Projekt UoK, draft 1 z 21.10.2013 r.

PROJEKT USTAWY o cenie stałej na książki Art. 1. Ustawa ma na celu ochronę książki jako dobra kultury, zapewnienie jej szerokiej i stałej dostępności na terenie kraju, zapewnienie urozmaicenia dostępnej oferty czytelniczej, propagowanie czytelnictwa jako narzędzia rozwoju intelektualnego i kulturalnego jednoski i skutecznego sposobu budowania kapitału społecznego oraz wspieranie różnorodnej i ambitnej twórczości literackiej. Przepisy niniejsze mają na celu także stworzenie ram dla funkcjonowania rynku książki w Polsce, w tym umożliwienie budowania zróżnicowanej oferty kanałów dystrybucji przy jednoczesnym utrzymaniu kanałów tradycyjnych.

Art. 2. 1. Wydawca i importer są zobowiązani do ustalenia, przed wprowadzeniem książki do obrotu, jej ceny obowiązującej przy sprzedaży nabywcy finalnemu, obejmującej wartośd podatku VAT. 2. Nabywcą finalnym w rozumieniu niniejszej ustawy jest osoba, która nabywa książki w celach innych niż w celu dalszej jej odsprzedaży w ramach prowadzonej przez siebie w tym zakresie działalności gospodarczej. 3. Książką jest każda publikacja wydana drukiem w rozumieniu i zakresie wskazanym w symbolach 58.11.1 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. 4. Wydawca i importer nie mogą oferowad sprzedawcom pośrednim gorszych warunków sprzedaży niż sprzedawcom finalnym, których zaopatrują bezpośrednio. 5. W przypadku reimportowania do Polski książki wydanej w Polsce, cena sprzedaży nie może, w okresie obowiązywania ceny stałej zgodnie z art. 7 ust. 2 niniejszej ustawy, byd niższa niż cena ustalona przez wydawcę. Powyższe nie odnosi się do sytuacji importowania książek z paostw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba że obiektywne czynniki, a w szczególności brak rzeczywistej sprzedaży w tym paostwie, pozwalają stwierdzid, iż działanie to miało na celu ominięcie przepisów o cenie stałej na książkę. 6. Obowiązek ustalenia stałej ceny na książkę nie ma zastosowania do: 1) Książek bibliofilskich, charakteryzujących się bardzo wysoką jakością wydania, mających przeznaczenie kolekcjonerskie i wydanych w numerowanym nakładzie, nieprzekraczającym 500 egzemplarzy; 2) Książek artystycznych, których wydanie wymagało wykorzystania metod rękodzielniczych; 3) Książek wydanych na zamówienie, w nakładzie nieprzekraczającym 150 egzemplarzy; 7. Przepisy niniejszej ustawy nie mają zastosowania do sprzedaży książek w ramach ponadgranicznego handlu elektronicznego, chyba że książka odbierana jest przez odbiorcę finalnego na terenie Polski w punkcie wskazanym przez sprzedawcę finalnego.

1

Projekt UoK, draft 1 z 21.10.2013 r.
Art. 3. 1. Ustalona przez wydawcę lub importera stała cena danej książki, obejmująca należny podatek VAT, powinna zostad podana do wiadomości nabywcy finalnego poprzez trwałe umieszczenie takiej ceny na książce. Dodatkowo, każdy wydawca i importer jest obowiązany utrzymywad publicznie dostępny, internetowy katalog wskazujący dokładną datę początkową i koocową obowiązywania stałej ceny danej książki, a także samą cenę zawierającą podatek VAT. 2. Poszczególni importerzy tej samej książki są uprawnieni do ustalenia różnych cen stałych, jeżeli jest to obiektywnie uzasadnione. 3. Dopuszczalne jest ustalenie przez wydawcę zróżnicowanych cen dla tej samej książki w oparciu o obiektywne czynniki różnicujące rodzaj jej wydao, w szczególności wydao w twardej i miękkiej oprawie oraz wydao kieszonkowych. 4. Ustalona cena stała obejmuje wszelkie dodatki sprzedawane wraz z książką, w szczególności zdjęcia, taśmy magnetyczne, płyty CD oraz płyty DVD będące nośnikiem utworów muzycznych i audiowizualnych.

Art. 4. Obowiązek sprzedaży książki po ustalonej cenie stałej nie ma zastosowania do jej detalicznej sprzedaży: 1) wydawcy, importerowi oraz podmiotom profesjonalnie prowadzącym działalnośd w zakresie dystrybucji książek, a także pracownikom wymienionych podmiotów, pod warunkiem zakupu książki na własny użytek; 2) autorowi książki, pod warunkiem zakupu książki na własny użytek; 3) nauczycielom, celem umożliwienia im sprawdzenia przydatności książki w nauczaniu.

