PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN JOHOR, ARAS 3, BLOK C 2 S PUSAT PENTADBIRAN BARU KERAJAAN JOHOR 79756 KOTA

ISKANDAR, NUSAJAYA. JOHOR. Tel. No. 07-2666880 / Fax. No. 07-2661414 / www.johordt.gov.my/ptgj.

Rujukan PTG: Bil. (15) dlm.PTG(D)15/92(WA) Jilid. 4

PEKELILING PTG JOHOR BIL. 01/2010.
DASAR BARU GARIS PANDUAN PEROLEHAN HARTANAH OLEH KEPENTINGAN ASING DALAM NEGERI JOHOR. 1. Tujuan.

Pekeliling ini bertujuan untuk menyampaikan keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Johor dalam mesyuaratnya pada 17.02.2010 sebagaimana Ringkasan Mesyuarat Bil. 629/2010 yang telah BERSETUJU menggunapakai Dasar Baru Garis Panduan Perolehan Hartanah Oleh Kepentingan Asing dalam Negeri Johor. 2. Garis Panduan ini hendaklah terpakai kepada transaksi berikut;-

2.1. Semua perolehan hartanah, kecuali unit kediaman, yang memerlukan kelulusan Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri seperti berikut;a. perolehan hartanah secara langsung yang mengakibatkan pengurangan pemilikan hartanah kepentingan Bumiputera dan/atau agensi Kerajaan bernilai RM20 juta dan ke atas; dan b. perolehan hartanah secara tidak langsung oleh bukan kepentingan Bumiputera menerusi perolehan syer yang mengakibatkan perubahan kawalan dalam syarikat kepentingan Bumiputera dan/atau agensi Kerajaan yang mempunyai hartanah lebih 50 peratus daripada keseluruhan aset syarikat dari nilai hartanah yang dimiliki melebihi RM20 juta.

1

Syarat ekuiti 3.1. Syarikat mempunyai pemilikan kepentingan Bumiputera. perolehan semua jenis kediaman baru atau sub-sales bernilai RM500.000 dan ke atas atau berkeluasan sekurang-kurang lima belas (15) ekar. Ibu. (Keluarga terdekat bererti individu yang mempunyai hubungan perkahwinan (suami/isteri) atau pertalian darah (datuk. 3. Jabatan Perdana Menteri tetapi di bawah bidang kuasa Kementerian dan/atau Jabatan Kerajaan berkaitan seperti berikut.000 dan ke atas.000 dan 2 . perolehan tanah industri yang bernilai RM500. sekurang-kurangnya 30 peratus Syarat Modal berbayar. menjalankan aktiviti pertanian komersial menggunakan teknologi tinggi dan moden atau menjalankan projek agro-perlancongan atau menjalankan aktiviti pertanian atau industri berasaskan pertanian bagi menghasilkan produk untuk dieksport. c. 3.2. nenek. pindah milik hartanah kepada warganegara asing atas balasan kasih sayang dibenarkan di kalangan keluarga terdekat sahaja. perolehan secara pajakan bagi tanah pertanian yang bernilai RM500. b. perolehan unit komersial bernilai RM500.000 dan ke atas d.2. Semua perolehan hartanah oleh Kepentingan Asing yang tidak memerlukan kelulusan Unit Perancang Ekonomi.(a) dan (b) adalah merangkumi syarat ekuiti dan modal berbayar seperti berikut. bapa. mana yang lebih tinggi bagi tujuan berikut. Syarat perolehan bagi transaksi di perenggan 2.000 dan ke atas.2. Syarat Perolehan. ii. Syarikat tempatan milik kepentingan tempatan mempunyai modal berbayar sekurang-kurangnya RM100. i.a.1. adik-beradik dan anak-anak termasuk anak tiri dan juga anak angkat yang disahkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara). iii. e.

Tanah yang dikeluarkan Perintah Jualan oleh Mahkamah / Lelongan Awam (Sek.3. 6.9. adalah hartanah tersebut hendaklah didaftarkan di bawah nama sebuah syarikat tempatan.3.256-260 KTN). Jabatan Perdana Menteri hendaklah dipatuhi dalam masa satu (1) tahun kelulusan bertulis dikeluarkan. 5. Pematuhan syarat ekuiti dan syarat modal berbayar hendaklah dilaporkan kepada Unit Perancang Ekonomi. 5. Syarikat tempatan milik kepentingan asing mempunyai modal berbayar sekurang-kurangnya RM250. (b) dan (c).. Jabatan Perdana Menteri.6.5. 3 . 5. Unit kedai. Bagi perolehan hartanah secara langsung syarat ekuiti dan syarat modal berbayar yang dikenakan oleh Unit Perancang Ekonomi. 6. Cawangan Perumahan Johor.3.2. Bagi perolehan hartanah secara tidak langsung. 6. Unit rumah kediaman jenis teres satu (1) tingkat / satu setengah (1½) tingkat.1. Hartanah di atas Tanah Rizab Melayu. syarat perolehan yang dikenakan hendaklah dipatuhi dan dimaklumkan kepada Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri sebelum hartanah tersebut dipindahmilik.3. 5. 6. Syarat perolehan bagi transaksi di perenggan 2. Garis Panduan ini tidak terpakai bagi transaksi yang disenaraikan di Lampiran I dan Kepentingan Asing tidak dibenarkan memperolehi 6. 6. 6. 5.2.2.000 4. Bagi perolehan hartanah di perenggan 2.(a). syarat ekuiti dan syarat modal berbayar yang dikenakan oleh Unit Perancang Ekonomi. Tempoh Pematuhan Syarat. kedai / pejabat satu (1) atau (2) tingkat.1. Jabatan Perdana Menteri hendaklah dipatuhi sebelum hartanah tersebut dipindahmilik.8.7. Unit rumah kediaman / kedai di bawah kategori Kos Rendah dan Kos Sederhana Rendah.4.2 di atas. 6. Gerai atau Bengkel Perkhidmatan Tanah Pertanian yang dibangun berasaskan konsep homestead Hartanah yang diwartakan di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005 . 6.4. 6. Hartanah yang telah diperuntukan kepada Bumiputera (Kouta Bumiputera) dalam sesuatu Projek Pembangunan hartanah kecuali telah mendapat pelepasan daripada SUK.

Tarikh kuatkuasa. Bayaran Kelulusan Perolehan Hartanah: (RM. Johor Darul Takzim. 433B KTN): 7.5/2005 dan Senarai Semak (Check-List) yang boleh diperolehi di Jabatan ini secara percuma atau dengan melayari laman web. Bayaran permohonan / kelulusan (Sek. 9. Semua permohonan hendaklah dikemukakan kepada.1. PTG.000.Pengarah Tanah dan Galian Johor Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Aras 3.15/92 (WA) Jld.1. Blok C2S Sayap Barat Pusat Pentadbiran Baru Kerajaan Johor 79756 Kota Iskandar. Bayaran Permohonan Perolehan Hartanah: RM500. 1 Tahun 2009 bertarikh 18 Mach 2009 Pekeliling PTG Johor Bil. 5 Tahun 2005 bertarikh 07 April 2005 Surat Edaran Garis Panduan Baru Mengenai Perolehan Hartanah Oleh Kepentingan Asing Berkuatkuasa Mulai 1.7. Dasar Baru Perolehan Hartanah oleh Kepentingan Asing di Negeri Johor adalah seperti di Lampiran II dan ianya berkuatkuasa pada 01 Julai 2010. Nusajaya.2 bertarikh 21 November 1997 – Bayaran kelulusan Pemilikan Tanah/Kepentingan Mengenai Tanah Kepada Bukan Warganegara / Syarikat Asing adalah berkaitan.00 bagi setiap hakmilik (Mengikut Jadual V – JPU. Jabatan ini.94 Item 42 Peraturan Tanah Johor) 7.2. Pekeliling PTG Johor Bil. 1703/97 bertarikh 29/10/97) RM10.Bil.2005 bertarikh 14 Januari 2005 Surat Bil. dengan menggunakan Borang KA 1/2005 hingga KA. (24) dlm.00 bagi setiap hakmilik (Mengikut Jadual V – JPU. Alamat surat-menyurat dan pertanyaan.. 4 .94 Item 34 Peraturan Tanah Johor) 8.

BIL.1/2010 5 .johordt.Sebarang kemusykilan boleh dikemukakan kepada Unit Perolehan Kepentingan Asing.my/ptgj ” BERKHIDMAT UNTUK NEGARA. Pejabat Tanah dan Galian Johor. Tel No. Tarikh: 30 Mach 2010 Hzba/Fail c/uwa-PEK.gov. No. PTG.” (HAJI OBET BIN TAWIL) Pengarah Tanah dan Galian Johor. Fax 07-266 6865 / 07-266 6802 07-266 1414 Garis Panduan ini juga boleh didapati di laman web Pejabat Tanah dan Galian Johor di alamat. Laman web www.

Perolehan hartanah di bawah projek penswastaan samada di peringkat Persekutuan atau Negeri dengan syarat ia melibatkan syarikat konsesi asal yang menandatangani kontrak projek penswastaan dan. Perolehan hartanah di kawasan yang diluluskan dalam mana-mana koridor pembangunan wilayah bagi sektor yang ditentukan oleh Kerajaan kepada syarikat yang beropersi dan diberi status oleh pihak berkuasa koridor seperti yang ditetapkan oleh Kerajaan. Perolehan hartanah oleh syarikat yang mendapat pengesahan daripada Sekreteriat Malaysian International Islamic Financial Centre (MIFC). Setiausaha Kerajaan Negeri Diperbadankan dan syarikat berkaitan Kerajaan tersenarai. 10. 9. 5. syarikat tempatan yang dimiliki oleh kepentingan asing hanya dibenarkan memperolehi unit kediaman bernilai RM100. Menteri Besar Diperbadankan atau Ketua Menteri Diperbadankan. 6 . Pindahmilik hartanah kepada warganegara asing mengikut wasiat atau perintah mahkamah. syarikat luar persisir Labuan dan Bio-Nexus atau status khas lainn yang diberikan oleh Kementerian Kewangan. 8.000 dan ke atas seunit dan perkara ini di bawah bidang kuasa Pihak Berkuasa Negeri yang berkenaan.Rumah Keduaku”. PENGECUALIAN. Perolehan hartanah dalam kawasan Koridor Raya Multimedia (MSC) dan syarikat berstatus MSC hanya untuk kegunaan operasi syarikat sahaja termasuk sebagai penginapan pekerja syarikat berkenaan. 7. 2. Perolehan unit kediaman untuk tujuan penginapan pekerja syarikat. 6. Perolehan hartanah oleh Kementerian dan Jabatan Kerajaan (Persekutuan dan Negeri) Menteri Kewangan Diperbadankan.LAMPIRAN I. Kelulusan Unit Perancang Ekonomi. Perolehan tanah industri oleh syarikat perkilangan. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri dan Kementerian lain. 3. Pejabat Perwakilan. Perolehan unit kediaman di bawah Program “ Malaysia . 4. Ibu Pejabat Operasi. Jabatan Perdana Menteri dikecualikan dalam keadaan seperti berikut. 1. Pejabat Serantau. Perolehan hartanah untuk tujuan operasi oleh syarikat tempatan yang mendapat status Pusat Perolehan Antarabangsa. Walau bagaimanapun.

00 dan ke atas. Rumah Jenis Berbandung 2 tingkat dan ke atas 4. 20% Kepentingan Asing dibenarkan memperolehi hartanah kategori industri / perusahaan tanpa had bilangan dengan syarat. Rumah Jenis Kluster 2 tingkat dan ke atas.LAMPIRAN II DASAR BARU GARIS PANDUAN PEROLEHAN HARTANAH OLEH KEPENTINGAN ASING DALAM NEGERI JOHOR MULAI 1 JULAI 2010.000. KATEGORI JENIS BANGUNAN KUOTA DIBENARKAN 20% HARGA MINIMA 1. Kondominium / Apartment Services Apartment 7. PEMBELIAN TERUS DARIPADA PEMAJU OLEH BUKAN WARGANEGARA / PEMASTAUTIN TETAP / SYARIKAT ASING.C. Holiday Home 20% 30% RM500. 3.00 dan ke atas. 1.00 dan ke atas A. RM500. 7 . Kedai 3 tingkat dan ke atas B.000. Rumah Sesebuah (Banglo) 2 tingkat dan ke atas 5.PERUSAHAAN/ INDUSTRI a. 10% 10% RM500. Kedai / Pejabat 3 tingkat dan ke atas 3.BANGUNAN (KOMERSIAL) 2. BANGUNAN (KEDIAMAN) 30% 30% 50% 50% 1. Rumah Teres 2 tingkat dan ke atas 2. Lot pelepasan Bumiputera dibenarkan. Ruang Pejabat / Ruang Perniagaan / Ruang Pameran dalam Kompleks Perniagaan.000. Didaftarkan di bawah sebuah syarikat tempatan. b. Lot kosong untuk Banglo 6.

8 . tempoh pajakan 10 tahun dan ke atas e. Holiday Home 1.2. Kondominium / Apartment / Services Apartment 7. menjalankan aktiviti pertanian atau industri berasaskan pertanian bagi menghasilkan produk untuk eksport. menjalankan aktiviti pertanian komersial menggunakan teknologi tinggi dan moden atau b.00 dan ke atas. didaftarkan di bawah sebuah syarikat tempatan. Lot kosong untuk Banglo 6. Tidak boleh memiliki kecuali secara Pajakan sahaja. b.PERTANIAN E. RM500.000. D. 4. Kebenaran pindahmilik boleh dipohon oleh Kepentingan Asing atas balasan kasih sayang di kalangan keluarga terdekat sahaja tanpa mengambilkira jenis hartanah dan nilaiannya tetapi masih tertakluk kepada kebenaran dan bayaran kelulusan RM10. Kedai / Pejabat 3 tingkat dan ke atas 3. Lot pelepasan Bumiputera dibenarkan. RM500. PEMBELIAN DARIPADA INDIVIDU / SYARIKAT (BUKAN PEMAJU) OLEH BUKAN WARGANEGARA / PEMASTAUTIN TETAP / SYARIKAT ASING.a.000.00 dan ke atas HARGA MINIMA A.PERUSAHAAN/ INDUSTRI RM500. Rumah Jenis Berbandung 2 tingkat dan ke atas.000. BANGUNAN (KOMERSIAL) 2. Kedai 3 tingkat dan ke atas B. Rumah Sesebuah (Banglo) 2 tingkat dan ke atas 5. Rumah Jenis Kluster 2 tingkat dan ke atas 3. Ruang Pejabat/ Ruang Perniagaan / Ruang Pameran dalam Kompleks Perniagaan. Rumah Teres 2 tingkat dan ke atas 2. d. Didaftarkan di bawah sebuah syarikat tempatan. mana yang lebih tinggi.000. Kepentingan Asing boleh memohon kebenaran untuk memajak tanah kategori pertanian bagi tujuan berikut:a.000 bagi setiap hakmilik. menjalankan projek agro perlancongan atau c.00 dan ke atas RM500.00 dan ke atas atau berkeluasan lebih daripada 15 ekar. Kepentingan Asing dibenarkan memperolehi hartanah kategori industri / perusahaan tanpa had bilangan dengan syarat. BANGUNAN (KEDIAMAN) C. KATEGORI JENIS BANGUNAN 1.

9 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful