SOPHOCLE

Untigun
Amezgun

Yerra-tt-id $er Tmazi$t

Yahia AIT YAHIATENE

Asqamu Unnig n Timmuz$a 2007

AGZUL Tamezgunt-agi yura-tt Sophocle ayunani "grec" deg useggas 4 qbel talalit n sidna Äisa. Xedmen-as aîas n tsuqilin $er waîas n tutlayin. Ula d Bacîarzi yerra-tt-id d tamezgunt ta$erfant deg useggas 1956. Imira rri$-tt-id $er tutlayt tamazi$t. Untigun d yiwet tmeîîut yesâan tissas timeqqranin u d yelli-s n Udip ayunani i yemmuten u yeooa-d leêkem i mmi-s Bulinis lameâna Karyun gma-s n Udip ijlaq leêkem seg ufus n Bulinis abaâda mi t-yen$a. Karyun agellid yefka lamer i yiserdasen-is i wakken win ara iâeddin ad t-yenîel, ad syegzem aqerru. Lameâna Untigun yesâan tissas teffe$ si leqûer deg ivnni u teârev ad tenîel mebla ma tugad ayen ara s-yexdem âemmi-s Karyun. Lameâna tettwakcef. Ïîfen-tt iâessasen, urzen-as ifassen s ssnasel, wwin-tt $er leqûer. Yumer ugellid Karyun ad s-$zen tasraft, ad tt-gren deg-s akken ad temmet.

Untigun

Di ûûraya n ugelid Karyun, mi d-ye$li yiv, teqqim Untigun weêd-s. Umbaâd mi tella tettxemim, tekcem-d $ur-s weltma-s Lyasmin.
LYASMIN Untigun ! Untigun ! ah dagi i telliv ?! nuda$ fell-am di texxamt-im ur kem-ufi$ ara. Acu i kem-yu$en ? d lehlak i thelkev ? UNTIGUN Ur tesâiv i yi-yu$en, acu kan a Lyasmin êulfa$ s ciî n âeggu (Ad tecmumeê) acku ass-agi uki$-d zik, $ef aya âyi$ lameâna... LYASMIN D acu lameâna ?! UNTIGUN Ula d kem ini-d ma teêsiv d akken âemmi-tne$ Karyun ijleqa$ leêkem gar ifassen-nne$ umbaâd n tmettant n baba-tnne$ asmi yeârev gma-tne$ Bulinis i twan$a; u yumer âemmi-tne$ lâesker-is i wakken ad ooen tafekka n gma-tne$ ddaw lecmuâ n yiîij mebla ma yettwamîel, ayagi irkel i waken ur ipemlil ara rruê-is d rruê n baba-tne$. LYASMIN Ayagi i d-tenniv merra éri$-t, maca a weltma âzizen yewwi-yid Rebbi am akken teffrev fell-i yiwet t$awsa i kem-ice$ben aîas! UNTIGUN S tidet sli$ âemmi Karyun yeggul d akken ad iâaqeb yal yiwen ara irun $ef gma ne$ ad yeârev a t-yemîel. LYASMIN Ay$er ?!
­8­

Untigun

UNTIGUN I wakken ad yerr tafekka-s d lefrisa i lewêuc u lemqalat-agi n âemmi ilaq ad teêûuv a Lyasmin d akken yeâna-ya$ ula ad nekkenti. Uma yella win iâerven a t-yeré, atan ad yettwakkes uqerru-s, umbaâd mi ara yettwaqqen $er dir uâewdiw wa ad nadin yes-s izenqan n temdint Antab, d wagi i d sali i ice$ben lbal-iw segmi i s-sli$! Ma telliv a weltma si twacult zeddigen, tewwi-d fell-am a d-tesbanev tissas-im... ma yella tugiv êûu kemmini tettagadev. LYASMIN Ameâna a tamcumt ma yella akka i yella lêal, akken i d-teêkiv tura, d acu lfayda ma nessekcem iman-nne$ deg wayen umi ur nezmir ara?! UNTIGUN Ini-d kemmini ?! ahat ad tzemrev ad iyi-tâiwnev i wakken a nemvel gma-tne$ Bulinis wa s-xedmen ayen ara xedme$ ? Xemmem cwiya... LYASMIN A lmuûiba ara yevrun yid-m, yadra txemmev-as ma tu$ev awal i weltma-m tixxer i ccwal-agi. UNTIGUN Muqel mliê $er ufus-agi-inu, nekk $ur-i d êuri u d azedgan ulamma a tzemrev a tâiwnev mi ara yerfed tafekka n gmatne$. LYASMIN Xemmem aîas a weltma Untigun deg wayen ara yevrun yid-m mbeâd mi ara terréev awal n Karyun agelid. UNTIGUN Nekk têeqqe$ seg yiwen lamer… d akken Bulinis d gma, ula d kemm d gma-m teb$iv ne$ tugiv nekk ma mevle$-t ur snesseêseb ara s xdat !
­9­

Untigun

LYASMIM A t-tmevlev $as Karyun iêerrem ayagi ?! UNTIGUN Aywah, alaxaîer Karyun seg wassa d tasawent aéar-nni yesâa $er twacult-nne$ ipwagzem. LYASMIN Sêasfe$ aîas… xemmem a weltma uqbel ad ifat lêal… xemmem di baba-tne$ am akken yella yettwaêemmel d wamek yu$al yettwakreh, s ssebba n yir leâmal-is. mmekti-d amek i sselfe$ i wallen-is s ufus-is. mmekt-id da$en yemma-tne$ iman-is ur teéri amek yemmut gma-tne$ ageswaê !! ma dtura neggra-d nekkenti di snat yid-nte$ am îîir umi rréen wafriwen, ur nesâi tazmert, wala i kemmini teb$iv a txalfev lamer ugellid ur tepu yara nekkenti d tulawin. d awez$i akken a nêareb irgazen i d-iêekkmen, u ma yella d nekk a m-d-ini$ yid-s kan ûûawave$ leâfu i wid yemmuten mebla ma ttu$ ad wâu$ lamer imudduren... nekk d tame$bunt a ttagade$ si yir tigrat. UNTIGUN Ur tesâiv ara êettme$ fell-am... ur îîalabe$ seg-m afus n lemâawna.u $as tugiv ayagi nekk a m-ini$ ala ! xdem ayen i m-d-ihwan… u ma yella mmute$… ad mmte$ s zzux u s lbal yertaêen… alaxaîer zri$ iman-iw belli $ef loal n lwaoeb am akken i qqaren « a lferê iss ferêen lmeyytin yugar lferê iss ferêen imedduren » idir kemmini yid-sen ddaw tecvaî n ddel d temêeqranit. LYASMIN Ur smenyif ara ddel, lameâna ur sâi$ ara tazmert i wakken ad êarbe$ leêkum !! UNTIGUN Ih akken i m-yehwa mmeslay, akken i m-yehwa err-d $ef yiman-im s tfukal-agi ur nesâi lsas ma d nekk a s-bnu$ timeqbert icebêen i gma âzizen.
­ 10 ­

Untigun

LYASMIN Ah a tame$bunt, wellah ar ugade$ fell-am aîîas. UNTIGUN Ur ttagad ara fell-i am akken ur tugadev $ef yiman-im a Lyasmin qareâ $ef yiman-im êader anda i wumi i ttettâawadev lbavna-agi i yiwen, ula d nekk êedd ur s-isel s$uri. Ala $as âiwed-ip i medden merra… u ma yella a txebbrev imdanen atan a kem-kerhe$ wa a kem-neâle$. LYASMIN Ul-im yeççur d leêrara, maççi am nekk isâan ul semmven. UNTIGUN Nekk éri$ ur tesâiv ad ssismev ul siwa ma xedme$ ayen i dyehwan. LYASMIN Xas a tawvev leb$i-m, lameâna ilaq a teêûuv kemmini ssuture$ lmuêal. UNTIGUN Ulac a$ilif… ma yella sruêe$ merra ayen i k-sve$ n tezmert-iw imaren êebse$ amennu$. LYASMIN Nekk a m-ini$ xir-am xvu ur îîfar ara lmuêal. UNTIGUN Lehdur-agi-inem ad iyi-rren ççêe$ fell-am... eoo-iyi si tugdi wa ad kecme$ annar n tlufa, nekk ur êesbe$ ara acqa d-cqa, ma yella illa d pwab-is s tmepant zeddigen. LYASMIN Imi teb$iv akka, nekk a m-d-ini$ ruê... maca ilaq a teêûuv d akken teâniv abrid ur nessufu$ ara.
­ 11 ­

Untigun

UNTIGUN (A t-su$) Dayen ? Berka aql-i ruêe$... ma d kemm kcem $er leqûer. KARYUN (Ad yekcem u gilid Karyun $er leqûer netta d yiwet terbaât n lmacayex d lxuoat-ines) S wakka d$a i d-ufi$ iman-iw d agellid-nwen, mbaâd mi yella leêkem deg ufus n gma Udib yemmuten. Di lêaqiqa leêkem ilaq ad yili deg ufus n mmi-s Bulinis i yeâûan iûavufen n Lyunan mbaâd mi d-yu$al ûi l$erba. S wayen ass-a yesêassef wemdan d akken issawev i wakken ad ihudd leûnamat iss nettamen. A wen-d-ini$ tidet kan; Bulinis d aâdaw n tmurt alaxaîer yeb$a s webrid-agi i d-yewwi, ad yessedrem tagelda n baba-s; $ef waya i yemmut.. U zdat-wen a lêavrin a t-id-ini$, a s-d-âiwde$; d akken êerrme$ fell-as i wakken ad yettwanîel. Win ara iâerven a t-yekfen, a t-yenîel, taggara-s d anegzum uqerru, u a d-yeggri d lemtel i wid yeb$an ad ff$en i webrid. D wigi i d lwamer-iw, iseg ad têeqqe$ ad ilin wulmen-awen. U wulmen da$en i tmurt. Uyal yiwen ara ifevvlen iman-is, ne$ ameddakel-is $ef tmurt, wagi êesbe$-t d lxayen. Ma d nekk ssemyafe$ arezg n wegdud d tmurt $ef warezg-iw. U win ara d-ibanen belli ur iêemmel ara tamurt-is, hat-an a t-oeâle$ d aâdaw, a t-êarbe$ alamma d lmut. LEWZIR D keçç i d agellid, xdem di tgelda-k ayen i t-walav iwulem, tudert n yemdanen hatt-an gar ifassen-ik a Sidi Sselîan. LMACAYEX, LXUOAT (Ad su$en), S tudert-ik a Sidi Sselîan Karyun !... A tidir tmurt! KARYUN Yallahut, xedmet ayen i$ef i ken-id-umre$. LEWZIR
­ 12 ­

Untigun

A Sidi Sselîan efk lamer i win meééiyen seg-ne$ i wakken ad yeânu taâessast n loetta. KARYUN £ur-i seg yiâessasen wid iheggan iman-nsen i wakken ad âassen loetta. LEWZIR D acu da$enni i teb$iv seg-ne$ i wakken a k-t-nexdem? KARYUN Anâam… ad velbe$ seg-wen yiwet t$awsa, ur seââut ara rreêma $ef lmuorim ara yeb$un ad ixalef lwamer-iw. U yal yiwen ara iâerven ad iqerreb $er lmeyyet îîfet-t u gezmet-as aqerru. LEWZIR Anwa amdan ara ixalfen lwamer-ik a Sidi Sselîan, siwa win i tent-yu$en deg walle$-is ! KARYUN Wi yeéran ?... LMACAYEX D îidet, win ara k-ixalfen hat-an d nekni ara t-iâaqben. KARYUN Ma tura kkret a neff$et si lmeolis-agi ; u yal yiwen seg-ne$ ad yeânu cc$el-is. (A d-ff$en irkel siwa sin si lmacayex n lmeolis n ddiwan. A d-iban ûûut n tikli). CCIX AMEZWARU Ur k-d-iban ara ay ameddakel d akken ayen i$ef i d-yumer ugellid yella yeqseê nezzeh? Lameâna ini-yi-d ayadra a tcukkev yezmer ad yeoo Karyun loetta a ter$ ddaw ccmuâ n yiîij yer$an! CCIX WIS SIN
­ 13 ­

Untigun

Anâam bla ccek. U nekk têeqqe$ d akken Karyun ur ittu$al ara deg wawal-is; u ma yeâzem ad yexdem kra n t$awsa, a ttyexdem. Lameâna ma tiî-is ad yenna$ Bulinis, ne$ a t-yamer s lec$al ukerfi, ur d-tewwi ara fell-as ad yeoo loetta-s i yiîij u a tettdubu a d-teffe$ seg-s rriêa n lmeyytin. U zzyada $ef wayagi yerna-d ayen yugaren aya, d akken ad iâaqeb yal yiwen ara ttikufnen ne$ ad yerr akal $ef tfekka-s. CCIX AMEZWARU Lameâna anwa izemren ad ixalef lqanun i d-yefka. U agdud ayunani ur t-id-tewqiâ ara si Lamir Bulinis. Muêal inuda akken a t-ikerrem alaxaîer laâmer yeîîef akersi n leêkem ; rnu agdud ayunani ur yumin ara d akken d netta i d agellid $ef tmurt-agi. CCIX WIS SIN Tcukkev… Bulinis ur yesâi ara ûûef ara ivefren ssiyasa-s di tbavnit u ad mennin a s-d-rren ttar? CCIX AMEZWARU Alaîif ! xfev ûûut-ik… nekk ur éri$ ara ma yesâa ûûef... Awalagi yewwi-t-id kan umeddaê di teqûiî, nekk s timmad-iw ur rri$ ara lwelha-w $ur-s. CCIX WIS SIN Ahat yella tura win i wumi tejreê tasa, u yettmenni i wakken ad yekfen ad inîel Bulinis. Am akken teêûiv madam ur ittwanîel ara, rruê-is hat-an itezzi kan deg wegni mebla aêbas. CCIX AMEZWARU Anâan, ad yettezzi kan… mebla astaâfu... D ccqa ur nesâi ara tilisa. CCIX WIS SIN Yella ccqa i$elben wagi ? Ihi keççini tettxemmimev labaâda mi k-i$av aîas Bulinis. CCIX AMEZWARU
­ 14 ­

Untigun

Ala, ur qside$ ara ayagi… abaden… ur qside$ ara acemmek. Nekk ugade$ aîas $ef yiman-iw. CCIX WIS SIN Ula d nekkini ay ameddakel-iw. Err iman-ik ur tesâiv i tesliv s $ur-i. CCIX AMEZWARU Ayadra nni$ d nekk ara d-yettwabedren? CCIX WIS SIN Ur éri$ ara … ur éri$ ara … ma yella d nekk ur tesâiv i d-nni$ CCIX AMEZWARU Ihi yewwev-d lawan a k-ooe$… A k-ini$ qim di lehna. CCIX WIS SIN Ar tufat a Sid n lecyux.

Lmusiqa
AMSIWEL Iceqqeq lefjer… tafat a tzellu… tasusmi teççur leqûer… Untigun a d-teldi tabburt n texxamt-is, a tekcem mbaâd mi dtu$al si berra simi a tebdu a tleêêu $ef tfednin-is, tisebbavin-is deg ufus-is. Mi tebded deg yiwen n wemviq nettat tesmeêsis, tessikid akka d wakka, a d-tekcem tmeîîut-nni i tt-id-irebban. TAMREBBIT Ansi d-tusiv ? UNTIGUN Lli$ ttmerriêe$ a tin iyi-d-irebban, lêal yelha u yal ta$awsa deg ugama tella tdel s îîlam n yiv, u tura hat-an tban-d tafat… Tewwi-d fell-am a d-tekkrev $ef zik lêal i wakken a twaliv ddunit mebla lelwan-is… aêcayci… awra$... arûayûi… azegga$.
­ 15 ­

Untigun

TIMREBBIT Kkre$-d meqbel lefjer, kecme$-d $er texxamt-im i wakken a kem-id-sfeqde$ am lâadda. Lameâna ass-agi ur kem-id-ufi$ ara deg wusu-m. UNTIGUN Leonan yella yeîîes, d nekk i s-yekksen taduli-s. Acêal yecbeê leonan-agi lad$a mi ye$li $ef wayen akk iverrun di ddunit. TIMREBBIT Mi teff$ev… wwve$ ar tewwurt wala$-tt d akken teooiv-tt teldi. UNTIGUN Di tebêirin anda yessedzay kulci. U tikli-w deg-sent, u daxelnsent texleq-d lhul, armi ula d nekkini êulfa$ s leêya, $ef waya i lsi$ asebbav-iw… imiren kemmle$ tikli weêd-i $as akken lexlawi i$ef d-âedda$, ur êûan ara s wayen yevran yid-i. TIMREBBIT Ihi tewwi-d a tessirdev ivarren-im qbel a tu$alev s usu-m. UNTIGUN Lameâna ur ttu$ale$ ara s usu di tûebêit yecban tagi. TIMREBBIT Amek akka, yella lefjer mazal i d-yuli uki$-d u kkre$-d, u ruêe$ s usu-s i wakken a s-rre$ taduli-s, lameâna usu-s ufi$-t yexla, u d asemmav. UNTIGUN A t$ilev tanekra n zik tettawi-d i bab-is lferê am akken i t-idtenna i nekk ass-agi ? TIMREBBIT Iv yella d aberkan ssya $er da, ur tezmirev a twaliv yiwen… U kemmini tettâaravev i wakken ad iyi-tessamnev belli telliv
­ 16 ­

Untigun

tettêewwisev ? Teskiddibev, mel-iyi-d tidet, anida telliv u ansi i d-tusiv ? UNTIGUN (A tevs tavsa lwehmat). D tidet lweqt yella d ttnaûfa n yiv. Lli$ weêd-i u nekk $ile$ d akken ûûbeê yuli-d $ef t$altin. Lameâna akken kan yebda lefjer a d-ittceqqiq, acêal i ferêe$ mi lli$ d tamezwarut i iwalan alluy-is !! TIMREBBIT Ih! err iman-im d tameslubt, err iman-im ur tessinev acemmek! ula d nekk lli$ d taqcict ibeqqun nnmara, lameâna anamer-inem iâedda tilisa. Ansi i d-tusiv a tamecrart ? UNTIGUN (Äla $ila u staéeyt) Ala ! nekk maççi d tamecrart. TIMREBBIT Bla ccek… Txedmev ttiâad u tweffav yis-s… Rnu nker ayagi ! UNTIGUN (S rzana) Anâam… fki$ ttiâad. TIMREBBIT I wumi ? I kemm d win i têemmlev ? UNTIGUN (S ddehca ara d-tenîeq mbaâd tasusmi). Anâam a timrebbitt-iw nekk d win êemmle$. TIMREBBIT (Tsu$ s zzâaf ) Nna$ akken i d tacmat ! Ala tukksa n sser ur qebble$ ara. Kemmini d yelli-s ugellid… Aha tura sâettbet iman-nwen di ttrebga-nsent ! Veggret lweqt-nwen yid-sent ! Ah ! nitenti irkel ttemcabint, u $as akka ur telliv ara am tullas nniven ! Ur telliv tettbeddav aîas zdat lemri i wakken a ttcebêev… Acêal d tikwal i nni$ i yiman-iw “ Ay axeûûar-iw taqcict-agi ur tesâi la zzin la lebha… Ur teclig deg yiman-is…
­ 17 ­

Untigun

dima tettban-d s yiwen llqec u mebla cbuê... Ihi ur tesâiv ayen ara yi-yeswehmen ma yella ilmeéyen ur rrin ara lwelha-nsen $ur-s siwa $er weltma-s Lyasmin i yesâan acekkuê awra$ ireqmen s leêwaci... U bla ccek ad iteyyem... mebla ma tezweo... Lameâna tura a kem-ttwali$ tcubav aîas $er weltmam... ne$ ini-d akter-is di tiêêerci a tata... Anwa wagi ideg tâecqev, ahat d win ur nesâi ara laûel. £ef waya i tessetêav a tid-tezziknev i twacult-im u a s-tiniv d wagi i d aqcic êemmle$, b$i$ ad zewoe$ yid-s… D tagi i d tidet, aha err-iyi-d awal ! UNTIGUN (£ef wudem-is acmumeê axfifan) Anâam, d tidet a tin i yi-direbban. TIMREBBIT Yerna a d-tini: s tidet ! rebba$-tt-id seg wasmi tella d tamectuêt u âuhde$ yemma-s meqbel a d-yeffe$ rruê-is i wakken a tt-ûune$ u ad sbeâde$ fell-as lemcav mbaâd leâtab i vulen di taggara tbeddel tikli, lameâna taluft-agi ur teêbis ara ar waya. U da$enni ur tekfa ara d akken $as nekkini âfi$-am, lameâna âemmi-m Kryun labud ad yeâlem s wayen akk i txedmev. UNTIGUN (S leêzen) Ih! a timrebbit-iw… anef-as ad iéer Karyun… ma tura eoo-iyi. TAMREBBIT A teérev d acu ara yevrun yid-m… ma yeéra âemmi-m, akked wexvib-im Himun, a s-tenkren deg yiv… nettat tettwaxvef imiren a teoo usu-s di ttnaûfa n yiv u ad truê a tesâeddi taswiât nettat d weêbib-is, teériv i d-tewwi fell-i… ilaq a kem-xellûe$ s tyitiwin tiqerrêanin amzun akken mazal-ikem d tamecîuêt. UNTIGUN Timrebbit-iw, ur ilaq ara ad tsu$ev akka ur am-d-tewwi ara, da$enni ad yi-tqabêev lad$a taûebêit n wass-agi!
­ 18 ­

Untigun

TIMREBBIT Amek ur ttu$u$ ara ? Amek ur qqare$ ara abbuh d at laârav... D nekk i iôeggmen i yemma-m s ttrebga-m yelhan… Lemmer mazal-itt tedder amek ara tini ? Anwa udem s wayes ara tqable$ , asmi ara mlile$ yid-s, asmi ara mmte$ d acu ara sini$? Ad mmte$ zdat-s snat tikwal si lketra n lêecmat ! (Ad tettru). UNTIGUN Ah! a timrebbit-iw… ur ttru ara… tzemrev ad tqablev yemma mebla lêecmat $as ini-d ad tefreê yis-m aîas u a m-tini tanemmirt aîas a Nunu $ef wayen akk i txedmev i yelli Untigun, imi tt-tûunev akken iwata. Acku nettat teéra acu$er i ff$e$ seg wexxam meqbel alluy n lefjer. TIMREBBIT Ihi ur tesâiv ara ameddakel ? UNTIGUN Ala a Nunu ! TIMREBBIT Ay$er ihi i tettmesxirev yes-i. Nekk tura d tam$art. Ur lli$ ttfevvile$-kem $ef weltma-m xas akken kemmini d taferyaqit, u lli$ tcukku$ aîas belli têemmlev-iyi seg wul-im. Ay$er teffrev fell-i tidet ? Ayen i yella wusu-m d asemmav mi d usi$ a kem-id-sfeqde$ ? UNTIGUN Berka imeîîawen a Nunu ( A t-tessuden). Ihi xas thenni, nekk ttwaûune$ ur sâi$ ara ameddakel (amaâcuq) siwa Himun axvid-iw, u a m-ggalle$ ar d tidet i m-d-nni$, ar siwa Himun i ized$en ul-iw. Aha tura sfev imeîîawen-im. Ffer-iten ahat a ten-teêwioev i teswiât nniven. Ma wala$-kem di liêala-agi atan ad avne$, u annect-a d ayen ur yi-nlaq ara di tûebêit n wass-a. I tikkelt nniven xas ttkel fell-i. Ma d kemmini ssertiê lbal-im. (Üûut n tikli... )
­ 19 ­

Untigun

UNTIGUN Hat-an Himun. Eoo-iyi weêd-i yid-s a Nunu TIMREBBIT Ihi aql-i ff$e$… (ÜÜut n tikli…) UNTIGUN Himun ad velbe$ seg-k asulef $ef wayen yevran gar-ane$ ivelli. Steârfe$ d nekk i ivelmen. Gre$-ak Rebbi ma ur yitsemmêev. HIMUN Lameâna kemm teériv d akken sulfe$-am u semmêe$-am di teswiât-nni ideg d-tdeggrev tawwurt s zzâaf. Ayagi meqbel a tekfu rriêa-nni i d-tessegrav deffir-m... Ini-d d$a ansi i dteddmev rriêa si twarkev axxam-iw ivelli ? UNTIGUN S$ur weltma Lyasmin... HIMUN Agusim d lêerqus... d llebsa-nni icebêen aîas, ansi i ten-idterbiv ? UNTIGUN Ukre$-ten-id $ur-s ! HIMUN Lameâna ini-d d acu i d ssebba i kem-yeooan a tcebbêev s wannect-a irkel ? UNTIGUN Mbaâd a k-in-xebbre$ s kullci. Sêassfe$ aîas imi lli$ êemqe$ ivelli ! Sruêe$ kan akka ssehra mebla ma nezha di sin… A wer d-yu$al yiv iâeddan ! HIMUN
­ 20 ­

Untigun

Ur sêissif ara a Untigun. Atan ad a$-ilint aîas n tegnatin ideg ara nemlil di sin. Ad a$-yili yiv d inigi. UNTIGUN Ula d nekk d ayagi kan i ssarame$. HIMUN Arezg n wemdan d timlilit-is d win iêemmel ! UNTIGUN Arezg ! Anâam a Himun, ma d tura sell-d acu ara k-d-ini$. HIMUN Aql-i a m-d-smeêsise$. UNTIGUN Ad velbe$ deg-k ur ttavûa ara fell-i taûebêit n wass-agi. Lameâna ili-k d win ireénen. HIMUN Aql-i d urzin… lameâna ay$er ? UNTIGUN Ihi zmev-iyi $ur-k s wayen akk tesâiv n tezmert i wakken ad êulfu$ s tmerna n tezmert-ik ar tezmert-iw. HIMUN Akka s wayen akk sâi$ n tezmert. UNTIGUN Akka... (Ad qqimen deg yiwet tallit mebla ma yessuffe$-d yiwen gar-asen awal ) Sell-iyi-d a Himun. HIMUN Anâam. UNTIGUN
­ 21 ­

Untigun

B$i$ a k-d-ini$... ma yekteb-a$ nesâa aqcic…mbaâd zzwaonne$. HIMUN Anâam UNTIGUN Ilaq a teêûuv d akken nekkini âezme$ ad dafâe$ fell-as si yir lemcav... u s wayen akk yellan di tezmert-iw. HIMUN Têeqqe$ seg waya a Untigun. UNTIGUN Wellah a mmi-tne$ ar têebba$ s lqewwa alamma ooi$-t ur tesâid ara yagade$ si êedd ! ula si Himun yesâa yewet tyemmat. D tidet tesâa ccâer ur nemciv ara… lameâna teréen u tecbeê akter n tyemmatin. U xas akken nitenti s lqedd-nsent… ayadra keçç tumnev a Himun s waya ? HIMUN Anâam a taêbibt-iw. UNTIGUN U keçç tetêeqqev i wakken a tesâuv yiwet tmeîîut taheqqanit ? HIMUN (A tt-id-yeîîef seg ufus-is) Anâam sâi$ tameîîut taêeqqanit. UNTIGUN (A tsu$ u a taé mliê $ur-s). A Rebbi ! Ihi telliv têemmlev-iyi aîas deg yiv-nni. Tetêeqqev seg waya ? HIMUN ( S leênana) Acu n yiv-agi i teb$iv a d-tiniv ? UNTIGUN
­ 22 ­

Untigun

Tetêeqqev d akken ur te$livev ara deg wefran-ik mi d iyi-dtqesdev iv n tme$ra iâeddan. Twehhav-d $ur-i $er yiwet teênact ideg qqime$. Tetêeqqev ur tendimev ara ula d yiwet tikkelt. Mbaâd ayagi ur txemmev ara si lqayan n wul-ik-i wakken a textirev weltma Lyasmin fell-i ? HIMUN Kemmini, wellah ar tessufu$ev leâqel ! UNTIGUN Ihi keçç têemmlev-iyi aîas ? Ini-d têemmlev-iyi $as akken d tawaâranit. Ifassen-ik i yi-yeîîfen wi k-yennan ur skiddiben ara fell-i ? Lferê-agi i yettacaren ul-iw mkul mi ara yili$ s idisik ayadra annect-a irkel d tidet, ulac deg-s rriêa n tkerkas ? HIMUN Anâam a Untigun êemmle$-kem s yisem-im tameîîut. UNTIGUN Lameâna nekkini d taxemrit, d tamevâafut, weltma Lyasmin d tacebêat n llun, taksumt-is am twerdet. HIMUN (S leâqel )Untigun… UNTIGUN (A d-terr nnehta ) Da$enni ttêulfu$ am akken i tettêulfuv, u a k-in-xebbre$ d akken zemre$ ad zuxe$ aîas yis-k mi ara u$ale$ d tameîîut-ik d tameîîut-ik taêeqqanit i$ef tetteklev di yal taluft ara k-ice$ben (A d-tesbedd iman-is $ef Himun, u a tbeddel llu$a-s ). Sell-iyi-d mliê a k-in-xebbre$ s yiwen lamer, yerna a k-snefâe$ da$enni s snat t$awsiwin. Lameâna mbaâd ma k-id-xebbre$ tewwi-d fell-ak a teff$ev srid seg wexxam mebla ma testeqsav-iyi-d $ef acemma xas ayen ara k-in-ini$ a k-yessewhem u a k-yejreê. Ggal-iyi-d ur iyi-txalfev... ggal-iyid...
­ 23 ­

Untigun

HIMUN A Rebbi ! D acu i teb$iv a t-id-tiniv ? UNTIGUN Ggal-iyi-d uqbel kullci d akken a teff$ev mebla ma tenniv-d awal ma têemmlev-iyi... Ggal-iyi-d... îîalabe$ seg-k ad iyi-dteggallev s Rebbi a Himun. U tagi d ta$awsa taneggarut a k-nvelbe$ a$-iyi awal, ttxil-k ay aâziz. HIMUN (Mbaâd axemam lqayen ). Hatan nekk a m-ggalle$ yis-s. UNTIGUN Tanemmirt a Himun. D wagi i d lamer b$i$ a k-t-id-ini$ : tamezwarut, testeqsav-iyi-d uqbel akka ay$er i d-usi$ $ur-k, u nekk lsi$-d acemmal n weltma Lyasmin, rri$-d rriêa-s, u cebbêe$-d s lecbuê-is. Lli$ s tidet si tidak iêemqen. U lemmer têeqqe$ akka i yi-têemmlev tili cebbêe$-d am akken tcebbiêent teêdayan nniven. HIMUN Äni $ef wannect-agi ? UNTIGUN Ihi $ef wannect-a i temmeâlkev yis-i s imir-nni nemxaûam di sin. Lameâna imi aqelleq-iw akter n rréana-w rewle$-d seg-k, u nnesre$-d seg wexxam-ik. Ma d ivelli qesde$-k-id s axxamik i wakken a nemlil lwaêid u a nemmeslay $ef lmusteqbelnne$. (Ad iwexxer fell-as Himun ara iâerven a tt-id-ioaweb lameâna nettat a d-tsu$ deg wudem-is ). Ni$ teggullev-iyi ur iyi-dtesteqsav $ef ssebbat n wenêerrek-iw ? Ni$ teggullev-iyi-d a Himun ? (A tkemmel awal-is s leâqel d wesmisken ). Gre$-ak Rebbi… (Imir-nni s ssu$at ukud uêccir ) Akken yeb$u yili hatan a k-in-xebbre$ belli la ssarame$ seg wul zeddigen i wakken ad ili$ d tameîîut-ik acku êemmle$-k… Lameâna… Lameâna a Himun… sulef-iyi $ef wayen umi d-tesliv. Lameâna, ur zmire$ ara ad ili$ d zzwao-ik abaden. Anâam, d lmuêal ! (Iban-d Himun am akken yeqqur deg wemviq-is )
­ 24 ­

Untigun

HIMUN D acu ? UNTIGUN Ah ! a Himun, yak teggullev-iyi. Ffe$. Ffe$ tura mebla ma tenniv-d awal. Ma yella temmeslayev-d ne$ tneîqev-d. Da$enni ma tqerrbev-d-$ur-i s yiwen usurif hatan ad veggre$ iman-iw si îîaq-agi. Uma ur truêev hatan a tâelmev akka nqeddem s kulci. Gre$-ak Rebbi a Himun bâed fell-i ma têemmlev-iyi. HIMUN Aql-i. Tura d$a ara ff$e$. (Üûut n tikli ) UNTIGUN Ëulfa$ i yiman-iw am tin iûerâen. Ad ruêe$ ad $elqe$ îîaq (Üûut n îîaq, ûûut n we$laq n îîaq, ûûut n tikli di t$er$ert... aêbas ) Uqbel ad $li$ $er lqaâa ad qqime$ $ef ukersi-agi u a tini s leâqel : akka, tura yekfa lamer gar-i d Himun... dayen yekfa. Anta akka i la d-ileêêun $ur-i ? Ah ! d Lyasmin (Üûut ad iqerreb, ûûut n tikli ) LYASMIN Untigun, dagi i telliv ? UNTIGUN Anâam, aql-i dagi. LYASMIN Äerve$ ad iyi-d-yas yives lameâna ur zmire$ ara. Ugade$ a teff$ev, a tâervev a t-tneîlev meqbel ad yali lefjer… Weltma tameéyant, aql-a$ merra nezzi-yam-d. Himun, timrebbit-nne$, d nekk, merra nêemmel-ikem. Nukni d lêeyyin, d imudduren neêwao-ikem. Ma yella d gma-tne$ Bulinis yemmut. U lemmer ur kem-iêemmel ara yella d gma-tne$ amecrar. Ttu-t am akken i $-yettu. Anef i rruê-is a s-itezzi i lebda mebla ma yettwanîel imi d$a d wagi i d leêkem d-yessuffe$ âemmi-tne$ Kriyun, ur nezmir ara a t-nerreé. A m-ini$ ur ttaârav ara a txedmev ayen umi ur tezmirev ara. D ayen yessewhamen ;
­ 25 ­

Untigun

dima tbeqquv a txedmev ayen yellan nnig tezmert-im. Qim dagi yid-ne$ di leqûer; ttxil-m ur ttruêu ara $ur-s iv-agi. Gre$am Rebbi ! UNTIGUN (Tekker ) Aql-i tura ad kkre$ (A tecmumeê s wenâetber. Üûut n tikli di t$er$ert ) D lawan ad ruhe$. (Uqbel a teffe$ a s-tini s ûûut axfavan) Dayen, ayen yevran yevra. Di lefjer-nni mi nemlal nekk yid-m lli$ u$ale$-d s$ur-s. Mbaâd mi xedme$ lwaoeb-iw d wayen ilezmen fell-i a t-xedme$. (A teffe$ ). LYASMIN Untigun ! Untigun ! arou-yi… aql-iyi-n ad ddu$ yid-m. (A teffe$ )

Lmusiqa
AMSIWEL A d-yekcem Kriyun si tebburt nniven netta d uqeddac-is. KARYUN D acu i d-tenniv ? Aâessas $ef tebburt, u netta seg wid ittâassan $ef loetta ? Ini-yas a d-yekcem. AQEDDAC Yallah! kcem-d ay aâessas. AÄESSAS Slam fell-ak a Mulay, nekk d aâessas umi qqaren Maâyuf, seg wid itkellfen s tâessast n tfekka. KARYUN D acu i teb$iv ? AÄESSAS A sidi Sselîan, nella di tlata, nxeddem taseqqart i wakken a néerr anwa ara d-iruêen $ur-k. Sâi$ zzher imi d nekk i d-tûaê
­ 26 ­

Untigun

tseqqart. Aql-iyi usi$-d. Ma d sin imeddukal-iw ooi$-ten âussen loetta. KARYUN D acu i d-i-d-tewwiv ? Aha hver ! AÄESSAS Am akken i tâelmev a Sidi Sûelîan, nella di tlata, ur lli$ ara weêd-i. Yella yid-I Budisa ukud Harun aselway. KARYUN D acu i-d ssebba imi ur d-yusa ara Harun I yellan iwulef ittasd netta s timmad-is ? AÄESSAS Ula d nek a sidi Sûelîan d ayenni I smenyafe$ u d aya-gi I dyusan di ddehn-iw. Harun d imvebber amezwaru, lemmer d leb$i d netta ara k-d-yawin lexbar. Lameâna imeddukal-iw âurven-iyi u smen-yafen tas$art. Teb$iv a Sidi Sûelîan a k-dawi$ Harun ? KARYUN Ala, hver-d keçç, imi d$a aql-ak zdat-i AÄESSAS (S tugdi ara d-yemmeslay ) A Sidi Sselîan nekk d axdim-ik. D awez$i ad xalfe$ lawamer-ik abaden. U ma teb$iv tura hatan a k-ddu$ di leb$i ad xedme$ ayen i$ef a yi-d-tamrev. A lukan s unegzum uqerru n mmi ne$ uqerru-w. KARYUN Ulac a$ilif. Lameâna mmeslay. Ay$er tettergigiv akka ? AÄESSAS Di lêaqiqa, lemmer d leb$i d Harun i iwulmen i wakken a kid-ixebber netta s timmad-is… am akken yu$ tannumi meqbel ; alaxaîer nekkini lli$ seddaw-as di leêkem. KARYUN
­ 27 ­

Untigun

Di taggara, a d-thedrev ne$ ala ? ur iyi-d-ttmeslay ara $ef win yellan fell-awen d imvebber. Lameâna hver. kunwi akk tesâam lêeqq di ttevbir. U ma yella kra yevran ixulef ayen i$ef ken-idumre$ a ken âaqbe$ lâiqab-nni ameqran. AÄESSAS Ihi a sidi Sselîan a k-in-xebbre$ d akken loetta… loetta... u $as akken nâuss-itt mliê, u nella deg weêric aneggaru n yiv-nni iâeddan, nuki $as akken naddam yeârev ad yessislew loettatnne$... S Rebbi ar xtaren taswiât iwulmen. U $as akenni da$ nella ajel-ik a yiv s ibeddi, yerna ur $-ye$lib ara yives… asemmiv ssem-is yekkat $er ye$san… Imir-nni âla$ila veggre$ tiî-iw $ef loetta… i yellan ur tebâid ara s waîas fell-i siwa s sin iêurifen… u lli$ ssefqade$-tt si tallit ar tayev… Ihi mi muqle$ $ur-s su$e$ : a tawa$it ! KARYUN S twa$it ? ay$er ? AÄESSAS Loetta… loetta a sidi Sselîan…llan $ummen-tt s wakal… ah… s cwiî n wakal kan… Lameâna lqider ara tt-i$ummen u a ttyeffer $ef igudar d levyur nniven. KARYUN D acu i d-teqqarev ? tetêeqqev win i d-yeskeflen akal-agi maççi d lweêc wala d aqjun, mi t$um loetta ? AÄESSAS Ah! lukan d lweêc a sidi Sselîan, tili ulac a$bel. Lameâna akal yu$al $ef loetta s tannat-nni nesseqdac di tenîelt. KARYUN Anwa i yesâan tissas u yexdem ayagi ? Anwa akka aderwic-agi i yeréan lamer-iw ? Ayadra tufam later n wemcum-agi ? AÄESSAS
­ 28 ­

Untigun

Ur tesâiv i d-nufa, siwa later uvar i yellan xfifen $ef uvar n îîir. Mbaâd anadi lqayen nufa lmesêa tamecîuêt d taqdimt yuli-tt ûûdiv… am akken lmesêa-agi n weqcic meééiyen. Mi nxemmem di lamer-agi iban-a$-d d akken cc$el i d-yevran ur yezmir ara a d-yekk si tama n weqcic. KARYUN (Ad ixemmem kra u a tevru yid-s am win yettargun, ittmeslay iman-is ) Amek d aqcic amecîuê ? Amek mbaâd mi s-sneqse$ i txazabit-agi tazmert-is mazal-itt vved-iw, timess-is ur tensa ara. Imeddukal n Bulinis ukud yettnaûaren, d zzuâama n wegdud medlulen d lumara d yergazen n ddin. wagi irkel mtafaqen i wakken a d-zgen d ugur deg webrid-iw. £ef waya ceggâen-iyi-d llufan i wakken ad iyi-jerêen ul-iw. U si tama ma îîfe$-t hatan a s-âfu$… ala…ala lameâna atan ttwali$ llufan-nsen amcum a d-ileêêu s lmesêa-s tamecîuêt i yeffer seddaw te$ruî-is, i wakken ad yerr akal $ef loetta u netta yettergigi targagit tameqrant zdat lesyuf ara yezzizlen idammen-is… Anâam, idammen-is ad ssirden yis-sen afus-iw. (Ad iwelleh iman-is $er uâessas ) Lameâna ay aâessas wigi d imdanen d at iqannan ahat sâan kra imeddukal seg iâessasen. Sell-iyi-d keçç. AÄESSAS Aql-i a k-d smeêsise$ a sidi Sselîan. KARYUN Yella win txebbrev s lmuûiba-agi ? AÄESSAS Ala a sidi Sselîan, srid usi$-d $ur-k mbaâd tas$art. KARYUN Ihi sell-iyi-d... Ëader anda tettaooav loetta a lukan s yiwet tallit. U ma yella usan-d iâessasen ara yeîîfen amviq taûebêitagi, err-iten. Qqimet akken tellam $er tama n lmeyyet u êadret anda tettâawadem lbavna-agi $ef wayen akk i yevran. Ula i yiwen akken yeb$u yili. Kunwi tferîem di cc$el-nwen. $ef
­ 29 ­

Untigun

waya atan a tettuâaqbem. U ma yella tessuff$em lbavna, tesla temdint s lexbar n wenîal n Bulinis êûut a temtem merra. AÄESSAS (Ad isu$ ). Nekk ur tesâiv i mmeslaye$ a sidi Sselîan… Aql-iyi zdat-k, nekkini berra$ ma yella ssuff$en imeddukal-iw sseriyya i widak ara d-yasen deffir-ne$ (D acercur n tidi ara dyefk wenyir-is u ad yu$al am win yeshetrifen ). Nekk sâi$ sin warrac d imecîaê bla ccek atan ad cehden fell-i s lxir. Ma yella ssamsen-iyi s usufe$ n lbavna nekk aql-i yid-k tura, bla ccek a d-tekkev si tama-w ma yella êekmen fell-i s lêebs. KARYUN Ruê $iwel u ma yella lbavna ur teffi$ ara atan ur tettmettatev ara. AÄESSAS Ihi aql-i ruêe$ a sidi Sselîan (Üûut n tikli…) KARYUN Qerreb-d $ur-i ay aqeddac… ah… sell-iyi-d tzemrev a temtev ula d keçç da$enni $ef leb$i n ssiyasa-w ? Ayadra a tefduv s rruê-ik $ef ddra-w ? A tcukkev d akken tzemrev i wakken a truêev s lmesêa-k ? Anâam bla ccek…ah ay aqeddac. kker tura a nruê nekk yid-k. (Üûut n tikli…)

Lmusiqa
AÄESSAS Lêu a tamcumt. Ulac tarewla. Tura atan tettwaîîfev… (Üûut n tikli ) UNTIGUN Aql-i a leêêu$, ne$ teb$iv ad afge$ ? AÄESSAS Atan newwev-d tura s amviq i m-iwulmen. Rwaê… Ala, ala ala… ur b$i$ ara ad sle$ i wacemma. Aql-i ur selle$ ; ur heddre$... Nekk lhi$-d siwa s wayen s i d-umre$. U ma teb$iv
­ 30 ­

Untigun

a tvelbev laâfu seg ugellid vleb-as-t. Ma yella d nekk ur b$i$ ara ad sle$ i tfukal-im. Nekk ur i-d-tewqiâ ara d acu akken i txedmev d tama n loetta. Ma d kunwi ay iâessasen cuddet-tt. £urwat a wen-terwel. (Üûut iâessasen mi ara t-tcuddun). UNTIGUN Ini-yasen u amer-iten i wakken ad iyi-serrêen u ad iyi-yeogen ad ruêe$. Ur b$i$ ara ad iyi-ssamsen s ifassen-nsen yumsen. Ini-yasen belli vurren-iyi u qerêen-iyi s lqid iyi-cudden ifassen. AÄESSAS Ifassen-nsen yumsen… ah! ili-kem axir-am têedqev a taqcict. Nekk aql-i ar tura qudre$-kem. UNTIGUN Ini-yasen ad iyi-serrêen. Nekk d yelli-s n ugellid Udib, d nekk i d Untigun. Ur reggle$ ara ! AÄESSAS (Ad yevs ) Yelli-s n Udib… ha ! ha ! Tullas irkel i yellan am kemmini ttgallant belli nitenti d yessi-s n igelliden. (Ad vsen iâessasen irkel ) UNTIGUN Ad qeble$ ad mmte$, Lameâna ur qebble$ ara ad yi-d-tsamim. AÄESSAS Loettat n lmeyytin yettraêen ur tugadev ara tsumav-tent, ma d ifassen-nsen t$unfav-ten. Muqel zi$ s ifassen-im amek ççuren d akal ? UNTIGUN (A tecmumeê mi ara tmuqel s ifassen-is ) Anâam ççuren d akal… yessewham wayagi ! AÄESSAS
­ 31 ­

Untigun

Ih! Nella nekkes-am lmesêa tamecîuêt seg ufus-im u kemmini thaoev $er zdat i wakken a tveqqrev akal $ef loetta s ivudanim… ah!... akken i d leqbaêa, akka d tissas! Zzi$ ar deffir s ameddakel-iw i wakken ad iyi-d-yessi$ tafat… tbanev-a$-d am tin yebdan cc$el-is, mi d-tjervev akal si lqaâa a t-tveqqrev $ef loetta. Imi âerve$ a tt-êebse$ terkeb-itt liêala si zzâaf u teçça-yi-d seg udem am atma-s… U tella tettu$u i wakken a ttneoo alamma tekfa cc$el-is. Meonunet. Ih! meonunet. Susmet, ataya ugellid Karyun (Üûut n tikli ). KARYUN (Ad yebded s ddhaca ). Fsit-as lqid i teqcict-agi, xebbret-iyi-d s taluft-is.

AÄESSAS Wigi tettwaliv dagi d iâessasen n loetta a sidi Sselîan. Nusa-d $ur-k irkel tikkelt-a i wakken a k-nxebber s wayen yevran. KARYUN Di tsaâat-agi d$a, anwa aâessas i n-teooam d tama n loetta. AÄESSAS Neooa-yas iâessasen nniven a sidi Sselîan! KARYUN Lameâna umre$-ken ur tettbaâadem ara fell-as u âeggne$awen i wakken ur tettxibbirem êedd $ef taluft yevran ! AÄESSAS Ur tesâiv wi nxebber a sidi Sselîan. Lameâna imi neîîef taqcictagi nettwaêettem i wakken a d-nas $ur-k akken i nella mebla ma nesseqdec tas$art… KARYUN Kunwi akken i d-tbeddem zdat-i d iêamaqen i tellam (Ad iwehhi udem-is ar Untigun ) Anida kem-îîfen ?
­ 32 ­

Untigun

AÄESSAS Ar tama n loetta a sidi Sselîan. KARYUN D acu telliv txeddmev d tama n tfekka n gma-m. Kemmini tezriv belli êerrme$ $ef yal yiwen i wakken ad iqerreb loetta. AÄESSAS A testeqsayev d acu i tella txeddem-it. £ef ssebba-agi i k-tt-idnewwi ; acku tella tessekfal lqaâa s ifassen-is, a tett$ummu loetta s wakal. KARYUN Ayadra keçç tezriv d acu i d-teqqarev ? AÄESSAS Anâam a sidi Sselîan, steqsi imeddukal-iw nniven, imi u$ale$ $ur-sen ufi$-ten kksen-as ayen i tt-i$ummen Lameâna mi yebda yitij iêemmu tebda loetta tettraê, u nebâed-d fell-as, netêeqq d akken ur tesâiv wi izemren ad iqerreb $ur-s; lameâna nettat tes$err aqerruy-is, txulef yal lamer. Imi i $tesse$fel, t$awel di tikli-s, s imiren tebda a tettarra akal s ufella n loetta. Mi uzzle$, nettat twla-yi-d, oeâle$ a teêbes $ef wayen txeddem u a terwel. Lameâna maççi d ayagi i yevran, acku teqqim tettkemmil cc$el-is. Mi tt-luêqe$, îîfe$-tt, tebda a tettwernenniv gar ifassen-iw u a tettu$u amzun akken d tamejnunt i wakken a s-serrêe$l u a tt-ooe$ a tdegger akal $ef loetta i yezgan u nettat d tabuâeryant ! KARYUN (Ad yezzi $er Untigun ) Üeêêan imeslayen-agi a Untigun ? UNTIGUN Anâan, ûeêêan. AÄESSAS
­ 33 ­

Untigun

Imiren nâerra loetta i tikkelt tajdidt akken iwata. Nbeddel-as iâessasen mebla ma nxebber êedd u s wakka i k-tt-id-newwi a sidi Sselîan. D wagi s umata i d lamer yevran. KARYUN U iv iâeddan, afus i$ummen loetta, bla ccek d afus-im. UNTIGUN Anâam, d nekk i i$ummen gma s wakal i d-ddme$ s lmesêanni n wuzzal iss yella yetturar asmi yella mecîuê. Bulinis yura isem-is fell-as. £ef waya i tt-in-ooi$ d tama-s… Lameâna wwin-tt. U ma yella d tikkelt tis snat i sqedce$ ivudan-iw i wakken a t-neîle$… AÄESSAS S limin-nni ameqqran ara tt-neoâel di tazwara d lêayawan-nni aweêci. Armi d taggara nfaq belli d tameîîut. KARYUN Ooet-iyi tura weêd-i nekk yid-s. Ma d kunwi ruêet s imevqannwen. (Üûut n tikli.) KARYUN Yella win umi temmeslayev $ef wayen txedmev d wayen i$ef tetâewwlev ? UNTIGUN Ala KARYUN Ur tesâiv wi d-temmugrev deg webrid ? UNTIGUN Ala, ur tesâiv wi d-mlale$. KARYUN Tetêeqqev seg wayen i d-tenniv ? UNTIGUN
­ 34 ­

Untigun

Anâam KARYUN Ihi, sell-d i wayen ara m-d-ini$. Ruê u$al s axxam. îîes, err iman-im tuvnev amzun akken ur d-teffi$ev ara seg yivelli i wakken ur tesâiv win ara icukken deg-m. Ayagi ulad$a mi ara d-teched fell-am temrebbit-im belli deg wexxam kan i teqqimev. U ma yella d nekk ad heggi$ iman-iw i wakken ad gezme$ iqerra i tlata-nni iâessasen i kem-yeéran. UNTIGUN Ayen ayagi irkel ? ur teériv ara belli zemre$ ad âiwde$ ayen akken xedme$ i tikkelt nniven ! (Tasusmi. Ad mmesmuqalen ) KARYUN Ayen tâervev a tneîlev gma-m ? UNTIGUN Ayagi d lwaoeb fell-i. KARYUN Yak êerrme$ ayenni $ef yal yiwen ? UNTIGUN D lwaoeb fell-i. U $as tesêerrmev tanîelt n gma. Wigi yett$imin ur ttwaneîlen ara d umatu lerwaê-nsen ur ttissinen ara rraêa abaden u akken ara qqimen mebla aêbas. Ad ttafgen deg igenni. KARYUN Lameâna gma-m yella d amecrar, d axeddaâ ayadra teériv ayagi ne$ ala ? UNTIGUN Lameâna d gma. KARYUN
­ 35 ­

Untigun

Lameâna telliv tesliv i ssu$at uberraê deg yizenqan n temdint, u netta inehhu-d i wakken ur tettqerribem ara $er loetta n Ulinis. UNTIGUN Anâam, sli$-as. KARYUN Ayadra teériv taggara n widak ara ixalfen lamer-iw u ad éélen ifassen-nsen i wakken ad neîlen gma-m. UNTIGUN Anâam, lli$ éri$ ayenni. KARYUN Ahat têesbev iman-im d tin ur necliâ ara si lqanun wala si îîaâa ugellid. UNTIGUN Ala, ur tesâiv i êesbe$ iman-iw. KARYUN Ihi têesbev iman-im tufrarev $ef tullas nniven... U îîaâa ugellid ur teswi ara $ur-m. U lad$a imi telliv d yelli-s n ugellid Udib yettwassnen aîas s zzux-is d le$rur-is. UNTIGUN Ala, lameâna têeqqe$ d akken keçç teb$iv a d-terrev ttar ass-a. KARYUN (A tt-yessiked ). Ayagi irkel d yiwen n wudem n zzux d ttakebbur iss yettwassen Ubib. £ef waya i ttwali$ baba-m degm. Anâam, $ri$ di laqayan n wallen-im le$rur n baba-m. Têeqqe$ d akken ur teskiddibev ara. Ihi txemmev i wakken a kem-nfu$, u a tili taggara n tudert-im d ise$ yelhan s wayes ara trefdev ccan-im a tamzuxxit ? D tagi s timmad-is i d ûûsifa iss tettwassen twacult-im, acku tesmenyaf tamettant $ef rruê yessidiren tafekka n wemdan. U da$enni ur tettakem ara azal i
­ 36 ­

Untigun

tudert ma ur yelli ara twarak s thufa ukud lmuûayeb yerna ur tbeqqum ara tudert n rrezg akken tbeqqum tudert n îîrav ukud tuff$a iberdan. UNTIGUN Nekni ur nbeqqu ara tudert n ddel alaxaîer ayagi $ur-ne$ amzun akken d oahennama. £ef waya ur nettreêêib ara siwa s tudert n tlelli akken yeb$u yili lêal. KARYUN Ah!... Tilelli... tilelli... tessaâwaqem ibabaten-nwen, u treoomem loiran-nwen s yihwah. U tettdeggirem tulawinnwen s iberdan n dir. U tettceggiâem arraw-nwem $er lefsad $ef loal n tlelli am akken i s-teqqarem berkat ! berkat. Bezzaf i iâeîîel ccwal di temdint-agi n Tab. £ef waya i ilaq a tt-yeêkem ugellid i izemren a d-yerr laman u ad iûeggem tiktiwin ifesden i yeoaooan imdanen ad tkebbren u ad ff$en i îîaâa-inu. UNTIGUN Ilaq a teêsuv rrebrat-inek ukud lqewwa-k ur zmiren ara ad mêun tikli u tuff$a n webrid seg-ne$. KARYUN Fhem-iyi-d a yelli… belli igelliden azekka ad ttuêasben zdat n lilahat… ukud amezruy… u taâkemt igelliden-agi-d tin ééayen fell-asen… £ef waya ur ilaq ara ad brun i îîbel deg waman. A n-velbe$ seg-m a Untigun a txemmev ulammer cwiî $ef tagara n lec$al-agi i txedmev. Anâam nekk steârfe$ d akken d kem i d Untigun, yelli-s ugellid Udib... D lêeqq-im a d-terrev ttar n baba-m d gma-m. Lameâna ur tettu ara kemmini d tileméit yesâan lmusteqbel yelhan. Yerna Himun iêemmel-ikem am laâmer-is. U tamdint n Tab teêwao win ara yeîîfen amviq-iw. êûu va$enni tamdint-nne$ ur tesâi ara lfayda di tmettant-im. £ef waya ur îîalabe$ ara seg-m i wakken a twadfev s yiman-im $ef loal n lehna ara d-yilin gar imezda$ n temdint n Tab. Mebla ma tettuv anekcum-im di îîaâa n âemmi-m i yettusemman d agellid. A kem-nhu$ i wakken a tbaâdev $ef taktiwin n lfetna ukud îîrad. U ma yella dayen akk i yi­ 37 ­

Untigun

txedmev, atan si tama-w semmêe$-am seg wul yeûfan. Lameâna êader anda tessuffu$ev lbavna-m. Ma d nekk am akken i m-d-nni$ ad kkse$ si ddunit tlata iâessasen-nni i kemyeîîfen. Ruê tura u$al $er texxamt-im. êbes ur iyi-d-ttmuqul ara s isekkuden-nni i ineqqen ! UNTIGUN Aql-i tura ad ruêe$ (Üûut n tikli ) KARYUN Untigun ! êbes. Tawwurt n texxamt-im maççi ar tama-agi i tella ! UNTIGUN (A tebded, a t-id-twaoeb s rzana) D lwaoeb fell-i i wakken ad neîle$ gma.

KARYUN Atan a teîîalabev awez$i. Ëûu ur tettmagarev ara si cce$l-agiinem siwa isennanen d l$ella réagen. UNTIGUN D annect umi zemre$, u yal ta$awsa i nezmer a tt-nexdem tewjeb fell-a$ lxedma-s. KARYUN Lameâna ini-yi-d, tumnev s tidet s dfina ukud ccurut-is unûiben ? U tetêeqqev d akken rruê n gma-m ad yeqqim ad yettezzi deg yigenni mebla aêbas madam tafekka-s mazal-itt tâerra u da$enni ur tettwanîel ara ? U loanaza irehbaniyen yesseqdacen akk lmeyytin, d acu ara tiniv deg-sent ? Ayadra tsellev-asen ttawin-d akka lefwatteê $ef lmeyytin di temdint n Tab. Ma twalav-ten ttawin-d ccna, iqerra-nsen ttêerriken-ten zelmev yeffus ? yella melmi i tent-twalav s$uûden di tikli-nsen mi ara awin lmeyyet s aéekka-s, amzun akkenni ugaden ?
­ 38 ­

Untigun

Imiren ad ttnecraêen u a ten-naf ttafen lbenna meqqren mi ara tessen anaâ n lmeyyet, amzun acemma ur yevri ! UNTIGUN Anâam, nekkni éerre$-ten u ttwali$-ten. KARYUN Ayadra kemmini txemmev cwiî ma yella d$a gma-m ye$lin gar ifassen-nsen u yeééel zdat-sen u nitni qqaren fell-as ayen ur fhimen ara ? Ur d-yusi ara di lbal-im i wakken a tsu$ev deg wudmawen-nsen i wakken ad ssusmen u ad îîfen iberdan-nsen UNTIGUN Anâam, xemme$ d ayagi irkel, lameâna d acu ara txedmev ? D tagi i d lâadda n lejdud-ne$. KARYUN Ay$er ihi tu$alev kemmini tettweddifev iman-im ar lmuûayeb u ssebba ahat imi êerrme$ gma-m si ûûenf n loanazat-agi. Ini-d mmeslaye$... U kemmini teêûiv s timmad-im belli ur d-ttawint ara lfayda i rruê n gma-m ? Ne$ teb$iv s nnmara-agi-inem i wakken ad yekreh wegdud u ad yeffe$ vvedd-iw. UNTIGUN Ala, maççi d wagi i ssarme$. KARYUN Ma yella ur teqsidev ara agdud, i wacu txedmev ayagi merra ? UNTIGUN Ur tesâiv i wumi t-xedme$. Lameâna xedme$-t i yiman-iw i wakken a s-ddu$ di leb$i i wul-iw. KARYUN Ëbes kan a kem-muqle$ mile ! D tidet teb$iv a temmtev u kemmini mazal-ikem meééiyev ? UNTIGUN
­ 39 ­

Untigun

Ur iyi-d-steqsay ara $ef wayen b$i$. Ur êwaoe$ ara leênana-k. U $as xdem ayen i k-d-yehwan deg-i ma telliv d$a d argaz. D ayagi kan i îîalaba$ seg-k. KARYUN Lameâna nekk b$i$ kan a kem-sellke$ si lmut. UNTIGUN Keçç d agellid, tettarrav iman-ik tzemrev i kulci. Nekk a k-ini$ belli ur tezmirev ara ad iyi- tseyyfev $ef îîaâa-k. KARYUN A tcukkev ayagi deg-i a yiwet n tmecrart! UNTIGUN Ur tesâiv d acu tzemrev a t-txedmev êaca ma tenfiv-iyi. U nekk b$i$ ad mmte$. KARYUN £as a lukan a kem âettbe$ laâtab ameqqran ? UNTIGUN Ay$er ? Ahat ad ttru$ u a n-velbe$ seg-k asulef ? A k-ggalle$ s wayen akk iss ttamne$ ar d ad u$ale$ ar cc$el-iw i d-bdi$ mbaâd mi ara êlun leoruê i d-teooiv deg-i .a win ur nesâi tissas n yergazen. KARYUN Ëbes ad ttekki$ $ef i$alen-im. A tamecrart d acu i d iswi $er i tessaramev a tawvev ? UNTIGUN Äoo-iyi. Tixxer-iyi s yinna.Serreê i yifassen-iw. Atan tqerêeviyi s ufus-ik. KARYUN Ëbes ad ttekki$ $ef i$allen-im mliê. Ala, ala ur m-îîelliqe$ ara. D nekk i izemren, ma d kemmini ur tesâiv ara tazmert zdat-i.
­ 40 ­

Untigun

UNTIGUN (S ûûut aâlayan ) Ay ! KARYUN (Ad yefreê ) Akkagi i d-tewwi fell-i a m-xedme$ di lâiwav ad am rre$ lâesker-iw i wakken a kem-n$en. UNTIGUN Tserrêev-iyi tugadev keççini si tmen$iwt-iw. KARYUN Berka-yi si tmen$iwt ! Ttsaâafe$ seg wasmi n$i$ gma-m. Yerna mmi iêemmel-ikem, yeâceq deg-m. Ihi ur ttili ara d ssebba n ccqa n mmi ara iêeznen mbaâd mi ara isel belli n$i$-kem. Berka-yi si leêzen d leâtab ! UNTIGUN Ala a Sidi ! £as êûu d akken nekkini smenyafe$ tamettant $ef tudert. U keçcini ur iwalem ara a k-yessiwev lamer-ik ar talast-agi. Lameâna ilaq-a$ a nkemmel s tissit ayen yellan di lkas alamma yekfa. KARYUN Lameâna teêûiv s tidet ayen i twaddfev s rruê-im ? ur teériv ara d akken gma-m yella d amecrar, u d lâaûi n baba-s, u d lxayen n tmurt-is. UNTIGUN Ala, ala, ur ttamne$ ara s wayen akk i d-tenniv keçç d akeddab. KARYUN Ayen kemmini tesse$rev aqerru-m, tugiv a teooev le$rur-im. UNTIGUN D acu i d lfayda si tmucuha-k i d-tessawalev ? KARYUN

­ 41 ­

Untigun

Acku wala$-kem t$elvev. Ur am-ilaq ara a teqqimev $ef liêala-agi ideg telliv. Kemmini am tin i$erqen di tirga ur nessuffu$. UNTIGUN Têesbev-tent keççini d tirga lameâna $ur-i d tidet. KARYUN Akka i d taqcict tamcumt ! Tixxer-ikem i taktiwin-agi tiberkanin. Mmekti-d Himun d rrezg-ara tidirev yid-is. UNTIGUN (A tsu$ s tmesxir ) Rrezg ! KARYUN Ulac wi âzizen am netta. UNTIGUN Ayadra d acu i d aêric-iw si rrezg-agi ? Ulac tameîîut ara yethennin alamma d Untigun tameêqurt ! Acêal i s-ilaqen a tâebbi si leâtab i wakken a tt-id-iûaê yiwen n weêric mecîuêen si rrezg ? £ef anwa i s-ilaqen a teskiddeb ? I wimi ara tecmumeê ? anwa i wumi ara tanef ad yemmet deg wemviqis? KARYUN Berka! berka seg yimeslayen-agi. UNTIGUN Ala ! ur ssusume$ ara. KARYUN Têemmlev Himun ? UNTIGUN Anâam, êemmle$-t ma yella yekcem ul-is d aéru u da$enni ma yella d ileméi yettaîîafen deg wawel-is am nekkini. Lameâna Himun, ma yella iban-iyi-d d argaz am menwala u yeqqar kan
­ 42 ­

Untigun

anâam i yal ta$awsa ara yevrun yid-s, u iberru i uqerru-s i tlufa n ddunit, atan di teswiât-agi a t-kerhe$. KARYUN Berka! Berka ! Ur teériv ara lmeâna n wayen i d-teqqarev ? UNTIGUN Nek maççi d taderwict am akken i teêûiv a lxayen ! KARYUN Susem ! susem, ne$ ma ulac ma slan-am-d iâessasen yelzem-iyi a kem-fke$ i nitni. UNTIGUN D wagi i qesde$ ay amakrav KARYUN Susem (Ad yeârev a s-i$umm imi-s ). UNTIGUN (A tekker, a tettexbibiv ) Aha! aha ay amcum siwel i yiâessasen-ik. (Üûut n tikli a d-yettqerrib ar wanda tella Untigun ukud agellid Karyun ). LYASMIN (A tsu$ ) Untigun ! UNTIGUN D acu i teb$iv $ur-i ? LYASMIN Semmeê-iyi a weltma Untigun, semmeê-iyi. Aql-i tura zdat-m u ayen i$ef a yi-d-tamrev a t-xedme$. U$alent-iyi-d dayen tissas-iw. Aql-i wejde$ i wakken ad ddu$ yid-m. UNTIGUN Sani ara truêev yid-i ?
­ 43 ­

Untigun

LYASMIN Ulamek ara ddre$ mbaâd tamettant-im ! UNTIGUN Kemm textarev tudert, ma d nekk d lmut eoo-iyi s imeîîawenim ur nesâi sser. Lemmer i d-tusiv yid-i i wakken a nenîel gma-tne$ iv iâeddan tili ulukan s umured a d-truêev i wakken a d-teskeflev akal s waccaren-im. U iâessasen di taggara a kem-îîfen, lameâna kemmini, tura, ur tesâiv ara zzher. LYASMIN Atan ad ru$ yid-m azekka. UNTIGUN Sell-iyi-d a Karyun, sell-d, nettat da$enni atan a teffe$ abrid. Anwa i yeéran ahat ayagi ad ya$ agdud merra. Imiren imdanen merra a d-asen $ur-k i wakken a k-n$en. KARYUN (Ad yessiwel âla$ila ) Iâessasen ! Awit-tt ! UNTIGUN Lêemdulleh imi tesâiv tissas a Karyun. (Üûut n iâessasen mi ara d-kecmen ad awin Untigun) LYASMIN Untigun... Untigun... (A teffe$, nettat a tettu$u deffir-sen).

Lmusiqa
HIMUN (A d-yekem s lem$awla, ad yettu$u) A baba ! a baba! KARYUN (A t-yemmager, ad isellem fell-as) A mmi ttu-tt. Ttu-tt a Himun. HIMUN
­ 44 ­

Untigun

Keçç d ameslub a baba ? Wwi$-ak-d Rebbi… KARYUN Äerve$ i wakken a tt-id-sellke$ si lmut a Himun. Ulac abrid ur s-d-wwi$. A k-d-ini$ tidet, ur k-têemmel ara. Lemmer i ktêemmel tili a ttan textar tudert. Lameâna nettat textar lmut. U tesmenyaf tuff$a n leâqel ! HIMUN (Ad isu$). Lameâna atan twalav mi tt-wwin iâessasen s axxam n ccreâ. Baba, ârev a ten-têebsev i wakken ur tt-ttawin ara. KARYUN Dayen tenîeq-d, u tefveê-d sserriya armi tamdint n Tab irkel taâlem s lec$al-is n diri. U teb$a a ten-texdem. U nekkini bessif fell-i a s-gezme$ aqerru. HIMUN Qall-iyi. (Ad ssusmen di sin. yal yiwen seg-sen ad yettmuqul ar wayev ). Ur tezmirev ara a tt-tqilev, u a s-tsemmêev ? xemmen, xemmem a baba. KARYUN (Ad yettmeslay weêd-s ) Amek ara xedme$ ?! Imdanen merra a s-inin agellid-nne$ d bu maêyaf. Isemmeê-as imi d taxvibt n mmi-s. Ala, ala ur zmire$ ara. Himun: i ma yella âawne$-tt i wakken a terwel iv-agi ? Imezda$ n Tab ukud wid yettidiren di leqser $ur-sen akk lexbar s taluft-agi. U nutni tura îîalaben lmut n Untigun. £ef ayagi a mmi ur zmire$ ara. HIMUN A baba, wigi i d-tbedrev ur tesâiv i ten-id-iweqâen deg wayen yevran. D keçç, s timmad-ik i izemren a tgezmev di rray. KARYUN Anâam, d nekk i d agellid, lameâna lqanun ur zmire$ ara a txalfa$. £af ayagi tewwi-d fell-i a t-nefde$.
­ 45 ­

Untigun

HIMUN A baba, nek d mmi-k. èri$ ur tezmirev ara a tt-teooev. yerna, êûu ur a k-d-tewwi ara a tt-teooev gar ifassen n lâesker-ik. KARYUN Ala a Himun. Ala a mmi. Sâu tissas d ûûber Untigun ur ilaq ara a tt-tidir. êseb-itt tura seg wid i $-yeooan, mebla ma nu$al a tnéer. HIMUN Amek i d-yusa di lbal-ik d akken zemre$ ad idire$ mbaâd lmut-is ? Amek ? Ahat tenniv-as di lxaîer-ik : mmi ad yeûber mebla Untigun ? Ala! ala! ur zmire$ ara ad iyi-ssedhun imeslayen nwen yeççuren d nqur ukud txidas. KARYUN Tewwi-d fell-ak a temmagrev tudert-agi tajdidt s rrva, u yal yiwen seg-ne$ ad i$ellet kan ayen i s-d-yemger lbext-is. £ef waya tewwi-d fell-as ad yeûber i wayen yuran di twenza-s. Aql-ak tura tbeddev zdat-i, u imeîîawen-ik ttazzalen d leêmali ma d ul-ik yettquddur d nnfiv. Lameâna vemâe$ i tikkelt taneggarut, acku ma tzegrev amnar n tewwurt ur tettâeddi ara yiwet tsaâet kan alamma tettuv kulci. Ayen yuran yevra. HIMUN (Ad yini s leâqel ). Dayen yekfa kullec. Tenneqdaâ tebnanayt ! KARYUN Ur êekkem ara fell-i a Himun. Ur iyi-ssevfar ara a mmi. HIMUN (Äla$ila ) Loetta-nni yeqwan, lli$ ttwali$ zik mi lli$ d aqcic amectuê. U keçç d bab-is bu tissas-nni i yellan yettawi-yi gar ifassen-is ne$ $ef yi$il-is. U yettarra fell-i lemcav, ayadra mazal-it am zik yeqwa ? Timucuha d toennatin-nni yessewhamen i telliv tessawalev-yi-tent-id deg wuivan n cctawi seddaw tafat n lmeûbaê, yak seg-k akk i sent-selle$ ? KARYUN
­ 46 ­

Untigun

(S leênana ) Anâam a Himun. HIMUN Ledd-nni d tissas i tkesbeb. Rnu idlisen i iâemren s waûûaven wigi irkel i wakken a nawev ar yir tagnit. D wagi umi tsemmav tirrugza ukud rrezg i $er yessawev wemdan di taggara n tudert-is ? KARYUN Anâam a Himun. HIMUN (A d-isu$ âla$ila am weqcic-nni amecîuê u ad ye$li gar ifassen n baba-s ). A baba, a baba ur zmire$ i wayen umi selle$ ukud ayen i d ttwali$, ur iyi-teswalfev ara layas. Lameâna ass-a aql-i remle$ deg-s ! Ini-d ! Nîeq ! Ay$er akka i tbeddev zdat-i, u tiririt-ik siwa anâam ? Nekk âudde$-k mazal-ik tzemrev u teqwiv am akkenni k-ttwali$ mi lli$ d amecîuê ! A baba! wwi$-ak-d Rebbi. Acêal i tâeoobe$ seg-k… u mazal-iyi ttamne$ s wayen akk i yi-yeooaooan ad tâeooebe$ yis-k. KARYUN Bezzaf ivul wetâeooeb-ik seg-i. Muqel-d $ur-i mliê. Qqaren : amdan ur yettu$al ara d argaz aêeqqani alamma mbaâd mi ara yemqabal d baba-s udem s udem. HIMUN (Ad isu$ ). Untigun! Untigun! (Ad yeffe$ u netta yettazzal. Üûut n tikli ) LEWZIR (Üûut n tikli mi ara d-yekcem ) Karyun yeffe$ mmi-k am umeslub, ur tezmirev ara a t-trafqev ? KARYUN Anâam, meskin iêemmel-itt mliê. LAWZIR
­ 47 ­

Untigun

Karyun, tewwi-d fell-ane$ a nexdem kra i wakken a nessemsawi lumur. KARYUN Tura ur zmire$ ad xedme$ acemma. LEWZIR Ul-is yettwajreê. KARYUN (S nnehta ) Anâam, ulawen akk n yemdanen ttwajerêen.

Lmusiqa
AMSIWEL A d-tekcem Untigun $er texxamt ideg ttnejmaâen ixeddamen ugellid. Imiren laâsaker ad âerven a ttêebsen, lameâna nettat a tebdu a tettu$u deffir tewwurt u a tevleb i wakken a teédem $er zdat. IÄESSASEN (Lwaêid ) A Sidi Sselîan teédem-d fell-ane$ mebla ma tugad ! UNTIGUN Karyun ur yeb$i ara ad wali$ tiqudam-nsen ne$ ad sle$ i leâyav-nsen. Ur êemmle$ ara a d-tezg tiî-iw ula $ef yiwen segsen. Berka-yi ad mmte$ s lamer-ik, vleb seg-sen i wakken ad iyi-ooen. KARYUN Aql-i ad ff$e$. rret iâessasen $ef tewwurt. Ff$et akk si texxamtagi. Ma d keçç ay aâessas qim yid-s. (Üûut n tikli. Üûut n tewwurt ) UNTIGUN Mazal-ik keçç dagi ? AÄESSAS
­ 48 ­

Untigun

Anwa ? Nekk ? UNTIGUN D keçç i d udem aneggaru ara wali$ ? AÄESSAS £ef akken cukke$. UNTIGUN Ziken-iyi-d udem-ik i wakken ad têeqqe$ deg-s. AÄESSAS Ad beâde$ fell-am axir, yerna berka-kem s tmesxir-im. UNTIGUN D keçç i yi-yeîîfen u teqqaqdev-iyi meqbel tasaâet kan. AÄESSAS Anâam d nekk. UNTIGUN Tvurrev-iyi s ccedd-ik. Tugadev ma ulac a k-rewle$. AÄESSAS Ur éri$ ara, ur éri$... Lameâna lli$ têeqqe$ belli kemmini ma trewlev gar ifassen-iw, êûu nekkini u ttsellike$ ara si lmut. Ala a Lalla ! ula d kemm, taggara-m ad tili am nekk. UNTIGUN (Äla$ila ) sell-iyi-d. AÄESSAS Anâam, d acu ? UNTIGUN Nekk atan ad mmte$, yerna ur ttâeîîile$ ara (Ur s-d-yettarra ara, tasusmi a tezreâ amkan-nni )
­ 49 ­

Untigun

UNTIGUN Tcukkev belli tuff$a n rruê si tfekka qerriê ? AÄESSAS Ur éri$ ara nekkini, ur jerrbe$ ara. Lameâna laâsaker i ijerêen deg wennar n îîrad llan ttnazaâen si leoruê-nsen. UNTIGUN Amek ad yi-n$en ? AÄESSAS Ur éri$ ara. Lameâna imi ugaden idammen-im ad ssamsen tamdint, sli$ i yemdanen qqaren a tt-neîlen deg yiwet tesraft. UNTIGUN D tamuddurt ? AÄESSAS Ah!… ur éri$ ara. Tagi d ta$awsa tamezwarut imiren… UNTIGUN (A t-tesnehmuy ). D tamuddurt… D tamuddurt. weêd-i di îîlam… D nekk ara yettuneîlen deg yiv-nni ideg ara ddu$ d tislit… êbes a d-ldi$ tawwurt (A telêu. Üûut n weftaê n tewwurt. A d-kecmen iâessasen ) AÄESSAS Lêu ! Ay$er i d-tu$alev $er deffir ? Ddu kemm d iâessasen-agi. UNTIGUN Velqet-iyi ! velqet-iyi ! AÄESSAS A m-qqare$ êerrek ! Lêu ! yewwev-d wass-im a tamcumt. (Leûwat n tikli yeqwan )
­ 50 ­

Untigun

Lmusiqa
AMSIWEL A d-yekcem Lewzir u ad ileêêu di tlemmast n texxamt. Di tesga n texxamt-nni a d-tas tgellidt u a tebdu a treggem, a tettzewwiq leêrir u nettat zzint-as-d tqeddacin-is. LEWZIR (Ad ihedder wehd-s ) Ah! n$an-tt, âedmen-tt, helken-tt, tweddef rruê-is loal n taktiwin-is. Untigun meskint ah $ef wigad iâefsen imdanen. Üaêêa deg yigelliden iâeqqren. B$an wiyav merra a sen-rkaân, ad ûubben iqerra-nsen zdat-sen… Untigun… ur teqbil ara tudert n liser lameâna tesmenyaf tiririt n ttar. Textar a wal n lêeqq ukud leâdel. U $as akken textar a temmet $ef waya, lameâna temmut d taêurrit. Azekka wissen ma ad su$en idamen-is ne$ temmut am tadla teçça tileft ? Ala, ala. D awez$i… Loettat ttmettatent u fennunt, ma yella d taktiwin ttegrayent-d; tasuta tettak-itent i tsuta-nniven. AMERSUL (A d-yekcem, s zzerb, a d yessiwel ) Tagellidt? Anida-tt tgellidt? LEWZIR D acu teb$iv seg-s ay amersul ? D acu i d asali amaynut i s-dtewwiv ? TAGELLIDT Qerreb-d ay amersul ! D lxir kan ? D acu i d asali ajdid i $-dtewwiv ass-agi ? Qerreb-d u hder-d mebla ma teffrev fell-i acemma. AMERSUL D yir asali a Lalla. Yevra-d waya di tewwurt n temdint, deg wennar ideg d-yettili weroam… Llan yemdanen a reoomen Untigun i yeâûan, Mbaâd mi tt-deqqren $er yiwet tesraft wessiâen. Werâad kfan cc$el-nsen armi nesla i nnhati a dttalint si zdaxel n tmeqbert. Yella ugellid Karyun yid-ne$ u yesla i wayen umi nesla nekni. S wakka d$a i d-te$li fell-ane$ yiwet tsusmi yessewhamen u yal yiwen seg wid yellan dinna
­ 51 ­

Untigun

yesbeggen-d l$iv-is si ûûut-agi i d-iteff$en si tmeqbert lad$a mi êûan irkel ûûut-agi maççi d ûûut n Untigun lameâna d ûûut ajdid iteffe$-d si lqayan n tesraft-nni. Tamu$li irkel tezzi $er ugellid u nitni dehcen merra. £ef waya agellid Karyun ula d netta yenâetbar imi yesla i ûûut yettarra-d “êebset, êebset, kkset iéra, refdet-ten fell-i”. Imiren yebda ugellid ukud iqeddacen-is, s lem$awla tameqrant ttekksen iéra u tidi tettazzal $ef yenyirennsen ma d idammen ttuddumen seg yifassen-nsen. Mbaâd mi yetti iéra tban-d Untigun di lqayan uéekka tettwaxneq s lexyuv ikuban-is ma d Himun yekna zdat-s, yeîîef deg yi$allen-is a yettru, a yettu$u u yeddewwir aqerru-s di tfunart n Untigun yeéélen, imi yenêerrak taérut-nni tameqrant, yessawev Karyun ad yers $er tesraft u ad yekcem $er zdaxel-is armi ur tesâiv i dibanen seg-s siwa ccâer-is acebêan di tebrek n îîlam uéekka. S wakka i yebda a d-ireffed mmi-s Himun i wakken a t-idyessuffe$ si tesraft yeârev a t-iqenneâ i wakken a s-ya$ awal. Ula d aêiwet iêawet-it, lameâna Himun ur d-yessemêes ara. Mbaâd imi yezâef yemme$ idegger-d baba-s. Isqeâd lqedd-is, yerfed aqerru-s, yessusef baba-s. Yessuffe$-d ssif di tjuxrit-is, qrib i yen$a baba-s lemmer ur d ineggez ara $er berra n tesraft. Ma d Himun imuqel deg-s s yiwet tmu$li yeççuren d leêqed s imir-nni yerfed ssif-is. U s leâqel-is, s yiwen wul iwerrken d rraêa. Mebla ma yenna-d awal yessekcem-it deg uâebbuv-is u s wakka i ye$li d amattul u yeééel d lmeyyet $er tama n Untigun. Tagellidt (Urdis, a tsu$ u a tessiwel ). Himun ! A mmi ! (A tefsex ) LEWZIR D AMERSUL Tagellidt attan tefsex. yallah a tt-nerfed $er daxel (Üûut n tikli). LEWZIR Akka i d lmuûiba. Akken i d tawa$it tameqqrant i d-ye$lin fellane$... i Tgellidt… ur tt-twalav ara amek i teêdaqer $ef mmi-s yemmuten ? ur d-tenîiq ara ula s yiwen wawal. AMERSUL Tessewhem-iyi aîas s liêala-s. Ur cukke$ ara a teqqim di ûûraya-agi mbaâd mi tesla s lexbar n tmettant n mmi-s.
­ 52 ­

Untigun

Lameâna nekk ssne$-tt d tabergazt tesâa tissas u d tasebbart. Maççi d lmusiba-agi i d-ye$lin fell-as ara s-yesruêen leâqel-is. LEWZIR Ur éri$ ara… ur yedrig ara fell-ak d akken afsax-agi-ines ssebba-s d leêzen-is ameqqran $ef mmi-s yemmuten. Yerna ahat ula d taggara-s a tili dir-itt. AMERSUL Balak ahat keçç tesâiv lêeqq… Di tazwara ad ruêe$ a tt-wali$ i wakken ad ére$ d acu i yedewwiren di lxaîer-is. LEWZIR Ruê (Üûut n tikli, metwal tewwurt ) LEWZIR Hata ugellid yusa-d s timmad-is, yewwi-d gar ifassen-is mmi-s ur nuklal i yemmuten $ef loal n leêmala-s izaden i Untigun. (Üûut n tikli ugellid Karyun qbala s anda yella lewzir ). Karyun (Ad yetqelleq u ad yessers mmi-s $ef yiwet îîabla ) A tawa$itiw… A tawa$it-iw… s leêmaqa-inu d tuff$a n leâqel-iw… Muqlet… muqlet amek u$ale$ d aqettal n wayen âzizen fell-i. A yir taggara ideg d-ggri$... ah! a mmi âzizen, akken kan i dtessefkev $er ddunit, temme$-d tmettant am tmedda teêweû-ik gar-ane$... D nekk i d vvalem a mmi Himun! maççi d keçç. LEWZIR Lameâna a sidi Sselîan ur k-tenfiâ ara nndama tura. KARYUN A chal i ndemme$! Armi d tura i d-wwi$ s lexbar s lmuûiba i d-ye$lin $ef uqerru-w am ssiâqa i d-ooan ijujah n tmess deg wul-iw i yessexsin tafat n tudert-iw. (Üûut n tikli a d-yettaé ). A ttwali$ amersul ata $ur-ne$. AMERSUL (Ad ilehhet u s ddhica ara d-yini ) D lmuûiba…. D lmuûiba a sidi Sselîan.
­ 53 ­

Untigun

KARYUN D acu i yevran mbaâd aya-gi ? Ayadra tella lmuûiba i$elben lmuûiba i yevran yid-ne$ ? AMERSUL Tagellidt a sidi Sselîan… yemma-s n weqcic-agi i yeélen… tameîîut-ik a sidi Sselîan! KARYUN D acu i tt-yu$en ? AMERSUL Temmut, ten$a iman-is… tezla iman-is. KARYUN A Rebbi… A Rebbi… D keçç i d ameqqran d keçç i d lêakim… thelkev-iyi… tveggrev-iyi.

­ 54 ­

Tiérigin n Usqamu Unnig n Timmuz$a Editions du Haut Commissariat à l'Amazighité ‐o‐O‐o‐ Collection “Idlisen­nne$ ”
01‐ Khalfa MAMRI, Abane Ramdane, ar taggara d netta i d bab n  timmunent, 2003 (Tasuqelt Äebdennur ËAO SAÄID d  Yusef  MERRAËI ) 02‐ Slimane ZAMOUCHE, Uvan n tegrest, 2003. 03‐ Omar DAHMOUNE, Bu tqulhatin, 2003. 04‐ Mohand Akli HADDADOU, Lexique du corps humain, 2003. 05‐ Hocine ARBAOUI, Idurar ireqmanen (Sophonisbe), 2004. 06‐ Slimane ZAMOUCHE, Inigan, 2004. 07‐ S. HACID et K. FARHOUH, Laûel ittabaâ laûel akk d :  Tafunast igujilen, 2004. 08‐ Y. AHMED ZAYED et R. KAHLOUCHE, Lexique des sciences de la terre et lexique animal, 2004. 09‐ Lhadi BELLA, Lunoa, 2004. 10‐ Antoine de St EXUPERY, Le Petit Prince, 2004 (Tasuqelt Ëabib  Allah  MANÜURI, Ageldun amecîuê) 11‐ Djamel HAMRI, Agerruj n teqbaylit, 2004. 12‐ Ramdane OUSLIMANI, Akli ungif, 2004. 13‐ Habib Allah MANSOURI, Amawal n tmazi$t tatrart, édition revue et augmentée, 2004. 14‐ Ali KHALFA, Angal n webrid, 2004. 15‐ Halima AIT ALI TOUDERT, Ayen i $­d­nnan gar yetran, 2004. 16‐ Moussa OULD TALEB, Mmi­s n igellil, 2004 (Tazwart :Yusef  MERRAËI) 17‐ Mohand Akli HADDADOU, Recueil des prénoms amazighs, 2004. 18‐ Nadia BENMOUHOUB, Tamacahut n Bas$ar, 2004. 19‐ Youcef MERAHI, Taqbaylit ass s wass, 2004. 20‐ Abdelhafidh KERROUCHE, Te$zi n yiles, 2004. 21‐ Ahmed HAMADOUCHE, Ti$ri n umsedrar, 2004. 22‐ Slimane BELHARET, Awal $ef wawal, 2005. 23‐ Madjid SI MOHAMEDI, Afus seg­m, 2005. 24‐ Abdellah HAMANE, Merwas di lberj n yiîij ­ aêric I, 2005. 25‐ Collectif, Tibêirt n yimedyazen, 2005. 26‐ Mourad ZIMU, Tikli, tullisin nniven, 2005.

27‐ Tayeb DJELLAL, Si tinfusin n umaval, 2005. 28‐ Yahia AIT YAHIATÈNE, Favma n Summer, 2006. 29‐ Abdellah HAMANE,Merwas di lberj n yiîij ­ aêric II, 2006. 30‐ Lounes BENREJDAL, Tamacahut n bu yedmim, 2006. 31‐ Mezyan OU MOH, Tamacahut n umeksa, 2006. 32‐ Abdellah ARKOUB, Nnig wurfan, 2006. 33‐ Ali MAKOUR, Ëmed n ugellid, 2006. 34‐ Y. BOULMA & S. ABDENBI, Am tmeqqunt n tjeooigin, 2006. 35‐ Mohand Akli SALHI, Amawal n tsekla, 2006. 36‐ O. KERDJA & A. MEGHNEM, Amawal amecîuê n ugama, 2006. 37‐ Ali EL‐HADJEN, Tudert d usirem, 2006. 38‐ Hadjira OUBACHIR, Uzzu n tayri, 2007. 39‐ Djamal BENAOUF, Di tmurt uâekki, 2007. 40‐ Akli OUTAMAZIRT, Targit, 2007. 41‐ Mohamed Salah OUNISSI, Tametna n umenzu, 2007. 42‐ Ramdane ABDENBI, Anagi, 2007. 43‐ Ramdane LASHEB, Ccna n tulawin $ef îîrad 54/62, 2007. 44‐ Said CHEMAKH, Ger zik d tura, 2007. 45‐ Said IAMRACHE, Timenna n Saâid Iâemrac, 2007. 46‐ Mohamed MEDJDOUB, Baba Carlu, 2007. 47‐ Nadia BENMOUHOUB, Tafunast igujilen, 2007. 48‐ Ali MOKRANI, Agama s tugniwin, 2007. 49‐ Fatma ELKOUCHA, Tamedyazt n Yasmin, 2007. 50‐ Naima HADJOU, Amennu$ n tudert­iw, 2007. 51‐ Hocine LAOUES, Gar umqadmu d umnelti, 2007. 52‐ Omar KHAYAM, Rubaâiyyat, 2007 (Tasuqelt Äebvella ËAMAN) 53‐ Ferdinand DUCHENE, Tamilla, 2007(Tasuqelt Ëabib Allah  MANÜURI ) 54‐ Slimane ZAMOUCHE, Agellil akk d ineffuten yelhan, 2007.

Actes de colloques

‐ Actes des journées d'étude sur « La connaissance de l'histoire de l'Algérie », mars 1998. ‐ Actes des journées d'étude sur « L'enseignement de Tamazight », mai 1998. ‐ Actes des journées d'étude sur « Tamazight dans le système de la communication », juin 1998. ‐ Actes des journées d'étude sur « Approche et étude sur l'amazighité », 2001. ‐ Actes du colloque sur « Le mouvement national et la revendication amazighe », 2002. ‐ Actes du colloque international sur « Tamazight face aux défis de la modernité », 2002.

‐ Actes des séminaires sur la formation des enseignants de Tamazight et l'enseignement de la langue et de l'histoire amazighe, 2003. ‐ Actes des stages de perfectionnement pour les enseignants de tamazight, mars 2004. ‐ Actes du colloque sur « Le patrimoine culturel immatériel amazigh », 2006. ‐ Actes du colloque sur « Le libyco‐berbère ou le Tifinagh ; de l'authenticité à l'usage pratique », 2007.

Revue « Timmuzgha »
Revue d'études amazighes du Haut Commissariat à l'Amazighité : N° 01, avril 1999, ‐‐‐‐‐ N° 18, mai 2008.

Autres publications
‐ Chafik MOHAMED, Aperçu sur trente trois siècles de l'histoire des imazighènes, 1997. ‐ Annuaire des associations culturelles amazighes, 2000. ‐ Idir El‐Watani, L'Algérie libre vivra, 2001. ‐ Mohand Oulhadj LACEB, La phonologie générative du kabyle : l'emphase et son harmonie. Tome 1, Histoire et fondements d'un débat argumentaire, 2007. ‐ Mohand Oulhadj LACEB, La phonologie générative du kabyle : l'emphase et son harmonie. Tome 2, Analyse et représentation phonologique, 2007. ‐ Collectif, Mouloud FERAOUN, Evocation, Actes du Colloque, 2008. ‐ Catalogue des publications du HCA.

Consultings
‐ Kamel BOUAMARA, Nekni d wiyiv, 1998. ‐ Mouloud FERAOUN, Ussan di tmurt, 1999 (Tasuqelt Kamal  BUAMARA) ‐ Nora TIGZIRI ‐ Amar NABTI, Etude sur « L'enseignement de la langue amazighe : bilan et perspectives », 2004. ‐ Iddir AMARA, Les inscriptions alphabétiques amazighes d'Algérie, 2006. ‐ Kemal STITI, Fascicule des inscriptions libyques gravées et peintes de la grande Kabylie, 2006. ‐ Mohand Akli HADDADOU, Dictionnaire des racines berbères communes, 2006/2007. ‐ Abdellah NOUH, Glossaire du vocabulaire commun au Kabyle et au Mozabite, 2006/2007. ‐ Sadaq BENDALI, Awfus amaynut n tutlayt tamazi$t, 2007. ‐ M'hammed DJELLAOUI, Tiwsatin timensayin n tesrit  taqbaylit, 2007. ‐ Kamel BOUAMARA, Amawal n tunu$in n tesnukyest, 2007.

‐ Moussa IMARAZENE, Manuel de syntaxe berbère, 2007. ‐ M'hammed DJELLAOUI, Tiwsatin timensayin n tmedyazt  taqbaylit, 2007. ‐ Moussa IMARAZENE, Timâayin n leqbayel, 2007. ‐ Nora BELGASMIA, L'expression écrite en tamazight, 2007. ‐ Mouloud LOUNAOUCI, Projet de création d’un Centre de terminologie amazighe, TERAMA, 2007.

Cet ouvrage est publié dans le cadre de la collection “Idlisen-nne$” Initiée par la Direction de la promotion culturelle du Haut Commissariat à l'Amazighité

© Tous droits réservés Conception et PAO :

Déprt Légal : 275­2006 ISBN : 9961­789­45­8

Achevé d'imprimer sur les presses de

Les Oliviers
Tizi­Ouzou Tel : 026­21­07­19 Fax : 026­21­95­40