You are on page 1of 108

ΡΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

Κυριακn και οικονομία!
Υο COOKBOOK

034-

κυκλοφορεί

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

τnν τελευταία Κυριακn

& ΥΓΕΙΑ

κάθε μnνα.

Σκόρδο, ένα φυσικό

Το επόμενο τεύχος

ιαματι κό:

του COOK ΒΟΟΚ

Νοστιμ ίζει τn ζωri
020-

θα είναι μαζί σας

ΑΡΧΕΙΟ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ

τnν Κυριακn

27 Νοεμβρίου 111

Αγαnnμένες

για να μαγειρέψετε
παρέα!

ΑΛΑΤΙ
;!:;ΠΙΠΕΡΙ
015-

ο
ο
u
w

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

044-

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
ΟΙΝΟΥ

συνταγές αnό

Γκίκας =ενάκnς:

Ελλnνικά και

τn διεθνri ri τnν

Ο σεφ βάζει

υnέροχα:

ελλnνικri μαγειρικri

«Φαντα σ ία στn

Οι «δικές» μας

μαγειρικri» κα ι

nροτάσεις κρασιών

κλασικές

μας προτείνει να

έρχοντα ι στο

Τnς εnoxriς τα υλικά:

022-

κάνουμε το ίδιο.

κυριακάτι κο τραnέζι

Το λάχανο τυλίγει

ΠΑΤΡΙΔΟΓΕΥΣΙΑ

για να δέσουν

τους νοστιμότερους

Ταξίδι στn

αρμονικά με τα

ντολμάδες.

γαστρονο μ ία των

εδέσματά μας.

ΜΕΝ ΟΥ

co

036 -

nου έγιναν

016-

ο
ο

nολύ!

ΠΕΡΙΒΟΛΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

μας κα ι μας ωφελεί

Ιωαννίνων
026-

ΡΕΣΤΟΚΡΙτΙΚΗ

ΠΝΕΤΜΑΤΩΔΗ
041-

ΜΕΘΥΣτΙΚΕΣ

Μ α γειρεύω με 10 €:

Μαϊστράλι στο

Ενα δnμιουργικό

κέντρο τnς nόλnς:

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ

κα ι χορταστικό

Θαλα σσ ινri α λμ ύρα

Ε π ίτιμοι

μ ενού με nνεύμα

αnό μ ι α στερι ανri

συνδα ιτυμόνες:

ο ι κονομ ίας

« Fishαλίδα»

018-

030-

ΣΤΟ ΑΨΕ ΣΒΗΣΕ!

047-

Σ
ο
υ
uj
Σ

Οινικά παντρέματα,

ΚΑΝΕΙΣ;

z
::J

με διαδοχri λευκών

Συνταγές κα ι
παραλλαγές για

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΑΠΟΡΙΕΣ

ΕΔΩΔΙΜΑ
& ΑΠΟΙΚΙΑΚΑ

κα ι κόκκινων

Σε 5 έως 25 λεnτά!

κρασιών ανάλογα

μελιτζανοσαλάτα,

Νόστιμα n ιάτα

Προϊόντα κα ι

με το nιάτο, για

ταραμοσα λάτα

nου γίνοντα ι σε

γεύσεις nου αξίζει

μ ια ολοκλnρωμένn

κα ι σκορδαλιά με

ελάχιστο χρόνο

να επιλέξετε

αnόλαυσn

βελούδινn υφri

Σ
(j(/)
ο
ο
ο
LL
::ι;
w
<
w
Σ
c:
w
Q
ο
::J

(f)
w
t:::
Ι
5
>'
ο
<

θ
c
IΙI
w
<1:
θ
g:
L
ο
ti
θ

ο
.

z

φ

-

004

-

ΡΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
- ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

Κυριακn και οικονομία!

ο84-

ΚΥΡΙΑΚΑτΙΚΟ
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ
Νόστιμες κα ι ο ι κείες
γεύσει ς για μ ι α
αξέχαστn Κυριακri
στο σnίτι

®
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
οψι-

ΤΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ

ΚΕΊ'Κ

Ενα για κάθε μέρα
τnς εβδομάδας
κα ι όλα για τα
κυρι ακάτ ι κα πρωινά!

ο68-

ο
ο

ο
ο
υ
ν.;ι

ο

z

φ

ΜΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ
ΟΙΚΟΓΕΝ EIAKH

ΣΤΝΤΑΓΕΣ

®
ΑΓΟΡΑ
104-

ΝΕΑ ΚΑΙ
ΕΝΔΙΑΦΕΡ ΟΝΤΑ

054-

Εδεσματολόγιο

COVERSTORY

Κυρ ι α κriς, με

Ο,τι σ υ μ β α ίνει,

Κυριακri, γι ορτri κα ι

nιάτα μαγει ρεμένα

κυκλοφορεί,

σχόλn . . .

με φροντίδα

ενδιαφέρει κα ι

Μ αγε ιρεύουμε

ο6ο­

για μ ι κρούς και

διαμορφώνει τnν

μεγάλους

αγοραστικri μας

076-

άnοψn

nιο αγαnnμένες

ΒΑΛΕ
ΚΙ ΑΛΛΟ ΠΙΑΤΟ
ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

κυριακάτι κες

Τα κυριακάτικα

ΣΕ ΓΕΥΜΑ

συνταγές κα ι τις

φαγnτά ανοίγουν

Φαγnτά γεμάτα νο­

μ εταμορφώνουμε

τnν όρεξn κα ι μας

στι μ ι ά και χρώμα

μ ε μ ι α δnμ ι ουργι κri

κάνουν να θέλο υμε

nου ευφρα ίνουν τnν

για τn δ ι κri σας
ο ι κογένεια τις

-

οο6

-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1ο 6 -

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Γεύση από χαρά...
στο τραπέζι σας!

COOKBOOK

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

�Ε·Θ·Ν·Ο·Σ-cι

COOKBOOK
-·Θ.·.. ..

Εκδότpια:

ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΜΠΟΛΑ

Διευθυvτής:

ΦΩΤΗΣ ΤΣΙΜΕΛΑΣ

ΜΑΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Director: ΑΓΝΗ ΠΑΥΛΟΥ

Creatίve Director:

Αpχισυvταξία:
Art

Σύμβουλος Γεύσης

& Οίvου:

ΝΙΚΗ ΜΗΤΑΡΕΑ

Γεvική Επιχειρησιακή Διεύθυvση: ΕΙΡΉΝΗ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ

Συvταyές: ΚΩΣΤΑΣ Τ ΣΙΓΚΑΣ, ΝΙΚΗ ΜΗΤΑΡΕΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΝΔΡΕΟΥ, ΗΛΙΑΣ ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ, ΕΦΗ ΓΙΑΛΟΥΣΗ

Επιμέλεια

-

Food Styling: MIME.COM

Εμποpικός Διευθυvτής Ομίλου Πήyασος: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ
Διεύθυvση Διαφήμισης: ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΤ ΟΥΒΑΛΟΥ

Photo Editor: ΕΥΗ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ, ΑΦΡΟΔΙτΗ ΚΑΝΤΖΑ

Υπεύθυvη Διαφημιστικού Τμήματος:
ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤ ΟΠΟΥΛΟΥ

Συvεpyάτες: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ,
ΖΩΗ ΒΛΑΧΟΥ, ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ

Υπεύθυvη Διαφήμισης: ΜΕΜΑ ΚΑΤΩΠΟΔΗ
Υποδοχή Διαφήμισης: ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΤ ΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ,
ΟΥΡΟΒΟΡΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ,
ΜΑΡΙΑ ΠΕτFΑΚΗ, ΚΩΣΤΑΣ Τ ΣΙΓΚΑΣ

210-6061466,

(τηλ.:

210-6061495)

φαξ:

Διεύθυvση Marketίng: ΒΙΚΥ ΠΑΛΙΟΥΡΑ
Οικοvομική Διεύθυvση: ΣΠΥΡΟΣ ΒΕΝΕΤ ΗΣ
Διεύθυvση Πpομηθειώv: ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

CREATIVE

MEDIA:

Διεύθυvση Κυκλοφορίας: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΗΣ

Manager: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑτΙΑΤ ΟΣ

210-6o6n85,

(τηλ.:

Creatίve Dίrector: ΒΑΣΩ ΓΚΕΤΗ,
Art Dίrectors: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ,
ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΕΛΜΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ

φαξ:

210-6061495)

Διευθυvτής Παpαyωyής: ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
Διαχωρισμοί

I Ηλεκτpοvικό Μοvτάζ:

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΘΝΟΣ Α.Ε.

Εκτύπωση: IRIS Α.Ε.
Επιμέλεια Κειμέvωv: ΑΓΓΕΛΙΚΉ ΛΕΦΑ

Βιβλιοδεσία: Ν. ΛΙΑΠΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕτΙΚΉ Α.Ε.

Υπεύθυvος Διόpθωσης: ΜΑΝΩΛΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

6,
2310-56η6ι

Γpαφείο Θεσσαλοvίκης: ΜΗΤ ΡΟΠΟΛΕΩΣ
Φωτοypάφοι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΖΕΡΒΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΟΤΟΝΑΚΗΣ,

Τ.Κ.

-

τηλ.:

2310-56n6o,

φαξ:

Διεύθυvση Διαφημιστικού: ΡΕΝΑ ΛΟΥΚΕΡΗ

STUDIO Μ.CΟΜ/Λ. ΜΕΝΤΖΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΟΠΕΛΙτΗΣ,

Stylίng

54625,

Υπεύθυvη Διαφημιστικού: ΒΙΟΛΕΤΑ ΣΕΛΙΩΝΗ

WHJτE STUDIO, SALVATORE VINCI

Ρεποpτάζ Αyοpάς: ΑΘΗΝΑ ΜΑτΙΣ-ΑΔΑΜ

Photo Servίce: APEIRON, HELLAS PRESS, IML,
IDEAL IMAGE, VISUALPHOTOS.COM

Ιδιοκτησία: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΘΝΟΣ Α.Ε.
Γpαφεία: ΜΠΕΝΆΚΗ

15238
2ιο-6ο61950, φαξ: 21ο-6ο6195'
Τηλεφωvικό Κέvτpο Πήyασος: 210-6ο6ιοοο

Φωτοypαφικό Αpχείο: ΠΗΓΑΣΟΣ

Τηλέφωvο:

Υπεύθυvος Αpχείου: ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΟΝΗΣ

-

5,

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, Τ.Κ.

-

cookbook@pegasus.gr
ΕθΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ
Διευθυντής: ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
Εκδότης:

Η

COPYRIGHT ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ COOK ΒΟΟΚ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕθΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της. Επισημαίνεται
πάντως ότι κατά τον Ν.

2387/20

(όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν.

Βέρνης - Παρισιού που κυρώθηκε με τον Ν.

ιοο/1975)

2121/93

και ισχύει σήμερα και τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης

επιτρέπεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή -ολική, μερική ή περιληπτική- η κατά

παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του περιοδικού με οποιονδήποτε τρόπο μόνο με την προη γούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.
Επίσης, απαγορεύεται η αναπαραγωγή της στοιχειοθεσίας, της σελιδοποίησης του εξωφύλλου και γενικότερα της όλης αισθητικής εμφάνισης του
περιοδικού με φωτοτυπικές, ηλεκτρονικές ή οποιεσδήποτε άλλες μεθόδους σύμφωνα με το άρθρο

Το ΕΘΝΟΣ

COOK

51

του Ν.

2121/93·

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ I ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ:

ΒΟΟΚ κυκλοφοpε{ τηv τελευτα{α Κυpιακή του μήvα μαζ{ με το ΕΘΝΟΣ της Κυpιακής.
Μετά, διατίθεται μόvο του στα πεpίπτεpα στηv τιμή τωv 4€.

-

οο8

-

·•••

_.•j'
�(
.

.
..
.. ••

..
.
.
.
-�.

• •• • • • � t
.
.. . ·- · ·

.....

.

:·-

Ιοκολατόπιτα ΓΙΩΤΗΙ
Το προϊόν αυτό έρχεται να προστεθεί στην σειρά Γλυκών ΓΙΩΤΗΣ και να ενθουmάσει τους λάτρεις της σοκολάτας και όχι μόνο.
Προσθέτοντας ελάχιστα υλικά έχετε εί>κολα και γρήγορα ένα υπέροχο σοκολατένιο γλί>κισμα που λιώνει στο στόμα.

COOKBOOK

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

ΡΕΙΣΑΓΩΓΗ� 1------.

Κυριακή,

γιορτή
και σχόλη,
γιο τnν
οικογένεια
όλn!

Πάντα την Κυρtακή!

Μαζευόμαστε γύρω από το οικογενειακό τραπέζι,
που τρέφει γερά σώματα και δεσμούς αγάπης και φροντίδας.

π ΙΣΤΡΟΦΗ στο τραπέζι τnς π ι ο αγαπn­

και μυρωδάτες πfτες, αχνιστό παστίτσιο, πεντανόστιμο

μένnς μέρας τnς εβδομάδας, με δόσεις

γιουβέτσι, ζουμερό ψπτό τnς κατσαρόλας, γεμιστό κο­

μαγειρικnς δnμιουργικότnτας και οικο­

τόπουλο, ντολμάδες. Ακολουθούν τα γλυκά: Το ραβα­

νομίας. Παρόδοσn, συνnθεια, τρόπος

νί, n γαλατόπ ιτα, τα σ ι ροπιαστά ξεροτr'ιγανα, n τάρτα

ζωr'ις με τον οποίο μεγάλωσαν γενιές

με τα σταφύλια. Και τnν αρχικr'ι έκπλnξn διαδέχεται ο

κα ι γενιές, το κυριακάτικο τραπέζι κατέχει ξεχωριστn

ενθουσιασμός: Χα μογελαστό πρόσωπα, χορτασμένες

θέσn στnν καρδιά μας. Ε fναι επfσnμο κα ι ανεπfσπμο

αισθnσεις κα ι καρδιές. Στιγμές που αξfζει να γfνουν

μαζί, και ετοιμάζεται με φροντίδα και αγάπ n για τους

γλυκές αναμνnσεις. Γι' αυτό, το cοοκ aοοκ διαλέγει

π ι ο κοντινούς μας ανθρώπους. Η οι κογένεια συγκε­

καλά, οικονομικά υλικά και σας προτείνει 4 μενού, ένα

ντρώνετα ι και απολαμ βάνει το φαγnτό τnς με nρεμία,

για κάθε Κυριακr'ι του μr'ινα. Δοκι μάστε τα ως έχουν n

γονεfς και παιδιά συνομιλούν, γελούν και σχολιάζουν

π α fξτε με τους δικούς σας συνδυασμούς. Και, α κόμn, 7

τα πόντο, με διακοπές ευχόριστnς έ κπλnξnς μόλις κα-

υπέροχα κέικ για τnν εβδομάδα που αρχίζει και ζnτόει

ταφθόνουν τα ορεκτικό π ι άτα: Πολύχρωμες σαλάτες

τn δικn τnς γεύσn!

ο

Ο Κώστας Τοfγκας
μας προτεfνει δυο
πλι'ιρn μενού γιο το
τραπέζι που γfνεται
«Οικογενειακή
υπόθεση»!

Η Nlκn Μnταρtα

μας μαγειρείιει
λtγοντός μας
«Βόλε κι όλλο πιότο
στο τραπέζι». Θα
χρειαστεr...

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Η Εφn Γιαλούοn

μας στέλνει μια
«Πρόσκλnσn σε
γεύμα» για να
χορτόσουμε χρώμα
και γεύσnl

-

οιο

-

Καλή όρεξη!

- -

Ο Ηλlας
Δεμιρτζόγλοu

ψήνει
«Τα ωραιότερα κέικ»
για να μnν ζnλεύουν
τnν Κυριακή οι όλλες
μέρες.

Η Ελενα JeHrey, με

τnν καλλιτεχνική
τnς ματιό, δfνει
στα τραπέζιο
των σελfδων μας
αnαρόμιλλο στυλl

I

α

α:\/ τι

Ιδιό1..·τητος αμπtλώvας στα Γεραιιάpια Αφρατlου, στη πνοή της ΔΙpφης

τ

α

tra;!'i5

εveo;.
1\fo••••·<t<l�r�.....,bι
()Μ)( _ ,.,..

ΛΕΥΚΟΣ

ΕΡΥΘΡΟΣ

Απολαύστε τα δύο νέα κρασιά του Κτή ματος Αβαντίς.
Οινοποιημένα, από την Οικογένεια Μούντριχα, με το ίδιο πάθος και αγάπη που
20 χρόνια τώρα μας έδωσαν βραβεία, διακρίσεις και την αναγνώριση των καταναλωτών.

www. a v a η t i swi η e s. g r
Αποκλειστική διάθεση για την Ελλάδα: Β. Σ. Καρούλιας ΑΒ.Ε.Ε.Π., Τ: 210 8141801
�ολαύστεlrπεύθυνα

ΣΤΑ ΑΒ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ BPEITE

Προϊόντα εξαtρετtκ�ς ποtότΥlτας καt τtμ�ς

τ

Πάντα σεβ όμενοι τις ανάγκες τ ων καταναλωτών,
τα ΑΒ δημ ωύργησαν χω σας προσφέ ρου ν τις σεφέ ς «ΑΒ»,
«Η ΑΒ κοντά στην ελληνική γψ> χω «ΑΒ Bio».

Α ΑΒ, εδώ και πολλά χρό -

κ υ ρ ι α κά τ ι κο τρα π έζι μ ε εξα ι ρετι κά

όπως α π ορρυπαντικά, κα θ α ρ ι στικά,

ν ι α , σ α ς π ρο σ φ έ ρ ο υ ν τ π

π ρ οϊόντα ε π ι λε γ μ ένων Ε λ λnνων

χαρηκά, μεγάλπ πακιλiα τροφίμων,

π α ρ α γωγών τπς σ ε ι ρ ά ς «Η Α Β κο­

χυμών, κρασιών κτλ, που σας προ

ντά στπν ε λλ πν ι κn γ π » .

σ φ έ ρ ο υ ν τ π ν κ α λ ύ τ ε ρ π π ο ι ότ πτα

δ υ νατότπτα ν α ε π ιλέξετε
ποιοτικά πρΟιόντα σε ανταγωνιστι
κές ημές μέσα από μια μεγάλπ γκά
μ α π ρ οϊόντων ι δ ι ωτ ι κnς ε τ ι κέτας.

Απολαύστε ό,τι συνθέτει τον ελ
λ π ν ι κό τρό π ο μ α γε ι ρ ι κnς κα ι ζωnς:

(σε σχέσπ με τα π ι ο γνω στά π ρ οϊ­
όντα τ π ς α γο ρ ά ς) στπν καλύτερπ

Οι σ ε ι ρές « Α Β » , «Η Α Β κοντά στπν

Π α ρ α δ ο σ ι α κά γλυκά του κ ο υτα ­

τ ι μ n . Τέλ ο ς , κα ι α ν ε ίστε ο π α δ ό ς

ελλπνικn γπ» και «ΑΒ Bio» είναι κά

λ ι ο ύ, α γνό θ υ μ α ρ ίσ ι ο μ έ λ ι , ζυ μ α ­

των β ιολογι κών π ρ οϊόντων, ε π ι λέξ­

π ο ι ες α π ό τ ι ς σ ε ι ρές τπς Α Β , των

ρ ι κά όλων των ε ι δ ών, τραχανά κ α ι

τε φ ρ ο ύτα, τρόφ ι μ α , τ υ π ο π ο ι π μ έ ­

ο π ο ίων π σχέσπ π ο ι ότπτας - τ ι μnς

ό σπ ρ ι α , αρτο π ο ι n μ α τα , ε λα ι όλαδο,

ν α n ε ί δ π ψ υ γείου μ ε εγγυ π μ έ ν π

θα σας ενθουσιάσει. Γεμίστε το κα

ελιές από όλπ τπν επικράτεια. Αγο

π ι σ τ ο π ο ί π σ π σ τ ι ς καλύτερες τ ι μ ές

θπμερινό αλλά και το γιορτινό σας

ρά στε π ρ οϊόντα τπς σ ε ι ρ ά ς « Α Β » ,

τ π ς α γ ο ρ ά ς.

i

«ΑΒ»

Τα ΑΒ υπογράφουν μια μεγάλη ποικιλί α προ'ίόντων όλων των κατηγοριών τα οποία παράγονται
με τις προδιαγραφές ποιότητας των επώνυμων προ·ίόντων που κυκλοφορούν στην αγορά και σας
εξασφαλίζουν την καλύτερη ποιότητα στην καλύτερη τψή.

,, ..ι,ι ...ι,ι • . Ι1•� 1· •' ·

«Η ΑΒ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΓΗ))

Στα ΑΒ σεβόμαστε την παράδοση, γι' αυτό επιλέγουμε φημισμένες ελληνικές περιοχές που χρόνια
τώρα μας δίνουν τα πλοόσια αγαθά τοuς. Διαλέγουμε την χαλότερη σοδειά και την κλε(νοuμε στα
προϊόντα με το σήμα «Η ΑΒ κοντά στην ελληνική γη». Πρόκειται για αγνά παραδοσιακά ελληνικά
πρόίόντα που παράγονται αποκλειστικά για την ΛΒ. Κόρια χαρακτηριστικά αυτών των πρόίόντων
ε(ναι η uψηλή τοuς ποιότητα και η αμιγώς ελληνική τους προέλεuση.

<<ΑΒ 810))

Στα ΑΒ νοιαζόμαστε
για τη φόση, γι' αυτό,
με τον πιο φυσικό
τρόπο, με μεθόδους
ποu σέβονται το
περιβάλλον και με
τις απαρα(τητες
πιστοποιήσεις.
δημιουργοόμε και
σας προσφέροuμε τα
«ΑΒ Βίο»: Βιολογικά
προϊόντα με την
εγγόηση. τη φροντ(δα
και την uπογραφή ΑΒ.
Φρέσκα, τρόφιμα και
πρόίόντα ψυγε(ου ποu
παράγονται με τις πιο
ήπιες μεθόδους.

Βασιλόπουλοs
... ιιαιtοu παuλιαiι τα γάλοΙ

Ί"Ά ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΟΣΤΙΜΗ ΖΩΗ

με 10€.

ΧΟΙΡΙΝΟ
ΜΕ ΚΑΠ ΠΑΡΗ
ΚΑΙ ΓΛΥΚΟ ΚΡΑΣΙ .

- Υ2 κιλό χοr.ριvό χριkχ1

από λαιμό
-αλεύρι
- 2 κουτ. σαJπας ελαιόλαδο
-αλάτι. πιπέρι
- 2 κοuτ. σαJπας κάππαρη
- Υ2 φλιτζάvι κρασί χόκκιΙ-Ό
γλυκό
- 2 κοuτ. σούπας ίδι
- Υ2 κρεμμύδι ψι.λοκομμέvο
- 1 κοuτ. σούπας φασκόμηλο
ψιλοκομμέvο
1!4 φλιτζαvιού vερό
- Υ2 πακέτο πέvες

ΕΚ'ΓΕΑΕΣΗ
Κόβουμε το χο ιρινό σε φέ­
τες 1 εκατοστο ύ, αλατο π ι π ε­
ρώνουμε και αλευρώνουμε
ελαφρώς. Σοτάρουμε στο
ελαι όλαδο το κρέας για 3
λεπτά περίπου από κάθε
πλευρά μέχρι να ροδίσει
καλά. Μ εταφέρου με σε π ι ά­
το με α πορροφnτικό χαρτί.
Σοτάρουμε το κρεμμύδι στο
ίδιο σκεύος για 5 λεπτά με
χαμnλωμένn τn φωτιά α­
ν α κατεύοντας συχνά. Π ρο­
σθέτου με πάλι το κρέας,
το φασκόμnλο, το κρασί, το
ξίδι, το νερό και τnν κάπ­
παρn. Ελέγχουμε ξανά το
αλατο πίπερο και μαγειρεύ­
ουμε για 10 λεπτά περίπου.
Π αράλλnλα, βράζουμε τις

πένες με αρ κετό αλάτι. Μοι­
ράζου με τα μα καρόνια και
το κρέας στα π ιάτα κα ι πε­
ριχύνουμε με τn σάλτσα.

COOKBOOK

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

�ΑΛΑΤΙιfJΠΙΠΕΡΙq 1------..
OIKONOMIKO ΜΕΝΟΥ

Σ

8

ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΡΕΒ ΙΘΙΑ, ΚΑΡΟΤΟ
ΚΑΙ ΣΤΑΦ ΙΔΕΣ

uj
Σ

Σ
(j
z
::J
>-

tn

8

fr

3


c
w

iS


w


;:

ο
§
tn
z

e

z

(;:j
iJ:i

L

ΥΛιΚΑ ΓΙΑ 4

- 250

yρ. ρεβίθια
μουσκεμένα aποβραδίς
- 1 κρεμμύδι κομμένο
σε 4 κομμάτια
- 1 φλιτζάνι καρότο
κομμένο σε πολύ λεπτά
κομμάτια στον τρίφτη
1!4 φλιτζανιού σταφίδες
- 3 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
- 2 κουτ. σούπας μαϊντανό
ψιλοκομμένο
- 2 κουτ. σούπας δυόσμο
ψιλοκομμένο
- 1 κουτ. σούπας χυμό
λεμονιού
- !1! κουτ. σούπας ξίδι λευκό
- 1 πρέζα κύμινο τριμμένο
- 1 πρέζα κόλιαντρο
τριμμένο
- !1! σκελίδα σκόρδο
ψιλοκομμένο
1/4 φλιτζανιού κρεμμύδι
φρέσκο ψιλοκομμένο
- αλάτι, πιπέρι

ΤΑΡΤΑ ΜΕ ΨΗΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛ ΙΑ

άτομα

ΥΛιΚΑ ΓΙΑ 4

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Βράζουμε τα ρεβίθ ι α μαζ ί με
το κρεμμύδι σε μπόλικο νερό
για μία ώρα περίπου. Σουρώ­
νουμε και αφαιρούμε το κρεμ­
μύδι γιατί δεν θα το χρnσιμο­
ποιrΊσουμε. Μ εταφέρουμε τα
ρεβίθ ι α σε μεγάλο μπολ μαζ ί
με το καρότο, τις σταφίδες και
το ελα ιόλαδο. Ανακατεύου­
με καλά και τα αφrΊνουμε να
μαριναριστούν για 10 λεπτά .
Προσθ έτουμε στn συνέχεια

-2

πορτοκάλια κομμένα
σε φέτες 1 εκατοστού
(χωρίς κουκούτσια)
- 1 κουτ. σούπας μέλι
3!4 φλιτζανιού χυμό
πορτοκαλιού
1!4 φλιτζανιού ζάχαρη
- 2 κουτ. σούπας ζάχαρη
μαύρη
- 1 φύλλο σφολιάτα
αποψυyμένη
- 1 κουτ. σούπας βούτυρο

άτομα

ΕΚΥΕΛΕΣΗ
Προθερμαίνουμε τον φούρνο
στους 160°C. Στρώνουμε ένα
ταψί με αντι κολλnτι κό χαρτί,
α πλών ο υμ ε τα πορτοκάλια
και ψrΊνουμε για 1 5 λεπτά.
Βο υτυρώνουμε μια ταρτιέ­
ρα, απλώνουμε τn σφολιάτα
και κόβουμε τις άκρες με μα­
χαίρι . Τρυπάμε με π ι ρούν ι σε
πολλά σnμεία και πιέζουμε με
τα δάχτυλα. Τοποθετούμε 2-3
στρώσεις πορτοκάλια και ρα­

όλα τα υπόλοιπα υλικά, αλα­

ντίίζουμε με τn ζάχαρn και το

το π ι π ερώνουμε καλά , ανα­

μέλι. Περιχύνουμε με τον χυ­

κατεύουμε κα ι σερβίρουμε.

μό και ψrΊνουμε για 50 λεπτά.
Πασπαλίζουμε τnν τάρτα με
τn μα ύρn ζάχαρn και ξαναψrΊ­
νουμε για 10 λεπτά επιπλέον.

ΣΗΜ.: Η κοστολόγnσn των συνταγών έγινε με βάσn
τις τιμές του τρέχοντος μ nνός στα σουπερμάρκετ και
περιλαμ βάνει το σύνολο των υλι κών.

§θ
-

017

-

COOKBOOK

_.------i

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

�ΑΛΑΤΙ1JΠΙΠΕΡΙq 1------.
Σ ΤΟ ΑΨΕ Σ ΒΗΣ Ε!

®

Μαγειρεύω σε
5 έως 25 λεπτά!

Ε πειδή ο χρό νος μετράει κω στην κου ζίνα μας ,
προτε ίνουμε γρήγορες σ υνταγέ ς που δεν χάνου ν
τ ί ποτα από το επι θ υμητό γευστικό αποτ έλεσμα.

ΠΑΪΔΑΚΙΑ ΜΕ ΚΟΥΣΚΟΥΣ, ΣΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΦΕΤΑ
m

ΠΡΟΕτΟιΜΑΣιΑ 5

λεπτά m

ΜΑΓΕιΡΕΜΑ

ΥΑΙΚΑ
- 600 yρ. παϊδάκια αρνίσια
- 200 yρ. κουσκούς
- 300 ml ζωμό λαχανικών

8 λεπτά Θ

ΥΛιΚΑ ΓΙΑ 4

άτομα

ΕΚΤΕΑΕΣΗ
Ρίχνουμε σε μ π ολ τον καυτό
ζωμό κα ι το κουσκούς κα ι α­
φnνουμε να με ίνε ι σκε π ασμέ­

(καυτό)
- 100 yρ. φέτα σε κύβους
- 3 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
-αλάτι, πιπέρι

όλαδο, αλάτι και π ι πέρι. Βάζου­

Γ Ι Α ΤΗ Σ Α Λ ΑΤΑ

με μία κουταλιά σούπας ελαιό­

- 2 ντομάτες μέτριες κομμένες

λαδο σε αντι κολλnτικό τnγάνι

σε κύβους
- 2 αyyουράκια κομμένα
σε κύβους
- 1 κουτ. σούπας ελιές
- 2 κουτ. σούπας δυόσμο
ψιλοκομμένο

νο για 5 λε πτά. Ετοιμάζουμε τn
σαλάτα σε άλλο μ π ολ κα ι τnν
ανακατε ύουμε καλά με το ελαι­

και μαγε ι ρε ύουμε τα παϊδάκια
σε δυνατn φωτιά για

4 λεπτά

από κάθε τους π λε υ ρά. Μόλις
το κουσκούς α πορροφnσει τον
ζωμό λαχανι κών, το αναμε ιγνύ­
ουμε με τn σαλάτα και τn φέτα,
ανακατε ύουμε κα ι τοποθετο ύμε
τα παϊδάκια στnν κορυφn. Σερ­
βίρουμε αμέσως.

w

ο
;;:
ο
c:


;i
<I
w

ε
ο._
c
ι::
<1'
θ
;i
L

c
θ
Σ

8

uj
Σ
Σ

w
<
w
Σ
c
w
-

0 18

-

Για φαyΥlτά
παραδοσιακά!

Η Pitsos παρου σιάζ ει δύο κο υ ζ ίνες
με τεχνολ ογ ία HydroPure,
πραγματικά σχε διασμ έ νες για
το ελληνικό παραδ οσιακό μενού.

Η

Σύστημα HydroPure

Ριτsοs, με τις κουζίνες H ydroPure,

μας δ ίνει τn δ υ να τότnτα να μα­
γειρεύουμε τα ελλnν ι κά φ α γnτά

τα ψ ι ού π ο υ ό λ ο ι έ χ ο υ μ ε α γ α π n σ ε ι σε έ­
ναν φούρνο π ο υ ε ίνα ι π ρ α γμα τ ι κά σ χεδ ι ­
α σμένος γ ι α τέτο ι ο υ ε ίδ ο υ ς , κλα σ ι κά π α ­
ρ α δ ο σ ι α κά φ α γnτά , ό π ω ς το π α σ τ ίτσι ο , ο
μ ο υ σ α κά ς , τα γεμ ι στά κα ι , φ υ σ ι κ ά , το κο ­
τ ό π ο υλ ο . Ο φούρνος ε ίνα ι μεγάλnς χ ω ­

� Πρόκεται για οικολο­
γικό τρόπο καθαρισμού.
Δεν χρnσι μοποιούνται χn­
μικά n άλλα καθαριστικά.
Αποτελεί οικονομικn επι­
λογn για τον καθαρισμό
του φούρνου. Καθαρίζει
πολύ καλά και διατnρεί
τον φούρνο καθαρό.

ρnτι κότnτα ς , π ο υ φ τ ά ν ε ι τα 6 7 λ ίτρ α , ε ­

� Η χρnσn τnς λειτουρ­
γ ίας μπορεί να γ ίνεται
καθnμερινά. Γυρνάμε
2 διακόπτες στn θέσn
HydroPυre, ρίχνουμε
λίγο νερό στn βάσn του
φούρνου και αφnνουμε
γ ι α λίγα λεπτά. Τα λίπn
έχουν μαλακώσει τόσο
ώστε τα απομακρύνουμε
με ένα πανί.

νώ π α ρ ά λλnλα ε ίνα ι α π ό τ ι ς λ ίγες κ ο υ ζ ί­
νες π ο υ κυκλοφορούν στnν αγορά κ α ι υ ­
π ά γοντα ι σ τnν ενεργε ι α κn κλά σn Α-20%
(20% ο ι κονομικότερες α π ό τnν κλά σn Α ) .
Ε χ ε ι 8 π ρ ογραμμα τι σμένους τρό π ο υ ς λει­
Ία.Jργbς και ThermoFbw γκ:ι m muτόχρονο
μαγείρεμα μέχρι κα ι τρ ιών δ ι α φ ο ρ ε τ ι κών
σχετικά στεγνών φαγnτών (π ίτσα , κουλου ρ ά κ ι α , τυρόπ ιτα, σπανακόπ ιτα, τυροπ ιτάκια).
fv1ε mι c:rγq:Xι

� μ:ΜέΙου καijνας Pi::a;

HydroPure HCB856251 (inoχ) n HCB855221
(λευκό) παpvετε &ίpJ το μεγαλύτερο βαθύ
m ψ' Π'ζ αγcpάς m ρ'lΧό m ψ( mι αν�
τn σχάρα κ α ι ένα τnγά ν ι WMF α ξ ία ς 75 €.

i

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΟΝ Φ ΟΥΡΝΟ
Μ Ε ΤΥΡΑΒΓΟΥΛΟ
ΥΑΙΚΑ yια 4 άτομα
- 1 κοτόπουλο βιολογικής εκτροφής
σε μερίδες
- 2 κεσεδάκια γιαούρτι πρόβειο
4 αβγά
- 1 ματσάκι άνηθο ψιλοκομμένο
- 1 κουτ. σούπας μείγμα μπαχαρικών
για κοτόπουλο
- 1 κουτ. γλυκού αλάτι
- 1 κουτ. γλυκού πιπέρι
φρεσκοτριμμένο
-

ΕΚΤΕΑΕΣΗ
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους
200°C. Αλείφουμε το κοτόπουλο με το
αλατοπίπερο και το μείγμα μπαχαρικών.
Το ψnνουμε σε αντικολλnτικό ταψάκι για
40 λεπτά. Κατά τn διάρκεια του ψnσίματος,
το γυρίζουμε γ ια να ψnθεί ομοιόμορφα.
Ετοι μάζουμε το τυράβγουλο: Αναμειγνύ­
ουμε τον φρέσκο άνnθο με το γ ιαούρτι και
τα αβγά και προσθέτουμε λίγο αλατοπίπε­
ρο. Βγάζουμε το κοτόπουλο από τον φούρ­
νο, το στραγγ ίζουμε και το καλύπτουμε
με το τυράβγουλο. Το ξαναβάζουμε στον
φούρνο για 20 λεπτά στους 200°C μέχρι
να ροδίσει n κρούστα.

COOKBOOK

_.------i

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

�ΑΛΑΤΙ1JΠΙΠΕΡΙq 1------.
APXEIO ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΓΑΛΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

ΚΡΕΜΜΥΔΟΣΟΥΠΑ
Soupe a l oignon

Θ ΥΛι κΑ ΓΙΑ 4 άτομα
- 12 κρεμμύδια μέτρια,
ψιλοκομμένα

- 1 κουτ. σούπας βούτυρο
- 1 κουτ. σούπας κονιάκ
ή calvados
φλιτζάνια σπιτικό
ζωμό μοσχαριού
- 4 λεπτές φέτες ψωμί
- 1 φλιτζάνι yραβιέρα
τριμμένη
-!ι!ι κουτ. yλυκού θυμάρι
φρέσκο ψιλοκομμένο
-αλάτι, πιπέρι
- 4 ατομικά πυρίμαχα
σκεύη (ramekins)
-4

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

� ΣΗΜ.: Πρωτοεμφανίστηκε με τη μορφή που τη yνωρίζουμε σήμερα πριν από τρεις
\3) αιώνες, αν και yια κάποιον παράξενο λόyο δεν παρουσιάζεται στο Le Guide Culinaire

(1903) του Georges-Auguste Escoffier. Εμφανίστηκε ξανά στα μεyαλύτερα εστιατόρια της
Δύσης το 1960. Απαραίτητο είναι το καραμέλωμα των κρεμμυδιών. Οι σεφ διχάζονται
σχετικά με τον χρόνο που απαιτείται yια να καραμελώσουν τα κρεμμύδια, αλλά στη συ­
νταyή που σας δίνουμε τα αποτελέσματα είναι εyyυημένα.

-

020

-

Προθερμαίνουμε τον φούρ­
νο στους 220°C. Σοτάρου­
με τα κρεμμύδια στεγνά σε
αντικολλnτικό τnγάνι για
περίπου 15 λεπτά σε χαμn­
λn φωτιά, ανακατεύοντας
πολύ συχνά μέχρι να σκου­
ρύνουν πολύ, αλλά χωρίς
να καούν. Προσθέτουμε το
βούτυρο και ανακατεύουμε
ώστε να καλύψει τα κρεμ­
μύδια. Κατεβάζουμε από τn
φωτιά και σβnνουμε με το
κονιάκ. Βάζουμε το τnγάνι
ξανά στn φωτιά και προ­
σθέτουμε τον ζωμό και το
θυμάρι. Αλατοπιπερώνουμε
καλά και βράζουμε μέχρι
να μειωθεί ο ζωμός στα
4 φλιτζάνια. Μοιράζουμε
το μείγ μα στα 4 πυρίμαχα
σκεύn, βάζουμε από μία
φέτα ψωμί πάνω σε κάθε
σούπα και πασπαλίζουμε
με τnν τρι μμένn γραβιέρα.
Στn συνέχεια, μεταφέρουμε
τn σούπα στον φούρνο και
τnν ψnνουμε γ ια 4-5 λεπτά
περίπου μέχρι να λι ώσει
το τυρί και να σχnματιστεί
στnν επιφάνεια του ψωμιού
και τnς σούπας μια κρού­
στα από το τυρί. Σερβίρουμε αμέσως.

Σ
ο
υ
(f)

ο
Ι
ο.
_j

<(
::J
(f)

�ο
ο
ll.
Υ:
υ
ο

(f)
1
θ
;i
L

-�

.

'

c

Απολαύσεις
ει<
θαλάσσης!
...

Για περισσότερα από 50 χρόνια, τα προϊόντα ΚΑΜΟΝΗ κατέχουν τn δική τους ξεχωριστn θέσn στο ελληνικό φαπέζι.
Αλίπαστα και μαρινάτα, καπνιστό φιλέτα ψαριών και κάθε είδους θαλασσινές νοστιμιές, παρασύρουν ων ουρανίσκο
σε λαχι:αριστό γευστικό ταξίδια και τον κατακλύζουν με κύματa αυθεντικnς απόλαυσnς.

Αναζητήστε τις συσκευασίες ΚΑΜΟΝΗ σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και χορτάστε ... θάλασσα!

>αλίπαστα >καπνιστά >φιλέτα ψαριών >ελιές
>Κιμμέρια, Ξόνθn >t.θ. 312 >τ.κ. 671 00 >t: 25410 29992 >f: 25410 78422
>e: petrop@kalloni.gr >www.kalloni.gr

COOKBOOK

_.------i

�ΑΛΑΤΙ1JΠΙΠΕΡΙq 1-­
ΠΑΤΡΙΔΟΓΕΥ ΣΙΑ

ΗπειρώτικΥl γαστρονομία

Εξαιρετικά γαλακτοκομικά, aσυναγώνιστα τυριά, άγρια
χόρτα, λιμνόβια ψάρια και τοπικό κρασί αξιοποιούνται
μοναδικά στην τοπική κουζίνα. Από τη ΝΙΚΗ ΜΗΤΑΡΕΑ
. . . ...

.

...

...

.

.. . .

. - . ...

...

ΝΤΕΜΠΙΝΑ

-- Θ--

Στον νομό Ιωαννfνων
π αμπελοκαλλιέργεια
χρονολογεfται από τον
16ο αι ώνα. Και π ποικιλfα
Ντεμπfνα, στπν αμπε­
λουργικn ζώνπ Ζfτσα,
' δfνει το φπμισμένο λευκό
ί κρασf ΠΟΠ τπς περιοχnς
καθώς και τους γνωστούς
πμιαφρώδεις και aφρώ­
δεις οfνους. Τα κρασιά

τπς ποικιλfας ξεχωρfζουν
·για τπ δροσιστικn οξύτπτά
. :--- τους. Στο ποτnρι απο­
καλύπτουν φινέτσα και
αρώματα που θυμfζουν
aχλάδι και πράσινο μnλο.
Μια ποικι λfα Ηπειρώτισσα,
που συνοδεύει ι δανικά τις
τοπικές συνταγές .
.. .

ΗΚ

ΟΥΖΙ ΝΑ ΤΠς Ηπ εf­

ρου δfνει α φορ μ ές
για σ υναντnσεις σε

τσι π ου ρ ά δ ι κα, κουτο ύ κ ι α , πα­
ραδοσιακά μαγειρεfα α λλά κα ι
εστ ι α τό ρ ι α . Ο,τι ε π ι θ υ μnσει π
ψυχn σου θα το βρεις στα Γιάν­
νενα! Η γαστρονομfα του τόπου
εfνα ι γνωστn και ιδιαfτερα αγα­

Στοv Μώλο της
λίμvης ΠΙΧμβώτι6�ς
:9-ΙΧ 'δοκιμά-σεις τις
I
I
τοπικες σπεσιΙΧλιτε,
I
I
οπως τΙΧ τηyΙΧvψΙΧ
βΙΧΤ�ΙΧχοπό'JΙΧ�ΙΧ,
ΙΧ.Ιλά. xg.J οι φ�έσκες

ΠΕΣΤΡΟΦΕΣ
xg.j TIX χέλιΙΧ.

-

-

z

ο
0::
w
ο.


ιn
ω
0::
ο
& Η ηπειρώτικη

γη π ροσφέ ρει ουκ ολίγα

προϊόντα, από τα οποία κάποια φ έρουν
προστατευόμενη ονομασία προέλευση ς . Ο
πλούτος των τυρ ιών τη ς περ ιοχής οφ είλεται
στο φρέσκο αιγοπρόβειο γάλα και τη μεγάλη
παράδ οση στην τυροκόμηση. Ασυναγώνιστη
είναι η τοπική φ έτα, το καπνιστό τυρί μετσοβόνε, ο ανθότυ ρος ή το πικάντικο βασιλοτύρι.

π πτn. Δύσκολα θα αντισταθεfς
Μ Ι Α ΛΙ ΜΝΗ ΚΟΣ Μ Η ΜΑ

στον πειρασμό να δοκιμ ά σε ις
τις διάσπμες ππειρώτικες πfτες,
τπν υ π έροχπ -όσο κα ι τα π ε ι ­
νn- ζυμαρόπ ιτα n τα λ ι μ π ιστι­
κά σιροπιαστά γλυκά, όπως το

Το θρυλικό νησάκι στην αγκαλιά της λίμνης Παμβώτιδας -ένα από τα ελάχι­
στα νησιά μέσα σε λίμνη που κατοrχούνται- είναι απόλυτα ταυτισμένο με τον
ατελέσφορο έ ρωτα του Αλή Πασά για την κυ ρα-Φροσύνη και με την τραγική
μοί ρα της. Ο παραδοσιακός οικισμός με τα στενά πλακόστρωτα σοκάκια και
τα μαγαζιά λα'ίκής τέ χνης προσφέ ρεται για μια ανέμελη βόλτα.

Γιαννιώτικα.

-

022

-

�Υ:
0::
ο
5
z
ο

0::
f-­
ιn
::J
_j
_j


ο::

<(
ω
z
w
Σ
w

<(
0::
(.9
<(
θ
;i
L
ο
c
θ

Άfzκρός Βορzdς
Από τα nαιχνfδια naυ ακαρώνοον n ορεινή γn, οι βόρειοι όνεμοι και n θόλαασα mς Αιγ�αλεfας
γεννnθnκε το 2004 ο Μικρός Βοριάς, ένα κρασί με φρέσκια, φρουτώδn γεύσn, nου δαμάζει
τις αξίες του ανέμου και δfνει Ολλο αέρα στο τραπέζι σας. Mra από τις δυνατές nροτόαεις ταυ
Άγγε).αυ Ραύβαλn, που εδώ και 20 χρόνια αινοnοιεr με πόθος, μέτρο κο ι ορμονrα, για να σας
προσφέρει σnμερο τοος πολυβραβευμένους οίνους mς σειράς Μικρός Βοριάς.

COOK ΒΟΟΚ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

_.------i

�ΑΛΑΤΙιi;ΠΙΠΕΡΙq 1------.
ΠΑΤΡΙΔΟΓΕΥΣΙΑ

Γ ΟΥΜΙΔΙΑ
« ΟΡΦΑΝΑ»
Jii ΠΡΟΕτΟ ιΜΑΣιΑ 15 λεπτά
Jii ΜΑΓΕιΡΕΜΑ 30 λεπτά

Θ ΥΛικΑ ΓΙΑ 4 άτομα
>·< ΒΑΘΜΟΣ ΔΥ ΣΚΟΛ ιΑΣ εύκολη
- 1 κιλό χόρτα
(λάπαθα, μαρούλι,
σπανάκι, σέσκουλα,
καυκαλfιθρες, μυρώνια)
- 1 κρεμμύδι
ψιλοκομμένο
- 1 πράσο ψιλοκομμένο
- 1 ματσάκι μαϊντανό
ψιλοκομμένο
- 1 ματσάκι άνηθο
ψιλοκομμένο
- Υ2 φλιτζάνι ελαιόλαδο
- 1 φλιτζάνι ψωμί ξερό
σε κύβους
- 1 φλιτζάνι φέτα
σε κύβους
- αλάτι
- πιπέρι μαύρο

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Πλένουμε καλά και
χοντροκόβουμε όλα τα
χόρτα. Σοτάρουμε το
κρεμμύδι και το πράσο σε
φαρδύ τnγάνι σε μέτρια
φωτιά μέχρι να μαραθούν.
Προσθέτουμε όλα τα
χόρτα και τα μυρωδικά,
λίγο αλάτι, ανακατεύουμε
και χαμnλώνουμε τn
φωτιά. Σιγομαγειρεύουμε
για 15 λεπτά μέχρι να
απορροφ�σουν τα υγρά
τους. Κλείνουμε τn
φωτιά, ρίχνουμε το ψωμί,
ανακατεύουμε καλά και
προσθέτουμε τn φέτα
και πιπέρι. Σερβίρουμε
τα γουμίδια σκέτα, �
συνοδεύουμε ψnτές
σαρδέλες � μπριζόλα.

Γ ΙΑΝΝΙΩΤΙΚΗ
ΖΥΜΑΡΟΠ ΙΤΑ
Jii ΠΡΟΕτΟ ιΜΑΣιΑ 20 λεπτά
Jii ΜΑΓΕιΡΕΜΑ 1 ώpα

Θ ΥΛικΑ ΓΙΑ 4 άτομα
>·< ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛιΑΣ εύκολη
- 12 κουτ. σούπας
αλεύρι
- 1 αβγό
- 500 ml γάλα φρέσκο
- 1 φλιτζάνι φέτα
- 5 κουτ. σούπας
ελαιόλαδο
- αλάτι
- πιπέρι μαύρο

ΣΗΜ.:

Τα λάπαθα, το σπα­
νάκι και τα άyρια χόρτα της
περιοχής πρωταγωνιστούν
στις προτιμήσεις της Ηπει­
ρώτισσας μαγείρισσας.

-

0 24

-

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Αλείφουμε ένα ταψί με ε­
λαιόλαδο και το τοποθε­
τούμε στον φούρνο όσn
ώρα τον προθερμαίνουμε
στους 180°C. Ρίχνουμε σε
μεγάλο μπολ το αλεύρι,
και προσθέτουμε το γάλα
και το αβγό χτυπnμένο ε­
λαφρώς. Ανακατεύουμε
συνεχώς το μείγμα με το
σύρμα για να μnν σβολιάσει και ρίχνουμε όσο γάλα
πάρει για να γίνει aραιός
χυλός. Θα προσθέσουμε αλάτι εφόσον n φέτα δεν είναι πολύ αλμυρ�. Βγάζουμε το ταψί από τον φούρνο
και αδειάζουμε μέσα τον
χυλό. Πασπαλίζουμε τnν
επιφάνεια με τn φέτα χοντροκομμένn και πιπέρι, και
ραντίζουμε με το υπόλοιπο
ελαιόλαδο. Βάζουμε το τα­
ψί στον φούρνο και ψ�νουμε στους 180°C για 1 ώρα
περίπου, μέχρι να ψnθεί n
πίτα και να πάρει ροδοκόκκινο χρώμα.

Η

ο
z
w
Σ
13
@:
Ν


.:'Ξ_

ο;i
L
ο
c
θ

δ

Σ
Σ

w
<
w
Σ
c
w

Ε

g

ι ι..-ι ) rιι 'λ./1 �

Αυτή είναι η φέτα μας. Η Ήπειρος. Με λάδι και ρίγανη.

Η φέτα με γνιjσια παραδοσιακι7 -yεi;ση, με όλες τις ηπειρώτικες αξ!ες μας, με Ύ''ώση καt μΕράκι, με αγνά και αυΟεvτικά
υλικά και όλη τη χάρη του τόπου μας. Έτσι φτιάχνουμε, χρόνια τώρα, τη φέτα μας εμει'ς οι Ηπειρώτε .
Με όλα όσα τηΎ κάνουν aπολαυστική για τη γεύση τη", περ17φανη yια το όνομα και την καταyωyή της. Γιατί μόνο έτσι
αξiζει να φτάσει σε κάθε ελληνικό τ.ραπέζι, (τ,�έτη, με λάδι και ρίγανη, σε κάθε σαλάτα, κάθε πίτα, και κάθε ελλφιικό φαγητό.

Φέτα Ήπειρος. Απο χέρι τυροκόμου.
-.
I

.
-....®

-

Ζητήστε την ;ωι χύμα στον πάγκο των τυριdJv

COOKBOOK

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

_.------i

�ΑΛΑΤΙ1JΠΙΠΕΡΙq 1------.
ΡΕΣΤΟΚΡΙΤΙΚΗ

Μα·ι στράλt στο κέντρο τΥlς πόλΥlς
Πιάτα με τη θαλασσινή αλμύρα χω νοστψιά
από μια «Fishαλ(δα» στεριανή!
Από

τοv

ΟΥΡΟΒΟΡΟ

λωστε, είναι ο λόγος που πολλά π ιάτα
επανα λα μ βάνοντα ι στα παρεμφερn
εστιατόρ ια). Για παράδειγμα, n πα­
ρουσία τnς μουστάρδας στα
π ιάτα με οστρακοειδn τείνει
Η «Fishaλίδa»
π ερνάει το τεστ
των δπμ ι ουρ­
γι κών παρεμ­
βάσεων και
συνδυα σ μ ών
πάνω σε π α ρ α ­
δ ο σ ι α κά π ι άτα,
και μάλι στα με
καλrΊ σχέσn με­
ταξύ π ο ι ότnτας

να γίνετα ι κλισέ, μ ά λλον λόγω δnμιουργι κnς α μnχανίας
παρά δnμ ιουργ ι κnς τόλμnς.
Ευτυχώς για τn « Fishaλίδa»,
α υτό ε ίνα ι n εξαίρεσn. Ενα
α κόμn στοιχείο που δ ια φο­
ροποι ε ί τn « Fishaλίδa» είνα ι
n χρnσn πολλών εξαιρετικnς
π ο ι ότnτα ς λαχα ν ι κών στο
μενού τnς -να ζnτnσετε ο­

πωσδnποτε τα ντοματίνια- επειδn ο
ιδιοκτnτnς τnς είνα ι κα ι παραγωγός

Α

ο π ωρ ο κn π ε υ τ ι κών. Το «θαλα σσ ι νό
πο ΤΑ τρ α π εζά κ ι α σ τ π

n εκπλnξεις τ ι μών π ο υ θ υ μ ίζουν το

γιου βετσάκι» ( κρ ι θαράκι με πετρο­

« Fis h a λ ί δ a » δεν μ π ο ­

ελλnνι κό χρnματιστnρ ιο...

σωλnνες), προετοιμασμένο με τn λσ-

ρείς να αγναντέψεις τπ

Το μενού τnς « Fishaλίδaς» δεν ε ί-

γ ι κn του ρ ι ζότο, ε ίνα ι κατα π λnκτι κό

θάλα σσα n να π α ίξει ς ρα κέτες στπν

ναι τόσο παιχνιδιάρικο όσο το όνομά

π ιάτο γ ι α να ξεκι νnσετε το γεύ μα

παραλία ούτε να α φnσε ις τα πα ιδιά

σας, ειδικά αν πρόκειται να το μοιρα­

σου να πα ίξουν στα βοτσαλάκια για

στείτε με τn συντροφιά σας. Το ίδι ο

να μ πορέσεις να a π ολαύσεις το φα­

σ υ μ βα ίνε ι κα ι με τα ω μ ά όστρ α κα ,

Η εξυπηρέ τηση είναι

τα ο ποία α λλάζουν ανά λογα με τnν

μεριά του Παγκρατίο υ , όπου δεν υ­

πολύ φιλική, με μερικά
εύστοχα πιάτα και

τ ι ς φακές κα ι τον κα πνιστό κολιό, αν

γπτό σου ανενόχλπτος. Γιατί α υτn π
« Fishaλίδa» βρ ίσκετα ι στπν π ά νω

nμέρα κα ι τnν αγορ ά . Η σαλάτα μ ε

πάρχει θάλασσα, κα ι το μαϊστράλι θα

με έvαv επιτηδευμέvο

κα ι « μ ι λά ε ι λ ίγο γαλλικά», είνα ι ένα

σε χαϊδέψει στο πρόσωπο μόνο αν

ερασιτεχvισμό

τέλεια προετο ιμασμένο π ιάτο, που σε

μ π ορέσει ο σεφ να το «εγκλω β ίσε ι »

που θυμ{ζει σπιτική

παραπέμπει στnν ιδιαίτερn σχέσn που

στα π ι άτα του . Φα ίνετα ι πως α υτό το
σχετικά νέο εστιατόριο -που εστιάζει

τραπεζαρ {α.

έχουν τα όσπ ρ ι α με τα ψ α ρ ι κά.
Ε π ίσnς, n κα κα β ι ά -π ι άτο που συ­
νnθως α π οτελεί κα ι το πεδίο σύγκρι­

στα ψάρια κα ι τις πρώτες ύλες τπς
θάλα σσας- το έχει κατορθώσει, κα ι

σnς για όλα τα ψαρομάγαζα- nταν
τnς. Κινείτα ι , βέβα ια, στnν κατnγορία

ι δ ι α ίτερα γευστι κn, και μ ά λι στα σε

του «δnμ ιουργ ι κο ύ παραδοσι α κο ύ »·

τιμn λογικn. Μ ι α τελευτα ία σnμε ίωσn

χρονου εστιατορίου ε ίνα ι π « μ ετά­

κάτι που βλέπουμε να γίνετα ι n νόρμα

για τις τιμές: Ε ίνα ι π ολύ σnμαντικό να

φρασn» τnς φ ύσnς σε μ ια α π λn κα­

στα περισσότερα ψαρομάγαζα τnς Α­

βλέπεις ένα εστιατόριο π ο υ εστιάζει

θnμερι νn δ ι α δ ι κα σία, όπως είνα ι το

θnνας: «Δn μ ι ουργικές» παρεμβάσεις

στnν ψαροφαγία να προσφέρει φρέ­

φαγnτό. Π ολύ σnμαντικό ε ίνα ι , ε π ί­

κα ι συνδυασ μ ο ί πάνω σε παραδοσι­

σκο, ελλnνικό ψάρι από 45 € μ έχρι

σnς, να μ πορεί n κουζίνα του να α ιτι­

ακά π ιάτα, που πρέπει να ο μολογnσω

55 € το κ ι λό.

ολογnσει τn δαπάνn που α φορά τnν

ότι στις περισσότερες περι πτώσεις

μ ά λ ι στα με μ εγάλπ επ ιτυχία.
Η βασικn προτεραιότπτα ενός σύγ­

προετο ι μ α σ ία του γεύ ματος -ει δ ι κά

είναι αρκετά επ ιτυχnμένα, ό μως με

στις μέρες μας- χωρίς διακυ μάνσε ις

αρκετn δόσn aτολμ ίας. (Αυτός, ά λ-

-

0 26

-

i

p FISHAAIΔA: Να iaδωv & Αvτήvορος,
περιοχή Χίλτον, τηλ. 210-7234551

COOK ΒΟΟΚ

ΤΡΟΠΟΙ
'

�I@!�
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
� Καταπλnκτι κά με το πρωινό

μας ε ίναι τα δ ι άφορα κέ ι κ
με μπανάνα, όπως το
πασίγνωστο σε όλες τις
αγγλοσαξονι κές χώρες
banana bread, τα μπι σκότα
με μπανάνα κα ι σοκολάτα, ο
συνδυασ μ ός τnς μπανάνας
με τnν καραμέλα στα
κλασι κά banana split n το
πολύ <ψοδάτο» στα αθnναϊκά
εστι ατόρια banoffee.

Η

Μια σούπερ τρο φfι

μπανάνα θεωρείται στις μέρες μας ένα από τα απόλυτα
super foods, τόσο για τη διατροφική της ποιότητα όσο και
για τη γενικότερη χρή ση της στη μαγειρική .

Η

Μ Π Α Ν Α Ν Ι Α κατάγεται α ­

υποστnρίζουν τις διάφορες θετικές

π ό διάφορες μ n βρώσιμες

συνέπειες τnς καθnμερινnς χρnσnς

ποικιλίες άγριας μπανά­

μπανάνας στn δ ιατροφn μας, και μά­

νας στn νοτιοανατολικn Ασία, ο ι ο­

λιστα πρόσφατα το υπουργείο Υγείας

π ο ίες μετά τn διασταύρωσn τους μάς

τnς Αμερικnς επέτρεψε τnν επ ίσnμn

έδωσαν τnν μπανάνα που γνωρίζουμε

υποστnριξn ότι n μπανάνα βοnθά στον

σnμερα. Η μπανάνα α π οτελείτα ι κατά

έλεγχο και τn μείωσn τnς αρτnριακnς

βάσn α π ό φυτικές ίνες κα ι ζάχαρn,

π ίεσnς κα ι των εγκεφαλικών επεισο­

γλυκόζn, φρουκτόζn κα ι σουκρόζn.

δίων. Σnμαντικότερn όλων είναι n κα­

Ο μως, τnν ίδια στιγμn περ ι έχει με­

ταπλnκτικn γεύσn και n παρουσία τnς

γάλn ποσότnτα από κάλιο, βιτα μ ίνn

σε κάθε κουζίνα. Η χρnσn τnς στn ζα­

C και 86, και α ρ κετά μ εγάλn π οσό­

χαροπλαστικn είναι προφανnς, αλλά

τnτα σ ι δnρου κα ι μαγνnσίου. Υπάρ­

ταυτόχρονα συνδυάζετα ι εύκολα και

χουν χιλι άδες ιατρ ι κές έρευνες που

με αλμυρά φαγnτά .

.----ΟΤΑ Ν Θ ΕΛΟΥ Μ Ε να
χρησιμοποιήσουμε
μπανάνες στη ζαχαρο­
πλαστική ή τη μαγειρική,
καλό είναι να τις περνά­
με από λεμόνι ή από το
ζουμί κάποιας κονσέρ­
βας φρούτου για να μην
χάνουν το χρώμα τους.

ΜΥΣτΙΚΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Ε Π Ι Σ ΗΣ, Π ΡΕ Π Ε Ι να
έχουμε στον νου μας
να τις αφήνουμε πάντα
εκτός ψυγείου για να
ωριμάζουν σωστά και
να αναπτύσσουν όλες
τους τις γευστικές ιδιό­
τητες και τα αρώματα.

i

� Εξαιρετικn είναι, επίσnς,
στn ζαχαροπλαστι κn n σχέσn
τnς μπανάνας με τn σοκολάτα
και τn γλυκιά κολοκύθα.
Ακόμn, ο συνδυασ μ ός τnς
μπανάνας με το γι αούρτι (και
όχι μ όνο με κομ μ άτια μέσα
στο γι αούρτι) μας δίνει πολλά
κλασ ι κά κέ ι κ, που έχουν
κατακλύσει τnν παραδοσιακn
γαλλ ι κn κουζίνα.
� Η μπανάνα αποτελεί
επίσnς τέλε ι ο συστατικό
σε σάλτσες με γλυκόξινο
υπόβαθρο αλλά και στn
μουστάρδα. Για παράδειγμα,
μπορού με να λιώσουμε λίγn
μπανάνα με μ ουστάρδα και
να τn χρnσι μ οποιnσουμε σε
ένα σάντουιτς με κοτόπουλο.
Τα αποτελέσμ ατα σίγουρα
θα ε ίναι υπέροχα. Εξίσου
εντυπωσι ακn ε ίναι n χρnσn
τnς σε ένα πι άτο καυτερό n
σε ένα πι άτο με κάρ ι .
Μάλι στα, σ ε πι άτα
παραδοσιακά δικά μας που
περιέχουν πολλά μπαχαρικά,
όπως το κοκκινι στό, λίγn
μπανάνα κάνει τεράστια
δ ι αφορά και δίνει «βάθος»
στο πι άτο.

--------.

Α Φ Η ΣΤ Ε τις μπανάνες
να ωριμάζουν σε χαρ­
τοσακούλα μαζί με ντο­
μάτες. Τα αποτελέσματα
και για τα δύο φρούτα
είναι καταπληκτικά. Το
ίδιο συμβαίνει και με τα
μήλα.

Ch.ιquι·ιa.

e

Chiqulta και Οργονισμόc; Rainforest Alliance: 18 χρόνιο σvνεργοσlοc; γιο νΟΚδλλι\ργοuμε μπονόνεc; με

όροuc; φιλικούς nρoc; το περιβόλλον.

COOKBOOK

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

_.------i

�ΑΛΑΤΙ1JΠΙΠΕΡΙq 1------.
ΕΔΩΔΙΜΑ&ΑΠΟΙΚΙΑΚΑ

Τα
νοστιμα
νεα
,

,

Ανακαλύπτουμε
γεύσεις αυ θεντικές
και προίόντα
που αξίζει να μπουν
στην κουζί να σας.
Απ6 τοv
ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ
Φωτοypιχφ(ες
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΤΟΝΑΚΗΣ

0 ΜΕΛΙΣΣΑ,
ΜΕΛΙΣΣΑ ...
Το Θαύμα Θεών είναι
ένα εξαιρετικό μέλι από
τα Δωδεκάνπσα: Απο­
λαυστικό στο πρωινό
n στα σπιτικά γλυκά.
Παραγωγός: Μελισσο­
κομικri Δωδεκανriσου
Α.ΕΒ.Ε, 5ο Χλμ. Τσαίρ
' ιΑεροδρομίου, Παστίδα,
Ρόδος, τnλ 22470-48200

www.melgr

@ ΕΔΩΔΙΜΟ
ΣΟΥΒΕΝΙΡ
Απολαύστε κάθε
λαχταριστn μπουκι ά
από το κερκυραϊκό
σας «σουβενίρ», το
γλυκό κουμκουάτ, που
διατπρεί αναλλοίωτπ
τπν ιδιάζουσα γλυκό­
πικρπ και αρωματικn
γεύσπ του καρπού αλλά
και το ιδιαίτερο χρώμα
του. Παραγωγός:
Acordo Artisaπ Natural
Corfu Specialty Food,
Κομπίτσι, Κέρκυρα,
τπλ. 26610- 52301
Διάθεση: Βανίλια -

ιv�.f"'Πt�n ΛC)(JfrJfOιJ. Κριiτn,
mλ. 28 470-33653, www.
astron-miramνellou.gr

Κανέλα, Λουί(nς
Ριανκούρ 73, Αθriνα,
τnλ. 270-6925940

-

oso

-

90%
πρόβειο

11%
ελαιόλαδο

10%
κατσικισιο
,

Παντρέψαμε τη φρεσκάδα του γάλακτοs
με τη νοστιμιά του ελαιολάδου
Η CREτA FARMS, με τnν Εν Ελλάδι Μ εσογειακn, καινοτομεί και πάλι. Αντικαθιστά το 50%

των ζωικών λιπαρών και τnν προικίζει με 11 96 ελαιόλαδο. Π aυτό n Εν Ελλάδι Μεσογειακή
έχει υψnλΠ nεριεκτικότnτα σε μονοακόρεστα λιπαρό και αποτελεί πnyn βιταμίνnς Ε.
Γευθείτε τn και αφήστε τn να μετατρέψει το τραπέζι σας σε καθnμερινό ''γλέντι" νοστιμιάς.

Εν Ελλάδι Μεσογειακή.

Η

νέα εκλεκτή της καρδιάς μας.

-ο
α.
ο
c:
.<
ο

I)

w
α.
-ο
"'

ο
:ι.
..
ο

s
:;

-ο
"

�..
i
c:

..,
ο<
c


.

COOKBOOK

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

�ΑΛΑΤΙ1JΠΙΠΕΡΙq 1------.
ΕΔΩΔΙΜΑ&ΑΠΟΙΚΙΑΚΑ

-03 2-

COOKBOOK

_.------i

�ΑΛΑΤΙ1JΠΙΠΕΡΙq 1------.
ΔΙΑΤΡΟΦΗ &ΥΓΕΙΑ

Οι λαοί της Μ εσογε ίου
παρουσιάζουν
λιγότερα προβλήματα
αρτηριοσκλήρυνσης από
τους άλλους Ευρωπαί ους
χά ρη στο σκόρδο, που
διατηρεί «νεανικέ ς» τις
αρτηρίε ς τους.

πτά . Λόγω τπς οξείας κα ι βραχείας
δράσπς τπς, όλες ο ι τροφές που τπν
περιέχουν πρέπει να καταναλώνοντα ι
φρέσκες. Ερευνες α π οδεικνύουν ό­
τι π συχνn λnψπ των τροφών αυτών
προστατεύει ιδια ίτερα από τπν υπέρ­
τασπ, το έμφραγμα κα ι τον καρκίνο.

Σκόρδο,
,
,
ενα φuσικο
,
ιαματικο
Οι ευεργ ετικές επιδρά σεις
του σκ όρ δου στον
αν θρώπινο οργανισμό
επιβεβαιώνονται
καθημερινά εδώ
και χι λ ιάδες χρόνια.
Απ6 τοv DR ΣΤΕΦΑΝΟ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥ ΛΟ

τ

πευτικές» δράσεις του. Προσφερόταν

Τα οφέλπ του σκόρδου, ωστόσο, πα­

ως τονωτικό και «θεραπευτικό» στους

ρο μένουν ανέπαφα μέσα στπ σκελί­

εργάτες των Πυραμ ίδων για τπν αντι-

δα, τπ φυσικn α π οθnκπ τους. Για να

μετώ π ι σ π λο ι μώξεων του πεπτικού,

είναι α π οτελεσματικn αυτn π δρά σπ,

που nταν π ολύ διαδεδομένες εκείνπ

πρέπει το σκόρδο να καταναλώνεται

τπν εποχn. Τότε βοπθούσε τους αν-

ω μό κα ι σε ικανές ποσότπτες. Αλλπ

θρώπους στπν κατα πολέμπσπ μετα-

μ ία δυσκολία είναι ότι διαφορετικές

δοτι κών παθnσεων που οφείλονταν

ποικιλίες σκόρδου περιέχουν, φυσικά,

σε μ ι κρόβια, παράσιτα, ι ούς, μ ύ κπ-

διαφορετικές ποσότπτες αλισίνnς.

τες. Σnμερα θωρακίζει τον οργανισμό

Χαρα κτnριστικn είναι n δράσn του

μ προστά στn φθορά του χρόνου, ως

σκόρδου στnν αορτn, τn μεγαλύτερn

πανίσχυρο αντιοξειδωτικό.
Οταν n σκελίδα του σκόρ-

τn δεν λειτουργεί μόνον ως

δου τεμαχίζετα ι κατά τn μά­

Η έντονη οσμή

« σωλnνας» που διοχετεύει

σnσn μέσα στο στόμα n πολ­

του σκόρδου

το α ίμα σε όλο τον οργανι­

δεν π ρέπει να

σμό καθώς αυτό εκτοξεύεται

(allium satiνum)

τοποιείται στο π ι άτο, α πελευ­

ανnκει μαζί με το κρεμμύδι

θερώνει τnν α λισίνn, n οποία

στα βολβοειδn λαχα ν ι κά .

μετατρέπεται α υτόματα στn

ο Σ ΚΟ ΡΔΟ

αρτnρία του σώματος. Αυ­

μ α ς α π οθαρρύ­
νει α π ό το να το
α π ολα μβάνου­

Κ α ι τα δ ύ ο περιέχουν μ ε ν ι σχυρές

βιολογικά ενεργn μορφn τnς,

με. Η π ρ οσθrΊκπ

aντιοξε ιδωτικές ουσίες, π σ π μαντι­

τnν α λι'ϊνn. Αυτn έχει όλn τnν

του στο μαγεί-

ωφέλι μn δράσn. Ωστόσο, n

ρεμα χαρίζει

κότερπ ωστόσο είναι π α λι σίνπ, που

περι σσότερπ

απαντάντα ι σε π ολύ μεγαλύτερες πο­

δράσn τnς α λι'ϊνnς είναι ολι­

σότπτες στο σκόρδο. Ολες οι aντιο­

γόλεπτn, καθώς n περίσσεια

ξειδωτικές δ ίαιτες (detox diets) συνι­

του οξυγόνου του αέρα τnν « κατα­

στούν λαχανικά με βολβούς.

στρέφε ι » . Ολα τα α ντ ι ο ξε ι δωτ ι κά

γεύσπ.

από τnν καρδιά. Η αορτn λει- Σ
τουργεί κα ι ως βασικός ρυθμ ιστnς τnς π ίεσnς του α ίμα-

ο

§
Ι

τος μέσα σε όλο το αγγεια- 'J

κό σύστnμα του οργανισμού, �
ιn

χάρn στn συσταλτικότnτα κα ι
τnν ανάλογn δ ιασταλτικότn- ο
ο
LL

τα π ου παρουσιάζει το τοίχωμά τnς σε Υ:
υ
κάθε παλμικό κύμα. Το σκόρδο δια-

ο

f-­
ιn

Το allium satiνum μ ετα φέρθπκε

π α ρ ο υ σι άζουν α υτnν τnν α χ ίλλειο

τnρεί α υτn τnν απαραίτnτn μnχανικn <t

στπν Ελλάδα από τπν Α ίγυπτο. Μ ά λι­

πτέρνα, να αντιδρούν έντονα με το

ελαστικότnτα του τοιχώματος. Η ειδικn ;'Ι:

στα, ένας α ιγυπτιακός πάπ υρος του

οξυγόνο τnς ατμόσφαιρας, όπου και

αυτn δράσn του σκόρδου στο τοίχωμα ο

1500 π .Χ. αναφέρετα ι σε 22 «θερα-

«καταστρέφοντα ι » μέσα σε λίγα λε-

τnς αορτnς τού έχει χαρίσει τnν προ- e

-

034

-

θ

L

c

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

σωνυμία του «φυσικού φροντιστn τπς

φάνισπ νεοπλασματικών νοσ π μάτων

Υπερnλι κες που παρουσιάζουν υ­

α ορτnς κα ι όλων των αρτπριών». Φυ­

αποδίδετα ι στπ μεσογειακn διατροφn,

περ π π κτικότπτα στο α ίμα (θρο μ βώ­

σ ι κά, παρα μένει το π ιο δπμοφιλές κα ι

που περιλαμβάνει φρούτα, λαχανικά,

σεις) ωφελούντα 1 με τπν καθπμερινn

με τις λιγότερες παρενέργειες nπιο

όσπρια, βολβούς, ελαιόλαδο. Ετσι οι

λnψπ σκόρδου. Η τάσπ υπερππ κτικό­

αντιυπερτασικό. Π ολλοί υπερτασικοί

«σκορδόφιλοι» Μ εσογε ιακοί, λόγω

τπτας ενοχοποιείτα ι ιδίως για τα εγκε­

ενισχύουν τπ δράσπ ενός κλασικού

τπς ευρείας κα ι π ο ι κ ίλπς λnψπς a­

φαλικά επεισόδια. Εδώ ο ρόλος του

αντιϋπερτασικού φαρμάκου προσθέ­

ντιοξειδωτι κών, καθ ίσταντα ι σπανι­

σκόρδου είνα ι να διατπρεί τπ φυσιο­

τοντας καθπμερ ινά στπν τροφn τους

ότερα θ ύμ ατα α υτnς τπς πάθπσπς.

λογικn υγιn ροότπτα του α ίματος μέ­

2-4 σκελίδες σκόρδου.

Τα θειούχα συστατικά του σκόρδου

σα στο αγγείο. Τα θειούχα αντιοξει­

Η ίδια ποσότπτα σκόρδου μειώνει

εμποδίζουν τον σχπματισμό νιτρικών

δωτικά του σκόρδου εμποδίζουν τπ

ταυτόχρονα κα ι τπ χολπστερίνπ, ενώ

μορίων (καρκινογόνα) μέσα στο στο­

συγκόλλπσπ των α ι μοπεταλίων που
δ π μ ιουργούν τους θρόμ βους.

i

συνυπάρχει και μια μπ ειδικn (nπια)

μάχι μας α π ό τα νιτρώδπ (φυτοφάρ­

αντικαρκινογόνος δράσπ. Το σκόρδο

μακα) των τροφών μας. Σπμαντ ι κές

μειώνει τπν κα κn χολπστερίνπ (LDL).

ιατρ ι κές έρευνες επιβεβα ιώνουν αυ­

Ρ Ο χαθηyητής Σ. Καραyιαννόπουλος

Το φυτό εμποδίζει τπ σύνθεσπ τπς χο­

τnν τπ συσχέτισπ.

Ιατρικής του Κυανού Σταυ ρού Αθηνών.

ε[ναι Δ/vτής του Τμήματος Προληπτικής

λπστερίνπς, που φυσιολογικά παρά­
γεται στο συκώτι μας. Ανάλογπ δράσπ
παρουσιάζουν όλα τα καθιερωμένα
αντιχολπστερ ινικά φάρμακα.
Ο ι λαο ί τπς Μ εσογείου παρουσιά­
ζουν στατιστικά και λιγότερες νεοπλα­
σ ίες. Η σχετικn αυτn αντοχn στπν εμ-

Δ
Υ

ΟΙ ΕΊΈΡΓΕΤΙΚΕΣ

ι'διότητες τοu σκό�'δοu
<::;.. ι το ιχvοστοιχειοι
οφει'λοvτω σε εκαποι σuσταπικα,.ι Ιοιως
yε�μα,vιο, ποu πε�ιεχει, εvισχuει το α,vοσοποιητικο.

D )ι.

I

I

Θα το βρείτε στα καλύτερα supermarket και delicatessen!
Δ Ε. θωμοδόκης & Ytol ΕΠΕ • Εισαyωγtς Εκλεκτών Τροφiμω; • wνιw.finefoods.gr 210 2515162

-Ol

I

I

COOKBOOK

_.------i

�ΑΛΑΤΙ1JΠΙΠΕΡΙq 1------.
ΣΥ ΝΑ ΝΤ ΗΣΗ

Ο Γκίκας
Ξενάκης είνα ι
το νέο α ίμ α στπ
γαστρονομικri
σκπνri. Ως
λάτρπς τπς
ελλπνικriς
κουζίνας, μας
τπ συστriνει με
τον δικό του,
μονα δικό τρόπο
μέσα α πό τπν
κουζίνα του
<<Breeze» cafe.
Η
ο
ω
ο._
w
Ν
Η
Ι
<
w

z
<1:
c:

<1'
θ
;i
L

ο

c
θ
ΓΚΙΚΑΣ Ξ Ε Ν ΑΚΗΣ

Η

φαντασ ί α στη μαγειρικ�

. . . απαιτεί εύστοχο συνδυ ασμό ε ξαιρετική ς
πρώτης ύλης και τεχν ική ς. Από τ η ΝΙΚΗ ΜΗΤΑΡΕΑ

Μ

Α Γ Ε Μ Ε ΝΟΣ με τπ μαγει ρ ι κri από τον πρώτο χρόνο των

σπουδών του δπλώνει ο νεαρός σεφ κα ι προσθέτει:
«Γο πτεύτπ κα με τπν α ίσθπσπ ότι μ π ορείς να δ π μ ι ­

ουργείς α π ό τ ο μ πδέν α κόμα κ α ι με τα π ι ο απλά υλικά » . Η προ ίκα
το υ για να συνεχίσει riταν οι γευστι κές μνri μες από τα παιδικά του
χρόνια: «Εχοντας μεγαλώσει σε επαρχιακri πόλπ, έχω πολύ έντονα
στπ μνriμπ μου το κυρ ι α κάτι κο τρα πέζι τπς μ πτέρας μου. Π άντα
υπ riρχε φρεσκοκομ μ ένπ σαλάτα, ζεστό ζυμ ωτό ψωμί, κά ποια χει ­
ροποίπτπ π ίτα κα ι συνriθως κρέας μαγει ρεμένο στπν κατσαρόλα
ri στον φούρνο». Ανα καλώντας μνri μες από εκείνα τα γεύμ ατα,
συνεχίζε ι : «Οσο πολυάσχολοι και να είμαστε, αξίζει να αφιερώ­
νουμε χρόνο στο κυριακάτι κο τρα πέζι . Ισως π ο ι κονο μ ι κri κρίσπ
που διανύουμε α π οτελεί μια ώθπσπ προς α υτriν τπν κατεύθυνσπ,
καθώς οι συνθ ri κες μάς στρέφουν σε ενδοοι κογενει α κές μορφές
διασκέδασπς, πιο ουσιαστικές αλλά και ο ι κονο μ ι κές». Ο σεφ μάς
προτείνει να αξιοποιriσουμε τα ελλπνικά δπμπτριακά, όσπρια, α βγά,
χόρτα, ρύζι, εποχι κά λαχανικά, ταπεινά ψάρια (γα ύρο, σαρδέλα,
σκο υ μ π ρ ί). Να αναζπτriσου με, ε π ίσπς, ο ι κονο μ ι κό κρέας, από τα
«παρεξπγπ μ ένα» μέρπ το υ μοσχαριού, όπως π ουρά, τα μάγο υλα
κα ι π γλώσσα, τα οποία χαρίζουν φθπνά, αλλά εξα ι ρετι κriς νοστι­
μ ι άς εδέσματα.

i
-

o s6

-

ΜΟΣΧΑΡΆΚΙ Σ ΤΗ ΓΑΣΊ'ΡΑ
Θ ΥΛ ΙΚΑ

ΓΙΑ 4

άτομα

ΥΑΙΚΑ
-8

τεμάχια μάyουλα καθαρισμένα
από ίνες και λιπάκια
- 3 κρεμμύδια χοντροκομμένα
- 2 καρότα σε ροδέλες
- 3 σκελίδες σκόρδο σε χοντρές φέτες
- 600 ml κρασί κόκκινο
- 1 Ο σποράκια κάρδαμο
- 5-6 κλωναράκια θυμάρι
- 3 ντομάτες μέτριες ψιλοκομμένες
- 1 κιλό πατάτες με τη φλούδα
- 700 yρ. βλίτα
- 3 κρεμμυδάκια φρέσχα ψιλοκομμένα
!1! φλιτζάνι ελαιόλαδο
-αλάτι, πιπέρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Αλατοπιπερώνουμε το κρέας, σοτάρουμε με λίγο
ελαιόλαδο σε δυνατri φωτιά κι από τις δύο πλευ­
ρές και το αφαιρούμε από το σκεύος. Προσθέτου­
με το κρεμμύδι, τα καρότα και το σκόρδο τσιγαρί­
ζοντάς τα για 2 λεπτά, σβriνουμε με το κρασί και
αφriνουμε να εξατμιστεί για 3 λεπτά. Στρώνουμε
σε γάστρα τα λαχανι κά, τις ντομάτες, το κρέας
και τα μυρωδικά και ρίχνουμε λίγο νερό. Σκεπά­
ζουμε και ψriνουμε σε προθερμασμένο φούρνο
στους 200°C για 2 ώρες. Τυλίγουμε τις πατάτες
σε αλουμινόχαρτο και τις ψriνουμε για μία ώρα.
Ξεφλουδίζουμε, τις σπάμε με πιρούνι, αλατοπιπε­
ρώνουμε και ραντίζουμε με λίγο ελαιόλαδο. Λίγο
πριν σερβίρουμε, ζεματίζουμε τα βλίτα σε αλατι­
σμένο νερό, στραγγίζουμε και προσθέτουμε τα
κρεμμυδάκια και ελαιόλαδο. Σερβίρουμε τις πα­
τάτες, επάνω τα βλίτα και τέλος το κρέας.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

Γ l l i�\ι'J'Γi i�Ξ.Ξ: �·rΞ ? D 'fΓΞΖ ί�UΓDΓI D '!J\Uf
- 12 φτερούyες κοτόπουλου
- !1! φλιτζάνι αλεύρι
yια όλες τις χρήσεις
- 1 κουτ. σούπας
κορν φλάουρ
JC κουτ. yλυκού αλάτι
JC κουτ. yλυκού πιπέρι
καυτερό κόκκινο
- σπορέλαιο
yια το τηyάνισμα
Γ Ι Α ΤΗ ΣΑΛΤΣΑ

U

φλιτζανιού βούτυρο
φλιτζανιού Tabasco®
- 1 σκελίδα σκόρδο
ψιλοκομμένη
- 1 κοuτ. σούπας soy sauce
- 1 κοuτ. σούπας ζάχαρη
- 1 κοuτ. σούπας μουστάρδα
- 1 κοuτ. σούπας κέτσαπ
- 1 κοuτ. σούπας ουίσκι
U

ΡΥΖ Ο ΓΑΛΟ ΜΕ ΣΟΚΟΛΆΤΑ
Θ ΥΛικΑ ΓΙΑ 4 άτομα
ΥΑΙΚΑ

g
ω
Σ

Σ

(j

s


8
LL

<
w

- 600
- 2 70

yρ. yάλα
yρ. κρέμα yάλακτος
- !1! stίck βανίλιας φρέσκιας
- 3 μανταρίνια (το ξύσμα τους)
- 20 ml χυμό μανταρινιού
- 80 yρ. ζάχαρη
- !1! κουτ. yλυκού κανέλα
- 1 30 yρ. ρύζι τύπου Αrbσrίσ
- 90 yρ. σοκολάτα bίtter
- 25 φυλλαράκια δυόσμου φρέσκου
ψιλοκομμένα
- 1 φύλλο ζελατίνη

ΑΕΣΗ
� ΕΚΤΕ
Ρίχνουμε σε κατσαρόλα το γάλα, τnν κρέμα γά­
w

i5


Σ

;:ι;

Η

3


Σ

ο

§
tn
z

e
;:ι;

ί'Ι:
L

λακτος, το ξύσμα, τn βανίλια και τον χυμό μαντα­
ρίνι και τα αφrΊνουμε να ζεσταθούν αρκετά. Στn
συνέχεια, προσθέτουμε τn ζάχαρn και τnν κανέ­
λα και δυναμώνουμε τn φωτιά να πάρει βράσn
το μείγμα. Αφού βράσει, ρίχνουμε το ρύζι και
συνεχίζουμε το βράσιμο για 25 λεπτά περίπου.
Αποσύρουμε από τn φωτιά και ρίχνουμε τn σο­
κολάτα, τον δυόσμο και τn ζελατίνn αφού πρώτα
τnν έχουμε μαλακώσει σε νερό. Ανακατεύουμε
καλά μέχρι να λιώσει n σοκολάτα. Σερβίρουμε
σε ατομικά μπολ και αφrΊνουμε να κρυώσει . To­
ποθετούμε στο ψυγείο για περίπου 6 ώρες. Προαιρετικά, συνοδεύουμε με γρανίτα λεμόνι.
τι Ρ: Καλό είναι να καλλιερyούμε τα δικά μας
μυρωδικά και να ενημερωνόμαστε yια βότανα που
ίσως μέχρι τώρα να μας ήταν άyνωστα, αλλά μπο­
ρούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στη μαyεφικ ή μας.

Αναμειγνύουμε το αλεύρι με
το κορν φλάουρ, το αλάτι και
το πιπέρι σε μπολ. Απλώνου­
με τις φτερούγες σε ταψί και
τις πασπαλίζουμε με το μείγ­
μα αλευριού. Μεταφέρουμε
στο ψυγείο για μία ώρα περί­
που. Παράλλnλα, βάζουμε σε
τnγάνι όλα τα υλικά τnς σάλ­
τσας, σιγοβράζουμε μέχρι να
πάρει παχύρρευστn μορφrΊ
και aποσύρουμε από τn φω ­
τιά. Ζεσταίνουμε σε βαθύ τn­
γάνι αρκετό σπορέλαιο και
μόλις κάψει, τnγανίζουμε τις
φτερούγες για 8-10 λεπτά και
τις μεταφέρουμε σε απορρο ­
φnτικό χαρτί. Σερβίρουμε πε­
ριχύνοντας με τn σάλτσα.

§θ
TABASCO® is a registered trademark and servicemark exclusiνely of MciLHENNY Co., Aνery lsland, LA 70513.

Λαχανικά
Μπάρμπα Στάθης.
Τόσο φρέσκα
οσο τη στιγμη που
κόπηκαν!
/

Β

/

Α Σ ι Κ Ο Σ Υ ΣτΑτικο γ ι α ΤΠν

επ ιτυχία των συνταγών μας
ε ίνα ι ο ι πρώτες ύλες π ου

χρπσιμοποιούμε. Οταν τα λαχανικά
που ε π ι λέγουμε είναι Μπάρμπα Στά­
θπς, τότε δικα ίως νιώθουμε σ ίγουροι
ότι π ροσφέρου μ ε στους α γα π π μ έ­
νους μας το καλύτερο! Οχι μόνο για
τπν πλούσια γεύση των λαχανι κών,
α λλά κα ι για τπν ανώτερη διατροφι­
κή αξία τους. Ο λόγος είναι α π λός: Η
υποδειγματική καλλιέργεια των λα­

χανικών Μπάρμπα Στάθπς σύμφωνα
μ ε τις αρχές κα ι τα δ ιδάγματα που
έχε ι αντλnσει α π ό τα 40 χρόνια ε­
μπειρίας στπν εύφορπ ελλπνικn γπ.
Οι σπόροι που χρπσιμοποιούνται επι­
λέγοντα ι με τα α υ στπρότερα ποιοτικά
κριτnρια κα ι τα φυτά μεγαλώνουν υπό
τπ διαρκn παρακολούθπσπ έμπειρων
γεωπόνων. Η προσω π ι κn φροντίδα
κα ι π α φοσίωσπ των ανθρώπων του
Μ πά ρ μ π α Στάθ π σε συνδυασ μ ό μ ε
τ π ν ε π ιστπμονικn γνώση σ υνοδεύ­
ουν τα λαχα νικά σε όλα τα στάδια

μάστε δυο πεντανόστιμες συνταγές

τπς ανάπτυξnς τους. Κα ι το πιο σ π μα­

εμπνευσμένες από τπν π λούσια γκά­

ντικό, το πάγωμα του χρόνου! Δοκι-

μα λαχα ν ι κών Μ π ά ρ μ π α Στάθπς.

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ Μ Ε
ΠΟΛΥΧΡΩΜΕΣ ΠΙΠΕΡΙΕΣ
ΚΑΙ ΜΠΕΪΚΟΝ

- 1 πιπεριά κίτρινη, 1 πορτοκαλί
και 1 κόκκινη
- 500 yρ. Ντομάτα Ψιλοκομμένη
Μπάρμπα Στάθης
- 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες
- 2 κουτ. σούπας Μαϊντανό
Ψιλοκομμένο Μπάρμπα Στάθης
- 2 ποτήρια νερό ζεστό
- αλάτι, πιπέρι

ΥΑΙΚΑ yια 4 άτομα
- 1 σακουλάκι Φασολάκια
Στροyyυλά 450 yρ. Μπάρμπα
Στάθης
- 200 yρ. μπέικον
- 2 κουτ. σούπας κρεμμύδι
τριμμένο
- 6 κουτ. σούπας ελαιόλαδο

ΕΚΤΕΑΕΣΗ
Κόβουμε το μπέι κον σε κυβάκια. Σο­
τάρουμε το κρεμμύδι στο ελαιόλαδο

1

Ρ Περισσότερες συνταyές θα βρείτε

στο επίσημο site, www.barbastathis.com.

μέχρι να γίνει διάφανο. Προσθέτουμε
το μπέι κον και τις πιπεριές ψιλοκομ­
μένες και συνεχίζουμε το σοτάρισμα
για λίγα λεπτά ακόμn. Προσθέτουμε
τα φασολάκια, το νερό, τnν ντομάτα
και το σκόρδο και αλατοπιπερώνου­
με. Βράζουμε με κλειστό καπάκι σε
χαμnλrl φωτιά για μισn ώρα. Οταν
βράσουν τα φασολάκια, προσθέτου­
με τον ψιλοκομμένο μαϊντανό και
κατεβάζουμε από τn φωτιά. Σερίρουμε τα φασολάκια χλιαρά με μια
πι κάντικn φέτα.

Πιστο π οι� μ έν�
φ ρ εσκ α ο α
Τα λαχανικά Μπάρμπα
Στάθης κόβονται την
ιδανική στιγμή της
ωρίμανσής τους και
καταψύχονται μέ σα
σε λίγες μόνο ώρες.
Γι' αυτό, μόνο ο Μπάρμπα
Στάθης μπορεί να εγγυηθεί
ότι τα λαχανικά του
διατηρούνται στο απόγειο
της φρεσκάδας τους, με
όλες τους τις βιταμίνες
και τη γεύση. Χωρίς
συντηρητικά και χωρίς
ίχνος φυτοφαρμάκων.

ΣΠΑΝΆΚΙ ΜΕ ΚΙΜΑ
ΚΑΙ ΓΙΑΟΥΡΤΙ
ΥΑΙΚΑ yια 4 άτομα
- 1!1! κιλό Σπανάκι σε Φύλλα
Μπάρμπα Στάθης
- 4 κρεμμυδάκια φρέσκα
σε ροδέλες
- 2 κουτ. σούπας βούτυρο
- λ{yο μοσχοκάρυδο
φρεσκοτρψμένο
- αλάτι, πιπέρι λευκό
- 1 κεσεδάκι γιαούρτι στραyyιστό
ΓΙΑ ΤΟΝ KIMA

- 500 yρ. κιμά μοσχαρίσιο
- 2 κουτ. σούπας Κρεμμύδι
Ψιλοκομμένο Μπάρμπα Στάθης

- 3 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
500 yρ. Ντομάτα Ψιλοκομμένη
Μπάρμπα Στάθης
- 1 κουτ. yλυκού (στη μύτη) κύμινο
- 1 κουτ. yλυκού (στη μύτη) κανέλα
- αλάτι, πιπέρι
-

ΕΚΤΕΑΕΣΗ
Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και
προσθέτουμε το ψιλοκομ μένο
κρεμμύδ ι . Ανακατεύουμε με
κουτάλα μέχρι να γίνει δ ι αφανές.
Προσθέτουμε τον κιμά και ανα­
κατεύουμε συνεχώς σε δυνατn
φωτιά μέχρι να απορροφnσει όλα
του τα υγρά. Προσθέτουμε τnν
ντομ άτα, τnν κανέλα, το κύμινο

και το αλατοπίπερο. Ρίχνουμε 1
ποτnρι ζεστό νερό και σκεπάζου­
με τnν κατσαρόλα. Χαμnλώνουμε
τn φωτιά και σι γοβράζουμε για
μ ι σn ώρα. Αχνίζουμε τα κρεμ­
μυδάκια στο βούτυρο σε δυνατn
φωτιά. Προσθέτουμε το σπανάκι
άκοπο, ανακατεύοντας συνεχώς
μέχρι να μαραθεί και να μειωθεί
ο αρχικός του όγκος. Αλατο­
πιπερώνουμε, ρίχνουμε και το
μοσχοκάρυδο, σκεπάζουμε και το
αφnνουμε σε πολύ χαμnλn φωτιά
για 1 0 λεπτά περίπου. Μοιράζουμε
το σπανάκι σε πι άτα, σερβίρουμε
από πάνω τον κι μά και γαρνίρουμε
με μ ία κουταλιά γι αούρτι .

Μ Ε Θ ΥΣΤΙΚ ΕΣ ΕΜΠ ΕΙ Ρ Ι ΕΣ

Κόκκινα και
λευκά κρασιά

εναλλάσσονται
στο τραπέζι,
σαν φίλοι που
συναντriθ n καν
με τα ποι κίλα
εδέσματα,
κάνοντας καλri
π α ρέα και
α π ογει ώνοντας
τnν α πόλαυσn.

Σ

8
Σ
Σ
(j
z

w
<
w

� Επ ί τ ιμο ι
� συν δα ιτ υ μ όν ες
� Η επιλογή δύο ή τριών κρασιών
� φαντάζει ο ιδανικός δρόμος
για να πετuχοuμε τη γεuστι
('f:
§ αρμονια με τα πιατα μας.
t:


e

e

I

I

Α π ό τ r;

ΝΙΚΗ ΜΗΤΑΡΕΑ

I

COOKBOOK

ΜΕΘΥΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ

Μ αρ ία Κατσούλπ, sommelier (οινοχόος), αναλα μ βάνει
να ερμ πνεύσει για εμάς όλους α υτούς τους κώδι κες:
« Συνπθ ίζετα ι να λέμε ότι δυο ό μ ο ι ο ι χαρα κτnρες τα ι ­
ριάζουν καλύτερα μεταξύ τους, ζουν αρμονικά κάτω από
τπν ίδ ια στέγπ, μ ο ιράζοντα ι τπ ζωn τους κα ι α π ολα μ βά­
νουν τα κοινά ενδιαφέροντά τους. Αλλοτε, πάλι,
ότι δυο aνό μ ο ι ο ι χαρα κτnρες μ ε δ ι αφορετι κά
Το πα ιχνίδι

των ισορροπι­
ών π ρ ο ϋ π οθέ­
τει ότι υπ άρχει
n δ ι ά θεσn

ενδ ιαφέροντα τα βρίσκουν καλύτερα μ εταξύ
τους καθόσον ο ένας σ υ μ π λπρώνε ι τα "κενά"
του ά λλου. Ανά μ εσα σ' α υτά υ πάρχει και π τρί­
τπ ε κδοχn, με δυο έντονες προσω π ι κότπτες

να δοκιμά­

να α λλπλοσπαράζοντα ι προσπαθώντας να ε­

ζου μ ε για να

π ι βλπθεί ο ένας στον ά λλον. Π ροσαρμόζοντας

ανακαλύ­

τα παρα πάνω στον χώρο τπς γεύ σπς, θα έλεγα

πτουμε νέους
γευστικούς
ορ ίζοντες.

πως σ υ μβα ίνει ακρι βώς το ίδιο, με τπ μ οναδι κn
δ ια φορά ότι τα διαζύγια στπν αρμονία των γεύσεων είνα ι ανώδυνα, κα ι όσες α π οτυχίες κα ι να

δοκιμαστούν, το π α ιχνίδι συνεχ ίζετα ι ευχά ρ ι στα », μας
εξπγεί π Μ α ρ ία Κατσούλπ μ ε π α ρ α στατικό τρόπο κα ι
προσθέτει: « Για να πετύχο υ μ ε τπν ι σορροπ ία στπ γεύσπ
μεταξύ κρασιού κα ι φαγπτού, πρέπει να α κολουθnσου μ ε
τ α ίδι α α κ ρ ι β ώ ς μ ονοπάτια π ο υ α κολουθ ο ύ με και στπν
προσω π ι κn μας ζωn, τα οποία κινούντα ι από τπν ε π ι λογn
συντρόφου, φ ίλων n συνεργατών μ έχρι το κα θ π μ ερινό
ντύσ ι μ ο μ ε τπν α ρ μ ονία των χρω μάτων».
Στπν πραγμ ατι κότπτα, στο τρα πέζι θα πρέπει να ανα­

τ

ζπτnσου μ ε τπν αρμονικn συνύπαρξπ διαφορετικών γεύ ­
σεων « π ο υ ξεκινούν α π ό τ ι ς π ι ο a π α λές ( πρώτα π ιάτα)
κα ι προχωρούν στις π ι ο έντονες (κυρίως π ιάτα) ώστε
ΡΩ Μ Ε ΚΑΙ Π Ι Ν Ο Υ Μ Ε γύρω α π ό ένα τρα π έζ ι ,

να υ πάρχει γευ στικn α λλπλουχία στον ο υ ρανίσ κο», λέ-

μοιραζόμαστε τ ι ς χαρές κα ι τις λύπες κα ι α­

ει π οινοχόος και σ υ μ πλπρώνε ι : « Καθώς τα π ι άτα στο

ντι μετω π ίζο υ μ ε το φα γπτό κα ι το κρασί σαν

τραπέζι π πγα ινοέρχοντα ι, εύ κολα αντιλα μ βανόμαστε ότι

να ε ίνα ι αγα π π μ ένοι μ α ς φ ίλοι. Π ο ι ος, ό μως, ε ίνα ι ο ι­

ένα κα ι μόνο κρα σ ί -όσο τέλ ε ι ο και να ε ίνα ι- δεν μ πο­

δανι κός γά μος ανά μεσα στα εδέσματα κα ι τα κρασιά,

ρεί να αντεπεξέλθει στπ γευστ ι κn έντα σ π και δύνα μ π

κα ι πως μ πορούμε να πετύχο υ μ ε τπν α ρ μ ον ία ώστε π

των π ιάτων. Ε να λευκό κρασ ί π ο ι κιλίας sauνig πoπ blaπc,

ο ινογαστρ ιμαργικn απόλα υσπ να ε ίνα ι διασκεδαστικn; Η

ενώ στέκετα ι τέλε ι α δίπλα σε μια πράσινπ σαλάτα με

Σ

8
ιn

ΑΛΛΗΛΟΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΥΣΕΩΝ
Η επιλογn δύο n τριών διαδοχι κών
διαφορετι κών κρασιών φαντάζει ο
ιδανι κός δρόμος για να πετύχουμε
τ π γευστικn αρμονία που επιζπτού ­
με, λέει π Μαρία Κατσούλπ: «Πρώ ­
τος στόχος, π γεύσπ και το άρωμα
του φαγπτού να μ πν "καπελώνουν"
τπ γεύσπ και το άρωμα του κρασιού

n το αντίθετο, έτσι ώστε μετά τπν
κατάποσπ να δπμι ουργείται στον
ουρανίσκο ένα ευχάρι στο, αρμον ι ­
κό γευστικό αποτέλεσμα. Θ α πρέ­
πει, συνδυάζοντας το φαγπτό με το
κρασί, να επιδιώξουμε να δπμ ιουρ ­
γπθούν μεταξύ τους νέες γευστικές
συγκινnσεις, να διατπρnσουμε τπν

ταυτότπτα των γεύσεων, να αναδείξουμε τα γευστικά χαρίσ ματα των
υλικών του πι άτου μας και να εξαλείψουμε τα τυχόν ελαττώματά τους.
Η μαγι κές λέξεις που θα πρέπει να
έχουμε ως οδπγό μας είναι "γευστι κn ομοιότπτα" n "αλλπλοσυμπλnρωσπ" κρασιού και φαγπτού».

ο
Ι
ο.
_j

:3
5

6
ο
f2
Ό

ιn
<i

θ
;i
L
ο

c
θ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

OYlO
ΜΑΤΑΡJΕλλΗ
Εvα απαλό σε γεύση φαγητό
θα συvδυαστε{ αρμοvικά με έvα
φιv ετσάτο κρασ{ και αv τ {στοιχα
έvα πλούσιο γ ευστικό πιάτο με έvα
καλοδομημέvο και στιβαρό κρασ ί.

γαρ ίδες, εξαφανίζεται κα ι ν ι κ ιέτα ι κατά κράτος
α π ό τn λ ι παρn, π λούσια γεύσn ενός σολομού ως
κυρίως π ιά το υ . Δοκιμάζοντας τα ίδια π ιάτα μ ε ένα
διαφορετικό λευκό κρα σί, ασύρτ ι κο n chardonnay
ω ρ ι μ α σμένο σε βαρέλι, θα συνειδnτοπ ο ιnσουμε
ότι θα έχο υ μ ε α κρ ι βώς το αντίθετο γευστικό α ­
π οτέλεσμα στον ουρανίσκο. Ενα προσφ ι λές π ι ά ­
τ ο ό π ω ς τ ο αρνά κ ι δεντρολίβανο με πατατούλες
στον φούρνο δίνει ένα άνευρο γευστικό α ποτέλε­
σ μ α όταν συνοδεύεται α π ό ένα κόκκινο φρέσκο
αγιωργίτι κο, ενώ ανα δ ε ι κνύει τις γευ στ ι κές του
δυνατότnτες όταν το α π ολα μβάνο υ μ ε με ξεχωρι­
στn ευχαρ ίστnσn δίπλα σε ένα κόκκινο ξινόμαυρο
n ένα μ αλακό syra h .
Δια φορετι κά κ ρ α σ ι ά , λο ι π όν, σε ένα γεύ μ α με
δ ιαδοχ ι κά π ι άτα, για να υ ποστnρίξο υ μ ε τ ι ς αντί­
στοιχες γεύσεις. Μnπως εδώ, όμως, υ π ά ρχει ο
κ ίνδυνος να α να μ ε ίξο υ μ ε διάφορα κρα σ ι ά και
να α ντι μ ετωπ ίσου μ ε προβλnματα; Η Μ α ρ ία Κα­
τσούλn π ι στεύει ότι πρέπει να α π ο μ υθοποιnσου­
μ ε τnν ιδέα ότι n εναλλαγn των κρασ ιών φέρνει
μ έθn κα ι εξnγε ί τους λόγους: « Ε ίνα ι α π α ρ α ίτnτο
να ξεπερά σουμε τους φόβους μ α ς ότι δnθεν n
γευστι κn εναλλαγn κρα σ ι ών προκα λε ί μέθn κα ι
να συνειδnτο ποιnσου μ ε ότι το πρόβλnμα δεν ε ί­
να ι n δοκιμn των δ ι α φορετικών κρασ ι ών, α λλά n
σ υ γ κέντρω σn του α λκοόλ στο α ίμ α . Τρώ μ ε κα ι
π ίνουμε πάντοτε με συνα ίσθnσn κα ι με μ ονα δ ι κό
σ κο π ό τnν ευχαρ ίστnσn μας».
Ξεκινnστε, λοιπ όν, ά φοβα το γευ στ ικό π α ι χν ίδ ι ,
δοκιμάζοντας κάθε φ ο ρ ά διαφορετι κά κρασιά μ ε
ένα κα ι μόνο π ιάτο κα ι ανακαλύ ψτε με α υτόν τον
τρόπο νέο υ ς ορ ίζοντες, δnμ ι ουργώντας ο ι ίδ ι ο ι
τ ο υ ς δ ι κούς σας γευστικούς κανόνες α ρ μ ον ίας
μ εταξύ κρασ ι ο ύ κα ι φαγnτού.

'i

Το κrχμά�ι

της

Αέσβοu

Ο γλυκάνισος, που προέρχεται από τα ιδιόκτnτα,
παραθαλάσσια κτrΊματα βιολογικrΊς καλλιέργειας
του παραγωγού Χαράλαμπου Ματαρέλλn, παίζει
κυρίαρχο ρόλο στn δnμ ιουργία του Ούζου
Ματαρέλλn που φτάνει κάθε φορά στο ποτrΊρι
μας. Αρρnκτα συνδεδεμένο με τn γn και τn φύσn,
το Ούζο Ματαρέλλn είναι αποτέλεσμα μιας
ιεροτελεστίας που επnρεάζεται από πολλούς
παράγοντες, για αυτό και είναι κυριολεκτικά
ανεπανάλnπτο. Φέτος, όπως κάθε χρόνο, ο
Χαράλαμπος Ματαρέλλnς παρουσιάζει με
υπερnφάνεια το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας
που διαρκεί έξι ολόκλnρους μ rΊνες, από τn
σπορά του γλυκάνισου τον Φεβρουάριο μέχρι
τον θερισμό και τον αλωνισμό του τον Ιούλιο, για
να ακολουθrΊσει n απόσταξn και n εμφιάλωσn
του τελικού προϊόντος. Οι rΊρεμοι, αβίαστοι
ρυθμοί παίζουν, άλλωστε, τον δικό τους ρόλο στο
υπέροχο άρωμα και τnν εξαίσια γεύσn αυτού του
μοναδικού αποστάγματος.

ΚΑΘ Ε Φ ΟΡΑ Μ Ο ΝΑΔΙΚΟ

Ο γλυκάνισος, ως μονοετές φυτό, επnρεάζεται
ιδιαίτερα από τις διακυμάνσεις του μικροκλίματος
τnς περιοχrΊς. Ομως, n προσεκτικrΊ καλλιέργεια
και n συνεχrΊς επαγρύπνnσn του Χαράλαμπου
Ματαρέλλn καταφέρνουν να δώσουν κάθε
χρονιά υγιείς καρπούς με τn χαρακτnριστικrΊ
ποιότnτα του γλυκάνισου Λισβορίου. Το Ούζο
Ματαρέλλn, από 100% απόσταξn, κλείνει μέσα
του κάθε φορά τον χαρακτrΊρα τnς ετrΊσιας
σοδειάς του γλυκάνισου.

λπολσvστι unαiθuνo

�------� � ΠΝΕΤΜΑΤ ΩΔΗ � �------�
COOKBOOK

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ OINOY

Ελλ-η ν ικ ά κ α t υπέρ οχα ! Οι « δικές» μας προτάσεις κρασιών έρχονται στο
κυριακάτικο τραπέζι για να δέ σουν αρμονικά με τα εδέ σματά μας. Από τr; ΝΙΚΗ ΜΗΤΑΡΕΑ
Αναyνώστου
Σαββατιανό

Ενας το π ι κός
aττικός ο ίνος
π ο υ σας βγάζει
το καπ έλο, όπως
α υτό φ ι γ ο υ ρ ά ρ ε ι
σ τ n ν ετι κέτα
του. Ε υ χά ρ ι στο
λευκό κ ρ α σ ί, μ ε
χ ρ υ σ ο κ ίτρινες
aντα ύγει ες,
στό μ α ό λ ο φρεσ κά δ α , α ρώ μ ατα
φ ρ ο ύτων κα ι
π λο ύ σ ι α γεύσn .
Κά νει κaλri
π α ρέα μ ε λ ε υ κ ά
κρεατικά, τ υ ρ ι ά
και ψάρι .

Νεμέα
Κτήμα Αϊβαλή

Ενα α ρ ω ματικό κα ι μαλακό
αγι ωργίτ ι κ ο με
λα μ π ε ρ ri ε ρ υ θ ρ ri
φορεσιά κ α ι
α ρ ώ μ ατα α π ό
γλυκό κεράσι :
Πλο ύ σ ι ο στό μ α ,
μ ε νόστ ι μ ες
τανίνες και ε π ίμ ον n ε π ίγευσn .
Κρασί μ ε κaλri
ι σο ρ ρ ο π ία , π ο υ
σ υ νοδεύει μ ε
α ρ μ ονία π ι άτα
μ ε π ρ ωταγων ι στri το κρέας.

Ψηλές Κορφές
Ε.Ο. Σ. Σάμου

Emphasίs Syrah

Φ ινετσάτο,
α ρ ω μ α τ ι κό κ α ι
φρ ο υτώδες, το
ξnρό α υ τό κ ρ α σ ί
ε κφράζει όλα τ α
χαρακτnριστικά του λ ε υ κ ο ύ
μ ο σ χάτου.
Αρώ ματα λεμον ι ο ύ κ α ι νύξεις
β α σ ι λ ι κ ο ύ . Στόμα
ε υ χά ρ ι στο κ α ι μ ε
κaλri ι σο ρ ρ ο π ία .
Α π ό τn σ τ ι γ μ ri
π ο υ θα μ π είτε
στον κόσ μ ο του
μ οσχάτου, δεν
υ π ά ρχει π ι σωγύρισμα .

Κτήμα Παυλίδη

Ενας π ορφυρός
π ολ υ β ρ α β ε υ μένος ο ίνος κα ι
εξα ι ρ ετ ι κό syra h ,
μ ε π ολ ύ π λο κ n α ρ ω ματι κri
π α λέτα, π ο υ
συνδυ άζει νότες
από βανίλια κ α ι
καφέ λόγω τnς
π α λα ίωσ riς του
σε δ ρ ύ ινα β α ρέλια . Π ι κάντι κο,
ισορρο π n μένο
και α π ολα υστι κό.
Στο ίχ n μ α π ω ς θα
το αγα π riσετε!

Μικρός Βοριάς
Αyyελος
Ρούβαλης

Από τις ορεινές πλαγιές
τ n ς Αιγιαλείας,
ο ι π ο ι κ ι λίες
c h a rd o nnay κα ι
saυνignon blanc
δ ίνουν ένα κ ρ α σ ί
μ ε α ρ ω μ α τ ι κό
φόντο εξωτικών
φ ρο ύτων κα ι
ε σ π ε ρ ι δ οε ι δ ών.
Σ υ νοδεύει μ ε
ό μ ο ρ φ ο τρό π ο
π ο υλερ ι κ ά , λευκά κρέατα, ψ nτά
ψ ά ρ ι α στn σχάρ ο κα ι σ π αγγέτι
θαλασσ ινών.

Δούyα Ρετσίνα
Κοντοyιάννη

Ενας Οίνος
Ονομασία ς Κατά
Π α ρ ά δ οσ n με
κιτρινωπό χ ρ ώ μα, κα ι δ ι α κρ ι τ ι κά α ρ ώ μ ατα
ρετσ ι ν ι ο ύ κ α ι
μ α στίχας, π ο υ
εν ι σ χ ύ οντα ι
α π ό το ά ρ ω μ α
κίτρ ινου φ ρ ο ύ του . Η γεύσn
τ ο υ ε ίναι a π aλri
αλλά κ α ι γεμά τn .
Μια ρετσίνα μ ε
π ρ οσω π ι κότnτα ,
που τα ι ρ ι άζει με
τους μεζέδες
τ n ς ελλnν ι κriς
κου ζίνας.

Η
Ι
Υ:
<(
z
ο
fο
c
Σ
Η
ο
Q_
<]
z
<(
111
w
<
<(

<1'
θ
;i
L
ο

c
θ
-

044

-

Δ ι ο νο μ � Α Ι ΟΛΟΣ Α . Ε .

Aθnva:

τ 2 1 0 988 7 3 4 1

I

Θεσ/κn: τ 2 3 1 0 544802

()

ΚΤ Η Μ Α Π ΑΥΛ Ι Δ Η

Κοκκινόγε ι ο, 66 1 00 Δρόμο Ι www. ktima -pa ν l idis.gr

�ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ �
� ΑΠ ΟΡ Ι Ε Σ ΚΑ Ν ΕΙΣ ; • � .

• �

Από τοv ΚΩΣΤΑ ΤΣΙ ΓΚΑ, Εικοvοyp«φη ση : ΧΡΙΣτΙΝΑ ΝΕΟΦΩτΙΣΤΟ"r

ΣχλιΧτες με βελούliιvη υφή
Κεντρικό κομμάτι του κυριακάτικου τραπεζιού αποτελούν οι σαλάτες, είτε αυτές
αποτελούνται από λαχανικά είτε έχουν τη μορφή αλοιφής, την οποία αποκαλούμε με
αρκετή δόση αμηχανίας «dip», ενώ ουσιαστικά είναι ένας μεζές. Σε όλες τις παραδοσιακές
κουζίνες και οικογένειες -όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε όλη τη yη- συναντάμε παρόμοιες
σαλάτες, καθώς αυτές βασίζονται σε φτηνά και καθημερινά υλικά.

Σ Υ Ν ΤΑ Γ Η

Μελtτζαvοσαλάτα
Ο Θα χρειαστούμε 6 μελπζόνες φλόσκες μετρίου

μεγέθους, 2 κοuτ. σούπας σουσάμι, 2 κουτ. γλυκού
ξlδι, 2 κουτ. σούπας μa'ίντaνό ψιλοκομμένο, 2 κουτ.
σούπας τaχfνι, aλότι και πιπέρι.

@ Προθερμalνουμε τον φούρνο στους 200°C.

Τοποθετούμε τις μελιτζάνες σπευθείος στπ σχάρα
και οπό κάτω τους ένα άδειο ταψί γιο να μαζεύει
το υγρά καθώς ψnνοντaι. Ψnνουμε ης μελπζάνες
για 50 λεπτό περίπου n μέχρι να «Καταρρεύσει»
n πάνω πλευρά τους και να μαυρίσουν σχεδόν
εξωτερικό. Βγάζουμε τις μελπζόνες aπό τον
φούρνο και βάζουμε το σουσάμι σε στεγνό
τσψι Ψήνουμε γιο 10 λεπτό ι'ι μέχρι να ροδlσει
το σουσάμι. Το βγάζουμε οπό τον φούρνο και το
αφnνουμε να κρυώσει.

Μια ιδιαfτερα παραδοοl ακή -με ρiζες σmν Πόλη­
σvνταγή γ1α m μελιτζανοσαλάτα είναι αυτή που
βασ(ζεται σmν πρώm ύλη, δηλαδή m μελιτζάνα,
χωρίς πολλά πολλά μέσα σmν τελική σαλάτα.

-

4θ Αφαιρούμε με κουτάλι τn σάρκα τnς
μελιτζάνας οπό τn φλούδα και τn βάζουμε σε
μnολ Προσθέτουμε το σουσάμι, το τaχfνι, το
ξlδι, τον μοϊντονό και aλοτοnιnερώνουμε καλό.
Ανακατεύουμε χωρlς να λιώσουμε τn μελιτζάνα
και mν οφnνουμε γιο 15 λεπτά να μαριναριστεί
πριν τn σερβίρουμε.

0 47

-

ΡΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ�

COOKBOOK

+

+

ΑΠΟΡιΕΣ ΚΑΝΕιΣ; •

+

+

ΓνωρΕζετε

ότt:

+ Η λέξη «σαλάτα»

προέρχεται από την
προσθήκη αλατι.ού σε
λαχανικά, αλλά με την
πάροδο του χρόνου κατέληξε
να σημαίνει πολλά και
διαφορετικά πράγματα.
• Η

μελιτζανοσαλάτα,
το τζατζ(κι η σκορδαλιά
η ταραμοσαλάτα, η
τυροκαuτερή και πολλά
άλλα σκευάσματα αυτού
του ειδους αποτελούν
καθοριστι..χό κομμάτι της
παράδοσης του κυριακάτικου
τραπεζιού. Αντίστοιχο
ρόλο διαδραματίζουν στα
οικογενειακά τραπέζια άλλων
χωρών συντιχyές όπως τα
pistou στη Γαλλ(α, τα pesto
στην Ιταλ(α, η raita στην Jνδ(α
ή το guacamole στο Μεξικό.

Μια νόστιμη «Ρωσtδα»
• Μία οπό τις αγαπημένες σαλάτες σmν «οστικn» κουζίνα

τnς σύγχρονης Ελλάδος είναι n γνωοτn σε όλους μας

ρωοικn, ή αλλιώς Salade Oliνier. nου έχει ονομαστεί έτσι
προς τιμnν του Γάλλου σεφ Lucien Oliνier, ο οποίος ζούσε
στn Μόσχο στο μέσον του 19ου αιώνα και μαγείρευε στο
εστιατόριο «Hermitage».
• Η βάοn mς σαλάτας δεν είναι κάτι διαφορετικό οπό m

δικn μας πορολλογn, δnλοδn διάφορο βρασμένα λαχανικό
ψιλοκομμένο και δεμένα με σπmκn μαγιονέζα.
• Στnν ποροδοσιοκn τnς μορφn n σαλάτα -που από τn

Μόσχο «ταξίδεψε» νότιο, στnν nόλn, κι οπό εκεί νοτιότερο,

στnν Αθήνα- περιείχε και διάφορο βραστό κρέατα
n οστροκοειδn (συνnθως γαρίδες n αστακό). επίσης
ψιλοκομμένα. Γιο μια εναλλακτικn πρόταση σερβιρίσματος,
αξfζει να τn δοκιμάσουμε με γλώσσα μοσχαρίσια βρασμένη
και κομμένη σε λεπτές φέτες, με την nροσθnκn κάππαρης.

t&-

Η

Π Ρ Ο Σ Θ Η Κ Η

Ξ Η ΡΩ

ΚΑΡΠΩΝ

Α

ΑΒΑΘΜΙΖΕΙ

Μ Ι Α Σ Α Λ Α Τ Α Α Λ Ο Ι Φ Η , Ε Μ Π Λ Ο ΎΤ Ι Ζ Ο Ν Τ Α Σ Ο Χ Ι Μ Ο Ν Ο Τ Η
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗ

ΔΙΑΤΡ Ο Φ Ι Κ Η Τ Η Σ Α Ξ Ι Α .

ΒΑΛΤΕ, ΛΟΙΠΟΝ,

Γ

ΥΣΤΙ Κ Α
ΎΦ Η Τ Η Σ

Α Μ Ύ' Γ Δ Α Λ Ο

ΣΤΟ ΤΖΑΤΖΙΚΙ ΚΑΙ Κ Α ΡΥΔΙ ΣΤΗ ΣΚΟΡΔΑΛΙΆ ΚΑΙ Δ Ω ΣΤΕ ΣΤΑ ΟΡΕ ΚΤΙ Κ Ά
Τ Ο Υ ΤΡΑ Π Ε Ζ Ι ΟΥ Τ Η Σ Κ ΥΡΙ Α Κ Η Σ Α Λ Λ Η ΔΙ Ά ΣΤΑ Σ Η .

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

Σ Υ Ν ΤΑ Γ Η

Σκορδαλtά μ ε σελtvόρtζα
Η -τφοσθήχη κάποιων λαχανικών ως βάσης στη σκορδαλιά ή την ταραμοσαλάτα, αντί
για πατάτα ή ψωμι δίνει δι.αφορετιχή γεοοτιχή διάσταση σε αι>τές τι.ς σαλάτες. Ενα
χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η σκορδαλιά με σελινόριζα.

Ο Θα χρειαστούμε 1 μεγόλn σελινόριζο, 3

γιο 20 λεπτό μέχρι να μαλακώσει. Στο μεταξύ,
προθερμαiνουμε τον φούρνο στους 180°C και
ψιiνουμε τα αμύγδαλο γιο 7-8 λεπτό, μέχρι να
ροδίσουν. Βγάζουμε τn σελινόριζο οπό το νερό
και m βάζουμε στο μπλέντερ.

σκελίδες σκόρδο (ή περισσότερες, ανάλογο
με το πόσο δυνατή θέλουμε τn σκορδαλιά),
14 φλιτζάνι ελαιόλαδο, ολότι, 3 κουτ. σούπας
χυμό λεμονιού και 2 κουτ. σούπας αμύγδαλο
aποφλοιωμένο. Καθορίζουμε τn σελινόριζο
με κοφτερό μαχαίρι κσι mν κόβουμε σε
μεγάλους κύβους. Βράζουμε m σελινόριζο σε
κστσορόλa με μπόλικο νερό και αρκετό αλάτι

@ Προσθέτουμε όλο το υπόλοιπο υλικό και

m χτυπάμε μέχρι να πάρει m μορφιi αλοιφιiς.
Σερβίρουμε αμέσως n μπορούμε να τn
συντηρήσουμε στο ψυγεfο γιο μερικές nμέρες.

ΣΥ ΝΤΑΓΗ

Ταραμοσαλάτα μ ε αγκtvάρες
Ενα ά)λο χαραχτηρLσtLκό παράδεLγμα

αυτής της λογLχής ε(ναL η ταραμοσαλάτα με

αγκLνάρες. Μην παραξενεύεστε. Η σχέση των
δυο υλLκών ε(ναL πολύ καλή. Σκεφτείτε ότι στην
Κρήτη τα παλιά χρόνια η μLχρή και τρυφερή
αγκινάρα σερβψιζόταν ωμή μαζί με την
ταραμοσαλάτα.
Γιο 8 άτομο θα χρειαστούμε 14 φλιτζάνι ταρομό
λευκό, 300 γρ. αγκινάρες κατεψυγμένες,
1/4 κρεμμυδιού τριμμένο στον τρfφτn, 1 λεμόνι
(τον χυμό του), μαύρο πιπέρι φρεσκοτριμμένο,
3/4 έως 1 φλπζάνι ελαιόλαδο και τον κρόκο
οπό 1 βρασμένο αβγό.

Ο Βράζουμε τις αγκινάρες σε μπόλικο
αλατισμένο νερό γιο 10 λεπτό ή μέχρι να
μαλακώσουν. Τις βγάζουμε οπό το νερό και τις
οφnνουμε να στραγγίξουν καλό. Βάζουμε όλο το
υλικό σε μπλέντερ και τα χτυπάμε αρχικό με το
μισό ελαιόλαδο.
@ Αφού το μείγμα πάρει m μορφιi σλοιφιiς,
προσθέτουμε σιγά σιγά το υπόλοιπο ελαιόλαδο,
με το μπλέντερ να δουλεύει. Σερβίρουμε αμέσως
n συντnρούμε στο ψυγείο.
l::r

Κώστας Τσlyκας: αιing�gmail.cσm q

-

0 49

-

Η ΠΑΡΆΔΟΣΗ

στο τ�αιπέQ σας

Τα Misko Παρα δ οσιακά
φέ ρνουν την παράδ οση
στο τραπ έζι σας και
ταιριάζουν τ έλ εια με
σ υ νταγέ ς από όλη
την Ε λλ άδ α.

I

I

ΜΑΚΑΡΟΥΝΙΑ ΜΕ
ΚΟΚΟΡΑ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ

- αλάτι. πιπέρι

π οτ ri ρ ι ζεστό νερό, χα μ π λώνο υ μ ε

ΥΑΙΚΑ

- 1 φλιτζάνι ανθότυρο ξερό
τριμμένο

τπ φ ω τ ι ά , σ κ ε π ά ζο υ μ ε τ ο φ α γπτό

- 1 κόκορα υπαίθριας εκτροφής

ΕΚΤΕΑΕΣΗ

κόκορας, π ροσθέτο υ μ ε κα ι τον μ αϊ­

(2 κιλών περίπου)
- 1 πακέτο Μακαρούνια Misko

Κό β ο υ μ ε τον κόκορα σε μ ε ρ ίδες

ντανό. Β ρ ά ζο υ μ ε τα ζυ μ α ρ ι κά σε

(yια 6 άτομα)

Παραδοσιακά
- 4 ντομάτες ώριμες ψιλοκομμένες
- 4 σκελίδες σκόρδο
- 2 πορτοκάλια (το ξύσμα τους)
- 1 ποτηράκι κρασί κόκκινο ξηρό

και το α φ ri νο υ μ ε να ψ π θ ε ί γ ι α μ ία
ώ ρ α π ε ρ ίπ ο υ . Οταν ε ίνα ι έτο ι μ ο ς ο

κα ι τον ρ ο δ ίζο υ μ ε σ ε φ α ρ δ ι ά
κατσα ρ ό λα μ ε τ ο ε λ α ι ό λ α ­

αλατ ι σ μ ένο νερό. Σ ο υρώνο υ μ ε
και τα ξαναβάζουμε στπν κα

δο σε δ υ νατri φωτ ι ά . Σ β ri ­

τσα ρόλα . Π ρ ο σθέτο υ μ ε το

νο υ μ ε μ ε το κ ρ α σ ί, π ερ ι ­

τρ ι μ μ ένο ξερό aνθότυρο και

μ έ νο υ μ ε να εξα τ μ ι σ τεί το
α λ κ ο ό λ κα ι π ρ ο σ θ έ τ ο υ μ ε

α ν α κα τε ύ ο υ μ ε α π α λά . Μ ο ι ­
ράζουμε τα ζυμαρικά στα πιά
τα, σερβίρουμε μαζί με τον κόκορα

- 4 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
- λίyο μπαχάρι

τ ι ς ντο μ άτες, το σ κόρδο, το ξύ σ μ α
των π ο ρτο κ α λ ι ών, μ π α χά ρ ι κ α ι α ­

κα ι π ρ ο α ι ρετ ι κά π α σ π α λ ίζο υ μ ε μ ε

- Jι2 ματσάκι μαϊντανό

λά τ ι . Ρ ίχνο υ μ ε στπν κατσα ρόλα 1

τρ ι μ μ ένο τ υ ρ ί κα ι π ι π έ ρ ι .

-

0 34

-

ΠΛΕΞΟΥΔΕΣ
ΜΕ Σ ΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙΑ
ΥΛΙΚΑ

(yια 4 -6 άτομα)

- 1 πακέτο Πλεξούδες Misko
Παραδοσιακά
- 1 φλιτζάνι γραβιέρα τριμμένη
Γ Ι Α ΤΑ ΣΟΥΤΖΟΥ ΚΑ Κ Ι Α

- Υ2 κιλό κιμά μοσχαρίσιο
- 2 χοντρές φέτες ψωμί μπαγιάτικο
- 2 σκελίδες σκόρδο
- Υ2 κιλό ντομάτες
- 1 Υ2 ποτηράκι κρασί κόκκινο
- 1 αβyό
- 1 κουτ. yλυκού κύμινο
- 3 κουτ. σούπας βούτυρο
- 1 -2 κοφτές κουτ. σούπας αλεύρι
- αλάτι, πιπέρι
ΕΚτΈΛΕΣΗ
Βάζο υ μ ε τον κ ι μ ά σε μ ι α λεκανίτσα.
Αφα ι ρ ο ύ μ ε τπν κόρα α π ό το ψ ω μ ί
κα ι τ ο μ ο υσκεύουμε στο 1 π οτπ ρ ά κ ι
κρασί Στύβουμε καλά το ψωμί μ ε τα
χέρ ι α κα ι το π ροσθέτο υ μ ε στον κ ι ­
ποτriρι), mν ντομάτα, αλάn, Νγο νε

μ ά . Λ ι ώνου μ ε τ α σ κόρδα σ τ ο γουδί

ώρα ώστε να ενωθούν ο ι γεύσεις.

μ ε μ ία π ρέζα α λάτι κα ι τα ρ ίχνο υ μ ε

Τρ ίβο υ μ ε τις ντομ άτες κα ι τις φ υ ­

ρό κα ι σ ι γοβράζο υ μ ε . Μ ό λ ι ς α ρχ ί­

στον κιμά. Προσθέmυμε το αβγό, το

λά μ ε σε μ πολ. Π ροθερ μ α ίνο υ μ ε τον

σει να δένει π σ ά λτσα, τπ ρ ίχνο υ μ ε

κύμινο, λίγο αλάn ακόμπ και ανάλο

φούρνο στο υς 1 5 0 ° C . Ζεστα ίνο υ μ ε

γο πιπέρι. Ζυμώνουμε nολύ καλά και

m

π λάθο υ μ ε μ α κρόστενα σο υτζο υ κά ­

κα ι τπγα ν ίζο υ μ ε ελαφρώς τα σ ο υ ­

Β ρ ά ζο υ μ ε τις π λεξο ύδες (όσο να

κια, βουτώντας κάθε φορά τ α χέρια

τζο υ κά κ ι α α π ό όλες τ ι ς πλευ ρές σ ε

κρατάνε), σουρώνουμε και, 10 λεπτά

μας στο κρα σ ί που χρπσι μοποιriσαμε

μ έτρ ι α φωτ ι ά μ έ χ ρ ι ν α α ποκτriσουν

πριν βγάλουμε τα σουτζουκάκια αnό

γ ι α να μ ο υσ κέψο υ μ ε το ψ ω μ ί. Τα α ­

ρ ο δ ο κό κ κ ι ν π κ ρ ο ύ στα. Βγάζο υ μ ε

τον φούρνο, nς βάζουμε στο ταψάκι

�ουμε σε δbκο, m καλύΓΊΚΧ-με
με διαφανri μεμβράνn και m βάζου

τ α σο υτζο υ κ ά κ ι α α π ό τ ο τπγάνι κα ι

και ανακατεύουμε ώστε να πάει πα

τα μ ετα φέρο υ μ ε σε τα ψ ά κ ι . Π ρ ο ­

ντού π σάλτσα . Σερβίρο υ μ ε με τπν

μ ε στο ψ υ γε ίο να σταθούν γι α μ ι σri

σθέτο υ μ ε τ ο υ πόλο ι π ο κρασί (μ ισό

τρ ι μ μ ένπ γρα β ιέρα.

βούτψο σε αντκολλnτκό mγάvt

-

034

-

π ά νω στα σο υτζο υ κ ά κ ι α κα ι τ α ψ ri ­
νο υ μ ε στον φ ο ύ ρνο γ ι α μ ι σri ώρα.

Τα Misko
Παραδοσιακά
είναι εμπνευ­
σμένα από τnν
ελλnνι κ ri τοπι­
κ ri παράδοσn
και φτιαγμένα
α π ό ε π ιλεγμέ­
να σιτnρά τnς
ελλnνικriς γnς.

ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ ΜΕ ΑΡΝΑΚΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ

νει διαφανές. Ρίχνουμε τον πελτέ αραι­

ΥΑΙΚΑ

- 1!ι2 κοvτ. yλvκού αλάτι
- πιπέρι μαύρο
- 1 φλιτζάνι κεφαλοτύρι τριμμένο

νερό, το αλάτι, τπν κανέλα και π ι πέρι.

- 1 . 200 yρ. αρνάκι σε μερίδες

ΕΚΤΕΑΕΣΗ

(yια 4 άτομα)

-

(από σπάλα χωρίς κόκαλο)
1 πακέτο Χ vλοπ{τες Misko

Παραδοσιακά
- 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο

ωμένο με λίγο νερό, 2 ποτriρια ζεστό
Χαμπλώνουμε τπ φωτιά, σκεπάζου­
με το φαγπτό και αφriνουμε να

Πλένουμε το κρέας και το α­

σιγοψπθεί για μ ία ώρα περί­

φriνουμε να στραγγίξει καλά.

που. Βράζουμε τις χυλο π ίτες

Βάζουμε το βούτυρο να κάψει

σε άφθονο αλατισμένο νερό

σε κατσαρόλα και ροδίζουμε το

και σουρώνουμε. Σερβ�ουμε

- 3 κοvτ. σούπας βούτυρο
- 2 κοvτ. yλvκού ντοματοπελτέ

κρέας σε δυνατri φωτιά για 20 λεπτά

σε πιατέλα, πασπαλίζουμε με το κε­

περίπου. Προσθέτουμε το κρεμμύδι και

φαλοτύρι και απλώνουμε από πάνω το

- 1 κοφτό κοvτ. yλvκού κανέλα

ανακατεύουμε για 5 λεπτά μέχρι να γί-

αρνάκι και όλπ του τπ σάλτσα.

-

0 34

-

ΜΟΣΧΑΡΙ Γ Ι ΟΥ Β Ε ΤΣΙ ΜΕ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ
Ζεστα ίνο υ μ ε 1 φλιτζάνι

Βάζο υ μ ε 500 γρ. κριθαράκι

ελαιόλαδο σε ρnxn κατσαρόλα

χοντρό σε nυρέξ n γάστρα

και σοτάρουμε 1 .200 γρ.

και αδειάζουμε αnό nάνω

μοσχαρίσια σnάλα κομ μένn

το κρέας και τn σάλτσα του

σε μερίδες μέχρι να ροδίσει

αφού αφαιρέσο υ μ ε το καρότο.

κι αnό τις δύο nλευρές .

Π ροσθέτο υ μ ε ζεστό νερό

Σβnνο υ μ ε με 1 φλιτζάνι λευκό
κρασί και μόλις εξατμι στεί,

κριθαράκι κα ι ψnνο υ μ ε σε

προσθέτο υ μ ε 1 κιλό ώρι μες

δύο δάχτυλα nάνω αnό το

ντο μάτες τρ ι μ μ ένες, 1

ζεστό φούρνο στους 170°C
για 40 λεnτά. Π ροα ιρετικά,

κουτ. γλυκού ζάχαρn, 1

nρος το τέλος προσθέτο υ μ ε

κρεμ μ ύ δ ι χοντροκο μ μ ένο, 3

κεφαλογραβ ιέρα n ξερn

σκελίδες σκόρδο σε φετά κια

μ υζnθρα τρ ι μ μένn και

και 1 καρότο ολόκλnρο.

αφnνο υ μ ε το φαγnτό στον

Χα μ nλώνο υ μ ε τn φωτιά ,

φούρνο για άλλα 10 λεnτά .

σκεπάζο υ μ ε τnν κατσαρόλα
και σιγομ αγει ρεύ ο υ μ ε.
Αλατίζο υ μ ε το φαγnτό όταν
μαλακώσει καλά το κρέας.

Επι μ έλ εια - Fo o d stylίng
M I M E .C O M
Φω τ οypα φ (ες
WΗΙτΕ STUDIO

ΚΤΡΙΑΚΗ, ΓΙΟΡΤΉ
Jf!J) ΣΧΟΛΗ ...
. . . να 'ταν η βδομ άδα όλη ! Ν α σμίγουμε γύρω από το
οικογενειακό τραπέζι πάνω από αχν ιστά π ιάτα που

μοσχοβο λούν φροντίδα . Ι(Ιϊlω ς γι' αυτό η Κυριακή είναι η μέρα
της καρδιάς, που την προσμένουμ ε μ ε λαχτάρα .

ΤΟ ΠΑΣΤΠΣΙΟ
ΕΧΕΙ ΤΟΝ
τι>οπο τοr
.'•G.
. .•'.
---

.

--­

βρίσκεται
στις ίσες δόσεις: Οσα
μακαρόνια τόσος κιμάς
και τόσn μπεσομέλ. Η
πρώτn στρώσn πρέπει
να καλύπτει ίσο ίσο τον
πότο του ταψιού. Αφού το ξεφουρνί­
σουμε, το οφnνουμε να σταθεί γιο μία
ώρο τουλάχιστον nριν κοπεί σε κομμά­
τια, διαφορετικό θα διαλυθεί. ΣΤΟ ΧΟΡ­
ΤΟΦΑ Γ Ι ΚΟ Π Α Σ τ Ι Τ Σ Ι Ο , aντί γιο κιμό,
σοτάρουμε 2 κιλό πράσο σε ροδέλες
με ελαιόλαδο, 1 σκελίδα σκόρδο και 1
κρεμμύδι ψιλοκομμένο και σβnνουμε
με ντομάτα. Στο τέλος, προσθέτουμε
μαϊντανό ψιλοκομμένο. Η Μ Π Ε Σ Α Μ Ε λ
ξέρει κι όλλο δρόμο: Πρώτα βάζουμε
στο κστσαρολόκι 1� λίτρο κρύο γάλα
και διαλύουμε μέσα 6 κουτ. σούnας
κορν φλάουρ. Το βάζουμε στn φωτιά,
nροσθέτουμε 2 κουτ. σούnας βούτυρο,
ελάχιστο μοσχοκάρυδο, τα αβγό ένα
ένα και ανακατεύουμε συνεχώς με το
σύρμα σε μέτρια φωτιά για 10 λεπτό
περίπου, μέχρι να δέσει n κρέμα. Μόλις
τnν aποσύρουμε από τn φωτιά, προ­
σθέτουμε το τυρί. ΓΙΑ ΝΑ Γ Ι Ν Ε Ι πιο ελα­
φριά και δροσερn π μπεσαμέλ, βάζουμε
τα 3/4 mς ποσόmτας και mν ανακατεύ­
ουμε με 1 στραγγιστό γιαούρτι.
Ο Μ Υ Σ τ Ι ΚΟ

Ι Ν Α Ι Ε Π Ι Σ Η Μ Ο , αλλά και ανεπίσημο συνάμα. Θέλει
να βάλουμε τα δυνατά μας, αλλά όχι και τόσο. Απ'
όλα τα τραπέζια αuτό συγκεντρώνει εξ ορισμού
γύρω του την αγάπη και την απόλυτη χαλαρότη­
τα. ΓLατί χωράει την οικογένεια, τους κολλητούς,
τους απολύτως δικούς μας. Δεν χωράει υποχρεώσεις και επαγ­
γελματLΚές κουβέντες. Μόνο χαρά και ένα αναζωογονητικό διά­
λεψμα, που θα μας δώσεt τη δύναμη να ξεκινήσουμε με γεμάτη
ψυχή άλλη μ(α δύσκολη εβδομάδα. Το τραπέζι της Κυριακής,
στους δύσκολους καφούς, μας θέλει και πάλt στην τραπεζαρ(α
του σπιτιού μας κι όχι στα εστιατόρια της πόλης. α μυρ(σει το
σπ(τι από λαχταριστά φαγητά, να γεμ(σουν τα δωμάτια χαρού­
μενες κουβέντες, από την ευλογ(α της χορτασμένης καρδιάς. Το
κλασικό ρεπερτόριο έχει εύκολες σuνταγές, που κάθε Κυριακή
μπορούν να μεταμορφωθούν ανάλογα με τα κέφια του μάγεφα.

Το τέλειο γιουβέτσι
τnς επιτυχίας κρύβεται στο

σει και έτσι θα παραμείνει ζουμερό και

ψnσιμο: Βγάζουμε το γιουβέτσι οπό τον

μελωμένο χωρίς να στεγνώσει στnν επι­

φούρνο ενόσω φοίνετοι ότι οκόμn έχει

φόνειο. Ισως χρειαστεί να προσθέσου­

μπόλικο ζουμί. Μόλις μείνει μερικό λε-

με λίγο νερό όσο ψnνετσι ώστε το κρι­

πτό εκτός φούρνου, θα το σπορροφn-

θορόκι να καλύπτεται πόντο οπό υγρό.

Η ΣΥΝΤΑΓΗ

------- . . . Κ Α Ι Ο Ι Π Α ΡΑ Λ Λ Α Γ Ε Σ ΤΟΥ -------

Φ Το yιοuβέtσt
-y(νεται και με μοσχαρ(σια ελιά ή με
ποντοο
τ α).)./;ι. και
με κό σι. Εναλλαχτιχά., ylνεται πεντανόστιμο και με
χατσιχάχι, κόκορα
ή κοτόπουλο.
Φ Αν θέλοuμε να
-y(νει πιο πλούσια
η σάλτσα, θα προσθέσοuμε χαι μια
κοuτ. σούπας ντοματοπελτέ.
Φ Για περισσότερη νοστ ιμιά μπο(Κ'Jύμε να 1φ0σθέσοuμε στην κατσαρόλα 1 πράσο σε

μεγάλα κομμάτια,

ποu θα αφαιρ�

σοuμε πριν βάλοuμε το κρέας στον
φούρνο.
Φ Οσοι αyαπούν
τα μπαχαρικά,
μπορούν να προσθέσοuν 1 φύλλο
ά
ς μπαχάρι
δ φνη ,
τριμμένο ή σε κόκκοuς, 1 ξύλο καvέλας ή λ(yο κύμινο.
Φ Το κρέας θα
-yίνει ακόμα πιο

νόστιμο αν προ-

σθέσοuμε στο μαyεl.ρεμα 1 κλωνάρι
σέλινο μαζ{ με 1
κλωνάρι μιχ'ι\ιτανό,

ή μια πιπεριά κ�
ρατο ή Φλωρ(ΙΠJς.
Φ Γ\α πιο σπuρωτό κριθαράκι.,
πριν το βάλοuμε
στον φούρνο, θα
φωτιά για
το σοτάρουμε
με 2
κοuτ. σούπας ελαιόλαδο
ατ σε τηγάνι σε
υν ή
δ
2-3 λεπτά.
Φ Στο yιοuβέτσt
ταιριάζει και το
ψιλό Υ.ριθαράκι σλλά και οι χυλοπlτες, ή το κριθαράκι
με βοuβσλlσtο ή
κατσικ(σιο γάλα.
Φ Λlyo μπούκοβο ή ελάχιστη χα-

-

os 6

πνr.στή πιπεριά σε
σχόνη θα ώσει το
δ
άρωμα χαι την αψάδα ποu ταιριάζουν στο χειμωνιάτιχο γιουβέτσι.
Φ Γ\α πιο πλούσια yεόσιj, Οα αντιχαταστήσοuμε
το λευκό κρασ(
με κόκκινο ή με 1
σφηνάκι κονιάχ.
Φ Προαιρετικά,
λιyο πριν από το
τέλος πασπσλ(ζοuμε με κεφσλοyραβιέρα ή ξερή μuζήΟρα τριμμέ\17} και
αφήνουμε το φαγητό στον φούρνο.

-

ΤΑ ΚΟΛΠΑ
ΤΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΣ
---. 0..
. --.,. ..

IA ΝΑ Ψ Η 8 Ε Ι σωστό
το κρέας, το βάζουμε
σε κατσορολfτσα που
να το χωράει ίσα ίσα,
Επίσπς, κάθε 10 λεπτό
γυρfζουμε το κρέας,
για να ψnθεί ομοιόμορφα από όλες
τις πλευρές. ΑΝ Θ Ε λΟΥ Μ Ε , βάζουμε
από τnν αρχn το κρέας κομμένο σε
φέτες. ΤΟΥ Π Α Ε Ι ΠΟλΥ Ο χυμός από 1
λεμόνι, που θα προσθέσουμε 5 λεπτό
πριν το κατεβάσουμε από τπ φωτιά. Σ Ε
Μ Ι Α Ν Ο Σ τ Ι Μ ΟΤΑΤΗ παραλλαγn, αφού
σοτάρουμε το κρέας, το αφnνουμε να
βράσει μέσα στον χυμό από 6 πορτο­
κάλια και 2 λεμόνια. Αφού μαλακώ­
σει, προσθέτουμε στπ σάλτσα 1 κουτ.
σούπας μέλι, που θα τπ δέσει και θα
τπς δώσει μια ελαφρό γλύκα. Γ Ι Α Ν Α
Μ Ε Λ Ω Σ Ε Ι και να δέσει ωραία n σάλτσα,
αλευρώνουμε καλό το κρέας nριν το
σοτάρουμε. Υ Π Ε ΡΟ Χ Η Γ Ε Υ Σ Η δίνει και
το γλυκό σαμιώηκο κροσf (1 ποτnρόκι)
με το οποίο θα σβnσουμε το κρέας. Του
ταιριάζει, εnίσnς, 1 σφnνόκι κονιάκ n
ουίσκι, n 1 ποmρι μπίρα.

ΠΑΣτΙ ΤΣΙΟ
Βράζο υ μ ε τα 3/4 από ένα π α κέτο μ α καρόνια Ν ο 3,
αλλά τα a ποσύρουμε από τn φωτιά όσο κρατάνε
ακόμα. Στραγγίζο υ μ ε καλά και τα ανακατεύουμε μ ε
2 κουτ. σ ο ύ π α ς βούτυρο n ελαιόλαδο. Στρώνο υ μ ε
μ ι α πρώτn στρώσn σε βουτυρωμένο τα ψ ί κα ι
πασπαλίζο υ μ ε με τυρί. Σοτάρουμε σε ζεστό λάδι
600 γρ. κ ι μά μοσχαρίσιο μ ε 1 μ εγάλο κρε μ μ ύ δ ι
κ α ι 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκο μ μένα, σβnνο υ μ ε
μ ε 1 κουτί κονκασέ ντο μάτας, αλατο π ι περώνο υ μ ε,
προσθέτο υ μ ε 1 κουτ. γλυκού ζάχαρn κα ι
σιγομαγειρεύουμε για μ ι σ n ώρα . Προσθέτο υ μ ε
3 κουτ. σ ο ύ π α ς κίτρινο τ υ ρ ί τρι μ μ ένο. Στρώνο υ μ ε
από πάνω τον κ ι μ ά και συνεχίζο υ μ ε μ ε μ ι α λεπτn
στρώσn μ α καρόνια . Ζεστα ίνο υ μ ε 3/4 του λίτρου
γάλα. Λ ι ώνο υ μ ε 6 κουτ. σούπας βούτυρο σε
αντι κολλnτικό κατσαρολά κι και το ανακατεύουμε
μ ε 6 κουτ. σούπας αλεύρι . Ρίχνου με λίγο λίγο το
γάλα κα ι ανακατεύουμε συνεχώς μέχρι να δέσει n
μ πεσαμέλ. Κατεβάζο υ μ ε από τn φωτιά πριν σφίξει
πολύ και ενσω ματώνο υ μ ε με γρnγορες κινnσεις
2 αβγά, ελάχι στο μοσχοκάρυδο και 1 Υ2 φλιτζάνι
κίτρινο τυρί τρ ι μ μένο. Απλώνο υ μ ε τnν μ π εσαμέλ
στα μ α καρόνια, πασ παλίζο υ μ ε μ ε λίγn γαλέτα κα ι
λίγο τυρί και ψ ιiνο υ μ ε σε ζεστό φούρνο στους
180°C για 45 λεπτά περίπου, μέχρι να ροδίσει.

Ψ Η ΤΟ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΣ
Για τnν κλασικn συνταγn θα

νn.ιο-ιrιnτ·,.., ,·,

μοσχαρίσιο νουά, κόντρα n
σκόρδο σε μπαστουνά κια, 1 κα
1 φλιτζάνι λευκό κρασί, Υ2
αλάτι κα ι π ι πέρι (γι α 4 άτομα).
μ ε μ α χαίρι στο κρέας κα ι μπ
μ π αστουνάκια του σκόρδου.
μ ε σπάγκο ανά 2 εκατοστά ώστε
το σχnμα του. Ζεσταίνου με το
κατσαρόλα και ροδίζο υ μ ε το κοι::αιb β
τις πλευρές. Προσθέτο υ μ ε το

ι το

κρεμ μύδι, σβnνο υ μ ε με το κρασί και, μόλις
ωτιά. Σκεπάζο υ μ ε
κα ι σιγομ
εντελώς το

να μαλακώσει
προς το τέλος.

Αν n σάλτσα δεν έχ�ι
, δυναμώνο υ μ ε τn
φωτιά μέχρι να μελώσει.

-

05 7

-

ΡΟΛΟ ΜΕ ΚΙΜΑ
--

Σ

Από τα πr.ο αγαmιμένα χuρ�αχάτι.κα γλuχά ήταν παραδοσ�αχά
η χαρuδόπ�τα χα� το ραβαν(, ενώ χα� η φLνετσάτη κρέμα καραμελέ
έγ�νε το οιχογενε�χό επώόρπιο στη δεκαετία τοu εβδομήντα.
ο ΡΑΒ Α Ν Ι

τnς Βέροιας χρειάζεται 6 αβγά, 1 κεσεδάκι γιαούρτι

στραγγιστό, 3 βανίλιες, 650 γρ. αλεύρι, 300 γρ. σιμιγδάλι χοντρό,
300 γρ. ζόχαρn, 1 κοuτ. γλυκού μπέικιν πόουντερ και 1 κοuτ. γλυκού
σόδα μαγειρικn. Το σιρόπι θέλει 3 φλιτζάνια ζόχαρn, 2� φλιτζάνια
νερό, 3 κουτ. σούπας βούτυρο, χυμό και φλούδες από 1 λεμόνι.
Ετοιμάζουμε πρώτα το σιρόπι: Βράζουμε πρώτα όλα τα υλικά του για 10 λεπτά
από m στιγμn που θα κοχλάσει το νερό και στο τέλος προσθέτουμε το βούτυρο.
Βάζουμε όλα τα στερεό υλικό για το ραβανί σε λεκόνn και ανακατεύουμε με το
χέρι. Χτυπάμε τα αβγό σε μπολ και τα προσθέτουμε στο μείγμα μαζί με το γιαούρτι
ανακατεύοντας καλό, πόντο με το χέρι. Αδειάζουμε το μείγμα σε βουτυρωμένο
ταψί. Ψnνουμε σε ζεστό φούρνο στους 170°C για 25 λεmά περίπου. Το κόβουμε σε
κομμάτια και το σιροπιάζουμε με κρύο σιρόπι σιγά σrγά με κουταλάκι του γλυκού.

�� τtΡ: Το πορτοκάλι (χυμό<; και φλούδα) θα δώσει εvδιαφέροv άρωμα

στο

�r σιρόπι, όπως και δύο φακελάκια τσάι με άρωμα πορτοκάλι ή περγαμόντο.

ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΤΣΙ
• ΣΤΗΝ

ΚΑΡΥΑΟΠιΤΑ

με ψιλό σιμιγδάλι,

ΚΑΡΑΜΕΛΑ ΜΟΥ!
cr

ΤΗ Γ Ε Υ Σ Η

στnν κρέμα καραμελέ τn

χτυπάμε πρώτα 12 αβγά με 2 nοπiρια ζά­

δίνει n βανίλια. Γι' αυτό αξίζει να χρnσι­

χaρn και, μόλις οσnρfσουν. προσθέτουμε

μοnοιr'Ισουμε ένα μπαστουνάκι φρέσκιας

1� nοτnρι σιμιγδάλι ψιλό, 1 κουτ. γλυκού

βανίλιας. Θα δώσει εντελώς διαφορετικό

κανέλα, 1 κουτ. γλυκού γαρfφολο σκόνn.

aποτέλεσμα.

ξύσμα οπό 1 πορτοκάλι, 4 κουτ. γλυκού

cr

μnέικιν πάουντερ, 3/4 φλιτζανιού καρύδια

Μ Π Ο ΡΟΥ Μ Ε

να γεμίσουμε mν τρύna

του γλυκού με φράουλες σε φετάκια που

κοπανισμένα και ψr'Ινουμε σε βουτυρω­

έχουμε σοτάρει γιο 20 λεπτό με 4 κουτ.

μένο ταψί για 40 λεπτά στους 180°C.

σούπας ζάχaρn. Εναλλακτικά, θα βάλου­

4Er

ΑΝ ΤΗ Θ Ε Λ ΟΥ Μ Ε

με επικάλυψη σο­

με ροδάκινα r'l νεκτaρfνια.

κολάτας, θο λιώσουμε 250 γρ. κουβερ­

4Er

τούρα με 1 κουτ. σούπας βούτυρο και

σκολη υπόθεσn, μπορούμε να χρnσιμο­

ΑΝ Η ΚΑΡΑ Μ Ε Λ Α

μάς φαίνεται δύ­

θα τnν περιχύσουμε αφού mν έχουμε

nοιr'Ισουμε έτοιμn και να φτιάξουμε με

σιροπιάσει κοι έχει κρυώσει.

τα χεράκια μος μόνο mν κρέμα.

Θ

--

συντα­
γή χρειαζόμαστε 1 κι­
λό κιμά μοσχαρΕσιο,
1 κρεμμόδ� τριμμένο
στον τρίφτη, 1 ματσάκι μαϊντανό ή φρέσκο δι>όσμο ψιλο­
κομμένο, 4 κουτ. σοόπας φρι>γανιά,
αλατοπ(περο και 4-5 σφιχτά αβγά.
Πλάθουμε τον κιμά ανακατεύοντας
χαλά όλα τα υλικά και τον ανο(γουμε
σε φύλλο 30χ 1 5 εκ. περ(που πάνω
σε ένα κομμάτι χαρτ( ψησψατος.
Αραδιάζουμε στη μέση τα αβγά και
με τη βοήθεια του χαρτιού τυλίγου­
με γύρω τους τον κιμά, κλε(νοντας
χαλά τ� άκρες. Βάζουμε το ρολό σε
πυρέξ μαζ( με πατάτες κυδωνάτες,
πασπαλίζουμε με ρίγανη, χυμό από
1 λεμόνι, προσθέτουμε ελαιόλαδο
και ψήνουμε στους 1 so·c γ� 1 ώ­
ρα, -γυρίζοντας συχνά το ρολό γ�
να ροδίσει παντού.
ΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ

τιΡ: ηα πιο αφράw αποτέλεσμα, βά­

ζουμε μισό χοφιvό και μισό μοσχαρί­
σιο χφά με 2 χοuτ. σούπας ξίδι και 5-6
χοuτ. σούπας χόχχιιιο χρασ( (ή 1. vτο­
μάτα ψι.Λοκομμtνη ή 2 κοuτ. σούπας κέ­
τσαπ με 1 κοuτ. σούπας μουστάρδα ή με
2 κοuτ. σούπας μαyιοvέζιχ).

Π Α ΡΑ Λ Λ Α Γ Ε Σ
ΣΤΗ Γ Ε Μ Ι Σ Η
μπορεf να αντικατασταθεr
με λωρfδες μπέικον που έχουμε προ­
ηγουμένως σοτόρει μαζf με κυβόιαα
από οποιοδήποτε ιότρινο τυρf.
το Α Β ΓΟ

Γ Ε Μ ι Σ Η γfνεται και με ψιλο­
κομμένα μανιτόρια σοταρισμένα σε
4 κουτ. σούπας ελαιόλαδο μαζί με μυ­
ρωδικό, φέτες κρεμμυδιού και 2 σκε­
λίδες σκόρδο ψιλοκομμένες.
ΩΡΑ Ι Α

Ε Ν Α Λ Λ Α tcτ Ι Κ Η ΠΡΟΤΑΣΗ: Ζεματισμέ­
νο φρέσκο σπανόκι σοταρισμένο σε 1
κοuτ. σούπας βούτυρο με μπαστουνό­
κια κfτρινου τυριού.

ΚΟΤΟ Π ΟΥΛΟ Σ Τ Ο Ν Φ ΟΥ Ρ Ν Ο Μ Ε Π ΑΤΑΤ Ε Σ : Αλατοπιπερώνουμε το κοτόπουλο. το πασπαλίζουμε με
ρίγανn και το βάζουμε σε ταψί μαζί με 1!-S κιλό πατάτες. Χτυπάμε στο μπλέντερ 1 σκελίδα σκόρδο, 2-3 κουτ. σούπας
μουστόρδο, 1 φλιτζάνι ελαιόλαδο, αλόη και πιπέρι, και περιχύνουμε το κοτόπουλο και τις πστότες. Προσθέτουμε
στο ταψί 1 ποτnρι νερό, 1 λεμόνι κομμένο στα 4 και ψnνοuμε στους 180°C σε ζεστό φούρνο για μία ώρα περίπου.
6� ΠΡ: Φροvτίζοuμε πάντα vα υπάρχει τουλάχιστον μισό εκατοστό ζουμ{ στο ταψt για vα γtvει το κοτόποuλό μας

�� ζουμερό από μέσα και τραγαvό απ' έξω. Ισως χρειαστεί va προσθέσουμε κι άλλο vερό.

-

os8

-

ΚΑΡΥΔΟ Π Ι ΤΑ ΜΕ

TPIMMENH

ΦΡΥΓΑΝΙΑ

Χτυ πάμε 6 aσπράδια σε σφιχτri μαρέγκα.
Χτυπάμε 6 κρόκους με 1 φλιτζάνι ζάχαρn
μέχρι να aσπρίσουν, προσθέτουμε το ξύσμα
από 1 πορτοκάλι, 2 κουτ. γλυκού κανέλα και
2 γαρίφαλο, 1 κουτ. γλυκού μπέι κιν πάουντερ
και 1 κουτ. γλυκού σόδα, και ανακατεύου με.
Ρίχνο υμε 1 σφnνάκι κονιάκ, τον χ υ μό
από 1 πορτοκάλι, 1Υ2 φλιτζάνι φρυγανιά
και 3/4 φλιτζανιού καρύδια σπασμένα.
Ενσωματώνο υμε απαλά τn μαρέγκα . Ρίχνουμε
το μείγμα σε μ ι κρό ταψί βουτυρωμένο και
αλευρωμένο, και ψriνουμε για 45 λεπτά στους
170°C. Φτιάχνο υ με σιρόπι με 2 ποτriρια νερό
και 2 ζάχαρn, 2 κουτ. σούπας μέλι, και τον χυμό
και τn φλούδα από 1 λεμόνι . Σιροπιάζουμε το
γλυκό μ ε ζεστό σιρόπι .

ΚΡΕΜΑ ΚΑΡΑ Μ Ε ΛΕ ΦΟΡΜΑΣ
Ψriνο υ μ ε σε αντι κολλnτικό τnγάνι
1/3 φλιτζανιού νερό, 1 κουτ. γλυκού

χυμό λεμόνι και 1 φλιτζάνι ζάχαρn σε
μέτρια φωτιά χωρίς να ανακατέψουμε
μέχρι να γίνει χρυσόξανθο. Ρ ίχνο υ μ ε
τ n ν κα ραμέλα σε στρογγυλri φόρμα
και ανακινο ύ μ ε ώστε να απλωθεί
ο μ ο ιόμορφα . Χτυ π ά μ ε μ ε το μ ίξερ
χειρός 6 αβγά με 1 φλιτζάνι ζάχαρn
κα ι, μόλις aσπ ρίσουν, προσθέτο υ μ ε
1 λίτρο γάλα ζεστό μ ε 2 βανίλιες.
Ανακατεύουμε κα ι μεταφέρο υ μ ε στn
φόρμα. Τοποθετο ύ μ ε σε τα ψ ί μ ε νερό
ώς τn μέσn (μ πεν μ α ρί) και ψriνο υ μ ε
σε ζεστό φούρνο στους 1 8 0 ° C γ ι α 1
ώρα. Μόλις κρυώσει, τn βάζο υ μ ε στο
ψυγείο για 1 νύχτα.

-

Ο59

-


����----------------------------------------------------�
� ΒΑΛΕ ΚΙ ΑΛΛΟ ΠΙΑΤΟ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ �
c.,O�<\�
��--------------------------------------------------------

ΚΟΥΝΕΛΙ ΜΕ ΕΛΙΕΣ ,

ΣΑΓΑΝΑΚΙ ΜΕ ΑΒΓΟ,

ΜΑΡΑΘΟ ΚΑΙ ΦΙΝΟΚΙΟ
Σ ΤΗ ΓΑΣ ΤΡΑ

ΝΤΟΜΑΤΙΝΙΑ
ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΦΑΣΟΥΛΑ

Jii Π ΡΟΕτΟιΜΑΣιΑ 10 λεπτά
Jii ΜΑΓΕιΡΕΜΑ 2 ώpες πεpίπου
Θ ΥΛ ικΑ ΓΙΑ 4 άτομα

Jii ΠΡΟΕτΟιΜΑΣιΑ 15 λεπτά
Jii ΜΑΓΕιΡΕΜΑ 15 λεπτά

>·<

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛ ιΑΣ

εύκολη

Θ ΥΛικΑ

ΓΙΑ 4

άτομα

>·< ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛιΑΣ εύκολη

ΠΡΆΣΙΝΗ ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ
ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΚΑΙ ΤΑΛΑΓΆΝΙ
Jii ΠΡΟΕτΟιΜΑΣιΑ 20 λεπτά
Jii ΜΑΓΕιΡΕΜΑ 5 λεπτά
Θ ΥΛικΑ ΓΙΑ 4 άτομα

>·< ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛιΑΣ εύκολη
ΥΑΙΚΑ

ΥΑΙΚΑ

ΥΑΙΚΑ

- 1 κουνέλι κομμένο σε μερίδες
- 2 λεμόνια

- 200 yρ. αμπελοφάσουλα
- 1 φλιτζάνι φασόλια χάντρες

- 200 yρ. τυρί ταλαγάνι σε φέτες
- 1 γαλλική σαλάτα
- !ι2 ματσάκι ρόκα

- 1 φινόκιο μέτριο σε ροδέλες
- 1 κουτ. σούπας μάραθο

- 4 αβyά χωριάτικα
- 50 yρ. ντοματίνια

- 4 κλωναράκια γλιστρίδα
- 1 κρεμμυδάκι φρέσκο

ψιλοκομμένο
- 1 ποτήρι κρασί λευκό
- 3 κλωναράκια θυμάρι

- 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
- 1 σκελίδα σκόρδο σπασμένη
- 1 κουτ. σούπας δυόσμο

ψιλοκομμένο
- 1 μικρό τσαμπί σταφύλι

- 2-3 κουτ. σούπας ελιές πράσινες
- 6 κουτ. σούπας ελαιόλαδο

ψιλοκομμένο
- 3 κουτ. σούπας ελαιόλαδο

- αλάτι, πιπέρι

- αλάτι
- πιπέρι φρεσκοτρψμένο

- 4 κουτ. σούπας ελαιόλαδο

ΕΚΤΕΑΕΣΗ

- 1 λεμόνι (τον χυμό του
και το ξύσμα από το μισό)

160°C. Τοποθετούμε τις μ ερίδες του

Πλένουμε τα αμπελοφάσουλα κα ι τις

- 2 κουτ. σούπας

κουνελιού στπ γάστρα. Πλένουμε τα

χάντρες και τα βράζουμε σε χωριστές

λεμόνια, τα κόβουμε σε τέσσερα κομ­

κατσαρόλες για 5 λεπτά. Στπ συνέ­

χυμό σταφυλιών
- αλάτι

μάτια και τα προσθέτουμε στπ γάστρα

χεια, τα σουρώνουμε κα ι τα κρατά με

- πιπέρι φρεσκοτρψμένο

μαζί με το φ ι νό κ ι ο, τον μάραθο, το

στπν άκρπ. Σοτάρουμε ελαφρώς το

κρασί, το ελαι όλαδο, αλάτι κα ι π ι πέ­

ψιλοκομμένο κρεμμύδι και το σκόρδο

ΕΚΤΕΑΕΣΗ
Προθερ μ α ίνου μ ε τον φούρνο στους

μοσχάτο
- 30 yρ. καρύδια
- 1 κουτ. σούπας σουσάμι
ΓΙΑ ΤΗ SAUCE

ΕΚΤΕΑΕΣΗ

ρι. Ανακατεύουμε καλά όλα τα υλι κά,

σε βαθύ αντι κολλπτι κό τπγάνι με το

Πλένουμε καλά τπ σαλάτα κα ι τπ ρόκα

προσθέτουμε Υ2 ποτriρι νερό κα ι τα

ελαιόλαδο. Προσθέτουμε τα αμ πελο­

κάτω από τρεχού μ ενο νερό, τις κό­

κλωναράκια θυμαριού. Σκεπάζουμε

φάσουλα, τις χάντρες κα ι τα ντοματί­

βουμε με τα χέρι α σε χοντρά κομ μά­

τπ γάστρα και ψriνουμε στους 160°C

νι α, αλατίζουμε κα ι τα σοτάρουμε α­

τια και τα ρίχνουμε σε βαθύ μ πολ μαζί

για 2 ώρες, ελέγχοντας αν χρειάζεται

νακατεύοντας απαλά. Μόλις απορρο­

με το ψιλοκο μ μ ένο φρέσκο κρε μ μ υ­

να προσθέσου μ ε νερό στο φαγπτό.

φπθούν τα πολλά υγρά, προσθέτουμε

δάκι και τα κλωναράκια γλιστρίδας.

Περίπου 10 λεπτά πριν από το τέλος

τον δυόσμο, ανα κατεύουμε, σπάμε τα

Ανακατεύουμε απαλά. Βάζο υ μ ε τ ι ς

ρ ίχνο υ μ ε τις ελιές. Σερ β ίρουμε κα ι

αβγά μάτια κα ι σκεπάζουμε το τπγά­

φέτες από τ ο ταλαγάνι σ ε αντι κολ­

σ υνοδεύο υ μ ε με χοντροκο μ μ ένες

νι . Μ όλις ψ πθούν τα αβγά, ρίχνουμε

λπτι κό τα ψάκι κα ι τις ψriνο υ μ ε στο

τπγανπτές πατάτες ri ρύζι ri φλωμά­

π ι πέρι κα ι σερβίρο υμε α μ έσως. Συ­

γκριλ μ έχρι να πάρουν χρυσό χρώ­

ρια Λriμνου.

νοδεύουμε με ψωμί χωρι άτι κο.

μα. Ζεστα ίνου μ ε ένα αντι κολλπτι κό
τπγάνι κα ι ρ ίχνουμε μέσα το σουσά­
μι να καβουρντιστεί ελαφρώς κα ι να

-

ο66

-

ρ ΒΑΛΕ Κ Ι ΑΛΛΟ Π Ι ΑΤΟ ΣτQ ΤΡΑΠΕΖΙ "'VI!
βγόλει τα αρώματό του. Σm συνέχεια,

ΕΚ'ΓΕΑΕΣΗ

ετοιμόζουμε τn saυce χτυπώντας όλα

Αναμειγνύουμε σε μεγόλο μπολ το

μαζί τα υλικό τnς στο μπλέντερ μέ­

αλεύρι, τn ρακri, τn 1 κουτ. σούπας ε­

ΥΑ.ΖΚΑ
- 2 μελιτζάνες φλάσκες
- 4 φιλέτα κοτόπουλο στήθος

χρι να δέσει. Περιχύνουμε τn σαλότα

λαιόλαδο. τον χυμό πορτοκαλιού και

ΓΙΑ Τ Η ΜΑΡΙ ΝΑΔΑ

με τn sauce, προσθέτουμε τις ρώγες

το αλότι, και προσθέτουμε το χλιαρό

του σταφυλιού και τα καρύδια, και

νερό ανακατεύοντας συνεχώς. Ζυμώ­

την ανακατεύουμε πολύ καλό. Τέλος,

νουμε μέχρι να έχουμε μια ελαστικri

τοποθετούμε το ψπτό ταλαγόνι στπν

ζύμn. Τυλfγουμε τn ζύμn σε μεμβρόνn

- 3 κοuτ. σούπας yιαούρτι
- 1 λεμόνι (το ξύσμα του)
- 1 πρέζα κύμι νο
- 2 κοuτ. σούπας ελαιόλαδο

κορυφri τnς σαλότας και πασπαλίζου-

και τnν αφriνουμε στο ψυγείο για μία

Γ Ι Α Τ Η Σ Α ΛΤ Σ Α TAX I N I

με με το σουσόμι.

ώρα. Στn συνέχεια, ανοίγουμε ένα

4 κοuτ. σούπας ταχ{νι
- 1 κοuτ. σούπας μέλι
- 2 κοuτ. σούπας λεμόνι
- 8 κοuτ. σούπας ελαιόλαδο
- αλάτι
- πιπέρι φρεσκοτριμμένο

φύλλο μέτριου πόχους και κόβουμε
'/

στενόμακρες κορδέλες με τnν ειδικn
ροδέλα ζύμnς. Ρfχνουμε σε βαθύ τn­
γόνι το 1 φλιτζόνι ελαιόλαδο και. μό­
λις ζεσταθεί πολύ καλό, ρίχνουμε μία

-

κορδέλα ζύμnς στο καυτό λόδι και τnν
τυλίγουμε με πιρούνι μέσα στο τnγόνι.

ΕΚΊΈΑΕΣΗ

Μόλις πόρει απαλό χρυσό χρώμα, τn

Κόβουμε τις μελιτζόνες στn μέσ π

βγόζουμε με προσοχri και τnν τοπο-

κα ι τις ψnνουμε σε προθερμασμένο

θετούμε σε πιατέλα με χαρτί κουζίνας.

φούρνο στους 1 80°C για 15 λεπτό.

Επαναλαμβόνουμε τn διαδικασία και

Ετοιμόζουμε τπ μαρινόδα ανακατεύ­

ΞΕΡοτΗ ΆΝΑ ΣΕ ΣΙΡΟΠ Ι

με τις υπόλοιπες κορδέλες. Ετοιμό­

οντας σε μπολ το γιαούρτι, το ξύσμα

ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΚΡΑΣΙΟΎ'

ζουμε το σιρόπι: Βρόζουμε το κρασί

λεμονιού, το κύμινο και τις 2 κουτ.

Jil ΠΡΟΕτΟΙΜΑΣιΑ 10 λεΠ't'ά
JΣl ΑΝΑΜΟΝΗ 1 ώpa
Jil ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ .2.2 λεmά πεp{που

με όλα τα μπαχαρικό μαζf και, μόλις

σούπας ελαιόλαδο. Κόβουμε τα φι­

αρχfσει να μειώνεται, προσθέτουμε

λέτα του κοτόπουλου σε μπουκιές, το

$ ΥΛ ΙΚΑ ΓΙΑ 6 άτομιχ

χ ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ μέτpιιχ
ΥΑ.ΖΚΑ

- 1 κιλό αλεύρι σκληρό
- 1 φλιτζάνι χυμό πορτοκαλιού
- 1 κρασοπότηρο ρακή
- 1 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
- 1 κουτ. yλυκού αλάτι
- 1 φλιτζάνι νερό χλιαρό
- 1 φλιτζάνι ελαιόλαδο
yια το τηγάνισμα
- 3 κοuτ. σούπας καρύδια
ψιλοκομμένα
- 2 κουτ. σούπας σταφίδες ξανθές
- 2 κουτ. σούπας σουσάμι
καβουρντισμένο
- 4 μπάλες παyωτό βαν{λια
Γ Ι Α ΤΟ Σ Ι Ρ Ο Π Ι

-�

φιάλη κρασί κόκκινο
- 1 ξυλαράκι κανέλα
- 1 πρέζα μπαχάρι
- 1 πρέζα yαρ{φαλο
- 5-6 κουτ. σούπας μέλι

το μέλι και ανακατεύουμε μέχρι να

προσθέτουμε στο μπολ και το αφn­

δέσει. Σιροπιόζουμε τα ξεροτnγανα

νουμε να μαριναριστεί για 2-3 ώρες

και πασπαλίζουμε με τα καρύδια, τις

μέσα στο ψυγείο. Στn συνέχεια, βγό­

σταφίδες και το σουσόμι. Σερβίρουμε

ζουμε τις ψnμένες μελιτζόνες από τον

συνοδεύοντας με παγωτό βανfλια.

φούρνο, τις γεμfζουμε με το μαρινα­
ρισμένο κοτόπουλο και τις ψnνουμε
σε προθερμασμένο φούρνο στους
180°C για 10-15 λεπτό. Ανακατεύου­
με καλό όλα τα υλικό τnς σόλτσας
σε μπολ. Σερβfρουμε τις μελιτζόνες
συνοδεύοντας με τn σόλτσα.

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΓΕΜΙΣτΗ
ΜΕ ΜΑΡΙΝΑΡΙΣ Μ ΕΝΟ
ΚΟτQΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΤΑΧΙΝ Ι

Jil ΠΡΟΕτΟΙΜΑΣΙΑ 1 0 λεπτά
Jil ΑΝΑΜΟΝΗ .2 -3 ώpες
Jll ΜΑΓΕίΡΕΜΑ 3 0 λεπτά

$ ΥΛι ΚΑ ΓΙΑ 4 άτομ.ιχ
χ ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛιΑΣ εύκολη

-

06 7

-

Επωφεληθε(τε από τη διπλή λειτουρyiα

και του yκριλ που σcιι;
προσφέρει ο νέος ειιτοιχισμέvος φούρνος
μικροκυμάτων AEG.

τωv μικροκuμάτωv

Εδεσματολόγιο Κυριακής, μ ε την οικογένεια να δίνει
το εβδομαδιαίο ραντεβού της γύρω από το τραπέζι και
το μαγείρεμα να γίνεται υπό θ εση αγάΠΥj ς και φροντίδας
Επιμέλειιχ - Food stylίrιg
M I M E .C O M

Σοuπχ με Ύλuκό
Τξ, tιχχv ά xg..J μχvιτά ξ,ΙιΧ
Η

συνταγή

στη

σελ. 074

οτόπουλο ζ/δάιτο

-0 7 1 -

Η

συνταγή

στη

σελ. 07 5


����----------------------------------------------------�
Ρ, ΜΙΑ ΤΠΟΘΕΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ �
c.,O�<\�
��-------------------------------------------------------κομ μάτια κα ι το ανα μ ε ι γνύουμε σε το κρε μ μ ύδι κα ι το σκόρδο και σοτά­

ΣΑΛΑΤΑ ΧΤΑΠΟΔΙ ΜΕ
ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΠΑΝΆΚΙ

μ εγάλο μ πολ μ ε το υς γ ίγαντες, το

ρουμε σε χα μπλri φωτιά για 5 λεπτά

σπανά κ ι , το ελα ι όλαδο, το ξίδ ι , τον

ανακατεύοντας συχνά. Προσθέτουμε

μαϊντανό, το κρεμ μυδάκι και τον χυμό

τα μανιτάρια κα ι το θυμάρι, κα ι συνε­

λεμονιού. Αλατοπι περώνουμε, ανακα­

χίζουμε το σοτάρισμα μ έχρι να αρχί­

τεύουμε καλά και σερβίρουμε.

σουν να μαρα ίνοντα ι . Ρίχνουμε τπν

ΣΗΜ.: Το λουκάνικο, που βράσαμε μαζί
με τους γίγαντες για έξτρα νοστιμιά, δεν

ντομάτα κα ι έπειτα από 1 λεπτό σβri­

το χρησιμοποιούμε στη σαλάτα.

νουμε με το κρασί. Μ όλις εξατμ ι στεί,
βάζουμε στπν κατσαρόλα τπ δάφνπ,
το κονι ά κ κα ι το νερό κα ι μαγειρεύ­
ουμε για μισri ώρα. Προσθέτουμε τον

Jii Π ΡΟΕτΟιΜΑΣιΑ 20 λεπτά
Jii ΜΑΓΕιΡΕΜΑ 1 ώpα και 15 λεπτά

τραχανά κα ι το γάλα, κα ι συνεχίζουμε

Θ ΥΛ ικΑ ΓΙΑ 8 άτομα
>·< ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛ ιΑΣ εύκολη

το μαγε ίρεμα για 8-10 λεπτά α κόμπ.

ΥΑΙΚΑ

καλά κα ι σερβίρουμε.

Ρ ίχνο υ μ ε στπ σ ο ύ π α τπ γρα β ιέρα,
αλατο π ι περώνο υ μ ε, ανακατε ύ ο υ μ ε

- 1 χταπόδι μεγάλο
- 1 μπουκάλι κρασί λευκό
- 2 φλιτζάνια κρασί Σάμου
- 1 κλαδάκι δεντρολίβανο
- 300 γρ. γίγαντες (μουσκεμένους
αποβραδίς)
- 1 κρεμμύδι κομμένο στα τέσσερα
- 2 δαφνόφυλλα
- 1 00 γρ. λουκάνικο άκοπο
- 3 φλιτζάνια σπανάκι τρυφερό
καθαρισμένο

ΣΟΥΠΑ ΜΕ ΓΛΥΚΟ
ΤΡΑΧΑΝΆ ΚΑΙ ΜΑΝΙΤΆΡΙΑ
Jii ΠΡΟΕτΟιΜΑΣιΑ 15 λεπτά
Jii ΜΑΓΕιΡΕΜΑ 1 ώpα

Θ ΥΛικΑ ΓΙΑ 8 άτομα
>·< ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛιΑΣ εύκολη
ΥΑΙΚΑ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΞΙΔΑΤΟ

- Jι2 φλιτζάνι ελαιόλαδο
- 2 κουτ. γλυκού ξίδι

- 200 γρ. τραχανά γλυκό
- 300 γρ. μανιτάρια ανάμεικτα

Jii ΠΡΟΕτΟιΜΑΣιΑ 15 λεπτά

- 2 κουτ. γλυκού χυμό λεμονιού
- Jι2 φλιτζάνι κρεμμυδάκι φρέσκο

(κοινά, πλευρότους, πορτομπέλο)
- 2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα
- 4 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες

>·< ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛιΑΣ εύκολη

ψιλοκομμένο
- 1 κουτ. σούπας μαϊντανό
- αλάτι, πιπέρι

- 3 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
- 4 δαφνόφυλλα

Jii ΜΑΓΕιΡΕΜΑ 1 ώpα
Θ ΥΛικΑ ΓΙΑ 8 άτομα

ΥΑΙΚΑ
- 2 κοτόπουλα μέτρια σε μερίδες

ΕΚΊΈΑΕΣΗ

- 1 φλιτζάνι κρασί λευκό
- 2 κουτ. σούπας κονιάκ

Ρίχνουμε σε κατσαρόλα τα κρασιά με

- 1 φλιτζάνι γάλα

- 1 5 σκελίδες σκόρδο καθαρισμένες
- 2 κρεμμύδια μέτρια,
ψιλοκομμένα

το δεντρολίβανο κα ι μόλις πάρουν

- 1 φλιτζάνι γραβιέρα τριμμένη
- Jι2 κουτ. γλυκού θυμάρι φρέσκο

- 1Jι2 φλιτζάνι μηλόξιδο
- 2 φλιτζάνια κρασί λευκό

ψιλοκομμένο
- 1 ντομάτα τριμμένη

- 1 κουτ. σούπας μέλι
- 4 κουτ. σούπας ελαιόλαδο

- 3 λίτρα νερό
- αλάτι, πιπέρι

- 4 κουτ. σούπας βούτυρο
- Jι2 κουταλάκι μπαχάρι τριμμένο
- 2 κουτ. σούπας ντοματοπελτέ

γίγαντες σε άλλπ κατσαρόλα, σκεπά­

ΕΚΤΕΑΕΣΗ

ζου μ ε μ ε μ πόλι κο νερό κα ι ρ ίχνουμε

Αφαιρούμε τπ βάσπ από τα μανιτάρια

- 3 φλιτζάνια ζωμό κοτόπουλου
- 2 κουτ. σούπας δεντρολίβανο

το κρεμμύδι, τπ δάφνπ, α λάτι κα ι το

κα ι τα σκο υ π ίζουμε καλά. Τα κόβου­

λουκάνι κο. Το υς βράζουμε μέχρι να

με σε μέτρ ι ες φέτες ri τα σπάμε με

γίνουν κα ι τους βγάζουμε με σουρω­

το χέρ ι . Ζεσταίνο υ με το ελα ιόλαδο

τri κουτάλα. Κόβουμε το χταπόδι σε

σε μεγάλπ κατσαρόλα, προσθέτουμε

βράσπ, χαμ πλώνου μ ε τπ φωτιά κα ι
προσθέτουμε το χτα πόδ ι . Βράζουμε
για 40 λεπτά ri μέχρι να μ α λα κώσει
το χτα πόδι χωρ ίς να λιώνει . Αποσύ­
ρουμε από τπ φωτιά κα ι μεταφέρουμε
το χτα πόδι σε π ι άτο. Βάζουμε τους

-

0 74

-

φρέσκο
- 2 κουτ. σούπας μαϊντανό
ψιλοκομμένο
- αλάτι, πιπέρι

Ρ' ΜΙΑ ΤΠΟΘΕΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ �
ΕΚΤΕΛΕΣΗ

- 1 λίτρο yάλα

Στεγνώνουμε τα κομμάτια του κοτό­

- 4 δαφνόφυλλα
- 4 ντομάτες ψιλοκομμένες

π ουλου κα ι α λα το π ι περώνο υ μ ε . Τα
σοτάρουμε σε μεγάλπ κατσαρόλα με
το ελαιόλαδο και το μ ι σό βούτυρο σε
μέτρια φωτιά μέχρι να πάρουν χρώμα
και από τις δύο πλευρές. Μεταφέρουμε
πάνω σε χαρτί κουζίνας. Σοτάρουμε το
κρεμμύδι και το σκόρδο στπν ίδια κα­
τσαρόλα σε χαμπλri φωτιά για 5 λεπτά

- 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες
- 150 yρ. παρμεζάνα τριμμένη
- 150 yρ. γκούντα τριμμένο
- 1 κουτ. γλυκού θυμάρι φρέσκο
- !1! φλιτζάνι φρυγανιά τριμμένη
- 1 πρέζα μοσχοκάρυδο
- αλάτι, πιπέρι

ανακατεύοντας συχνά. (Ισως προσθέ­
σουμε λίγο νερό). Ρίχνουμε το κρασί,

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

το μ παχάρι, το δεντρολίβανο κα ι το

Βράζο υ μ ε σε κατσαρόλα τα μ α κα ­

ξίδι και ξύνουμε τπ βάσπ του σκεύους

ρόνι α στον μ ι σό χρόνο α π ό α υτόν

με σπάτουλα. Αφriνουμε τα υγρά για 3

π ο υ αναγράφετα ι στn συσκευασία

λεπτά να μειωθούν και προσθέτουμε

τους. Σουρώνουμε καλά. Ζεσταίνου­

τον πελτέ και το μέλι. Ταυτόχρονα, ρί­

με το βούτυρο σε τnγάνι, ρ ίχνουμε

χνουμε τον ζωμό και το κοτόπουλο, και

το σ κόρδο κα ι το θ υ μ ά ρ ι , προσθέ­

σιγομαγειρεύουμε για 50 λεπτά περί­

του μ ε το αλεύρι σιγά σ ι γά κα ι ανα­

που. Μόλις είναι έτοι μο, μεταφέρουμε

κατεύουμε μέχρι να πάρει τn μορφri

το κοτόπουλο σε πιατέλα και βράζουμε

αλο ιφriς. Αν χρειαστεί, προσθέτουμε

τπ σάλτσα για να συμπυκνωθεί. Απο­

λίγο βούτυρο ri ελαιόλαδο. Μ όλις το

ΥΑΙΚΑ
- 8 φύλλα κρούστας
- !1! φλιτζάνι ζάχαρη λευκή
- !1! φλιτζάνι ζάχαρη μαύρη
1/8 φλιτζανιού αλεύρι
yια όλες τις χρήσεις
1/8 φλιτζανιού αμύγδαλο
τριμμένο σαν πούδρα
- 1 κονσέρβα yάλα εβαπορέ
- 2 κουτ. σούπας βούτυρο
παγωμένο ή μαργαρίνη σε κύβους
1/4 κουτ. γλυκού κανέλα
τριμμένη
- βούτυρο ή μαργαρίνη

σύρουμε από τπ φωτιά, ρίχνουμε μέσα

αλεύρι αρχίσει να π α ίρνει χρώμα, ρ ί­

το υπόλοιπο βούτυρο κα ι το αφriνου­

χνουμε το γάλα, το μ οσχοκάρυδο κα ι

με μέχρι να λιώσει. Προσθέτουμε τον

τn δάφνn και σ ι γοβράζουμε σε πολύ

μαϊντανό, περιχύνουμε το κοτόπουλο

χαμnλri θερμοκρασία για 5 λεπτά πε­

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους

με τπ σάλτσα και σερβίρουμε.

ρίπου, ανακατεύοντας συνέχεια και

180°C. Αλε ίφουμε ένα τα ψ ί 34 εκα­

προσέχοντας να μnν δέσει το μ ε ίγ­

τοστών με βούτυρο ri μ α ργαρ ίνn.

μα. (Αν χρειαστεί, προσθέτουμε λίγο

Απλώνουμε στn βάσn του 2 φύλλα

ΜΑΚΑΡΟΝΆΚΙ ΚΟΦΤΟ ΜΕ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΣΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ
Jii Π ΡΟΕτΟιΜΑΣιΑ 15 λεπτά
Jii ΜΑΓΕιΡΕΜΑ 1 ώpα

- 500 yρ. μακαρονάκι κοφτό
- 300 yρ. καλαμπόκι κατεψυγμένο
- 2 κουτ. σούπας αλεύρι
- 3 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
- 2 κουτ. σούπας βούτυρο

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

νερό). Μόλ ι ς είναι έτο ι μ ο, αφα ι ρού­

κρούστας αφriνοντας τις άκρες τους

με τn δάφνn. Προθερμαίνου μ ε τον

να προεξέχουν. Θ ρ υ μ μ ατίζο υ μ ε τα

φο ύρνο στο υς 1 8 0 ° C . Λαδώνο υ μ ε

υπόλο ι π α φύλλα ανακατεμ ένα μέσα

ένα τα ψάκι κα ι α πλώνουμε μέσα του

στο ταψ ί. Σκορπ ίζουμε το αλεύρι πά­

τα μ α καρόνι α, το καλα μ πόκι κα ι τις

νω κα ι γύρω στα φύλλα με μ ι κρό σου­

ντομάτες. Αλατοπ ι π ερώνουμε καλά,

ρωτriρι . Επαναλα μ βάνουμε το ίδ ι ο με

ρ ίχνουμε τα τυρ ι ά κα ι περι χύνο υ μ ε

το τρι μ μ ένο αμ ύγδαλο. Στn συνέχεια,

όλο τ ο τα ψ ί με τ ο μείγμα α λεύρου κα ι

μοι ράζουμε τα δυο είδn ζάχαρnς σε

γάλακτος. Πασπαλίζουμε τnν επιφά­

όλα τα σnμεία του τα ψ ι ο ύ. Ρίχνουμε

νει α του φαγnτού με τn φρυγανιά κα ι

από πάνω το γάλα κα ι το βούτυρο.

το ψriνουμε για μ ι σ ri ώρα περίπου ri

Κόβουμε προσεκτι κά τα φύλλα που

μέχρι να ροδίσει καλά.

προεξέχουν, πασπαλίζου μ ε τnν κο­
ρυφri του γλυκού με τnν κανέλα κα ι

Θ ΥΛικΑ ΓΙΑ 8 άτομα
>·< ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛιΑΣ εύκολη
ΥΑΙΚΑ

yια το άλειμμα του ταψιού

μεταφέρουμε το τα ψ ί στον φούρνο.
Ψ riνουμε τn γαλατό π ιτα για 50 λεπτά.

ΓΑΛΑΤΟΠΙΤΑ
Jii ΠΡΟΕτΟιΜΑΣιΑ 15 λεπτά
Jii ΜΑΓΕιΡΕΜΑ 5 0 λεπτά
Jii ΑΝΑΜΟΝΗ 40 λεπτά

Θ ΥΛικΑ ΓΙΑ 8 άτομα
>·< ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛιΑΣ εύκολη

-

07 5

-

Βγάζουμε το γλυκό κα ι το αφriνουμε
να δέσει για 40 λεπτά πριν το κόψου­
με. Σερβίρο υ μ ε π α σ π α λ ίζοντας μ ε
μπόλικn κανέλα.

.. -

• • • •

.

.

-

....

-


����----------------------------------------------------�
Ρ' ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΤΜΑ �
c.,O�<\�
��-------------------------------------------------------με μ α ργαρ ίνπ μ ι α τα ρτιέρα 24 εκ., ΕΚΤΕΑΕΣΗ
ανοίγουμε τπ ζύ μ π σε φύλλο με τον

Ζεματίζουμε τις φακές σε νερό που

πλάστπ και καλύπτουμε τον πυθμένα

βράζει για 2 λεπτά, τις σουρώνουμε

κα ι τα τοιχώματά τπς φροντίζοντας

κα ι τις ξεπλένουμε. Τις ξαναβάζουμε

να περισσεύει κατά 2 εκατοστά γύρω

στο κατσαρολά κι κα ι τις σκεπάζουμε

γύρω. Τρυπάμε τπ ζύμ π με π ι ρούνι σε

με ζεστό νερό. Προσθέτουμε το κρεμ­

διάφορα σπμεία, αδειάζουμε μέσα το

μύδι, το σκόρδο και τπ δάφνπ. Βρά­

μείγμα α βγού κα ι κρέμας γάλακτος

ζουμε για μ ι σ ri ώρα σε χαμπλri φωτιά

ΤΑΡΤΑ ΜΕ ΣΤΑΦΥΛΙΑ

κα ι σκορπ ίζουμε σε όλπ τπν ε π ι φά­

μέχρι να μαλα κώσουν. Σουρώνου μ ε

� Π ΡΟΕτΟιΜΑΣιΑ 20 λεπτά

νε ια τα σταφύλια. Σχπματίζουμε μ ι α

και αφriνουμε να κρυώσουν. Ρίχνουμε

μ πορντούρα μ ε τ π ζύ μ π π ο υ περ ισ­

σε μεγάλπ σαλατιέρα τις φα κές, τπν

σεύει γύρω γύρω κα ι αλείφουμε με

κολοκύθα, τον δυόσμο, τον μαϊντα­

� ΑΝΑΜΟΝΗ 1 ώpα
� ΜΑΓΕιΡΕΜΑ 45 λεπτά

Θ ΥΛ ικΑ ΓΙΑ 1 0 -12 άτομα
>·< ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛ ιΑΣ εύκολη

τον κρόκο αβγού. Ψ riνουμε τπν τάρτα

νό, το ξίδι, το ελαιόλαδο, το αλάτι και

στο φούρνο για 45 λεπτά. Σερβίρεται

το π ι πέρ ι . Ανακατεύουμε ελαφρώς,

χλ ι α ρ ri ri κρύα και συνοδεύετα ι μ ε

σκορπίζου μ ε από πάνω το ανεβατό

ΥΑΙΚΑ

παγωτό βανίλια ri σαντιγί.

Βερμ ίου κα ι σερβίρουμε.

ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΦΑΚΕΣ ,
ΚΟΛΟΚΥΘΆ ΚΑΙ ΠΡΙ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΓΕΜΙΣΤΟ

� ΠΡΟΕτΟιΜΑΣιΑ 1 0 λεπτά
� ΜΑΓΕιΡΕΜΑ 30 λεπτά

Θ ΥΛικΑ ΓΙΑ 4-6 άτομα
>·< ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛιΑΣ εύκολη

� ΠΡΟΕτΟιΜΑΣιΑ 20 λεπτά
� ΜΑΓΕιΡΕΜΑ 1 ώpα και 20 λεπτά
Θ ΥΛικΑ ΓΙΑ 6 άτομα
>·< ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛιΑΣ εύκολη

ΕΚτΕΑΕΣΗ

ΥΑΙΚΑ

ΥΑΙΚΑ

Ετοιμάζουμε τπ ζύμπ: Χτυπάμε στο μ ί­

- 1 80 yρ. φακές
- 1 κρεμμύδι μέτριο ψιλοκομμένο
- 1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη

- 1 κοτόπουλο μεyάλο
(2, 5 κιλώ ν περίπου)
- 1 φλιτζάνι κρασί λευκό

- 1 δαφνόφυλλο
- 2 φλιτζάνια κίτρι νη κολοκύθα

- 1 κουτ. yλυκού αλάτι χο ντρό
- 1 κουτ. σούπας δεντρολίβανο

ΓΙΑ ΤΗ ΖΥΜΗ

- 1 50 yρ. αλεύρι κοσκι νισμένο
- 80 yρ. βούτυρο f; μαργαρίνη
- 50 yρ. ζάχαρη άχνη
- 4 0 yρ. νερό
- 1 κρόκο αβyού
- 1 πρέζα αλάτι
ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΜΙΣΗ

- 4 00 yρ. σταφύλι μαύρο
(χωρίς τα κουκούτσια)
- 4 00 yρ. σταφύλι σουλτανίνα
- 20 yρ. βούτυρο λιωμένο
- 1 00 yρ. ζάχαρη άχνη
- 30 yρ. αλεύρι κοσκι νισμένο
- 1 αβyό ελαφρώς χτυπημένο
- 4 Ο yρ. κρέμα γάλακτος

ξερ το βούτυρο, το αλεύρι, τπν άχνπ,
τον κρόκο αβγού κα ι το αλάτι μέχρι
να γίνει το μείγμα ομογενές. Προσθέ­
τουμε το νερό κα ι χτύ πάμε μ έχρι να
σχπ ματιστεί μ ι α μπάλα ζύμ πς. Τπν τυ­
λίγουμε με μεμ βράνπ κα ι τπ βάζουμε
στο ψυγείο για μ ία ώρα. Ετο ι μ άζουμε
τπ γέμ ι σ π : Ανακατεύουμε μ ε τον α­
βγοδάρτπ το α βγό με τπν κρέμα γά­
λακτος σε μ πολ. Αναμειγνύουμε σε
άλλο μπολ τα σταφύλια με το βούτυρο
ώστε να πάει παντού. Πασπαλίζου μ ε
με τ π ν άχνπ κα ι τ ο α λεύρι κα ι α φ ri ­
νου μ ε στπν ά κρπ. Προθερμα ίνο υμε
τον φούρνο στους l 75°C. Αλείφουμε

κομμένη σε κύβους (βρασμένη,
αλλά όχι λιωμένη)

ΜΕ ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙ ΝΗΣ

-6

πιπεριές Φλωρίνης ολόκληρες

213

φλιτζανιού ελαιόλαδο

- 2 κουτ. σούπας δυόσμο
ψιλοκομμένο
- 2 κουτ. σούπας μαϊντανό

- 1 λεμόνι (τον χυμό του)

ψιλοκομμένο
- 2 κουτ. σούπας ξίδι από κόκκινο

σε μπαστουνάκια
- 250 yρ. τυρί μπάτζο

κρασί
- !1! φλιτζάνι ελαιόλαδο

1/3 φλιτζανιού ελαιόλαδο
- 1 κρεμμύδι μέτριο ψιλοκομμένο

- 200 yρ. τυρί ανεβατό Βερμίου
- αλάτι, πιπέρι φρεσκοτρψμένο

- 3 σκελίδες σκόρδο σε φετάκια
- πιπέρι φρεσκοτρψμένο

-

082 -

ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΜΙΣΗ

- 4 πιπεριές Φλωρίνης κομμένες

Ρ' ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΤΜΑ q
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Πλένουμε καλά το κοτόπ ουλο κα ι το
στεγνώνου μ ε με χαρτί κουζίνας. Το
αλείφουμε με λ ίγο από το ελαιόλαδο
εξωτερικά κα ι το τρίβουμε με το αλά­
τι και το δεντρολίβανο εξωτερι κά κα ι
εσωτερ ι κά . Ετο ι μάζο υ μ ε τπ γέμ ι σ π :
Ζεσταίνουμε τ ο ελαιόλαδο σε βαθύ
αντι κολλπτικό τπγάνι κα ι σοτάρουμε

- 300 yρ. φέτα ή ανθότυρο
- 1 Jι2 φλιτζάνι τραχανά ξινό

- 1 κρεμμύδι μεyάλο τριμμένο
- 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες

δο και σοτάρουμε για 1 λεπτό α κό μ π .

- 1 φλιτζάνι ελαιόλαδο
- 2 κουτ. σούπας δυόσμο
ψιλοκομμένο

- 2 ντομάτες ώριμες περασμένες
από τον τρίφτη
- 1 ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο

Αποσύρουμε από τ π φωτιά κα ι προ­

- αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο

- Jι2 ματσάκι δυόσμο ψιλοκομμένο
- 3-4 κουτ. σούπας φύλλα

μ παστουνάκια και το φρεσκοτριμμένο

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

π ι πέρ ι . Προθερμα ίνου μ ε τον φούρνο

Π ερνά μ ε τα κολο κυθά κ ι α α π ό τον

βασιλικού ψιλοκομμένα
- Jι2 φλιτζάνι σταφίδες μαύρες

το κρε μ μ ύ δ ι και τις π ι περ ι ές που έ­
χο υμε κόψει σε μ παστουνάκια. Οταν
μαλακώσουν, προσθέτουμε το σκόρ­

σθέτουμε το τυρί κομμένο κι αυτό σε

στους 200°C. Γεμ ίζουμε το κοτόπου­

χοντρό τρίφτn κα ι τα αλατίζουμε ελα­

λο κα ι κλείνουμε το άνοιγμά του με

φρώς. Τα π ι έζουμε με τα χέρι α και τα

ξύλι νο καλαμάκι για σουβλά κι ri μ ε

αφriνουμε σε σουρωτriρι να στραγ­

- 1 φλιτζάνι καρύδια
χοντροκοπανισμένα
- 1 κουτ. yλυκού ζάχαρη

οδοντογλυφίδες. Περιχύνουμε με το

γίξουν καλά. Σοτάρουμε το κρεμ μύδι

- αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο

υπόλοιπο ελα ιόλαδο, το τοποθετούμε

σε λίγο ελα ι όλαδο και προσθέτουμε

σε γάστρα με το στriθος προς τα κάτω

τα κολοκυθάκια πολύ καλά στυμμένα.

κα ι το βάζουμε στον φούρνο. Οταν

Ανακατεύουμε σε μεγάλn λεκάνn το

Κόβουμε το κα πάκι από τις π ι π ερ ιές,

αρχίσει να ψriνετα ι, ρίχνουμε το κρασί

σοταρισμένο κρεμμύδι κα ι τα κολοκυ­

τις καθαρίζουμε από τα σπόρια, αλα­
τίζουμε ελαφρώς το εσωτερικό τους

ΕΚΤΕΑΕΣΗ

κα ι μόλις εξατμι στεί, προσθέτουμε 2

θά κια, το τυρί, τον τραχανά, τον δυό­

φλιτζάνια ζεστό νερό μαζί με τον χυ­

σμο, το α λάτι και το π ι πέρ ι . Προθερ­

κα ι τις τρυ πάμε με μαχα ίρι σε διάφο­

μό λεμονιού. Σκεπάζουμε τn γάστρα

μ α ίνουμε τον φούρνο στους 200°C.

ρα σnμεία. Τοποθετούμε τn μ ία δίπλα

και ψriνουμε για 50 λεπτά. Ανοίγουμε

Λαδώνουμε ένα τα ψ ί, βάζουμε μέσα

στnν άλλn σε χαμnλri κα ι φαρδιά κα­

το κα πάκι, γυρίζου μ ε το κοτόπουλο

το πρώτο φύλλο κα ι α πλώνουμε λίγn

τσαρόλα και τις αφriνουμε στnν άκρn.

προς τα πάνω κα ι τοποθετούμε τ ι ς

α π ό τn γέμ ι σn. Ε π αναλα μ βά νο υ μ ε

Ζεστα ίνου μ ε σε τnγάνι το 1 φλιτζάνι

ολόκλnρες π ι περ ι ές γύρω του . Ψ ri ­

τn δ ι α δ ι κα σ ία μέχρι ν α τελειώσουν

από το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το

νου μ ε για μ ι σri ώ ρ α ε π ι π λέον στους

τα φύλλα κα ι n γέμ ι σn. Λαδώνουμε

καρότο, το κρεμ μ ύδι κα ι το σκόρδο

1 80°C μέχρι να ροδίσει κα ι να μ α λα­

το τελευταίο φύλλο, το ραντίζουμε

γ ι α 2-3 λεπτά μ έχρι να μαραθο ύν.

κώσουν ο ι π ι π εριές. Συνοδεύουμε με

με νερό κα ι ψriνουμε τnν π ίτα στον

Προσθέτουμε το πλιγούρι κα ι ανακα­

π ι λάφι ri τnγανnτές πατάτες.

φούρνο για μ ία ώρα περίπο υ.

τεύουμε για άλλα 2 λεπτά. Ρίχνουμε
τα 3/4 τnς ποσότnτας τnς ντομάτας,
τον μαϊντανό, τον δυόσμο κα ι τον βα­

ΚΟΛΟΚΥΘΟΠΙΤΑ
ΜΕ ΤΡΑΧΑΝΆ

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΜΕ ΠΛΙΓΟΥΡΙ,
ΣΤΑΦΙΔΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥΔΙΑ

Jii ΠΡΟΕτΟΙΜΑΣΙΑ 20 λεπτά

Jii ΠΡΟΕτΟΙΜΑΣΙΑ 2 0 λεπτά

Jii ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ 1 ώpα
Θ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 6-8 άτομα
>·< ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ εύκολη

Jii ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ 35 λεπτά

Θ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 6 άτομα
>·< ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ εύκολη

σ ι λ ι κό, ανακατεύουμε και βγάζου με
από τn φωτιά. Προσθέτουμε τn ζά­
χαρn, τις σταφ ίδες κα ι τα καρ ύ δ ι α ,
α λα το π ι περώνο υ μ ε και α να κατεύ­
ουμε καλά. Γε μ ίζο υ μ ε τις π ι περι ές
με το μ ε ίγμα, ρ ίχνουμε τnν υ πόλοιπn
ντομάτα κα ι το υπόλο ι π ο ελαιόλαδο

ΥΑΙΚΑ

ΥΑΙΚΑ

με 1 φλιτζάνι βραστό νερό κα ι μαγει­

- 1 πακέτο φύλλο χωριάτικο

- 1 2 πιπεριές
1 113 φλιτζάνι ελαιόλαδο

χαμnλri φωτιά για μ ι σ ri ώρα.

yια πίτες
- 2 κιλά κολοκυθάκια
- 1 κρεμμύδι μέτριο ψιλοκομμένο

- 2 καρότα τριμμένα
- 1 φλιτζάνι πλιγούρι

-

oSs

-

ρεύου μ ε το φαγnτό σκεπασμένο σε


����----------------------------------------------------�
� ΚΤΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ q
c.,O�<\�
��--------------------------------------------------------

ΡΑΠΑΝΆΚΙΑ ΜΕ ΦΡΕΣΚΟ
ΚΡΕΜΜΥΔΙ ΚΑΙ ΔΥΟΣΜΟ
Jii ΠΡΟΕτΟιΜΑΣιΑ 15 λεπτά
Jii ΜΑΓΕιΡΕΜΑ 15 λεπτά

Θ ΥΛ ικΑ ΓΙΑ 8 άτομα
>·< ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛ ιΑΣ εύκολη
ΥΑΙΚΑ

ΥΑΙΚΑ
- 8 φέτες τσουρέκι
(2 εκ. περίπου rι καθεμία)
- 2 αβγά
- 1 κουτ. σούπας κονιάκ
- 2 κουτ. σούπας βούτυρο
- !ι2 λίτρο γάλα κατσικίσιο

ΑΡΝΑΚΙ ΨΗΤΟ
ΣΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ ΜΕ ΡΥΖΙ
ΚΑΙ ΓΙΑΟΥΡΤΙ
Jii ΠΡΟΕτΟιΜΑΣιΑ 15 λεπτά

Jii ΜΑΓΕιΡΕΜΑ 1 ώpα

Θ ΥΛικΑ ΓΙΑ 8 άτομα

>·< ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛιΑΣ εύκολη

- 800 γρ. ραπανάκια

- 1 !ι2 φλιτζάνι ζάχαρη
1/4 κουτ. γλυκού σόδα

- 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες
- 1 κρεμμυδάκι φρέσκο
ψιλοκομμένο

μαγειρική
- !ι2 φλιτζάνι αμύγδαλο
ψιλοκομμένο

2 3 κιλά αρ νί από χεράκι
κομμένο σε μερίδες
- 2 φλιτζάνια ρύζι τύπου καρολίνα

- 2 κουτ. σούπας δυόσμο φρέσκο
ψιλοκομμένο

ΕΚΤΕΑΕΣΗ

- 2 φλιτζάνια γιαούρτι πρόβειο
(1 + 1 )

- 1 κουτ. σούπας μαραθόσπορο
- 3 κουτ. σούπας βούτυρο

χα μ πλri φωτ ι ά . Μόλις α ρχ ίσουν να

- 2 κουτ. σούπας χυμό λεμονιού
- αλάτι, πιπέρι

Βράζουμε το γάλα και τπ ζάχαρπ σε
βράζουν, a ποσύρουμε το σκεύος α­
πό τπ φωτιά κα ι προσθέτουμε προσεκτικά τπ σόδα. Το μείγμα θα αρχί-

ΕΚτΕΑΕΣΗ

σει να aφρίζει έντονα, αλλά α υτό θα

Πλένουμε τα ραπανάκια. Βράζουμε πο­

ΥΑΙΚΑ
-

-

- 2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα
- 4 σκελίδες σκόρδο
- 4 δαφνόφυλλα
- 1 φλιτζάνι κρασί λευκό
- 2 κουτ. σούπας αλεύρι

διαρκέσει λ ίγα μόλις δευτερόλεπτα.

- 2 κουτ. σούπας βούτυρο φρέσκο
- 4 κουτ. σούπας ελαιόλαδο

λύ νερό και το σκόρδο σε κατσαρόλα.

Επαναφέρο υ μ ε α μ έσως το σκεύος

- αλάτι, πιπέρι

Δύο λεπτά αφότου κοχλάσει, προσθέ­

στπ φωτιά και αφriνουμε το μείγμα να

ΕΚΤΕΑΕΣΗ

τουμε τα ραπανάκια. Βράζουμε για 4

βράσει για 2 ώρες τουλάχιστον, ανα­

λεπτά και τα βγάζουμε από το νερό. Σο­

κατεύοντας συχνά. Μ ετά τπν πρώτπ

Προθερμα ίνουμε τον φούρνο στους

τάρουμε τον μαραθόσπορο σε στεγνό

ώρα θα αρχίσει να σκουραίνει , αλλά

180°C. Αλατοπ ι περώνο υ μ ε καλά το

τπγάνι για 1 λεπτό. Αποσύρουμε από τπ

αυτό είναι το ζπτούμενο, οπότε συνε­

κρέας κα ι το πασπαλίζουμε ελαφρώς

φωτιά, ρίχνουμε τα ραπανάκια και το

χίζουμε. Το a π οσύρουμε α π ό τπ φω­

με το αλεύρι. Σοτάρουμε καλά το κρέ­

βούτυρο κα ι ανακινούμε να τα καλύψει.

τιά όταν το γάλα κα ι π ζάχαρπ έχουν

ας με το ελα ι όλαδο σε μεγάλο τπγάνι

Μεταφέρουμε σε μπολ κα ι προσθέτου­

μ ετατρ α π ε ί σε μ α λα κ ri κα ρ α μ έλα .

μ έχρι να ροδίσε ι . Προσθέτο υ μ ε το

με το κρεμμύδι, τον δυόσμο κα ι τον

Χτυπάμε καλά τα α βγά σε μ π ολ μαζί

κρεμμύδι, το σκόρδο κα ι τπ δάφνπ και

χυμό λεμονιού. Αλατο π ι περώνουμε,

με το κον ι ά κ. Ζεσταίνουμε το βού­

συνεχίζουμε το σοτάρισμα γι α 4 λε­

ανακατεύουμε κα ι σερβίρουμε.

τυρο σε τπγά ν ι . Περνά μ ε μ ία μ ία τις

πτά, ανακατεύοντας συχνά. Σ βriνου­

φέτες του τσουρεκιού από το μ ε ίγμα

με με το κρασί κα ι μόλις εξατμι στεί,

του α βγού με το κονιάκ κα ι στπ συ­

a ποσύρουμε από τπ φωτιά. Μ εταφέ­

ΤΣ ΟΥΡΕΚΙ ΜΕ
ΚΑΡΑΜΕΛΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ

νέχεια τις τπγανίζουμε στο βούτυρο

ρουμε το κρέας σε βαθύ τα ψ ί κα ι το

μέχρι να ροδίσουν. Περιχύνουμε με

περιχύνουμε με 2 φλιτζάνια νερό, το

Jii ΠΡΟΕτΟιΜΑΣιΑ 15 λεπτά
Jii ΜΑΓΕιΡΕΜΑ 2 ώpες

τπν κα ραμέλα γάλακτος, π α σ π α λ ί­

κρε μ μ ύδι κα ι τα υγρά του τπγανιού.

ζουμε με το ψ ι λοκο μ μ ένο αμύγδαλο

Σκεπάζουμε με λαδόχαρτο κα ι σφρα­

κα ι σερ β ίρουμε.

γίζο υ μ ε το τα ψ ί με αλου μ ι νόχαρτο.

Θ ΥΛ ικΑ ΓΙΑ 8 άτομα
>·< ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛ ιΑΣ εύκολη

Ψ riνο υ μ ε γ ι α 40 λεπτά . Βγάζο υ μ ε
τ ο τα ψ ί α π ό τον φο ύρνο, αφαι ρού-

B;;r ΚΤΡΙ ΑΚΑΤ Ι ΚΟ ΜΑΓΕΙ ΡΕΜΑ q
με προσεχτικό το αλουμινόχαρτο για

μεfνουν για μισr'Ι ώρα περfπου, να ξε­

να μnν καούμε από τους aτμούς και

πικρfσουν. Ξεπλένουμε ελαφρώς τις

προσθέτουμε στο ταψί το βούτυρο,

μελιτζάνες και τις αλατίζουμε ξανά.

το ρύζι, το 1 φλιτζάνι γιαούρτι και 2

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους

φλιτζάνια νερό. Ξαναβάζουμε το ταψί

180°C. Αναμειγνύουμε σε μπολ το V4

στον φούρνο ανοιχτό και ψnνουμε για

φλιτζανιού ελαιόλαδο με το γιαούρτι

- 2 κοuτ. σούπας ελαιόλαδο
- 2 κοuτ. σούπας βούτυρο
- 1 πρέζα κύμι νο τριμμένο
- � κουτ. yλυκού θυμάρι φρέσκο
ψιλοκομμένο
- αλάτι, πιπέρι

15 λεπτό, ανακατεύοντας ενδιάμεσα

και τα υπόλοιπα υλικά. Ανακατεύουμε

μέχρι να γfνει το ρύζι και να ροδfσει

καλό και χωρfζουμε το μεfγμα σε 2

ΕΚ'ΓΕΛ.ΕΣΗ

το κρέας. Σερβίρουμε με λίγο έξτρα

μέρn. Αλείφουμε τις μελιτζάνες με το

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους

γιαούρτι σε κάθε πιάτο.

μισό μείγμα και τις αφnνουμε να μα­

170°C. Βράζουμε σε κατσαρόλα τις

ριναριστούν για 10 λεπτά. Απλώνουμε

πατάτες με τις φλούδες, τις βγάζου­

τις μελιτζάνες σε ένα ταψί (n σε δύο

με και τις αφnνουμε να κρυώσουν.

αν χρειαστεf) και τις ψr'Ινουμε στον

Αποφλοιώνουμε και τις κόβουμε σε

φούρνο για 10 λεπτό. Βγάζουμε τις

φέτες πάχους 1-2 εκατοστών. Κόβουμε

μελιτζάνες και τις αφr'Ινουμε να κρυώ­

τn σελινόριζα σε ανάλογες φέτες και

σουν. Ζεσταίνουμε σε τnγάνι το υπό­

βράζουμε σε άλλn κατσαρόλα για 4

λοιπο ελαιόλαδο και τις τnγανίζουμε

λεπτά. Σουρώνουμε κρατώντας λίγο

μέχρι να ροδfσουν. Μεταφέρουμε σε

από το νερό. Σοτάρουμε το κρεμμύ­

π ιάτο στρωμένο με α πορροφnτικό

δι, το πράσο και το σκόρδο στο ελαι­

χαρτί και στπ συνέχεια σερβίρουμε

όλαδο για 5 λεπτό αε χαμnλr'Ι φωτιά.

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ

σε πιατέλα. περιχύνοντας με τnν υ-

Σβnνουμε με το κρασί. Μόλις εξα­

Π Ι ΚΑΝΤΙΚΕΣ

πόλοιπn μισn μαρινόδα.

τμιστεί, προσθέτουμε τnν ντομάτα,

ΜΕ ΓΙΑΟΥΡΤΙ

το κύμινο, το νερό από τn σελινόριζα

Jil ΠΡΟΕτΟιΜΑΣιΑ 10 λεπτιΧ

και το θυμάρι. Σοτάρουμε για 2 λεπτό
και aποσύρουμε από τn φωτιά. Αλεf­

Jii ΜΑΓΕιΡΕΜΑ 30 λεπτιf

φουμε γενναιόδωρα με το βούτυρο
ένα ταψί, απλώνουμε ανακατεμένες

φ ΥΛιΚΑ ΓΙΑ 8 ιΧτομα

φέτες πατάτας κα ι σελινόριζας και

χ ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛιΑΣ εύκολη

αλατοπιπερώνουμε. Προσθέτουμε τα

ΥΛΙΚΑ

- 6 μελιτζάνες μέτριες
- 1/4 +1/4 φλιτζανιού ελαιόλαδο
- 1

φλιτζάνι γιαούρτι
- 1 λεμόνι (τον χυμό του)
- 2 κουτ. γλυκού μαϊντανό
ψιλοκομμένο
- 2 κοuτ. γλυκού κόλιαντρο
τριμμέ νο
- 1 κοuτ. γλυκού πάπρικα γλυκιά
τριμμένη
- 1 κουτ. γλυκού κύμι νο τριμμένο
- 1 κουτ. γλυκού μπούκοβο
- � κουτ. γλυκού ζάχαρη
- αλάτι
ΕΚΥΕΛ.ΕΣΗ
Κόβουμε τις μελιτζάνες σε φέτες πόχους 1 εκατοστού, αλατfζουμε καλό,
τις βάζουμε σε σουρωτnρι και το κολύπτουμε με πετσέτα. Αφnνουμε να

σοταρισμένα κρεμμύδια και τα υγρό
τους. Χτυπάμε ελαφρώς τnν κρέμα
γάλακτος με τον κρόκο του αβγού σε

GRATIN ΜΕ ΠΑΤΑΤΑ

μπολ και προσθέτουμε το τυρί. Περιχύ­

ΚΑΙ ΣΕΛΙΝΟΡΙΖΑ

νουμε το φαγnτό και το ψnνουμε στον

Jii ΠΡΟΕτΟιΜΑΣιΑ .20 λεπτιΧ
JΣ( ΜΑΓΕιΡΕΜΑ 1 ώρα

φούρνο για 30-40 λεπτό r'l μέχρι να
δέσει και να ροδfσει n επιφάνεια.

φ ΥΛιΚΑ ΓΙΑ 8 ιΧτομα
χ ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛιΑΣ εύκολη
ΥΑΙΚΑ

BJAEG

eue ι<oιιektion

- 1 κιλό πατάτες
σελινόριζα μεγάλη καθαρισμένη
- 2 πράσα κομμένα σε λεπτές φέτες
- 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
- 3 σκελtδες σκόρδο ψιλοκομμένες
- 1 ντομάτα τριμμένη
- � φλιτζάνι χρασ{ λευκό
1 κρόκο αβγού
1 φλιτζάνι κρέμα γάλακτος
1 φλιτζάνι γραβιέρα τριμμένη
- 1

-

-

-

ΓΥΑ Λ ι Ν Η Ι!ΣΤιΑ λ i! Ρ ιΟΥ

Πολύτψη και κομψή, η εντοιχισμ�νη
yυάλινη ειπ(α αεριού Π}ς AEC
sνσωματώvει το ντιζάι ν Κ/%4 την
ανθeκτικότητα σe κάθι τύπο πάγκου.

ΤΑ
Ω ΡΑΙ Ο Τ Ε ΡΑ
ΚΕΙ Κ
• •

..

Στο χr:,ωμιαι του κέικ λ!yοι
(\

μπor:,ouv vαι . αιvτισταιrJοuv.
I

Θ

I

Φr:,εσκοψημιέvο, αιφr:,άτο 'xgj
λαιχταιr:,ιστό, κχταιφ:fάvει
στο τr;, α-πέξι yια, να, 6"ιεκ6Ίκήσει
τηv πr:,οτιμιηση μιαις.
I

I

Εmμiλει « - Food styllrιg
M T M E .C O M
Φωrοyp«φ(ει;
WIHTE STUDIO

- 09'.1 -

,-;Σοκολατένιο κέΙκ

με αμuy'δαλόπαστα
Η

συνταγή

στη

σελ. Ι 00


ι$�----------------------�
ο%,�
Ρ ΤΑ ΩΡΑ ΙοτΕΡΑ ΚΕΪΚ �
0���--------------------------------------------------------ΕΚΊΈΛΕΣΗ
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους
170°C. Ανα κατεύουμε σε μ εγόλο
μπολ το αλεύρι, τπ ζόχορπ, το μπέικιν
πόουντερ κα ι τnν κανέλα. Ρίχνουμε
σε άλλο μπολ το αβγό χτυπημένο, το
nλιέλοιο, το καρότο, το καρύδια και
τον πολτό μ nλου. Προσθέτουμε το
μείγμα αλεύρου στο δεύτερο μπολ
κο ι ανακατεύουμε. Μεταφέρουμε το
μείγμα σε λαδωμένπ κα ι αλευρωμέ­

ΚΕlΚ ΚΑΡΟΤΟ"Υ'

νη φόρμα διαμέτρου 23 εκατοστών

Jii ΠΡΟΕΤΟιΜΑΣΙΑ 20 λεnτιΧ

και ψnνουμε γιο 1 ώρα και 20 λεπτό

ένα ένα κα ι το γόλο συνεχίζοντος

n μέχρι νο βγαίνει οτεγνn n λόμο του

το χτύπημα. Κοσκινίζουμε σε όλλο

μοχοιριού που θο βυθίσουμε στο κέικ

μπολ το αλεύρι μαζί με το κακάο κο ι

γιο νο δούμε αν είναι έτοιμο. Αναμει­

το προσθέτουμε λίγο λίγο στο μείγμα

Ji( ΑΝΑΜΟΝΗ 30 λεmιΧ

li! ΜΑΓΕιΡΕΜΑ l ώρrχ κcιι
φ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 10 &τομrχ

20

λεnτ&

φουσκώσει. Προσθέτουμε το αβγό

χ ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛιΑΣ μέτpιrχ

γνύουμε σε μπολ όλο το υλικό γιο το

βουτύρου-ζόχορnς συνεχίζοντος το

γλάσο. Αφnνουμε το κέικ νο κρυώσει

χτύπnμο. Κόβουμε τnν αμυγδαλόπα­

ΥΑΙΚΆ

γιο μιοn ώρα κο ι απλώνουμε παντού

οτο σε κομμότιο μεγέθους μεγάλου

- 450 γρ. αλεύρι που φουσκώνει
μόνο του
- 500 γρ. ζάχαρη
- 1 κουτ. γλυκού μπέικιν πάουvτερ
- 1 κουτ. γλυκού κανέλα σκόνη
- 4 αβγά
- 350 γρ. ηλιέλαιο
- 4 καρdτα καθαρισμένα
και τριμμένα
- 225 γρ. καρύδια
χοντροκομμένα
- 250 γρ. πολτό μήλου
(στο σουπερμάρκετ)

το γλόοο με πλατύ μαχαίρι.

ζαριού και τnν ανακατεύουμε με τα

Μπορούμε να φτιάξουμε και
μόνοι μας πολτό μήλου: Βράζουμε τα
μήλα μέχpι vα μαλακώσουν χω στη
συνέχεια τα περνάμε στο μπλέvτερ.

chocolate chips. Φυλόμε 5 κουτ. σού­

Γ Ι Α ΤΟ ΓΛ ΑΣΟ

- 200 γρ. τυρ{ κρεμώδες
- 1 00 γρ. βούτυρο ή μαρyαρlνη
σε θερμοκρασία δωματίου
- 1 κουτ. σούπας χυμό λεμονιού
- 400 γρ. ζάχαρη άχνη
BJAEG Neue ι<oιιektlon

•οΥΡΝΟΣ ΑΤΜΟΥ PRO C Ο Μ Β ι

Ο φούρνος rχτμού ProCombi της AEC.
χωρητιχdτητ� 7 4 Λlτρωv σrις l8ιει;
εξωτερικές Βι.ασrάιπις, ε(νοιι έvοι
μova&xd ε(ΥΥοιλεfD στην χουζlvα.

ΣΗΜ.:

πας και ρίχνουμε τnν υπόλοιπη στο
κέικ. Βάζουμε το μείγμα σε μακρό­
στενη φόρμα βουτυρωμένη κο ι αλευ­
ρωμένη κο ι ρίχνουμε οπό πόνω τις 5
κουταλιές που κροτnσομε. Ψnνουμε

ΣΟΚΟΛΑΊΈΝ ΙΟ ΚΕlΚ

για 40-45 λεπτό n μέχρι να βγαίνει

ΜΕ ΑΜrΓΔΑΛΟΠΑΣΤΑ

καθορn n λόμο του μαχαιριού μας.

}if ΠΡΟΕτΟιΜΑΣιΑ 10 λεnτ&

τιΡ:

li( ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ 45 λεnτιΧ
\ii ΥΛιΚΑ ΓΙΑ 8 &τομrχ

Χ ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛιΑΣ εύκολη

Θα βάλουμε ψιλοκομμένα
λουκούμια με άρωμα μαστtχα αvτ{
για αμuyδαλόπαστα και chips λευκής
σοκολάτας αvτ( για clιocclate dιips.

ΥΑΙΚΑ
-�

φλιτζάνι βούτυρο ή μαργαρίνη
σε θερμοχρασlα δωματtου
- 1 φλιτζάνι ζάχαρη καστα νή
- 3 αβγά
- � φλιτζάνι γάλα
- 1 1!6 φλιτζάνι αλεύρι
που φουσκώνει μόνο του
- 3 χουτ. σούπας κακάο
- 150 yρ. αμυyδαλόπαστα
(πuιrzipan)
- � φλιτζάνι chocolate chips
ΕΚΊΈΑΕΣΗ
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους
180°C. Χτυπάμε το βούτυρο με τn
ζόχορn σε μεγάλο μπολ μέχρι να

-

ιοο

-

ΚΕlΚ «ΣΑΝΤΟ"rΙΤΣ»
ΜΕ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩ

Jii ΠΡΟΕτΟιΜΑΣιΑ 20 λεnτιΧ

li( ΜΑΓΕιΡΕΜΑ 45 λεma
iif ΥΛιΚΑ ΓΙΑ 8 ιΧτομrχ

χ ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ εύκολη
ΥΑΙΚΑ
- 1 25 γρ. βούτυρο

- 1 φλιτζάνι ζάχαρη
- 4 αβγά
- 1 φλιτζάνι αμύγδαλα
(χωρ{ς τη φλούδα) τριμμένα
- 2 φλιτζάνια αλεύρι
που φουσκώνει μόνο του

B;;:r ΤΑ ΩΡΑ ΙΌΤΕΡΑ ΚΕΪΚ q

- 300 γρ. μαρμελάδα
εσπεριδοειδών
- 1 λεμdνι (το ξύσμα του)
- ζάχαρη άχνη για το πασπάλισμα
ΕΚ'ΓΕΑΕΣΗ
Προθερμαfνουμε τον φούρνο στους
1 8 0 ° C . Χτυπάμε σε μεγάλο μ πολ
το βούτυρο με τn ζόχαρn μέχρι να
φουσκώσει. Προσθέτουμε ένα ένα
τα αβγό και το ξύσμα λεμονιού συ­

ΥΑΙΚΑ

ΑΝΑΠΟΔΟ

- .1 20 γρ. αμύyδαλα σχdνη
- 200 γρ. ζάχαρη
- 30 γρ. φρυγανιά τριμμένη
- 1Y.z κουτ. γλυκού μπέικιν
πάουvτερ
- 100 γρ. σταφίδες ξανθές
- 4 αβγά
- 200 γρ. ηλιέλαιο
- 1 λεμdνι και 1 πορτοκάλι
(το ξύσμα τους)

νεχίζοντας το χτύπnμα. Ρίχνουμε τα

Γ Ι Α ΤΟ Σ Ι Ρ Ο Π Ι

αμύγδαλα και το αλεύρι και χτυπάμε

- 2 πορτοκάλια και 1 λεμdνι

μέχρι να ενσωματωθούν. Βάζουμε το

(τον χuμd τους)
- 200 γρ. ζάχαρη
- 6 σπdροuς καρδάμωμα
κοπανισμένο

κέικ σε βουτυρωμένn και αλευρωμέ­
νn μακρόστενn φόρμα και ψnνουμε
για 30-45 λεπτό n μέχρι να βγαίνει
καθαρό το μαχαίρι όταν το βυθίζου­
με. Αφr'ινουμε να κρυώσει καλό και το

ΕΚ'ΓΕΑΕΣΗ

κόβουμε κατό μr'ικος σε 3 μέρn. Βά­

Προθερμαfνουμε τον φούρνο στους

ζουμε το πρώτο κομμάτι στnν πιατέλα

180°C. Χτυπάμε τπ ζόχαρπ με το nλι­

σερβιρίσματος, το αλείφουμε με 150

έλαιο σε βαθιά λεκόνn, προσθέτουμε

γρ. μαρμελάδα και συνεχίζουμε με το

ένα ένα τα α βγό (συνεχίζοντας το

δεύτερο και τnν υπόλοιπn μαρμελάδα.

χτύπ nμα), το αμύγδαλο, το μπέικιν

ΚΕrκ

ΜΕ

ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΑΜΕΛΑ

Ji[ ΠΡΟΕτΟΙΜΑΣΙΑ 25 λεπτ&
Ji[ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ 40 λεπτ&
* ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 8 &τομα

χ ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ μfrpιcι
ΥΑΙΚΑ

- 5 αχλάδια σε φετούλες
- 1 κουτ. σούπας βούτυρο
ή μαργαρίνη
- 2 κουτ. σούπας μπράντι
- 1 00 γρ. αμuγδαλdψιχα
ψιλcκομμένη
- 1 κουτ. σούπας ζάχαρη
ΓΙΑ ΤΗ ΖΥΜΗ

- 1 20 γρ. βούτυρο ή μαργαρ{νη
- 1 00 γρ. ζάχαρη καστανή
- 3 αβγά
- 1 00 γρ. αλεύρι που φουσκώνει
μdνο του
- 1 κουτ. γλυκού κανέλα σχdνη
- 1 κουτ. γλυκού τζlvτζερ σκόνη
- 1 πρέζα γαρίφαλο τριμμένο

Σκεπάζουμε με το τρfτο κομμότι και

πόουντερ, το ξύσμα εσπεριδοειδών,

Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Α ΡΑ Μ Ε Λ Α

πασπαλίζουμε με ζόχαρn όχνπ.

τn φρυγανιά και τέλος τις σταφίδες.

- 1 50 γρ. ζάχαρη
- 3 κουτ. σούπας νερd

Μην φοβηθείτε vα πεφαμ.ατιστε[­
τε με τη μαρμελάδα της αρεσκείας
σας. Του ταιριάζει πολύ το βατόμου­
ρο, η φράουλα αλλά και το βερlκοκο.

τι Ρ:

Βουτυρώνουμε και αλευρώνουμε ένα
στρογγυλό ταψί διαμέτρου 20 εκατ.

BJAEG Neve Κollektlon

Ψnνουμε στους 180°C για 45 λεπτό.
Αφr'ινουμε το κέικ στnν όκρn να κρυ­
ώσει λfγο. Βράζουμε το σ ιρόπι για 3
λεπτό και σιροπιάζουμε το κέικ αφού

ΚΕrΚ ΜΕ ΣΤΑΦΙΔΕΣ

το τρυπnσουμε παντού με ξυλά κι.

ΚΑΙ ΑΜΥΓΔΑΛΑ

τιΡS:

Ji( ΠΡΟΕτΟΙΜΑΣΙΑ 20 λεπτ&

Ji[ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ 45 λeπτ&
φ. ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 8 &τομ«

Σερβ(οεται με σαvτιyl ή παγωτό
κρέμα. 'i' Οι σταφlοες μπορούν vα
αντικατασταθούν με αποξηραμένα
cranbeπies ή ψιλcκομμένα δαμάσκηνα.

χ ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ εύκολη

ΠλΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

Με τη μcyιχΜτερη χωρητικότητα

στη ν cryopά, αθόρυβη λsιτcυμylα και

dνrι τι:,vιολοy(α, τα σερβ(τσια και
ΠfXJYlYι
ι:ι σκει)η οα.ς θα εlνι:ιι aστραφτερά!
τ

- ιοι -


����----------------------------------------------------�
ΤΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ ΚΕΪΚ q
c.,O�<\�
Ρ.

��-------------------------------------------------------ΕΚΤΕΑΕΣΗ
Στρώνου μ ε με α ντι κολλπτ ι κό χαρτί
μια στρογγυλri φόρμα με αποσπώμε­
νπ βάσπ (δια μέτρου 23 εκατοστών).
Προθερ μ α ίνου μ ε τον φούρνο στους
180°C. Ζεσταίνουμε τπ ζάχαρπ με το
νερό σε τπγάνι μέχρι να γίνει καραμέ­
λα . Βάζουμε τπν καραμέλα στπ βάσπ
τπς φόρμας κα ι από πάνω τοποθε­
τούμε μ ία στρώσπ αχλάδια (το ένα
δ ίπλα στο άλλο). Ανα κατεύουμε τα
υ π όλο ι πα αχλά δ ι α με το β ο ύτυρο,

ΓΙΑ τ ο Σ Ι Ρ Ο Π Ι

- 1 κουτ. σούπας καφέ στιγμιαίο

το μ πράντι, τπν α μ υγδαλόψιχα κα ι τπ

- 1 00 γρ. ζάχαρη άχνη

ζάχαρπ κα ι τα στρώνουμε από πάνω.

- 2 λεμόνια (το ν χυμό τους)

- 2Υ2 κουτ. γλυκού κρεμόρω
- 250 γρ. ζάχαρη

Ετο ι μ άζουμε τπ ζύμ π του κέικ: Χτυπά-

Γ Ι Α ΤΟ ΓΛ Α Σ Ο

με το βούτυρο με τπ ζάχαρπ μέχρι να

ΕΚΤΕΑΕΣΗ

γίνει αφράτπ, προσθέτοντας ένα ένα

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους

τα α βγά . Προσθέτουμε το αλεύρι κα ι

160°C. Χτυπάμε το βούτυρο ri τπ μαρ­

τα μ παχαρι κά συνεχίζοντας το χτύππ-

γαρίνπ με τπ ζάχαρπ σε μεγάλο μ πολ

μ α . Στρώνουμε τπ ζύ μ π προσεκτικά

για 2-3 λεπτά. Προσθέτουμε ένα ένα

πάνω από τα αχλάδια και ψriνουμε για

τα αβγά (συνεχίζοντας το χτύππμα), τπ

40 λεπτά. Αφού κρυώσει καλά το κέικ,

βανίλια, το ξύσμα και τον παπαρουνό­

- 1 κουτ. σούπας καφέ στιγμιαίο
- 1 κουτ. σούπας νερό ζεστό
- 1 7 5 γρ. ζάχαρη άχνη
- 75 γρ. αμύγδαλα χοντροκομμένα
ψημένα
ΕΚΤΕΑΕΣΗ

το ανα π οδογυρίζουμε προσεκτικά σε

σπορο. Στπ συνέχεια, ρίχνουμε εναλ­

Προθερ μ α ίνου μ ε τον φούρνο στους

π ι ατέλα κα ι σερβίρου μ ε προαι ρετικά

λάξ τον χυμό λεμονιού και το αλεύρι

180°C. Ανακατεύουμε σε μ ι κρό μ πολ

με σαντιγί ri παγωτό.

χωρίς να πάψουμε το χτύππμα. Βά­

τπν άχνπ με το α λεύρι κα ι το αφri­

τι Ρ: Α ντ{ για

αχλάδια και αμύγδαλα
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μήλα
και καρύδια ή κυδώνια και καρύδια,
ακολουθώντας την ίδια διαδικασία.

ζουμε το μείγμα σε βουτυρωμένπ και

νο υ μ ε στπν άκρπ. Χτυ π ά μ ε δ υ να ­

αλευρωμένπ μακρόστενπ φόρμα 13χ21

τ ά τ α aσπράδια μ ε τον καφέ κα ι το

εκατοστών και ψriνουμε για 45 λεπτά

κρεμόριο σε μ εγάλο μ πολ μ έχρι να

περίπου ri μέχρι να βγαίνει καθαρri π

κάνουν « μ υτούλες». Συνεχίζουμε με

λάμα του μαχαιριού. Ετοιμάζουμε το σι­

τπ ζά χαρπ (2 κουτα λ ι ές τπ φορά).

ρόπι βράζοντας τον χυμό λεμονιού με

Ρίχνο υ μ ε λ ίγο λίγο το μ ε ίγμα α λεύ­

ΚΕΪΚ ΜΕ

τπν άχνπ για 1 λεπτό. Μόλις βγει το κέικ,

ρου και άχνπς στα a σ π ρ ά δ ι α α να­

ΠΑΠΑΡΟΥΝΟΣΠΟΡΟ
ΚΑΙ ΣΙΡΟΠΙ ΛΕΜΟΝΙΟΥ

το σιροπιάζουμε καλά με το χλιαρό σι­

κατεύοντα ς α π αλά. Μ ετα φέρο υ μ ε

ρόπ ι . Σερβίρουμε όταν κρυώσει.

σε βουτυρωμένπ κα ι αλευρωμένπ

Jii Π ΡΟΕτΟιΜΑΣιΑ 15 λεπτά
Jii ΜΑΓΕιΡΕΜΑ 45 λεπτά
Θ ΥΛ ικΑ ΓΙΑ 10 άτομα

τιΡ:

αντι κολλπτικri φόρμα με τρύπα (δι­

>·< ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛ ιΑΣ εύκολη

ΕναΝιακτικά, αντί για παπαρου­

νόσπορο μπορούμε να χρησιμοποιή­
σουμε μία κουταλιά του γλυκού κο­
πανισμένους σπόρους καρδάμωμου.

σε θερμοκρασία δωματίου
- 225 γρ. ζάχαρη
- 3 αβγά μεγάλα
- 1 βανίλια
- 3 λεμόνια μικρά (τον χυμό
και το ξύσμα τους)
- 2 κουτ. σούπας παπαρουνόσπορο
- 280 γρ. αλεύρι που φουσκώνει
μόνο του

εκατοστών). Ψriνουμε το κέι κ για 3540 λεπτά. Αφriνουμε να κρυώσει κα ι
το αναποδογυρίζουμε προσεκτικά. Ε­

ΥΑΙΚΑ
- 250 γρ. βούτυρο ή μαργαρίνη

α μ έτρου 25 εκατοστών και ύψους 13

τοι μ ά ζουμε το γ λάσο διαλύοντας τον

ΤΟ ΚΕΪΚ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

καφέ στο νερό κα ι προσθέτοντας τπν

Jii ΠΡΟΕτΟιΜΑΣιΑ 2 0 λεπτά

άχνπ. Το α π λώνο υ μ ε πάνω στο κέ ι κ

Jii ΜΑΓΕιΡΕΜΑ 40 λεπτά
Θ ΥΛικΑ ΓΙΑ 10 άτομα
>·< ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛιΑΣ μέτpια
ΥΑΙΚΑ
- 1 50 γρ. ζάχαρη άχνη
- 1 20 γρ. αλεύρι κοσκι νισμένο
- 1 2 - 1 4 αβγά (τα aσπράδια τους)

-

102 -

κ α ι γαρνίρου μ ε μ ε τ α α μ ύγδαλα.
τιΡ:

Μπορούμε να παραλείψουμε τον

καφέ και να aρωματίσουμε το κέικ με
2 βανίλιες, ή ξύσμα λεμονιού ή πορτο­
καλιού. Το ίδιο, βέβαια, θα κάνουμε
και με το γλάσο.

Σ ΟΥΦΛΕ ΦΕΤΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΆΣΙΝΩΝ ΜΥΡΩΔΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΑ
- 300 γρ. βιολογική φέτα Χωριό
τρ ιμμένη

- 1 50 γρ. a νθότυρο
- !1! ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο
- !1! ματσάκι ά νηθο ψιλοκομμένο
- !1! ματσάκι ρόκα ψιλοκομμένο
- 2 φρέσκα κρεμμ υδάκια
ψιλοκομμένα

- 75

γρ. βιολογικό βούτυρο

αγελάδος Χωριό

- 4 κουτ. σούπας αλεύρ ι
- 1 κούπα χλιαρό φρέσκο γάλα
- !1! κουτ. γλυκού πιπέρι
- 4 κρόκους αβγώ ν χτυπημέ νους
- 6 aσπράδια αβγών
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Αλείφετε με βι ολογικό βούτυρο α­
γελάδας Χωριό ένα πυρέξ. Προθερ­
μ α ίνετε τον φούρνο στο υς 200°C.
Ρ ίχνετε αλεύρι στο π υρέξ να πάει
π αντού . Λ ι ώνετε σε κατσαρόλα το
υπόλο ι π ο βι ολογι κό βούτυρο αγελά­
δας Χωρ ι ό κα ι προσθέτετε το αλεύρι
ανακατεύοντας μέχρι να βράσε ι . Το
α φ riνετε να κρυώσε ι . Προσθέτετε
το χλιαρό γάλα κα ι χτυπάτε μέχρι να
γίνει aπaλri κρέμα . Ρίχνετε το π ι πέρι
κα ι ξανα βάζετε το μ ε ίγμα σε μέτρι α

Μαγε ιρε ύ οντας β ιολογικά ...

φωτιά, ανακατεύοντας μέχρι να πriξει.

Μ πορε ίτε πάντα να προσφ έ ρετε το κάτι παραπάνω
με τις σπιτικ έ ς σ υ νταγέ ς σας, χρησψοποιώντας β ωλ ογικά
προ"Cό ντα ό π ως η φ έ τα Χωριό.

Η

Β Ι Ο ΛΟ Γ Ι Κ Η Φ Ε ΤΑ Χ ω ρ ι ό

το συσκευασμένο τυρί σε φέτες γ ια

π α ρ α σ κ ε υ ά ζε τ α ι α π ό

τοστ. Μ ε αυτriν mς mν κ ίν πσπ, π Μ ι

1 0 0% β ι ο λ ο γ ι κ ό α ι γο­

νέΑ3α π� σε όλους m δκαί

πρόβειο γάλα . Η π ρ οέλευσπ

ω μα τπς αλπθ ινriς β ι ολογικriς

τπς π ρώτπς ύλπς τπς φέτας,

� απόλαιχJΙ'"'ζ στα τυ

δ πλαδri του γά λα κτος, ε ίνα ι

ροκομ ι κά π ρ οϊόντα .

ελλπνικri. Συλλέγεται από m

Af)Zι:J να σπμεχ.ιftf σε αυ

βιολογwl ζώνπ γάλακιcς mς

τό το σ π μ ε ίο ότι π β ι ολογι κri

Μ ινέρβα π ο υ βρ ίσκετα ι στο

φέτα Χωριό ε ίνα ι π μ οναδ ι κ ri

ν ο μ ό Λα κωνίας. Π α ρά λλπλα,

q:έm πω έχεJ βραβεuπ:i με 3

α π ό τπν γκά μ α των β ι ολογ ι κών τυροκο μ ι κών προϊόντων

αστέpια στα Διεθνri Βραβεία

Γ� και ΓΊcόrnιας ΔJll. Με

Χ ω ρ ι ό τπς Μ ινέρ β α , μ π ορείτε να ε-

ά λ λα λόγ ι α , κατέκτπσε τπν υ ψ π λό ­

π ι λέξετε γ ι α τις σ π ιτ ι κές σ υνταγές

τερπ δ ι ά κ ρ ι σ π ανά μ εσα σε π λriθος

σας το βιολογικό κατσικί01ο τυρί και

ελλπνικών κ α ι ξένων τυρ ι ών.

i

Προσθέτετε σιγά σιγά τους κρόκους,
τπ βι ολογικri φέτα Χωρ ιό, το aνθότυ­
ρο κα ι τα ψ ιλοκο μ μ ένα μ υρωδ ι κά . Το
αφriνετε λ ίγο να κρυώσε ι . Χτυπάτε
τα aσπράδια να γίνουν μαρέγκα κα ι
τπν προσθέτετε σ ι γά σ ι γά στο μείγ­
μα τπς φέτας. Βάζετε το μ ε ίγμα στο
π υρέξ κα ι ψ riνετε για 40 λεπτά . Το
σουφλέ είναι έτο ι μ ο όταν ροδίσει κα ι
δεν κουνι έτα ι πολύ.

� Α · Γ · Ο · Ρ · Α q ι------.

COOKBOOK

Ν ΕΑ& Ε ΝΔΙΑΦ Ε Ρ Ο ΝΤΑ

Ο,τt

συμβαίνει, κυκλοφορεί, ενδιαφέρει και διαμορφώνει την αγοραστική μας άποψη

ΜΥΡΙΣΕ ΚΑΦΕΣ!

Δοκιμάστε φρεσκοκομμένο,
αρωματικό καφέ από τn Fυlly
Aυtomatic Espresso Capp υccino
De'Longhi. Ενnμερωθείτε για τις
γευστικές επιδείξεις καφέ, για τα
δώρα που μπορείτε να αποκτnσετε
με τnν αγορά των μnχανών, αλλά
και για όλα τα προνόμια που σας
προσφέρει n De'Longhi.
Πλnροφορίες: Τnλ. 210-2854864

ΚΟΨΤΕ ΕΝΑ FRUYO!!

Το frυyo είναι το μοναδικό επιδόρ­
πιο γιαουρτιού με φρούτα φτιαγμέ­
νο αποκλειστικά με στραγγιστό για­
ούρτι και μεγάλα ζουμερά κομμάτια
φρούτων! Με 1 ,5% λιπαρά, σε εφτά
υπέροχες γεύσεις: Φράουλα, ροδά­
κινο, κεράσι, ανανά, βανίλια, mυesli
και ανανά - μπανάνα - δnμnτριακά.
www.fage.gr

ΓΑΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ MEDIA

Η πρωτοπόρος συνεργασία τnς

Chef D'Oeυνre και τnς New Media
Stυdies προσφέρει ένα πρόγραμμα
σπουδών που εστιάζει σε επικοι­
νωνιακές μεθόδους παρουσίασnς
συνταγών και βασικές αρχές
επιχειρnματικότnτας. Εγγραφές:
Χέυδεν 20, τnλ. 21 0-8231 935,
www.chefdoeυνre.gr

ΜΟΥΣΕΙΟ OINOY
ΚΩΣτΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ

Ο διάσημος οινολόγος Michel

Rolland εγκαινίασε στις 9 Οκτω­
β ρ ίου το Μ ουσείο Οίνου Κώστα
ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ «ΕΛΛΑΔΙΚΟ»

Από το 1974 το ελαιοτριβείο τnς
οικογένειας Μπαρούνn, στα Τσου­
καλέικα Μεσσnνίας, παράγει με
συνέπεια και ευθύνn ελαιόλαδο
απαράμιλλnς ποιότnτας. Η ποσότnτα του λαδιού είναι περιορισμένn
και αυστnρά ελεγχόμενn, και διατί­
θεται σε δοχείο των 5 lt και γυάλινn
φιάλn των 500 ml . www.elladiko.gr

Λαζαρ ίδη, δηλώνοντας ότι «η
ελληνική βιομηχανία του κρασιού

ΑΠΟΛΑΥΠΕ ΧΩΡΙΣ ΕΝΟΧΕΣ

θα πρ έπει να είναι πολύ περή ­

Η Μινέρβα παρουσιάζει το νέο

φανη σήμερα, γιατί αποκτά έναν
υπέ ροχο χώρο για το κρασί και
τη χαρά της απόλαυσής του !» .
www .domallιe-lazaridi.gr

Benecol Λευκό από 1 00% ελλnνικό
αιγοπρόβειο γάλα εμπλουτισμένο
με φυτικές στανόλες, που μειώνουν
αποδεδειγμένα τn χολnστερίνn,
στο πλαίσιο μιας ισορροπnμένnς
διατροφnς και ενός υγιεινού
τρόπου ζωnς! www.benecol .gr

NEOSET ΣτΟ ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΚΡΑΣΙ

Το νέο τnς κατάστnμα, έκτασnς
2.500 τ.μ., άνοιξε n Neoset στn
Λ. Κnφισίας & Αγίου Κωνσταντίνου
58 (τnλ. 210-6231 431 ) . Αναζnτnστε
τις πιο εντυπωσιακές προτάσεις
αγοράς επίπλων και αξεσουάρ για
όλο το σπίτι με τn βοnθεια και των
έμπειρων διακοσμnτών.
www.neoset.gr

Στον Διεθνn Διαγωνισμό Οίνου
Decanter World Wine Awards, τον
μεγαλύτερο παγκοσμίως, συμμετείχε το Κτnμα Αλφα με 8 ετικέτες
του, που έτυχαν όλες διάκρισnς.
Και το Regional Trophy -n χρυσό
των χρυσών- απέσπασε το Κτnμα
Αλφα Ερυθρό σοδειάς 2008!
www.alpha-estate.com/el

ΑΣΥΓΚΡΙΤΗ FIX

Η «δικn μας ελλnνικn μπίρα» ξανα­

πnρε από τnν πρώτn στιγμn τn θέσn
που τnς αξίζει στο τραπέζι μας, με
τnν ποιότnτα, τn γνnσιότnτα και τnν
ασύγκριτn γεύσn τnς, που θυμού­
νται οι παλαιότεροι και μαθαίνουν
οι νεότεροι. www.fiχ-beer.gr

-

104

-

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

ΕΝΑ «Μ ΠΟΥΚΕΤΟ» ΓΕΥΣΗΣ
ΧΡΥΣΗ ΠΕΨΗ

Εδώ και 21 χρόνια τα καζάνια των

ΕΛΚΥΠΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Η ελλnνι κ n M i s ko ανανεώνει τnν

α ποστακτnρίων Τσιλιλn σιγο-

εμφάνισn τnς και μας καλεί όλους

Εμπνευσμένος α π ό το «boυqυet
g a rni» των δ ι ά σnμων σεφ, ο
νέος ζωμός τnς Knorr «Σπ ιτι κός»

βράζουν μέρα νύχτα για να μας

να α πολα ύσουμε τα αγνά ζυμαρ ι κά

Μ π ο υ κέτο Μ υρωδικών φέρνει τα

χαρίσουν ε κλεκτά τσίπουρα (με n

τnς, που φτιά χνοντα ι α π ό Ελλnνες

αρώματα τnς ελλnνι κnς φύσnς στο

χωρίς γλυ κάνισο). Δ ι κα ι ω ματι κά ,

παραγωγούς. Οι νέες συσκευασίες

φαγnτό μας. Θυμάρι, μαϊντανός και

λοι π όν, κέρδισαν τ α χρυσά βρα­

αναδεικνύουν το π ροϊόν και μας

φύλλα δάφνnς βράζουν με ζωμό

βεία στον Concoυrs Mond i a l 2011

δ ι ε υ κολύνουν προσφέροντάς μας

λαχανικών και σ υ μ π υ κνώνονται

κα ι τον l nternationaler S p i ritυosen

κα ι από μια νόστι μ n συνταγn!

σε μ ι α μ ι κρ n συσκευα σία.

Wettbewerb 201 1 . www.ts i l i l is.gr

www. m isko.gr

Αρι στού ργnμα! www. knorr.gr

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ

Η

AEG παρουσιάζει τη Neue

Kollektion, μια σειρά εύχρηστων
και καινοτόμων συσκευών. Ο κα­
θαρό ς, υπέροχος σχεδιασμό ς τους
σε παρακινεί να τις αγγίξεις, να

ΛΑΧΤΑΡΙΠΑ ΤΡΙΓΩΝΑ

ΓΕΥΠΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ!

Μόλις βγnκαν α π ό τον φούρνο! Τα

Το αγα π n μ ένο Ανθος Αραβοσίτου

νέα Σπιτικά Τρ ίγωνα Χρυσn Ζ ύ μ n

Γιώτnς βρίσκεται nδn στα ψ υ γεία

έχουν τραγανό φύλλο ζυμω μένο με

των σουπερμάρκετ αλλά και «στον

παρθένο ελαιόλαδο κα ι πλούσια γέ­

αέρα»! Η νέα κ α μ π ά ν ι α προσκαλεί

μ ι σ n, χωρίς συντnρnτικά. Δοκι μάστε

τα π α ι δ ι ά να γνωρίσου ν το γεμάτο

τις κοιτάξεις και να τις αποκτή­

τα σε δύο υπέροχες γεύσεις: Με

γάλα ε π ι δό ρ π ι ο μέσα σε ένα δάσος

σεις. www .aeg-electrolux.gr/

σπανάκι, aντίδι α , πράσο και μυζn­

κατα σ κε υ α σ μ ένο από 3D γραφικά.

θρα n με φέτα κα ι κατίκι Δομοκού.
www. χri s i z i m i . g r

'

Η π α ραγωγn είναι τnς Feel Me
Prod υctions. www.jot i s . g r

-

I
I -Γ
.�t��
A"'':"\>
.:.�
,.:t�
_ "ΙΙΙ
,(
'''ο
J�k- ,ι�,� · -

#

ΤΡΥΓΟΣ Μ Ε ΔΟΡΥΦΟΡΟ
ΜΙΑ ΤΡΑΤΑ ΣτΟΝ ΠΑΓΟ

Για πρώτn χρονιά, ο Αγγελος Ρού­

Η Κονσερβοποιία Βορείου Αιγαίου,

βαλnς ε ίχε στον τρύγο τn βοnθεια

ΝΟΠΙΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

που παράγει κα ι δ ι α κ ι νεί τα π ροϊ­

τnς τεχνολογίας Oenoνi ew. Μέσα

Γιαούρτι με μέλι, ο π ι ο δ n μοφ ι λιΊς

όντα Trata & Flokos, παρουσιάζει

από τις δορυφορ ι κές φωτογρα φ ίες

τn νέα τnς σειρά κατεψυγμένων

που λαμβάνοντα ι στn δ ι ά ρ κεια τnς

συνδυασμός! Η Δέλτα και n Αττ ι κn

θαλασσινών π ροϊόντων, Trata on

ωρίμανσnς των α μ π ελιών ε π ι τυγχά­

στn νέα σειρά Complet 2%, χρnσι­

lce. Ο σχεδιασμός του προϊόντος,

νετα ι να ξεχωρίσουν τα σnμεία που

μοποιώντας εκλεκτές π ρώτες ύλες

τnς Beetroot Desig n Groυp, κέρδισε

δ ι αθέτουν τα βέλτιστα χαρακτnρι-

που εμπλουτίζουν τn δ ι ατροφn μας

4 σnμαντικά δ ι εθνn βραβεία.

στι κά για κάθε τύπο κρασ ι ο ύ .

με τον πιο γλυκό τρόπο.

www. konνa . g r

www.oenoforos.gr

www.νiνartia.com

-

105

-

- Π ίττας ένωσαν τις δυνάμεις τους

�ΕΤΡΕΤΗΡΙΟ �

COOKBOOK

Ψ

Ψ

Ψ

.ψ.

ΨΑΞΕ - ΒΡΕΣ Ψ

;}·

Ψ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

.ψ.

®

ΣΤΝΤΑΓΕΣ
ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ
Αρνάκι ψ πτό στον φούρνο
με ρύζι και γιαούρτι

..........

09 0

Κοτό πουλο γεμιστό
ΠΡΩΤΑ ΠΙΑΤΑ & ΣΑΛΑΤΕΣ

Κοτό πουλο ξιδάτο

Γιαννιώτ ι κπ
ζυμαρόπ ιτα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 024
...........

ο24

...........................

ο83

Γο υ μ ίδια «ορφανά»
Κολο κυθόπιτα
με τραχανά

Κρεμμ υδόσουπα

................

ο2ο

Μακαρονά κι κοφτό
........................

ο75

Μελιτζάνα γεμιστn
με μαριναρισμένο
κοτόπο υλο και ταχίνι

........

ο6 7

...........................

091

......

ο83

Πράσινπ σαλάτα


Ανδρεάδης Home Stores:
Θεσσαλονίκπς 12, Μοσχάτο,
τπλ. 210-4836233

Λαχανοντολμάδες

.............

.................

ο18

Π αϊδάκια με κουσκούς,

Χοιρινό με κά π π αρπ
και γλυκό κρασί

..................

.....

1ο1

............................

075

αχλάδια και καραμέλα

Κέι κ καρότου

....... l

ο6 6

κρεμμυδάκι και δυόσμο

Κέι κ με παπ αρουνόσπορο
..

09 0

...........

102

.......................

1ο1

και σιρόπι λεμονιού
Κέι κ με σταφίδες

Ξεροτnγανα σε σιρόπι

Σαλάτα με ρεβίθια,

κόκκινου κρασιού

τπλ. 210-2854880,

Αθnνα, τπλ. 210-3837140

www.keπwood.com.gr

τπλ. 210-6300325

Αθnνα, τπλ. 210-3743000

Ευριπίδης: Ανδρ. Παπανδρέου 8,

Παρουσίαση: Π. Ιωακείμ 33,

Χαλάνδρι, τπλ. 210-6800644, -46

Κολωνά κι, τπλ. 210-7237656

Fiori: Λ Πεντέλπς 37, Χαλάνδρι,

Separe: Ηρα κλείτου 97-99,

κολο κύθα και τυρί

Ρ υ ζόγαλο με σοκολάτα

.............

ο82

...........................

074

Σο ύπα με γλυκό

Χαλάνδρι, τπλ. 210-6729194

lkea: Εμπ. Πάρκο Αεροδρομίου,

Somerset: Χ. Τρικούππ 109,

τραχανά και μανιτάρια . . . . . ο74

Σπάτα, τπλ. 8011122722

Κπφισιά, τπλ. 210-6255586

Gratiπ με πατάτα
και σελινόριζα

-

106

-

..............

ο17

Σαλάτα χταπόδι
με γίγαντες
και σπανάκι

και α μύγδαλα

........

καρότο και σταφίδες
Σαλάτα με φα κές,

Cook-Shop: Ανδρ. Πα πανδρέου Notos Galleήes Home: Αθπνάς
- Σοφοκλέους - Κρατίνου,
35, Μαρούσι The Mall,

00

με μαρμελάδα
εσπεριδοειδών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1οο

Σαγανάκι με αβγό,

Αντιστάσεως 9-11, Κ. Χαλάνδρι,

ο16

ΓΛΥΚΑ

ντοματίνια και
αμπελοφάσουλα . . . . . . . . . . . . . . . . . ο6 6

Chef ίη Love: Ε μ μ. Μ πενάκπ 17,

ο15
035

Μαρούσι, τπλ. 210-6127325

τπλ. 210-3611111

ο6 6

...

Μ οσχαράκι στπ γάστρα

Κάβα Kylix: Καρνεάδου 20,

Cava Halaή: Χαριλάου Τρικούππ Κολωνά κι, τπλ. 210-7245143
Kenwood Hellas: Εθν.
54 & Βαλτετσίου, Αθnνα,

τπλ. 210-6830201

.........................

Ραπανάκια με φρέσκο

Κάβα Ανθίδης: Λ Κπφισίας 76,

...........................

Κέι κ «σάντουιτς»

με σταφύλια

ΔΙΕΊ'ΘΊ'ΝΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΆΤΩΝ

στ π γάστρα

Γαλατόπιτα

Π ι περιές με πλιγούρι,

και ταλαγάνι

ο74

Ανάποδο κέικ με

Μελιτζάνες π ι κάντικες

σταφίδες και καρύδια

.............

Κουνέλι με ελιές,
μάραθο και φινόκιο

σαλάτα και φέτα

με καλαμ πόκι
στον φούρνο

με γιαούρτι

με π ι περιές Φλωρ ίνπς . . . . . . ο82

.....................

09 1

ο6 7

...

035

Σο κολατένιο κέικ
με αμ υγδαλόπα στα

...........

1οο

Τάρτα με σταφύλια

............

ο82

Τάρτα με ψ πτά
π ορτοκάλια

...........................

Το κέικ των αγγέλων
Τσουρέκι με
καραμελωμένο γάλα

ο17

........

102

........

09 0