You are on page 1of 3

Denna information redogör kortfattat för regionala tillväxtnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 25 oktober

2013. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se/demokrati.

Nyheter i korthet:
Region Skåne satsar 600 000 kronor på Skånsk säljkompetens
Region Skånes regionala tillväxtnämnd beslutade idag att satsa 600 000 kronor på projektet Skånsk säljkomptens. Enligt OECD:s analys av Skåne är sysselsättning en av de stora utmaningarna. Fler växande företag utgör den enskilt viktigaste tillväxtkällan i ekonomin och det är bland små och medelstora företag som möjligheten är störst att skapa arbetstillfällen. Många av framtidens nya jobb kommer att skapas i små och medelstora företag. Här finns redan en stor kunskap och innovationskraft. Men i jämförelse med andra länder ligger vi efter när det gäller att möta kunderna och få ner namnteckningen på kontraktet. Med detta projekt vill vi öka kunskapen om försäljning på en rent akademiskt nivå kombinerat med att det ska vara ett stöd för företagen i mötet med kunden, säger Pontus Lindberg (M), regionala tillväxtnämndens ordförande.

Projektet ska genomföras tillsammans med Sydsvenska industri- och handelskammaren och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Genom projektet avser parterna främja den regionala utvecklingen genom generella insatser riktade mot små och medelstora företag i Skåne fram till år 2015. I det fortsatta arbetet kommer projektet ta avstamp i rapporten Review of the Academic Sales Research som Ekonomihögskolan vid Lunds universitet tagit fram. Rapporten sammanfattar den forskning som idag finns på området säljkompetens.

För kommentarer:
Pontus Lindberg (M) Regionråd och ordförande i regionala tillväxtnämnden Telefon: 0768-89 01 16 Ewa Bertz (FP) Förste vice ordförande i regionala tillväxtnämnden Telefon: 0706-03 43 39 Christine Axelsson (S) Regionråd och andre vice ordförande i regionala tillväxtnämnden Telefon: 044-309 32 37

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2012). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Dagordning på regionala tillväxtnämndens möte 25 oktober 2013 1 – 3. Justering av protokoll, anmälan av delegationsbeslut samt anmälan av informationshandlingar

4. Arkitekturpris 2013
Region Skåne delar årligen ut Region Skånes designstipendier till två designers i Skåne och Skånes Arkitekturpris i samarbete med Sveriges Arkitekter Skåne. Syftet är att lyfta fram skånsk form samt utveckla nya arenor för möten inom arkitektur och design kopplat till stadsutveckling, mötesplatser och näringslivets utveckling.

Regionala tillväxtnämnden beslutade att
1. ge ordförande i uppdrag att utse Skånes Arkitekturpris 2013.

5. Designstipendier 2013
Region Skåne delar årligen ut Region Skånes designstipendier till två designers i Skåne och Skånes Arkitekturpris i samarbete med Sveriges Arkitekter Skåne. Syftet är att lyfta fram skånsk form samt utveckla nya arenor för möten inom arkitektur och design kopplat till stadsutveckling, mötesplatser och näringslivets utveckling.

Regionala tillväxtnämnden beslutade att
1. ge ordförande i uppdrag att utse Skånes Designpris 2013.

6. Region Skånes miljöpris, miljöstipendier och hederspris 2013
Regionala tillväxtnämnden utdelar Region Skånes miljöpris, miljöstipendier och hederspris 2013 och utdelningen sker samlat med arkitektur och designprisen samt Sustainable business hubs ”Cleantech award” den 11 november.

Regionala tillväxtnämnden beslutade att
1. ge ordförande i uppdrag att utse Region Skånes miljöpristagare, miljöstipendiater och hederspristagare 2013.

7. Remiss. Strukturplan för Skåne Nordväst
Region Skåne har beretts möjlighet att lämna synpunkter på samrådsförslaget till Strukturplan för Skåne Nordväst. Syftet med strukturplanen är att ta fram gemensamma ställningstaganden för översiktlig planering i de elva kommuner som ingår i Skåne Nordväst.

Pressinformation – Regionala tillväxtnämnden 2013-10-25

2

Regionala tillväxtnämnden beslutade att
1. översända föreliggande yttrande till Skåne Nordväst.

8. Remiss. Strukturbild MalmöLund
Region Skåne har fått möjlighet att yttra sig över Strukturbild MalmöLund - En konkretisering av MalmöLund-visonen för 2030. Genom ett gemensamt visionsarbete har Malmö och Lund satt en inriktning för en samverkan mellan kommunerna. Strukturbild MalmöLund är en konkretisering av det visionsarbete som genomförts i kommunerna.

Regionala tillväxtnämnden beslutade att
1. översända föreliggande yttrande till MalmöLund.

9. Skånsk säljkompetens
Med projektet Skånsk Säljkompetens vill de deltagande partnerna förbättra det strategiska säljarbetet i små och medelstora företag i Skåne, höja statusen på säljyrket samt undersöka möjligheterna att på sikt inrätta en säljprofessur.

Regionala tillväxtnämnden beslutade att
1. bevilja 200 000 kronor 2013, ansvarsområde 34850 Fria medel Affärsutveckling & konkurrenskraft, till Sydsvenska Industri- och Handelskammaren för projektet Skånsk Säljkompetens under förutsättning att övriga finansiärer fullföljer sina åtaganden. 2. bevilja 200 000 kronor 2014 och 200 000 kronor 2015, ansvar 34850, under förutsättning att regionfullmäktige beslutar i enlighet med rambudget och att övriga finansiärer fullföljer sina åtaganden. 3. Region Skånes medverkan i form av logotyp och muntlig information ska finnas med vid alla aktiviteter. 4. Projektet ska återrapporteras 2 gånger/år till regionala tillväxtnämnden

10. Remiss. Delbetänkandet Effektivare bredbandsstöd SOU 2013:47
Utredningen har i uppdrag att göra en utvärdering av regeringens bredbandsstrategi. I arbetet ingår bland annat att följa upp hur tillgången till bredband har utvecklats i förhållande till målen i regeringens bredbandsstrategi och den digitala agendan för Europa. Utredningen ska vara klar 31 december 2013. Region Skåne lämnar i yttrandet synpunkter på det delbetänkande som presenterats. Region Skåne är positiv till utredningen och de förslag som redovisas.

Regionala tillväxtnämnden beslutade att
1. överlämna föreliggande yttrande till regeringen

Pressinformation – Regionala tillväxtnämnden 2013-10-25

3