You are on page 1of 10

250.

Consiliul de administraţie al societăţii „Coral" SA, administrată în sistem unitar, este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acţionarilor. Care sunt competenţele de bază ale consiliului de administraţie al societăţii „Coral" SA care nu pot fi delegate directorilor? Raspuns: art142 Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor: a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii; b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare; c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor; d) supravegherea activitatii directorilor; e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotarârilor acesteia; f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei. 251. Membrii consiliului de administraţie al societăţii „Primex" SA, administrată în sistem unitar, potrivit art. 1441 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, trebuie să îşi exercite mandatul cu prudenţa şi diligenţa unui bun administrator. Unul dintre administratori ia o decizie de afaceri fiind în mod rezonabil îndreptăţit să considere că acţionează în interesul societăţii şi pe baza unei informaţii adecvate. în ce constă o decizie de afaceri potrivit Legii nr. 31/1990? Raspuns: Decizie de afaceri, in sensul prezentei legi, este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite masuri cu privire la administrarea societatii. 252. Care sunt drepturile acţionarilor unei societăţi europene pe acţiuni care nu au votat în favoarea hotărârii adunării generale prin care a fost aprobat transferul sediului într-un alt stat membru al Uniunii Europene? Raspuns: Art. 270^2e) (1) Actionarii care nu au votat in favoarea hotararii adunarii generale prin care a fost aprobat transferul sediului intr-un alt stat membru au dreptul de a se retrage din societate si de a solicita cumpararea actiunilor lor de catre societate. 253. Care este temeiul juridic al obţinerii remuneraţiei directorilor unei societăţi pe acţiuni administrate în sistem unitar şi cu ce este asimilată remuneraţia respectivă, din punct de vedere fiscal? Raspuns: Art. 153_18. - (1) Remuneratia membrilor consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere este stabilita prin actul constitutiv sau prin hotarâre a adunarii generale a actionarilor. (2) Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere însarcinati cu functii specifice în cadrul organului respectiv, precum si remuneratia directorilor, în sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, în sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administratie, respectiv de consiliul de supraveghere. Actul

Care sunt obligaţiile cenzorilor din cadrul unei societăţi comerciale pe acţiuni administrate în sistem unitar? Raspuns: Obligatiile cenzorilor . judecatorul-delegat numeste. . Acestia vor intocmi un raport cuprinzand descrierea si modul de evaluare a fiecarui bun aportat si vor evidentia daca valoarea acestuia corespunde numarului si valorii actiunilor acordate in schimb. sa înstraineze. contra unei sume de bani reprezentând mai puţin de o zecime din valoarea capitalului social subscris. 150. în nume propriu.constitutiv sau adunarea generala a actionarilor fixeaza limitele generale ale tuturor remuneratiilor acordate în acest fel.sa verifice daca registrele sunt regulat tinute si daca evaluarea patrimoiniului societatii s-a facut potrivit regulilor stabilite pentru intocmirea bilantului.sa supravegheze gestiunea societatii . bunuri de la societate având o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societăţii. precum si alte elemente indicate de judecatoruldelegat. 0 societate comercială pe acţiuni administrată în sistem unitar dobândeşte un bun de la un acţionar. Remuneratia directorilor este asimilata din punct de vedere fiscal veniturilor din salarii si se impoziteaza potrivit legislatiei in materie. în termen de un an de la constituire. a unui bun de la un fondator ori actionar. 255. Administratorul A. al unei societăţi comerciale pe acţiuni administrate în sistem unitar înstrăinează. Registrul comerţului refuză înscrierea înstrăinării. operatiuni incheiate de fondatori pe seama societatii ce se constituie si pe care aceasta urmeaza sa le ia asupra sa. contra unei sume sau a altor contravalori reprezentand cel putin o zecime din valoarea capitalului social subscris.(1) Daca prin actul constitutiv nu se dispune altfel si sub rezerva dispozitiilor art. numai dupa obtinerea aprobarii adunarii generale extraordinare. va fi supusa aprobarii prealabile a adunarii generale a actionarilor. în nume propriu.T. va fi mentionata in registrul comertului si va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. 441. sub sanctiunea nulitatii. daca exista aporturi in natura. Registrul comerţului refuză înscrierea vânzării.(1) Dobandirea de catre societate. 115. . 256. . Vânzarea s-a realizat fără nicio formalitate. Pe ce temei juridic? Raspuns: Art. administratorul va putea.sa verifice daca bilantul si contul de profit si pierderi sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele . La societatile pe actiuni. 254. intr-un interval de cel mult 2 ani de la constituire sau de la autorizarea inceperii activitatii societatii. Este interzis cenzorilor sa comunice actionarilor in particular sau tertilor datele referitoare la operatiunile societatii. în conditiile prevazute la art. Partea a IV-a. in termen de 5 zile de la inregistrarea cererii. respectiv sa dobândeasca. bunuri catre sau de la societate. si intr-un ziar cu larga raspandire. unul sau mai multi experti din lista expertilor autorizati. 441.sa prezinte un raport adunarii generale referitor la verificarile si propunerile privind bilantul si repartizarea beneficiilor( conditie fara de care adunarea generala nu va putea aproba bilantul si contul de profit si pierderi). Pe ce temei juridic? Raspuns: Art. înstrăinarea s-a realizat fără nicio formalitate. având o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societatii. avantaje rezervate oricarei persoane care a participat la constituirea societatii sau la tranzactii conducand la acordarea autorizatiei. constatate cu ocazia exercitarii mandatului lor. .

sub sanctiunea platii de daune cominatorii. sa le regularizeze. a) Organele societăţii pot fi obligate să acopere neregularităţile constatate? Cine poate invoca aceste neregularităţi şi unde? Art. de administrare si de control ale societatii raspund nelimitat si solidar pentru prejudiciul cauzat prin neregularitatile constatate. al auditorilor financiari. Aceştia au sesizat existenţa neregularităţii la organele de conducere ale societăţii. NU In cazul societatilor pe actiuni organizate potrivit sistemului dualist. NU Cenzorii trebuie sa îsi exercite personal mandatul. lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul auditorilor. după caz. (2) Daca societatea nu se conformeaza. orice persoana interesata poate cere tribunalului sa oblige organele societatii. b) Ce sancţiune se aplică societăţii? Fondatorii. precum si primii membri ai organelor de conducere. 259. NU In cazul societatilor pe actiuni organizate potrivit sistemului dualist. DA c) Adunarea generală a acţionarilor poate aproba situaţiile financiare numai dacă acestea sunt însoţite de raportul cenzorilor sau. precum şi aprobarea planificării financiare. Alegeţi afirmaţia corectă. reprezentantii societatii.257. lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul consiliului de supraveghere 258. Doi fondatori ai societăţii comerciale „Ficus" SA au constatat după înmatriculare că actului constitutiv îi lipseşte o menţiune prevăzută de lege. 48 (1) In cazul unor neregularitati constatate dupa inmatriculare. Cine şi cum este răspunzător pentru prejudiciul cauzat societăţii ca urmare a unor neregularităţi constatate în urma înmatriculării societătii şi neacoperite de către societate în termenul prevăzut de lege? Raspuns: . in cel mult 8 zile de la data constatarii acelor neregularitati. pentru a fi înlăturată. iar pentru cele incorecte enunţaţi corespunzător răspunsul corect: a) Societatea cu răspundere limitată este obligată să verse jumătate din capitalul social subscris la data constituirii. 9^1 Societatea in nume colectiv.cel mult opt zile de la data constatării acelei neregularităţi. Societatea nu a luat măsuri în acest sens în termenul prevăzut de lege . societatea in comandita simpla si societatea cu raspundere limitata sunt obligate sa verse integral la data constituirii capitalul social subscris. (3) Dreptul la actiunea de regularizare se prescrie prin trecerea unui termen de un an de la data inmatricularii societatii. e) în cazul societăţilor pe acţiuni organizate potrivit sistemului dualist. NU Art. societatea este obligata sa ia masuri pentru inlaturarea lor. lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor. lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul consiliului de supraveghere f) în cazul societăţilor pe acţiuni organizate potrivit sistemului unitar. b) Consiliul de administraţie al societăţii administrate în sistem unitar stabileşte politicile contabile şi sistemul de control financiar. DA d) Cenzorii au dreptul să împuternicească persoane cu calitatea de experţi contabili pentru a le exercita mandatul.

prin hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor.M. acţiunile au fost oferite spre subscriere publicului. a) Societatea îşi poate modifica sistemul de administraţie pe parcursul existenţei ei? Art. Prevederile prezentei legi privitoare la cenzori nu sunt aplicabile societatilor care opteaza pentru sistemul dualist de administrare Sistemul unitar. societatea îşi modifică actul constitutiv în sensul optării pentru sistemul dualist de administrare. numărul acestora fiind intotdeauna impar. de administrare si de control ale societatii raspund nelimitat si solidar pentru prejudiciul cauzat prin neregularitatile constatate. potrivit prevederilor Legii nr. au fost cumpărate. Societatea comercială „Farim" SA şi-a constituit în anul 2010 un fond de rezervă. Raspuns: Cauza nu este fondata. Exercitarea dreptului de preferinta se va putea realiza numai in interiorul termenului hotarat de adunarea generala sau de consiliul de administratie. are trei cenzori şi un supleant. reprezentantii societatii. administrată în sistem unitar. 153 (1) Prin actul constitutiv se poate stipula ca societatea pe actiuni este administrata de un directorat si de un consiliu de supraveghere. Sistemul dualist presupune organizarea conducerii societăţii prin înfiinţarea a două organe de conducere. Partea a IV-a. Dupa expirarea acestui termen. actionarii nu si-au exercitat dreptul de preferinta in termenul stabilit de 35 zile. in conformitate cu prevederile prezentei subsectiuni. In toate situatiile. 31/1990. respectiv a deciziei consiliului de administratie/directoratului. emanând de la societate. actiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului. aleşi de adunarea generală a acţionarilor. după care. ofertele. arătaţi consecinţele produse cu privire la controlul de gestiune al societăţii şi cu privire la cenzori. Societăţile pe acţiuni care optează pentru sistemul dualist de administrare sunt supuse auditului financiar. într-un consiliu de administraţie Exista obligaţia numirii unui număr minim de administratori . b) în funcţie de răspunsul ales. Adunarea generală a hotărât un termen de exercitare a dreptului de preferinţă de către acţionari de 35 de zile pentru subscrierea acţiunilor. prin preluări din profitul societăţii. Cenzorii sunt obligati sa supravegheze gestiunea societatii. Societatea comercială „Farma" SA. respectiv directoratul şi consiliul de supraveghere. 261. După doi ani de la constituire. în acelaşi . în toate facturile.Fondatorii. de 10%.. tarifele. termenul acordat pentru exercitarea drepturilor de preferinta nu poate fi mai mic de o luna de la data publicarii hotararii adunarii generale. situaţie în care consiliul de administraţie trebuie alcătuit din cel puţin trei administratori . comenzile. daca actul constitutiv nu prevede alt termen. in Monitorul Oficial al Romaniei. A. în cazul societăţilor pe acţiuni ale căror situaţii financiare anuale fac obiectul unei obligaţii legale de auditare. 260. sa verifice daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele. . precum si primii membri ai organelor de conducere. societatea pe acţiuni este administrată de unul sau mai mulţi administratori. (2) Actul constitutiv poate fi modificat in cursul existentei societatii prin hotarare a adunarii generale extraordinare a actionarilor. aceştia se vor constitui obligatoriu. prospectele şi alte documente întrebuinţate în comerţ. în termen de 36 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale în Monitorul Oficial al României. în termen de cinci zile de la această dată.T. 262. trebuie să se menţioneze «societate administrată în sistem dualist». in vederea introducerii sau a eliminarii unei astfel de prevederi. dacă sunt mai mulţi administratori. Ce a hotărât instanţa? Motivaţi. daca acestea din urma sunt tinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare. respectiv directorat. Explicaţi. şi A. au chemat în judecată societatea motivând că au dreptul de preferinţă asupra acţiunilor respective.. acţionari ai societăţii. Adunarea generală extraordinară a societăţii comerciale „Farex" SA a hotărât majorarea capitalului social.

administrată în sistem unitar. în ce constă obligaţia de non-concurenţă a administratorilor unei societăţi cu răspundere limitată şi care este sancţiunea în cazul încălcării acestei obligaţii? Raspuns: Administratorii nu pot primi. Ce hotărăsc fondatorii în acest caz? Raspuns: Art. prin vânzarea acţiunilor la un curs mai mare decât valoarea lor nominală. fondatorii sunt obligati sa supuna aprobarii adunarii constitutive majorarea sau. O societate comercială. are ca obiect de activitate menţionat în actul constitutiv numai comercializarea de articole de îmbrăcăminte. dintr-o societate cu răspundere limitată a transmis părţile sale sociale unei alte persoane. o societate pe acţiuni prevede. reducerea capitalului social la nivelul subscriptiei. Raspuns: se include în fondul de rezerva. daca acest excedent nu este întrebuintat la plata cheltuielilor de emisiune sau destinat amortizarilor. întocmesc sub forma înscrisului sub semnătură privată un prospect de emisiune.C. transmiterea fiind aprobată de asociaţii reprezentând 3/4 din capitalul social. excedentul obtinut prin vânzarea actiunilor la un curs mai mare decât valoarea lor nominala. în urma unei verificări efectuate la locul desfăşurării comerţului. 267. Fondatorii unei societăţi pe acţiuni.an s-a obţinut un excedent. Pentru ce motiv oficiul registrului comerţului respinge prospectul de emisiune? Raspuns: Prospectele de emisiune care nu cuprind toate mentiunile sunt nule. asupra partii ce i s-ar cuveni prin lichidare. 265.000 euro. dupa caz. „Impex" SRL. Acesta este semnat de fondatori şi depus la oficiul registrului comerţului în vederea autorizării publicării de către judecătorul delegat.Daca subscrierile publice depasesc capitalul social prevazut în prospectul de emisiune sau sunt mai mici decât acesta. Este îndreptăţită cererea de opoziţie a unora dintre creditorii sociali? Explicaţi. nici sa faca acelasi fel de comert ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice. un capital social de 25.000 euro. Unii creditori sociali au formulat cerere de opoziţie cu privire la transmiterea efectuată. Prospectul de emisiune cuprinde şi data închiderii subscripţiei. chiar daca acesta a atins suma prevazuta. Se constată că subscrierile publice sunt de 26. 22. sub sanctiunea revocarii si raspunderii pentru daune. 66 (1) Pe durata societatii. 264. 31/1990. Prospectul de emisiune cuprinde datele prevăzute la art. 263. în prospectul de emisiune. din afara societăţii. . iar dupa dizolvarea societatii. Asociatul A. in timpul duratei societatii. (2) Creditorii prevazuti la alin. mandatul de administrator in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate. (1) pot totusi popri. Unde va fi inclus excedentul obţinut de „Farim" SA? Motivaţi. care nu a fost întrebuinţat la plata cheltuielilor de emisiune şi nici destinat amortizărilor. cu 1. 8 al Legii nr. în vederea constituirii prin subscripţie publică. 266. partile ce s-ar cuveni asociatilor prin lichidare sau pot sechestra si vinde actiunile debitorului lor. Raspuns: Art. Ce sancţiune i se aplică societăţii şi cine declară această sancţiune? Raspuns: . se constată că SC „Impex" SRL comercializează şi produse alimentare. respectiv pe cenzori. cu excepţia celor care îi privesc pe administratori şi directori.000 euro mai mult. fara autorizarea adunarii asociatilor. creditorii asociatului pot sa-si exercite drepturile lor numai asupra partii din beneficiile cuvenite asociatului dupa bilantul contabil.

