CREEAZ~-}I MEDIUL!

DIC}IONARI DE TERMENI

CREEAZ~-}I MEDIUL!
Proiect educa]ional ce vizeaz` protec]ia mediului \nconjur`tor

DIC}IONAR DE TERMENI

Acest material face parte din proiectul educa]ional „Creeaz`-]i Mediul!” finan]at de derulat cu sprijinul Ministerului Educa]iei [i Cercet`rii [i implementat de Funda]ia CONCEPT

CREEAZ~-}I MEDIUL!
Proiect educa]ional ce vizeaz` protec]ia mediului \nconjur`tor

DIC}IONAR DE TERMENI

Autori: Carmen Manuela Cazan Rodica Cherciu Mihai Manda Consultan]i de specialitate: Mediu: Oana Dicu Mihaela-Codru]a Nedelcu Comunicare: Lumini]a Beldie

Redactori: Oana Mateescu, Gabriela Buleu Lector [i corectur`: Anda Moldovan Grafica [i DTP: Q-T-RAZ Tipar: ART Group Editor Funda]ia CONCEPT

Bucure[ti 2004 ©

“Protejarea naturii înseamn` autoprotejarea omului.“

Dragi elevi,

Dup` cum [ti]i deja, P`mântul, planeta albastr`, este singura pe care a ap`rut [i a evoluat via]a. Omul s-a dezvoltat în strâns` leg`tur` cu mediul înconjur`tor; [i, dac` la început, existen]a omului era dependent` de acesta, cu trecerea timpului omul a devenit din ce în ce mai mult un transformator al mediului înconjur`tor. Astfel, odat` cu intensificarea exploat`rii resurselor naturale, mediul natural a fost înlocuit, pe mari suprafe]e, de mediu antropizat. În acela[i timp s-a redus num`rul de plante [i animale care nu s-au putut adapta noilor condi]ii de mediu, ceea ce a dus la dispari]ia, de-a lungul timpului, a peste 300 specii de mamifere [i p`s`ri, pu]ine fiind cele care au disp`rut din cauze naturale. Majoritatea au disp`rut datorit` activit`]ii omului (vân`toarea excesiv`, modificarea peisajelor sau mutarea unor specii de animale dintr-o regiune în alta, ceea ce a dus la neadaptarea acestora în noile condi]ii de mediu ale noului habitat). De asemenea, defri[area unor întinse zone cu p`duri [i transformarea lor în terenuri agricole, dezvoltarea a[ez`rilor [i a c`ilor de comunica]ie, au redus habitatul a numeroase specii de plante [i animale. Pe lâng` modific`rile aduse peisajului natural [i dispari]ia mediului de via]` pentru diferite plante [i animale, desp`duririle au determinat declan[area eroziunii solurilor, favorizarea alunec`rilor de teren, dereglarea scurgerii apelor ceea ce a dus la accentuarea inunda]iilor. Dezvoltarea industriei [i apari]ia numeroaselor întreprinderi [i corpora]ii au contribuit la o intensificare a polu`rii apelor, aerului [i a solului. În unele râuri sau lacuri, vie]uitoarele au disp`rut aproape în întregime. Mult` vreme s-a crezut c` mediul natural are capacit`]i nelimitate de a se reface. Impactul omului asupra acestuia a provocat îns` efecte deosebite care, acumulate în timp, au dus la schimb`ri grave în echilibrul ecologic. Astfel, pe lâng` alterarea naturii, a fost afectat` îns`[i calitatea vie]ii [i existen]a omului. De aceea, pentru men]inerea unui echilibru între asigurarea nevoilor omului [i protec]ia mediului natural, este necesar s` adopta]i [i s` opta]i pentru o dezvoltare durabil` [i pentru un comporta5

ment ecologic. Ceea ce natura a creat în milioane de ani se poate distruge în câteva zile, luni sau ani. Pentru a evita distrugerea mediului trebuie s` cunoa[te]i legile acestuia [i s` ac]iona]i în conformitate cu ele, trebuie s` înv`]a]i s` proteja]i, s` ocroti]i [i s` conserva]i elementele mediului natural, s` ave]i o atitudine critic` fa]` de cei care polueaz` orice element al mediului (ap`, aer, sol), s` ini]ia]i campanii împotriva polu`rii, s` realiza]i activit`]i de men]inere a cur`]eniei unui parc sau a unei zone protejate. Numai voi v` pute]i realiza mediul curat în care vre]i s` cre[te]i împreun` cu to]i cei dragi. {i nu uita]i: “Omul nu poate s` supravie]uiasc` f`r` natur`, pe când natura poate exista [i f`r` prezen]a oamenilor“.

Autorii

6

Dragi cititori,

Ce poate fi mai frumos decåt s` ai \n jurul t`u un mediu s`n`tos? Ce poate fi mai important decåt s` tr`ie[ti \ntr-o societate care protejeaz` natura [i resursele ei? Am ales s` sus]inem realizarea [i publicarea unui manual de mediu deoarece protec]ia mediului a fost, \nc` de cånd am \nceput activitatea noastr` \n Romånia, una din priorit`]ile noastre. |ns` protec]ia mediului nu trebuie s` fie doar preocuparea unei companii, ci a fiec`ruia dintre noi. Resursele naturale ale planetei sunt pe zi ce trece tot mai pu]ine, astfel \ncåt se \ntrevede epuizarea unora dintre ele. Cu toate acestea, un comportament responsabil din partea noastr`, a tuturor, poate aduce beneficii mari. |n calitate de membru al comunit`]ilor \n care activeaz`, Holcim \[i asum` o responsabilitate activ` [i, \n consecin]`, deruleaz` numeroase programe \n beneficiul acestor comunit`]i. Implicarea noastr` \n via]a comunit`]ii are diferite forme. Printre acestea se num`r`: cursuri de instruire, m`suri de protec]ie pentru to]i angaja]ii [i colaboratorii no[tri, proiecte comunitare etc. Dac` te bazezi pe putere, performan]` [i pasiune, comunitatea \n mijlocul c`reia tr`ie[ti are doar de cå[tigat. Oamenii din toate col]urile lumii au \n]eles necesitatea adopt`rii unui comportament responsabil fa]` de natur`. Dar, dup` cum spuneam, ocrotirea mediului nu este doar o problem` individual`, ci una colectiv` [i necesit` sprijin reciproc. De aici [i expresia „Gånde[te global - Ac]ioneaz` local!” V` invit`m, \n paginile care urmeaz`, s` g`si]i pasiunea pentru a proteja natura. Ve]i vedea cåt de u[or este! Kurt Habersatter Pre[edinte Holcim Romånia

7

8

aA
Acid = substan]` chimic`, uneori toxic` pentru oameni [i alte vie]uitoare, cu gust acru [i miros în]ep`tor; are propriet`]i corozive; exemple de acizi: o]et [i acid citric din lamâie (folosi]i în alimenta]ie), acid sulfuric [i acid azotic (folosi]i în industrie) etc. Acumulare = proces de depunere a diferitelor tipuri de materiale; poate fi antropic` (realizat` de om) sau natural` (realizat` de ap`, vânturi etc). Acvatic = care ]ine de ap`, ca mediu de via]`; pe lâng` faptul c` este indispensabil` vie]ii, apa este domeniul de via]` cel mai bogat în vie]uitoare în compara]ie cu domeniul terestru [i cel aerian.

acvatic
9

Aduc]iune = ansamblu de instala]ii (construc]ie) destinat` transport`rii unui fluid de la punctul de captare pân` la cel de folosire; pentru alimentarea cu ap` potabil` se folosesc numai canale închise sau conducte; în majoritatea cazurilor, aduc]iunea este amplasat` la o adâncime mai mare fa]` de nivelul înghe]ului. Aer = amestec de gaze care alc`tuiesc straturile inferioare ale atmosferei având în compozi]ie oxigen în propor]ie de 21%, care este absolut necesar vie]ii, azot în propor]ie de 78% [i alte gaze (ozon, dioxid de carbon etc.) 1%; poate c`p`ta anumite caracteristici meteorologice sau de poluare. Aeroport = loc amenajat cu cl`diri, teren [i instala]ii necesare decol`rii, ateriz`rii, manevr`rii, ad`postirii [i între]inerii avioanelor; pot fi aeroporturi interna]ionale, aeroporturi medii de escal` interna]ional`, aeroporturi interna]ionale sezoniere (tip charter), aeroporturi na]ionale [i aeroporturi folosite pentru ateriz`ri [i decol`ri scurte. Aerosoli = particule solide sau lichide (praf, sare marin`, carbon, plumb, alumi10

butelii cu aer

aeroport

niu) aflate în suspensie într-un mediu gazos, dispersate în atmosfer`, care m`resc toxicitatea acesteia; absorb o parte din energia solar` ce atinge suprafa]a terestr`, generând r`cirea aerului; pot produce alergii omului. Afi[ = mod de prezentare grafic` a unor informa]ii. Afânare = r`scolirea prin ar`tur` a solului, care are ca scop cre[terea volumului de goluri prin care s` circule apa [i s` p`trund` aerul, precum [i distrugerea buruienilor; contribuie la fertilizarea solurilor. Africa = continent fascinant al Terrei, sinonim pentru europeni cu aurul, filde[ul [i diamantele, populat în principal de popula]ie arab` [i de culoare, leag`nul unor vechi civiliza]ii [i culturi mo[tenite din genera]ie în genera]ie; este primul continent cunoscut, deoarece aici au ap`rut primii oameni, migrând apoi spre Europa [i Asia. Agent = factor activ care provoac` diferite fenomene fizice, chimice. Agrement = pl`cere, distrac]ie.
11

afi[

Africa

Agricultur` = ramur` a economiei care se ocup` cu cultivarea p`mântului [i cre[terea animalelor, în vederea ob]inerii unor produse alimentare [i a unor materii prime; a fost prima activitate economic` organizat` desf`[urat` de c`tre om. Agrozootehnie = tehnica cultiv`rii plantelor furajere [i a cre[terii animalelor domestice. Alge = plante ce-[i produc substan]ele vitale folosindu-se de materie mineral`, ap` [i radia]ie solar`; tr`iesc în ap` sau în medii umede. Alterare = procese care modific` compozi]ia fizic` [i chimic`, structura rocilor, alimentelor etc. Altitudine = în`l]imea unui punct de pe suprafa]a p`mântului, în raport cu nivelul m`rii sau alt punct de referin]` de pe suprafa]a terestr`; se m`soar` cu instrumentul numit altimetru. Alunecare de teren = deplasarea lent` sau rapid` a unei cantit`]i de p`mânt; are loc pe un strat argilos, moale, umed [i se compune din: râpa de alunecare (desprindere), stratul care alunec` [i patul de alunecare; în general, stratul care alu12

alge

altitudine

nec` cuprinde [i solul, contribuind la degradarea acestuia. Aluviuni = materiale (mâl, nisip, pietri[) transportate [i depuse de apele curg`toare. Amazonia = regiune de p`dure ecuatorial` din Brazilia, de-a lungul fluviului Amazon; este supranumit` „pl`mânul globului“ deoarece, datorit` întinderii, realizeaz` un sfert din cantitatea total` de oxigen produs` în urma fotosintezei de c`tre p`durile globului. Ambalaj = mijloc de conservare [i acoperire a produselor de consuma]ie, folosindu-se hârtia, plasticul, aluminiul [i sticla; ambalajele sunt d`un`toare mediului, mai ales cele de plastic care, aruncate la voia întâmpl`rii, diminueaz` permeabilitatea solului (nu mai permit aerului s` intre la r`d`cinile plantelor). Ambuteiaj = blocare a circula]iei automobilelor din cauza aglomera]iei; ambuteiajul provoac` poluarea aerului prin gazele emanate de ]evile de e[apament ale automobilelor, poluare fonic` (sonor`) prin zgomotul produs, stres [i tensiune între [oferi, dar [i pentru locuitorii zonei în care s-a produs ambuteiajul.

Amazonia

ambalaje

ambuteiaj

13

Amenajarea peisajului = program ce înglobeaz` m`suri concrete de planificare, vizând conservarea sau înfrumuse]area unui peisaj. America = continent de dimensiuni apropiate Asiei, situat în emisfera vestic`; a fost populat acum 40.000 de ani de oameni veni]i din Asia, de aceea locuitorii b`[tina[i au tr`s`turi asem`n`toare rasei galbene; este alc`tuit din America de Nord [i America de Sud. Amonte = parte din cursul unui râu aflat` în apropierea izvorului sau sector al cursului unui râu situat spre obâr[ia acestuia, în raport cu un punct de reper. Amplitudine termic` = diferen]a dintre valorile extreme, minime [i maxime, ale temperaturii înregistrate într-o anumit` zon` geografic`. Anaerob = care poate tr`i într-un mediu lipsit de oxigen (exemplu: microorganismele care produc fermenta]iile). Andezit = roc` vulcanic`, acid`, masiv`, de culoare închis`, folosit` ca piatr` de pavaj [i construc]ie pentru c`ile de comunica]ie.
14

amenajarea peisajului

America

Animal = fiin]` caracterizat` prin respira]ie, hr`nire, înmul]ire [i capacitatea de a se deplasa. Anorganic = corp în compozi]ia c`ruia intr` numai substan]e minerale. Ansamblu planetar = totalitatea formelor de manifestare la nivelul planetei a unor caracteristici, procese, fenomene Antarctica = zon` situat` la Polul Sud, care cuprinde Antarctida [i p`r]ile sudice ale oceanelor Atlantic, Pacific [i Indian; are o clim` aspr`, cu temperaturi sc`zute (sub 0 grade Celsius tot timpul anului), vânturi puternice, furtuni de z`pad`, ce]uri; animalele care tr`iesc în aceast` zon` sunt: balene, ca[alo]i, foci, pe[ti, pinguini etc. Antarctida = continentul din jurul Polului Sud, cuprins în interiorul Cercului Polar de Sud, acoperit de z`pad` [i ghea]`, cu caracteristici climatice asem`n`toare Antarcticii. Anticiclon = zon` a atmosferei în care presiunea este ridicat` în compara]ie cu cea a regiunilor care o înconjoar`.
Antarctica animale

15

A anticipa = a face sau a spune ceva înainte de o anumit` dat` (fixat`) sau înaintea timpului convenit; a prevesti, a presim]i. Antropic = rezultat în urma activit`]ii omului. Antropoide = str`mo[ii omului [i unele specii de maimu]e actuale (gibonul, urangutanul, gorila [i cimpanzeul). Ap` = substan]` lichid`, incolor`, insipid` [i inodor`, indispensabil` vie]ii; are ca formul` chimic` H2O, având în componen]` hidrogenul [i oxigenul; în condi]ii excep]ionale î[i schimb` starea de agregare: la 0º C – înghea]`, deci devine solid`, iar la +100º C \ncepe s` se evapore, devenind gazoas`; reprezint` la mamifere circa 93% din greutatea sângelui [i 80% din masa muscular`. Ap` atmosferic` = apa din atmosfer`, estimat` la 13 000 -15 000 miliarde tone; ea provine în principal din evaporarea de pe suprafe]ele acvatice, din erup]iile vulcanice, din transpira]ia plantelor. Ap` curativ` = ap` folosit` pentru tratarea [i vindecarea unor diferite boli.
16

ap`

Ap` de infiltra]ie = ap` care p`trunde în interiorul scoar]ei terestre. Ap` dulce = ap` care con]ine pu]ine s`ruri dizolvate (mai pu]in de 5g/l); sunt ape de suprafa]` [i subterane. Ap` industrial` = ap` întrebuin]at` în procesele tehnologice ale întreprinderilor. Ap` menajer` = apa folosit` în cadrul godpod`riei, în fiecare locuin]`. Ap` potabil` = ap` utilizat` în consumul casnic; trebuie s` îndeplineasc` anumite condi]ii de calitate, stabilite prin standarde na]ionale; în aceste standarde sunt precizate concentra]iile maxime admise pentru anumite substan]e, în mod obi[nuit sau în situa]ii excep]ionale. Ap` rezidual` = apa uzat`, rezultat` din procesele industriale [i activit`]ile menajere, care con]ine diferite elemente sau substan]e chimice nocive, microorganisme patogene (virusuri, bacterii, ou` sau larve de insecte etc.). Ap` subteran` = ap` st`t`toare sau curg`toare aflat` sub scoar]a terestr`; reprezint` cea mai mare rezerv` de ap` dulce a Globului.
17

ap` menajer`

Argil` = roc` sedimentar` folosit` în ol`rit, la lucr`ri de construc]ie, în sculptur`; în stare uscat`, este avid` de ap`, prin înmuiere devine plastic` [i d` na[tere alunec`rilor de teren. Asia = cel mai întins [i mai populat continent al Terrei care reune[te o mare varietate de condi]ii naturale, culturi [i civiliza]ii str`vechi, resurse bogate [i ]`ri situate la niveluri diferite de dezvoltare economic`; este un continent al superlativelor [i al contrastelor; are cele mai populate state de pe glob (China [i India), popula]ia este alc`tuit` în special din oameni de ras` galben` (mongoli, chinezi, japonezi, coreeni etc.). A[ezare uman` = comunitate uman` (ora[ sau sat) care cuprinde: popula]ia, construc]iile folosite în diverse scopuri (locuit, publice, institu]ii private), platformele industriale, pie]ele [i str`zile, locurile de odihn` [i agrement; sistem ecologic complex creat de popula]iile umane, în care majoritatea transform`rilor de materie, enegie [i informa]ie sunt realizate de c`tre om.
18

Asia

a[ezare uman`

Atmosfer` = înveli[ gazos care înconjoar` P`mântul; ]inând seama de loc, altitudine, anotimp [i clim`, caracteristicile sale fizice [i chimice pot fi diferite; are în componen]` oxigenul, necesar vie]ii [i, datorit` for]ei de atrac]ie exercitat` de P`mânt, aerul este concentrat în apropierea scoar]ei terestre; denumit` generic „aer“. Aurora polar` = fenomen luminos realizat în atmosfera înalt`, între 100 [i 1000 km, în regiunile polare, ca urmare a ciocnirii particulelor de origine solar`, ce vin din spa]iul exterior, cu atomii [i moleculele de aici; rezult` cuante luminoase care, prin asociere, creeaz` fâ[ii de lumin` verde, portocalie, ro[ie, galben`, cu form` variat` (draperii, raze, panglici, arcuri); procesul este deosebit de activ în anii cu intens` activitate solar`; provoac` o iluminare slab` în timpul nop]ii polare; în emisfera nordic` poart` numele de auror` boreal`, iar în cea sudic`, de auror` austral`. Australia = cel mai mic continent al Terrei, situat integral în emisfera sudic`;
19

aurora polar`

este singurul continent care constituie un stat; continentul cangurilor [i al popula]iei aborigene. Australopitec = maimu]` preistoric` cu însu[iri apropiate de cele umane, care a tr`it în Africa în aceea[i perioad` cu Homo Habilis. Austrul = vânt uscat ce se resimte în toate anotimpurile, mai ales în sudul României; direc]ia de deplasare a maselor de aer este dinspre vest, sud-vest sau sud; iarna produce ger, iar vara, secet`. Automobile = vehicule cu motor folosite pentru transportul terestru; prin eliminarea gazelor de e[apament reprezint` surse de poluare a aerului iar zgomotul acestora duce la poluarea sonor`. Aval = parte din cursul unui râu situat` în apropierea gurii de v`rsare; sector al cursului unui râu situat spre v`rsarea acestuia în raport cu un punct de reper. Avion = vehicul aerian mai greu decåt aerul, care se men]ine în zbor datorit` aripilor [i se deplaseaz` cu ajutorul elicelor [i al motoarelor sau reactoarelor; prin eliminarea gazelor de e[apament repre20

Australia

austrul

automobil

zint` surse de poluare a aerului iar zgomotul acestora duce la poluarea sonor`. Azot = gaz incolor, inodor [i insipid, parte component` a aerului [i element esen]ial al ]esuturilor vegetale [i animale; folosit la umplerea becurilor electrice, la ob]inerea amoniacului etc.; i se mai spune [i nitrogen.
avion

21

bB
Bacterie = organism microscopic unicelular, cu form` variat`, prezent în toate mediile de via]`; are o mare r`spândire, se înmul]e[te rapid [i are un rol important în circuitul materiei, în procesele biochimice [i de alterare a rocilor. Baril = unitate de m`sur` pentru volum, folosit` în special pentru produse petroliere, egal` cu 158,9 litri în America [i cu163,5 litri în Anglia. Barometru = instrument pentru m`surarea presiunii atmosferice. Baterie = surs` de energie care transform` energia chimic` în energie electric`; deoarece con]in metale toxice (mercur, mangan, plumb), dac` sunt aruncate
22

barometru

baterie

la voia întâmpl`rii dup` folosire, bateriile pot deveni poluan]i importan]i ai mediului înconjur`tor. Bazalt = roc` magmatic`, consolidat` la suprafa]`, de culoare cenu[iu închis-negru, compact`, grea, rezistent` la spargere; se folose[te ca piatr` de construc]ie [i, prin topire, la confec]ionarea de tuburi. Benefic = favorabil, binef`c`tor. Benzin` = substan]` care arde cu u[urin]` (combustibil`), lichid`, ob]inut` din petrol, este folosit` drept carburant pentru motoare de automobile [i de avioane; este înrudit` cu motorina. Big-Bang (Marea Explozie) = teorie [tiin]ific` referitoare la formarea [i evolu]ia Universului, ce marcheaz` momentul în care particula începutului (sau „oul cosmic“) a explodat [i a dus la formarea, în timp, a P`mântului [i a celorlalte planete, a stelelor, sateli]ilor naturali etc., a întregului Univers. Bilan] de mediu = metod` de a ob]ine informa]ii asupra cauzelor [i efectelor negative care fac parte din ac]iunea de evaluare a mediului.
23

benzin`

Biodegradare = proces complex de ac]iune a vie]uitoarelor asupra diferitelor elemente de mediu, cu consecin]e variabile: descompunerea masei organice nevii, prin ac]iunea diferitelor organisme vii (bacterii, ciuperci); atacarea [i distrugerea unor construc]ii, tablouri etc.; modificarea nedorit` a unor ecosisteme, prin dezvoltarea rapid` a unor plante sau animale (p`[unat excesiv); poluarea aerului, apei, solului, prin descompunerea reziduurilor industriale, sau din complexe agrozootehnice; rocilor. Biodiversitate = diversitatea de organisme vii provenite din ecosistemele acvatice [i terestre, precum [i din complexele ecologice din care acestea fac parte; cuprinde diversitatea din interiorul speciilor, dintre specii [i dintre ecosisteme. Biogaz = gaz rezultat în procesul de fermentare a materiei organice [i folosit drept combustibil, biometan. Biosfer` = totalitatea fiin]elor care tr`iesc pe p`mânt, în ap` [i în partea inferioar` a atmosferei, adic` ansamblul de orga24

alterarea

biochimic`

a

biodiversitate

nisme vii, animale [i vegetale, care tr`iesc pe suprafa]a Terrei; reprezint` acea parte a planetei unde exist` un mediu viu sau unde via]a este posibil` în permanen]`; spa]iul care constituie biosfera include litosfera (scoar]a terestr`), hidrosfera (ansamblul oceanelor) [i atmosfera (înveli[ul gazos al P`mântului). Biped = care st` sau umbl` în dou` picioare. Braconaj = practicarea ilegal` a vân`torii [i pescuitului, cu efecte negative asupra ecosistemelor naturale. Broasc` = animal întâlnit atât pe uscat cât [i în ap`; exist` mai multe specii, printre care: broasca ]estoas` de ap`, broasca ]estoas` de uscat, broasc` râioas` etc.

broasc` ]estoas`

diverse tipuri de broa[te
25

CC
Calcar = roc` sedimentar` alc`tuit` din carbonat de calciu, la care se adaug` în m`sur` mai mic`, alte elemente, de unde varietatea culorii (de culoare alb`, cenu[ie, ro[ie, neagr`), a propriet`]ilor [i a modalit`]ilor de folosire (pentru ob]inerea varului, cimentului, cretei etc.); din variet`]ile omogene se extrag blocuri pentru monumente. Calcaros = caracteristic` legat` de prezen]a calcarului pentru roci, soluri, relief. Cal de mare = mic pe[te marin cu capul asem`n`tor cu cel al unui cal. Calitatea mediului = vizeaz` însu[irile esen]iale ale mediului, vizavi de calitatea condi]iilor naturale.
26

cal de mare

Calitatea vie]ii = totalitatea condi]iilor naturale [i socio-culturale; acest concept trebuie integrat în timp, prin asigurarea permanen]ei [i perpetu`rii speciei umane. Calm atmosferic = stare a atmosferei în care nu bate vântul, dar pot exista curen]i verticali; Calot` = mas` de ghea]` care acoper` por]iuni întinse din regiunile polare sau din zonele înalte ale mun]ilor. Cancerigen = care poate provoca apari]ia cancerului. Cantitatea de precipita]ii = valoarea care exprim` stratul de ap` ce poate rezulta dintr-o form` de precipita]ie, în condi]iile absen]ei pierderilor prin scurgere, evaporare, infiltra]ie. Capital = avu]ie sub form` de bani, m`rfuri, bunuri materiale în general. Cardiovascular = privitor la leg`tura dintre inim` [i anumite vase de sânge. Carier` = zon` unde se realizeaz` exploatarea la zi a unor z`c`minte (c`rbuni, bauxit`,minereuri) sau a unor roci
27

precipita]ii

folosite în construc]ii (bazalt, calcar, granit); prin extrac]ia în versant, rezult` o form` de relief abrupt [i în trepte; aceste exploat`ri duc la modificarea mediului înconjur`tor. Catastrof` = eveniment tragic de mari propor]ii, dezastru; suprapunerea unui fenomen extrem al mediului peste un spa]iu cu consecin]e ce duc la pierderi grave pentru societatea uman` din zona respectiv`, pe care nu le poate dep`[i cu propriile resurse. C`rbuni = roc` combustibil`, de culoare g`lbuie, brun` sau neagr`, friabil`, format` prin îmbog`]irea în carbon (în lipsa oxigenului din aer) a resturilor unor plante [i folosit` drept combustibil [i ca materie prim` în industria chimic` [i în metalurgie; se diferen]iaz` calitativ în func]ie de con]inutul în carbon, putere caloric` [i umiditate. Câmpie = form` major` de relief, frecvent` pe uscat, caracterizat` printr-o suprafa]` neted` sau u[or ondulat`, cu altitudini cuprinse de obicei între 0 [i 200 m.
28

c`rbuni

cåmpie

Cârti]` = mamifer insectivor, cu blana de culoare închis`, cu labele anterioare adaptate pentru s`pat, care tr`ie[te în galerii subterane. Cea]` = particule de ap`, cristale fine de ghea]`, rezultate din evaporarea apei de pe P`mânt, aflate în dispersie în atmosfer`, la suprafa]a solului, care îngreuneaz` vizibilitatea [i creeaz` senza]ia de umezeal`. Celsius (scara) = scar` termometric` definit` prin punctul de înghe] al apei (0 grade) [i punctul de fierbere (100 de grade); gradul Celsius (1 grad Celsius) este a suta parte din acest interval de baz`. Central` atomo-electric` = central` în care se produce curent electric cu ajutorul unor substan]e radioactive, precum uraniul; se mai nume[te [i central` nuclear`. Cenu[` vulcanic` = material rezultat în urma erup]iilor vulcanice care se r`spânde[te în atmosfer` datorit` vânturilor; prin acumulare [i cimentare se formeaz` diferite roci vulcanice (magmatice).
29

cårti]`

Chil` = element principal de rezisten]` al unei nave, a[ezat pe axa longitudinal` a fundului navei, costituit dintr-un [ir continuu de table groase sau dintr-o grind` la navele mici. Ciclon = zon` a atmosferei în care presiunea este joas`, în compara]ie cu regiunile care o înconjoar`; vânt puternic, cu deplasarea aerului în spiral`, înso]it de ploi toren]iale [i de desc`rc`ri electrice. Cimpanzeu = specie de maimu]` mare, antropoid`, african`, cu membrele anterioare lungi, cu blana [i pielea fe]ei neagr` [i f`r` coad`. Ciocan pneumatic = utilaj folosit pentru a s`pa repede [i f`r` mari eforturi; îns` polueaz` sonor prin zgomotul pe care îl face [i prin vibra]iile din timpul lucrului; se mai nume[te pickhammer. Circuitul apei în natur` = proces complex prin care apa trece sub form` de vapori din oceane, m`ri [i de pe uscat în atmosfer`, unde se condenseaz` [i revine ca ploi sau z`pezi pe suprafa]a terestr` (pe oceane sau pe uscat, în lacuri, râuri).
circuitul apei \n natur`
30

chil`

cimpanzeu

Claxon = sistem sonor de avertizare instalat la automobile; este surs` de poluare sonor`; în ora[e claxonatul este interzis în apropirea locurilor publice cum sunt [colile [i spitalele, fiind folosit doar în cazuri de necesitate absolut`. Clim` = totalitatea caracteristicilor elementelor (temperatur`, vânturi, precipita]ii) pe care le prezint` regiuni întinse ale Terrei, pe o perioad` lung` de timp. Clorofil` = pigment verde de natur` proteic` localizat în plante cu rol deosebit în procesul de fotosintez`. Clorofluorocarboni (CFC) = familie de substan]e chimice întâlnite în aerosoli, bure]i artificiali, folosite la frigidere [i aparate de aer condi]ionat; ajunse în atmosfer`, distrug stratul de ozon; se mai numesc [i freoni. Coast` = Partea lateral` a unui deal, pant`; marginea unui continent, a unei insule, prin care acestea vin în contact cu oceanul sau cu marea; ]`rm al unei m`ri sau ocean.
coast` claxon

31

Colaj = procedeu artistic ce const` în realizarea unui tablou prin lipirea laolalt` a diferite elemente. Colectivitate = grup de oameni (animale) care tr`iesc [i muncesc în comun. Colec]ie = totalitatea obiectelor de acela[i fel, adunate sistematic [i care împreun` reprezint` o valoare documentar`, artistic` deosebit`. Combatere = ac]iune care implic` activit`]i care au scopul de a limita [i corecta efectele negative ale proceselor naturale sau antropice de degradare, îndreptate asupra unor elemente de mediu sau a mediului în întregime. Combinat petrochimic = unitate industrial` care prelucreaz` petrolul [i derivatele lui, în scopul transform`rii lor în produse chimice cu valoare mult mai ridicat`. Combustibil = materie, de obicei organic`, care arde, dezvoltând c`ldur`, [i care este folosit` ca izvor de energie în industrie. Compost = amestec de resturi vegetale, resturi animale, resturi menajere, biode32

colectivitate

colec]ie

combinat petrochimic

gradabile, folosit ca îngr`[`mânt natural în agricultur`, înc` din cele mai vechi timpuri. Compus chimic = combina]ie de elemente chimice. Condensare = proces fizic de trecere a apei din stare gazoas` (vapori de ap`) în stare lichid` (pic`turi de ap`); se produce în atmosfer` (cea]a, precipita]iile) sau la nivelul suprafe]ei terestre (roua). Confort = totalitatea condi]iilor materiale care asigur` o existen]` civilizat`, pl`cut`, comod` [i igienic`. Consecin]` (urmare) = rezultat al unei fapte, al unei ac]iuni, al unui principiu; efect al cauzelor polu`rii mediului înconjur`tor. Conservarea naturii = ansamblu de m`suri care au scopul de a asigura p`strarea [i îmbun`t`]irea calit`]ii mediului, în regiunile afectate de activit`]i ale omului. Con[tiin]` = sentiment pe care fiin]a uman` îl are despre propria existen]` [i despre lucrurile din jur.
33

Contaminare = ac]iunea de infectare a unui organism sau materie cu un agent de infec]ie (virus, bacterie, substan]` radioactiv` sau toxic`); reprezint` o ac]iune distrug`toare asupra vie]ii [i a mediului în general. Copite = partea cornoas`, rezistent`, care acoper` termina]iile degetelor la unele animale [i protejeaz` ]esuturile vii. Corali = animale cu schelet calcaros ro[u sau alb, care tr`iesc în colonii, în m`rile calde [i bine oxigenate, la mic` adâncime; scheletul prelucrat special se folose[te la bijuterii, de accea i se mai spune [i m`rgean. A corela = a face o rela]ie, o leg`tur` între mai multe lucruri sau fenomene. Corosiv = care poate provoca un proces chimic sau electrochimic de degradare, exercitat la suprafa]a corpurilor metalice de oxigenul din aerul umed sau de diverse substan]e chimice. Corporativ = privitor la corpora]ii, întreprinderi mari, societ`]i pe ac]iuni. Corpora]ie = întreprindere mare, societate pe ac]iuni.
34

copite

coral

Co[ industrial = turn vertical înalt care este folosit la evacuarea fumului (care con]ine gaze toxice) din uzine în atmosfer`. Creast` = partea cea mai de sus a unui munte, rezultat` prin intersec]ia versan]ilor care coincide de obicei cu cump`na apelor. Criv`]ul = vânt puternic, rece [i uscat care sufl` iarna în Moldova, în Dobrogea [i B`r`gan, dinspre nord-est, viscolind z`pada [i aducând sc`deri mari de temperatur`. Cuar] = mineral transparent, incolor sau alb ori divers colorat, r`spândit în roci alc`tuind 16% din scoar]a terestr`; utilizat în tehnic`, în industria optic`, a materialelor de construc]ii etc. Cuaternar = cea de-a cincea er` cu o durat` pân` în prezent de 1,8 milioane ani (dup` unii speciali[ti, este considerat` perioad` geologic` ce apar]ine neozoicului); apari]ia [i evolu]ia omului a avut loc în aceast` er`. Curcubeu = fenomen optic care se datoreaz` refrac]iei, reflexiei totale [i dispersiei luminii solare în pic`turile de ap` din
curcubeu
35

co[ industrial

criv`]

atmosfer`; are aspectul unui imens arc multicolor desf`[urat pe cer [i se observ` numai în partea opus` Soarelui, raportat` la pozi]ia observatorului. Cutremur = mi[care puternic` [i brusc`, vertical` sau orizontal`, a scoar]ei P`mântului, de scurt` durat`, provocat` de mi[c`ri subterane sau de erup]ii vulcanice.

36

dD
D`un`tori = organisme animale, în cea mai mare parte insecte, care cauzeaz` pagube mari culturilor [i p`durilor; pot fi comb`tute chimic [i biologic. Deal = form` major` de relief pozitiv`, cu o în`l]ime de pân` la 1000 de metri, care se prezint` ca o ridic`tur` a scoar]ei p`mântului mai mic` decât muntele. Debit = cantitatea de lichid care trece, într-o anumit` unitate de timp, printr-o sec]iune a unei albii, conducte sau canal. Decantare = separarea substan]elor, aflate în suspensie într-un lichid [i a c`ror densitate este mai mare fa]` de acesta; se aplic` în epurarea apelor reziduale.
37

insect`

deal

Deceniu = perioad` de timp de 10 ani. Defertilizare = pierderea fertilit`]ii solului prin cultivare ira]ional`, prin necultivarea îndelungat` sau prin ac]iunea factorilor de mediu. Defoliere = distrugerea vegeta]iei [i mai ales uscarea [i c`derea frunzelor arborilor datorate unor perturb`ri ecologice (sc`derea brusc` de temperatur`, secet`, interven]ia unor d`un`tori [i parazi]i, poluarea aerului, apei, solului). Defri[are = înl`turarea, prin t`iere sau prin ardere, a plantelor de pe un teren, care se preg`te[te pentru agricultur`, p`[unat, construc]ii etc; poate duce la erodarea solului sub ac]iunea ploilor [i a vântului. Degradarea solului = totalitatea schimb`rilor produse în soluri prin apa de infiltra]ie care determin` sc`derea fertilit`]ii acestora. Delt` = form` de relief de acumulare, alc`tuit` din suprafe]e de uscat (numite grinduri), canale, lacuri, b`l]i, care apare [i avanseaz` la gura de v`rsare a unor
38

delt`

fluvii, unde se depun aluviuni (pietri[uri, nisipuri etc.), care nu sunt îndep`rtate de valuri, curen]i, maree. Delta Dun`rii = cea mai joas` [i mai nou` unitate de relief a uscatului României, format` prin depunerea aluviunilor, aduse de Dun`re, într-un fost golf al M`rii Negre; este declarat` rezerva]ie a biosferei, datorit` mediului natural pu]in modificat [i a marii bog`]ii de plante [i animale. Demografie = [tiin]` care studiaz` fenomene [i procese privitoare la evolu]ia numeric`, reparti]ia geografic`, densitatea, mi[carea popula]iei umane [i structura pe grupe de vârst`, de sex, de limb`, de religie etc. Depoluare = ac]iune de reducere a unei surse sau st`ri de poluare. Desalinizare = proces care are ca scop extragerea s`rurilor din ap`; folosit mai ales, în cazul elimin`rii clorurilor din apa de mare, prin distilare. Descompun`tori = reprezint` grupa de microorganisme animale [i vegetale (bacterii, ciuperci) care particip` la degra39

pelican din Delta Dun`rii

darea materiei organice [i transformarea ei în s`ruri minerale, refolosite de c`tre plante. Descompunere = a se desface în p`r]i componente, a se strica, a putrezi (pentru plante). Desp`durire = t`ierea, adesea nera]ional`, a p`durilor dintr-o regiune. De[ert = regiune arid` (uscat`) f`r` precipita]ii, cu temperaturi foarte ridicate ziua [i sc`zute noaptea; vegeta]ia [i animalele sunt reduse, de[erturile ocup` 15% din suprafa]a globului; cel mai întins de[ert din lume este de[ertul Sahara, din Africa. De[ertificare = transformarea unei regiuni în de[ert; Africa de est se afl` într-un astfel de proces, prin extinderea de[ertului Sahara c`tre sud. De[euri (reziduuri) = resturi dintr-un material rezultat într-un proces tehnologic de realizare a unui anumit produs, care nu mai poate fi utilizat direct pentru realizarea produsului; orice material sau produs care nu mai corespunde scopului
40

desp`durire

de[ert

pentru care a fost creat sau pentru care se inten]iona a se utiliza; resturi rezultate în urma diverselor activit`]i umane (resturi alimentare, de ambalaje etc.). De[euri (reziduuri) animale = rezultate în urma cre[terii animalelor; r`spåndirea acestora la suprafa]a solului sau direct în apele de suprafa]` produc degradare datorit` prezen]ei amoniacului. De[euri (reziduuri) furajere = de[euri provenite din industria alimentar` care pot fi valorificate în alimenta]ia animalelor. De[euri (reziduuri) industriale = de[euri provenite din diferite procese de fabrica]ie (cenu[`, zgur`, [pan, rumegu[ etc.). De[euri (reziduuri) menajere = de[euri solide rezultate din activitatea desf`[urat` în gospod`riile individuale [i în unit`]ile publice; cantitatea de de[euri (reziduuri) menajere difer` în func]ie de clim`, gradul de confort al locuin]ei, modul de alimentare a popula]iei. De[euri (reziduuri) radioactive = r`mase în urma activit`]ii reactoarelor nucleare;
41

de[euri menajere

de[eurile solide sunt închise în cuburi de beton [i apoi stocate la suprafa]a solului sau închise în mine p`r`site. De[euri (reziduuri) stradale = de[euri provenite din deplasarea de zi cu zi a popula]iei, de la plante, animale, din depunerea obi[nuit` a suspensiilor solide din atmosfer`, specifice c`ilor de circula]ie public`. De[euri (reziduuri) urbane = rezultate atât din consumul individual, cât [i din activit`]ile cotidiene ale ora[elor (comer], artizanat, servicii etc.); exemple: hårtie, carton, cenu[`, nisip, p`mânt, resturi alimentare, sticl`, metale, ceramic`, piatr`, materiale plastice etc. Deteriorarea mediului = modificarea caracteristicilor fizico-chimice [i structurale ale componentelor sale naturale, reducerea diversit`]ii, afectarea echilibrului [i a calit`]ii vie]ii, cauzate în principal de poluarea apei, aerului [i solului, exploatarea la maxim a resurselor, gospod`rirea [i valorificarea lor deficitar` [i amenajarea necorespunz`toare a teritoriului. Dezagregare = proces care produce distrugerea rocilor, prin sf`râmarea în frag42

de[euri radioactive

reziduuri urbane

deteriorarea mediului

mente de dimensiuni diferite, datorat înghe]ului [i dezghe]ului, apei, vântului etc. Dezechilibru ecologic = perturbarea, modificarea rela]iilor dintre organisme [i mediul lor de via]`, datorit` ac]iunilor omului (braconaj, poluare, supraexploatare a terenurilor, urbanizare etc.). Dezvoltare durabil` = concept ce presupune dezvoltarea care corespunde necesit`]ilor prezentului, f`r` a compromite posibilitatea genera]iilor viitoare de a-[i satisface propriile necesit`]i; a r`spunde nevoilor genera]iei actuale f`r` a compromite capacitatea genera]iilor viitoare de a r`spunde propriilor nevoi; termenul a fost enun]at prima dat` în 1987 de primul ministru al Norvegiei, doamna Gro Harlem Brundtland, pre[edint` a Comisiei Mondiale de Mediu, în raportul „Viitorul nostru comun“. Deversare = scurgerea unor substan]e în ap` prin conducte subterane sau de suprafa]`; este principal` cauz` a polu`rii apelor, datorit` reziduurilor urba43

dezechilibru ecologic

ne, [i industriale cât [i substan]elor aruncate din navele maritime [i platformele petroliere marine. Dig = construc]ie de piatr`, p`mânt sau beton, f`cut` de-a lungul unei v`i, la marginea unei ape, pe t`rmul m`rii, pentru a ap`ra locul de inunda]ii [i de eroziunea apelor. Diluarea poluan]ilor = reducerea concentra]iei poluan]ilor din mediul înconjur`tor, în mod natural (prin interven]ia vânturilor [i prin amestec) sau prin ac]iunea omului (amestecul apei uzate cu ap` nepoluat` pentru reducerea concentra]iei în limite acceptabile ca s` poat` fi deversat`). Dioxid de carbon = gaz alc`tuit din carbon [i oxigen (CO2), rezultat prin descompunerea materiei organice, erup]ii vulcanice, procese de ardere, emana]ii industriale; este luat din atmosfer` de c`tre plante în procesul de fotosintez`. Dioxid de sulf = gaz toxic cu miros nepl`cut, alc`tuit din sulf [i oxigen (SO2). Disconfort = lips` de confort, stare nepl`cut` de nesiguran]`, de insatisfac]ie, perturbare în func]ionarea activit`]ilor or44

deversare

dig

ganismelor, ca urmare a unor modific`ri ale calit`]ii mediului, îndeosebi prin poluare (gaze, pulberi, zgomote). Diseminare = mod de împr`[tiere a semin]elor, al fructelor, al polenului unor plante datorit` vântului. Dune de nisip = forme de relief, temporare, cu aspect de val sau de movil`, create prin depunerea nisipului, în urma ac]iunii vântului; se întâlnesc în regiunile aride (de[erturi) unde vântul bate continuu, în zonele litorale cu nisip mult din regiunile temperate, în luncile mari. Durabil = care dureaz` de mult timp; trainic, rezistent, viabil. Durabilitate = calitatea a ceea ce este durabil; perioada \n care poate fi utilizat un bun.
dune

45

eE
Echilibru dinamic = stare de stabilitate a unui sistem biologic datorit` fluxului permanent de materie [i energie între sistem [i mediul ambiant, cu p`strarea integrit`]ii sistemului. Echilibru natural = starea la care ajung factorii de mediu, în lipsa unei influen]e exterioare [i p`strarea în condi]ii normale a acestora. Ecologie = stiin]` care se ocup` cu studierea rela]iilor organismelor ori grupurilor de organisme cu mediul lor; altfel spus, se ocup` cu studierea interrela]iilor organismelor vii cu mediul lor. Ecologism = fenomen de trecere a ecologiei de la stadiul de simpl` disciplin` [tiin]ific` la cel de problem` a con[tiin]ei
46

echilibru dinamic

comune, na]ionale [i interna]ionale, cu expresii corespunz`toare la nivelul teoriei [i ac]iunii. Economie = activit`]ile umane desf`[urate în cadru organizat; folosirea chibzuit` a resurselor, cump`tare. Economisire = faptul de a folosi cu chibzuin]` resursele de ap`, de sol, minerale, forestiere etc. Ecosfer` = înveli[ care include toate organismele (biosfera) [i mediul lor de via]`. Ecosistem = unitate func]ional` în care se manifest` [i se eviden]iaz` toate interac]iunile dintre specii [i mediul lor de via]` ca [i acelea dintre ele. Ecuator = cerc desf`[urat imaginar pe suprafa]a P`mântului, rezultat din intersec]ia cu planul care trece prin centrul lui, perpendicular pe axa polilor, acesta împ`r]indu-l în dou` emisfere egale. Efectul de ser` = proces de înc`lzire indirect` a aerului din apropierea suprafe]ei P`mântului, ca urmare a reflect`rii radia]iilor de c`tre dioxidul de carbon din aer; datorit` acestuia, nivelul m`rii va
47

ecosfer`

ecosistem

Ecuator

cre[te din cauza topirii ghe]arilor cu aproximativ un metru în urm`torii o sut` de ani. Eficientizare = îmbun`t`]ire. Electricitate = form` de energie utilizat` în domeniul casnic [i industrial, pentru iluminat, înc`lzit [i alte activit`]i efectuate, cu ajutorul curentului electric. Emisii poluante = poluan]ii evacua]i în mediu, precum [i zgomote, vibra]ii care se manifest` [i se m`soar` la locul de plecare din surs`; pot fi de scurt` durat` sau permanente (exemple: praf, fum, sunet etc.). Emi]`tor = dispozitiv, aparat sau instala]ie care produce gaze, radia]ii etc. ce se pot raspândi în mediul înconjur`tor. Energetic = privitor la producerea [i folosirea diferitelor forme de energie. Environment = termen similar no]iunii de mediu înconjur`tor. Epidemie = extindere a unei boli contagioase, într-un timp scurt, prin contaminare la un num`r mare de vie]uitoare (plante, animale [i oameni), dintr-o anumit` regiune.
48

efect de ser`

electricitate

emisii poluante

Epoc` = subdiviziune a unei perioade geologice. Epurare = ac]iune de cur`]are, de purificare a aerului, a apei. Epurarea apei = opera]ie de îndep`rtare din apele potabile, industriale, de canal a substan]elor care le fac improprii anumitor întrebuin]`ri, pentru a ob]ine o calitate bun` în vederea folosirii. Er` geologic` = perioad` de timp de ordinul zecilor sau sutelor de milioane de ani, caracterizat` printr-o anumit` dezvoltare a formelor de via]`, printr-o evolu]ie specific` a P`mântului, prin diferite procese de formare a reliefului; timpul de când P`mântul a devenit planet` [i pân` ast`zi a fost împ`r]it în cinci ere geologice: precambrian`, paleozoic`, mezozoic`, neozoic` [i cuaternar`. Erbicid = substan]` chimic` ce distruge buruienile d`un`toare agriculturii. Emi]`tor = dispozitiv, aparat sau instala]ie care produce gaze, radia]ii etc. ce se pot raspândi în mediul înconjur`tor. Energetic = privitor la producerea [i folosirea diferitelor forme de energie.
49

Eroziune = ac]iune de desprindere [i îndep`rtare a unor particule de diferite forme [i m`rimi din scoar]a terestr`, datorit` apelor curg`toare, vântului, valurilor, ghe]arilor sau z`pezilor; sinonim cu erodare. Ermetic = care închide perfect sau care este perfect închis, care nu las` s` p`trund` sau s` ias` nimic. E[apament = dispozitiv care permite evacuarea gazelor arse dintr-un motor cu ardere intern`; în prezent se construiesc e[apamente catalitice cu filtre care s` limiteze concentra]ia elementelor poluante din gazele degajate. Eterogen = diferit, felurit, deosebit; compus din elemente diferite. Europa = continent situat în emisfera nordic`, leag`n al str`vechilor civiliza]ii (elen`, roman` etc.) p`strate [i în prezent; aici a ap`rut industria [i cele mai mari cuceriri ale [tiin]ei [i tehnicii. Eutrofie = dezvoltarea armonioas` hr`niri a ]esuturilor.
50

e[apament

a

Europa

organismului, ca urmare a unei bune

Evacuare de ape uzate = desc`rcarea în diferi]i recipien]i a apelor uzate, care con]in poluan]i sau reziduuri ce altereaz` caracteristicile ini]iale ale apei utilizate, precum [i a apelor de ploaie ce se scurg de pe terenurile contaminate. Evaluarea impactului asupra mediului = activitatea de apreciere a totalit`]ii; totalitatea efectelor activit`]ilor umane [i proceselor naturale asupra factorilor naturali ai s`n`t`]ii [i securit`]ii omului [i a bunurilor materiale. Evaporare = procesul de trecere a apei din stare lichid` în stare gazoas` (vapori de ap`), prin ridicarea de pe suprafa]a apei a particulelor care se mi[c` mai repede, datorit` unor temperaturi ridicate [i viteze mari ale vântului. Evolu]ia omului pe P`mânt = trecerea omului printr-o serie de transform`ri, prin diferite faze progresive, spre o treapt` superioar` a dezvolt`rii fizice [i intelectuale. Excava]ie = groap` sau cavitate în suprafa]a p`mântului sau în adâncime, creat` în urma unui fenomen natural
51

evaporare

(excava]ie natural`) sau executat` de om în diferite scopuri (excava]ie antropic`). Exfoliere = desprinderea sub forma unor p`r]i sub]iri a rocilor sub ac]iunea apei, vântului etc. Exosfer` = strat atmosferic situat la o altitudine de peste 750 km deasupra P`mântului, alc`tuit din particule de hidrogen [i heliu foarte rare, care intr` sau ies din spa]iul interplanetar; face leg`tura între spa]iul terestru [i spa]iul cosmic. Exploatare = ansamblu de lucr`ri executate în subteran sau la suprafa]` pentru extragerea combustibililor [i a resurselor minerale, prelucrarea [i livrarea acestora. Explozie = proces de descompunere a substan]elor explozive care are loc rapid, violent, înso]it de zgomot puternic, foc, fum [i praf; explozia degajeaz` în aer gaze toxice, provoac` unde de [oc [i distruge totul în jur. Exportat = produs realizat \n ]ar` [i våndut \n afara ]`rii.
explozie

52

fF
Fabric` = cl`dire sau unitate în care sunt produse bunurile de consum [i unde materiile prime [i materialele se transform` în cadrul proceselor de produc]ie; este un important poluator al mediului înconjur`tor. Factor abiotic = element al mediului lipsit de via]` (roc`, forme de relief, temperatur`, substan]e minerale din ap`, aer, sol). Factori pedogenetici = elemente care influen]eaz` formarea [i evolu]ia solurilor; ace[tia sunt: roca, relieful, clima, plantele [i animalele, apa, timpul (ca durat`) [i omul.
53

fabric`

Faun` = totalitatea speciilor de animale de pe P`mânt; în func]ie de condi]iile mediului se deosebesc fauna marin`, fauna solului [i subsolului, fauna caracteristic` coroanei arborilor. Ferm` = gospod`rie agricol` care cuprinde terenul, amenaj`rile, construc]iile, instala]iile, ma[inile etc. [i care servesc produc]iei agricole (cre[terea unor specii de animale sau cultura unor specii de plante). Fertilitate = însu[ire a p`mântului de a produce multe roade, de a asigura din bel[ug plantelor cultivate apa [i substan]ele nutritive de care au nevoie; rodnicie. Filtrare = separarea elementelor solide dintr-un lichid, gaz sau de epurare a apelor uzate. Filtru = dispozitiv, aparat sau instala]ie care separ`, cu ajutorul unui material filtrant, un fluid de particulele solide aflate în suspensie în masa lui. Finit = care a trecut prin toate etapele [i poate fi întrebuin]at în scopul pentru care a fost f`cut.
54

faun`

ferm`

Fitoplancton = organisme vegetale din plancton (alge) prezente în m`ri, lacuri, ape curg`toare; realizeaz` fotosinteza eliberând oxigen în atmosfer`; are rol important în epurarea apelor ca filtru biologic. Flor` = totalitatea speciilor de plante de pe glob, sau dintr-o ]ar`, regiune, localitate care a fost identificat`, descris` [i clasificat`. Flutura[i = benzi de hârtie care con]in un text (anun], îndemn, reclam`) [i care sunt distribuite oamenilor. Fluviu = ap` curg`toare mare, care colecteaz` mai mul]i sau mai pu]ini afluen]i [i se vars` în m`ri sau oceane.
fluviu flor`

Foc = fenomen de ardere violent` cu flac`r` [i cu dezvoltare de c`ldur`; de-a lungul timpului, focul a reprezentat un factor principal de distrugere a mediului înconjur`tor, mai ales datorit` incendiilor. Folosin]` a terenului = modalitate de utilizare a unui teren ]inând cont de condi]iile naturale [i de posibilit`]ile de punere
55

foc

în valoare a acestuia; categorii de folosin]` a terenurilor: terenuri agricole, fond forestier, terenuri acoperite de ape, terenuri ocupate de construc]ii, terenuri cu alte destina]ii. For]` gravita]ional` = for]a cu care P`mântul atrage orice corp. For = spa]iu destinat dezbaterii, autoritate. Forestier = privitor la p`duri; în leg`tur` cu exploat`rile de p`duri; silvic. Fos` septic` = groap`, rezervor în apropierea caselor, în care se strâng apele [i murd`ria din gospod`rie, în lipsa unei re]ele de canalizare. Fosfor = element chimic, u[or inflamabil, care intr` în alc`tuirea scoar]ei terestre, a solului [i a materiei vii; are un rol deosebit în procesele biologice; se prezint` sub mai multe forme: fosfor alb (moale, toxic, inflamabil, se p`streaz` sub ap`, lumineaz` în întuneric); fosfor ro[u (netoxic, folosit la fabricarea chibriturilor) etc.; substan]` fosforescent`. Fosil` = rest sau urm` a unui animal sau plant` dintr-o epoc` geologic` ante56

forestier

rioar` celei actuale, conservat` [i p`strat` în straturile de roc` sedimentare; transformarea fosilelor în lipsa aerului a dus la formarea c`rbunilor, petrolului [i gazelor naturale; exist` [i fosile vii, exemplu [opârla Hatteria. Fotosintez` = proces prin care plantele verzi [i unele microorganisme, în prezen]a luminii, transform` dioxidul de carbon, apa [i s`rurile minerale în substan]e organice [i elimin` oxigen. Friabil = care se f`râmi]eaz`, se sparge u[or. Fulger = fenomen atmosferic care const` într-o desc`rcare electric` luminoas` produs` între doi nori sau în interiorul unui nor; apare ca o linie luminoas`, dreapt`, curb`, complex` [i este înso]it de tunet. Fum = suspensie de particule solide într-un mediu gazos, produs` în cursul arderii incomplete a materialelor combustibile; este toxic mai ales dac` se elibereaz` într-o înc`pere închis`; este un poluator al aerului.
fum fulger fosile

57

Furnal = tip de cuptor folosit pentru ob]inerea fontei de turn`torie din minereu de fier; are form` de turn relativ înalt; prin furnal se elimin` în atmosfer` substan]e toxice rezultate în urma procesului de ob]inere a fontei.
furnal

58

gG
Galerie = coridor subteran în form` de tunel; urm` l`sat` de animalele subterane (cârti]e, [oareci) în stratul de sol. Gaz = nume generic dat corpurilor fluide cu densitate redus`, incolore, u[or deformabile [i expansibile, care din cauza coeziunii moleculare slabe nu au form` proprie stabil` [i tind s` ocupe întregul volum pe care îl au la dispozi]ie. Gaz de e[apament = gaz evacuat de motoarele cu ardere intern` (automobile) care con]ine diver[i poluan]i. Gaz metan = gaz natural, prezent în z`c`minte, în care metanul este în cantitate mai mare; are putere caloric` ridicat`.
59

gaz de e[apament

Gaz natural = amestec de gaze care formeaz` z`c`minte independente în scoar]` sau în asocia]ie cu cele de petrol; sunt [i gaze naturale degajate în urma erup]iilor vulcanice, degajate de suprafe]e acvatice, etc. Gaz de ser` = gaz cu efect de ser`, care provoac` efectul de ser`. Generator = care determin`, produce substan]e poluante. Genera]ie = totalitatea organismelor provenite în acela[i timp; în cadrul unei specii pot fi organisme diferite, care se succed. Germeni = parte a unei semin]e care, pus` în condi]ii favorabile, se dezvolt` [i d` na[tere unor fiin]e noi; stadiu ini]ial în dezvoltarea fiin]elor vii. Germinativ = care începe s` se dezvolte, s` se înmul]easc`. Gestionarea mediului = interven]ia omului în administrarea mediului, ]inerea eviden]ei intr`rilor [i ie[irilor în vederea corec]iilor ce trebuie aduse acestuia, pentru a nu periclita viitorul planetei.
60

germeni

Gest reflex = actiune produs` automat, spontan, independent de voin]`. Ghea]` = starea solid` a apei care apare la temperaturi mai mici de 0 grade Celsius. Gheizer = izvor termal intermitent, de origine vulcanic`, care arunc` ap` fierbinte [i vapori de ap`, la intervale egale, pân` la mare în`l]ime, sub forma unei coloane; întâlnit frecvent în Islanda [i Noua Zeeland`. Ghe]ari = cantitate mare de ghea]`, acumulat` [i format` în regiunile foarte înalte (la peste 3 000 de metri) sau în cele polare; ghea]a a rezultat din acumularea [i tasarea z`pezilor adunate de-a lungul timpului, transformarea ei în ghea]` spongioas` [i apoi \n ghea]`; se clasific` în: ghe]ari montani [i ghe]ari continentali (de calot`). Gips (ghips) = mineral rezultat prin precipitarea chimic` în lacuri [i m`ri; este incolor sau divers colorat, cu duritate mic`; este folosit la fabricarea ipsosului, a cimentului sau ca piatr` de ornament.
61

gheizer

ghe]ari

Giruet` = instrument meteorologic cu care se determin` direc]ia [i intensitatea (viteza) vântului. Goril` = cea mai mare dintre maimu]ele antropoide, de circa 2 metri în`l]ime, robust`, feroce, care tr`ie[te în p`durile Africii ecuatoriale. Granit = roc` eruptiv` (vulcanic`) foarte dur`, granuloas`, acid`, cu un con]inut bogat în cuar] [i feldspa]i; întrebuin]at ca piatr` de construc]ie [i de ornament. Gr`din` botanic` = loc unde sunt colec]ionate [i p`strate plante vii care pot fi cultivate în condi]ii naturale sau în sere; cele mai cunoscute gr`dini botanice din România sunt la Cluj-Napoca, Bucure[ti [i Ia[i. Gresie = roc` sedimentar` rezultat` prin consolidarea nisipului, de culoare gri, alb`, g`lbuie etc., cu grad de rezisten]` diferit; folosit` ca material de construc]ie, ca abraziv, în industria sticlei [i materialelor refractare. Grindin` = precipita]ie format` din particule de ghea]` de diferite m`rimi care înso]e[te adesea ploile de var`.
62

giruet`

goril`

Gunoi = resturi alimentare, ambalaje, obiecte stricate, care se adun` într-o gospod`rie; de[euri menajere.

gunoi

63

hH
esen]iale pentru via]`. chiar de gunoaie.

Habitat = suprafa]` locuit` de o popula]ie, de o specie de plante sau de animale care ofer` condi]ii naturale în care î[i pot desf`[ura normal activit`]ile Hald` = form` de relief, asem`n`toare unui deal, rezultat` în urma ac]iunii omului în regiuni unde s-au exploatat [i se exploateaz` bog`]ii subterane, la gura tunelurilor, în regiuni de exploatare a pietrei; pot fi halde de zgur], de cenu[` [i Hazard natural = fenomen imprevizibil care provoac` dezechilibre în mediul natural [i aduce pagube oamenilor [i propriet`]ilor (taifun, uragan, ciclon tropical, inunda]ie, alunecare de teren, pr`bu[ire, cutremur etc.).
habitatul unei berze

habitat uman

64

Hibernare = a petrece iarna într-o stare de amor]eal`, de via]` latent` (asem`n`toare cu somnul), de c`tre unele animale (liliacul, ursul, marmota, hârciogul), când metabolismul le este încetinit [i temperatura corpului sc`zut`. Hidrocarburi = combina]ii chimice între carbon [i hidrogen (exemplu: petrolul); în prezent constituie principala surs` energetic`. Hidrocentral` = central` electric` în care energia apelor curg`toare este transformat` în curent electric. Hidrogen = element chimic gazos mai u[or decåt aerul, incolor, inodor, insipid [i inflamabil, care combinat cu oxigenul, în anumite propor]ii, formeaz` molecula de ap`; este cel mai r`spândit gaz în Univers. Hidrosfer` = înveli[ul de ap` al P`mântului, alc`tuit din apa oceanelor, m`rilor, lacurilor, apelor curg`toare, apelor subterane, apa din ghe]ari, z`pezi [i vapori de ap`.
65

hibernare

hidrocentral`

Homo erectus = etap` a form`rii omului situat` între 1 800 000 - 300 000 î.H., ai c`rei reprezentan]i aveau creierul mai mare decât al lui Homo habilis, cuno[teau focul, aveau unelte diverse, iar a[ez`rile lor erau situate în pe[teri. Homo habilis = etap` a form`rii omului situat` între 2 500 000- 1 800 000 î.H., ai c`rei reprezentan]i au fost f`uritorii primelor unelte-arme sumar cioplite, [i-au amenajat locul temporar de [edere, erau vân`tori [i aveau un limbaj evoluat. Homo sapiens = etap` a form`rii omului situat` între 250 000 – 35 000 î.H., ai c`rei reprezentan]i aveau o pozi]ie aproape vertical`, erau organiza]i în cete, vânau cu suli]a [i aprindeau focul. Huil` = varietate de c`rbune superior, de culoare neagr` sau neagr`-cenu[ie, luciu sticlos, gras, folosit la ob]inerea cocsului, a unor produse chimice de sintez`. Hum` = varietate de argil` cenu[ie, care prin înmuiere devine plastic` [i poate fi folosit` în producerea diferitelor obiecte.
66

om prelucrånd hum`

Humus = amestec de substan]e organice aflat în sol, rezultat din transformarea materiei vegetale sub ac]iunea microorganismelor, care red` fertilitatea solului; împreun` cu argila formeaz` un strat stabil cu rol în re]inerea [i circula]ia s`rurilor minerale, nutritive.

67

iI
Ierbicid = substan]` care distruge buruienile (ierburile) folosit` în agricultur`. Igiena a[ez`rilor = totalitatea m`surilor care se iau pentru p`strarea calit`]ii mediului [i pentru men]inerea s`n`t`]ii popula]iei din regiunile populate; ea cuprinde igiena apei, a aerului [i a solului. Iminent = care este gata s` se produc`, s` se întâmple, nu mai poate fi evitat, inevitabil. Impact asupra mediului = efectele directe sau indirecte ale activit`]ii omului care produc schimb`ri ale mediului care pot afecta s`n`tatea plantelor, animalelor [i omului.
68

Importat = produs adus dintr-o ]ar` str`in` în propria ]ar` prin cump`rare sau prin schimb. Impurificarea apei = proces de schimbare negativ` a calit`]ii apei, datorit` unor substan]e biodegradabile [i nedegradabile. Indicator biologic = organism vegetal sau animal care indic` existen]a polu`rii (lichenii [i unii pe[ti). Indigen = originar dintr-un anumit loc, b`[tina[, p`mântean, autohton. Industrializare = proces de dezvoltare prioritar` a industriei în urma c`ruia aceast` ramur` ia locul agriculturii devenind principala ramur` economic` a unei ]`ri. Indispensabil = care este absolut necesar, neaparat, trebuincios. Industrie = ramur` a economiei, în cadrul c`reia au loc extrac]ia materiilor prime [i transformarea lor în utilaje industriale [i bunuri de consum; are mai multe subramuri, în func]ie de materia prim` folosit` [i de produsul ob]inut: industria
69

indigen

alimentar`, industria chimic`, industria metalurgic`, industria minier`, industria energetic`, industria lemnului, industria materialelor de construc]ii, industria textil`. Infiltra]ie = p`trunderea apei în roci sau în p`mânt, sub influen]a gravita]iei, prin g`uri, cr`p`turi etc. Insecte = animale nevertebrate, cu corpul format din cap, torace [i abdomen, cu trei perechi de picioare; cele mai multe insecte au aripi. Insecte d`un`toare = care atac` plantele, animalele, oamenii sau produsele vegetale [i animale (l`custele, c`r`bu[ii, gândacul de Colorado, plo[ni]ele etc.). Insecticide = substan]e chimice folosite pentru combaterea insectelor d`un`toare din culturile agricole [i din gospod`rii. Instala]ie = ansamblu de construc]ii, de ma[ini etc. montate astfel încât s` formeze un întreg în scopul execut`rii unei anumite opera]ii în procesul de produc]ie. Insule = por]iuni de uscat înconjurate din toate p`r]ile de ap`; pot fi insule continentale (desprinse din continente), vulca70

insecte (albine)

c`r`bu[

nice (ap`rute în urma erup]iilor vulcanice submarine) [i coraligene (au ap`rut ca urmare a dezvolt`rii coloniilor de corali). Integral = întreg, complet. Interfluviu = form` de relief pozitiv`, situat` între dou` v`i vecine; în func]ie de intersec]ia [i înclinarea versan]ilor celor dou` v`i, interfluviile pot fi plate, rotunjite [i ascu]ite. Interna]ional = care are loc între mai multe na]iuni, care angajeaz` sau prive[te mai multe ]`ri, referitor la raporturile dintre na]iuni; care are o importan]` ce dep`[e[te grani]ele unei singure ]`ri. Inunda]ie = acoperirea temporar` a unei por]iuni de uscat cu o mare cantitate de ap`, provenit` din rev`rsarea râurilor, ploi abundente, topirea brusc` a z`pezilor, cutremure de p`mânt, furtuni puternice, desp`duriri, ruperea digurilor. Ionosfer` = strat superior al atmosferei, cuprins între 80 [i 100 km deasupra P`mântului, în care gazele componente sunt rarefiate [i înc`rcate electric; este important pentru c` reflect` undele radio f`când posibile telecomunica]iile; aici se
71

insul`

inunda]ie

formeaz` aurorele polare [i se dezintegreaz` majoritatea meteori]ilor; se mai nume[te [i termosfer`, deoarece temperatura ajunge la 2 000 - 3 000 grade Celsius. Iriga]ie = procedeu de suplimentare cu ap` a unui teren prin folosirea canalelor sau aspersoarelor în vederea cre[terii produc]iei agricole. Izvor = ap` subteran` care ]â[ne[te la suprafa]a p`mântului; începutul unui râu.
izvor

72

Împ`durire = plantarea arborilor pe suprafe]e desp`durite, degradate pentru a forma o p`dure [i pentru prevenirea alunec`rilor de teren. Înc`lzire global` = proces de înc`lzire, în timp, a temperaturii aerului, datorat sub]ierii stratului de ozon [i a efectului de ser`; datorit` înc`lzirii globale, temperatura medie global` a crescut secolul trecut cu aproximativ o jum`tate de grad, iar pân` la mijlocul acestui secol va cre[te cu 1,5 - 3,5 grade Celsius. Îndeletnicire = ocupa]ie, meserie, profesiune. Îndiguire = lucrare care are ca scop principal ap`rarea a[ez`rilor umane [i a terenurilor agricole din vecin`tatea

îÎ
\mp`durire

73

cursurilor de ap`, prin costruirea de diguri, împotriva inunda]iilor; se poate realiza [i pentru închiderea porturilor [i a unor zone de cre[tere a pe[tilor. Înghe] = fenomen meteorologic de iarn` caracterizat prin coborârea temperaturii pe sol [i în aer sub 0 grade Celsius; cele mai periculoase înghe]uri sunt cele de la sfâr[itul sezonului de vegeta]ie [i de la începutul perioadei de vegeta]ie. Îngr`[`mânt = gunoi organic, b`legar sau produs chimic folosit pentru a m`ri fertilitatea solului, hrana plantelor [i cre[terea produc]iei agricole. Îns`mân]are = ac]iunea de a îns`mân]a [i rezultatul ei; îns`mân]at; care a fost sem`nat. Întreprindere = unitate industrial` care produce bunuri sau servicii destinate vânz`rii; poate fi un important poluator al mediului înconjur`tor.
\nghe]

74

jJ
Jgheab de alunecare = suprafa]` înclinat` pe care se deplaseaz` materiale rezultate în urma unei alunec`ri de teren. Jude] = cea mai mare unitate administrativ-teritorial` din România; regiune geografic` având în componen]` un municipiu-re[edin]` de jude], alte municipii, ora[e [i comune, în func]ie de condi]iile geografice, economice [i social-politice [i de leg`turile culturale [i tradi]ionale ale popula]iei.
jude]

75

kK
Kilogram = unitate de m`sur` pentru mas`. Kuweit = ]ar` din Peninsula Arabia (situat` \n Asia) cu ie[ire la golful Persic, cu climat de[ertic care dispune de mari rezerve de petrol [i gaze naturale.
kilograme

76

lL
Laborator = înc`pere prev`zut` cu instala]ii speciale, instrumente [i aparate folosite pentru experien]e [tiin]ifice [i lucr`ri practice în orice domeniu experimental sau aplicat. Lac = ap` st`t`toare cu suprafa]` întins`, nu foarte adânc` [i în care vegeta]ia este prezent` numai în zona litoral`, lipsind în adâncime datorit` absen]ei luminii. Lac hidroenergetic = lac situat în amonte de o hidrocentral`, care constituie rezerva de ap` necesar` producerii energiei electrice; se mai nume[te [i lac de baraj. Lan] trofic = totalitatea leg`turilor ce se stabilesc între diferite animale, în procesul c`ut`rii [i ob]inerii hranei, prin care cir77

laborator

lac

cul` substan]a organic`, fiecare organism constituind o verig` ce reprezint` hrana pentru organismul situat mai sus în lan]; exemplu: l`cust`-[opârl`-bufni]`. Lav` = mas` mineral` în stare lichid`, aruncat` la suprafa]a P`mântului de un vulcan în erup]ie [i care prin r`cire d` na[tere rocilor vulcanice. Lege = hot`râre stabilit` de autorit`]ile statului, pe care to]i cet`]enii au obliga]ia s-o cunoasc` [i s-o respecte. Lignit = roc` sedimentar` de culoare brun`, structur` lemnoas`, folosit` ca [i combustibil la înc`lzitul locuin]elor, în termocentrale etc. Liliac = animal mamifer insectivor, asem`n`tor cu [oarecele, cu aripi adaptate la zbor, formate dintr-o membran` care leag` degetele membrelor anterioare, laturile corpului, membrele posterioare [i coada; tr`ie[te în locuri întunecoase, mai ales în pe[teri. Litier` = stratul de frunze, ramuri uscate, flori ve[tejite, fructe c`zute pe sol; acestea protejeaz` solul din p`dure de înghe], de
78

liliac

ac]iunea apelor de [iroire, absorb apa [i men]in umezeala. Litoral = zon` situat` de-a lungul ]`rmului lacurilor, m`rilor [i oceanelor, în cadrul c`reia se realizeaz` contactul ap`-uscat. Litosfer` = înveli[ul exterior solid al P`mântului, alc`tuit din roci [i minerale; pozi]ia [i rolul ei sunt acelea de înveli[ limit` între p`r]ile interne ale P`mântului (nucleu [i manta) [i cele externe (atmosfer`, hidrosfer`, biosfer`, pedosfer`); pe de-o parte, litosfera acoper` nucleul [i mantaua, pe de alta este suport pentru atmosfer`, hidrosfer`, biosfer` [i pedosfer`.
litoral

79

m M
Macropoluant = substan]` natural` eliminat` într-un spa]iu bine limitat, a c`rei ac]iune poluant` se datoreaz` concentra]iei sale exagerate. Magm` = mas` topit`, fluid` [i incandescent`, situat` în interiorul P`mântului, format` din compu[i topi]i, gaze [i vapori de ap`; ajuns` la suprafa]a scoar]ei terestre în timpul erup]iilor vulcanice, devine lav`. Major = foarte important, principal. Mamifer = clas` de animale cu o organizare complex`, temperatur` constant`, respira]ie pulmonar`, p`r pe corp care nasc pui vii [i îi hr`nesc cu laptele lor (exemple: cangurul, iepurele, balena, ornitorincul, lupul, gorila etc.).
80

mamifere

Management = ansamblul activit`]ilor de organizare, de conducere [i de gestionare a unor institu]ii, procese etc. Managementul de[eurilor = ansamblul activit`]ilor de organizare [i de gestionare a prevenirii, colect`rii, refolosirii, recicl`rii, valorific`rii [i elimin`rii tuturor categoriilor de de[euri. Mare = întindere de ap` st`t`toare de dimensiuni mai mici decât oceanele, adânc` [i s`rat`, de pe suprafa]a P`mântului; are ap` cu grad diferit de salinitate, adâncimi variabile, sufer` modific`ri atât din partea oceanului cât [i a uscatului; se clasific` în mai multe tipuri, dup` mai multe criterii: pozi]ie geografic`, regim hidrologic, temperatur` etc. Maree neagr` = stratul de petrol brut deversat în mare, provenit din scurgeri de la petroliere, vase naufragiate, exploat`ri submarine care se deplaseaz` în deriv` spre ]`rm; are efecte distrug`toare, provocând moartea unui num`r mare de animale [i plante acvatice; produce degradarea mediului în zona litoral`.
81

mare

Marmur` = roc` metamorfic` rezultat` prin transformarea (metamorfozarea) calcarului, de culoare alb`, omogen`, folosit` în construc]ii [i ornamente. Marn` = roc` sedimentar` rezultat` din cimentarea particulelor de argil`, în culori variate, folosit` la producerea cimentului, c`r`mizilor etc. Mase de aer = volume de aer cu m`rimi diferite, dar omogene prin propriet`]ile pe care [i le dobândesc pe suprafa]a de origine; pot fi mase de aer oceanice, continentale, polare, tropicale, reci, calde etc. Masiv = care este sau se produce în cantit`]i mari, pe scar` întins`. Materie (ciclul materiei) = circula]ia continu` a materiei care are loc într-un sistem biologic, între elementele naturale (ap`, aer, sol) [i organismele vii; materia este în mod alternativ compus` din substan]e minerale [i organice. Materie brut` = materie care se g`se[te în stare natural`, neprelucrat`. Materie finit` = materie care a trecut prin toate fazele de prelucrare a materiei brute [i poate fi întrebuin]at` în scopul pentru care a fost f`cut`.
82

Materie intermediar` = materie în curs de prelucrare. Materie prim` = material natural sau produs semiprefabricat, destinat prelucr`rii [i transform`rii în alte produse; în func]ie de mai multe criterii, se pot distinge: materii prime industriale [i agricole, materii prime principale [i auxiliare, materii prime naturale [i sintetice, materii prime animale [i vegetale, materii prime autohtone (din ]ar`) [i din import (din alte ]`ri). Mediu = totalitatea lucrurilor din jurul nostru, rezultat al integr`rii mediului natural, antropic [i social-economic, care condi]ioneaz` via]a. Mediu ambiant (înconjur`tor) = ansamblul de elemente [i fenomene naturale [i artificiale de la exteriorul Terrei, care condi]ioneaz` via]a în general [i pe cea a omului în special; din mediul ambiant fac parte: apa, aerul, solul [i subsolul, toate straturile atmosferei, toate materiile organice [i anorganice, precum [i fiin]ele vii, sistemele naturale în interac]iune, valorile materiale [i spirituale; i se mai spune [i mediu înconjur`tor.
83

mediu

Mediu antropic = mediu natural transformat prin interven]ia omului. Mediu natural = totalitatea factorilor naturali (aer, ap`, sol, subsol), care determin` condi]iile de via]` pentru plante, animale [i oameni, dar care nu exclude implica]iile omului asupra ansamblului de rela]ii, procese, mecanisme naturale. Meduze = animale marine, cu corpul gelatinos, transparent, în form` de ciuperc`. Mercur = element chimic, metal de culoare alb`-argintie, cu luciu puternic, lichid la temperatur` obi[nuit`, foarte dens [i mobil; este toxic pentru plante, animale [i om; se folose[te la umplerea unor aparate din fizic` (termometre, barometre), la extragerea aurului [i argintului, în medicin` etc. Metabolism = transform`rile biologice care se produc la nivelul celulelor vii, ce include procese de anabolism (sinteze de substan]e) [i catabolism (degradarea substan]elor celulare); acest proces are loc sub ac]iunea enzimelor, dând na[tere la produ[i intermediari numi]i metaboli]i;
84

meduz`

unii poluan]i pot modifica procesele enzimatice, perturbând metabolismul, f`când obiectul cercet`rilor ecotoxicologice. Metalurgie = tehnica prelucr`rii metalelor; [tiin]a care studiaz` procesele fizice [i chimice ale metalelor [i prelucrarea acestora. Meteor = fenomen atmosferic de natur` apoas`, electric` sau optic` care const` în apari]ia, pe bolta cereasc`, a unui punct luminos (reprezentând corpuscule cosmice p`trunse în atmosfera terestr`) care se mi[c` cu mare vitez`, lasând uneori o dâr` care se stinge dup` scurt timp; stea c`z`toare. Meteorit = buc`]i solide, de dimensiuni variabile (de la particule la blocuri), care provin din spa]iul cosmic, cu un con]inut bogat în fier, str`bat atmosfera [i cad pe suprafa]a P`mântului formând cratere; în timpul anului sunt mai multe perioade cu frecvente c`deri meteoritice (sfâr[itul lui iunie, august, noiembrie). Meteorologie = ramur` a geografiei fizice, care studiaz` modific`rile din atmosfer`, în special pentru a prognoza vre85

mea; studiul polu`rii atmosferice este strâns legat de starea factorilor meteorologici [i de importan]a lor statistic`, de exemplu for]a [i direc]ia vântului. Metrou = mijloc de transport în comun care se deplaseaz` pe cale ferat` urban` subteran`, alc`tuit din mai multe vagoane, de mare capacitate. Mezosfer` = strat atmosferic cuprins între stratosfer` [i ionosfer` (între 50 - 80 de kilometri deasupra P`mântului), cu temperaturi medii de -70 grade, -80 grade Celsius; în acest strat se formeaz` norii argintii, vizibili doar noaptea. Mezozoic = a treia er` geologic` (aproximativ 180 milioane ani); apar primele p`s`ri, primele mamifere [i primii pe[ti oso[i, au loc mi[c`ri importante ale scoar]ei terestre. Microorganisme = nume dat organismelor vegetale sau animale unicelulare care se pot vedea doar la microscop (microscopice). Migrare = deplasare individual` sau în grup dintr-o regiune în alta, dintr-o ]ar`
86

metrou

în alta, definitiv sau temporar, în func]ie de clim` sau alte condi]ii impuse de mediu. Mileniu = perioad` de timp de 1 000 (o mie) de ani. Minerale = corpuri solide (cu excep]ia mercurului), cu o compozi]ie chimic` bine definit`, care se g`sesc în natur` în stare cristalin` [i nu numai, în compozi]ia rocilor [i a minereurilor; sunt cunoscute peste 3 000 de minerale. Minereu = acumulare de unul sau mai multe minerale metalice sau nemetalice din care se extrage, pe scar` industrial`, unul sau mai multe metale sau combina]ii ale acestora; pot fi simple sau compuse. Minimalizare = diminuare, reducere la minimum. Minor = lipsit de importan]`, neînsemnat, secundar. Mi[c`ri atmosferice = deplas`ri ale maselor de aer (reci [i calde) datorate unor schimb`ri bru[te de temperatur`, presiune.
87

Moar` = instala]ie folosit` pentru m`cinarea cerealelor, m`run]irea (zdrobirea, fr`mântarea) fin` a unor materiale tari cum ar fi minereurile, c`rbunii, produse ale industriei chimice [i care func]ioneaz` cu ajutorul apei, vântului sau curentului electric. Moderator de explozie = substan]` (ap`, ap` grea, grafit) folosit` în centralele atomo-electrice (nucleare) care are rolul de a încetini neutronii rezulta]i în urma reac]iei nucleare, în scopul între]inerii reac]iei în lan] [i, uneori, de a absorbi c`ldura degajat` în urma reac]iei nucleare. Mondial = care apar]ine lumii întregi, r`spândit, cunoscut, care intereseaz` sau antreneaz` întreaga lume; la care particip` întreaga lume sau majoritatea ]`rilor. Monitorizarea mediului = supravegherea continu`, repetat` [i sistematic` a concentra]iilor poluan]ilor din atmosfer`, pentru estimarea nivelului de poluare [i cunoa[terea rezultatelor în urma aplic`rii unor m`suri de prevenire [i combatere a polu`rii.
88

moar`

mondial

Monument al naturii = plante, animale sau unele obiecte care prezint` importan]` [tiin]ific` sau estetic`, ocrotite în scopul conserv`rii lor; exemple: floarea de col], zâmbrul, egreta, gorunul lui Horea etc. Motorin` = lichid vâscos extras din petrol, folosit` ca [i combustibil în motoare [i pentru înc`lzirea locuin]elor. Mun]i = ridic`turi ale scoar]ei p`mântului mai mari decât dealul, de obicei stânco[i, dep`[ind în`l]imea de 800 -1000 de metri, cu fragmentare ridicat` [i versan]i cu pant` accentuat`; dup` modul de formare se împart în mun]i de încre]ire (forma]i prin orogenez`), mun]i de eroziune (forma]i în urma ac]iunii agen]ilor externi asupra unei regiuni afectate de mi[c`ri de ridicare) [i mun]i vulcanici (rezulta]i în urma acumul`rii la suprafa]a scoar]ei terestre a materialelor provenite din erup]ii vulcanice). Mu[chi de p`mânt = plante f`r` r`d`cin`, lipsite de flori, care cresc în grupuri de fire ve[nic verzi în locuri umede [i umbroase [i care se înmul]esc prin spori.
89

mun]i

Mu[uroi = movili]` ridicat` din ]`râna care este aruncat` la suprafa]a solului de furnici, cârti]e etc. care î[i sap` coridoare subterane. Mutagen = care produce o muta]ie la nivel genetic.
mu[uroi

90

nN
Natur` = totalitatea fiin]elor [i lucrurilor (materie organic` [i anorganic`); realitatea înconjur`toare, materia, universul; exist` în mod obiectiv, este necreat` [i indestructibil`, infinit` în timp [i spa]iu, în continu` mi[care [i dezvoltare, guvernat` de legi proprii. Naviga]ie = faptul de a naviga; drum parcurs de o nav`; a se deplasa pe ap`, a pluti; c`l`torie sau transport cu o aeronav`; a se deplasa în aer sau în cosmos, a zbura; [tiin]a [i tehnica conducerii unei nave sau aeronave, stabilind drumul pe care trebuie s`-l parcurg` [i determinându-i pozi]ia în mers. Neozoic = a patra er` geologic`; plantele [i animalele au caractere asem`n`toare
91

natur`

naviga]ie

celor de ast`zi; \n m`ri [i oceane se dezvolt` planctonul, iar pe uscat plantele cu flori. Neutralizare a de[eurilor (reziduurilor) = proces prin care reziduurile provenite din diferite activit`]i ale omului, care nu pot fi valorificate, sunt f`cute inofensive pentru popula]ie [i mediul înconjur`tor; neutralizarea se poate face prin: tratare chimic`, sterilizare, depozitare controlat`, incinerare (ardere), îngropare în mine p`r`site. Nisip = roc` sedimentar`, provenit` din sf`râmarea unor minerale, roci sau organisme [i care se prezint` sub forma unei acumul`ri de granule fine în condi]ii subaeriene (datorit` vântului) [i subacvatice (datorit` fluviilor, m`rilor, oceanelor); utilizat ca material de construc]ie, în industria sticlei sau pentru extragerea unor componen]i utili. Nivel de poluare = situa]ia polu`rii aerului, apei, solului într-un teritoriu, în raport cu anumite criterii (poluare de fond, concentra]ii maxime admise, risc pentru s`n`tate).
92

nisip

Nivel trofic = nivel dintr-un lan] trofic sau dintr-o piramid` trofic`; exemple: nivelul produc`torilor, consumatorilor primari, consumatorilor secundari, al descompun`torilor etc. Nivel de via]` (trai) = gradul de satisfacere a nevoilor materiale [i spirituale ale popula]iei unei ]`ri, ale unor clase sau ale unei persoane. Ni[` ecologic` = spa]iu de extindere a unei specii în func]ie de resursele de hran` [i factorii externi. Nociv = v`t`m`tor, distrug`tor pentru s`n`tate, via]`, dezvoltare. Nocivitate = caracteristic` a unor activit`]i ale omului de a produce efecte de poluare a componentelor mediului; propriet`]i ale poluan]ilor de a produce efecte negative asupra organismelor, când dep`[esc anumite limite; stare produs` de factorii de poluare asupra cadrului natural. Nori = mas` de vapori sau de pic`turi de ap`, de cristale de ghea]` aflate în suspensie în general în troposfer`, stratul
93

nociv

inferior al atmosferei; se clasific` dup` elementele predominante (apo[i, de ghea]`, mic[ti), dup` modul de formare (de front cald, de front rece etc.), dup` form`, înf`]i[are exterioar` (cirrus, cumulus, stratus etc.), dup` altitudine (inferiori, mijlocii, superiori etc.). Norm` de emisie = reglementarea privind emisiile poluante care se refer` fie la concentra]ia maxim` admis` a poluan]ilor, fie la cantitatea total` de emisii poluante într-un interval de timp. Norm` de protec]ie a mediului = regul`, stabilit` prin lege sau alt act cu caracter normativ, care fixeaz` mijloacele [i metodele pentru înl`turarea, re]inerea sau diminuarea la minimum a diferitelor noxe [i a efectelor lor asupra mediului înconjur`tor. Nox` = agent chimic, fizic, biologic, substan]` sau factor cu ac]iune d`un`toare asupra organismelor (emana]ii de gaze, zgomote, poluan]i lichizi etc.); cele mai frecvente surse de emanare a noxelor sunt fermele de animale, grajdurile, t`b`c`riile, atelierele [i fabricile de preparat
94

nori

pieile de animale, fabricile de zah`r, fabricile în care se ob]in o serie de produse chimice. Nutritiv = bogat în substan]e hr`nitoare. Nutri]ie = totalitatea proceselor fiziologice ce permit schimbul de materie [i energie între organisme [i mediu, necesare cre[terii, dezvolt`rii, reproducerii [i altor activit`]i ale organismelor.

95

oO
Oaz` = por]iune fertil` de teren situat` în cuprinsul unui de[ert, unde apa freatic` aflat` la o adâncime redus` favorizeaz` dezvoltarea vegeta]iei. Oceane = vaste întinderi de ap` s`rat` de pe suprafa]a globului, delimitate de continente, care comunic` între ele; pe glob sunt patru oceane: Pacific (cel mai întins), Atlantic, Indian [i Arctic (sau Înghe]at - cel mai mic ca suprafa]`). Ogor = suprafa]` de p`mânt cultivat` sau cultivabil`; teren arat în vederea cultiv`rii plantelor agricole; teren agricol folosit timp de un an ca p`[une pentru a fi mai fertil în anii urm`tori; câmp sem`nat cu acela[i fel de plante (cereale).
96

oaz`

ocean

ogor

Omogen = care are o alc`tuire sau o structur` unitar`, nediferen]iat`, care prezint` omogenitate. Omul de Cro-Magnon = etap` în evolu]ia speciei umane, conform teoriei evolu]ioniste, ale c`rei urme s-au descoperit în Fran]a. Omul de Neanderthal = etap` în evolu]ia speciei umane, conform teoriei evolu]ioniste, ale c`rei urme s-au descoperit în Germania. Ora[ = concentrare uman` cu o popula]ie minim` ce difer` de la o ]ar` la alta, cu o structur` profesional` a popula]iei în care predomin` cea ocupat` în ramurile neagricole, cu un mod de via]` diferit de cel rural. Organic = care are structura unui organism; care este alc`tuit din carbon (are în structura sa leg`turi chimice carbon-carbon) [i hidrogen, uneori [i din alte elemente chimice (oxigen, azot). Otrav` = substan]` toxic` deosebit de periculoas` prin efectul fatal pe care îl are asupra organismelor vii; în cantit`]i
otrav`
97

ora[

reduse provoac`, prin ac]iunea sa chimic`, leziuni grave [i tulbur`ri importante în func]iunile organice esen]iale [i provoac` uneori moartea. O]et = substan]` lichid`, alimentar`, acid`, care se ob]ine pe cale natural` prin fermentarea vinului sau a merelor; folosit în alimenta]ie drept condiment sau conservant. Oxid de azot = gaz poluant în concentra]ie mare; rezult` în urma arderilor de combustibili. Oxid de carbon = gaz poluant, rezultat din arderi incomplete ale diferi]ilor combustibili; inhalat, provoac` moartea. Oxigen = element chimic, gazos, inodor, insipid, cu molecula alc`tuit` din doi atomi de oxigen, cu cea mai mare r`spândire în mediu, care intr` în componen]a aerului [i a apei, fiind indispensabil vie]ii. Ozon = gaz de culoare alb`struie, cu miros caracteristic, a c`rui molecul` se compune din trei atomi de oxigen, care se g`se[te în natur` sau se poate ob]ine prin
98

desc`rc`ri electrice în aer [i care absoarbe radia]iile ultraviolete emise de Soare. Ozonosfer` = zon` situat` în stratosfera superioar` [i mezosfer`, cu o concentra]ie mai mare a ozonului; are rol de filtru, întrucât opre[te o mare parte din radia]iile ultraviolete, d`un`toare vie]ii.

99

pP
Paleozoic = a doua er` geologic` (a durat aproximativ 350 milioane ani); se dezvolt` organismele primitive, mai întâi în mediul acvatic, apoi pe uscat, se formeaz` mun]ii vechi, apar primele diferen]ieri climatice zonale. Pant` = por]iune de teren cu suprafa]a înclinat` fa]` de planul orizontal, care formeaz` de obicei versantul unei forme de relief, povârni[, coast`. Paradox = enun] contradictoriu [i, în acela[i timp, demonstrabil; ciud`]enie, absurditate. Pat` de petrol = form` de poluare cu petrol sau produse petroliere a apelor de suprafa]`, cu extindere mai mic` decât în cazul mareelor negre.
100

pant`

Parazit = organism animal sau vegetal care tr`ie[te [i se hr`ne[te pe seama altui organism, c`ruia îi provoac` adesea daune, boli sau chiar moartea. Parc na]ional = teritoriu cu o suprafa]` întins`, de peste 500 hectare, p`zit [i îngrijit, în care plantele, animalele [i mediul natural sunt protejate de ac]iunile distructive ale omului (vân`toare, silvicultur` etc.). Particul` = parte foarte mic` dintr-o substan]`, dintr-o materie. Pat de alunecare = suprafa]a format` din argile, pe care alunec` materialul desprins în cazul alunec`rilor de teren. Patogen = care se refer` la boal`, care provoac` boli, purt`tor de boli; germenul patogen este microorganismul care produce infec]ie la om, animale sau plante. Patologic = care indic` o boal` fizic` sau psihic` sau care este provocat de o boal`. P`dure = suprafa]` de teren acoperit` din una sau mai multe specii de copaci al`turi de care se mai afl` arbu[ti, ierburi, mu[chi etc.; uscatul este acoperit în
101

parc na]ional

propor]ie de 28% de p`duri; rolul p`durilor: regenerarea cantit`]ii de oxigen eliminat` în aer în urma fotosintezei, produc]ia de materie lemnoas`, reglare ecologic` [i climatologic` prin curgerea apelor, conservarea umidit`]ii, evitarea erod`rii solului, filtrarea prafului [i poluan]ilor, ad`post pentru animale [i loc de recreere pentru om. P`mântul = a treia planet` a Sistemului Solar, aflat` la aproximativ 150 milioane kilometri de Soare, de la care prime[te lumin` [i c`ldur`; este singura planet` pe care exist` via]`; are un singur satelit natural - Luna. P`[unat intensiv = exploatarea excesiv` a p`[unilor, cauz` a degrad`rii solului. P`[une = loc acoperit cu vegeta]ie ierboas`, natural` sau artificial`, folosit pentru p`[unatul animalelor domestice (oi, vaci, cai etc.), f`r` a fi cosit înainte. Pânz` freatic` = primul strat impermeabil, situat în apropierea scoar]ei terestre, îmbibat cu ap` prin infiltrarea apei de ploaie în sol; influen]eaz` formarea [i propriet`]ile solului; este o surs` de ap`
102

p`dure

potabil` pentru c` alimenteaz` izvoarele, fântânile. Pârâu = ap` curg`toare care se vars` de cele mai multe ori într-un râu; are o pant` accentuat`, vitez` mare de curgere, debit redus, temperatur` redus` tot timpul anului, transparen]` total` [i cantitate redus` de suspensii. Peisaj geografic = aspect propriu unui teritoriu oarecare, rezultând din combinarea elementelor naturale cu elemente create de om. Perdea de protec]ie = fâ[ie îngust` cu vegeta]ie lemnoas` plantat` de om cu scopul protec]iei culturilor agricole, solurilor nisipoase, lacurilor de baraj, canalelor de iriga]ie împotriva eroziunii, evapora]iei, vânturilor puternice. Performan]` = realizare deosebit`, ob[inut` de cineva sau de ceva într-un domeniu de activitate; cel mai bun rezultat ob]inut de un sistem tehnic, de o ma[in`, de un aparat etc. Performan]` economic` = realizare deosebit`, ob]inut` de o societate comercial` în cadrul activit`]ilor economice specifice,
103

peisaj geografic

coordonate prin mecanisme proprii de func]ionare cu scopul de a-[i îndeplini obiectivele propuse. A periclita = a pune în pericol, a primejdui. Periferie = zon` situat` la margine (de ex. a unui ora[). Perioad` geologic` = diviziune a timpului situat` între er` [i epoc`. Periscop = instrument optic care serve[te la observarea suprafe]ei m`rii sau oceanului dintr-un submarin. Pescuit = ac]iune de prindere a pe[telui [i a altor animale acvatice; meseria pescarului. Pesticide = substan]e chimice toxice, folosite în agricultur`, pentru combaterea buruienilor [i insectelor d`un`toare (exemple: insecticide, fungicide, ierbicide etc.); adesea sunt toxice mai ales în ap`. Pe[ter` = cavitate, scobitur` natural`, subteran`, adânc` [i mare, format` prin dizolvarea unor roci solubile (în special calcare) de c`tre apele de infiltra]ie, care comunic` cu suprafa]a printr-una sau mai multe deschideri (guri); prezint` sisteme
104

pescuit

complexe de galerii [i de înc`peri largi [i înalte; poate fi uscat` sau str`b`tut` de un curs de ap`; se mai nume[te grot` sau cavern`. Pe[ti = clas` de animale acvative, cu piela acoperit` de obicei cu solzi, cu membrele transformate în înot`toare [i cu respira]ie branhial`. Petrol = roc` sedimentar` lichid`, uleioas`, de culoare brun-negricioas`, mai rar g`lbuie, cu reflexe albastre-verzui, cu miros specific, format` dintr-un amestec natural de hidrocarburi [i de al]i compu[i organici, care se extrage din p`mânt [i serve[te drept materie prim` în industria chimic`. Pietri[ = roc` sedimentar` constituit` din diferite fragmente de roci [i de minerale rotunjite, cu dimensiunile cuprinse între 2 mm [i circa 70 mm, care se formeaz` pe litoral, în albiile apelor curg`toare, în regiunile ocupate de ghe]ari etc. Piscicultur` = activitate de cre[tere a pe[tilor în apele naturale sau în ape amenajate.
105

pe[ter`

pe[ti

Plaj` = form` de relief, acoperit` cu nisip, pietri[uri [i bolov`ni[uri, localizat` în zonele litorale; îngust` în fa]a falezei la ]`rmurile înalte [i extins` în dreptul ]`rmurilor joase. Plancton = totalitatea organismelor vegetale [i animale ce plutesc liber pe suprafa]a m`rilor [i oceanelor; se clasific` în fitoplancton (alge) [i zooplancton (protozoare, crustacee, molu[te). Plante = organisme vegetale, care î[i extrag hrana prin r`d`cin`, caracterizându-se prin prezen]a clorofilei; sunt alc`tuite din r`d`cin`, tulpin`, frunze, flori etc. Plante de cultur` = plante care sunt cultivate, îngrijite [i recoltate de c`tre om. Platform` de foraj marin (petrolier`) = construc]ie amenajat` în largul m`rii, care, cu ajutorul unor instala]ii extrage petrolul din subsolul marin. Pliant = tip`ritur` care con]ine fotografii, cataloage, informa]ii imprimate pentru reclam`, îndoit` de mai multe ori pentru a fi mai u[oar` utilizarea ei.
106

plaj`

plante de cultur`

platform` petrolier`

Ploi acide = ploi a c`ror ap` se combin` cu substan]ele toxice acide emise de unit`]i industriale în atmosfer`, care provoac` distrugeri mediului înconjur`tor; au un caracter acid, coroziv. Plumb = element chimic metalic, moale [i greu, de culoare cenu[ie-alb`struie care ingerat în organism poate provoca intoxica]ii grave; surse care particip` la acumularea plumbului în organism sunt: bromura sau oxidul de plumb, un praf fin provenit din benzin`, care se depune pe solul din apropierea [oselelor; plumbul din apa potabil` care provine din ]evile prin care circul`; plumbul din vesela de faian]`, por]elan, sticl` [i cea emailat`. Podi[ = form` de relief alc`tuit` din interfluvii largi sub form` de platou, separate de v`i adânci, cu în`l]imi ce dep`[esc 200 de metri. Pol = fiecare dintre cele dou` puncte situate la capetele axei de rota]ie a P`mântului [i în care se reunesc toate meridianele geografice; exist` Polul Nord [i Polul Sud.
poli podi[

107

Polen = pulbere, de obicei galben`, constituit` din particule microscopice produse de flori care au o forme diferite în func]ie de specie. Polenizare = transportarea polenului de la o plant` la alta sau \n cadrul aceleia[i flori de c`tre vånt sau insecte avånd ca rezultat \nmul]irea plantelor. Poluan]i = substan]e toxice care provoac` prin natura lor, prin concentra]ia în care se g`sesc [i prin timpul cât ac]ioneaz`, efecte nocive asupra s`n`t`]ii omului, plantelor [i animalelor, alterând calitatea vie]ii. Poluare = fenomen de alterare a condi]iilor naturale ale mediului înconjur`tor, prin modificarea componentelor naturale datorat` prezen]ei unor substan]e str`ine, numite poluan]i, ca urmare a activit`]ii omului [i a diferitelor fenomene naturale (exemple: poluare sonor`, poluare radioactiv`, poluare biologic`, poluare termic` etc.). Poluare marin` = introducerea în mediul marin a unor substan]e nocive care afecteaz` flora [i fauna marin`, fiind pericu108

polen

poluare

loase pentru s`n`tatea omului, naviga]ie [i pescuit; poluarea m`rilor este de origine terestr`, atmosferic` [i maritim`. Poluare radioactiv` = poluare prin radia]ii. Poluare sonic` = poluare prin sunete. Poluator = factor care genereaz` substan]e toxice, nocive pentru mediul natural (exemple: unit`]i industriale, mijloace de transport, ferme agro-zootehnice etc.). Popând`u = specie de mamifer roz`tor mic de câmpie, cu corpul lung pân` la 20 cm, cu blana de culoare galben`-cenu[ie [i cu coada scurt` [i stufoas`. Popula]ie = ansamblu de vie]uitoare ce fac parte din aceea[i specie, care ocup` un teritoriu bine determinat [i care prezint` caractere proprii. Portofoliu = map`, dosar etc. în care se pastreaz` documente, hârtii de valoare, acte etc. Poster = mod de prezentare a unei informa]ii, afi[ care con]ine diferite imagini [i mesaje. Potabil = care îndepline[te toate calit`]ile pentru a fi b`ut, bun de b`ut.
poster popånd`u

109

Potec` = drum îngust la ]ar`, la munte, în p`dure pe care se poate merge numai pe jos; c`rare. Praf = material format din particule solide foarte fine, provenite din f`râmi]area natural` a scoar]ei terestre, a unor corpuri solide, din unele procese biologice ale vie]uitoarelor; poate fi natural (rezultat din ac]iunea apei [i a vântului asupra scoar]ei terestre sau din erup]iile vulcanice) sau industrial (generat din diverse procese tehnologice). Prealabil = care trebuie f`cut, preg`tit, spus, înainte de începerea unei ac]iuni principale, care preced`, care este anterior. Precambrian = cea mai veche er` ce a durat aproximativ 3,9 miliarde ani, în care s-au format scoar]a primar`, primele reliefuri din a c`ror erodare au r`mas nucleele actualelor continente, hidrosfera [i primele organisme unicelulare. Precipita]ii = vapori de ap` condensa]i care cad din atmosfer` pe suprafa]a p`mântului sub form` de: ploaie, brum`, z`pad`, grindin` etc.
110

potec`

precipita]ii

Presiune atmosferic` = presiune pe care o exercit` atmosfera asupra suprafe]ei p`mântului [i a corpurilor situate pe ea; se m`soar` în milimetri coloan` de mercur. Pretratare = opera]iune de preg`tire a unei materii sau substan]e, în vederea aplic`rii unor tratamente fizice, chimice, termice care pot modifica sau îmbun`t`]i structura acestora sau combate germenii [i bolile provocate de ei. Prielnic = favorabil, care ajut` la apari]ia sau desf`[urarea unei ac]iuni, avantajos, potrivit, oportun, nimerit. Primitiv = din perioada de început a societ`]ii umane, str`vechi, rudimentar, care se afl` pe treapta cea mai de jos a dezvolt`rii. Proceduri legale = totalitatea formelor [i actelor care sunt îndeplinite cu responsabilitate, conform legilor în vigoare, pentru desf`[urarea unor activit`]i. Proces tehnologic = proces care const` în transformarea materiilor prime în produse finite sau semifinite; activitatea poate fi d`un`toare pentru mediul înconjur`tor
111

având în vedere c` cel mai adesea elibereaz` în aer substan]e poluante sau toxice, iar unele produse finite sunt chiar produse poluante [i toxice. Produse magmatice = materiale ob]inute în urma r`cirii magmei în interiorul P`mântului (grani]e etc.) sau a lavei pe suprafa]a P`mântului (conuri, andezite etc.) Produse petroliere = combustibili lichizi, uleiuri, produse solide [i semisolide ob]inute prin distilarea petrolului brut, a [isturilor bituminoase sau derivatelor din petrol semirafinate sau nerafinate. Proiect = activitatea prin care sunt adunate date [i informa]ii despre o anumit` problem` concret`, avånd \ntotdeauna o finalitate, de exemplu: \mbog`]irea cuno[tin]elor. Poate fi sus]inut de imagini [i ilustra]ii. Propan = hidrocarbur` saturat` gazoas` din seria metanului, care se g`se[te în ]i]ei [i în gazele asociate ]i]eiului [i este folosit` drept combustibil menajer sau ca materie prim` în industria chimic`. Protec]ia calit`]ii apelor = ansamblul de m`suri care au ca scop asigurarea
112

petrol

calit`]ii apei pentru folosin]e economice, consumul popula]iei, valorificarea recreativ` [i balnear`, gospod`rirea ra]ional` a resurselor, p`strarea propriet`]ilor fizice, chimice, biologice etc. Protec]ia mediului = totalitatea m`surilor ce se iau în vederea ocrotirii, conserv`rii [i restabilirii echilibrelor ecologice esen]iale din mediul înconjur`tor. Protec]ia naturii = ansamblul m`surilor de conservare [i de între]inere a anumitor peisaje (zone naturale protejate [i parcuri naturale) [i a florei [i faunei. Protec]ia solului = ansamblul de m`suri menite s` asigure p`strarea caracteristicilor fizice, chimice [i biologice [i în primul rând s` asigur` nealterat` fertilitatea; sunt lucr`ri de prevenire [i de combatere a degrad`rii, prin procese naturale, administrare de îngr`[`minte cu respectarea normelor ce asigur` men]inerea echilibrului ecologic, utilizarea agricol` ra]ional`. Proximitate = apropiere imediat`, vecin`tate. Pubel` = recipient destinat pentru depozitarea gunoiului menajer.
113

protec]ia naturii

Puie]i = plante lemnoase tinere care se transplanteaz` în alt` parte; plante tinere. Puzzle = joc de perspicacitate care const` în îmbinarea unor piese pentru a reconstitui un obiect, o imagine.

puzzle

114

rR
Radia]ii = emisii [i propag`ri de unde sau corpusculi, care se propag` sub form` de raze în toate direc]iile; orice radia]ie implic` un transport de energie. Radia]ii ultraviolete = emisie de raze ultraviolete (situate dincolo de marginea violet` a spectrului luminii) care se propag` în toate direc]iile; sunt invizibile. Radio = instala]ie de receptare a sunetelor prin unde electromagnetice. Radioactivitate = proprietate a unor elemente chimice de a emite radia]ii; exemple de elemente chimice radioactive: uraniu, radiu etc.
115

radio

Radioprotec]ie = ansamblul de ac]iuni menite s` previn` sau s` combat` efectele radia]iior (eliminarea exploziilor nucleare, interzicerea devers`rii sau depozit`rii de[eurilor radioactive, perfec]ionarea sistemelor de detectare a scurgerilor de substan]e radioactive din centrale etc.). Ramp` de gunoi (de de[euri) = loc amenajat pentru desc`rcarea [i depozitarea controlat` a de[eurilor organice [i anorganice. Ramur` industrial` = sector, sec]iune a industriei. Rase umane = grupurile biologice de oameni, unitare prin origine [i prin diferite caracteristici (culoarea pielii, a p`rului, forma nasului [i dispunerea n`rilor, forma capului etc.). Ra]ionalizare = consumul dirijat [i ponderat, conform unor norme bine stabilite, a anumitor resurse [i produse de prim` necesitate. R`d`cin` = parte a unei plante prin care aceasta se fixeaz` în sol [i absoarbe substan]ele hr`nitoare.
r`d`cin`
116

rase umane

Râu = ap` curg`toare permanent` format` din izvor, curs de ap` [i gur` de v`rsare; are un bazin din care î[i adun` apele; cursul de ap` este o albie încadrat` de maluri prin care se scurge apa [i în care se produc, sub diferite forme, eroziunea, transportul, acumularea. Reactor nuclear = instala]ie complex` în care se realizeaz` divizarea unor elemente în scopul de a ob]ine energie. Rebus = joc în care un cuvânt sau o fraz` sunt reprezentate printr-o combina]ie de figuri, litere sau semne pe baza c`rora urmeaz` s` g`se[ti cuvântul sau fraza dat`. Reciclare = opera]iunea de prelucrare (m`run]ire, topire) a anumitor de[euri (hârtie, sticl`, fier, cupru, plumb, plastic, textile, cauciuc) în vederea reintroducerii materialului în circuitul economic. Recif = acumulare calcaroas` alc`tuit` din schelete de corali, alge, molu[te etc., care se formeaz` în m`rile calde (temperatura apei de peste 20 de grade Celsius) [i pu]in adânci (40-60 de metri).
117

råu

reciclare

Refolosire = ac]iunea de folosire în acela[i scop a unor de[euri (sticle de plastic, cutii de aluminiu etc). Reîmp`durire = plantarea arborilor forestieri pe un teren desp`durit, care [i-a p`strat propriet`]ile unui sol de p`dure; procesul se poate realiza pe cale natural` (prin semin]e, l`stari) sau artificial` (planta]ii, sem`n`turi). Relief = totalitatea formelor pozitive sau negative existente pe suprafa]a P`mântului [i care s-au format prin ac]iunea apei, vântului, precipita]iilor, în urma erup]iilor vulcanice sau a cutremurelor de p`mânt etc. Respira]ie = totalitatea proceselor prin care se realizeaz` schimbul de gaze (absorbirea oxigenului [i eliminarea dioxidului de carbon) între organismele vii [i mediul înconjur`tor. Responsabilitate = obliga]ia de a efectua un lucru, de a r`spunde, de a da socoteal` de ceva, de a accepta [i suporta consecin]ele; r`spundere. Responsabilitate social`= obliga]ia (r`spunderea) oamenilor din societate fa]` de
118

toate problemele legate de bunul mers al acesteia, în mod deosebit fa]` de problemele legate de protejarea mediului înconjur`tor. Resurse de ap` = totalitatea apelor naturale de care dispune un anumit teritoriu, posibil de a fi valorificate în anumite condi]ii sau în anumite perioade; cuprind, în principal apele de suprafa]` [i apele subterane. Resurse (rezerve) naturale = totalitatea elementelor naturale ale mediului înconjur`tor ce pot fi folosite în activitatea uman` [i anume: resurse minerale, resurse de ap`, resurse forestiere, resurse de sol, resurse eoliene etc.; unele sunt: resurse neregenerabile (minerale [i combustibili fosili-c`rbuni, ]itei, gaze naturale), resurse regenerabile (ap`, aer, sol, flor`, faun`) [i resurse permanente (energie solar`, eolian`, geotermal`, a valurilor [i a mareelor). Rev`rsare = cre[terea apelor unui râu care dep`[e[te malurile pe o suprafa]` mai mare, în timpul ploilor toren]iale de lung` durat`, când debitele râurilor cresc foarte mult [i care provoac` inunda]ii.
119

resurse naturale

Revolu]ie industrial` = proces economic [i social de trecere de la produc]ia manufacturier` la cea mecanizat`, ale c`rei începuturi au avut loc în Anglia la sfâr[itul secolului al XVIII- lea. Revolu]ie tehnico-[tiin]ific` = schimbare, transformare profund` la nivel mondial a vie]ii [i muncii oamenilor, ca urmare a descoperirilor tehnico-[tiin]ifice (telefonul, telegraful, undele radio, energia electric`, becul, mijloacele de transport, energia atomic`, computerul etc.), care cuprinde componentele urm`toare: revolu]ia industrial`, modernizarea agriculturii prin industrializarea [i mecanizarea ei, revolu]ia transporturilor, urbanizarea [i revolu]ia în [tiin]ele biologice. Rezerva]ie natural` = suprafa]` terestr` sau acvatic`, bine delimitat` care cuprinde monumente ale naturii ocrotite prin lege (plante, animale etc.); au rol [tiin]ific, educativ [i turistic. Risc ecologic poten]ial = probabilitatea producerii unor efecte negative asupra mediului, care pot fi prevenite pe baza unui studiu de evaluare.
120

rezerva]ie natural`

Roci = minerale naturale, de compozi]ie aproape uniform`, care alc`tuiesc scoar]a P`mântului. Roci eruptive (vulcanice) = roci rezultate din consolidarea materiei topite la diferite adâncimi în scoar]a terestr` (exemple: granitul, granodioritul etc.) sau la suprafa]` (exemplu: andezitul). Roci metamorfice (cristaline) = roci formate la adâncimi mari, prin procese metamorfice, de remodelare a rocilor magmatice [i sedimentare, la temperaturi [i presiuni foarte mari; exemple: [isturi cristaline [i verzi, gnaise, mica[isturi etc. Roci sedimentare = roci formate fie prin depunerea particulelor rezultate din distrugerea altor roci pe fundul lacurilor, m`rilor [i oceanelor, care pot suferi procese de cimentare (conglomerate, gresii, marne etc.), fie prin procese de precipitare sau alterare (argile, pietri[uri, nisipuri etc.). Roditor = care d` roade, fertil, bogat. Rou` = pic`turi de ap` care se formeaz` diminea]a la suprafa]a solului, în urma condens`rii vaporilor de ap`.
rou`
121

Roz`toare = mamifere caracterizate prin dezvoltarea din]ilor incisivi, cu ajutorul c`rora aceste animale pot roade (iepurele, [oarecele, veveri]a etc.). Rupestre = plante care cresc pe stânci; elemente care sunt desenate, s`pate pe stânci sau în pe[teri.
roz`toare

122

Salinitate = cantitatea de s`ruri (cloruri, sulfa]i, nitra]i etc.) dizolvat` în apa lacurilor s`rate, m`rilor [i oceanelor. Salinizare = proces de degradare a solului datorit` cre[terii cantit`]ii de s`ruri. Salubritate = stare general` a unei localit`]i, a unui teritoriu în privin]a condi]iilor igienice [i sanitare; activitate de gospod`rire local` care cuprinde opera]iunile [i m`surile ce se pot aplica pentru îndep`rtarea de[eurilor (reziduurilor) de pe teritoriul unei localit`]i. Salubrizare = ac]iunea de colectare a de[eurilor menajere de la sursa lor de producere; în prezent, în România salubrizarea se realizeaz` f`r` o selectare prealabil` pe categorii de materii reciclabile.

sS

123

Saprofite = organisme vegetale sau microorganisme care î[i procur` hrana din substan]ele organice aflate în descompunere; au un rol important pentru lan]ul trofic în reciclarea materiei organice în materie mineral`. Sare = substan]` cristalin`, sf`râmicioas`, solubil` în ap` [i cu gust specific, prezent` în concentra]ie ridicat` în apa m`rilor, oceanelor, lacurilor s`rate. Sat = a[ezare de tip rural, în care oamenii se ocup` îndeosebi cu agricultura [i locuiesc în case individuale. Satelit natural = corp ceresc rece, f`r` lumin` [i c`ldur`, cu dimensiuni variabile care se rote[te în jurul altui corp ceresc, înso]indu-l în cursul mi[c`rilor sale; întotdeauna sateli]ii sunt mai mici decât corpurile în jurul c`rora se rotesc. S`ruri nutritive = s`ruri dizolvate în ape care favorizeaz` dezvoltarea planctonului [i algelor; s`ruri aflate în sol care sunt absorbite de plante. Scar` geocronologic` = scar` care prezint` succesiv aspectele generale [i particulare ale evolu]iei în timp a P`mân124

sat

tului, având la baz` rocile, fosilele de plante [i animale caracteristice etc.; este divizat` în ere, perioade, epoci [i vârste. Schelet = totalitatea oaselor care sus]in corpul unui animal, sistemul osos a[ezat în pozi]ia sa natural`. Schimb`ri climatice = modific`ri importante ale caracteristicilor elementelor climatice în intervale mari de timp, pe suprafe]e întinse, cauzate de sub]ierea stratului de ozon, intensificarea efectului de ser`, vulcanism intens etc.; acestea contribuie la transformarea mediului înconjur`tor. Scoar]` terestr` = înveli[ul exterior [i solid al P`mântului, cu o grosime care variaz` între 5-80 km; alc`tuit` din scoar]` oceanic` pe care se sprijin` bazinele oceanice (grosime 5-20 kilometri) [i scoar]` continental` pe care se afl` continentele (grosime 20-80 kilometri); se mai nume[te crust` terestr` sau litosfer`. Scoici = animale acvatice care au corpul moale, ocrotit de dou` cochilii.
scoici schelet

Secet` = fenomen meteorologic condi]ionat de lipsa ploilor; are grave consecin]e
125

asupra vegeta]iei, fâne]elor, pomilor, p`durilor [i mai ales asupra recoltelor; usc`ciune; în scopul prevenirii [i atenu`rii efectelor secetei, se aplic` un complex de m`suri: împ`duriri, iriga]ii, re]inerea z`pezii pe terenurile arabile, lucr`ri de afânare a solului etc. Sedimentare = proces prin care se formeaz` sedimentele; depunere în straturi. Ser` = construc]ie special` cu pere]i [i acoperi[ din sticl` sau plastic pentru cultivarea [i conservarea plantelor care nu suport` frigul sau cultivarea r`sadurilor de plante destinate horticulturii, în perioada rece a anului; are instala]ii pentru înc`lzire, iluminare, aerisire [i udare. Siderurgie = metalurgia fierului Sistem de iriga]ii = totalitatea construc]iilor realizate pentru irigarea unui teren agricol. Silvicultur` = [tiin]` care se ocup` cu studiul culturii, amenaj`rii [i exploat`rii p`durilor. Slogan = enun] concludent [i scurt care exprim` un îndemn, o opinie a unui grup, organiza]ie.
126

slogan

Smog = amestec de fum [i cea]`, de culoare alb`struie, toxic, rezultat din combinarea noxelor emise de motoarele automobilelor, în condi]ii de aer saturat în vapori de ap`, radia]ii ultraviolete [i temperaturi ridicate; provoac` la oameni [i animale irita]ii ale mucoaselor, leziuni [i arsuri ale frunzelor plantelor [i stagnare în formarea clorofilei. Soare = corp ceresc din sistemul nostru planetar, incandescent [i luminos, în jurul c`ruia graviteaz` [i se rotesc P`mântul [i celelalte planete ale Sistemului Solar; este cel care lumineaz` [i înc`lze[te P`mântul [i celelate corpuri cere[ti din familia sa. Sol = strat afânat, moale de la suprafa]a scoar]ei terestre care împreun` cu atmosfera învecinat` constituie mediul de via]` al plantelor; suprafa]a p`mântului; principala sa caracteristic` este fertilitatea; este material viu, supus diferitelor modific`ri, caracterizat prin stabilitate pe termen lung, dac` factorii de modificare sunt limita]i. Solvent = substan]` chimic` lichid` care are proprietatea de a dizolva alte subtan]e; dizolvant.
127

Soare

Sonic = care ]ine de sunete, privitor la sunete. Spa]ii verzi = ansamblul zonelor de vegeta]ie (parcuri, gr`dini, scuaruri etc.) aflate în interiorul unui ora[; reprezint` zone de recreere [i odihn` pentru locuitori [i contribuie la oxigenarea aerului. Specii = categorii de plante [i animale cu tr`s`turi [i însu[iri comune, cu caractere distinctive [i aceea[i zestre ereditar`; este o etap` [i un rezultat al evolu]iei. Speologie = [tiin]` care are ca obiect explorarea [i studiul complex al pe[terilor; are ca subramuri: speologia fizic` (cerceteaz` elementele naturale, f`r` via]` din pe[teri) [i biospeologia (studiaz` via]a din pe[teri). Spor = organ microscopic al organismelor vegetale, care serve[te la înmul]ire, la r`spândire [i, adesea, pentru supravie]uirea în condi]ii nefavorabile. Sta]ie de compost = instala]ie folosit` pentru ob]inerea compostului. Sta]ie de epurare a apei = instala]ie \n care are loc epurarea apei (îndep`rtarea impurit`]ilor din apa potabil`, industrial`, de canal etc.).
128

spa]iu verde

speologie

Steril = care nu este productiv, roditor; parte nefolositoare dintr-un z`c`mânt sau produs minier; produs care a fost sterilizat [i dezinfectat. Stratosfer` = al doilea strat al atmosferei (situat deasupra troposferei), pân` la 50 kilometri în`l]ime care are în componen]` stratul de ozon, care absoarbe cea mai mare parte din radia]iile ultraviolete emise de Soare c`tre P`mânt. Str`mo[ = persoan` care a tr`it cu câteva genera]ii înainte [i care apar]ine aceleia[i familii; str`bun. Strâmtoare = por]iune de ap` marin` cu l`]ime îngust` [i lungime mare, aflat` între continente, insule, prin care se asigur` leg`turi navigabile între dou` m`ri, dou` oceane sau între o mare [i un ocean. Subacvatic = care se afl`, se petrece sub ap`; care se refer` la mediul existent pe fundul apelor. Submarin = nav` de cercetare sau de lupt` care poate naviga atât la suprafa]a apei, cât [i în adâncime.
129

stråmtoare

Subsol = totalitatea rocilor aflate sub suprafa]a solului; partea superficial` a scoar]ei terestre. Substan]e periculoase = orice substan]` sau produs care, chiar folosite în cantit`]i, concentra]ii sau condi]ii care nu sunt desemnate ca periculoase, prezint` risc semnificativ pentru om, mediu sau bunuri materiale; pot fi: explozive, oxidante, inflamabile, toxice, nocive, corozive, iritante, radioactive etc. Suprapopula]ie = excesul de popula]ie dintr-un spa]iu dat, în raport cu hrana [i resursele disponibile. Surpare de teren = pr`bu[ire de teren. Surs` de ap` = apa din circuitul natural ce poate fi captat` în scopul satisfacerii necesarului de ap`; se deosebesc surse subterane [i surse de suprafa]`. Surs` de poluare = locul unde se genereaz`, unde se pot g`si sau de unde se disperseaz` substan]ele poluante; generator de poluare; poate fi natural` (erup]ie vulcanic`, torent, vânt puternic etc.) sau artificial` (legat` de activitatea omului).
130

surs` de ap`

Suspensii = mici particule aflate în atmosfer` sau în ap`.

131

sS
,

,

{ist = roc` sedimentar` care are proprietatea de a se desface u[or în pl`ci sub]iri sau în foi cu suprafe]e paralele. {oc = ac]iune brusc`, puternic`, exercitat` la un moment dat asupra unui organism sau a unei comunit`]i, care perturb` evolu]ia normal` a acestora (incendii, cutremure, inunda]ii).

persoana \n stare de [oc

132

tT
Taifun = cicloni tropicali cu o frecven]` foarte mare în perioada decembrieaprilie, cu raz` mic` de deplasare, care se întâlnesc în zona Oceanului Pacific, pe coasta de sud-est a Asiei. Tanc petrolier = nav` folosit` la transportul petrolului sau a produselor petroliere; transportul petrolului [i al produselor petroliere pe ocean este periculos datorit` pericolului de explozie din orice neaten]ie [i polu`rii apei marine, a faunei [i florei acvatice în cazul unui naufragiu (accident). Tax` de mediu = tax` perceput` de stat pentru anumite consumuri de combustibili, ap`, îngr`[`minte chimice [i pesticide, pentru aprobarea unor substan]e cu
133

tanc petrolier

efecte negative asupra mediului natural sau pentru eliminarea în aer, ap`, sol a unor poluan]i; este considerat` un instrument flexibil, care poate sprijini sau înlocui unele regulamente [i standarde ce vizeaz` controlul polu`rii [i conservarea resurselor. Temperatur` = caracteristic` fizic` a diferitelor sisteme, apreciat` prin anumite m`rimi ce exprim` gradul de înc`lzire; se m`soar` în grade Celsius (sau Kelvin) cu termometre; se poate m`sura: temperatura aerului, temperatura apei, temperatura solului, temperatura activ`, temperatura cumulat` etc. Tehnologie = ansamblul proceselor, metodelor, opera]iilor etc. utilizate în scopul ob]inerii unui anumit produs. Terariu = spa]iu amenajat pentru cre[terea [i observarea unor animale ca: [erpi, broa[te ]estoase etc. Terasare = totalitatea lucr`rilor care se fac pe terenuri în pant`, constând în executarea unor trepte succesive (unele dup` altele) plane, în scopul prevenirii eroziunii solului.
134

temperatur`

Teras` = form` de relief cu aspect de treapt`, provenit` prin ridicarea scoar]ei terestre, dezvoltat` în lungul râurilor, pe ]`rmurile m`rilor [i lacurilor, pe versan]i. Teren viran = teren care, de[i se afl` într-un cartier construit [i locuit, este f`r` cl`diri [i, de obicei, neîngr`dit. Terenuri degradate = suprafe]e pe care, prin procese naturale (alunec`ri de teren, toren]ialitate, furtuni etc.) sau antropice (p`[unat, lucr`ri agricole, construc]ii etc.), se ajunge la înl`turarea par]ial` sau complet` a solului. Termite = furnici de origine tropical`, care tr`iesc în colonii [i sunt foarte d`un`toare, atacând mai ales lemnul; tr`iesc în Australia, Africa [i Europa, au dimensiuni mici, sunt incolore [i oarbe datorit` faptului c` tr`iesc doar în mu[uroaie construite pe sol sau în copaci. Terra = planeta noastr`; îi mai spunem [i P`mânt. Toleran]` = limitele varia]iei factorilor de mediu, în care un organism poate tr`i [i se dezvolt`.
135

termit`

Toleran]` ecologic` = caracteristica organismelor de a exista în condi]ii de mediu vitrege cantitativ sau calitativ, în compara]ie cu cele care le asigur` o existen]` normal`; este asigurat` de func]ia de autoreglare. Torent = curs de ap` rapid cu debit nestatornic, temporar, care apare în urma ploilor mari sau dup` topirea brusc` a z`pezii [i care curge vijelios pe pantele mun]ilor sau ale dealurilor; poate avea efecte devastatoare, distructive. Tornad` = furtun` violent` (în form` de vârtej) care afecteaz` aregiuni întinse; vârtej de vânt devastator cu o arie restrâns`, adesea înso]it de ploi toren]iale; are aspectul unei pâlnii cu o evolu]ie spiralat` [i cauzeaz` mari pierderi ca urmare a distrugerii tuturor obstacolelor (de regul`, vântul deplaseaz` trunchiuri de copaci, praf [i nisip, case, ma[ini etc). Toxic = caracteristic` a unei substan]e care provoac` intoxica]ii, otr`viri. Toxicitate = proprietate a unei substan]e, a unui mediu de a fi toxic; reziduurile toxice con]in substan]e care contamineaz` plantele, animalele [i omul.
136

torent

tornad`

Toxin` = substan]` otr`vitoare de natur` organic` sau anorganic`; prin p`trunderea într-un organism viu, provoac` deregl`ri ale metabolismului, respira]iei, circula]iei sângelui, tulbur`ri sau moartea. Transpira]ie = proces de eliminare a apei din ]esuturile organismelor; posibil` când umezeala aerului este mai redus` decât cea din porii ]esuturilor. Tributilin` = substan]` chimic`, rezistent` la ap`, folosit` la vopsitul chilei vapoarelor. Troposfer` = strat inferior al atmosferei (ajunge la 16-18 kilometri deasupra Ecuatorului [i 8-10 kilometri deasupra Polilor) care atinge suprafa]a solului [i în care se produc fenomenele meteorologice obi[nuite ce influen]eaz` suprafa]a P`mântului (vânturile, ploile, ninsorile, norii etc.); con]ine mai mult de jum`tate din cantitatea de aer a atmosferei. Tulpin` = parte a unei plante superioar` r`d`cinii, care sus]ine ramurile, frunzele, florile [i fructele [i prin care trece seva la diverse p`r]i ale plantei; unele tulpine îndeplinesc rolul de fotosintez`, altele
137

toxic

tulpin`

depoziteaz` substan]ele hr`nitoare de rezerv`; exist` tulpini aeriene (la arbori), tulpini subterane (bulbi, tuberculi etc.) [i tulpini acvatice (linti]`). Tunet = zgomot puternic, datorat dilat`rii bru[te a aerului, înso]itor al unei desc`rc`ri electrice atmosferice (fulger sau tr`snet).

138

tT
, ,
}`rm = fâ[ie de p`mânt marginal` a uscatului, la limita unei întinderi de ap`, sp`lat` tot timpul de valurile sau de maree, fapt care-I schimb` continuu aspectul; el evolueaz` în timp, se retrage sau înainteaz`; exist` ]`rmuri înalte [i ]`rmuri joase. }i]ei = amestec lichid de hidrocarburi solide, lichide [i gazoase, precum [i de al]i compu[i organici, vâscos, care se g`se[te sub form` de z`c`mânt [i din care, prin distilare, se ob]ine benzin`, motorin`, petrol lampant, vaselin`, uleiuri minerale etc.
]`rm

139

Ultraviolet = domeniu din spectrul radia]iilor electromagnetice situat dincolo de ultima culoare (violet) din domeniul vizibil; radia]iile ultraviolete sunt periculoase pentru ochi [i, în doze mari, pentru întregul organism; ele sunt emise de c`tre Soare. Umiditate = proprietatea unui corp sau a unui mediu ambiant de a absorbi [i de a re]ine o anumit` cantitate de ap` sau vapori de ap`; cantitatea de ap` pe care o are un material sau mediu. Unde electromagnetice = câmp electromagnetic variabil care se propag` în urma interac]iunii reciproce dintre varia]iile câmpului electric [i ale celui magnetic; cele mai importante caracteristici ale unei unde sunt viteza, amplitudinea [i lungimea de und`.
140

u U

Univers = lumea întreag`, ansamblul a tot ceea ce exist`, a tot ceea ce ne înconjoar`, v`zut [i nev`zut. Uragan = ciclon tropical caracterizat de vânt foarte puternic cu ac]iune distrug`toare, înso]it adesea de ploi toren]iale; în largul m`rii formeaz` valuri de 10-15 metri în`l]ime. Uraniu = metal radioactiv, cel mai folosit combustibil nuclear. Urbanizare = ac]iunea de dezvoltare intens` a ora[elor existente [i de cre[tere a num`rului de ora[e [i a popula]iei urbane; se poate realiza prin: extinderea ora[elor existente, trecerea unor a[ez`ri rurale în categoria celor urbane, p`trunderea unor caracteristici urbane în toate tipurile de comunit`]i. Utilizare durabil` = folosire a resurselor regenerabile într-un mod [i \ntr-un ritm care s` nu conduc` la declinul pe termen lung al acestora, men]inând poten]ialul lor în acord cu necesit`]ile [i aspira]iile genera]iilor prezente [i viitoare. Utilizarea solului = descrierea formelor [i a modului de utilizare a terenului.

141

vV
Val = mas` de ap` care înainteaz` prin mi[c`ri ondulatorii la suprafa]a unei m`ri, formând creste [i adâncuri; talaz. Val de poluan]i = mas` de aer cu o concentra]ie mare de poluan]i care, dac` sta]ioneaz` în regiuni locuite, provoac` îmboln`viri oamenilor, animalelor [i plantelor. Valen]` ecologic` = calitate a anumitor vie]uitoare de a tolera (accepta) modific`ri ale condi]iilor de mediu; exemple: lup, mistre] etc. Valorificarea de[eurilor (reziduurilor) = opera]ie prin care se recupereaz`, total sau par]ial, din de[euri diferite, substan]e care, dup` o prelucrare corespunz`toare,
142

val

pot fi reutilizate în diferite ramuri de activitate; aceast` activitate duce la reducerea suprafe]elor de teren necesare pentru depozitarea de[eurilor, ob]inerea de energie termic`, îngr`[`minte agricole, materiale de construc]ie, materiale refolosibile (metale, sticl`, hârtie, textile etc.). Vapori de ap` = ap` aflat` în stare gazoas`; sunt prezen]i în masele de aer dar [i în sol; prin condensare, dau pic`turi de ap`. Vân`toare = ac]iune de prindere sau ucidere a unui animal; a avut un rol deosebit în dispari]ia a numeroase specii de animale; comer]ul cu bl`nuri a fost [i este, înc`, un factor important de distrugere a animalelor s`lbatice. Vânturi = deplas`ri pe orizontal` a unor mase de aer provocate de diferen]a de presiune existent` între dou` regiuni ale atmosferei; se caracterizeaz` prin vitez` (intensitate), direc]ie [i durat`; se clasific` dup` m`rimea suprafe]ei afectate, dup` regimul anual, dup` în`l]ime, dup` locul de provenien]` etc.
143

vapori de ap`

Vânturile de Vest = sunt vânturi care bat în regiunile temperate, dinspre vest spre est, aduc precipita]ii bogate; sunt vânturi permanente pe teritoriul României. Vârst` = timp, durat` ce m`soar` un proces, o evolu]ie a unui sistem; subunitate a sc`rii geocronologice. Vegeta]ie = totalitate plantelor dintr-o regiune, zon`, ]ar`, distribuite [i asociate dup` anumite condi]ii naturale; mul]ime de plante. Versant = fiecare dintre coastele unui munte sau unui deal, înclinate, formate frecvent din fragmentarea zonei respective de c`tre râuri. Vertiginos = care se întâmpl` cu mare rapiditate. Via]` s`lbatic` = totalitatea plantelor [i animalelor s`lbatice. Vie]uitoare = totalitatea plantelor [i animalelor care tr`iesc. Viitur` = cre[terea brusc` [i puternic` a nivelului unei ape curg`toare, determinat` de ploi puternice, topiri bru[te ale z`pezilor, ruperea unor baraje etc.; pot provoca mari pagube.
144

vegeta]ie

versant

Vreme = totalitatea caracteristicilor elementelor naturale (temperatur`, vânturi, precipita]ii etc.), ale unui anumit loc, la un moment dat; intervalul de timp poate fi de o or`, câteva ore, o zi sau câteva zile. Vulcan = ridic`tur` muntoas`, de form` conic`, format` prin erup]ia la suprafa]a solului a lavei [i a unor produse magmatice, având în centru o deschiz`tur` larg`, numit` crater; este un poluator natural al atmosferei prin substan]ele toxice (cenu[`, bioxid de carbon, hidrogen sulfurat etc.) pe care le elimin` in timpul unei erup]ii, dar [i al solului, plantelor, animalelor [i omului prin distrugerea mediului natural din jurul vulcanului. Vulcan noroios = ridic`tur` conic` format` prin erup]ia la suprafa]a solului a unor gaze care antreneaz` ap` [i n`mol, rezultând o past` noroioas` care d` senza]ia c` iese continuu la suprafa]`, datorit` presiunii gazelor din adânc; la noi în ]ar`, astfel de vulcani sunt la BercaArb`na]i, în jude]ul Buz`u.
vulcan

145

zZ
Z`c`mânt = acumulare natural` de substan]e minerale [i organice utile, cu forme [i dimensiuni variate. Z`pad` = precipita]ie atmosferic` solid`, sub form` de fulgi albi, alc`tui]i din cristale de ghea]`; strat format din fulgi care acoper` solul când temperatura acestuia este sub 0 grade Celsius.
z`pad`

Z`pad` carbonic` = dioxid de carbon în stare solid`, folosit pentru ob]inerea ploilor artificiale. Zgomot = complex de sunete care apar ca urmare a activit`]ii omului din fabrici, transporturi, locuin]e etc.; poluarea sonor`, produs` de zgomot, este un factor de accentuare a stresului [i are efecte nega146

zgomot

tive asupra activit`]ilor economice; intensitatea zgomotelor se m`soar` în decibeli. Zgur` = cenu[` înt`rit`; de[eu rezultat în procesul de extragere a metalelor din minereuri sau la topirea metalelor. Zon` de protec]ie = regiune înconjur`toare a unui obiectiv, supus` unui regim de amenajare [i folosire în scopul protec]iei împotriva factorilor degradan]i. Zon` de protec]ie sanitar` = suprafa]` de teren, din jurul unei capt`ri de ap` potabil`, în care trebuie s` fie respectate normele sanitare specifice în scopul elimin`rii pericolului de impurificare a apei. Zon` poluat` = regiune bine delimitat` în care se înregistreaz` concentra]ii mari de poluan]i, peste limitele admisibile. Zon` protejat` = parte dintr-un teritoriu care cuprinde valori [tiin]ifice, ecologice sau peisagistice, supus` unui regim de protec]ie. Zooplancton = animale acvatice care plutesc în straturile superioare ale apelor f`r` a se deplasa (protozoare, crustacee, molu[te).
147

Organisme [i institu]ii interna]ionale care se ocup` cu protec]ia mediului
Consiliul Mondial de Afaceri pentru Dezvoltare Durabil` (W.B.C.S.D.) • alc`tuit din peste 160 de companii interna]ionale, din 30 de ]`ri, care reprezint` 20 de sectoare industriale principale, unite printr-un angajament de dezvoltare durabil`; • recunoscut la nivel mondial ca „vocea“ sectorului industrial în probleme de dezvoltare durabil` în dialogul cu ONG (Greenpeace, W.W.F. etc.); • partener al organiza]iilor interna]ionale: O.N.U., Banca Mondial`, F.M.I. etc. Asocia]ia Interna]ional` de Cercetare a Polu`rii Apelor (A.I.R.P.E.) • fondat` la Londra în 1962; • încurajeaz` cooperarea interna]ional` [i schimburile de informa]ii privitoare la cercetarea polu`rii, a calit`]ii apelor, organizarea reuniunilor interna]ionale.
148

Direc]ia „Mediul Înconjur`tor [i Protec]ia Consumatorului” din cadrul U.E. • creat` în 1973; • a publicat lista poluan]ilor, normele de calitate a mediului, normele produ[ilor, obiectivele calit`]ii mediului etc. Consiliul Federa]iilor Industriale Europene (C.I.F.E.) • are un program de lucru consacrat mediului pe schimburi de p`reri [i opinii asupra luptei contra polu`rii, între statele membre, colaborare cu U.E., N.A.T.O., Biroul European al O.M.S.; are contacte cu alte organiza]ii [i organisme care lupt` pentru protejarea mediului. Centrul Interna]ional de Industrie [i Mediu (C.H.E.) • are scopul de a-[i informa rapid membrii asupra evolu]iei lucr`rilor Programului O.N.U. pentru mediu (P.N.U.E.); • realizeaz` anchete pentru P.N.U.E. pe probleme de poluare din diferite industrii. Comisia Interna]ional` pentru Metodele de Analiz` a Pesticidelor (C.I.M.A.P.) Comisia Interna]ional` pentru Protec]ia Împotriva Radia]iilor (C.I.P.R.) • \nfiin]at` în 1928; • are scop de a lua m`suri de protejare a popula]iei împotriva radia]iilor de orice natur`.
149

Centrul Interna]ional de Cercet`ri pentru Cancer (C.I.R.C.) Centrul Interprofesional Tehnic de Studiere a Polu`rii Atmosferei (C.I.T.E.P.A.) - Clubul de la Roma • grup creat în 1968; • are ca scop protejarea popula]iei în condi]iile actuale de degradare a mediului înconjur`tor [i de epuizare a resurselor naturale. Conferin]a O.N.U. pentru Mediu [i Dezvoltare (C.N.U.E.D.) Conferin]a de la Rio (1992) • au fost prezente 178 de state ale lumii; • Declara]ia de la Rio este a C.N.U.E.D., a fost numit` „Charta Terrei“ [i cuprinde: - Conven]ia privind p`durile; - Conven]ia privind biodiversitatea (echilibrul \ntre microorganisme, plante, animale); - Conven]ia privind climatul; - Agenda 21 care cuprinde propuneri pentru finan]area ac]iunilor prioritare de dezvoltare din ]`rile în curs de dezvoltare. Conven]ia de la Londra (1954 [i 1973) • are ca scop prevenirea polu`rii provocate de navele maritime înc`rcate cu hidrocarburi. E.C.D.I.N. • program al Uniunii Europene, ce are ca scop înfiin]area unei b`nci de date asupra caracteristicilor fizice, chimice [i tehnice ale substan]elor produse în cantitate apreciabil`, indiferent de întrebuin]are sau gradul de toxicitate.
150

Agen]ia de Protec]ie a Mediului (E.P.A.) • creat` în 1970; • încurajeaz` activit`]ile de cercetare [i de lupt` împotriva polu`rii. Organiza]ia Na]iunilor Unite pentru Alimenta]ie [i Agricultur` (F.A.O.) • creat` în 1945; • are ca scop ameliorarea alimenta]iei [i nivelului de trai în statele membre; • exper]ii F.A.O. colaboreaz` strâns cu cei din O.M.S., în special pentru studierea problemelor de poluare. FoE (Friends of the Earth) www.foei.org • organiza]ie neguvernamental` creat` în 1969; • a pus bazele unei re]ele de grupuri din peste 70 de ]`ri care militeaz` pentru protec]ia mediului. Greenpeace • organiza]ie neguvernamental` creat` în 1971; • cerceteaz` toate domeniile care afecteaz` natura, de la instala]ii nucleare, pân` la efectul de ser`, traficul de[eurilor toxice [i radioactive. Grupul de Exper]i ce analizeaz` Aspectele {tiin]ifice ale Polu`rii (G.E.S.A.M.P.) • a evaluat riscurile pe care le prezint` peste 450 de substan]e care sunt transportate frecvent pe mare. Institutul {tiin]elor Mediului (I.E.S.) • grup interna]ional de ingineri [i oameni de [tiin]` care se ocup` de problemele mediului, dezvolt`rii [tiin]ei [i industriei.
151

Fondul Mondial pentru Natur` (W.W.F.) • creat în 1961; • are urm`torul program: - conservarea habitatelor amenin]ate, în special a p`durilor tropicale, insulelor oceanice, regiunilor polare, de[ertice, alpine etc.; - protec]ia speciilor amenin]ate (mamifere, p`s`ri, reptile, plante); - supravegherea respect`rii parametrilor biologici, legisla]iei [i reglement`rilor; - promovarea unor programe educa]ionale; - programe de conservare a naturii în Africa, America de Sud, arhipelagul Galapagos, Asia. Organiza]ia Na]iunilor Unite (O.N.U.) • creat` în 1945; • cuprinde numeroase institu]ii specializate în protec]ia mediului cum ar fi: · A.I.E.A. (Agen]ia Interna]ional` pentru Energie Atomic`) · O.A.A. (Organiza]ia pentru Agricultur` [i Alimenta]ie) · O.M.S. (Organiza]ia Mondial` a S`n`t`]ii) · O.M.M. (Organiza]ia Mondial` de Meteorologie) · O.M.I. (Organiza]ia Maritim` Interna]ional`) · U.N.E.S.C.O., cu programul MAB „Omul [i biosfera” · O.N.U.C.E.D. (Organiza]ia Na]iunilor Unite pentru ]`rile \n Curs de Dezvoltare) Programul Na]iunilor Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.) • are în vedere îmbun`t`]irea condi]iilor prezente [i perspectivele de viitor pentru oameni prin ini]ierea unor studii asupra pescuitului, p`durilor, fertilizarea zonelor de[ertice, via]a animalelor etc.
152

Programul Na]iunilor Unite pentru Mediu (P.N.U.E.) • are scopul de a veghea asupra echilibrului ecologic din oceane, de prevenire a eroziunii solului, îmbun`t`]irea calit`]ii apelor, protejarea plantelor [i vie]ii animalelor, îmbun`t`]irea calit`]ii vie]ii la sate [i ora[e. Comitetul Interna]ional pentru Problemele de Mediu (S.C.O.P.E.) Uniunea European` (U.E.) Uniunea Interna]ional` contra Cancerului (U.I.C.C.) Uniunea Interna]ional` pentru Conservarea Naturii [i resurselor sale (U.I.C.N.) Conferin]a Na]iunilor Unite privind Dezvoltarea (U.N.C.T.A.D.)

153

PLANTE DIN ROMÂNIA OCROTITE PRIN LEGE •Anghelica (ghin[urica) •Brându[a galben` •Bujorul românesc •Bujorul de step` •Bulbuci de munte •Cârcelul •Ciucu[oara de mare •Clopo]eii române[ti •Daria •Dre[e •Floarea de col] •Fr`sinelul •Garofi]a Pietrei Craiului •G`lbenelele •G`rdurari]a •Ghimpele •Ghin`ura galben` •Iedera alb` •Inul lui Borza •Laleaua pestri]` •Larice (zad`) •Laur •Mesteac`n pitic •Narcis` •Papucul doamnei •Roua cerului •Ruscu]` •Sângele voinicului •Smârdar (bujorul de munte) •Stânjenel •Strugurii ursului •Tisa •Zâmbrul
154

laur

floare de col]

narcis`

ANIMALE DIN ROMÂNIA OCROTITE PRIN LEGE •Acvila de câmp •Acvila de munte •Acvila mic` •Acvila ]ip`toare mare •Aspretele •Broasca ]estoas` de uscat dobrogean` •Broasca ]estoas` de uscat din Oltenia •Buha mare •Capra neagr` •C`lifarul alb •C`lifarul ro[u •Coco[ul de mesteac`n •Corbul •Dropia (numai femela) •Egreta mare •Egreta mic` •Leb`da cucuiat` •Leb`da de iarn` •Lop`tarul •Pelicanul comun •Pelicanul cre] •Piciorongul •Râsul •Spurcaciul •{orecarul comun •{orecarul înc`l]at •Uliul sur •Ursul carpatin •Viesparul •Vulturul alb •Vulturul b`rbos •Vulturul ple[uv negru •Vulturul ple[uv surd •Zimbrul

corb

egret`

rås

155

BIBLIOGRAFIE

Tomescu V. [.a. Metodica pred`rii geografiei [i [tiin]elor naturii în ciclul primar, Editura „Gheorghe Alexandru“, Craiova, 1999 Barnea C., Papadopol C. Poluarea [i protec]ia mediului, Editura {tiin]ific` [i Enciclopedic`, Bucure[ti, 1975 Ciarn`u R. [.a. Manual de ecologie [i protec]ia mediului, clasa a X-a, Editura Economic` Preuniversitaria, Bucure[ti, 2001 G`ldean N., Staicu G. Manual de ecologie [i protec]ia mediului, clasa a XI-a, Editura Economic` Preuniversitaria, Bucure[ti, 2001 Constantinescu N.N. Economia protec]iei mediului natural, Editura politic`, Bucure[ti, 1977 Deaconu F., Preda M. Hazarde naturale, Editura MJM, Craiova, 2000
156

Sima C. [.a. Ecologie [i protec]ia mediului înconjur`tor, Editura Independen]a Economic`, Pite[ti, 2000 Partin Z., R`dulescu C.M. Dic]ionar ecologic, Editura Garamond, Bucure[ti, 1995 Ielenicz M. [.a. Dic]ionar de geografie fizic`, Editura Corint, Bucure[ti, 1999 ********** Lexique de l’environnement francais et arabe, Editions La Croisée Des Chemins, Casablanca (Maroc), 2002 Integrare European` Documenta]ie online asupra Politicii de Mediu, www.ecsanet.org/Euinfo.htm. Agen]ia European` de Mediu, Centru European - Catalogul Surselor de Date www.mu.niedersachsen.de/cds/ Centrul Regional de Mediu pentru Europa Central` [i de Est www.rec.org Re]eaua StrawberryNet, a ONG-urilor de mediu www.ngo.ro EIONET http://eionet.eu.int/
157

Cuprins DIC}IONAR ORGANISME {I INSTITU}II INTERNA}IONALE CARE SE OCUP~ CU PROTEC}IA MEDIULUI PLANTE DIN ROMÅNIA OCROTITE PRIN LEGE ANIMALE DIN ROMÅNIA OCROTITE PRIN LEGE BIBLIOGRAFIE 9 -147 148 154 155 156

158

Ministerul Educa]iei [i Cercet`rii

„Creeaz`-]i mediul!”
este un proiect educa]ional finan]at de c`tre Holcim Romånia, derulat cu sprijinul Ministerul Educa]iei [i Cercet`rii [i implementat de c`tre Funda]ia CONCEPT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful