You are on page 1of 3

Prawo wiczenia nr 3 X 2013 Akt prawny (akt normatywny i akt nienormatywny), rda prawa 1) Co jest rdem prawa powszechnie

obowizujcego w Polsce? a) akt prawny b) akt normatywny c) akt nienormatywny d) akt administracyjny 2) Orzeczenie sdu mona zaliczy do: a) aktu prawnego b) aktu normatywnego c) aktu nienormatywnego d) aktu administracyjnego 3) Decyzj podatkow mona zaliczy do: a) aktu prawnego b) aktu normatywnego c) aktu nienormatywnego d) aktu administracyjnego 4) Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci mona zaliczy do: a) aktu prawnego b) aktu normatywnego c) aktu nienormatywnego d) aktu administracyjnego 5) Normy konkretne a) dotycz wielokrotnego zachowania adresata b) dotycz jednorazowego, konkretnego zachowania adresata c) wskazuj indywidualnie adresata d) wskazuj generalnie adresata 6) Norma prawna zobowizujca Jana Kowalskiego do zapaty 500 z tytuem zalegego podatku VAT, to norma indywidualna i konkretna, zawarta w akcie normatywnym/nienormatywnym/prawnym. 7) Pocz cyfry z odpowiednimi literami: 1. norma indywidualna D a) osoba ograniczona w zdolnoci do czynnoci prawnych b) Jeeli osoba ograniczona w zdolnoci do czynnoci prawnych dokonaa sama jednostronnej czynnoci prawnej, do ktrej ustawa wymaga zgody przedstawiciela ustawowego, 2. norma generalna A, B c) zasdza zapat kwoty 20 000 z 3. norma abstrakcyjna E d) Jan Nowak 4. norma konkretna C e) moe bez zgody przedstawiciela ustawowego zawiera umowy nalece do umw powszechnie zawieranych w drobnych biecych sprawach ycia codziennego.

4) Opisz elementy budowy aktu normatywnego: 1) nazwa rodzajowa 2) data chwalenia ustawy/wydania rozporzdzenia 3) tytu 4) preambua (uroczysty wstp) wskazujcy motywy wydania aktu, cele, wartoci jakie ustawodawca chroni 5) wskazanie podstawy prawnej (wskazanie rozporzdzenia ustawowego) 6) cz zasadnicza 7) przepisy przejciowe i kocowe 8) podpis prezydenta do ustawy i organ wydalajcy

rda prawa 1) Uchwaa Rady Ministrw: A) jest rdem prawa powszechnie obowizujcego B) warunkiem jej wejcia w ycie jest jej publikacja C) nie jest rdem powszechnie obowizujcego prawa 2) rdem powszechnie obowizujcego prawa jest: A) orzeczenie sdu B) umowa midzynarodowa C) rozporzdzenia D) zarzdzenia ministra. 3) Zaznacz zdanie prawdziwe: 1) Konstytucja jest zbiorem praw obowizujcych w pastwie i zajmuje podrzdne (nadrzdne) miejsce wrd aktw prawnych. Fasz 2) Ustawy reguluj najwaniejsze sprawy dotyczce funkcjonowania pastwa i jego organw oraz ycia obywateli. Prawda 3) Wszystkie rda prawa musz by zgodne z ustaw oraz powinny suy jej wykonaniu. Fasz 4) Rozporzdzenie jest zawsze aktem normatywnym. Prawda 5) Rozporzdzenie wydawane jest zawsze na podstawie upowanienia ustawowego, ale nie musi by zgodne z ustaw. Fasz 6) Umowa midzynarodowa, ratyfikowana za uprzedni zgod wyraon w ustawie ma pierwszestwo przed ustaw, jeeli umowy tej nie da si pogodzi z ustaw. Prawda 7) Akty prawa miejscowego nie s rdem prawa w Polsce. Fasz 8) Uchway i zarzdzenia nie maj charakteru rde powszechnie obowizujcego prawa, wi jedynie jednostki organizacyjne podlege organowi wydajcemu te akty. Prawda 4) W Monitorze Polskim ogaszane s: A) rozporzdzenia B) uchway C) umowy midzynarodowe D) zarzdzenia 5) Zaznacz zdania prawdziwe: A) Aktem normatywnym jest kady akt pastwa wydany w sprawie okrelonej osoby lub instytucji. Fasz B) W Dzienniku Ustaw publikowane s m.in. ustawy, uchway i umowy midzynarodowe. Fasz C) Warunkiem wejcia w ycie ustawy jest jej znajomo przez obywateli i instytucje pastwowe. Fasz 6) W dniu 15 sierpnia 2000r. na mocy delegacji ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych minister finansw wyda rozporzdzenie w sprawie zwolnienia niektrych dochodw osb fizycznych od podatku dochodowego. Tre rozporzdzenia ukazaa si nastpnego dnia w oglnopolskim dzienniku Rzeczpospolita. Wyniko z niej, i rozporzdzenie wchodzi w ycie z dniem 1 wrzenia 2000r. Na skutek bdu redakcji Dziennika Ustaw rozporzdzenie nie zostao opublikowane. Fasz 1) Czy powysze rozporzdzenie weszo w ycie? Nie 7) Czy powysze rozporzdzenie moe by uznane za akt wewntrzny obowizujcy jedynie jednostki podlege ministrowi finansw? Nie 8) Rozporzdzenie bdce rdem powszechnie obowizujcego prawa moe by wydane przez: 1. prezydent 2. rada ministrw 3. premiera rady ministrw 4. ministrowie 5. przewodniczcy okrelonych w ustawach komitetw 6. Krajowa Rada Radiofoni i Telewizji

9) Podstawowym celem, dla ktrego wydawane s rozporzdzenia jest .... i dlatego jego postanowienia nie mog by sprzeczne. Rozporzdzenia publikowane s w Dzienniku ustaw i jeeli same nie stanowi inaczej, wchodz w ycie po upywie 14 dni. 10) Zaznacz zdanie prawdziwe: 1. Rozporzdzenie co do zasady wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia. Prawda 2. Wojewoda wydaje zarzdzenia (rozporzdzenia) jako akty prawa miejscowego. Fasz 3. Bezwzgldna wikszo gosw polega na tym, e za projektem ustawy opowiedziao si co najmniej 2/3 posw, w obecnoci co najmniej poowy ich ustawowej liczby. Fasz 4. W ratyfikowanej umowie midzynarodowej Polska moe przekaza organizacji midzynarodowej kompetencje wadzy pastwowej. Fasz 5) W hierarchii rde prawa ratyfikowana umowa midzynarodowa zajmuje wysze miejsce ni ustawa. Fasz 6) Prezydent moe wydawa rozporzdzenia. Prawda 7) Minister nie ma inicjatywy ustawodawczej. Prawda 8) Quorum to minimalna liczba posw, ktrzy bior udzia w wanym gosowaniu. Prawda (co najmniej 1/2) 9) Vacatio legis jest okresem pomidzy uchwaleniem ustawy a jej ogoszeniem. Fasz 11) W gminie P. podjto uchwa w sprawie zakazu wyprowadzania psw bez kagacw poza teren posesji waciciela. Poniewa w gosowaniu nad uchwa wzili udzia wszyscy radni, opowiadajc si za jej przyjciem, postanowiono, e uchwaa wejdzie w ycie z dniem jej podjcia. W oparciu o t podstaw prawn, Stra Miejska zacza kara mandatami tych mieszkacw gminy, ktrzy nie zastosowali si do uchway. Jak si wkrtce okazao, ludno gminy P. nie wiedziaa o wejciu w ycie powyszej uchway. Stosowne obwieszczenie zostao rozplakatowane dopiero miesic po podjciu uchway. 1) Czy uchwaa gminy stanowi rdo prawa? 2) Od ktrego momentu uchwaa rady gminy wywouje skutek prawny? Od momentu ogoszenia 3) Czy Stra Miejska moga kara mandatami mieszkacw gminy, pomimo braku ogoszenia uchway o zakazie wyprowadzania psw bez kagacw? Nie