www.AvocatulRoman.

ro

Contracte nenumite
sau

reguli generale aplicabile tuturor tipurilor de contracte

45. mecanice sau electronice. fotocopie re.: 021. Incetarea contractului Contracte nenumite sau reguli generale aplicabile tuturor tipurilor de contracte © 2012 RENTROP & STRATON Autor: Colectivul de avocati al R entrop & Straton Preşedinte: George Straton Director General: Florin Câmpeanu Director Creaţie-Producţie: Cristina Straton Director Economic: Mariana Neţoiu Director Comercial: Mădălina Apostol Director Financiar: Antoaneta Paraschiv Serviciul Clienti: tel. Autorii sau editorii nu sunt responsabili pentru nicio pierdere ocazionat a vreunei persoane fizice sau juridice care ac tioneaza sau se abtine de la actiuni ca urmare a citirii materialelor publicate in aceasta lucrare. Buna-credinta b. Efectele contractului 6. Contractul a.99 www.209. c. arhivata sau transmisa sub nicio forma si prin niciun fel de mijloace.ro Toate drepturile rezervate. d.28. b. inregistrare audio sau video. Nicio parte din aceast a lucrare nu poate fi reprodus a. Reprezentarea 7. a. Cesiunea contractului 8. fara permisiunea in scris din partea editorului.408. Incheierea contractelor Capacitatea de contracta Consimtamant Obiectul contractului Cauza 3. fax: 021. Nulitatea contractului 4.45.Sumar 1. Intreruperea contractului 5. Categorii de contracte 2. .rs.

părţile trebuie să acţioneze cu bună -credinţă încă de la începutul negocierilor. În funcţie de natura contractului. mai ales în cadrul unui contract cu caracter comercial. În cazul unui contract de vânzare -cumpărare. încheierea contractului reprezintă momentul în care se nasc obligaţii în sarcina uneia sau a ambelor părţi. vom încerca să reţinem câteva aspecte mai importante prevăzute în Codul civil în privinţa obligaţiilor. introdus de legiuitor în mod expres în Codul civil. dar poate condu ce şi la litigii sau la executare silită. să acţioneze cu bună -credinţă . Un aspect deloc de neglijat. 1170 Cod civil . semnarea unui acord sau a unei înţelegeri prealabile. În c azul în care se naşte un litigiu între părţile contractante. În faza de executare silită se poate aprecia dacă prin contract au fost luate măsuri de precauţie care pun la adăpost pe oricare dintre părţile care ar putea fi prejudiciate din pricina neîndeplinirii obligaţiilor de către cealaltă parte. modificarea contractului sau chiar încetarea acestuia. Buna-credinţă Conform art. Astfel.http://www.avocatulroman. în 1 . după încheierea acestuia. care pot prelungi durata acestuia. expresia de „contracte nenumite ” se referă la toate contractele nespecificate în mod expres de lege . Neexecutarea de bună -voie a obligaţiilor asumate prin contract conduce la soluţionarea pe cale amiabilă a divergenţelor. la încheierea contractului sau pe parcursul executării ace stuia. cel care este pus în imposibilitate de a-şi îndeplini obligaţiile trebuie să notifice celeilalte părţi situaţia intervenită. care trebuie să se regăsească atât în negocierile privind încheierea contractului cât şi ulterior. Pentru încheierea unui contract trebuie parcurse în primul rând etapele premergătoare. Pentru aceasta. la rândul său . Contractul Mai puţin folosită în practic ă. este buna credinţă. în cazul în care pe parcursul negocierilor sau chiar după încheierea contractului intervin elemente care pot conduce la imposibilitatea executării contractului sau la executarea defectuoasă. acestea urmând a se completa cu regulile aplicabile contractelor în general. Prin îndeplinirea obligaţiilor contractuale se execută de fapt contractul.ro 1. fiecare parte semnatar ă a unui contract trebuie să dea o atenţie deosebită la modul în care cealaltă parte acţionează şi. Acest aspect este cu atât mai important cu cât la anumite tipuri de contracte menţionate expres în Codul civil există puţine menţiuni. Din interpretarea acestui articol rezultă că. respectiv negocierea şi. cât şi ulterior . Prin urmare. dacă vânzătorul. iar vânzătorul nu cunoaşte acest mandat. ori chiar semnarea contractului în sine. Pentru încheierea unui contrac t complet este important ca profesionistul să cunoască foarte bine regulile generale aplicabile tuturor tipurilor de contracte. astfel că după executare contractul încetează sau poate continua datorită acordului părţilor. Acest fapt poate conduce fie la renegocierea clauzelor contractuale. buna -credinţă joacă un rol deosebit în soluţionarea acestuia. se poate susţine că la încheierea contractului cumpărătorul nu a acţionat cu bună credinţă ? Soluţie : Orice fapt care ar putea cauza un prejudiciu celeilalt e părţi va fi privit şi prin prisma bunei-credinţe. Situaţie 1. în care cumpărătorul acţionează în baza unui contract de mandat fără reprezentare. punând accentul pe modul de interpretare sau de sol uţionare a unor probleme care s-ar putea întâlni în practică. A. eventual.

Între două părţi au loc negocieri. Sunt contacte unilaterale contractul de donatie. în timp ce actul unilateral presupune o singură manifestare de voinţă. de renunţarea de către cealaltă parte la alte oferte şi de orice împrejur ări asemănătoare. art. ”. deşi se regăseau în practică.http://www. (4) Cod civil. care prevedea că în actul unilateral numai una dintre părţi avea obligaţii. 1176 Cod civil) şi contractul încheiat cu consumatorii (art. conform art. indiferent dacă se încheie sau nu contractul. Se poate considera că nu a existat bună -credinţă din partea celui care a primit informaţiile confidenţiale şi apoi nu a semnat contractul ? Soluţie : O parte nu poate fi ţinută să semneze un contract dacă negocierile au eşuat şi nu poate fi invocat ă reaua-credinţă. una dintre părţi a furnizat informaţii confidenţiale crezând că se va încheia contractul. însă nu se ajunge la un acord şi. Noul Cod civil include în categoriile de contracte trei tipuri de contracte c are nu erau reglementate expres în vechiul Cod civil. pretinde că este titularul acesteia. atunci se consideră că nu a existat bună -credinţă din partea cumpărătorului -mandatar. contractul de împrumut. 1183 alin. „dacă reprezentantul. la art. 1324 Cod civil. De altfel. şi anume: „Când o informaţie confidenţială es te comunicată de către o parte în cursul negocierilor.”. continuă sau rupe negocierile contrar bunei-credinţe răspunde pentru prejudiciul cauzat celeilalte p ărţi. B. şi anume: contractul de adeziune (art. chiar dacă ulterior se stabilesc obligaţii numai în sarcina uneia dintre părţi. (2) Cod civil se stipulează că. contractul -cadru (art. 1175 Cod civil). Contractul de adeziune (art. În timpul negocierii. 1297 alin. terţul care descoperă ulterior identitatea adevăratului titular poate să exercite şi împotriva acestuia din urmă drepturile pe care le are împotriva reprezentantului. Încălcarea acestei obligaţii atrage răspunderea părţii în culpă. Contractul unilateral nu trebuie confundat cu actul juridic unilateral. contractul nu se încheie. Pentru stabilirea acestui prejudiciu se va ţine seama de cheltuielile angajate în vederea negocierilor. Astfel. ci doar pentru aflarea unor informaţii. conform art. De altfel. 944 din vechiul Cod civil. 1175 Cod civil) 2 . pe seama unei întreprinderi. care. chiar dacă executarea contractului presupune obligaţii în sarcina ambelor părţi. Categorii de contracte Spre deosebire de dispoziţiile art. Pe de altă parte. contractul de comodat. contractul unilateral se formează în baza acordul ui de voinţă dintre părţi.avocatulroman. cealaltă parte este ţinută să nu o divulge şi să nu o folosească în interes propriu. 1171 teza a II-a din noul Cod civil specifică faptul că este unilateral contractul în care obligaţiile sunt asumate numai de una dintre părţi. 1177 Cod civil). presupune numai manifestarea de voinţă a autorului său. Situaţie 2 .ro cazul în care ar fi cunoscut contractul de mandat. „partea care iniţiază. contractul de depozit gratuit etc. contractul de gaj.” . furnizarea de informaţii confidenţiale în negocierile precontractuale nasc obligaţia prevăzută la art. prin urmare. Se poate pres upune reaua-credinţă în măsura în care se poate dovedi că partea respectivă a iniţiat sau a continuat negocierile fără să existe intenţia de a încheia contractul . atunci când contractează cu terţul în limita puterilor conferite. nu ar mai fi încheiat contractul de vânzare. 1184 Cod civil.

........... 2279 din 13 martie 200 7....... Exemple de contracte-cadru întâlnite în practică: Contractul-cadru privind achiziţiile publice.ro Pentru determinarea unui astfel de tip de contract trebuie să avem în vedere faptul că una dintre părţi impune anumite clauze.............avocatulroman...............2.... pe baza certificatului de înscriere nr..................................... Familiei şi Protecţiei Sociale.... reprezentată de .... ....................... Ministerul Muncii. 1176 Cod civil..................1.. volumul prestaţiilor şi chiar preţul pot fi precizate prin convenţii ulterioare........ Contractul-cadru (art....... OBIECTUL CONTRACTULUI 2... în calitate de administrator în baza O..................................... .. sub nr........ şi anume........... şi anume: faptul că termenul. telefon .... PĂRŢILE CONTRACTANTE 1. acceptarea sau aderarea la acest contract manifestându -se prin utilizarea acestui serviciu.U....... acordă administratorului un fond de până la ......... un amănunt deosebit este adus de alin...1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate...... Contract-cadru pentru acordarea microcreditelor Încheiat astăzi ...G... 26/2000.............. din . Familiei şi Protecţiei Sociale.......... nr...... I............ .............. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a confirmat o situaţie ce se întâlnea în practică. la .................. având contul nr.. în calitate de finanţator şi 1.. cealaltă parte urmând doar să le accepte ca atare şi neavând posibilita tea să le negocieze....... înscrisă în registrul ... cu funcţia de .. (denumirea organizaţiei) persoană juridică potrivit prevederii O................. în 3 .1.......... lei din Fondul naţional de solidaritate.... Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţ ei medicale în cadrul sistemului de asigur ări sociale de s ănătate etc... fax ...................... sectorul . cu sediul în Bucureşti.... în calitate de finanţator.. str........ (2) al art........ ideea negocierii clauzelor nemaiexistând în anumite situaţii .................... putând fi deja redactate............ în cheindu-se un contract-cadru.......... având contul nr. ...................... Prin Decizia nr.. Cel mai des întâlnit contract de adeziune este contractul de transport CFR.......................U. .. reprezentată prin ................. ... au convenit să înch eie prezentul contract pentru acordarea microcreditelor cu respectarea următoarelor clauze: II. urmând ca pentru stabilirea datelor concrete să se încheie ulterior o convenţie separată ce va respecta întrutotul condiţiile de bază stabilite prin contractul-cadru.. “multe dintre ofertele de contractare au la bază un contract tip la care aderă ori nu consumatorul”. nr..... deschis la ... Acest aspect dă posibilitatea părţilor de a negocia şi a stabili condiţiile generale cu privire la un contract.. cu funcţia de .... ..........http://www............ Astfel......... fax ... deschis la ..........1176 Cod civil) În ceea ce priveşte contractul -cadru..... nr............................. cumpărătorul acceptând condiţiile stabilite de vânzător.. 118/30.......... ..................... achiziţion area unor produse de pe internet se desfăşoară în cadrul unui contract de adeziune ... Ministerul Muncii.. .................G.............06..... . Organizaţia neguvernamentală acreditată . telefon ...

2........... 2....8.. care se păstrează de acestea. 118/1999 cu modificările ulterioare ..7. pe baza aprobării Ministerul Muncii ..2. precum şi direcţiile de muncă şi solidaritate socială judeţene şi a municipiului Bucureşti au dreptul să verifice datele şi documentele de justificare a plăţilor efectuate de administrator.................. administratorul percepe un comision de .. 2..... La solicitarea următoarei tranşe. 3.. Administratorul are obligaţia rambursării acestui fond către Ministerul Muncii... 3...2........ în orice moment.... Familiei şi Protecţiei Sociale... cu suma de ……..... Fondul na ţional de solidaritate dat în administrare se restituie Ministerul Muncii...4................................ Sumele rămase din comisionul perceput se virează proporţional cu valoarea tranşelor microcreditelor acordate pe baza contractelor încheiate cu beneficiarii şi a ordinelor de plată prezentate la direcţiile de muncă şi solid aritate socială judeţene şi a municipiului Bucureşti..... Familiei şi Protecţiei Sociale..... lei. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 4.6......... ...... ...... etc. III.... Microcreditele se acordă de către administrator pe bază de contracte încheiate cu beneficiarii... 2. Eliberarea tranşelor de microcredite de către Ministerul Muncii.............. Administratorul se angajează să cofinanţeze fondul de microcredite....... Ministerul Muncii........ să suspende eliberarea tranşelor ulte rioare.... 5 din sus -menţionata ordonanţă...... c) . 4....... 2........5... 2.....% din comision pentru finanţarea activităţi lor preliminare... un exemplar original al acestor contracte transmiţându -se în termen de 5 zile de la semnare.......................http://www.....................3..... Familiei şi Protecţiei Sociale conform graficului stabilit împreună cu comisia de avizare a microcreditelor. b) bugetul Fondului naţional de solidaritate nu poate susţine plata microcreditelor prevăzute la art........ Pentru activitatea de microcreditare. PREŢUL MICROCREDITĂRII 3.. Comisionul se suportă din cheltuielile de administrare ale Fondului naţional de solidaritate.. Ministerul Muncii....1....................... din următoarele cauze: a) activităţile nu au fost realizate în conformitate cu procedurile stabilite prin Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr............................ în vederea finanţării proiectelor înscrise în liste le aprobate prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale..... fără ca menţinerea sumelor în contul administratorului să depăşească termenul de 5 zile lucrătoare......... independent de gradul de rambursare a microcreditelor de către beneficiari..............3........... pe baza listei de proiecte de microcredite aprobate şi a graficelor întocmite de comisia de avizare a microcreditelor şi de către administrator. Familiei şi Protecţiei Sociale se face în limita disponibilităţilor....%.....1. administratorul trebuie să justifice direcţiilor generale de muncă şi solidaritate socială judeţene şi a municipiului Bucureşti utilizarea a cel puţin 75% din tranşa anterioară... IV.......... 4 ... Nivelul dobânzii bonificate de minister se face venit la bugetul Fondului naţional de solidaritate............ Celelalte condiţii de acordare... .. Familiei şi Protecţiei Sociale poate........ro termenii şi în condiţiile prevăzute de prezentul contract.. Familiei şi Protecţiei Sociale şi microcreditele efectiv acordat e de administrator este purtătoare de dobândă.... ............ utilizare şi retragere a sumelor acordate de minister sunt următoarele: a) ... b) ....... direcţiilor generale de muncă şi solidaritate socială judeţene şi a muncipiului Bucureşti....... 2.... ca urmare a unei notificări trimise administratorului.............. Familiei şi Protecţiei Sociale potrivit graficelor stabilite sau poate fi utilizat de administrator pentru acordarea de noi microcredite..avocatulroman........... care va fi utilizat exclusiv pentru acordarea de microcredite... 2.................. Diferenţa dintre suma acordată de Ministerul Muncii.... Administratorul primeşte un procent de ..

.... Administratorul se obligă să permită. ore) dreptul să -şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract.2... În cazul în care notificarea se face pe cale poştală..... b) să îndeplinească toate obiectivele contractului -cadru şi prevederile graficelor stabilite. orice notificare adresată de una dintre acestea celeila lte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract. precum şi direcţiilor generale de muncă şi solidaritate socială judeţene şi a municipiului Bucureşti. ÎNCHEIEREA PROIECTELOR DE MICROCREDITARE 5 ....... în situaţia în care bugetul Fondului naţional de solidaritate nu mai poate asigura finanţarea proiectelor aprobate... organizează şi conduce contabilitatea drepturilor şi obligaţiilor....ro c) administratorul nu şi -a îndeplinit obligaţiile la care s -a angajat. FORŢA MAJORĂ 6.5... GARANŢII 5.. de la producere. numai pentru realizarea obiectivelor contractului -cadru. ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată.. Familiei şi Protecţiei Sociale nu răspunde pentru prejudiciul cauzat administratorului..... De asemenea.. Familiei şi Protecţiei Sociale..... constând din: …………………………..... nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract..3..... VIII............ Ministerul Muncii.. dacă neexecutarea sau/şi executarea obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră..... 6.. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi.. prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente. 7..3....... . (zile.. 4.. urmărirea şi controlul realizării proiectelor... În accepţiunea părţilor contractante... cu confirmare de primire (A.. Familiei şi Protecţiei Sociale. în mod necondiţionat... Dacă notificarea se trimite prin telefax. 4. părţile au (zile. 7.3...1.. î n termen de …... evenimentul respectiv nu încetează........4.1. precum şi legislaţia conexă.... precum şi sumele reprezentând cofinanţarea sa. 7.... .. ore) producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.... Familiei şi Protecţiei Sociale....2. 4.. c) să utilizeze sumele acordate de Ministerul Muncii . NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI 7. administratorul constituie garanţii asiguratorii în favoarea Ministerul Muncii.. e) să urmărească rambursarea de către beneficiari a microcreditelor acordate. fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune -interese.http://www..4.. dacă nu sunt confirmate.1..... VI..4.. d) să verifice utilizarea microcreditelor în scopurile prevăzute în contractele încheiate cu beneficiarii...... ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată. aşa cum este definită de lege. V.... Dacă în termen de ……... Pentru executarea la termen şi în bune condiţii a contractului..avocatulroman... 6.. Administratorul se obligă: a) să cunoască şi să respecte prevederile legislaţiei care reglementează funcţionarea Fondului Naţional de solidaritate..) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.... VII.R .... 6. Ministerul Muncii....... În calitate de unitate de gestiune şi de conducere a proiectelor...

avocatulroman. împreună cu anexele sa le care fac parte integrantă din cuprinsul său. Familiei şi Protecţiei Sociale.1. Familiei şi Protecţiei Sociale. 9. anterioară sau ulterioară încheierii lui. XI. 11.http://www.5. X. executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de către reprezentanţii lor. prin Comisia de avizare a microcreditelor.1. Nerespectarea obligaţiilor contractuale ale administratorului atrage răspunderea civilă sau penală.2. 9. reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea. precum şi garanţiile reale şi personale constituie titluri executorii. părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente. câte unul pentru fiecare parte.4. de către Ministerul Muncii.2. prin Comisia de avizare a microcreditelor. Prezentul contract. 9. 8. Ministerul Muncii. administratorul va prezenta un plan definitiv privind realizarea obiectivului proiectului. În cazul în care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibilă pe cale amiabilă. În cazul nerespectării obligaţiilor asumate de către administrator.3. Familiei şi Protecţiei Sociale în administrare au regim de creanţe bugetare. a raportului final al administratorului.2. Înaintea eliberării ultimei tranşe a microcreditului. Situaţia juridică a obiectivelor rezultate prin realizarea proiectului se stabileşte la data încheierii proiectului. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare având valoare de origina l. MINISTERUL MUNCII. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. Proiectul se consideră încheiat după aprobarea.ro 8.3. 11. IX.1. Familiei şi Protecţiei Sociale şi administratori. Utilizarea microcreditelor în alte scopuri decât cele prevăzute de lege şi de contract este interzisă şi atrage reziliere a acestuia fără intervenţia vreunei instanţe judecătoreşti sau arbitrale. Contractele încheiate între Ministerul Muncii.1. 10. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 10. RĂSPUNDERI 9. după caz. în conformitate cu prevederile legislaţiei în materie. în termen de 30 de zile lucrătoare. 9. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE Comitetul de coordonare a microcreditelor ADMINISTRATOR 6 . acceptat de Ministerul Muncii. Părţile au convenit ca orice neînţelegere privind validitatea prezen tului contract sau rezultate din interpretarea.2. 8. în care se va consemna dacă obiectivele proiectului au fost îndeplinite şi da că au fost justificate toate sumele acordate. Familiei şi Protecţiei Sociale poate întrerupe finanţarea acestuia până la recuperarea integrală a sumelor datorate sau poate rezilia contractul. Sume le acordate din Fondul naţional de solidaritate de către Ministerul Muncii. CLAUZE FINALE 11.3.

Încheierea contractelor Art. privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora. privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă. 1179 Cod civil sunt prevăzute condiţiile esenţiale pentru validitatea contractului. Consumatorii sunt protejaţi împotriva clauzelor abuzive din contractele încheiate cu firme comercia le din orice ţară membră a UE . iar în completare fiind supus dispoziţiilor Codului civil.Ordonanţa Guvernului nr. 399/2004 etc. privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice . 1178 Cod civil statuează faptul că nu este necesară o anumită formalita te pentru încheierea valabilă a unui contract. . În privinţa garanţiilor. Acesta are dreptul să conteste sau să nu respecte astfel de clauze care nu sunt obligatorii pentru consumator.ro Contract încheiat cu consumatorii (art. un cumpărător care a achiziţionat un produs cu o valoare mică.Legea nr. . . privind clauzele abuzive din contractele încheiate î ntre comercianţi şi consumatori. 21/1992 . republicată. . 130/2000. De exemplu: contractul -cadru încheiat cu consumatorii.Legea 449 din 2003.Legea nr. 85/2004 . şi anume: 7 .http://www. O clauză într -un contract este considerată abuzivă dacă creează un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor în detrimentul consumatorului. iar clauzele contractuale dintr-un astfel de contract se regăsesc în mai multe acte normative dintre care enumerăm: . Noţiunea de „consumator ” intră într-o relaţie strânsă cu destinaţia bunului sau serviciul achiziţionat. 296/2004. sau riscurile pe care consumatorul le poate întâmpina . Reamintim că există contracte speciale pentru a cărei încheiere valabilă este necesară respectarea formei autentice. care asigură cumpărătorul că produsul va funcţiona o anumită perioadă de timp şi nu prezintă defecţiuni ce nu pot fi constatate la achiziţionare. republicată.Ordonanţa Guvernului nr. În timpul garanţiei. privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţ ă privind serviciile financiare. însă în prezentul capitol nu abordăm aceste tipuri de contracte. republicată.Ordonanţa Guvernului nr. republicată . 107/1999 .Ordonanţa Guvernului nr. Aceste trei tipuri de contracte se pot regăsi şi combinate. se întoarce să -l schimbe dacă nu funcţionează aşa cum garantează vânzătorul? Necunoaşterea legislaţiei în acest domeniu determină lipsa de profesiona lism a multora dintre comercianţi. . Pentru clarificarea acestui tip de contract trebuie să menţionăm că noţiunea de „consumator” se regăseşte în Legea nr. simplul acord de voinţă al părţilor reprezentând încheierea contractului. . aprobat ă prin Legea nr. 363/2007 privind comb aterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii . identificăm garanţia comercială şi răspunderea pentru vicii ascunse ale produsului. de exemplu un ceas. 2. Pe lângă libertatea formei. republicată. 449/2003 . privind prot ecţia consumatorilor. la art. republicată. privind codul consumului. În câte cazuri. defecţiunea sau nefuncţionarea produsului la parametrii specificaţi obligă pe vânzător la restituirea preţului. republicată. 193/2000. republicată. 1177 Cod civil) Contractul încheiat cu consumatorii reprezintă un contract reglementat în primul rând de legi speciale.avocatulroman. înlocuire sau reparare conform dispoziţiilor Legii nr.

146 Cod civil rezultă că. astfel cum aceasta a fost formulată. Din interpretarea dispoziţiilor art. după caz. minorul are nevoie de încuviinţarea părinţilor sau a tutorului. În acest sens. este coproprietar al unui imobil iar ceilalţi coproprietari doresc să vândă cotele lor indivize din imobil. deşi nu au semnat un contract. a tutorelui. 41. „De asemenea. chiar dacă acesta nu ia cunoştinţă de ea din motive care nu îi sunt imputabile. Situaţie . 114 alin. ”. dacă. este necesar avizul consiliului de familie şi autoriza rea instanţei de tutelă.avocatulroman. Cum se poate presupune că există acordul de voinţă al ambelor părţi şi că s -a ajuns la încheierea contractului prin acest acord ? Soluţie : Orice act prin care se poate presupune acordul de voinţă al ambelor părţ i constituie garanţia că s -a încheiat contractul. contractul se consideră încheiat în momentul în care destinat arul ofertei săvârşeşte un act sau un fapt concludent. după caz. în vederea încheier ii actelor de vânzare-cumpărare a unui bun imobil în care coproprietar este şi un minor. (2) şi art. În acest sens. 1186 se arată următoarele: „Contractul se încheie în momentul şi în locul în care acceptarea ajunge la ofertant. Iar la art. De asemenea. al uzanţelor sau potrivit naturii afacerii. Situaţie . Actele juridice ale minorului cu capacitate de exerciţiu restrânsă se încheie de către acesta. în situaţia în care o persoană nu are capacitate de exerciţiu. în condiţiile prevăzute de lege. în temeiul ofertei. o cauză licită şi morală. Trebuie precizat că avizul consiliului de familie se dă numai în situaţia în care minorul e orfan. cu vârsta de 16 ani. 1196 Cod civil este precizat că „o rice act sau fapt al destinatarului constituie acceptare dacă indică în mod neîndoielnic acordul său cu privire la ofertă. pentru acte de înstrăinare a bunurilor sale. Acelor laşi condiţii este supus şi actul de partaj ori contractul de ipotecă sau gaj care implică şi acordul unui minor. fără a -l înştiinţa pe ofertant. poate minorul să înstrăineze şi el cota -parte care-i revine? Soluţie : Minorul care a împlinit vârsta de 14 ani are capacitate de exerciţiu restrânsă. un obiect determinabil şi licit. cu autorizarea instanţei de tutelă (art. al practicilor statornicite între părţi. dar cu încuviinţarea părinţilor sau. ”. dacă părţile au negociat şi au ajuns la un acord. art. În cazul în care un minor. consimţământul părţilor. 41 alin. actele juridi ce se încheie de reprezentanţii lor legali. Astfel. pentru acte de înstrăinare a bunurilor sale.ro a) b) c) d) capacitatea de a contracta. la art. încep să execute obligaţii care le -ar reveni dacă ar fi încheiat contractul. şi ajunge în termen la autorul ofertei. (2) Cod civil. 8 . iar în anumite cazuri. minorul are nevoie şi de încuviinţarea instanţei de tutelă şi de avizul consiliului de familie. după caz. A.http://www. Conform dispoziţiilor art. 43 alin.”. Capacitatea de a contracta Pentru validitatea uneui contract este necesar ca persoana care semnează contractul să aibă capacitate de folosinţă şi exerciţiu. atunci existând şi obligativitatea constituirii consiliul ui de familie. acceptarea se poate face în acest mod. (2) Cod civil).

Aşa cum se poate observa din conţinutul art. acesta din urmă prezentându -le într-o formă mai clară şi mai ampl ă. se afla. prin moştenire. actul care a fost încheiat poate fi anulat în tot sau în parte. înt r-o stare care o punea în neputinţ ă de a-şi da seama de urmările faptei sale. 1205 Cod civil. se regăsesc şi în noul Cod civil. eroarea de comunicare sau de transmitere. Pot cere eu constatarea nulităţii absolute a tranzacţiei pentru motivele indicate ? Soluţie : Considerăm că. aceste sancţiuni intervenind ca urmare a cererii părţii ce s -a aflat în eroare. Viciile de consimţământ sunt enumerate în art. Considerând că nu a avut şi nu are nici acum discern ământ. nu am cunoscut ceea ce se întâmplă. soţia. cauzele punerii sub interdicţie existau şi erau îndeobş te cunoscute.avocatulroman. Consimţământul este viciat prin dol atunci când partea s -a aflat într-o eroare provocat ă de manoperele frauduloase ale celeilalte p ărţi ori când aceasta din urm ă a omis. că. Este anulabil contractul încheiat de o persoan ă care. tatăl dumneavoastră este cel care ar trebui să solicite constatarea nulităţii absolute a tranzacţiei. Menţionez că mulţi ani mai târziu a fost diagnosticat cu Alzheimer. onoarea sau bunurile sale ar fi expus e unui pericol grav şi iminent. persoana respectivă nu se poate adresa instanţei în mod valabil cu o astfel de solicitare.”. pentru a beneficia de dispoziţiile art. articolele următoare tratând aceste vicii pe larg. după împrejur ări. Contractul încheiat de o persoan ă pusă ulterior sub interdicţie poate fi anulat dac ă. la momentul când actul a fost f ăcut. După ce a fost diagnosticat cu această boală. viaţa. eroarea asumată. mai înainte de a solicita constatarea nulităţii absolute a tranzacţiei. prevăzute de vechiul Cod civil. Fiind plecat temporar din ţară. persoana. În caz contrar. ascendenţii ori descendenţii p ărţii al cărei consimţământ a fost viciat. În funcţie de tipul erorii. 1206 Cod civil. Situaţie . a fost acţionat de ceilal ţi coproprietari în instanţă pentru ieşire din indiviziune şi au semnat în faţa instanţei o tranzacţie prin care tatăl meu a renunţat la cota parte care-i revenea din imobil.http://www. poate fi de mai multe feluri: eroare esenţială. a) EROAREA. Există violenţă când temerea insuflat ă este de aşa natură încât partea ameninţată putea să creadă. eroarea nescuz abilă. Tatăl meu a dobândit. liber şi exprimat în cunoştinţă de cauză. 9 . trebuie să-l puneţi pe tatăl dumneavoastră sub interdicţie. c) VIOLENŢA. 1204 Cod civil. b) DOLUL.Consi mţământul Conform art. Viciile de consimţământ . o cotă din dreptul de proprietate asupra unui imobil. în lipsa consimţământului s ău.ro B. s ă îl informeze pe contractant asupra unor împrejur ări pe care se cuvenea s ă i le dezvăluie. în mod fraudulos. „ consimţământul părţilor trebuie să fie serios. eroarea de calcul. Violenţa poate atrage anularea contractului şi atunci când este îndreptat ă împotriva unei persoane apropiate. fie şi numai vremelnic. 1207-1211 Cod civil. la momentul încheierii acestuia. precum soţul. astfel că la întoarcerea mea am aflat aceste împrejurări.

declarând că doreşte să execute ori execută contractul aşa cum acesta fusese înţeles de partea îndreptăţită să invoce anulabilitatea. 1221 Cod civil. dacă persoana care a preluat bunul doreşte să -l păstreze. locaţiunea. Conform art. el trebuie să fie determinat sau cel puţin determinabil şi licit. acest preţ nu a mai fost introdus în contract. însă ulterior a considerat că preţul este prea mare şi a refuzat plata. Obiectul contractului trebuie s ă fie determinat şi licit. există leziune atunci când una dintre p ărţi. îl reprezint ă operaţiunea juridică. 1207 Cod civil. Dacă declaraţia a fost făcută şi comunicată părţii aflate în eroare în termenul prevăzut la alin. la avantajele pe care le obţine din contract or i la ansamblul circumstanţelor. după ce a fost informată asupra felului în care partea îndreptăţită să invoce anulabilitatea a înţeles contractul şi înainte ca aceasta să fi obţinut anularea. dreptul de a obţine anularea este stins şi notificarea prevăzută la alin. la data încheierii contractului. Obiectul contractului Când vorbim de obiectul contractului trebuie să ţinem seama şi de obiectul obligaţiei (art. Partea care a încheiat un contract de comodat îşi dă seama că a fost în eroare abia după ce cealaltă parte contractantă a preluat bunul şi nu i -a plătit niciun preţ. cealaltă p arte trebuie. Beneficiarul a efectuat o parte din plată. preţul nu este stabilit în mod concret. (2) sau contractul a fost executat. în termen de cel mult 3 luni de la data când a fost notificată ori de la data când i s -a comunicat cererea de chemare în judecată. să declare că este de acord cu executarea sau să execute fără întârziere contractul. astfel cum aceasta reiese din ansamblul drepturilor şi obligaţiilor contractuale. aşa cum rezultă din art. 1225 alin. este prestaţia la care se angajeaz ă debitorul. conform art. 1213 Cod civil. Sub sancţiunea nulităţii absolute.ro d) LEZIUNEA. convenit ă de părţi.http://www. Se mai poate invoca în această situaţie anulab ilitatea contractului? Soluţie : Se poate invoca anulabilitatea contractului în temeiul art. astfel cum a fost înţeles de partea aflată în eroare.avocatulroman. 1226 Cod civil. Obiectul contractului. prestatorul solicitând amânarea stabilirii preţului până la evaluarea complexităţii lucrării. stipuleaz ă în favoarea sa ori a unei alte persoane o prestaţie de o valoare consider abil mai mare. dacă nu există dovezi că partea aflată în eroare ar fi putut cu diligenţe minime să -şi dea seama că nu este vorba de un contract de închiriere. (1) Cod civil. decât valoarea propriei prestaţii. C. Totuşi. împrumutul şi altele asemenea. conform art. contractul se consideră că a fost încheiat aşa cum l -a înţeles această din urmă parte. profitând de starea de nevoie. În acest caz. precum vânzarea. 1225 Cod civil). De ce dispoziţii legale beneficiază prestatorul pentru obligarea beneficiarului la plata preţului? 10 . sub sancţiunea nulit ăţii absolute. deşi s -a stabilit un preţ. Situaţie . (2) este considerat ă lipsită de efecte. Obiectul obligaţiei . Ulterior. de lipsa de experienţ ă ori de lipsa de cunoştinţe a celeilalte p ărţi. Situaţie . Într-un contract de prestări servicii încheia t între două societăţi comerciale. Leziunea poate exista şi atunci când minorul îşi asum ă o obligaţie excesivă prin raportare la starea sa patrimonial ă.

în lipsa unui as emenea preţ. În toate cazurile. se poate stabili preţul. 1237 Cod civil). un preţ rezonabil. Nulitatea contractului Orice contract încheiat cu înc ălcarea condiţiilor cerute de lege pentru încheierea sa valabil ă este supus nulit ăţii. un contract lovit de nulitate absolut ă va produce totuşi efectele actului juridic pentru care sunt îndeplinite condiţiile de fond şi de form ă prevăzute de lege. din scopurile urm ărite de părţi la data încheierii contractului. Situaţie . şi daune-interese. cu factorul de referinţă cel mai apropiat. conform art. Conform art . 3. în cadrul partajului. 11 . Pe baza acestei evaluări . în tot sau în parte. pe lângă anulare. Unul dintre moştenitori. 1236 Cod civil. chiar dac ă persoanele implicate au fost condamnate pentru ameninţare ? Soluţie : Ameninţarea celorlalţi moştenitor i. 1260 alin. contractul de tranzacţie este anulabil şi trebuie să solicite anularea acestuia. În cadrul acestui proces. conform art. (1) nu se aplic ă dacă intenţia d e a exclude aplicarea conversiunii este stipulat ă în contractul lovit de nulitate sau reiese. prin raportare la stadiul de executare al lucrărilor la data efectuării plăţilor amintite. De asemenea. partea poate solicita refacerea acestuia. să fie licită şi morală. 1233 Cod civil. dacă „ un contract încheiat între profesioni şti nu stabileşte preţul şi nici nu indică o modalitate pentru a -l determina. se presupune că părţile au avut în vedere preţul practicat în mod obişnuit în domeniul respectiv pentru aceleaşi prestaţii realizate în condiţii comparabile sau. chiar ulterior încheierii contractului. Contractul nul poate fi ref ăcut. Spre deosebire de Codul civil anterior. 1257 Cod civil. În cazul în care a fost indicat faptul că va fi determinat ulterior. Ulterior. Prin urmare . a încetat să mai existe ori nu mai este accesibil. constituie viciu de consimţământ. prestatorul trebuie să facă dovada evaluării. dacă doreşte menţinerea modului de partaj. acesta doreşte să obţină sultă susţinând că a semnat tranzacţia deoarece a fost ameninţat că îi va fi distrusă casa în care locuieşte.avocatulroman. în Codul civil actual este precizat la art. Pe de altă parte. Cauza este imoral ă când este contrar ă bunelor moravuri. (3) Cod civil că instanţa este obligată să invoce din oficiu nulitatea absolut ă. Nulitatea poate fi absolut ă sau relativ ă. cu respectarea tuturor condiţiilor prev ăzute de lege la data refacerii lui. conform di spoziţiilor art. Mai poate solicita sultă. Atunci când. (1) Cod civil. iar acest factor nu există. cu obligarea celorlalte părţi la plata sultei care i se cuvine. Conform dispoziţiilor art. cauza trebuie s ă existe. Nulitatea contractului poate fi constatat ă sau declarat ă prin acordul părţilor. dispoziţiile alin. potrivit contractului. D. partea poate obţine. Cauza Cauza este motivul care determin ă fiecare parte s ă încheie contractul. în absenţa unei convenţii contrare.”. preţul se determină prin raportare la un factor de referinţă. Cauza este ilicit ă şi atunci când contractul este doar mijlocul pentru a eluda aplicarea unei norme legale imperative (frauda la lege – art.ro Soluţie: Pentru executarea unui contract es te esenţial să fie stabilit în mod concret preţul. iar nu şi pentru trecut. în chip neîndoielnic. dacă a fost de natură să insufle o temere justificată. 1247 alin.http://www. dacă prin lege nu se prevede o alt ă sancţiune . semnează o tranz acţie prin care renunţă fără sultă la partea sa din bunul supus partajării. 1246 Cod civil. pe baza unei evaluări. 1259 Cod civil. dar şi pe baza plăţilor efectuate de beneficiar. Cauza este ilicit ă când este contrară legii şi ordinii publice. Cu toate acestea. conform art. el se înlocuieşte. contractul ref ăcut nu va produce efecte decât pentru viitor.

chiar dacă bunurile nu au fost predate. dar şi la toate urmările pe care practicile statornicite între p ărţi. Efectele contractului Conform art.drepturile reale se constituie şi se transmit prin acordul de voinţ ă al părţilor.dispoziţiile în materie de car te funciar ă. La negocierea unui contract. Clauzele îndoielnice se interpreteaz ă ţinând seama. 1270 Cod civil. astfel încât să nu existe vreun dubiu cu privire la întinderea şi obligaţiile asumate prin contract. ne putem prevala şi de clauzele asupra cărora am căzut de acord la negocieri ? Există o serie de înscrisuri care confirmă cursul negocierilor. între altele. precum şi dispoziţiile speciale referitoare la transferul anumitor categorii de bunuri mobile r ămân aplicabile. afar ă de cazul în care prin lege sau prin voinţa părţilor se dispune altfel. de scopul contractului. uzanţele. de împrejur ările în care a fost încheiat. În materia drepturilor reale există câteva aspecte particulare. 12 . între al tele. 1266 Cod civil. ori prin individualizarea bunurilor. dând fie căreia înţelesul ce rezultă din ansamblul contractului. au fost stabilite anumite clauze care nu se regăsesc în contractul semnat. Clauzele susceptibile de mai multe înţelesuri se interpreteaz ă în sensul ce se potriveşte cel mai bine naturii şi obiectului contractului. dov ezile pe care le deţineţi pot ajuta la interpretarea contractului.ro 4. Nu am renunţat la aceste clauze. a cesiunii dreptului. contractul valabil încheiat are putere de lege între părţile contractante. Situaţie . între altele. de practicile statornicite între acestea şi de comportamentul lor ulterior încheierii contractului. se poate interpreta că au existat şi alte clauze care nu au fost înscrise în contract. de natura contractului. Dacă părţile au executat şi acte la care nu s -au obligat prin contract. . 5. Orice modificare se poate face doar cu acordul părţilor sau din cauze autorizate de lege. Până acum nu sunt p robleme şi nu aş dori să ofensez partea cealaltă prin refacerea contractului. după natura lui. după caz. Clauzele se interpreteaz ă în sensul în care pot produce efecte. de scopul contractului. legea sau echitatea le dau contractului. Contractul valabil încheiat oblig ă nu numai la ceea ce este expres stipulat. de negocierile purtate de p ărţi. de sensul atribuit în general clauzelor şi expresiilor în domeniu şi de uzanţe. după cum urmează: . însă am considerat că un contract mai simplu poate p rofita ambelor părţi.fructele bunului sau dreptului transmis se cuvin dobânditorului de la data transferului propriet ăţii bunului ori. iar nu după sensul literal al termenilor. de practicile st atornicite între acestea şi de comportamentul lor ulterior încheierii contractului.http://www. La stabilirea voinţe i concordante se va ţine seama. dac ă acordul poart ă asupra unor bunuri de gen . Clauzele se interpreteaz ă unele prin altele. de interpretarea dat ă anterior de p ărţi. Interpretarea contractului Contractele se interpreteaz ă după voinţa concordantă a părţilor. iar nu în acela în care nu ar putea produce niciunul. În cazul în care s -ar ivi litigii cu privire la executarea contractului. de negocierile purtate de părţi. . Soluţie: Conform art. la stabilirea voinţei concordante se va ţine seama .avocatulroman. Aspectele invocate anterior sunt valabile şi la încetarea contractului. dac ă acest acord poart ă asupra unor bunuri determinate. Mai mult.

Stipulaţia poate fi acceptat ă şi după decesul stipulantului sau al promitentului . numită creditor. îns ă fără a avea dreptul de a cere executarea lui. Un alt argument ar fi acela că proprietarul putea oricând să oprească executarea lucrărilor dacă nu ar fi fost de acord cu executarea lor de către promitent. Din această noţiune se desprinde faptul că. Stipulantul nu poate îns ă revoca stipulaţia fără acordul promitentului dac ă acesta din urmă are interesul s ă o execute. beneficiarul dobândeşte dreptul de a cere direct promitentului executarea prestaţiei. În acest sens. dacă terţul nu consimte. Stipulaţia poate fi revocată cât timp acceptarea beneficiarului nu a ajuns la stipulant sau la promitent. creditorii sau moştenitorii s ăi neputând s ă o facă. Situaţie . care nu pot aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor n ăscute din contract. preţul poate fi cerut şi în baza art. privind îmbogăţirea fără justă cauză. B.ro Contractul este opozabil terţilor. şi nu poate refuza plata preţului dacă prin executarea acestor lucrări nu i -a fost adus niciun prejudiciu. 1284 prevede că o ricine poate stipula în numele s ău. Terţii se pot prev ala de efectele contractului. Stipulaţia pentru altul Stipulaţia pentru altul este acel contract prin care o persoană. î n realitate. numita stipulant. Neexecutarea lucrărilor ar fi condus la imposibilitatea amenajării spaţiului comerc ial pentru care s-a încheiat un contract de închiriere. s ă determine pe o ter ţă persoan ă să-şi asume anumite obliga ţii faţă de creditorul din contract. numită promitent. preţul datorat fiind acordat în măsura în care reprezintă contravaloarea reală a lucrărilor menţionate. astfel încât în contract trebuie stipulat că debitorul dintr -un astfel de contract asigură executarea obligaţiei terţului . promitentul execută el însuşi lucrările. de tipul promisiunii faptei altuia. rezultă că promitentul poate executa el însuşi lucrarea. se obligă faţă de o alt ă persoan ă.avocatulroman. motivând că nu sunt executate de către un terţ. prin efectul stipulaţiei. 1 283. terţul neputându-le executa în termen util. să încheie un contract cu creditorul. art. numită beneficiar. Nimeni însă nu poate fi obligat prin voinţ a altuia. se obligă faţă de o altă persoană. 13 . Promisiunea faptei altuia Promisiunea faptei altuia reprezintă contractul prin care o persoană. Stipulantul este singurul îndrept ăţit să revoce stipulaţia. Printr-un contract.http://www. numită debitor/promitent. A. promitentul şi -a asumat obligaţia să determine o terţă persoană să efectueze anumite reparaţii şi finisaje pentru clădirea în care prom itentul doreşte să -şi amenajeze un spaţiu comercial. să efectueze o anumită prestaţie faţă de o alt ă persoană. iar terţul d evine obligat numai în m ăsura în care consimte. prin propria sa voin ţă. Cazul în care terţul beneficiar nu accept ă stipulaţia îl eliberează pe promitent de obligaţia asumată. Proprietarul clădirii refuză să plătească preţul lucrărilor. cu excepţia cazurilor prev ăzute de lege. debitorul/promitentul se obligă personal. Un argument în plus îl reprezintă obligaţia pe care probabil proprietarul şi beneficiarul lucrărilor şi -a asumat-o prin contractul de închiriere. De asemenea. În ce condiţii poate fi solicitat preţul ? Soluţie: Din interpretarea dispoziţiilor art. Deşi nu era prevăzut în contract. 1345 -1346 Cod civil. astfel încât neexecutarea lucrărilor ar fi afectat şi acest contract. însă în beneficiul unui terţ şi.

sunt preferaţi cei dintâi. fie dintr-un act juridic ori dintr-o hotărâre judec ătoreasc ă. Cu toate acestea. de către succesorii lor universali. Contractul s -a încheiat înainte de intrarea în vigoare a Codului civil. aparenţa juridică creată prin actul public. dispoziţiile art. aparent. Terţii pot invoca însă. contractul secret nu produce efecte nici între p ărţi dacă nu îndeplineşte condiţiile de fond cerute de lege pentru încheierea sa valabil ă. împotriva p ărţilor. însă în r ealitate este o donaţie. cumpărătorul fictiv neachitând preţul stipulat în contract. îi obligă numai pe reprezentant şi pe terţ. atunci când terţul contrac tant nu cunoştea şi nici nu ar fi trebuit s ă cunoasc ă faptul că reprezentantul acţiona în aceast ă calitate. terţi sau de creditori cu orice mijloc de prob ă.http://www. Dovada simulaţiei poate fi f ăcută de părţi.ro C. Totuşi . Contractul încheiat de reprezentant în limita puterilor conferite. în numele reprezentatului produce efecte direct între reprezentat şi cealaltă parte. atunci când acesta le vatămă drepturile. au dobândit drepturi de la a chizitorul aparent. atunci când contracteaz ă cu terţul în limita puterilor conferite. în m ăsura în care contractul aparent se demonstrează a fi o donaţie deghizată. puterea de a reprezenta poate rezulta fie din lege. după caz. pe seama unei întreprinderi. prin care se creează o anumită aparenţă juridică ce nu corespunde realităţii. Contractul secret produce efecte numai între p ărţi şi. 109 din Legea nr. în limitele împuternicirii. Cu toate acestea. terţul care descoper ă ulterior 14 . întemeindu-se cu bun ă-credinţă pe contractul public. cu bună-credinţă. Existenţa contractului secret nu poate fi opus ă de părţi creditorilor dobânditorului aparent care. denumit contraînscris. au notat începerea urm ăririi silite în cartea funciar ă sau au obţinut sechestru asupra bunurilor care au f ăcut obiectul simulaţiei. care corespunde voinţe i reale a părţilor şi prin care aceasta anihilează. 1295 din Codul civil. trebuie să ţină cont de dispoziţiile Codului civil actual? Soluţie: Conform art. dac ă reprezentantul. dacă din natura contractului ori din stipulaţia părţilor nu rezultă contrariul. simulat. Cumpărătorul este şi unul dintre succesorii vânzătorului aparent. între succesorii lor universali sau cu titlu universal. în tot sau în parte. existenţa contractului secret. în speţa de faţă considerăm că se poate solicita reducţiunea liberalităţilor excesive care afectează rezerva succesorală. Simulaţia Simulaţia este operaţiune a juridică prin care părţile încheie concomitent două contract e: unul public. Contractul secret nu poate fi invocat de p ărţi.avocatulroman. Reprezentarea Conform dispoziţiilor art. Într-un eventual conflict între creditorii înstr ăinătorului aparent şi creditorii dobânditorului aparent. în cazul în care creanţa lor este anterioar ă contractului secret. denumit şi contract simulat. pretinde c ă este titularul acesteia. 6. 1289-1294 Cod civil privind si mulaţia se aplică numai în cazul în care contractul secret este încheiat după intrarea în vigoare a Codului civil actual. Contractul încheiat de reprezentant. 71/2011. un altul secret. Printr-un contract secret părţile au încheiat o vânzare. dac ă prin lege nu se prevede altfel. Situaţie . cu titlu universal sau cu titlu particular şi nici de c ătre creditorii înstr ăinătorului aparent împotriva terţilor care. În cazul în care ceilalţi succeso ri rezervatari doresc să desfiinţeze contractul aparent deoarece le afectează rezerva succesorală.

”. Puterea de reprezentare înceteaz ă prin renunţarea de către reprezentant la împuternicire sau prin revocarea acesteia de c ătre reprezentat. În vederea prevenirii unor probleme se poate stipula în contract că pentru cesiunea contractului este nevoie de acordul contractantului cedat. Pentru aceasta. Acceptarea chiriei poate fi considerată sau asimilată cazului de ratificare a contractului. contractantul cedat trebuie.avocatulroman. Mandatarul. Cesiunea contractului şi acceptarea acesteia de c ătre contractantul cedat trebuie încheiate în forma cerut ă de lege pentru validitatea contractului cedat. Conform art. 1317 alin. 1312 Cod civil. 1304 Cod civil rezultă că un astfel de con tract este anulabil numai la cererea reprezentatului. dar şi datorită celorlalte cauze prevăzute de lege pentru încetarea contractelor. 1315 Cod civil). iar cedentul garantează executarea contractului. Este valabil respectivul contract. „ în cazul în care toate elementele contractului rezultă dintr-un înscris în care este cuprinsă clauza «la ordin» sau o altă menţiune echivalentă. dacă prin lege nu se prevede altfel. partea cealaltă ne-a solicitat în contract inserarea unei clauze prin care să fie posibilă cesionarea contractului. Ce pericole ar putea apărea pe parcursul derulă rii contractului şi ce măsuri de precauţie ar trebui să ne luăm ? Soluţie : În situaţia în care intervine cesiunea contractului. Situaţie . să îi notifice 15 .http://www. Cesiunea contractului O parte poate s ă îşi substituie un terţ în raporturile n ăscute dintr-un contract numai dac ă prestaţiile nu au fost înc ă integral executate. Dacă respectivul contract a şi fost depus la autorităţile competente se poa te considera că reprezentatul este de acord cu contractul de închiriere. prevăzut de art. O altă prevedere ar putea fi şi aceea prin care contractantul cedat declară prin contract că nu îl liberează pe cedent. cedentul este liberat de obligaţiile sale faţă de contractantul cedat din momentul în care substit uirea îşi produce efectele faţă de acesta. dacă reprezentatului nu -i este adus la cunoştinţă şi conţinutul contractul ui de închiriere. încheie contract de închiriere cu sine însuşi. fiind ţinut ca fidei usor pentru obligaţiile contractului cedat. Cedentul garanteaz ă validitatea contractului. (2) Cod civil . sub sancţiunea pierderii dreptului de regres împotriva cedentului. Simpla încasare a chiriei nu reprezintă neapărat o acceptare. 7. conform dispoziţiilor legale. Printre alte clauze. Împuternicirea nu produce efecte decât dac ă este dată cu respectarea formelor cerute de lege pentru încheierea valabil ă a contractului pe care reprezentantul urmeaz ă să îl încheie. Situaţie . Suntem în faza de negociere a unui contract. dacă a luat cunoştinţă de conţinutul acestuia.ro identitatea adev ăratului titular poate s ă exercite şi împotriva acestuia din urm ă drepturile pe care le are împotriva reprezentantului. dacă nu s -a stipulat în mod expres că este permis acest fapt? Încasarea chiriei de către mandant reprezintă o acceptare a contractului ? Soluţie : Din conţinutul art. girarea înscrisului produce efectul substituirii giratarului în toate drepturile şi obligaţiile girantului. caz în care se poate îndrepta şi împotriva cedentului. însărcinat să închirieze un imobil. iar cealalt ă parte consimte la aceasta (art.

În cazul în care contractul a fost încheiat anterior intării în vigoare a Codului civil actual. a prestaţiilor primite în urma încheierii contractului. la restituirea. fie datorită scăderii valorii contraprestaţiei.2011. Mai putem solicita desfiinţarea contractului şi returnarea avansului ? Soluţie: Contractul are putere de lege între părţile contractante. dup ă caz. Încetarea contractului Contractul înceteaz ă prin executare.avocatulroman. în temeiul art. 1271 din Codul civil se aplică numai contractelor încheiate d upă intrarea în vigoare a Codului civil.10. în conformitate cu dispoziţiile art. 1635-1649 Cod civil.http://www. denunţare unilateral ă. urmând ca restul plăţii să se facă după prezen tarea modelului şi acceptarea acestuia în vederea tipăririi. dup ă caz. 16 . în natur ă sau prin echivalent. 71/2011. Dacă totuşi contractul s-a încheiat d upă data de 01. contractul este supus dispoziţiilor legale existente la data încheierii acestuia. după caz. expirarea termenului. acordul de voinţ ă al părţilor. modelul încă nu a fost definitivat şi executantul ne -a comunicat că s -au majorat preţurile sale. atunci se poate solicita.ro neexecutarea obligaţiilor de către cesionar. Deşi s-a scurs mai mult de jumătate din termenul prevăzut. Situaţie. precum şi din orice alte ca uze prevăzute de lege. chiar dacă executarea lor a devenit mai oneroasă. neîndeplinirea condiţiei. La încetarea contractului p ărţile sunt liberate de obligaţiile asumate. părţile sunt ţinute să îşi execute obligaţiile. 8. 107 din Legea nr. 1271 Cod civil. Am încheiat un contract prin care o societate se obligă să conceapă şi să tipărească pentru societatea noastră un pliant publicitar. Trebuie ţinut cont însă că. Ele pot fi îns ă ţinute la repararea prejudiciilor cauzate şi. dispoziţiile art. fie datorită creşterii costurilor executării propriei obligaţii. imposibilitate fortuit ă de executare. 1323 şi art. îndeplinirea sau. Conform art. în termen de 15 zile de la data neexecutării sau. La încheierea contractului am dat un avans. de la data la care a cunoscut faptul neexecutării. restituirea sumei date în avans.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful