You are on page 1of 4

Projekt UoK, draft 1 z 21.10.2013 r.

PROJEKT USTAWY o cenie staej na ksiki Art. 1. Ustawa ma na celu ochron ksiki jako dobra kultury, zapewnienie jej szerokiej i staej dostpnoci na terenie kraju, zapewnienie urozmaicenia dostpnej oferty czytelniczej, propagowanie czytelnictwa jako narzdzia rozwoju intelektualnego i kulturalnego jednoski i skutecznego sposobu budowania kapitau spoecznego oraz wspieranie rnorodnej i ambitnej twrczoci literackiej. Przepisy niniejsze maj na celu take stworzenie ram dla funkcjonowania rynku ksiki w Polsce, w tym umoliwienie budowania zrnicowanej oferty kanaw dystrybucji przy jednoczesnym utrzymaniu kanaw tradycyjnych.

Art. 2. 1. Wydawca i importer s zobowizani do ustalenia, przed wprowadzeniem ksiki do obrotu, jej ceny obowizujcej przy sprzeday nabywcy finalnemu, obejmujcej wartod podatku VAT. 2. Nabywc finalnym w rozumieniu niniejszej ustawy jest osoba, ktra nabywa ksiki w celach innych ni w celu dalszej jej odsprzeday w ramach prowadzonej przez siebie w tym zakresie dziaalnoci gospodarczej. 3. Ksik jest kada publikacja wydana drukiem w rozumieniu i zakresie wskazanym w symbolach 58.11.1 Polskiej Klasyfikacji Wyrobw i Usug. 4. Wydawca i importer nie mog oferowad sprzedawcom porednim gorszych warunkw sprzeday ni sprzedawcom finalnym, ktrych zaopatruj bezporednio. 5. W przypadku reimportowania do Polski ksiki wydanej w Polsce, cena sprzeday nie moe, w okresie obowizywania ceny staej zgodnie z art. 7 ust. 2 niniejszej ustawy, byd nisza ni cena ustalona przez wydawc. Powysze nie odnosi si do sytuacji importowania ksiek z paostw nalecych do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba e obiektywne czynniki, a w szczeglnoci brak rzeczywistej sprzeday w tym paostwie, pozwalaj stwierdzid, i dziaanie to miao na celu ominicie przepisw o cenie staej na ksik. 6. Obowizek ustalenia staej ceny na ksik nie ma zastosowania do: 1) Ksiek bibliofilskich, charakteryzujcych si bardzo wysok jakoci wydania, majcych przeznaczenie kolekcjonerskie i wydanych w numerowanym nakadzie, nieprzekraczajcym 500 egzemplarzy; 2) Ksiek artystycznych, ktrych wydanie wymagao wykorzystania metod rkodzielniczych; 3) Ksiek wydanych na zamwienie, w nakadzie nieprzekraczajcym 150 egzemplarzy; 7. Przepisy niniejszej ustawy nie maj zastosowania do sprzeday ksiek w ramach ponadgranicznego handlu elektronicznego, chyba e ksika odbierana jest przez odbiorc finalnego na terenie Polski w punkcie wskazanym przez sprzedawc finalnego.

Projekt UoK, draft 1 z 21.10.2013 r.


Art. 3. 1. Ustalona przez wydawc lub importera staa cena danej ksiki, obejmujca naleny podatek VAT, powinna zostad podana do wiadomoci nabywcy finalnego poprzez trwae umieszczenie takiej ceny na ksice. Dodatkowo, kady wydawca i importer jest obowizany utrzymywad publicznie dostpny, internetowy katalog wskazujcy dokadn dat pocztkow i koocow obowizywania staej ceny danej ksiki, a take sam cen zawierajc podatek VAT. 2. Poszczeglni importerzy tej samej ksiki s uprawnieni do ustalenia rnych cen staych, jeeli jest to obiektywnie uzasadnione. 3. Dopuszczalne jest ustalenie przez wydawc zrnicowanych cen dla tej samej ksiki w oparciu o obiektywne czynniki rnicujce rodzaj jej wydao, w szczeglnoci wydao w twardej i mikkiej oprawie oraz wydao kieszonkowych. 4. Ustalona cena staa obejmuje wszelkie dodatki sprzedawane wraz z ksik, w szczeglnoci zdjcia, tamy magnetyczne, pyty CD oraz pyty DVD bdce nonikiem utworw muzycznych i audiowizualnych.

Art. 4. Obowizek sprzeday ksiki po ustalonej cenie staej nie ma zastosowania do jej detalicznej sprzeday: 1) wydawcy, importerowi oraz podmiotom profesjonalnie prowadzcym dziaalnod w zakresie dystrybucji ksiek, a take pracownikom wymienionych podmiotw, pod warunkiem zakupu ksiki na wasny uytek; 2) autorowi ksiki, pod warunkiem zakupu ksiki na wasny uytek; 3) nauczycielom, celem umoliwienia im sprawdzenia przydatnoci ksiki w nauczaniu.

Art. 5. 1. Cena jednorazowej sprzeday lub sprzeday w ramach subskrypcji caej serii, kolekcji oraz wielotomowych encyklopedii i sownikw moe byd rna od sumy cen sprzeday poszczeglnych elementw lub tomw. 2. Wydawca lub importer mog ustalid odmienn cen sta dla prenumeratorw czasopism w przypadku sprzeday ksiki napisanej lub wydanej przez redakcj danego czasopisma. 3. Ksiki uywane, wybrakowane, wadliwe lub uszkodzone mog byd sprzedawane po cenach innych ni cena staa, pod warunkiem poinformowania konsumenta o wadach danego egzemplarza. 4. Jeeli sprzeda nabywcy finalnemu odbywa si w oparciu o przepisy o sprzeday ratalnej, suma rat nie moe byd nisza ni kwota ceny staej.

Art. 6. 1. Do stosowania staej ceny na ksik ustalonej przez wydawc lub importera obowizany jest sprzedawca finalny prowadzcy profesjonaln dziaalnod gospodarcz w zakresie obrotu gospodarczego ksikami. 2

Projekt UoK, draft 1 z 21.10.2013 r.


2. Sprzedawca finalny obowizany jest do oferowania ksiki do sprzeday nabywcy finalnemu po cenie wynoszcej nie mniej ni 95% i nie wicej ni 100% ceny staej ustalonej przez wydawc lub importera. 3. Sprzedawca finalny jest uprawniony do sprzeday ksiki w cenie stanowicej midzy 70% a 100% ustalonej staej ceny, ksika jest nabywana przez lub na potrzeby funkcjonowania biblioteki w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U. 1997 Nr 85 poz. 539), instytucji kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 padziernika 1991 o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej (Dz.U. 1991 Nr 114 poz. 493) oraz placwki nalecej do systemu owiaty wymienione w art. 2 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 roku o systemie owiaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425).

Art. 7. Obowizek sprzeday podrcznikw szkolnych po cenie staej ustalonej przez wydawc lub importera nie ma zastosowania do sytuacji, gdy podrczniki kupowane s przez stowarzyszenie rodzicw uczniw danej placwki edukacyjnej korzystajcych z danych podrcznikw, ktrego cele statutowe przewiduj podejmowanie dziaao w tym zakresie.

Art. 8. 1. Obowizek stosowania w sprzeday detalicznej ceny ustalonej przez wydawc lub importera wygasa po upywie penych 18 miesicy od dnia wprowadzenia pierwszego egzemplarza ksiki do obrotu. 2. W przypadku ksiek, ktrych aktualnod ze wzgldu na specyfik zawartoci jest ograniczona i jej aktualizowane wydania pojawiaj si na rynku czciej ni raz na 18 miesicy, ustalona przez wydawc lub importera cena staa obowizuje jedynie do momentu wprowadzenia do obrotu pierwszego egzemplarza z kolejnego wydania tej ksiki.

Art. 9. Jeeli w danym punkcie sprzeday nabywca finalny nie ma moliwoci zakupu ksiki objtej ofert handlow wydawcy lub importera, sprzedawca finalny ma obowizek, na danie nabywcy finalnego i pod warunkiem dostpnoci ksiki u wydawcy lub importera, po wczeniejszym uregulowaniu przez nabywc finalnego ceny ksiki, zamwid bezpatnie jeden egzemplarz takiej ksiki dla nabywcy finalnego. Kosztami zwizanymi z zamwieniem i dostarczeniem ksiki sprzedawca finalny moe obciyd nabywc finalnego.

Art. 10. 1. Zakazane jest informowanie o stosowaniu cen niszych ni wymagane przepisami niniejszej ustawy w miejscach innych ni miejsce sprzeday ksiki nabywcy finalnemu. 2. Niedopuszczalne jest oferowanie ksiki jako bezpatnego dodatku do produktw lub usug niepowizanych z t ksik rodzajowo, a take oferowania takich produktw jako dodatkw do ksiek, zarwno jako dodatkw bezpatnych jak i dodatkw w cenie znaczco odbiegajcej od ceny rynkowej tych produktw, chyba e sprzeda tych towarw cznie zostao przewidziane przez wydawc lub importera i uwzgldnione przy ustaleniu przez te podmioty ceny staej na dan ksik. 3

Projekt UoK, draft 1 z 21.10.2013 r.


Art. 11. 1. Sprzeda ksiek po cenach innych ni dozwolone przepisami niniejszej ustawy oraz reklama z naruszeniem art. 10 niniejszej ustawy stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. 2003 r., nr 153 poz. 1503, z pn. zm.). 2. W ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z pn. zm.) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) Art. 3 ust. 2 ustawy otrzymuje brzmienie: Art. 3 ust. 2. Czynami nieuczciwej konkurencji s w szczeglnoci: wprowadzajce w bd oznaczenie przedsibiorstwa, faszywe lub oszukaocze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarw albo usug, wprowadzajce w bd oznaczenie towarw lub usug, naruszenie tajemnicy przedsibiorstwa, nakanianie do rozwizania lub niewykonania umowy, naladownictwo produktw, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostpu do rynku, przekupstwo osoby penicej funkcj publiczn, a take nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzeday lawinowej, prowadzenie lub organizowanie dziaalnoci w systemie konsorcyjnym oraz sprzeda ksiek po cenach innych ni cena staa ustalona przez wydawc lub importera, wbrew postanowieniom ustawy z dnia **+ o staej cenie na ksiki 2) W art. 16 ust. 1 dodaje si punkt 7 brzmieniu: 7. reklama majca na celu informowanie nabywcy finalnego o stosowaniu przez sprzedawc cen niszych ni wymagane przez ustaw z dnia **+ o staej cenie na ksiki w miejscu innym ni miejsce sprzeday ksiki nabywcy finalnemu.

Art. 12. Naruszenie przepisw niniejszej ustawy w zakresie ustalenia i stosowania ceny staej ksiek wprowadzonych do obrotu stanowi wykroczenie, ktrego sprawca podlega karze grzywny.

Art. 13. Niniejsza ustawa wchodzi w ycie po upywie 6 miesicy od dnia ogoszenia i bdzie miaa zastosowanie do ksiek wydanych lub importowanych po tej dacie.