You are on page 1of 0

DAT290 Datatekniskt projekt

Projektbeskrivning 3
Portlåssystem
sida 1 
 
DAT290 Datatekniskt projekt 
Projektdirektiv 3 
Portlåssystem 
Bakgrund 
Lärare och ledare inom Chalmers har identifierat ett behov av att i en modern ingenjörsutbild-
ning införa fler inslag av projektarbete för att träna teknologerna i att arbeta med komplexa
tekniska utvecklingsprojekt som kräver koordinerade gruppinsatser. I nuläget kan datateknik-
kandidaten först i årskurs 3 välja projektinriktade kurser; ett mjukvaruprojekt finns i DAT255
(LP1), medan ett hårdvarufokuserat projekt inom digital konstruktion finns i EDA234 (LP2).
Med tanke på behovet av att träna projektarbete behövs alltså ytterligare någon projektkurs i
någon av de två första årskurserna och därför ges projektkursen DAT290 för D2 från och med
hösten 2013.

Syfte 
Ett av de viktigaste syftena med DAT290 är att ge datateknikkandidaterna kunskap och fär-
digheter inom projektmetodik och den skriftliga kommunikation som projektarbete kräver.
Eftersom detta är en första projektkurs, som dessutom är ganska kort, så kommer inte alla
moment som ingår i ett fullödigt projekt att införas, utan endast ett urval av de viktigaste
kommer användas. Utöver projektmetodik och fackspråklig kommunikation avser kursen att
ge er utökade kunskaper, både kring hårdvara och mjukvara, om mikroprocessorer och deras
periferienheter. På så sätt kan man se DAT290 som en kurs som ska integrera kunskap ni fått
under årskurs 1. När ni under våren i årskurs 3 genomför ert kandidatarbete kommer träningen
i DAT290 förhoppningsvis att komma till stor nytta.

Projektets tekniska mål 
Det tekniska målet med projektet är att, utgående från en mikrokontroller och ett antal
periferienheter, skapa en fungerande datorteknisk produkt. Produkten är dock bara en prototyp
i labbmiljö och uppfyller inte kraven på något som är produktionsfärdigt. Som prototyp kom-
mer produkten att vara uppbyggd av moduler med periferienheter kompletterad med elektro-
nik på kopplingsdäck, medan i en slutprodukt skulle dessa naturligtvis föras över till ett enda
kretskort.

Projektbeskrivning 

Allmän beskrivning 
En grundkonfiguration för ett kodlåssystem skall skapas. Systemet skall till att börja med bara
bestå av två noder, en centralkod som styr systemet och en portnod. I portnoden skall pas-
serkoder kunna matas in via en knappsats och vid accepterad kod skall en styrsignal öppna
låset. Centralnoden håller rätt på tillåtna koder samt ger öppningssignal vid korrekt kod. De
två noderna skall kommunicera via en CAN-buss. I centralnoden behövs en metod för att
mata in och ta bort tillåtna passerkoder.

DAT290 Datatekniskt projekt
Projektbeskrivning 3
Portlåssystem
sida 2 
 
Via centralnoden skall det vara möjligt att låta porten vara permanent öppen. Konfigurering
av detta sker då via ett seriellt PC-interface.
Till grundsystemet tillförs ett antal tillägg där gruppen är fri att välja ambitionsnivå genom att
välja hur många tillägg som implementeras. Tilläggen skall då implementeras i den ordning
de är angivna.
I det första tillägget kompletteras systemet med två ytterligare portnoder som då alla
har samma funktion. PC-interfacet skall nu göra det möjligt att låta vissa eller alla portar
vara permanent öppna.
I det andra tillägget flyttas listan med godkända koder till en PC och verifieringen sker
via ett seriellt PC-interface.
I det tredje tillägget kompletteras knappsatsen med verifiering via minnesknappar
(iButton). Via centralenheten skall man kunna styra om passage kräver bara nummer-
inmatning via knappsats, eller användande av iButton eller om båda krävs. Inställning
av detta sker via PC-interfacet. Inställningen skall kunna vara generell eller variera
mellan olika användare och mellan olika portnoder.
I det fjärde tillägget kompletteras portnoderna med punktmatrisdisplayer. Då noden
används skall matrisen visa hjälpsamma meddelanden. I vila skall matrisen visa en
klocka med timmar och minuter.

Prestanda
Maximalt antal användare: 10
Kommentarer till de olika delarna
Grundkonfigurationen
Systemets funktion känns igen från många portsystem till exempel i de flesta hyreshusportar.
Det är ganska tydligt att funktionaliteten består av ett antal delar som kan utvecklas parallellt.
För grundsystemets utförande behövs inget GUI i en PC men ni kan införa ett om ni vill, det
kan underlätta vad gäller hanteringen av tillåtna passerkoder. HC12 har stöd för seriekommu-
nikation.
Referens om CAN: http://sv.wikipedia.org/wiki/Controller_Area_Network

Första tillägget
Tillägget innebär helt enkelt att port noden dupliceras ett antal gånger. De olika portnoderna
måste naturligtvis ha olika identifierare då de kommunicerar på bussen. Vid korrekt kod skall
naturligtvis bara den portnod där koden knappats in öppna.
Implementeringen förenklas av att all kommunikation sker mellan centralnod och någon port-
nod medan de olika portnoderna inte kan kommunicera inbördes.

Andra tillägget
Här flyttas verifieringen av korrekt kod till PC:n som då blir centralenhet för all kodhantering.
DAT290 Datatekniskt projekt
Projektbeskrivning 3
Portlåssystem
sida 3 
 
Tredje tillägget
För tredje tillägget skall ni införa kodverifiering via en fysisk enhet, en knapp. Systemet an-
vänds bland annat för passage in på parkeringsdäck. En iButton innehåller en unik kod och
kan dessutom innehålla viss data. Den avläses genom att hållas nära en läsare men behöver
ingen fysisk anslutning. Denna unika kod kan då användas för kodverifiering, dvs ni behöver
ha skilda koder för knappsatsen och för minnesknappen.
I systemet måste ni förutom knappläsare vid portarna ha en läsare för att läsa in respektive
knapps unika kod i systemet då verifieringslistan i PC:n måste innehålla dessa koder.
Referens om iButton: http://en.wikipedia.org/wiki/1-Wire

Fjärde tillägget
Mededelanden och tid visas på en display uppbyggd som en punktmatris. Displayen har alltså
inte färdiga tecken utan ni måste själva bygga upp siffror, bokstäver och symboler via matri-
sens punkter.
Vilka hjälpsamma meddelanden som visas får gruppen själv bestämma.
Då alla portnoder i vila skall visa samma tid så är det väl lämpligt att klockan placeras i
centralnoden medan bara klockans värde (tid) distribueras till portnoderna. Då det inte krävs
högre upplösning än minuter så är överföringen inte direkt tidskritisk.
Referens om punktmatriser: http://en.wikipedia.org/wiki/Dot_matrix

Anvisningar kring projektdrift 
Projektet drivs i projektform med grupper om sju studenter. Kursledningen formerar grup-
perna och utser gruppledare. Varje grupp tilldelas en mentor som ger gruppen stöd och initialt
deltar i de veckovisa projektgruppsmötena. För projektarbetet kan grupprummen i labbkorri-
doren bokas och det är upp till gruppen att boka dessa lokaler.

Ni kommer inte att få detaljerade instruktioner varken kring tekniska val utan endast allmänna
anvisningar och redovisningsdatum för olika moment. Det blir istället upp till varje grupp att
planera sin projektverksamhet och välja lämpliga enheter för designen. Ni får en del allmänna
beskrivningar av olika enheter men måste sedan med hjälp av datablad och manualer tillämpa
dessa kunskaper på tillgängliga enheter. Som stöd kommer lärarteamet och projektmentorerna
att ge återkoppling vid olika tidpunkter.

För att underlätta arbetet kring rapportskrivning kommer vi att tillgängliggöra dels en mall för
en projektspecifikation, dels ett antal dokument som beskriver handhavande av LaTeX (rap-
portskrivning) och Git (versionshantering).

Bland föreläsningarna som ges beskriver vissa hur man arbetar i grupp och hur man skriver
rapporter, medan andra är mer tekniskt orienterande och fokuserar på hur man arbetar med det
aktuella mikrodatorsystemet. En inledande 4-timmars laboration i LV2 avser att sätta er in i
hårdvaran och dess handhavande.DAT290 Datatekniskt projekt
Projektbeskrivning 3
Portlåssystem
sida 4 
 
Beslutspunkter 
Det finns två tillfällen när kursledningen tar ett uttryckligt beslut om att projektet får fort-
skrida; vi kallar dessa för beslutspunkter. Ni behöver lämna in material inför beslutspunk-
terna, nämligen

 inlämning av projektspecifikation, LV2, fre 13/9.
 inlämning av projektrapport v. 1, inklusive verifieringsresultat av slutprodukt och separata
enheter, LV7, tors 17/10.

Leveranser 
Utöver de två beslutspunkterna, och det material som ni ska leverera för dessa, så har pro-
jektet en återkommande leverans, nämligen

 mötesprotokoll från de veckovisa projektgruppsmötena,

samt tre leveranser av pedagogisk karaktär, nämligen

 inlämning av tidig version av projektrapport för opposition, LV6, tis 8/10.
 inlämning av oppositionsrapport, LV6, fre 11/10.
 demonstration/muntlig presentation av fungerande slutprodukt, LV7, mån-tis 14-15/10.
Gruppen ansvarar för tidsbokning (max 45 minuter per grupp, varav max 20 minuters pre-
sentation).

Avslutsdatum 
Efter inlämnandet av projektrapport v. 1 kommer ni att få möjlighet att göra uppdateringar baserade på
vår återkoppling. Deadline för detta avslut av projektkursen är satt till torsdag 31 oktober.