în termenul prevăzut prin actul constitutiv. de coordonare. Ce societăţi comerciale pot fi implicate în operaţiunea de fuziune trans. şi textul complet al actului constitutiv.000 euro.Nulitatea unei societati inmatriculate in registrul comertului poate fi declarata de tribunal numai atunci cand actul constitutiv nu prevede obiectul sau de activitate. sa faca un inventar si sa incheie un bilant. existent in momentul autorizarii (art. Competenta de verificare a legalitatii fuziunii. La . dupa caz. in conditiile prezentei legi. prin modificarea actului constitutiv. in sensul art. Care sunt obligaţiile lichidatorilor pe care trebuie să le execute personal după preluarea acestei funcţii? Raspuns: Lichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze patrimoniul societatii. contractul cuprinde. care sa constate situatia exacta a activului si pasivului societatii. în schimbul aporturilor. in vederea echivalarii. 161/2003 cu privire la cuprinsul contractului.persoana juridica romana sau societate europeana cu sediul social in Romania -. administratia centrala ori sediul principal in alte state membre ale Uniunii Europene sau in state apartinand Spatiului Economic European. acestia vor tine un registru cu toate operatiunile lichidarii.si societatile europene cu sediul social in Romania pot fuziona. in ordinea datei lor. cu modificarile ulterioare. L065 din 14 martie 1968. 1 din Directiva Consiliului 68/151/CEE din 9 martie 1968. actualizat cu toate modificările. cu societati comerciale care au sediul social sau. şi elementele stabilite de art. daca este cazul. L31/1990 modificata si republicata) In speta.000 euro. daca este cazul. 122 din Legea nr. Prin hotararea judecatoreasca de declarare a nulitatii se vor numi si lichidatorii societatii. Prin actul constitutiv al unei societăţi pe acţiuni. indice 1.220. de asemenea. indata dupa preluarea functiei. valoarea de 15 000 euro depaseste jumatatea capitalului autorizat (depaseste 1/2 din cei 28000 euro cap social subscris) 269. sub aspectul procedurii pe care o urmeaza societatile participante la fuziune . pentru protejarea intereselor asociatilor sau tertilor. de îndată ce au preluat această funcţie.persoane juridice romane sau societatile europene cu sediul social in Romania . în formă autentică. societatile cu raspundere limitata persoane juridice romane . 268. societatea nou-infiintata. societatea comercială îşi majorează capitalul social prin emiterea de noi acţiuni. 272.si. si actele societatii. respectiv cu membrii directoratului societatii. Patru societăţi pe acţiuni încheie un contract prin care constituie un grup de interes economic. apartine judecatorului delegat la oficiul registrului comertului unde sunt inmatriculate societatile persoane juridice romane sau societatile europene cu sediul social in Romania participante la fuziune. cu o valoare de 15. Registrul comerţului refuză depunerea actului modificator. denumite in continuare state membre. Pe ce motiv? Raspuns: RC refuza depunerea. ori.frontalieră şi ce instituţie are competenţa de a verifica legalitatea fuziunii? Raspuns: Societatile pe actiuni. 271. De asemenea. 58 al doilea paragraf din Tratatul de instituire a Comunitatilor Europene. respectiv de membrii directoratului. registrele ce li s-au incredintat de administratori. Capitalul subscris la data constituirii este de 28. Contractul este încheiat în formă autentică. societatile in comandita pe actiuni. inclusiv societatea absorbanta. si sa le semneze. a garantiilor impuse societatilor in statele membre. respectiv cu membrii directoratului societăţii? Raspuns: Lichidatorii sunt datori. Care sunt obligaţiile lichidatorilor. deoarece valoarea nominala a capitalului autorizat nu poate depasi jumatate din capitalul social subscris. obligaţii care se execută împreună cu directorii şi administratorii. 270. si care functioneaza in una dintre formele juridice prevazute de art. alin 3. publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. societatea nou-infiintata . sau cu societati europene cu sediul social in alte state membre. consiliul de administraţie a fost autorizat ca în termen de trei ani de la data înmatriculării să îşi majoreze capitalul social subscris până la o valoare nominală determinată (capital autorizat). ca impreuna cu directorii si administratorii.

Pop vinde automobilul în cauză la data de 01. deoarece V. La data de 20. Sunt valabile clauzele referitoare la drepturile membrilor grupului şi la distribuirea profitului către grup? Explicaţi. între membrii grupului. 273.să fie reprezentate prin acţiuni nominative. Care este natura juridică a operaţiunilor realizate de V. Pop cumpără la data de 01. în principal. Pop? Argumentaţi răspunsul ales. cu scopul de a locui în aceasta. Cumpărarea este comercială dacă a fost făcută cu intentia de revânzare. înmatricularea grupului de interes economic în registrul comerţului prezumă calitatea de comerciant. 276. cumpără la data de 01. iar vânzarea este comercială dacă a fost precedată de o cumpărare (comercială) făcută cu scop de revânzare. Cum răspunde V. astfel încât I. cu preţul de 8. cu titlu de dividende. Explicaţi. la aceeaşi dată. V.2009 un automobil. Ionescu? Raspuns: Atat cumpararea cat si vanzarea garsonierei au caracter civil. pentru datoriile contractate de reprezentatulintreprinderi . Între timp preţurile practicate pe piaţa de automobile au scăzut. acesta se află în imposibilitatea de a plăti datoriile contractate faţă de creditori. 1. sa poarte. deci.02. comerciant. obligaţiuni sau alte titluri negociabile. sau să rezulte făra echivoc din imprejurarile actului. la 10. Raspuns: Intentia de revânzare sau închiriere (considerată intentia initială. personal. Care este natura juridică a contractelor de vânzare-cumpărare la care este parte I.2010.Creditori comerciali . Patrimoniu de afectiune=reprezinta ansamblul bunurilor alocate de comerciantul persoana fizica . Definiţi patrimoniul de afectaţiune. ca trasătură distinctivă a vânzării-cumpărării comerciale: trebuie să existe la data cumpărării. cui patrimoniu de afectiune . Dacă din activitatea grupului rezultă profit potrivit situaţiei financiare anuale.12. auatorizatin oricare din cele trei forme permise de lege.12. 275.06.2010 o garsonieră. în lipsa unei asemenea clauze. Ionescu. nu cea nascută spontan. pentru acelaşi uz. Definiţi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească intenţia de revânzare sau închiriere pentru ca o operaţiune să fie comercială.membre ale grupului . se prevede ca drepturile societăţilor pe acţiuni . desfasurari comertului sau.12. şi reuşeşte să cumpere cu banii obţinuţi o garsonieră. constituindu-şi şi un patrimoniu de afectaţiune. iar in lipsa acestia ei raspund cu cotele aduse la infintare si declarate in acordul de constituire. V. în părţi egale. Raspuns: Grupul de interes economic nu poate emite acţiuni. la un preţ superior. cu menţionarea aportului fiecărui membru. neexistand intentia de revanzare pentru a obtine profit. Exemplificaţi. cu intenţia de a-1 revinde ulterior la un preţ superior. ulterior). asupra obiectului cumparat. în mod obligatoriu. în cotele prevăzute în actul constitutiv sau.2010 el vinde garsoniera. Înmatricularea nu prezumă calitatea de comerciant a grupului.2009 cu acelaşi preţ cu care 1-a achiziţionat.000 euro. cu confort sporit.clauza referitoare la capitalul subscris şi vărsat. 277. la acelaşi preţ.12. Ionescu pentru obligaţiile sale faţă de creditori? Raspuns: Membrii raspund solidar si indivizibil . acesta va fi distribuit în totalitate. iar la clauza referitoare la profit contractul prevede ca profiturile obţinute din activitatea grupului să îi revină acestuia.2009 sub forma unei întreprinderi individuale. 274. Un an mai târziu. Ionescu îşi organizează activitatea economică la data de 10. să fie manifestată în exterior de cumpărător. Raspuns: Este o fapta de comert obiectiva.Ionescu a cumparat garsoniera pentru uz personal. cunoscută de vânzător .

03. inregistrat la inspectoratul teritorial de munca.Raspunde pentru obligatiile sale cu patrimoniul sau de afectiune . Care sunt condiţiile impuse de OUG nr. V.2010sub forma unei întreprinderi individuale. 278. 24 din OUG 44/2008 stabileste ca. respectiv 18 ani. intreprinderea individuala nu dobandeste personalitate juridica prin inregistrarea in registrul comertului. Calitate de comerciant dobandeste. potrivit legii.PFA de la data de 20. in una dintre cele trei forme enumerate . persoanele fizice care au :-varsta de 18 ani si respectiv 16 ani pentru intreprindera familiala -nu au savarsit fapte sanctionate de legile financiare . si poate colabora cu alte PFA. Ion şi I. O lună mai târziu îi angajează cu contract de muncă pe M. Raspuns: Are dreptul de a colabora cu alte persoane fizice autorizate ca PFA . in conditiile Legii nr. C. Poate acesta să încheie astfel de contracte? Explicaţi.Nu poate angaja cu contract de munca terte persoane pt desfasurarea activitatii pt care a fost autorizat. iar daca acesta nu este indeajuns atunci se raspunde cu averea personala 280. 281. potrivit OUG nr. Ion îşi organizează activitatea economică la data de 10. protectia mediului si a muncii. intreprinzatori unei intreprinderi familiale .PFA şi doreşte să încheie contracte de colaborare cu I. individual şi independent. Vasile. acesta se află în imposibilitatea de a plăti datoriile contractate.cu alte persoane fizice sau juridice . fara ca aceasta sa ii schimbe statutul juridic dobandit potrivit prezentei sectiuni. căsătoriţi fiind. din OUG nr. pentru obligaţiile sale? b) Cum răspunde V. 44/2008 persoanelor fizice care vor să desfăşoare activităţi economice. Ionescu dacă nu are calitatea de comerciant? Poate fi supusa procedurii simplificate a insolventei. ca persoane fizice autorizate. pentru efectuarea unei activitati economice. La 10. conform art. a) Cum răspunde V. Ionescu îşi desfăşoară activitatea ca persoană fizică autorizată. Ion? Raspuns: Potrivit art. Ionescu are calitatea de comerciant.2011. de 17. ca membri ai unei întreprinderi familiale? Raspuns: Pot desfasura activitati economice . Art. poate angaja terte persoane cu contract individual de munca. in scopul desfasurarii activitati in ca re afost autorizat.12. în această calitate. in calitate de angajator persoana fizica. Ion dobândeşte prin înmatricularea în registrul comerţului personalitate juridică sau calitatea de comerciant? în calitatea sa de angajator.12. 44/2008. sanitarveterinar .urmaresc recuperarea bunurilor din patrimoniul de afectiune iar Creditori personali urmaresc recuperarea bunurilor din partrimoniul personal al comerciantului. intreprinzatorul persoana fizica. 44/2008. constituie cu cei doi fii ai lor. ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale.2010. a) Ce temei juridic stă la baza întreprinderii familiale constituite de familia Ion? Definiţi temeiul juridic şi arătaţi cuprinsul acestuia. ce prerogative are C. Georgescu şi contracte de muncă cu G. C. -au sediul social intr-un imobil cu drept de folosinta-declara pe proprie raspundere ca indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specfica indomeniul sanitar . o întreprindere familială. 23. 279. Ionescu îşi desfăşoară activitatea ca persoană fizică autorizată . pentru organizarea si exploatarea intreprinderii sale. 22. .85/2006. Ilie şi pe G. care este comerciant persoana fizica de la data inregistrarii sale in registrul comertului. V. Oprea. cu alti intreprinzatori persoane fizice titulari ai unor intreprinderi individuale sau reprezentanti ai unor intreprinderi familiale ori cu alte persoane juridice. intreprinzatorul persoana fizica titular al intreprinderii individuale. vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala . Ionescu. Vasile Ion şi Visa Ion. V. 282.

la data de 10. La data de 20. iar in lipsa acestuia ei raspund cu cotele aduse la infintare si declarate in acordul de constituire 284. acestia pot cumula si calitatea de salariat al unei terte persoane care functioneaza atât în acelasi domeniu. I. pentru datoriile contractate de reprezentatul intreprinderii . de şapte zile de la data încheierii acordului de constituire. căsătoriţi fiind. Ion Ilie este desemnat reprezentant al întreprinderii familiale. 44/2008. Bunurile dobândite sunt coproprietatea membrilor în cotele de participare 285. cât si într-un alt domeniu de activitate economica decât cel în care si-au organizat întreprinderea familiala. nu formulează cererea către oficiul registrului comerţului pentru a solicita înregistrarea şi autorizarea funcţionării acesteia în termenul prevăzut de OUG nr. daca valoarea bunului cu privire la care se încheie actul nu depaseste 50% din valoarea bunurilor care au fost afectate întreprinderii si a sumelor de bani aflate la dispozitia întreprinderii la data actului. In cazul in care acesta nu formuleaza cererea in termen de 7 zile de la incheierea acordului de constituire prevazut la art.12.02. 44/2008. rudele si afinii pâna la gradul al patrulea inclusiv. sotia. reprezentant al unei întreprinderi familiale. Ion Ilie şi Gica Ilie. de 16. care reglementeaza intreprinderea familiala. Ion Ilie şi Gica Ilie.Întreprinderea familiala este constituita din 2 sau mai multi membri ai unei familii.2010. în condiţiile OUG nr. a) Cine desemnează calitatea de reprezentant a lui Ion Ilie şi ce competenţă are el în această calitate? Reprezentantul desemnat prin acordul de constituire de membrii asociatiei. Procura speciala se semneaza de catre toti membrii întreprinderii care au capacitate de exercitiu si reprezentantii legali ai celor cu capacitate de exercitiu restrânsa. deoarece in continuare au ramas doi membri. căsătoriţi fiind. prin familie se intelege sotul. In temeiul OUG 44/2008. prin familie se intelege sotul. numarul minim prevazut. In temeiul OUG 44/2008. Cei doi fii cer încetarea întreprinderii prin retragerea lor. copiii acestora care au împlinit vârsta de 16 ani la data autorizarii întreprinderii familiale. sotia. a) Ce efect are această retragere asupra existenţei întreprinderii? Niciun efect. în conditiile prevazute de lege. copiii acestora care au împlinit vârsta de 16 ani la data autorizarii întreprinderii familiale. Ilie. De asemenea. cu patrimoniul de afectiune . a) Poate fi acoperită această neregularitate? Reprezentantul intreprinderii familiale are obligatia sa solicite inregistrarea in registrul comertului si autorizarea functionarii. b) Care este statutul juridic al membrilor de familie dintr-o întreprindere familială? Membrii unei întreprinderi familiale pot fi simultan PFA sau titulari ai unor întreprinderi individuale. care reglementeaza intreprinderea familiala. va gestiona interesele întreprinderii familiale în temeiul unei procuri speciale. 283. sub forma unui înscris sub semnatura privata. 29 . respectiv 17 ani. b) Cum răspunde întreprinderea familială pentru datoriile contractate? Membrii raspund solidar si indivizibil . au constituit o întreprindere familială împreună cu fiii lor în vârstă de 18. au constituit o întreprindere familială împreună cu cei doi fii ai lor. Întreprinderea familiala este constituita din 2 sau mai multi membri ai unei familii. întreprinderea familială în cauză se află în imposibilitatea de a-şi plăti datoriile contractate. rudele si afinii pâna la gradul al patrulea inclusiv b) în ce condiţii întreprinderea familială astfel constituită vinde din bunurile afectate activităţii întreprinderii şi dobândeşte bunuri pentru aceeaşi activitate? Actele prin care se dobândesc bunuri pentru activitatea întreprinderii familiale se încheie de reprezentant fara autorizarea prealabila a membrilor. respectiv 19ani. Membrii unei întreprinderi familiale sunt asigurati în sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si au dreptul de a fi asigurati în sistemul asigurarilor sociale de sanatate si al asigurarilor pentru somaj.2010. inainte de inceperea activitatii economice.

cu întreg patrimoniul.alin. b) Cum ţine contabilitatea reprezentantul întreprinderii familiale? In partida simpla c) Care sunt prerogativele membrilor întreprinderii familiale? Membrii întreprinderii familiale sunt comercianti persoane fizice de la data înregistrarii acesteia în registrul comertului si raspund solidar si indivizibil pentru datoriile contractate de reprezentant în exploatarea întreprinderii cu patrimoniul de afectatiune. în completare. daca acesta a fost constituit. corespunzator cotelor de participare . oricare membru al intreprinderii familiale poate sa solicite inregistrarea in registrul comertului si autorizarea functionarii. (1). si.