Art. 5. 1. Cena jednorazowej sprzedaży lub sprzedaży w ramach subskrypcji całej serii, kolekcji oraz wielotomowych encyklopedii i słowników może byd różna od sumy cen sprzedaży poszczególnych elementów lub tomów. 2. Wydawca lub importer mogą ustalid odmienną cenę stałą dla prenumeratorów czasopism w przypadku sprzedaży książki napisanej lub wydanej przez redakcję danego czasopisma. 3. Książki używane, wybrakowane, wadliwe lub uszkodzone mogą byd sprzedawane po cenach innych niż cena stała, pod warunkiem poinformowania konsumenta o wadach danego egzemplarza. 4. Jeżeli sprzedaż nabywcy finalnemu odbywa się w oparciu o przepisy o sprzedaży ratalnej, suma rat nie może byd niższa niż kwota ceny stałej.

Art. 6. 1. Do stosowania stałej ceny na książkę ustalonej przez wydawcę lub importera obowiązany jest sprzedawca finalny prowadzący profesjonalną działalnośd gospodarczą w zakresie obrotu gospodarczego książkami. 2

Projekt UoK, draft 1 z 21.10.2013 r.
2. Sprzedawca finalny obowiązany jest do oferowania książki do sprzedaży nabywcy finalnemu po cenie wynoszącej nie mniej niż 95% i nie więcej niż 100% ceny stałej ustalonej przez wydawcę lub importera. 3. Sprzedawca finalny jest uprawniony do sprzedaży książki w cenie stanowiącej między 70% a 100% ustalonej stałej ceny, książka jest nabywana przez lub na potrzeby funkcjonowania biblioteki w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U. 1997 Nr 85 poz. 539), instytucji kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 1991 Nr 114 poz. 493) oraz placówki należącej do systemu oświaty wymienione w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425).

Art. 7. Obowiązek sprzedaży podręczników szkolnych po cenie stałej ustalonej przez wydawcę lub importera nie ma zastosowania do sytuacji, gdy podręczniki kupowane są przez stowarzyszenie rodziców uczniów danej placówki edukacyjnej korzystających z danych podręczników, którego cele statutowe przewidują podejmowanie działao w tym zakresie.

Art. 8. 1. Obowiązek stosowania w sprzedaży detalicznej ceny ustalonej przez wydawcę lub importera wygasa po upływie pełnych 18 miesięcy od dnia wprowadzenia pierwszego egzemplarza książki do obrotu. 2. W przypadku książek, których aktualnośd ze względu na specyfikę zawartości jest ograniczona i jej aktualizowane wydania pojawiają się na rynku częściej niż raz na 18 miesięcy, ustalona przez wydawcę lub importera cena stała obowiązuje jedynie do momentu wprowadzenia do obrotu pierwszego egzemplarza z kolejnego wydania tej książki.

Art. 9. Jeżeli w danym punkcie sprzedaży nabywca finalny nie ma możliwości zakupu książki objętej ofertą handlową wydawcy lub importera, sprzedawca finalny ma obowiązek, na żądanie nabywcy finalnego i pod warunkiem dostępności książki u wydawcy lub importera, po wcześniejszym uregulowaniu przez nabywcę finalnego ceny książki, zamówid bezpłatnie jeden egzemplarz takiej książki dla nabywcy finalnego. Kosztami związanymi z zamówieniem i dostarczeniem książki sprzedawca finalny może obciążyd nabywcę finalnego.

Art. 10. 1. Zakazane jest informowanie o stosowaniu cen niższych niż wymagane przepisami niniejszej ustawy w miejscach innych niż miejsce sprzedaży książki nabywcy finalnemu. 2. Niedopuszczalne jest oferowanie książki jako bezpłatnego dodatku do produktów lub usług niepowiązanych z tą książką rodzajowo, a także oferowania takich produktów jako dodatków do książek, zarówno jako dodatków bezpłatnych jak i dodatków w cenie znacząco odbiegającej od ceny rynkowej tych produktów, chyba że sprzedaż tych towarów łącznie zostało przewidziane przez wydawcę lub importera i uwzględnione przy ustaleniu przez te podmioty ceny stałej na daną książkę. 3

Projekt UoK, draft 1 z 21.10.2013 r.
Art. 11. 1. Sprzedaż książek po cenach innych niż dozwolone przepisami niniejszej ustawy oraz reklama z naruszeniem art. 10 niniejszej ustawy stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. 2003 r., nr 153 poz. 1503, z późn. zm.). 2. W ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) Art. 3 ust. 2 ustawy otrzymuje brzmienie: „Art. 3 ust. 2. Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukaocze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej, prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym oraz sprzedaż książek po cenach innych niż cena stała ustalona przez wydawcę lub importera, wbrew postanowieniom ustawy z dnia **+ o stałej cenie na książki” 2) W art. 16 ust. 1 dodaje się punkt 7 brzmieniu: „7. reklama mająca na celu informowanie nabywcy finalnego o stosowaniu przez sprzedawcę cen niższych niż wymagane przez ustawę z dnia **+ o stałej cenie na książki w miejscu innym niż miejsce sprzedaży książki nabywcy finalnemu.”

Art. 12. Naruszenie przepisów niniejszej ustawy w zakresie ustalenia i stosowania ceny stałej książek wprowadzonych do obrotu stanowi wykroczenie, którego sprawca podlega karze grzywny.

Art. 13. Niniejsza ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia i będzie miała zastosowanie do książek wydanych lub importowanych po tej dacie.

4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful