You are on page 1of 3

wiczenia z Prawa nr 4 (28-29 X 2013) System prawa i rda prawa c.d.

1) Prawo UE ogaszane jest w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej 2) W przypadku kolizji z ustawami pierwszestwo ma: a) rozporzdzenie UE b) rozporzdzenie Prezydenta RP c) zarzdzenie ministra d) uchwaa rady gminy e) ratyfikowana umowa midzynarodowa za uprzedni zgod wyraon w ustawie f) Konstytucja 3) Ustawa musi by zgodna z: a) rozporzdzeniem Prezydenta b) rozporzdzeniem UE c) dyrektyw UE d) Traktatem TFUE e) Konstytucj f) umow midzynarodow g) uchwa rady gminy 4) Rozporzdzenie UE a) wymaga implementacji (wdroenia) do polskiego porzdku krajowego b) naley do prawa pierwotnego UE c) jest wicym aktem d) Akt prawa UE wymagajcy wdroenia/transponowania do polskiego porzdku prawnego to dyrektywa 5) Akty prawa krajowego pastw czonkowskich A) musz by zgodne z prawem wtrnym UE B) musz by zgodne z prawem pierwotnym UE SYSTEM PRAWA 6) Wska rnice pomidzy prawem publicznym a prawem prywatnym: Prawo publiczne Prawo prywatne 1. interes pastwa 1. interes jednostki 2. jedna strona ma uprawnienia wdcze wobec 2. strony stosunku prawnego s rwnodne drugiej 3. reguluje stosunek midzy rownoznacznymi 3. przynajmniej po jednej stronie wystpuje partnerami organ administracji publicznej lub samorzdu terytorialnego 7) Umowy midzynarodowe i zwyczaje midzynarodowe s rdem: a) prawa midzynarodowego publicznego b) prawa midzynarodowego prywatnego c) obie odpowiedzi s poprawne 8) Do prawa wewntrznego (krajowego) naley: a) rozporzdzenie b) rozporzdzenie UE c) prawo midzynarodowe prywatne d) prawo midzynarodowe publiczne 9) rdem prawa midzynarodowego prywatnego s prawa wewntrzne 10) Zaznacz zdania prawdziwe: 1) Wyodrbnienie gazi prawa nastpuje m.in. na podstawie jednolitej metody regulacji prawnej. Prawda

2) System prawa jest odpowiednio uporzdkowanym, spjnym zespoem norm. Prawda 3) Instytucja prawna to wszy zesp norm odnoszcy si do okrelonej dziedziny spraw, np. przysposobienie. Prawda 4) Prawo publiczne peni rol nadrzdn nad prawem prywatnym. Fasz (s rwne) 11) Gazi prawa nazywamy: 1) wszy zesp norm odnoszcy si do okrelonego zagadnienia, 2) kompleks norm prawnych regulujcych pewn grup stosunkw spoecznych, 3) caoksztat przepisw prawnych, regulujcych okrelon instytucj prawn, 4) prawo publiczne. 12) Normy prawa pracy: 1) zaliczane s do prawa publicznego, 2) zaliczane s do prawa prywatnego, 3) ich podstawowym rdem jest kodeks cywilny, 4) wyznaczaj prawa i obowizki pracownika i pracodawcy. 13) Prawo formalne: A) wskazuje prawa i obowizki waciciela wobec najemcy, (materialne) B) reguluje postpowanie przed sdami, C) ma charakter suebny wobec prawa materialnego, D) przewaa w prawie administracyjnym. 14) 1) Zakadajc, e ponisze postanowienia s przepisami prawnymi okrel, z jakich gazi prawa pochodz 2) Wska sowa klucze, ktre pomogy przyporzdkowa te postanowienia do okrelonych gazi prawa. 1) Umow o prac zawiera si na czas nieokrelony, na czas okrelony lub na czas wykonania okrelonej pracy. 2) Przez umow dzierawy wydzierawiajcy zobowizuje si odda dzierawcy rzecz do uywania i pobierania poytkw przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierawca zobowizuje si paci wydzierawiajcemu umwiony czynsz. 3) Odwoanie wnosi si do waciwego organu odwoawczego za porednictwem organu, ktry wyda decyzj. 4) Bank pastwowy moe by utworzony przez Rad Ministrw w drodze rozporzdzenia, na wniosek Ministra Skarbu Pastwa zaopiniowany przez Komisj Nadzoru Bankowego. W tym samym trybie nastpuje likwidacja banku pastwowego. 12) Przyporzdkuj litery z prawej kolumny do cyfr z lewej kolumny 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Prawo karne procesowe Prawo administracyjne Prawo cywilne Prawo finansowe Prawo pracy Prawo rodzinne Normy abstrakcyjne i generalne Normy konkretne i indywidualne Dziedziczenie Rkojmia za wady Decyzja podatkowa Orzeczenie sdowe Ustawa kodeks rodzinny i opiekuczy Kodeks postpowania cywilnego a. prawo prywatne b. prawo publiczne c. ga prawa d. instytucja prawna e. akt normatywny f. akt nienormatywny g. prawo formalne (procesowe) h. prawo materialne

Definicje wybranych gazi prawa:

PRAWO FINANSOWE Jest to ga prawa regulujca stosunki powstajce w procesie dokonywanego przez pastwo gromadzenia rodkw pieninych, ich rozdziau i wydatkowania , a take okrelajcych tryb dziaania organw i instytucji finansowych. rda prawa finansowego w Polsce: Prawo budetowe: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. - rozdzia X, Ustawa z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, Ustawa o Narodowym Banku Polskim z 29 sierpnia 1997 r., Ustawa budetowa uchwalana corocznie; Prawo podatkowe: m.in.: Ordynacja podatkowa ustawa z 29.08.1997r., Kodeks Karny skarbowy z 10.09. 1999 r., Ustawa o podatku od towarw i usug z 11 marca 2004 roku, Prawo walutowe i dewizowe: np. Prawo dewizowe z 27 07.2002 r., Prawo finansowe podmiotw gospodarczych , np.: Ustawa prawa o publicznym obrocie papierami wartociowymi z 21.08.1997r., Ustawa o swobodzie dziaalnoci gospodarczej z 2004 roku, Ustawa o przedsibiorstwach pastwowych z 25.09.1981r.; Prawo bankowe: np. Ustawa prawo bankowe z 29.08.1997r., Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z 14.12.1994r. , Ustawa o Narodowym Banku Polskim z 29.08.1997r PRAWO CYWILNE To zesp norm regulujcych stosunki majtkowe oraz niektre stosunki osobiste pomidzy rwnorzdnymi w danej sprawie stronami. Podstawowym rdem - kodeks cywilny z 1964 r. Ponadto rdami prawa cywilnego s liczne akty prawne. W ramach prawa cywilnego wyrnia si szereg dziaw: cz oglna, prawo rzeczowe, prawo zobowiza, prawo spadkowe, prawo autorskie, prawo wynalazcze. PRAWO PRACY jest to zesp norm regulujcych stosunki midzy pracodawc a pracownikiem na tle wiadczonej pracy. Podstawowym rdem prawa pracy jest wielokrotnie nowelizowany kodeks pracy z 1974 r. PRAWO RODZINNE Jest to zesp norm regulujcych stosunki spoeczne wynikajce z zawarcia maestwa, stosunki powstajce miedzy rodzicami i dziemi, a take stosunki dotyczce przysposobienia oraz opieki nad maoletnimi. Kodeks rodzinny i opiekuczy z 1964 r. PRAWO KARNE Prawo karne, to zesp norm mwicych jakie czyny s przestpstwami, ustalajcych kary jakie gro za ich popenienie oraz okrelajcych oglne zasady odpowiedzialnoci karnej. Kodeks karny z 19 kwietnia 1997 r.