu impozitul pe venit și cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus” Contul 691 „Cheltuieli cu impozitul pe profit” După conținutul economic: cont de evidență a cheltuielilor cu impozitul pe profit. chirii.

Editura MIRTON. Dumitru Cotleț . mărfurilor. valoarea studiilor și a contractelor de cercetare. produse reziduale. mărfurilor. în momentul evidențierii dreptului de creanță sau al încasării efective. Timișoara 2006 27 27 . semifabricatelor.Reflectarea în contabilitate: cu ajutorul conturilor din grupa 70 „Cifra de afaceri”: 701 „Venituri din vânzarea produselor finite” 702 „Venituri din vânzarea semifabricatelor” 703 „Venituri din vânzarea produselor reziduale” 704 „Venituri din servicii prestate” 705 „Venituri din studii și cercetări” 706 „Venituri din redevențe.au întocmit încă factură: 418 „Clienți – facturi de întocmit” = % 701 „Venituri din vânzarea produselor finite” 702 „Venituri din vânzarea semifabricatelor” 703 „Venituri din vânzarea produselor reziduale” 704 „Venituri din servicii prestate” 705 „Venituri din studii și cercetări” 706 „Venituri din redevențe.„Contabilitatea financiară a entităților economice”. sumele reprezentând venituri din activități diverse. valoarea studiilor și a contractelor de cercetare. tarifele lucrărilor executate și serviciilor prestate. pentru caer nu s. Dumitru Matiș. facturate clienților: 4111 „Clienți” = % 701 „Venituri din vânzarea produselor finite” 702 „Venituri din vânzarea semifabricatelor” 703 „Venituri din vânzarea produselor reziduale” 704 „Venituri din servicii prestate” 705 „Venituri din studii și cercetări” 706 „Venituri din redevențe. locații de gestiune și chirii” 707 „Venituri din vânzarea mărfurilor” 708 „Venituri din activități diverse” 4427 „TVA colectată”  prețul de vânzare al produselor finite. După funcția contabilă: conturi de pasiv. valoarea redevențelor pentru concesiuni. tarifele lucrărilor executate și serviciilor prestate. semifabricate. Se creditează cu:  tarifele aferente serviciilor prestate. a locațiilor de gestiune. chiriilor. valoarea redevențelor pentru concesiuni. locații de gestiune și chirii” Dorel Mateș. locații de gestiune și chirii” 707 „Venituri din vânzarea mărfurilor” 708 „Venituri din activități diverse” 709 „Reduceri comerciale acordate” După conținutul econimic: conturi de procese economice reflectând: veniturile din activitatea curentă a întreprinderilor. chiriilor. a locațiilor de gestiune. produselor reziduale. încasate în numerar: 5311 „Casa” = 704 „Venituri din servicii prestate”  prețul de vânzare al produselor finite. sumele reprezentând venituri din activități diverse.

locații de gestiune și chirii”  sumele încasate reprezentând valoarea redevențelor cuvenite pentru concesiuni. mărcilor și a altor drepturi asimilate:28 % = 706 „Venituri din redevențe. a locațiilor de gestiune și a chiriilor. brevete și alte drepturi similate: 461 „Debitori diverși” = 706 „Venituri din redevențe. locații de gestiune și chirii” 707 „Venituri din vânzarea mărfurilor” 708 „Venituri din activități diverse”  venituri înregistrate în avans aferente perioadei curente sau exercițiului în curs: 472 „Venituri înregistrate în avans” = % 704 „Venituri din servicii prestate” 705 „Venituri din studii și cercetări” 706 „Venituri din redevențe.707 „Venituri din vânzarea mărfurilor” 708 „Venituri din activități diverse” 4428 „TVA neexigibilă”  valori primite de la terți privind locații de gestiune. locații de gestiune și chirii” 512 „Conturi la bănci” 531 „Casa” 28 Mihaela Șteț -„Contabilitate financiară”. precum și pentru folosirea brevetelor. licențe. locații de gestiune și chirii” 708 „Venituri din activități diverse”  sumele datorate de personal. locații de gestiune și chirii”  sumele încasate din numerar din vânzarea mărfurilor: 531 „Casa” = 707 „Venituri din vânzarea mărfurilor”  sumele cuvenite din vânzări de bunuri și prestări de servicii către entități afiliate și entități legate prin interese de participare: 451„Decontări între entități afiliate” = % sau 701 „Venituri din vânzarea produselor finite” 453 „Decontări privind interesele de 702 „Venituri din vânzarea semifabricatelor” participare” 703 „Venituri din vânzarea produselor reziduale” 704 „Venituri din servicii prestate” 705 „Venituri din studii și cercetări” 706 „Venituri din redevențe. reprezentând chirii care se fac venituri ale entității: 428 „Alte datorii și creanțe = în legătură cu personalul 706 „Venituri din redevențe. Note de curs 28 .

Editura RISOPRINT. sumele datorate de personal. Cluj-Napoca 2009 29 . produselor finite și produselor reziduale obținute. la sfârșitul perioadei: 331 „Produse în curs de execuție” = 711 „Venituri aferente costurilor stocurilor de produse”  costul serviciilor în curs de execuție la sfârșitul perioadei: 332 „Servicii în curs de execuție” = 712 „Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuție”  costul de producție sau prețul de înregistrare al animalelor și păsărilor obținute din producție proprie. Contabilitatea veniturilor aferente costului de producție în curs de execuție Reflectarea în contabilitate se realizează cu ajutorul contului din grupa 71 „Venituri aferente costului producției în curs de execuție”:29 711 „Venituri aferente costurilor stocurilor de produse” 712 „Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuție” După conținutul economic: conturi de evidență a costului de producție al produselor stocate și al serviciilor în curs de execuție. precum și sporurile de greutate și plusurile de inventar: % = 711 „Venituri aferente costurilor stocurilor de produse” 361 „Animale și păsări” 368 „Diferența de preț la animale și păsări”  costul de producție sau prețul de înregistrare al semifabricatelor. constatate plus la inventar. reprezentând consumuri efectuate pentru acesta și care se fac venituri ale entității: 428 „Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul” =708 „Venituri din activități diverse” personalul”  valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire. nerestituite de clienți: 419 „Clienți – creditori ” = 708 „Venituri din activităț diverse”  sumele încasate de la terți.2. precum și diferențele între prețul stabilit și costul de producție aferente: 29 Mihaela Șteț . Se creditează cu:  costul produselor în curs de execuție.7. diferențele de preț aferente. precum și variația acestora. reprezentând venituri din activități diverse: % = 708 „Venituri din activităț diverse” 512 „Conturi la bănci 531 „Casa Se debitează la sfârșitul lunii când se și închid prin creditul contului 121 „Profit și pierderi” Nu prezintă sold. la finele perioadei. 2.„Contabilitate financiară”.

realizate pe cont propriu: % = 722 „Venituri din producția de imobilizări 2112 „Amenajări de terenuri” corporale” 231 „Imobilizări corporale în curs de execuție” 30 Mihaela Șteț . produselor reziduale. 712 se transferă asupra contului de profit și pierdere. Cluj-Napoca 2009 30 . constatate lipsă la inventariere precum și diferențelor de preț aferente: 711 „Venituri aferente costurilor stocurilor = % de produse” 341 „Semifabricate” 345 „Produse finite” 346 „Produse reziduale” 348 „Diferențe de preț la produse” 361 „Animale și păsări” 368 „Diferențe de preț la animale și păsări” La sfârșitul perioadei. Contabilitatea veniturilor din producția de imobilizări Reflectarea în contabilitate: cu ajutorul conturilor din grupa 72 „Venituri din producția de imobilizări”: 721 „Venituri din producția de imobilizări necorporale” 722 „Venituri din producția de imobilizări corporale” După conținutul economic: conturi de evidență a veniturilor din producția de imobilizări.„Contabilitate financiară”. animalelor și păsărilor vândute. la începutul perioadei: 711 „Venituri aferente costurilor stocurilor de produse” = 331 „Produse în curs de execuție”  reluarea serviciilor în curs de execuție la începutul perioadei: 712 „Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de = 332 „Servicii în curs de execuție” execuție”  costul de producție sau prețul de înregistrare al semifabricatelor. Editura RISOPRINT.% = 711 „Venituri aferente costurilor stocurilor de produse” 341 „Semifabricate” 345 „Produse finite” 346 „Produse reziduale” 348 „Diferențe de preț la produse” Se debitează cu:  reluarea produselor în curs de execuție. După funcția contabilă: conturi de pasiv. 2.7. soldul conturilor 711.3. produselor finite.30 Se creditează cu:  valoarea imobilizărilor necorporale realizate cu forțe proprii: % = 721 „Venituri din producția de imobilizări 203 „Cheltuieli de dezvoltare” necorporale” 208 „Alte imobilizări necorporale” 233 „Imobilizări necorporale în curs de execuție”  costul de producție al amenajărilor de terenuri.

în schimbul respectării anumitor condiții referitoare la activitatea de exploatare a acesteia.„Contabilitatea financiară a entităților economice”. amenzi și penalități” 7582 „Venituri din donații primite” 7583 „Venituri din vânzarea activelor și alte operații de capital” 7584 „Venituri din subvenții pentru investiții” 7588 „Alte venituri din exploatare”31 Dorel Mateș.7. realizate pe cont propriu. Contabilitatea altor venituri din exploatare Reflectarea în contabilitate: cu ajutorul conturilor din grupa 75 „Alte venituri din exploatare”: 754 „Venituri din creanțe reactivate și debitori diverși” 758 „Alte venituri din exploatare” 7581 „Venituri din despăgubiri.4. Contabilitatea veniturilor din subvenții pentru exploatare Reflectarea în contabilitate: cu ajutorul conturilor din grupa 74 „Venituri din subvenții de exploatare”: 741 „Venituri din subvenții de exploatare” 7411 „Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri” 7412 „Venituri din subvenții de exploatare pentru materii prime și materiale consumabile” 7413 „Venituri din subvenții de exploatare pentru alte cheltuieli externe” 7414 „Venituri din subvenții de exploatare pentru plata personalului” 7415 „Venituri din subvenții de exploatare pentru asigurări și protecția socială” 7416 „Venituri din subvenții de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare” 7417 „Venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri” 7418 „Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată” După conținutul economic: cont de evidență a subvențiilor cuvenite entității. recunoscute anterior ca venituri amânate: 472 „Venituri înregistrate în avans” = 741 „Venituri din subvenții de exploatare” Se debitează la sfârșitul lunii când se și închid prin creditul contului 121 „Profit și pierderi” Nu prezintă sold. Se creditează cu:  subvențiile de exploatare primite sau ce urmează a fi primite: % 512 „Conturi curente la bănci” 445 „Subvenții” = 741 „Venituri din subvenții de exploatare”  subvenții pentru venituri.7. echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale” 231 „Imobilizări corporale în curs de execuție” 2. costul de producție al celorlalte imobilizări corporale. mijloace de transport Animale și plantații” 214 „Mobilier. aparatură birotică. Editura MIRTON. Dumitru Cotleț . 2. Dumitru Matiș. precum și al investițiilor efectuate la cele existente: % = 722 „Venituri din producția de imobilizări 212 „Contrucții” corporale” 213 „Instalații tehnice.5. Timișoara 2006 31 31 . După funcția contabilă: cont de pasiv.

Se creditează cu:  veniturile din creanțele reactivate privind clienții și debitorii diverși: % = 754 „Venituri din creanțe reactivate și debitori diverși” 411 „Clienți” 461 „Debitori diverși” 451 „Decontări între entități afiliate” 453 „Decontări privind interesele de participare”  sumele datorate de personal privind debite. imputate terților: 461 „Debitori diverși” = 758 „Alte venituri din exploatare”  valoarea despăgubirilor. avansuri nejustificate: 4282 „Alte creanțe în legătură cu personalul” = 758 „Alte venituri din exploatare”  valoarea bunurilor constatate lipsă sau deteriorate. amenzilor și penalităților datorate de terți: % = 7581 „Venituri din despăgubiri. amenzi și penalități” 411 „Clienți” 461 „Debitori diverși” 451 „Decontări între entități afiliate” 453 „Decontări privind interesele de participare” 418 „Clienți – facturi de întocmit”  cota – parte a subvențiilor pentru investiții trecută la venituri. sporuri sau adaosuri necuvenite. salarii. corespunzător amotizării înregistrate: 475 „Subvenții pentru investiții” = 7582 „Venituri din donații primite”  bunurile sau valorile primite gratuit: % = 7582 „Venituri din donații primite” 301 „Materii prime” 302 „Materiale consumabile” 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar” 331 „Produse în curs de execuție” 361 „Animale și păsări” 371 „Mărfuri” 381 „Ambalaje” 512 „Conturi curente la bănci” 531 „Casa”  bunurile rezultate din dezmembrarea unor imobilizări: % = 758 „Alte venituri din exploatare” 301 „Materii prime” 302 „Materiale consumabile” 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar” 32 .După conținutul economic: conturi de evidență a altor venituri din exploatare” După funcția contabilă: conturi de pasiv.

acționari/asociați: % 401 „Furnizori” 404 „Furnizori de imobilizări” 462 „Creditori diverși” 455 „Sume datorate acționarilor/asociaților” 457 „Dividende de plată” = 758 „Alte venituri din exploatare” 32 Mihaela Șteț . drepturi de personal neridicate. Cluj-Napoca 2009 33 . taxa pe valoare adăugată. altele decât impozite și taxe: 448 „Alte datorii și creanțe cu bugetul statului” = 758 „Alte venituri din exploatare”32  sumele prescrise. taxe și vărsăminte asimilate” 447 „Fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate” 448 „Alte datorii și creanțe cu bugetul statului”  prețul de vânzare al imobilizărilor necorporale și corporale cedate: % = 7583 „Venituri din vânzarea activelor și 461 „Debitori diverși” alte operații de capital” 451 „Decontări între entități afiliate” 453 „Decontări privind interesele de participare”  sume prescrise. potrivit legii. reprezentând datorii față de furnizori. potrivit legii. alte impozite.„Contabilitate financiară”. impozitul pe profit/venit. datorate de către bugetul statului. taxe și vărsăminte asimilate. ajutorul de șomaj. fonduri speciale. reprezentând datorii privind asigurările sociale. scutite sau anulate. Editura RISOPRINT. scutite sau anulate. dividende de plătit și alte datorii cu bugetul statului: % = 758 „Alte venituri din exploatare” 431 „Asigurări sociale” 437 „Ajutor de șomaj” 437 „Alte datorii și creanțe sociale” 441 „Impozitul pe profit/venit” 4423 „TVA de plată” 446 „Alte impozite. prescrise: 426 „Drepturi de personal neridicate” = 758 „Alte venituri din exploatare”  sumele cuvenite unității. creditori diverși.

Cluj-Napoca 2009 34 . Nu prezintă sold. După funcția contabilă: conturi de pasiv.„Contabilitate financiară”. 2. Editura RISOPRINT.8. aferente titlurilor imobilizate: % = 761 „Venituri din imobilizări financiare” 451 „Decontări între entități afiliate” 453 „Decontări privind interesele de participare” 461 „Debitori diverși” 512 „Conturi curente la bănci”  valoarea titlurilor imobilizate primite ca urmare a majorării capitalului social al entității la care se dețin participații. prin încorporarea profitului: % 261 „Acțiuni deținute la entități afiliate” 263 „Interese de participare” 265 „Alte titluri imobilizate” = 761 „Venituri din imobilizări financiare” 33 Mihaela Șteț . Contabilitatea veniturilor financiare Reflectarea în contabilitate: cu ajutorul conturilor din grupa 76 „Venituri financiare”:33 761 „Venituri din imobilizări financiare” 7611 „Venituri din acțiuni deținute la entități afiliate” 7613 „Venituri din interese de participare” 762 „Venituri din investiții financiare pe termen scurt” 763 „Venituri din creanțe imobilizate” 764 „Venituri din investiții financiare cedate” 7641 „Venituri fin imobilizări financiare cedate” 7642 „Câștiguri din investiții pe termen scurt cedate” 765 „Venituri din diferențe de curs valutar” 766 „Venituri din dobânzi” 767 „Venituri din sconturi obținute” 768 „Alte venituri financiare” După conținutul economic: conturi de evidență a veniturilor financiare. Se creditează cu:  dividendele de încasat/încasate. diferența dintre valoarea participațiilor primite ca urmare a participării cu mărfuri la capitalul altor entități și valoarea mărfurilor care fac obiectul participației: % 261 „Acțiuni deținute la entități afiliate” 263 „Interese de participare” 265 „Alte titluri imobilizate” = 758 „Alte venituri din exploatare” Se debitează la sfârșitul lunii când se și închid prin creditul contulu 121 „Profit și pierderi”.

aferente investițiilor financiare pe termen scurt: % = 762 „Venituri din investiții financiare pe termen 451 „Decontări între entitățile afiliate” scurt” 461 „Debitori diverși” 512 „Conturi curente la bănci”  dobânda aferentă creanțelor imobilizate: % 267 „Creanțe imobilizate” 512 „Conturi curente la bănci” = 763 „Venituri din creanțe imobilizate”  prețul de vânzare al imobilizărilor financiare cedate: % = 764 „Venituri din investiții financiare cedate” 451 „Decontări între entități afiliate” 453 „Decontări privind interesele de participare” 461 „Debitori diverși”  câștigul rezultat din vânzarea investițiilor pe termen scurt la un preț de cesiune mai mare decât valoarea contabilă: % 461 „Debitori diverși” 512 „Conturi curente la bănci” 531 „Casa” = 764 „Venituri din investiții financiare cedate”  diferența dintre valoarea participațiilor primite ca urmare a participării în natură la capitalul altor entități și valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale și necorporale care au făcut obiectul participației. partea cuvenită investitorului din profitul înregistrat în exercițiul curent de întreprinderea asociată. cu ocazia consolidării prin punere în echivalență a participației deținute de investitor în întreprinderea asociată: 264 „Titluri puse în echivalență” = 761 „Venituri din imobilizări financiare”  dividendele de încasat/încasate. cu ocazia cedării participațiilor respective: 1068 „Alte rezerve” = 764 „Venituri din investiții financiare cedate”  diferențeșe favorabile de curs valutar. rezultate la încasarea creanțelor în valută: % 512 „Conturi curente la bănci” 531 „Casa” = 765 „Venituri din diferențe de curs valutar” 35 .

 diferențele favorabile de curs valutar. respectiv închiderea exercițiului financiar: % = 765 „Venituri din diferențe de curs valutar” 161 „Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni” 162 „Credite bancare pe termen lung” 166 „Datorii care privesc imobilizările financiare” 167 „Alte împrumuturi și datorii asimilate” 168 „Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate” 269 „Vărsăminte de efectuat pentru imobilizările financiate” 401 „Furnizori” 403 „Efecte de plătit” 404 „Furnizori de imobilizări” 405 „Efecte de plătit pentru imobilizări” 408 „Furnizori – facturi nesosite” 419 „Clienți – creditori ” 451 „Decontări între entitățile afiliate” 453 „Decontări privind interesele de participare” 455 „Sume datorate acționarilor/asociaților” 462 „Creditori diverși” 509 „Vărsăminte de efectuat pentru investițiile pe termen scurt”35 34 Mihaela Șteț -„Contabilitate financiară”. Note de curs 36 . rezultate din evaluarea la încheierea exercițiului financiar a disponibilităților în valută. precum și depozitelor și a altor valori de trezorerie în valută: % = 765 „Venituri din diferențe de curs valutar” 512 „Conturi curente la bănci” 531 „Casa” 508 „Alte investiții pe termen scurt și creanțe asimilate” 541 „Acreditive” 542 „Avansuri de trezorerie” 267 „Creanțe imobilizate”  diferențele favorabile de curs valutar. rezultate din decontarea datoriilor în valută și evaluarea acestora la finele lunii. rezultate la evaluarea creanțelor în valută la finele lunii. respectiv la închiderea exercițiului financiar: % = 765 „Venituri din diferențe de curs valutar” 232 „Avansuri acordate pentru imobilizări corporale” 234 „Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale” 267 „Creanțe imobilizate” 409 „Furnizori – debitori” 411 „Clienți” 413 „Efecte de primit de la clienți” 418 „Clienți – facturi de întocmit” 451 „Decontări între entitățile afiliate” 453 „Decontări privind interesele de participare” 456 „Decontări cu asociații privind capitalul” 461 „Debitori diverși”34  diferențele favorabile de curs valutar. existente în casierie sau în conturi la bănci.

Editura RISOPRINT. Cluj-Napoca 2009 37 . diferențele favorabile de curs valutar. aferente disponibilităților aflate în conturile curente: 518 „Dobânzi” = 766 „Venituri din dobânzi”  dobânda cuvenită pentru ratele de leasing financiar la locator: 411 „Clienți” = 766 „Venituri din dobânzi”  valoarea dobânzilor înregistrate pe venituri. pentru operațiunile de vânzare cu plata în rate: 472 „Venituri înregistrate în avans” = 766 „Venituri din dobânzi” 35 Mihaela Șteț . înregistrate în situațiile financiare anuale consolidate. la cedarea acestora: 107 „Rezerve din conversie” = 765 „Venituri din diferențe de curs valutar”  diferențele favorabile de curs valutar. aferente împrumuturilor acordate entităților afiliate și entităților legate prin interese de participare: % = 766 „Venituri din dobânzi” 451 „Decontări între entitățile afiliate” 453 „Decontări privind interesele de participare”  dobânzile aferente sumelor datorate de către debitorii diverși: 461 „Debitori diverși” = 766 „Venituri din dobânzi”  dobânzile primite. aferente participațiilor în societățile nerezidente consolidate.„Contabilitate financiară”. aferente unui element monetar care face parte dintr-o investiție netă a entității într-o entitate străină: 106 „Rezerve” = 765 „Venituri din diferențe de curs valutar”  dobânzile aferente creanțelor imobilizate: % 267 „Creanțe imobilizate” 512 „Conturi curente la bănci” = 766 „Venituri din dobânzi”  dobânzile cuvenite. aferente disponibilităților aflate în conturile curente: 512 „Conturi curente la bănci” = 766 „Venituri din dobânzi”  dobânzile de primit.

rezultate din evaluarea la finele lunii. rezultate din evaluarea la finele lunii. valoarea sconturilor obținute de la furnizori sau alți creditori: % 401 „Furnizori” 404 „Furnizori de imobilizări” 462 „Creditori diverși” 512 „Conturi curente la bănci” = 767 „Venituri din sconturi obținute”  diferențele favorabile aferente furnizorilor și creditorilor cu decontare în funcție de cursul unei valute. precum și a creanțelor imobilizate. respectiv la închiderea exercițiului financiar sau cu ocazia decontării acestora: % = 768 „Alte venituri financiare” 401 „Furnizori” 404 „Furnizori de imobilizări” 462 „Creditori diverși” 408 „Furnizor – facturi nesosite” 419 „Clienți – creditori”  diferențele favorabile aferente clienților și debitorilor cu decontare în funcție de cursul unei valute. respectiv la închiderea exercițiului financiar sau cu ocazia decontării acestora: % = 768 „Alte venituri financiare” 451 „Decontări între entitățile afiliate” 453 „Decontări privind interesele de participare”  diferențele favorabile aferente creanțelor față de entitățile afiliate și entitățile legate prin interese de participare. respectiv la închiderea exercițiului financiar sau cu ocazia decontării acestora: % 411 „Clienți” 418 „Clienți – facturi de întocmit” 409 „Furnizori – debitori” 461 „Debitori diverși” 512 „Conturi curente la bănci”  diferențele favorabile aferente datoriile din leasing financiar exprimate în lei. rezulate din evaluarea la finele lunii. cu decontare în funcție de cursul unei valute. respectiv la închiderea exercițiului financiar: 167 „Alte împrumuturi și datorii asimilate” = 768 „Alte venituri financiare”  diferențele favorabile aferente datoriilor față de entitățile afiliate și entitățile legate prin interese de participare. a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute. respectiv la închiderea exercițiului financiar sau cu ocazia decontării acestora: % = 768 „Alte venituri financiare” 451 „Decontări între entitățile afiliate” 453 „Decontări privind interesele de participare” 512 „Conturi curente la bănci” 267 „Creanțe imobilizate” 38 = 768 „Alte venituri financiare” . rezultate din evaluarea la finele lunii. cu decontare în funcție de cursul unei valute. rezultate din evaluarea acestora la finele lunii.

10. a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute. 2. a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacționare pe o piață reglementată: % 501 „Acțiuni deținute la entitățile afiliate” 506 „Obligațiuni” = 768 „Alte venituri financiare”  diferențele favorabile aferente creanțelor din avansuri acordate furnizorilor de imobilizări. Contabilitatea veniturilor din provizioane și ajustări pentru depreciere și pierdere de valoare Reflectarea în contabilitate se realizează cu ajutorul conturilor din grupa 78 „Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere și pierdere de valoare”: 781 „Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare” 7812 „Venituri din provizioane” 7813 „Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor” 7814 „Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate” 7815 „Venitur din fondul comercial negativ” 786 „Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare” 7863 „Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare” 7864 „Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor circulante” 36 Mihaela Șteț . Editura RISOPRINT. 2. la închiderea exercițiului financiar. Nu prezintă sold. După funcția contabilă: cont de pasiv. rezultate din evaluarea acestora la finele lunii.9. Se creditează cu:  sumele primite sau de primit drept compensație pentru pierderile înregistrate de o societate.„Contabilitate financiară”. ca urmare a efectuării unor cheltuieli generate de evenimente extraordinare: % 512 „Conturi curente la bănci” 445 „Subvenții” = 771 „Venituri din subvenții pentru evenimente extraordinare și altele similare” Se debitează la sfârșitul lunii când se și închide prin creditul contului 121 „Profit și pierderi”. exprimate în lei. Cluj-Napoca 2009 39 . respectiv la închiderea exercițiului financiar:36 % = 768 „Alte venituri financiare” 232 „Avansuri acordate pentru imobilizări corporale” 234 „Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale” Se debitează la sfârșitul lunii când se și închid prin creditul contului 121 „Profit și pierderi”. Nu prezintă sold. Contabilitatea veniturilor extraordinare Reflectarea în contabilitate se face cu ajutorul contului din grupa 77 „Venituri extraordinare”: 771 „Venituri din subvenții pentru evenimente extraordinare și altele similare” După conținutul economic: cont de evidență a veniturilor extraordinare. diferențele favorabile din evaluarea.

Contul 781 „Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare” După conținutul economic: cont de evidență a veniturilor din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare.37 Se creditează cu:  sumele reprezentând diminuarea sau anularea provizioanelor: 151 „Provizioane” = 781 „Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare”  sumele imobilizărilor: reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea % =781 „Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere 290 „Ajustări pentru deprecierea privind activitatea de exploatare” imobilizărilor necorporale” 291 „Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale” 293 „Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuție”  sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor și a producției în curs de execuție: % =781 „Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere 391 „Ajustări pentru deprecierea privind activitatea de exploatare” materiilor prime” 392 „Ajustări pentru deprecierea materialelor” 393 „Ajustări pentru deprecierea producției în curs de execuție” 394 „Ajustări pentru deprecierea produselor” 395 „Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terți” 396 „Ajustări pentru deprecierea animalelor” 397 „Ajustări pentru deprecierea mărfurilor” 398 „Ajustări pentru deprecierea ambalajelor”  sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor – clienți: % = 781„Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere 491 „Ajustări pentru deprecierea privind activitatea de exploatare” creanțelor – clienți” 496 „Ajustări pentru deprecierea creanțelor – debitori diverși”  cota – parte din fondul comercial negativ. Cluj-Napoca 2009 40 . Editura RISOPRINT. transferată la venituri în situațiile financiare anuale consolidate: 2075 „Fond comercial negativ” =781„Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare” 37 Mihaela Șteț .„Contabilitate financiară”. După funcția contabilă: cont de pasiv.

Cluj-Napoca 2009 Dumitru Matiș.Se debitează la sfârșitul lunii când se și închide prin creditul contului 121 „Profit și pierderi” Nu prezintă sold. Editura Casa Cărții de Știință. Cluj Napoca.38 Se creditează cu:  sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare: 296 „Ajustări pentru pierderea de valoare = 786 „Venituri financiare din ajustări a imobilizărilor financiare pentru pierdere de valoare”  sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor – decontări în cadrul grupului și cu acționarii/asociații: 495 „Ajustări pentru deprecierea creanțelor = 786 „Venituri financiare din ajustări -decontări în cadrul grupului și cu pentru pierdere de valoare” acționarii/asociații”  sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie: % = 786 „Venituri financiare din ajustări 591 „Ajustări pentru pierderea de valoare a acțiuninilor deținute la entități afiliate” 595 „Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor emise și răscumpărate” 596 „Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor” 598 „Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiții pe termen scurt și creanțe asimilate” Se debitează la sfârșitul lunii când se și închide prin creditul contului 121 „Profit și pierderi”. Datoriile față de bugetul statului se concretizează în impozite. 2.„Contabilitate financiară”.Impozitul pe profit Derularea activităților economice a firmelor generează datorii și creanțe față de bugetul statului și față de alte organisme publice. Anastasiu Pop – „Contabilitatea Financiară. taxe și contribuții. Editura RISOPRINT. Nu prezintă sold. Contul 786 „Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare” După conținutul economic: cont de evidență a veniturilor financiare din ajustări pentru pierdere de valoare. 2010 39 41 .39 38 Mihaela Șteț . Impozitul de profit este un impozit direct și este suportat direct de către plătitori. ediția a III-a”. După funcția contabilă: cont de pasiv.11.

impozitul datorat de persoana fizică se calculează. cât şi în străinătate. inclusiv pentru veniturile proprii şi disponibilităţile realizate şi utilizate potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale. e) în cazul persoanelor fizice rezidente asociate cu persoane juridice române care realizează venituri atât în România. în anul curent şi/sau în anii următori. e) persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române. f) persoanele juridice cu sediul social în România. c) fundaţiile române constituite ca urmare a unui legat. Sfera de cuprindere a impozitului: Impozitul pe profit se aplică după cum urmează: a) în cazul persoanelor juridice române şi al persoanelor juridice cu sediul social în România. înfiinţate potrivit legislaţiei europene. conform prezentului titlu.Contribuabili: Sunt obligate la plata impozitului pe profit. c) persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică. pentru: venituri obţinute din producerea şi valorificarea obiectelor şi produselor necesare activităţii de cult. asupra profitului impozabil aferent acestor venituri. din asocieri fără personalitate juridică. b) persoanele juridice române care plătesc impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. înfiinţate potrivit legislaţiei europene. asupra profitului impozabil atribuibil sediului permanent. cu modificările şi completările ulterioare. în acest caz.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013. pentru 40 http://static. se reţine şi se varsă de către persoana juridică română. pentru fondurile publice. b) instituţiile publice. b) persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România. pentru veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică. atât din România. următoarele persoane. 40 d) cultele religioase. c) în cazul persoanelor juridice străine şi persoanelor fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică. venituri din despăgubiri în formă bănească. cât şi din străinătate. cu condiţia ca sumele respective să fie utilizate.htm 42 . cu modificările ulterioare. alte venituri obţinute din activităţi economice. în conformitate cu prevederile cuprinse în titlul IV^1. denumite în continuare contribuabili: a) persoanele juridice române. asupra părţii din profitul impozabil al asocierii atribuibile persoanei fizice rezidente. d) persoanele juridice străine care realizează venituri din/sau în legătură cu proprietăţi imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română. şi Legii nr. potrivit legii. Scutiri: Sunt scutiţi de la plata impozitului pe profit următorii contribuabili: a) trezoreria statului. venituri obţinute din chirii. asupra părţii din profitul impozabil al asocierii care se atribuie fiecărei persoane. d) în cazul persoanelor juridice străine care realizează venituri din/sau în legătură cu proprietăţi imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română. obţinute ca urmare a măsurilor reparatorii prevăzute de legile privind reconstituirea dreptului de proprietate. dacă legea nu prevede altfel.anaf. asupra profitului impozabil obţinut din orice sursă. b) în cazul persoanelor juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România. 500/2002 privind finanţele publice.

e) donaţiile şi banii sau bunurile primite prin sponsorizare. pentru realizarea scopului şi obiectivelor acestora. de servicii sociale. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor. m) veniturile realizate din despăgubiri de la societăţile de asigurare pentru pagubele produse la activele corporale proprii. e) instituţiile de învăţământ particular acreditate. potrivit legilor de organizare şi funcţionare. cercetării ştiinţifice. serbări. j) veniturile excepţionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea organizaţiilor nonprofit. 114/1996. n) sumele primite din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice. de reparaţie şi de consolidare a lăcaşurilor de cult şi a clădirilor ecleziastice. organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale. constituit potrivit legii. conferinţe. pentru furnizarea. d) veniturile obţinute din vize. în nume propriu şi/sau în parteneriat. republicată. h) resursele obţinute din fonduri publice sau din finanţări nerambursabile. cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. învăţământului. potrivit legii. i) Banca Naţională a României. utilizate în scop social sau profesional. g) Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar. b) contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor. taxe şi penalităţi sportive sau din participarea la competiţii şi demonstraţii sportive. altele decât cele care sunt utilizate în activitatea economică. potrivit Legii locuinţei nr. pentru lucrări de construcţie. f) dividendele şi dobânzile obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din venituri scutite. în anul curent sau în anii următori. din domeniul culturii. precum şi de camerele de comerţ şi industrie. 84/1995. i) veniturile realizate din acţiuni ocazionale precum: evenimente de strângere de fonduri cu taxă de participare. acreditate în condiţiile legii. cu modificările ulterioare. tombole. pentru învăţământ. sportului. după caz. sub rezerva ca sumele respective să fie utilizate de către organizaţiile nonprofit. înfiinţat potrivit legii. f) asociaţiile de proprietari constituite ca persoane juridice şi asociaţiile de locatari recunoscute ca asociaţii de proprietari. g) veniturile pentru care se datorează impozit pe spectacole. potrivit prevederilor titlului III. cu modificările şi completările ulterioare. sănătăţii. c) taxele de înregistrare stabilite potrivit legislaţiei în vigoare. h) Fondul de compensare a investitorilor. republicată. potrivit statutului acestora. pentru veniturile utilizate. înfiinţat potrivit legii. potrivit Legii nr. precum şi cele autorizate. 43 . Organizaţiile nonprofit. pentru întreţinerea şi repararea proprietăţii comune. pentru acţiuni specifice şi alte activităţi nonprofit ale cultelor religioase. organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru următoarele tipuri de venituri: a) cotizaţiile şi taxele de înscriere ale membrilor. potrivit Legii învăţământului nr. în anul curent sau în anii următori.întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult. k) veniturile obţinute din reclamă şi publicitate. j) Fondul de garantare a pensiilor private. potrivit actului constitutiv sau statutului. realizate de organizaţiile nonprofit de utilitate publică. l) sumele primite ca urmare a nerespectării condiţiilor cu care s-a făcut donaţia/sponsorizarea. 174/2001*) privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea finanţării învăţământului superior. altele decât cele care sunt sau au fost folosite într-o activitate economică. pentru veniturile obţinute din activităţi economice şi care sunt sau urmează a fi utilizate pentru îmbunătăţirea utilităţilor şi a eficienţei clădirii.

(profitul impozabil) se calculează ținând cont de cheltuielile nedeductibile fiscal și veniturile neimpozabile. Rezultatul brut (Rb) al exercițiului.expl). penalități. În categoria veniturilor neimpozabile se încadrează: dividendele primite de către o persoană juridică română de la o altă persoană juridică română. Editura MIRTON. Rn = Rb – Impozit pe profit Rezultatul impozabil (Ri). Cota de impozit pe profit care se aplică asupra profitului impozabil este de 16%. Pierderile din anii precedenți . obținut prin însumarea rezultatului din exploatare cu rezultatul financiar.expl + Rf + R.extr) sau profitul ori pierderea din activitatea extraordinară. Când un contribuabil se înfiinţează sau încetează să mai existe în cursul unui an fiscal.41 Rezultatul din exploatare (R.expl + Rf Rezultatul extraordinar (R. R.expl Rezultatul financiar (Rf).extr Rezultatul net (Rn) se obține scăzând din rezultatul brut.anaf.htm 41 44 . cheltuieli de protocol care depășesc limita admisă de lege. Rc = R. Mărimea și felul cheltuielilor nedeductibile fiscal și a veniturilor neimpozabile se stabilește prin lege. rezultatul financiar.extr = V. Rb = Rc + R. rezultatul brut. Rf = Vf – Ch.Anul fiscal Anul fiscal este anul calendaristic.extr Sau Rb = R. etc.extr – Ch. diferențele favorabile ale titlurilor de participare ca urmare a încorporării rezervelor. Timișoara 2006 42 http://static. În prezent sunt nedeductibile fiscal cheltuielile reprezentând: amenzi. rezultatul net și rezultatul impozabil. se calculează ca diferența între veniturile din exploatare și cheltuielile din exploatare. Structura analitică a rezultatului exercițiului cuprinde: rezultatul din exploatare. Dumitru Cotleț .f Rezultatul curent (Rc). etc. Dumitru Matiș. perioada impozabilă este perioada din anul calendaristic pentru care contribuabilul a existat. rezultatul curent. calculat ca diferență între veniturile financiare și cheltuielile financiare. donații acordate. impozitul pe profit. primelor de capital. rezervele legale). De asemenea se scad deducerile fiscale legale ( ex. R.42 Dorel Mateș.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013. obținut prin însumarea rezultatului curent cu rezultatul extraordinar.extr.„Contabilitatea financiară a entităților economice”. = V.expl. Teoria și practica contabilă denumesc rezultatele economico-financiare aferente unui an calendaristic rezultate ale exercițiului.expl – Ch. rezultatul extraordinar. calculat ca diferență între veniturile extraordinare și cheltuielile extraordinare.

stabilită prin lege la rezultatul impozabil.Ri = Rb + Ch. Impozitul pe profit = Ri x C% (16%) 45 .neimp. Impozitul pe profit aferent perioadei contabile se calculează prin aplicarea cotei de impozit pe profit.neded – V. În prezent cota de impozit pe profit este de 16%.

str. la Registrul Comerţului sub numărul J12/521/1999¸ având Codul Unic de Înregistrare RO 12209370. Societatea este administrată şi reprezentată. XS SUD COMPANI S. Piata Minelor.R. de dl.  Constructia si modernizări Drumului Judetean Grosii Tiblesului .HP EliteBook 8760w LY535EA .R.Calculator Office E 1400 + Monitor + Tastatura . Dumitrescu DorinPetrica.Hp Touch Smart 600 .3.  Lucrari de intretinere la strazile din Municipiul Baia Mare.Camera Sony HVR-HD 1000 46 . cod CAEN 4211.Mobilier birou informatia . Obiectul principal de activitate este: constructia de drumuri si autostrazi. nr 5A.C. jud.Mobilier birou tehnic+juridic+bucatarie .R. Mobilier.  Constructia si modernizări Drumului Judetean Valea Ieudului. STUDIU DE CAZ. de-a lungul timpului au fost contractate mai multe lucrari .Aparat aer conditionat TADIRAN .Calculator Intel Core i3+monitor+tastatura . societatea mai are si alte activitati: scoatem zilnic ziarul “ Informatia Zilei de Maramures”. având sediul social în loca. CONTABILITATEA REZULTATULUI EXERCIȚIULUI LA „S.L BAIA MARE 3. XS SUD COMPANI S. Dintre aceste lucrări amintim:  Construcţie unei portiuni din Autostrada A3. Maramures.Calculator MB supermicro C7X58 . avem in exploatare o balastieră.R.L este o societate comercială cu răspundere limitată cu asociat unic. Balta Ioan unic asociat.Mobilier birou informatia redactie .CAP.1. Capitalul social subscris şi vărsat este de 13000000 lei.Mobilier birou sef .HTC touch Viva .Beneficiile si pierderiile societatii sunt incasate de dl.Note Book Dell XPS . S. In aceasta ramura a constructiilor de drumuri si autostrazi.Calculator FDSR 2000 . birotica si echipamente de protectie: .L ” S. avem in exploatare o cariera de piatra .itatea Baia Mare.Multifunctional A3 Konica Minolta .  Lucrari de modernizare la DN 75B. CPe linga obiectul principal de activitate. Firma este înregistratăin anul 1999.Camera Sony Dig . XS SUD COMPANI S. producem asfalt prin propria noastra statie de asfalt.  Lucrari de modernizare la DN 1C.  Lucrari de modernizare la DN 72A.C.L are in patrimoniu următoarele active: 1. cetatean roman.Botiza. Prezentarea generală a firmei „S.Calculator Intel dual Core E5300+monitor+tastatura . pe durată nelimitată.C.C XS SUD COMPANI S.Sistem calcul audio video .

Opel Corsa .Mercedes Sprinter .464 .Cilindru Vibrocompactor AMMANN .Atlas Copco XAS47DD Compressor c/w Generator .Incarcator pe senile .Statie Asfalt INTRAME RM120 3. Mijloace de transport: .Incarcator RURUKAUA IIO 5170 .- HDVD Recorder Mixer Video SE Palobix Airbox 2.Ciocan Rotopercutor GBH 1 .Cisterna raspanditoare de emulsie .Autograder Caterpilar 1404 .Indeco HP600 Breaker to suit JCB 3CX Backhoe .Incarcator OMK 307536 .Lama dezapezire .Cilindru Compactor HAMM HDO 75K .Iveco Eurocargo 90E17 47 .Autoutilitara Furgon Mercedes Benz Sprinter 208 .Autotractor Man 18.Raspanditoare Sare .460 FLS .Compresor ARTMOS 2007 .Atlas Copco XAS37KD Compressor .Excavator pe senile CAT 304 .Citroen Jumper .Vibrocompactor .Generator de curent AGT45 .410 .CAT Hydraulic Breaker 35mm Pins to suit Mini Excavator .Distribuitor material antiderapant . Echipamente tehnologice: .Distribuitor Material Antiderapant + Plug zapada .Autoturism Volkswagen .Autotractor Man Cab.Incarcator OMK 307536 .Autotractor Iveco Magirus .Autotractor Man TG-A 18.Placa compactoare PC 9 RP .Distribuitor materiale antiderapante+plug zapada .Autoturism VW T5 Kombi .Buldoexcavator Caterpilar .Lame multifunctionale dezapezire .Repartizator Asfalt Vogele S 1600 .MAN LE8 180 4X2 Dropside Tipper .Taietor asfalt Honda .Autoturism Ford Contour .Av dubla 2usi .Sprinter 212D .Buldoexcavator FAI 61104200 .Autotractor Man 19.

1 angajat 48 . de un personal bine instruit şi calificat. În prezent firma are un numar 81 angajaţi.R.2. 1. Informatia Zilei de Maramures are 17 angajaţi. 3.2.6SDN INVITE Autoutilitara Ford Autoturism audi Q7 Autoturism Skoda Octavia Tour Autoturism Ferrari F430 F1 Societatea noastra dispune de cea mai bună bază auto din judet.1. Structura personalului Societatea noastra are angajat personal cu contract de muncă. pe următoarele posture:  Redactor – 4 angajați  Sef birou difuzare – 1 angajat  Vanzator – 1 angajat  Fotoreporter – 1 angajat  Sef serviciu marketing – 1 angajat  Editor coordinator – 1 angajat  Secretara – 1 angajat  Redactor Sef – 1 angajat  Reporter – 1 angajat  Secretara birou publicitate – 1 angajat  Asistent Manager .- Camion Renault Dumper 370 26X4 Camioneta Mercedes Doublecabine 2148 CM3 Vagon Basculabil 2000 Autotractor Man 18413 Semiremorca basculabila SCHMITZ Semiremorca basculabila Kent Semiremorca basculabila Langerdorf Semiremorca Basculabila CARENDORF Semiremorca GUVEN GSM-2 2002 Semiremorca Basculabila spate Semiremorca Platforma Basculabila Semiremorca Bulthuis Semiremorca buncar rotativ betoniera Semiremorca Schwingenskogel Semiremorca Langendorf Platforma Semiremorca CARNEHL Semiremorca Cisterna Hendricks produse petroliere Autoutilitara VW Transporter Autoturism Mitshubitshi Lancer 1. Organizarea S.L 3. XS SUD COMPANI S. cu respectarea prevederilor Codului Muncii şi regimului de asigurări sociale.C.

S. Pentru activitatea principala.L colaborează cu o reţea de furnizori. lucrari constructii drumuri si autostrazi are 64 angajati:  Director marketing – 1 angajat  Subinginer Constructii – 2 angajați  Asistent Manager – 1 angajat  Manager – 1 angajat  Sef santier – 4 angajați  Femeie de serviciu – 1 angajat  Paznic – 2 angajați  Muncitor necalificat – 10 angajați  Conducator auto – 18 angajați  Inginer geolog – 1 angajat  Arhivar – 1 angajat  Administrator – 1 angajat  Asfaltator – 2 angajați  Inginer Responsabil Tehnic cu Executia – 1 angajat  Contabila – 1 angajat  Excavatorist – 1 angajat  Inginer constructor – 3 angajați  Jurist – 1 angajat  Inspector SSM – 1 angajat  Masinist la statia de asphalt – 1 angajat  Mecanic auto – 1 angajat  Mecanic utilaje – 1 angajat  Subinginer constructii – 1 angajat  Inginer Tehnician Topograf – 1 angajat  Sef coloana auto – 1 angajat  Director Economic – 1 angajat 3.R. atât companii romanești cât şi internaţionale.2.2. Furnizorii societăţii Pentru a putea oferi clienţiilor cele mai ieftine și de calitate servicii firma. XS SUD COMPANI S. Principalii nostrii furnizori sunt:  SYMMETRICA  ARL CLUJ  BIMDRUM CONSTRUCT  NES GRAND OIL  EUROMARGAL  REXMA CONSTRUCT  EDIL QUANTUM  EUROCONSTRUCT TRADING 98  AMFORA PLUS TRANS  BERUTY TRANS  ARGECOM  CRIBANA 49 .C.2.

Alţi furnizori:  ELECTRICA  VODAFONE  EON GAZ  VITAL  RCS & RDS  ROMETELECOM

3.2.3. Clienţii societăţii
Clienţii S.C XS SUD COMPANI S.R.L sunt persoane juridice cât şi persoane fizice:  EUROCONSTRUCT TRADING 98  D.R.D.P. CLUJ  PRIMARIA GROSII TIBLESULUI  EUROCARD 2007  RARA INTERNATIONAL  MUNICIPIUL BAIA MARE  VAKOND  CMS  PAS TRANS COMPANI  AMI S.A  SIRD TIMISOARA  INTRACOM S.A

3.2.4. Concurenţii societăţii
S.C XS SUD COMPANI S.R.L are concurenţi atât în Baia Mare, cât și in toata Romania. Principalii concurenţi sunt:  ARL CLUJ  INTRACOM  DRUMCONSTRUCT ROM  STRABAG

3.3. Modul de organizare a contabilităţii
În cadrul societăţii S.C XS SUD COMPANI S.R.L, contabilitatea se ţine în compartiment distinct de către personal cu pregătire de specialitate. Activitatea contabilă este coordonată de către directorul economic care ţine evidenţa contabilă a societăţii. Pentru ţinerea evidenţei contabile se foloseşte un program informatic de contabilitate. Personalul societăţii care răspunde de ţinerea şi organizarea contabilităţii îndeplineşte condiţiile necesare pentru: - întocmirea documentelor privind operaţiunile economice; - organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ, datorii şi capitaluri proprii; - respectarea regulilor de întocmire a situaţiilor financiare anuale; - depunerea acestora la timp la organele de drept; - păstrarea documentelor justificative, a registrelor şi situaţiilor financiare anuale.

50

3.4. Documentele şi registrele de contabilitate
Principalele registre folosite la S.C XS SUD COMPANI S.R.L sunt următoarele: 1. Registrul – jurnal: este un document contabil obligatoriu, în care se înregistrează în mod cronologic şi sistematic mişcările patrimoniului. 2. Registrul inventar: este un document contabil în care se înregistrează toate elementele de activ şi pasiv, inventariate potrivit normelor legale. Registrul inventar cuprinde două părţi: listele de inventariere şi recapitulaţia inventarului. 3. Registrul “Cartea Mare”: este un document contabil în care se înscriu lunar înregistrările efectute în Registrul – jurnal, stabilindu-se situaţia fiecărui cont, respectiv soldul iniţial, rulajele debitoare, rulajele creditoare şi soldurile finale. 4. Registrul general de evidenţă a salariaţilor: se numerotează pe fiecare pagină, iar angajatorul completează registrul în ordinea închierii contractelor individuale de muncă. În cadrul S.C XS SUD COMPANI S.R.L registrul se completează şi păstrează în format electronic, în cadrul departamentului de Resurse Umane. 5. Registrul de evidenta fiscal : este un document cu regim special tipizat in care se inregistreaza calcului impozitului pe profit. Documentele de organizare a contabilităţii mijloacelor băneşti la S.C XS SUD COMPANI S.R.L sunt următoarele: 1. Fila CEC 2. Biletul la Ordin 3. Dispoziţia de plată/încasare. 4. Chitanţa. 5. Registrul de casă. Documentele de organizare a contabilităţii drepturilor salariale la societatea XS SUD COMPANI sunt: 1. Stat de salarii – lichidare: se întocmeşte în două exemplare, se semneaza de persoana care îl întocmeşte şi contabil, şi se arhivează 50 de ani. 2. Stat de concedii de odihnă: se semnează de persoana care îl întocmeşte şi contabil, rămâne la casierie ca act justificativ la Registrul de casă. 3. Fişa individuală: este o fişă care conţine datele legate de salarii pe un an de zile, iar pentru fiecare salariat fiind generată o astfel de fişă. Statul de salarii este singurul document care stă la baza întocmirii tuturor declaraţiilor la bugetul statului, şi anume: 1. Declaraţia la bugetul asigurărilor sociale: care se întocmeşte pe baza statului de plată, întocmindu-se în două exemplare lunar, un exemplar se depune la CAS şi unul se păstrează la societate. Această declaraţie cuprinde contribuţia de asigurări sociale reţinută de la angajaţi şi contribuţia datorată de societate. 2. Declaraţia la bugetul asigurărilor de şomaj: se întocmeşte pe baza statului de plată, lunar. Cuprinde contribuţia angajaţilor şi a societăţii la bugetul asigurărilor de sănătate. 3. Declaraţia la bugetul asigurărilor de sănătate: se întocmeşte lunar pe baza statelor de plată. Această declaraţie cuprinde contribuţia angajaţilor şi a societăţii la bugetul asigurărilor de sănătate.43 4. Declaraţia cu obligaţiile de plată la bugetul consolidat: este Declaraţia 100 care se depune lunar la Administraţia financiară şi care cuprinde toate contribuţiile datorate bugetului statului şi impozitul pe profit.
43

http://www.scritube.com/economie/contabilitate/Organizarea-contabilitatii-a-u104234241.php

51

Toate aceste documente sunt generate de programul de contabilitate, iar declaraţiile sunt întocmite pe baza fişierelor pe care le pune la dispoziţie acest program. Documentele de organizare a contabilităţii cheltuielilor şi veniturilor: 1. Jurnalul de vânzări: este un formular care serveşte ca: - jurnal auxiliar pentru înregistrarea prestărilor de servicii; - document de stabilire lunară a TVA colectată; - document de control a operaţiilor de înregistrare în contabilitate. Se întocmeşte într-un singur exemplar, în care se înregistrează zilnic elemetele necesare pentru determinarea TVA colectată şi este emis de către programul de contabilitate, având la baza facturile emise şi borderourile de vânzare. 2. Jurnalul pentru cumpărări: este un formular care serveşte ca: - jurnal auxiliar pentru înregistrarea prestărilor de servicii; - document de stabilire lunară a TVA deductibilă; - document de control a operaţiilor de înregistrare în contabilitate. Se întocmeşte într-un singur exemplar, în care se înregistrează zilnic elemetele necesare pentru determinarea TVA deductibilă şi este emis de către programul de contabilitate, având la bază facturile de la furnizori.44 3. Factura: este un formular cu regim special de tipărire, înscriere şi numerotare, executat pe hârtie autocopiativă securizată. În cadrul S.C XS SUD COMPANI S.R.L facturile sunt emise de Departamentul de contabilitate în trei exemplare: - exemplul albastru merge la client; - exemplul verde rămâne la cotor; - exemplul roşu se păstrează în contabilitate.

3.5.Rentabilitatea societăţii S.C XS SUD COMPANI S.R.L
În următoarele tabele și grafice este prezentată evoluția veniturilor si a cheltuielilor din ultimii 5 ani a SC.X S SUD COMPANI S.R.L., precum și evoluția profitului în ultimii 5 ani de activitate ai firmei. Tabelul 3.1. Evoluţia veniturilor totale din ultimii 5 ani 2008 44491821 2009 47645945 2010 35481463 2011 36489353 2012 31278381

Venituri totale (lei)

După cum se obervă în Tabelul 3.1. “Evoluţia veniturilor totale din ultimii 5 ani”, veniturile totale ale S.C XS SUD COMPANI S.R.L au crescut de la an la an, creşteri semnificative s-au înregistrat în anul 2008 şi 2011. În anul 2010 s-a înregistrat o scădere a veniturilor faţă de anul 2009. Grafic, evoluţia veniturilor totale din ultimii 5 ani, ale S.C XS SUD COMPANI S.R.L se prezintă în felul următor:

44

http://www.expert-contabila.ro/formulare_contabile.html

52

Fig. 3.1. Evoluţia veniturilor totale din ultimii 5 ani

Tabelul 3.2. Evoluţia cheltuielilor totale din ultimii 5 ani 2008 43500629 2009 46288275 2010 34429083 2011 35665624 2012 30892816

Cheltuieli totale (lei)

După cum reiese din Tabelul 3.2. “Evoluţia cheltuielilor totale din ultimii 5 ani”, cheltuielile totale ale S.C XS SUD COMPANI S.R.L diferă de la an la an. În anul 2009 cheltuielile au crescut faţă de anul 2008, în anul 2010 se observă o scadere fata de semnificativă faţă de anul 2008, în anul 2010 cheltuielile au scăzut faţă de anul 2011, iar în anul 2012 se observă din nou o creştere semnificativă faţă de anul 2010. Grafic, evoluţia cheltuielilor totale ale S.C XS SUD COMPANI S.R.L, se prezintă în felul următor:

Fig. 3.2. Evoluţia cheltuielilor totale din ultimii 5 ani

53

Tabel 3. profitul societăţii XS SUD COMPANI diferă de la an la an. iar în anii următori acesta scăzând. Datorită investiţiilor şi achiziţiilor făcute. “Evoluţia cheltuielilor totale din ultimii 5 ani” este prezentată evoluţia cheltuielilor în ultimii 5 ani a scietăţii XS SUD COMPANI. cheltuielile au crescut. Evoluţia profitului din ultimii 5 ani 54 . evoluţia profitului în perioada 2007 – 2011 este prezentată în felul următor: Fig. când societatea a înregistrat cele mai mari cheltuieli.3. diferind de la an la an. 3. Evoluţia profitului din ultimii 5 ani 2008 999192 159871 2009 1357670 217227 2010 1052380 163875 2011 824329 144112 2012 985465 22858 Profit brut Impozit pe profit Profit net 839321 1140443 888505 680217 962607 După cum se observă în Tabelul 3.3.În figura 3. Cel mai mare profit net fiind înregistrat în anul 2009. “Evoluţia profitului din ultimii 5 ani”.3. Perioada cea mai semnificativă fiind 2008 – 2009. Grafic.2. În anul 2011 s-a înregistrat cel mai mic profit.

12. locațiile și chiriile” 16.L..43 55 .56 4426 „TVA deductibilă” 28. Studiul de caz s-a făcut la S.C. în valoare de 357.80 601„Cheltuieli cu materiile prime” 21411.R.L.În data de 03.pe baza facturii 35549/03. în valoare de 78 30435/03.37 4426 „TVA deductibilă” 6761.17 605 „Cheltuieli privind energia și apa” 288. Se înregistrează cheltuieli cu chiria spațiu.50 lei. Se înregistrează cheltuieli cu telefonia la Romtelecom S.L.17 lei.2012. S. Se achiziționează piese auto de la Taramon Met S.6.R. în contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401„Furnizori” 28172. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401„Furnizori” 46.00 62..12.12. Pe baza facturii 69/03. în contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401„Furnizori” 20248.3. X S SUD COMPANI S.2012 . În data de 02..16 d.R. în contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401 „Furnizori” 357. iar pe baza bonului fiscal 392/03.04 4426 „TVA deductibilă” 69.R. pe baza facturii 3940757/02.A.R. în valoare de 149.39 4426„TVA deductibilă” 8.2012: a..2012. în valoare de 20248.2012.2012: a .329.12. pe baza facturii 78. X S SUD COMPANI.36 605 „Cheltuieli privind energia și apa” 37.80.. la Trust Comin S.50 6022 „Cheltuieli privind combustibilii” 120. în contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401 „Furnizori” 149. în contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401 „Furnizori” 6024 „Cheltuieli privind piesele de schimb” 4426 „TVA deductibilă” c.. la Drusal S.L.10 b.79 4426„TVA deductibilă” 3919.13 2.36 lei.94 401„Furnizori” = 5311 „Casa în lei” 149.50 lei. Se cumpără combustibili de la Omv Petrom marketing S. în valoare de 28172.12. 1. Se achiziționează beton de la SCM Constructorul.90 15.2012. în valoare de 46.12.95 612„Cheltuieli cu redevențele. Pe baza facturii 21426/03.A. Se înregistrează cheltuieli cu serviciile de salubritate. anul 2012.L. Plata se face în numerar.12. privind contabilitatea cheltuielilor și veniturilor pe luna decembrie.12.2012.Monografie contabilă la SC.97 e.95 lei.

la Omv Petrom marketing S.. în valoare de 100.54 lei.A. pe baza bonului fiscal fiscal 243/04.2012.12.71 lei.62 c.2012.03 6022„Cheltuieli privind combustibilii” 450.03 e. Se înregistrează rovinetă MM 30 SUD. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401„Furnizori” 2622.L.57 4426 „TVA deductibilă” 24.57 601„Cheltuieli cu materiile prime” 2114.71 4426 „TVA deductibilă” 19.45 624„Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal” 269. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401 „Furnizori” 13.12.10 401„Furnizori” = 5311„Casa în lei” 338. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401„Furnizori” 558. în valoare de 5732.98 4426 „TVA deductibilă” 507. Se înregistrează cheltuieli cu chiria buteliilor de oxigen.. În contabilitate s-au înregistrat următoarele note contabile: 601„Cheltuieli cu materiile prime” = 301„Materii prime” 5730.2012. pe baza bonului fiscal 77/04.2012.2012: a.01 401„Furnizori” = 5311„Casa în lei” 558.. Plata se face pe baza bonului fiscal 87/04.45 3. în valoare de 124. pe baza facturii 1349107/04.45 lei.37 d..A. Se dau în consum materiale pentru Santier DN1C1. în valoare de 558.12. în valoare de 13. Plata se face în numerar pe baza facturii 11295/03.R. se efectuează în contabilitate următoarele note contabile: % = 401„Furnizori” 100. pe baza bonului de consum 2/04.92 4426„TVA deductibilă” 2. În data de 04. Se achită plata pentru combustibil la Lukoil Romania S. În contabilitate s-au efecturat următoarele note contabile : % = 401„Furnizori” 124. în valoare de 2622.03 lei. la Linde Gaz Romania S.54 635„Cheltuieli cu alte impozite.L. Se cumpără bilete de avion de la TAROM S.35 4426 „TVA deductibilă” 69.59 56 .L.12. pe baza facturii 930607/04.60 lei.2012. în valoare de 338.2012.12.R..12.2012.12.R.60 b.71 612„Cheltuieli cu redevențele.14 f.02 4426 „TVA deductibilă” 108.08 lei.taxe și vărsăminte asimilate” 10.57 lei.f. Se cumpără combustibili. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401„Furnizori” 338. Se achiziționează materii prim de la Ambient S. locațiile și chiriile” 100.12.08 6022„Cheltuieli privind combustibilii” 80.

Se înregistrează asigurarea auto.. la Vector broker de asig reasig S. Se cumpără cafea de la Tristar S.09 57 . conform facturii 30396/05.R.R.00 lei.2012. 99 lei.61 401„Furnizori” = 5311„Casa în lei” 227. în valoare de 12400. plata se face în numerar. conform facturii 114199/04.20 lei. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401 „Furnizori” 12400 628„Alte cheltuieli cu servicii prestate de terți” 10000 4426 „TVA deductibilă” 2400 i.20 b.90 4..76 h. Se înregistreazp prestări servicii. conform facturii 1317759/05. În data de 05.L. la Drumex S.. conform facturii 1337/04.2012. reclama si publicitate ” 223. pe baza facturii 398/04.L. Se achită plata pentru servicii la CN Posta Romana. la Alfa Sprint S.90 lei. conform facturii 24732/04.00 611„Cheltuieli cu întreținerea și repatații” 403.12. În contabilitate se efectuează următoarele note contabile: 613„Cheltuieli cu primele de asigurare” = 401„Furnizori” 475.g.90 626„Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” 9.2012.R.90 4426„TVA deductibilă” 69. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401„Furnizori” 356. în valoare de 227. plata se face în numerar.12.R.2012: a.20 623„Cheltuieli de protocol. în valoare de 475.12.L.12.. Se efecutează ispecția tehnica periodică auto.2012.L. În contabilitate s-au înregistrat următoarele note contabile: % = 401„Furnizori” 500. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401„Furnizori” 227.24 4426„TVA deductibilă” 96.2012.99 6021„Cheltuieli cu materialele auxiliare ” 287.00 lei. în valoare de 356.12.2012.60 4426 „TVA deductibilă” 2.98 lei.12. cu valoarea de 500.59 4426 „TVA deductibilă” 53. în valoare de 11.98 j.12.30 401 „Furnizori” = 5311„Casa în lei” 11. În contabilitate se înregistrează următoarele note contabile: % = 401„Furnizori” 11.A. Se achiziționează materii prime de la Ambient S.

în valoare de 50.L. Se achită plata pentru servicii la CN Posta Romana.2012.24 d.. conform facturii 540/06. Pintea Bogdan Ioan. conform facturii 25/06.R.2012..00 lei.74 g..2012 În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401„Furnizori” 2217. în valoare de 2217. Se achiziționează combustibil de la Omv Petrom marketing S. Se înregistrează evaluarea de locuinte la Ig evaluare S..R.2012: a.00 6022„Cheltuieli privind combust 40.99 58 .12. în valoare de 2044.90 f. Se achiziționează piese auto de la Taramon Met S. În data de 06.12.38 4426„TVA deductibilă” 395.70 4426 „TVA deductibilă” 21.L. în valoare de 109. Se înregistrează lucrările de săpat rigole la Cairo Vest Construct S.68 401„Furnizori” = 5311 „Casa în lei” 50.L. În contabilitaate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401 „Furnizori” 50. Plata se face în numerar conform facturii 11227/06. reclama si publicitate ” 88.plata se face în numerar. În contabilitate se efectuează următoarele note contabile: % = 401 „Furnizori” 5000. cu factura 1159/06.00 lei.00 6024„Cheltuieli privind piesele de schimb” 1648.R.2012.12.50 4426 „TVA deductibilă” 429.00 628 „Alte cheltuieli cu servicii prestate de terți” 4032.32 4426„TVA deductibilă” 9.80 4426 „TVA deductibilă” 1.62 c. în valoare de 11.12. în valoare de 1488.99 623„Cheltuieli de protocol.99 lei.R. Se înregistrează executări silite la Birou Exec.12.2012.12.12.5.74 lei.70 lei.L. În contabilitate se înregistrează următoarele note contabile: % = 401 „Furnizori” 11.74 622. comform bonului fiscal 35/06.R.12. în valoare de 5000 de lei.00 b. Se achiziționează cafea de la Gimoks S. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401„Furnizori” 2044.26 4426 „TVA deductibilă” 967. În contabilitate s-au înregistrat următoarele note contabile: % = 401„Furnizori” 1488 628„Alte cheltuieli cu servicii prestate de terți” 1200 4426 „TVA deductibilă” 288 e.2012.70 626„Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” 9.L.2012 În contabilitate se înregistrează următoarele note conbabile: % = 401„Furnizori” 109. Cheltuieli privind comisioanele si onorariile” 1788. conform facturii 52080/06.29 401„Furnizori” = 5311„Casa în lei” 109.. Jud. cu factura 30490/06.00 lei..

pe baza bonului fiscal 85/08.46 401„Furnizori” = 5311„Casa în lei” 400. În contabilitate se înregistrează următoarele note contabile: % = 401„Furnizori” 10. Se cumpără combustibili.12. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401„Furnizori” 359.12.50 6.R.90 lei.L.21 lei. conform facturii 1086/07.12.91 b.65 lei.12.12.A.201.65 d..90 lei. pe baza bonului fiscal 167/07. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: 4111„Clienți” = % 3453. în valoare de 600 de lei. în valoare de 10. în valoare de 400.25 4426 „TVA deductibilă” 69.R.12.L. Se înregistrează servicii poștale la CN Posta Romana. conform facturii 981/07.de la Omv Petrom marketing S. Plata se face în numerar.R. în valoare de 359. de la Omv Petrom marketing S.40 4427„TVA colectata” 668.66 401„Furnizori” = 5311„Casa în lei” 359. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: 601 „Cheltuieli cu materiile prime” = 401 „Furnizori” 1180 59 .si servicii prestate” 2785. În data de 07.40 e. Se achiziționează materii prime de la Scoarta Comprest S. în valoare de 3453.R.06 401„Furnizori” = 5311„Casa în lei” 10. în valoare de 1180 lei.Plata se face în numerar. conform facturii 52377/07.L. Se achiziționează produse electronice de la Repka Electronics S. Se efectuează lucrări de reparații la Vital S.R.59 4426 „TVA deductibilă” 2.2012.91 6022„Cheltuieli privind combustibilii” 290. conform facturii 2505/08. în valoare de 89. Se achiziționează materiale auxiliare de la Seb Corporation S..90 6028„Cheltuieli privind alte materiale consumabile” 72.90 704„Venituri din lucrari exec.65 626„Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” 8. În data de 08.L.2012: a.2012.21 b. Se înregistrează în contabilitate următoarele note contabile: 6021„Cheltuieli cu materialele auxiliare ” = 401„Furnizori” 600 c.50 4426 „TVA deductibilă” 17.2012.2012: a.5.. conform facturii 10111591/07.21 6022„Cheltuieli privind combustibilii 332. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401„Furnizori” 89.L.75 4426„TVA deductibilă” 77.12.12.12.2012. Plata se face în numerar..2012..2012.91 lei. Se cumpără combustibili. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401„Furnizori” 400.

2012: a.L. conform facturii 3262/08. Plata se face în numerar..A.95 60 .12.12. în valoare de 3534 lei. Se achiziționează materiale auxiliare de la M.95 b. În contabilitate s-au înregistrat următoarele note contabile: % = 401 „Furniz ori” 6691.R.60 605„Cheltuieli privind energia și apa” 5259.de la Omv Petrom marketing S.2012. conform facturii 168/10. conform facturii 731656/10.2012. în valoare de 199.16 d. pe baza bonului fiscal 305/11. amenzi si penalitati” 170.. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401„Furnizori” 385.35 c.2012.2012.R.R.L.12 6581„Despagubiri.70 401„Furnizori” = 5311„Casa în lei” 199.12.2012. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401„Furnizori” 100. în valoare de 100 de lei.95 6022„Cheltuieli privind combustibilii” 310. pe baza bonului fiscal 141/10. Se cumpără combustibil.95 6022„Cheltuieli privind combustibilii” 161..conform facturii 405/10.50 401„Furnizori” = 5311„Casa în lei” 385. Se achiziționează materii prime de la Contruct S.12. S.2012.60 lei.95 lei..45 4426„TVA deductibilă” 74.R. Barsan Trans S.25 4426„TVA deductibilă” 38..20 7.R.12.00 4426„TVA deductibilă” 206.65 4426 „TVA deductibilă” 19. În data de 10.c..16 6024„Cheltuieli privind piesele de schimb” 859. conform facturii 616/08. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401 „Furnizori” 3534 6021„Cheltuieli cu materialele auxiliare ” 2850 4426 „TVA deductibilă” 684 d. în valoare de 6691.95 lei Plata se face în numerar .12.În data de 11.12. se efectuează în contabilitate următoarele note contabile: % = 401„Furnizori” 199. la Electrica S. la Alfa sprint.12..L.00 611„Cheltuieli cu întreținerea și repatații” 80. În contabilitate se înregistrează următoarele note contabile: 601„Cheltuieli cu materiile prime” = 401 „Furnizori” 6450 6.L. Se cumpără combustibili. în valoare de 1065. Se înregistrează cheltuielile cu energia electrică.16 lei. Se execută schimb de uleiuri la Valman 98 S.12.L.2012: a.de la Lukoil Romania S. în valoare de 385.Se înregistrează inspecția tehnică periodică.28 4426„TVA deductibilă” 1262.L. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401 „Furnizori” 1065.2012. în valoare de 6450 lei.R.

În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401„Furnizori” 4017. în valoare de 3.12.00 b. în valoare de 272. conform facturii 3631042/11.b..72 401„Furnizori” = 5311„Casa în lei” 3.L.05 6028„Cheltuieli privind alte materiale consumabile” 20.. pe baza facturii emise 12/12. conform facturii 67486/11. În data de12. conform facturii 1803821/11.00 4426 „TVA deductibilă” 0.2012.12.20 4426„TVA deductibilă” 4.R. pe baza bonului fiscal 410/12.72 f. În contabilitate se înregistrează următoarele note contabile: 4111„Clienți” = % 13570. Se efectuează lucrări de plombare la ARL Cluj SA.12. Se cumpără combustibili.2012. în valoare de 1212 lei..00 4426 „TVA deductibilă” 777. în valoare de 25. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401„Furnizori” 272.72 lei. Se înregistrează cheltuieli cu prestări servicii.R. conform facturii emise 2257/11.05 lei.12.58 401 „Furnizori” = 5311 „Casa în lei” 1212. la Croner Pavaje S. Se achiziționează apa pentru consum de la La Fântâna S. În contabilitate se înregistrează următoarele note contabile: % = 401„Furnizori” 3. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401 „Furnizori” 1212.60 628„Alte cheltuieli cu servicii prestate de terți” 3240.72 626„Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” 3.L.63 704„Venituri din lucrari exec.si servicii prestate” 10944.2012.2012.L. Se achiziționează produse de papetărie de la Dolido Soft S.42 4426„TVA deductibilă” 234. În contabilitate s-au înregistrat următoarele note contabile: % = 401 „Furnizori” 25.66 lei.R.77 c.2012.57 9.66 6028„Cheltuieli privind alte materiale consumabile” 219.R.60 61 .16 lei.85 e.26 d.2012.12. conform facturii emise 158/11.L. în valoare de 151.16 6024„Cheltuieli privind piesele de schimb” 121.Plata se face în numerar..de la Omv Petrom marketing S.89 4426„TVA deductibilă” 52.L.12.R.00 6022„Cheltuieli privind combustib 977.60 lei. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401„Furnizori” 151.90 4426 „TVA deductibilă” 29. Se achiziționează piese auto de la Seneca Serv S.2012 : a.06 4427„TVA colectata” 2626. în valoare de 4017.12. Se achită plata pentru servicii la CN Posta Romana.12. în valoare de 13570.2012.63 lei.

c.12.2012. Se achiziționează combustibil de la Phoenix imp S.12.2012. reclama si publicitate ” 611. conform facturii emise 5658/12. în valoare de 96587.Com S. conform facturii emise 2024984/12.50 6022„Cheltuieli privind combustibilii” 77893.plata se face în numerar. conform facturii 4628815/12. Se înregistrează schimb de uleiuri la Valman 98 S. în valoare de 111.R.91 4426 „TVA deductibilă” 21.L.R.R.21 4426„TVA deductibilă” 146. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401 „Furnizori” 96587.. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401„Furnizori” 757. Se achiziționează materiale auxiliare de la Ikosar S..50 lei.R. Se cumpără produse pentru curațenie la Metro Cash&Carry Romania S.15 4426 „TVA deductibilă” 18694.03 i.04.97 4426 „TVA deductibilă” 29.58 j..2012. pe baza facturii emise 423/12.49 601„Cheltuieli cu materiile prime” 89.L.70 401„Furnizori” = 5121 „Casa în lei” 757. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401 „Furnizori” 6200 6021„Cheltuieli cu materialele auxiliare ” 5000 4426 „TVA deductibilă” 1200 e.12. Se achiziționează materii prime de la Alfa.91 lei. conform facturii emise 3266/12. în valoare de 757.00 6024„Cheltuieli privind piesele de schimb 120.R.12. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401 „Furnizori” 111.26 f.2012.49 lei.A. Se achiziționează piese auto de la Taramon Met S. în valoare de 6200 lei..23 4426„TVA deductibilă” 259.L. pe baza facturii emise de furnizor 1040917/12.2012.. Se înregistrează cheltuieli cu certificare ISO . în valoare de 4428.91 623„Cheltuieli de protocol.12.R. în valoare de 150 de lei.2012..49 628„Alte cheltuieli cu servicii prestate de terți” 1080.91 62 . În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401 „Furnizori” 1339.L. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401„Furnizori” 4428. la Srac Cert S..04 6024„Cheltuieli privind piesele de schimb” 3571.12.04 d.49 lei.L. pe baza facturii emise 30585/12.2012.35 g. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401 „Furnizori” 150.00 4426 „TVA deductibilă” 857.12. în valoare de 1339.L.

Se execută lucrări de canalizare la Onistua Com S. în valoare de 1161.L.L.si servicii prestate” 1308.2012. În contabilitate s-au înregistrat următoarele note contabile: % = 401„Furnizori” 964. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401 „Furnizori” 797. conform facturii emise 3267/13. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401 „Furnizori” 265.55 6028„Cheltuieli privind alte materiale consumabile” 214.R.39 401 „Furnizori” 63 = 5311„Casa în lei” 265.85 6581„Despagubiri. la Electrica S.L.L.L.2012: a..86 4426„TVA deductibilă” 224.L. în valoare de 1622.00 4426 „TVA deductibilă” 562. conform facturii emise de furnizor 30522/13. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401 „Furnizori” 163. conform facturii 10112328/13.45 4426„TVA deductibilă” 31. în valoare de 964..R. conform facturii 578818/13. Se achiziționează piese auto de la Taramon Met S.56 6024„Cheltuieli privind piesele de schimb” 2344. în valoare de 163 de lei.01 628„Alte cheltuieli cu servicii prestate de terți” 642..84 b. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401„Furnizori” 1161.55 . amenzi si penalitati” 113.06 10.12.2012.62 4427„TVA colectata” 314.16 4426 „TVA deductibilă” 51.R.00 6024„Cheltuieli privind piesele de schimb” 131.56 e. în valoare de 2906.75 4426 „TVA deductibilă” 154. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: 4111„Clienți = % 1622.12. în valoare de 265.55 lei.12.R.2012.201. Se înregistrează schimb de uleiuri la Valman 98 S..A. pe baza facturii emise 30604/13... Se înregistrează consumul de energia electrică. În data de 13.R. .55 c.2012. în valoare de 797.01 lei. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401 „Furnizori” 2906.68 lei.12.12.83 lei.56. Se achiziționează produse electronice de la Repka Electronics S.14 4426 „TVA deductibilă” 164.70 6028„Cheltuieli privind alte materiale consumabile” 936. Se înregistrează cheltuieli cu servicii prestate la Mas Service S.12.2012..68 704„Venituri din lucrari exec. Se cumpara zahar de la Tristar S.2012.12.k.70 lei.R. conform facturii 2258/12.26 l. conform facturii emise de furnizor 2961/12.84 d.Plata se face în numerar.12.83 605„Cheltuieli privind energia și apa” 686.

14 4426 „TVA deductibilă” 164.04 lei.08 lei.39 64 .2012. Se achiziționează materiale auxiliare de la A.12.F.12. la Electrica S. în valoare de 67198.23 4426„TVA deductibilă” 5.. în valoare de 30.2012: a. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401 „Furnizori” 30.00 4426„TVA deductibilă” 58.04 lei.H.R.08 e.2012.2012. conform facturii emise de furnizor 2012289/14..95 401„Furnizori” = 5311„Casa în lei” 4. Se cumpără combustibili.12.2012.Plata se face în nmerar În contabilitate se înregistrează următoarele note contabile: % = 401„Furnizori” 4..si servicii prestate” 54191.97 4427„TVA colectata” 13006.12. conform facturii 73269/14.50 6024„Cheltuieli privind piesele de schimb” 1314.50 lei. în valoare de 964. pe baza bonului fiscal 41/14. SATU MARE.Plata se face în numerar.07 g.83 605„Cheltuieli privind energia și apa” 686. conform facturii 1208/13.11 4426 „TVA deductibilă” 315. În contabilitate se înregistrează următoarele note contabile: % = 401„Furnizori” 300. Se achiziționează materii prime de la Gricon S.2012. conform facturii 6778/14.R. în valoare de 15407 lei.A.În data de 14.2012.12. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: 4111„Clienți” = % 67198.Se efectuează lucrări de dezăpezire la SIRD TIMISOARA.12. în valoare de 4.12. conform facturii 9176/14. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401 „Furnizori” 1629.90 c.85 6581„Despagubiri.81 401 „Furnizori” = 5311„Casa în lei” 30.L.84 11.08 6021„Cheltuieli cu materialele auxiliare ” 242.90 lei.04 6022 „Cheltuieli privind combustibilii” 24.L.R.04 704„Venituri din lucrari exec. Se achiziționează piese auto de la Seneca Serv S.L.2012. conform facturii 578818/13.04 b. Se achită plata pentru servicii la CN Posta Romana.12.95 4426 „TVA deductibilă” 0. amenzi si penalitati” 113. În contabilitate s-au înregistrat următoarele note contabile: % = 401„Furnizori” 964.83 lei.de la Omv Petrom marketing S.. În contabilitate se înregistrează următoarele note contabile: % = 401 „Furnizori” 15407 601 „Cheltuieli cu materiile prime” 12425 4426 „TVA deductibilă” 2982 d.f.90 626„Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” 3. în valoare de 1629. Se înregistrează consumul de energia electrică. în valoare de 300.

66 401 „Furnizori” = 5311„Casa în lei” 1061.Se cumpără combustibili de la PETROLEUM PROCUCTS S.12.12. Maria.23 24. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401„Furnizori” 250..R.2012.R.conform bonului fiscal 130/15.2012.L. la Omv Petrom marketing S. în valoare de 1061. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401 „Furnizori” 127.de la Omv Petrom marketing S. în valoare de 250 de lei.2012.38 65 .96 lei.96 13.12.În data de 15. locațiile și chiriile” = 401„Furnizori” 1061.2012.2012: a..2012.12.L.19 4426 „TVA deductibilă” 24.12. în valoare de 77.62 4426„TVA deductibilă” 48.pe baza bonului fiscal 60/15.L. plata se face în numerar.12.L. Se achită plata pentru chirie la Balogh I.R. Se achiziționează materiale auxiliare de la PGA Electronic S. în valoare de 250 de lei. în valoare de 27. Se cumpără combustibili. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401„Furnizori” 77. conform facturii emise 43/14.81 5. în valoare de 127. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: 612„Cheltuieli cu redevențele..04 lei. la Alfa sprint. plata se face în numerar.R..76 4426„TVA deductibilă” 15. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401 „Furnizori” 6022„Cheltuieli privind combustibilii” 4426„TVA deductibilă” 401„Furnizori” = 5311 „Casa în lei” 24.R.12. pe baza facturii emise 84238/14.83 lei.2012.83 6021„Cheltuieli cu materialele auxiliare ” 62.00 b.În data de 17.66 12.96 6022 „Cheltuieli privind combustibilii” 103. .66 lei. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401 „Furnizori” 250.conform facturii 412/17. plata se face în numerar.L..12.pe baza bonului fiscal 10/17.77 401„Furnizori” = 5311„Casa în lei” 127.00 611„Cheltuieli cu întreținerea și repatații” 201.39 401 „Furnizori” = 5311„Casa în lei” 250.2012: a.04 21.Se înregistrează inspecția tehnică periodică. S.04 b.00 6022„Cheltuieli privind combustibi 201.07 g. Se cumpără combustibili.f.61 4426 „TVA deductibilă” 48.

în valoare de 16930 lei.2012.62 14.2012. în valoare de 13762. Plata se face în numerar.66 lei. în valoare de 22050 lei. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401„Furnizori” 7956. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: 601„Cheltuieli cu materiile prime = 301„Materii prime” 16930 b. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401 „Furnizori” 3374. conform bonului de consum 7/18..L.44 4426 „TVA deductibilă” 2663. conform bonului de consum 9/18. conform facturii emise 9136995/17.12.37 626„Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” 719. conform facturii emise de furnizor 529/17.din contul de la bancă. în valoare de 7956. Se înregistrează serviciile de la Vodafone Romania S.Se achiziționează materiale auxiliare de la Fibus Hidro S. la Credit Europe Leasing S.01 401„Furnizori” = 5121 7956.12.60 4426„TVA deductibilă” 172. .37 d.16 f.În data de 18.73 e.L. Se înregistrează polița RCA.12.73 613„Cheltuieli cu primele de asigurare” 6416.06 605 „Cheltuieli privind energia și apa” 11098.2012.73 lei. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: 601„Cheltuieli cu materiile prime” = 301 „Materii prime” 22050 66 .plata se face în numerar.Se achită taxa de curierat la Fan Courier Express.2012.2012.2012.66 628„Alte cheltuieli cu servicii prestate de terți” 2721.c.Se dau în consum materii prime pentru Modernizare DN19 Grosii Tiblesului.77 401„Furnizori” = 5121 892.12.R.12.12.2012. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: 601„Cheltuieli cu materiile prime” = 301„Materii prime” 17640 c. în valoare de 17640 lei.R.2012: a.12. în valoare de 3374.06 lei. Se dau în consum materii prime pentru Santier DN 72 A. în valoare de 892. conform bonului de consum 8/18.72 4426„TVA deductibilă” 1540.50 4426„TVA deductibilă” 653.A. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401„Furnizori” 892.37 lei. conform facturii 6248758/17. Se dau în consum materii prime pentru Reparatii SDN Bistrita. conform facturii 920495/17.12.. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401„Furnizori” 13762..

60 4426 „TVA deductibilă” 1.59 lei. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401 „Furnizori” 1909. Se înregistrează onorariu executări silite.la Vucea Gheorghe executor judecatoresc. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401„Furnizori” 654.60 i.R. Se achită plata pentru chiria buteliilor de oxigen. Se achită plata pentru servicii la CN Posta Romana. în valoare de 10. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401„Furnizori” 101.12.02 lei. Plata se face în numerar.A. conform facturii 67546/18.00 4426„TVA deductibilă” 369.66 4426 „TVA deductibilă” 23. în valoare de 16104.79 626„Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” 9.47 4426 „TVA deductibilă” 19.93 401„Furnizori” = 5311„Casa în lei” 123.2012.60 lei.79 lei.12.42 4426„TVA deductibilă” 126. conform facturii 6248721/18. conform facturii 9176/14.L.28 401„Furnizori” = 5121„Conturi și bănci în lei” 16104. plata se face în numerar.de la Omv Petrom marketing S. .23 613„Cheltuieli cu primele de asigurare” 12936.din contul de la bancă.2012.00 6024„Cheltuieli privind piesele de schimb” 527. în valoare de 654 lei.d.. pe baza facturii 933837/18.23 g. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401 „Furnizori” 16104.55 401„Furnizori” = 5311„Casa în lei” 101. la Linde Gaz Romania S. În contabilitate s-au efecturat următoarele note contabile : % = 401 „Furnizori” 123.59 612„Cheltuieli cu redevențele.L.. Se achiziționează piese auto de la Seneca Serv S.12.02 e.19 401 „Furnizori” = 5311„Casa în lei” 10. în valoare de 123.58 h.12.Plata se face în numerar.Plata se face în numerar. cu suma de 1909. în valoare de 101.02 6022„Cheltuieli privind combustibilii” 81.R.79 f.2012.R.60 622„Cheltuieli privind comisioanele si onorariile” 1540. locațiile și chiriile” 99.pe baza bonului fiscal 18/18.23 lei. În contabilitate se înregistrează următoarele note contabile: % = 401 „Furnizori” 10.12.2012. la Credit Europe Leasing S. coform facturii 545/18.Se cumpără combustibili. Se înregistrează polița RCA.59 67 .2012.95 4426„TVA deductibilă” 3167..L.2012.12.

În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401 „Furnizori” 74206.2012.2012.09 d. în valoare de 2572. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401 „Furnizori” 1686.12.de la Omv Petrom marketing S... în valoare de 550 lei.R.04 16.44 4426 „TVA deductibilă” 497.R.04 lei.12.12. în valoare de 74206.2012.50 c..L.75 4426„TVA deductibilă” 14362.A.55 27.R.Se achiziționează materii prime de la Inter Pab S. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401„Furnizori” 550.40 601„Cheltuieli cu materiile prime” 1360.L. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401„Furnizori” 5285.87 4426 „TVA deductibilă” 1023.R.L.96 628„Alte cheltuieli cu servicii prestate de terți” 4262.j.49 141.2012 emise de furnizor.Se cumpără combustibili de la Phoenix Imp S.40 68 .12.12.2012.pe baza bonului fiscal 749/20.12. conform facturii emise de furnizor 434/20.12.25 lei.55 4426„TVA deductibilă” 106. Se cumpără combustibili.2012: a.2012.45 401 „Furnizori” = 5311„Casa în lei” 550.12. la Srac Cert S. În contabilitate s-au efecturat următoarele note contabile : % = 401 „Furnizori” 2572. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401 „Furnizori” 6022„Cheltuieli privind combustibilii” 4426„TVA deductibilă” 401 „Furnizori” = 5311„Casa în lei” 141.de la Omv Petrom marketing S.2012: a. .pe baza bonului fiscal 530/19.04 113.40 lei.L..96 lei.L.R.25 6022„Cheltuieli privind combustibilii” 59843. în valoare de 141. conform facturii emise 3013008/20. conform facturii 772/20.30 605„Cheltuieli privind energia și apa” 2074. În data de 19.86 15. conform facturii emise 762966/18. Se cumpără combustibili.30 lei. în valoare de 5285.00 4426„TVA deductibilă” 326.În data de 20. în valoare de 1686.00 b..00 6022„Cheltuieli privind combustibilii” 443.. Se înregistrează consumul de energie la E-ON Energie Romania S. plata se face în numerar. Se înregistrează cheltuielile cu certificare ISO . plata se face în numerar.

În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: 601„Cheltuieli cu materiile prime” = 301„Materii prime” 25882.R.L. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401„Furnizori” 111.45 626„Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” 42.2012.12. în valoare de 23208.. .Se achiziționează piese de schimb de la Esbal Rulmenti S.04 4426„TVA deductibilă” 11.12. conform bonului de consum 11/21. în valoare de 52.82 4426„TVA deductibilă” 177. conform facturii emise 1004811/21.H.90 lei.50 e. conform facturii emise 31121670/21.F. conform bonului de consum 14/21.2012.R. în valoare de 111.33 lei.2012. Se achiziționează materiale auxiliare de la A.12. b.50 lei. conform bonului de consum 13/21. SATU MARE. în valoare de 914.Se achită taxele pentru curierat la Otto Express Delivery S. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401 „Furnizori” 52.În data de 21. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401„Furnizori” 58. Se dau în consum materii prime pentru Depozit central.R.12. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: 601„Cheltuieli cu materiile prime” = 301„Materii prime” 23208.90 6021„Cheltuieli cu materialele auxiliare ” 737. în valoare de 16000 lei.33 6028„Cheltuieli privind alte materiale consumabile” 47.50 lei.2012.45 g. conform facturii 6919/21. conform bonului de consum 12/21.29 17.2012: a. plata se face în numerar.12. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: 601„Cheltuieli cu materiile prime” = 301„Materii prime” 13310 .L.20 lei.Se achiziționează produse de papetărie de la Dolido Soft S. în valoare de 13310 lei. Se dau în consum materii prime pentru Modernizare DN19 Grosii Tiblesului-Consum.08 69 .2012 emise de furnizor.45 lei.2012.12.20 6024„Cheltuieli privind piesele de schimb” 89. În contabilitate se înregistrează următoarele note contabile: % = 401 „Furnizori” 914..e.52 f.201. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: 601„Cheltuieli cu materiile prime” = 301„Materii prime” 16000 d. Se dau în consum materii prime pentru Reparatii SDN Bistrita.L.12.12. în valoare de 25882.68 4426„TVA deductibilă” 21.50 c. Se dau în consum materii prime pentru Modernizare DN19 Grosii Tiblesului-Consum.2012. conform facturii 216/20.12.30 4426 „TVA deductibilă” 10.15 401„Furnizori” = 5311„Casa în lei” 52.. în valoare de 58.

conform bonului de consum 21/23.29 lei.2012. conform bonului de consum 19/23.2012.R. Se cumpără combustibil la Lukoil Romania S.12. Se cumpara cafea de la Tristar S.71 lei..Se înregistrează execuție de lucrări pentru Lafarge Agregate. în valoare de 30000 lei.55 4427„TVA colectata” 80777. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: 4111„Clienți” = % 107833.si servicii prestate” 86962. Se efectuează în contabilitate următoarele note contabile: % = 401 „Furnizori” 98.12. în valoare de 16000 lei. conform facturi 924/29.97 18. Se dau în consum materii prime pentru Depozit central. în valoare de 431.71 6028„Cheltuieli privind alte materiale consumabile” 348.R.37. în valoare de 31617 lei. .în valoare de 336571. Se dau în consum materii prime pentru Reparatii SDN Bistrita.L.37 704„Venituri din lucrari exec.2012: a.29 b.29 6022„Cheltuieli privind combustibilii” 79. pe baza bonului fiscal .78 lei.56 i. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: 601„Cheltuieli cu materiile prime” = 301„Materii prime” 31617 70 .2012. Se dau în consum materii prime pentru Santier Valea Ieud.15 4426 „TVA deductibilă” 83. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: 601„Cheltuieli cu materiile prime” = 301 „Materii prime” 30000 c.40 4427„TVA colectata” 20870.12.9/22.2012.27 4426 „TVA deductibilă” 19.Se execută lucrări de dezăpezire la CMS TIMIȘOARA SRL.h.12. Plata se face în numerar. conform facturii emise de furnizor 30682/21. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: 601„Cheltuieli cu materiile prime” = 301 „Materii prime” 16000 b.2012. în valoare de 107833. în valoare de 4254 lei. conform facturii 2278/21.12.23 19.L. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401„Furnizori” 431. conform bonului de consum 18/23. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: 601„Cheltuieli cu materiile prime” = 301„Materii prime” 4254 d.2012: a.12.02 401 „Furnizori” = 5311„Casa în lei” 98.2012.78 704 „Venituri din lucrari exec. În contabilitate s-au efecturat următoarele note contabile: 4111 „Clienți” = % 336571.si servicii prestate” 255794. în valoare de 98..În data de 23.12. conform bonului de consum 17/23. Se dau în consum materii prime pentru Modernizare DN19 Grosii Tiblesului-Consum.12.12.2012.În data de 22.12.2012.

Plata se face în numerar. . Se dau în consum materii prime pentru Santier DN 72 A..2012: a.pe baza bonului fiscal 402/27.R.2012: a.2012.A.Se înregistrează consumul de apă la Vital S. în valoare de 73605 lei. În contabilitate se înregistrează următoarele note contabile: % = 401 „Furnizori” 23.14 lei.12. în valoare de 8000 lei. În contabilitate se înregistrează următoarele note contabile % = 401 „Furnizori” 2291.62 401„Furnizori” = 5311 „Casa în lei” 23.93 6581„Despagubiri. conform bonului de consum 28/23.2012..54 4426 „TVA deductibilă” 144.12. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: 601„Cheltuieli cu materiile prime” = 301„Materii prime” 368025 20.88 lei. Se înregistrează cheltuieli cu servicii poștale la CN Posta Romana.12.de la Omv Petrom marketing S. În contabilitate se înregistrează următoarele note contabile: % = 401„Furnizori” 3224 628„Alte cheltuieli cu servicii prestate de terți” 2600 4426„TVA deductibilă” 624 b. în valoare de 3224 lei. plata se face în numerar.2012.60 401„Furnizori” = 5311„Casa în lei” 667.În data de 28.12. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401„Furnizori” 667.00 605„Cheltuieli privind energia și apa” 1571. Se dau în consum materii prime pentru Modernizare DN19 Grosii Tiblesului-Consum.2012. în valoare de 8000 lei. în valoare de 23. conform facturii 471/28.12.12.88 626„Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” 19. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: 601„Cheltuieli cu materiile prime” = 301 „Materii prime” 8000 c.12. Se cumpără combustibili.2012. conform facturii 9499/27.14 6022„Cheltuieli privind combustibilii” 522.Se înregistrează lucrari de instalații de la Rimpex Grup S.12. Se dau în consum materii prime pentru Santier Valea Ieud.R.L. în valoare de 2291 lei conform facturii 3454816/28. conform bonului de consum 29/23. conform bonului de consum 23/23.12.2012. în valoare de 368025 lei.07 4426 „TVA deductibilă” 624. Se dau în consum materii prime pentru Modernizare DN19 Grosii Tiblesului-Consum. conform bonului de consum 27/23. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: 601„Cheltuieli cu materiile prime” = 301 „Materii prime” 8000 d.L.e. în valoare de 667..2012.00 71 .88 21.14 e.2012.12.26 4426 „TVA deductibilă” 4. amenzi si penalitati” 95. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: 601„Cheltuieli cu materiile prime” = 301 „Materii prime” 73605 b.În data de 27.

12.2012.12. în valoare de 200 lei.În contabilitate s-au efecturat următoarele note contabile : % = 401„Furnizori” 2000. cu valoarea de 83570. În contabilitate s-au efecturat următoarele note contabile: % = 401 „Furnizori” 83570. conform facturii emise 1076/31..17 d. în valoare de 2000 lei .R.12.12. în valoare de 199.71 b.Se execută lucrări de dezăpezire la CMS TIMIȘOARA SRL.L. În contabilitate s-au efecturat următoarele note contabile : % = 401 „Furnizori” 3975.si servicii prestate” 433055.L.L.04 628„Alte cheltuieli cu servicii prestate de terți” 67395. în valoare de 784590 lei.85 72 .53 4427„TVA colectata” 130422.12.12. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: 601„Cheltuieli cu materiile prime” = 301„Materii prime” 784590 c.82 605„Cheltuieli privind energia și apa” 3206. plata se face în numerar. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401 „Furnizori” 530. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: % = 401 „Furnizori” 199.L. conform bonului de consum 2/31.2012: a.2012: a. Se dau în consum materii prime pentru Santier DN 72 A.31 4426„TVA deductibilă” 769. Se dau în consum materii prime pentru Santier DN1C.10 f.90 4426 „TVA deductibilă” 387.. conform facturii emise de furnizor 505671/31. Se cumpără combustibili de la PETROLEUM PROCUCTS S.82 lei.A.17 de lei.04 lei.27 4426 „TVA deductibilă” 38.R.51 e.12. Se cumpără combustibili de la Lescaci Com S. conform facturi 1012/29.În data de 29. conform facturii emise 425955/31.33 704 „Venituri din lucrari exec.12.22 lei. În contabilitate s-au efectuat următoarele note contabile: 601„Cheltuieli cu materiile prime” = 301„Materii prime” 200 b.2012. în valoare de 3975.98 6022„Cheltuieli privind combustibilii” 161.R.00 6028„Cheltuieli privind alte materiale consumabile” 1612. conform facturii emise de furnizor 127/29..2012.62 401„Furnizori” = 5311„Casa în lei” 530.conform bonului fiscal 50/31.R.2012.Se efectuează lucrări de reparații la SIRD TIMIȘOARA S. Se înregistrează consumul de energie la E-ON Energie Romania S. în valoare de 530.12.2012.19 4426„TVA deductibilă” 1617.55 4426„TVA deductibilă” 102. În contabilitate s-au efecturat următoarele note contabile: 4111 „Clienți” = % 563428..12. conform bonului de consum 1/31.2012.22.2012. În data de 31.2012.98 lei.în valoare de 563428..Se achiziționează materiale de construcții de la Prim Decor S.17 6022„Cheltuieli privind combustibil 427.80 23.

de expl.5%) 421„Personal salarii datorate” =4312 „Contributia personalului la asigurările sociale” 8.. în valoare de 31616.21 Contribuţia la Fondul de şomaj (0.5%) 421„Personal salarii datorate” = 4372 „Contribuţia personalului la fondul de şomaj” Împozit pe Venit (16%) 421„Personal salarii datorate” = 444 „Impozitul pe venituri de natura salariilor” l.992 k.si servicii prestate” 25497.privind = 2813„Amortizarea instalațiilor. în valoare de 424812.si servicii prestate” 311139.06 4427„TVA colectata” 74673. În contabilitate s-au efecturat următoarele note contabile: 4111 „Clienți” = % 385812. În contabilitate se înregistrează următoarele note contabile: 332.5%) 421„Personal salarii datorate” = 4314 „Contribuţia angajaţilor pentru asigurãrile sociale de sãnãtate” Contribuţia la Fondul de Şomaj (0.544 16.2012.animalelor și păsărilor” j. Înregistrarea reţinerii contribuţiilor ANGAJATORULUI Contribuţia la CAS (20.43 lei.g.Se execută lucrări la CMS SRL.58 704„Venituri din lucrari exec.2012.70 amortizarea imobilizarilor” mij.70 lei. În contabilitate s-au efecturat următoarele note contabile: 6811„Chelt.37 i. Înregistrarea cheltuielilor salariale 641„ Cheltuieli cu salariile personalului ” = 421 „Personal salarii datorate” 79.00.000. producție proprie.34 h.01 . în valoare de 264. Depozit central. Înregistrarea reţinerii contribuţiilor ANGAJATULUI: Contribuţia la CAS (10.24 4427„TVA colectata” 6119. 424812.170.12.2%) 6453 „Contribuţia angajatorului pentru asigurãrile sociale de sãnãtate ” = 4313 Contribuţia unității pentru asigurãrile sociale de sãnãtate” 4.Se efectuează lucrări de dezăpezire la SIRD TIMIȘOARA S. de transport.L.10„ Servicii în curs de execuţie”=711„ Venituri aferente costurilor” 264000 stocurilor produselor” j.408 Contribuţia la CASS (5. conform facturi 1212/31.391 409 7. conform facturii 1209/31.în valoare de 385812.Se înregistrează amortizarea mijloacelor fixe.12.8%) 6451 „Contributia unitãţii la = 4311 „Contribuţia unitãţii la asigurãrile sociale” asigurãrile sociale ” Contribuţia la CASS (5.58 lei.719 4.43 704 „Venituri din lucrari exec.5%) 6452„Contribuția unității pentru = 4371 „Contribuția unității la ajutorul de șomaj” fondul de șomaj” 73 401.R. În contabilitate s-au efecturat următoarele note contabile: 4111 „Clienți” = % 31616.

880.23 622„Cheltuieli privind comisioanele și onorariile” 3.reclamă și publicitate” 1.190.00 6453„Contribuţia angajatorului pentru 4.181.237.26 6028„Cheltuieli privind alte materiale auxiliare” 5. SUD COMPANI S.194.33 635„Cheltuieli cu alte impozite.603.242%) 6453„Contribuţia angajatorului pentru = 4381 „Alte datorii sociale ” asigurãrile sociale de sãnãtate ” Contribuţia la fondul de garantare a creanţelor salariale (0.439.007.78 locaţiile de gestiune şi chiriile” 613„Cheltuieli cu primele de asigurare” 9.50 623„Cheltuieli de protocol.954.539.328. Astfel la SC.27 taxe şi vărsăminte asimilate” 641„Cheltuieli cu salariile personalului” 79.363.80 628„Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi” 99.prin închiderea conturiloor de cheltuieli și venituri au loc următoarele note contabile: a.958.S.000.L. 385.70 amortizarea imobilizărilor” b. Închiderea conturilor de cheltuieli.812.00 asigurările sociale de sănătate” 6811„Cheltuieli de exploatare privind 424. 21. se înregistrează conform următoarelor note contabile: % = 121„Profit și pierdere” 704„Venituri din lucrări executate și servicii prestate” 711„Venituri aferente costurilor stocurilor de produse” 2.Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii (0.85 601„Cheltuieli cu materii prime” 1.85%) 6453 „Contribuţia angajatorului pentru = 4313 Contribuţia unității pentru asigurãrile sociale de sãnãtate ” asigurãrile sociale de sãnãtate Contribuţia la Fondul accidente şi boli profesionale (cfm legii cotă între 0.00 74 .32 624„Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal” 1.63 264. prin închiderea conturilor de venituri și cheltuieli.384.94 605„Cheltuieli privind energia și apa” 24. Închiderea conturilor de cheltuieli.992.09 626„ Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii” 823.00 6452„ Contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj” 401.10 6022„Cheltuieli privind combustibilii” 145. se înregistrează conform următoarelor note contabile: 121„Profit și pierderi” = % 2.93 193.019.98 Închiderea contului 121 „Profit și pierdere” La sfârșitul fiecărei luni putem determina rezultatul exercițiului cumulat de la începutul anului.192.58 199.997.048.51 612„Cheltuieli cu redevenţele.R..170.48 611„Cheltuieli cu întreținerea și reparații” 685. X.803.46 6024„Cheltuieli privind piesele de schimb” 10.00 6451„Contribuţia unităţii la asigurările sociale” 16.048.63 2.25%) 6453 Contribuţia angajatorului pentru = 4381 „Alte datorii sociale ” asigurãrile sociale de sãnãtate ” 679.13 6021„Cheltuieli cu materialele auxiliare 9.

32=438093.78.56 Impozitul pe profit = Profitul net x 16% Impozitul pe profit = 70094.90.97 75 .78 Profitul net = Profitul brut – Cheltuielile nedeductibile fiscal Profitul net = 439857.85 = 439857.1384.Profitul brut = veniturile totale – cheltuielile totale Profitul brut = 2803048.379.63 – 2363190.

. Contabilitatea veniturilor se realizează cu ajutorul clasei 7 “Conturi de venituri” din Planul de Conturi General.Veniturile din activități curente se pot găsi sub diferite denumiri. Activitățile curente sunt orice activități desfășurate de o întreprindere. cheltuielilor privind amortizările. Potrivit Cadrului general de întocmire și prezentare a situațiilor financiare elaborat de IASB. veniturile reprezintă „creșteri ale câștigurilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub formă de intrări sau creșteri ale valorii capitalurilor proprii. în principiu. precum și impozitul pe profit. Câștigurile reprezintă creșteri ale beneficiilor economice care pot apărea sau nu ca rezultat din activitatea curentă desfășurată.executarea unor obligații legale sau contractuale etc.CAP. cheltuielilor extraordinare. veniturilor financiare. generată fie ca micșorarea unor elemente de active patrimoniale. contabilitatea veniturilor din exploatare. veniturilor extraordinare. dar nu diferă ca natură de veniturile din această activitate. Evidenţa contabilă a veniturilor și cheltuielilor se ţine cu ajutorul claselor VI și VII al Planului de Conturi. comisioane.cheltuieli cu personalul.Potrivit Cadrului general de întocmire și prezentare a situațiilor financiare elaborat prin IASB cheltuielile reprezintă „diminuări ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub formă de ieșiri sau scăderi ale valorii activelor sau creșterii datoriilor. contabilitatea cheltuielilor din activitatea de exploatare. Pierderile reprezintă reduceri ale beneficiilor economice și pot rezulta sau nu ca urmare a desfășurării activității curente a entității.Câștigurile din orice alte surse.consumuri de stocuri.4. În capitolul I este prezentată teoria privind veniturile si cheltuielile. ca parte integrantă a obiectului său de activitate. lucrări executate și servicii prestate de care beneficiază entitatea. „o îmbogățire” a entității. ”Veniturile semnifică. dobânzi sau dividende. provizioanele.se structurează pe trei capitole. . CONCLUZII Lucrarea “Contabilitatea rezultatului exercițiului și calculul impozitului pe profit”. deprecierile și pierderile de valoare. acesta fiind structurat pe 3 subcapitole. În capitolul II este prezentat sistemul de organizare a contabilității privind cheltuielile și veniturile: Organizarea contabilității cheltuielilor și veniturilor. fie de o scădere a unor elemente de datorii patrimoniale. altele decât cele rezultate din distribuirea acestora către acționari”. precum și activitățile conexe acestora. cum ar fi: vânzări. veniturilor din prpvizioane și ajustări pentru depreciere și pierdere de valoare. altele decât cele rezultate din distribuirea acestora către acționari”. stârnită fie de o creștere a unor elemente de active patrimoniale. Cheltuielile întreprinderii reprezintă valorile plătite sau de plătit pentru: . cheltuielilor cu impozitul pe profit și alte impozite.Acestrea nu diferă ca natură de alte tipuri de cheltuieli. și anume:  Definirea noțiunilor de cheltuieli și venituri  Criterii de clasificare a cheltuielilor și veniturilor în contabilitate  Criterii de recunoaștere a cheltuielilor și a veniturilor în contabilitate Cheltuielile reprezintă o „sărăcie” a entității. În categoria veniturilor se includ: sumele sau valorile încasate sau de încasat în nume propriu din activități curente. iar contabilitatea cheltuielilor se realizează cu ajutorul clasei 6 “Conturi de cheltuieli”. 76 .cheltuielilor financiare. fie de o creștere a unor elemente de datorii patrimoniale. care se concretizează în reduceri ale capitalulurilor proprii.La fel și în cazul veniturilor.

str. Sird Timișoara. situat in loc.C XS SUD COMPANI S.În ultimii 5 ani avand un profit mare.L  Modul de organizare a contabilităţii  Documentele şi registrele de contabilitate  Rentabilitatea întreprinderii  Monografie contabilă la S.P. oferind servicii de înaltă performanţă clienţiilor săi si aducand principalele venituri societatii. productie de asfalt.5A .R. Amfora Plus Trans.C XS SUD COMPANI S. Cluj. nr. Profitabilitatea S. ziarul „Informatia Zilei de Maramures”.C XS SUD COMPANI S.R.L. Baia Mare.04.R. Municipiul BAIA MARE.C XS SUD COMPANI S.L oferă următoarele servicii: lucrări de constructie a drumurilor si autostrazilor. Rexma Construct. Drumconstruct ROM. Intracom. S.R. Programul societăţii începe la ora 8 şi se termină la ora 16.C XS SUD COMPANI S. Argecom. Bimdrum Construct. S. CMS. Nes Grand Oil.R.L este o firmă plătitoare de TVA începând cu data de 01.L. Beruty Trans.În capitolul III este prezentat studiul de caz la S. Principalii furnizori ai societaţii sunt: Symmetrica. Principalii concurenţi fiind ARL Cluj.L a fost înfiinţată în anul 1999.A. mai puțin în anul 2011. pentru a putea oferi clienţiilor sai cele mai calitative servicii. diferă de la an la an.C XS SUD COMPANI S.A S.C XS SUD COMPANI S.1999.D. Intracom S. Edil Quantum.C XS SUD COMPANI S. Cribana. Clienţii societăţii sunt in principal persoane juridice dar şi persoane fizice: Euroconstruct Trading 98.R. care se structurează pe 6 subcapitole:  Prezentarea societatii S.C XS SUD COMPANI S.Documentele şi registrele contabile sunt generate de către programul de contabilitate folosit de societate. AMI S.R. Strabag. Eurocard 2007. una dintre obiectul principal de activitate este Lucrari de constructie a drumurilor si autostrazilor. ARL Cluj.R. Vakond. Primăria Groșii Țibleșului. având mai multe obiecte de activitate. Lucrarea practică am realizat-o la sediul SC XS SUD COMPANI SRL .L are mai mulţi concurenţi. fiind doar un schimb de lucru.R. Activitatea contabilă a societăţii este coordonată de către directorul economic care ţine si contabilitatea societăţii. Euromargal. Rara International. Piata Minelor. 77 . Pas Trans Compani.R. Societatea deţine în total în prezent 81 de angajaţi. Euroconstruct Trading 98.L S. În concluzie activitatea pe care o execută această întreprindere oferă o calitate superioară drumurilor din ţara noastră. D.L  Organizarea S. Activitatea de constructii drumuri si autostrazi este una dintre principalele activităţi ale firmei. din care:  Ziarul „Informatia Zilei de Maramures” are: 17 salariaţi  Activitatea principala de constructii drumuri si autostrazi : 64 salariaţi Furnizorii societăţii XS Sud Compani sunt atât companii naţionale şi internaţionale.

BIBLIOGRAFIE: Dumitru Matiș.com/economie/contabilitate/Organizarea-contabilitatii-a-u104234241.2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene Plan de Conturi General http://static. Dumitru Cotleț . 2005 Mihaela Șteț .ro/formulare_contabile.contabilizat.„Contabilitate financiara (editia a III-a.10.3055 din 29 oct 2009)” OMFP nr. Editura RISOPRINT.ro/dictionar_economic_si_financiar~termen-cheltuieli.html http://www.html http://www. Cluj Napoca. Cluj-Napoca 2009 Mihaela Șteț.scritube. București. Editura Intelcredo. Deva Atanasiu Pop. Editura Universitară. 3055/2009 din 29. „Contabilitatea financiară”. Dumitru Matiș.htm http://www. Timișoara 2006 Iacob Petru Pântea. Dumitru Matiș .expert-contabila.„CONTABILITATEA FINANCIARĂ A ENTITĂȚILOR ECONOMICE”.contabilizat.html . actualizata conform directivelor europene aprobate prin OMFP nr. Editura MIRTON.„Contabilitate financiară”. „Contabilitate finaciară”.anaf. 2008)”. Editura Casa Cărții de Știință.Note de curs Dorel Mateș.php http://www. 2010 Mihai Ristea.ro/dictionar_economic_si_financiar~termen-veniturile. Anastasiu Pop – „Contabilitatea Financiară. Botea Gheorghe – „Contabilitatea financiara romaneasca conforma cu Directivele Europene (editia a III-a. ediția a III-a”.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful