You are on page 1of 3

Nguyên lý ghép kênh theo bước sóng 1.

Cho một tuyến truyền dẫn quang WDM truyền 8 bước sóng λ1, λ2, λ3 ,λ4, λ5, λ6, λ7 và λ8. Biết λ1 λ2 , λ4 và λ5 truyền tín hiệu STM-16; λ3, λ6 và λ8 truyền tín hiệu STM-64, λ7 truyền tín hiệu STM-4. a. Tính số luồng E1 tối đa có thể truyền qua tuyến truyền dẫn quang WDM này? b. Tính số kênh thoại (64kb/s) tối đa có thể truyền qua tuyến quang WDM này? Coupler/Splitter 1. Cho một splitter 1:2 có suy hao vượt (excess loss) Pex= 0.06dB, hệ số tách 40:60. Tại một ngõ ra của splitter, công suất quang đo được là 1mW. Hãy xác định công suất quang ở ngõ vào của splitter này? 2. Cho một coupler 3dB có độ đồng nhất U=0.09dB, suy hao vượt (excess loss) Pex=0.15dB. Nếu công suất tín hiệu ở ngõ vào bằng 2 mW, hãy xác định: a. Công suất tín hiệu ở hai ngõ ra của coupler? b. Suy hao xen (insertion loss) ở hai ngõ ra của coupler? 3. Cho một splitter 1:2 có hệ số tách ghép (coupling ratio) 99:1, Excess loss = 0,05 dB. Hãy xác định công suất ở hai ngõ ra của bộ splitter nếu công suất tín hiệu ở ngõ vào là -3 dBm. Cho biết ứng dụng của lọai splitter này trong hệ thống thông tin quang? 4. Chứng minh công thức: IL = CR + Pex. Công thức này có thể áp dụng được với coupler 3dB có hệ số đồng nhất U > 0 hay không? 5. Mạng PON (như hình bên) sử dụng các tap coupler 95:5 có suy hao vượt Pex = 0,2dB. OLT có công suất phát PT=0,25mW. Chiều dài đoạn L1=2km, L2=L3=L4 =200m, Lu1 = Lu4 =50m. Suy hao của sợi quang 0,5dB/km. Tại mỗi ONU có suy hao do hàn nối là 1dB. Hỏi: a. Công suất quang thu được tại ONU1 bằng bao nhiêu? b. Độ nhạy của ONU4 bằng bao nhiêu để có thể lắp đặt được? 6. Mạng PON (như hình bên) sử dụng 2 splitter S1 (1x4) và S2 (1x16) có suy hao xen IL1(S1)=7,5dB, IL2(S2)=14dB, độ đồng nhất U1 và U2. OLT có công suất phát PT=0,2mW. Chiều dài đoạn L1=3km, L2=1,5km, L3 = 300m. Suy hao của sợi quang 0,5dB/km. Tại mỗi ONU có suy hao do hàn nối là 2dB. Hãy xác định: a. Công suất quang thu được tại ONU16 nếu U1 = U2 = 0dB. b. Độ nhạy của các ONU bằng bao nhiêu để có thể lắp đặt được nếu U1 = U2 = 1dB? Giả sử giá trị IL1 và IL2 được cho ở trên là giá trị tốt nhất trong các trường hợp của S1 và S2.

2. Biết tín hiệu quang được truyền tại bước sóng 1310nm có tốc độ bit truyền 1Gb/s. E Æ B. hiệu suất lượng tử của photodiode là 85%. C Æ E. Dựa trên topo vật lý ở câu b. Vẽ topo vật lý của mạng quang trên.Định tuyến và gán bước sóng cho mạng quang WDM 1. Hãy: a. B Æ A. F Æ D. sử dụng thuật tóan longest first để gán bước sóng cho mạng quang. Vẽ topo logic của mạng quang trên. 2. d. 2. bước sóng họat động 1550 nm. Hãy chứng minh rằng để đạt được BER = 10-10. Xác định độ nhạy của máy thu tách sóng heterodyne đồng bộ FSK để đạt được tỷ số BER = 5x10-11. sử dụng thuật tóan largest first để gán bước sóng cho mạng quang. Hãy cho nhận xét về tính tối ưu của việc định tuyến trong mạng quang trên? Thông tin quang Coherent 1. tốc độ bit truyền dẫn 622 Mb/s. Sử dụng thuật tóan longest first để gán bước sóng cho các lightpath? b. Hỏi: a. E Æ F. c. b. Một mạng quang WDM như hình vẽ bên có các kết nối giữa các node mạng như sau: A Æ E. F Æ C. Một máy thu sử dụng kỹ thuật ASK heterodyne tách sóng đồng bộ có các đặc điểm: linh kiện thu quang PIN có hiệu suất lượng tử 80%. Xác định tỷ số bit lỗi (BER) tại máy thu nếu công suất quang thu được bằng -57dBm . 3. D Æ B. Một mạng quang WDM có các kết nối giữa các node mạng như hình vẽ. Dựa trên topo vật lý ở câu b. hệ thống heterodyne đồng bộ PSK lý tưởng cần số photon trung bình photon/bit là 20.

Tín hiệu ánh sáng được truyền tại bước sóng λ=1550nm có suy hao trung bình khi truyền qua sợi quang là 0. Đoạn L1 có chiều dài 160 km. PASE2 OA1 L2=120km OA2 L3=130km Rx Cho một tuyến truyền dẫn quang sử dụng hai bộ khuếch đại quang (OA) có thông số: G1=30dB.Xác định hệ số nhiễu NF của OA1? . Hỏi: a. sử dụng khuếch đại quang SOA. Hỏi: a.22 dB/km. Máy phát có công suất phát PT. PT bằng bao nhiêu để tuyến quang trên có thể lắp đặt được? c. máy thu và các bộ khuếch đại. cách 4 km lại có một mối hàn có suy hao 0. Tại ngõ ra của máy phát Tx có công suất PT = 2mW. tỷ số SNRT = 35dB. EDFA hay RA cho các bộ khuếch đại quang trên? Giải thích. PASE2 = -30dBm.2dB/km tại λ=1550nm. người ta sử dụng khuếch đại EDFA hay khuếch đại Raman (giải thích)? Khi đó cần sử dụng laser bơm có bước sóng bằng bao nhiêu? 5. NF1 = 6.02 dB/mối hàn. Trên tuyến quang. Khuếch đại quang được sử dụng tại OA1 và OA2 có khác nhau không? Giải thích. Biết sợi quang có suy hao trung bình α = 0.5mW. Máy thu Rx có độ nhạy -30 dBm. SNR tại máy phát bằng 30dB. Máy thu Rx có độ nhạy -28 dBm. c. PASE1 G2.Xác định tỷ số SNR tại máy thu Rx? 3. Tỷ số SNR thu được tại ngõ ra của OA2? Biết các thông số của OA1 và OA2 như sau: G1 = 12dB. Độ lợi của bộ khuếch đại bằng bao nhiêu để tuyến quang trên có thể lắp đặt được? b. Bỏ qua suy hao ghép quang tại máy phát và các bộ khuếch quang. tỷ số SNR tại ngõ ra của máy phát Tx là 28dB. Bỏ qua suy hao ghép quang tại máy phát. Để khuếch đại tín hiệu quang có bước sóng 1590 nm. 4. b. Bỏ qua suy hao do hàn nối và nhiễu do sợi quang gây nên. Giả sử PT = 1mW. … như hình vẽ. Hãy cho biết: a. PT = 2 mW Tx EDFA OA L2=150km L1=140 km Rx Cho một tuyến truyền dẫn quang sử dụng khuếch quang EDFA (OA) có công suất nhiễu ASE PASE = -28dBm như hình vẽ. cần sử dụng nguồn bơm có bước sóng bằng bao nhiêu? .05dB/mối hàn. suy hao trung bình của sợi quang 0. Tx PT L1=125km G1.5 dB.22 dB/km. Nếu các kênh quang truyền tín hiệu tại các bước sóng thuộc băng C. Sử dụng khuếch đại quang Raman trong hệ thống WDM họat động trong băng L. PASE2 = -26 dBm. G2 = 25dB. PASE1 = -29dBm. cách 4 km lại có một mối hàn có suy hao 0. Tx OA1 L1 OA2 L2 OA3 OAn-1 L3 Ln OAn Rx Một tuyến quang WDM sử dụng các bộ khuếch đại quang OA1. tuyến quang trên có lắp đặt được hay không? b. Tỷ số SNR tại ngõ vào của máy thu? 2.Khuếch đại quang 1. G2=29dB. OA2. . Nếu PT = 0.