120“135

✉ response@aamadermalda.in

õø¸Ç 11 üÑàɱ 08

13 ß±¿îÇÂß 1420 õÔý¦ó¿îÂõ±õþ 31 ÕË"±õõþ 2013 4 ó±î± ¿õò±÷ÓËùÉ ¿õî¿õþîÂ

ß±ûDZùûþ

òîÅÂò ëÂ×ðÉË÷ ßÂ÷ÇûË: ÎáÌhÂõË/õþ òîÅÂò ëÂ×Âó±ä±ûÇ

äÂÍõþËõ¿îÂõþ õ±îDZ ¿ðËùò õè±îÂÉ
¿õËúø¸ ÂÛ¶¿îÂËõðò Ð Õ±õ±õþ ¿úËõþ±ò±Ë÷ ÎáÌhÂõ¼ ¿õ«¿õðɱùûþ/ áî 24
ÕË"±õõþ ÷±ùð± üôÂËõþ ÛËü ü±¿ßÇÂé ý±ëÂ×Ëæÿ Ûß¿é ¿õËúø¸ ÆõêÂËß ÎáÌhÂõ¼
¿õ«¿õðɱùËûþõþ ßÂËûþßÂý±æ±õþ å±Så±SÏõþ ö¿õø¸ÉÈ òõ¿òûÅM ëÂ×Âó±ä±ûÇ Îá±Âó±ù
¿÷Ë|õþ ý±Ëî ¿ðËûþ ÎáËùò Û õþ±ËæÉõþ ¿ú±÷LaÏ õè±îÂÉ õüÅ/ ÕõúÉ Ûý× ð±¿ûþQ
Õ±Âó±îÂî å’÷±Ëüõþ æòÉ/ ß±õþí Õ±æÝ ˆÂɱéÅÂé ò± ýÝûþ±õþ ÎáËõþ±/
2008 ÎïËß 2013 Ûý× ÂóÒ±äÂõåËõþý× Ã›¶±ûþ ¿÷ëÂ׿æÿßÂɱù ÎäÂûþ±Ëõþ Âó¿õþíîÂ
ýËûþËå ëÂ×Âó±ä±ËûÇõþ ÎäÂûþ±õþé±/ áî ÂóÒ±äÂõåËõþ ÂóÒ±äÂõ±õþ ëÂ×Âó±ä±ûÇ õðËù ýûþËî±
ÎõþßÂëÇ áËh ÎôÂËùËå ÎáÌhÂõ¼/ üÅõþ¿ö õËjɱÂó±ñɱûþ, Îá±Âó± ðM, Õ¿ä™LÃÉ
¿õ«±Ëüõþ ÂóËõþ úɱ÷üÅjõþ Æõõþ±áÉ ýËûþ ¿õ«¿õðɱùËûþõþ &ð±¿ûþËQ Ûàò
Îá±Âó±ù ¿÷|/
òîÅÂò ëÂ×Âó±ä±ûÇ Îá±Âó±ù ¿÷| ûË渚
Õ±R¿õ«±üÏ ð±¿ûþQö±õþ ý±Ëî ÎÂóËûþ
汿òËûþËåò, ¿õ«¿õðɱùûþ Âó¿õþä±ùò±õþ ÎÂËS
Ûý× Îæù±ûþ ÎïËßÂý× ß±æ ßÂõþËî ձáèý ¿î¿ò/
Ûé±ý× Îî± Û¶Ëûþ±æò ¿åù/ Ûî¿ðò ÎáÌhÂõ˼õþ
üõ ëÂ×Âó±ä±ûÇý× Îû ÎáÌh Âó¿õþîÂɱáÏ ýËûþ
ÎïËßÂËåò¯
¿ßÂc Îá±h±ËîÂý× Îî± àéÂß±... òîÅÂò ëÂ×Âó±ä±ûÇ
ð±¿ûþQ õÅËç ÎòÝûþ±õþ Âóõþ Û¶ï÷ ý×ëÂ׿ü üö±é±ý×
Îû ÎáÌhÂõ˼õþ õ±ý×Ëõþ, ßÂùß±î±õþ ßÂɱ¥ó
Õ¿ôÂËü õüù/ Û ›¶ü˼ ¿ú±÷LaÏõþ ü±ô±ý×,
‘ý×ëÂ׿ü üðüÉËðõþ Îõ¿úõþö±áý× Îû ÷±ùð±
Îæù±õþ õ±ý×Ëõþ ï±ËßÂò/’ Õ±õþ ð±Ýûþ±ý×,
‘ëÂ×Âó±ä±ûÇËß õËù¿å, Îæù±õþ ¿ú±¿õðÄËðõþ ò±÷
ý×ëÂ׿ü-õþ æòÉ ö±õÅò/’ ¿ßÂc ÂóÒ±äÂõåõþ ÂóËõþÝ
ý×ëÂ׿ü-Îî ÎáÌhÂõ±üÏõþ ձ߱ù ÎßÂò·
Ûî¿ðËòÝ ¿ß ‘ëÂ×ÂóûÅM’ ¿ú±¿õËðõþ ÎàÒ±æ
Î÷Ëù¿ò·
¿ú±÷LaÏ Õ±«±ü ¿ðËûþËåò, ¿õ«¿õðɱùËûþõþ ëÂ×i§ûþËò ëÂ×Âó±ä±ûÇËß ÂóÓíÇ
üýËû±¿áî± ßÂõþ±õþ/ ¿õ«¿õðɱùËûþõþ ÷±Ëò±i§ûþËò ëÂ×Âó±ä±ËûÇõþ Âó±Ëú ï±ß±õþ

ÎßÂfÏûþ ÷±òõü¥óð ëÂ×i§ûþò ÷LaËßÂõþ ¿õþËÂó±éÇÂ
ÕòÅü±õþÏ Û õþ±ËæÉõþ 16¿é ¿õ«¿õðɱùËûþõþ
÷ËñÉ ÛßÂ÷±S ÎáÌhÂõ¼ ¿õ«¿õðɱùûþý×
ÛàòÝ Îõú ðÅõÇù/ ëÂ×Mõþõ¼üý ð¿ÂËíõþ
Õ±h±ý×à±ò± Îæù± ¿òËûþ Æî¿õþ Ûý× òõÏò
¿õ«¿õðɱùûþ¿éÂËî Îùà±Âóh±õþ ÷±ò Û¶±ûþ
îÂù±¿òËîÂ/

¿ßÂc ÎßÂò·

Õ±«±ü ¿÷ËùËå Îæù±õþ ðÅý× ÷LaÏ ü±¿õSÏ ¿÷S Ý ßÔÂËøjÅ ò±õþ±ûþí ÎäÂÌñÅ¿õþõþ ß±å
ÎïËßÂÝ/ ß±Ëæ ÕüÅ¿õñ± ýËù õ± Âóõþ±÷úÇ ÎòÝûþ±õþ Û¶Ëûþ±æËò Îæù±õþ ðÅý× ÷LaÏõþ
ü˼ Õ±Ëù±äÂò± ßÂõþ±õþ Âóõþ±÷úÇÝ ëÂ×Âó±ä±ûÇËß ¿ðËûþ ¿áËûþËåò ¿ú±÷LaÏ/
Âó±ú±Âó±¿ú ÕõúÉ ¦ó©† ßÂËõþ ¿ðËûþËåò, ‘õ±ý×Ëõþ ÎïËß Îß±òÝ õþ±æÍò¿îÂßÂ
ý™¦¸ËÂÂó õõþ𱙦¸ ßÂõþ± ýËõ ò±/’ õþ±æÍò¿îÂß ä±Âó÷Å¿Mõþ ßÂï± õùËùÝ
õè±îÂÉõ±õÅõþ ßÂï±ûþ Û¶Ÿ¿äÂý ÎïËßÂý× û±ËBå/ ß±õþí ¿î¿òý× õËùËåò, ‘Õõ±¿>îÂ
Âó¿õþ¿¦š¿îÂËî ý™¦¸ËÂÂó ßÂõþËîÂý× ýûþ/’ Ûý× ý™¦¸ËÂÂó õþ±æÍò¿îÂß ò± Û¶ú±ü¿òßÂ
ò±¿ß ðÅý×Ëûþõþ Îáұ汿÷ù, î± ¿ßÂc Îà±ùü± ßÂËõþò¿ò ¿î¿ò/
ÎáÌhÂõ¼ ¿õ«¿õðɱùËûþõþ ßÂɱ¥ó±Ëü Ûß¿é ÷¿ýù± ýˈÂù áËh Îî±ù±õþ Û¶™¦¸±õ
¿ðËûþËåò õþ±ËæÉõþ ¿ú±÷LaÏ õè±îÂÉ õüÅ/ ÛæòÉ æ¿÷ ¿ä¿ýî ßÂõþËî õËùËåò
¿õ«¿õðɱùûþËßÂ/ Âó¿õþß±ê±Ë÷±õþ ëÂ×i§¿î ßÂõþËî ÎáËù úÓòÉÂóËð ¿òËûþ±Ëáõþ
¿õø¸ûþ¿éÂÝ òæËõþ Õ±Ëå õËù ¿ú±÷LaÏ æ±¿òËûþËåò/

Õ±Âó±îÂî å’÷±Ëüõþ ß±ûÇß±Ëù ß¿êÂò Âóõþϱûþ Îá±Âó±ù ¿÷|/ Îá±Âó±ùõ±õÅõþ
ÂóÓõÇüÓõþÏ Õ¿ä™LÃÉ ¿õ«±ü ¿õ«¿õðɱùËûþ ‘Âó¿õþËõú Îòý×’, Ûý× ÕæÅý±Ëî Âóð
ÎåËh¿åËùò/ Îüõ±õþ ¿õ«¿õðɱùËûþõþ Îáé ձáËù ëÂ×Âó±ä±ËûÇõþ ÕÂóü±õþËíõþ
ð±¿õ îÅÂËù¿åËùò ú±üßÂðËùõþ å±S üÑáêÂòý×/ ð±¿õ ÂóÓõþí ßÂËõþ üËõþ ðÒ±¿hÂËûþËåò
Õ¿ä™LÃÉõ±õÅ/
ÕòÉ¿ðËß ÎßÂfÏûþ ÷±òõü¥óð ëÂ×i§ûþò ÷LaËßÂõþ ¿õþËÂó±éÇ ÕòÅü±õþÏ Û õþ±ËæÉõþ
16¿é ¿õ«¿õðɱùËûþõþ ÷ËñÉ ÛßÂ÷±S ÎáÌhÂõ¼ ¿õ«¿õðɱùûþý× ÛàòÝ Îõú
ðÅõÇù/ ëÂ×Mõþõ¼üý ð¿ÂËíõþ Õ±h±ý×à±ò± Îæù± ¿òËûþ Æî¿õþ Ûý× òõÏò
¿õ«¿õðɱùûþ¿éÂËî Îùà±Âóh±õþ ÷±ò Û¶±ûþ îÂù±¿òËîÂ/ ¿ßÂc ÎßÂò·
ü±¿ý¿îÂÉß îÔ¿l ü±La±õþ õMõÉ,
‘¿õ«¿õðɱùËûþõþ Âó¿õþß±ê±Ë÷± ÛîÂé±ý× ðÅõÇù
Îû, üÅËû±á ÎÂóËùý× Îæù±õþ å±Så±SÏõþ± õ±ý×Ëõþ
äÂËù û±ËBå/ Õ¿öÂö±õßÂõþ±Ý öÂõþü± Âó±ËBåò
ò± ÎáÌhÂõ˼õþ ÝÂóõþ/’ îÂËõ òîÅÂò ëÂ×Âó±ä±ûÇ
¿õ«¿õðɱùËûþõþ Âó¿õþß±ê±Ë÷± ëÂ×i§ûþËò Îæ±õþ
ÎðËõò Ý å±Så±SÏËðõþ Õ±¦š± ÎôÂõþ±Ëõò õËù
Õ±ú±/
¿õ¿ú©† ¿ú±¿õðÄ îÂí ü±òɱù õËù¿åËùò,
‘ÛßÂé± òîÅÂò ¿õ«¿õðɱùûþËß ü÷ûþ ¿ðËî ýËõ/
ÛßÂü÷ûþ õñÇ÷±ò ¿õ«¿õðɱùûþ ¿òËûþÝ ÕËòËßÂ
õËù¿åËùò, ¿ßÂåÅ ýËõ ò±/ ¿ßÂc ü÷ûþ
¿õ«¿õðɱùûþËß ¿òËæõþ Âó±Ëûþ ðÒ±h ß¿õþËûþËå/
Õ±ú± ßÂõþõ ÎáÌhÂõ¼Ý Ûß¿ðò ÷±ï± îÅÂËù
ðÒ±h±Ëõ/ ÎáÌhÂõ˼õþ ÷Åà ëÂ×#;ù ßÂõþËõ/’
îÂíõ±õÅõþ Õ±ú±ÂóÓõþËíõþ ¦¤›Ÿ ÎáÌhÂõ˼õþ
Û¶¿î¿é ÷±òÅËø¸õþ Îä±ËàÝ/ Õ±õþ Ûý× Õ±ú±
õ±™¦¸õ±¿ûþî ßÂõþ±õþ Âó±Ëïûþ üõþß±Ëõþõþ ü¿ðBå±/
¿õáî ¿ú±õø¸Ç&¿ùËî õ±õþõ±õþ ¿õ«¿õðɱùËûþ Âóõþϱõþ ôÂù ¿òËûþ ÕüË™Lñø¸
ð±ò± ÎõÒËñËå/ ôÂù±ôÂù-¿õw±ËéÂõþ ÎæËõþ ü÷üɱûþ ÂóËhÂËå å±Så±SÏõþ±/ õîÇÂ÷±ò
ëÂ×Âó±ä±ûÇ Û¿ðßÂé±ûþ ¿õËúø¸ òæõþ ÎðËõò õËù ÷Ëò ßÂõþËåò õþ±ûþá? üÅËõþfò±ï
ßÂËùËæõþ ÕñÉ Û¶õÏõþ ð±ü/
ý×é±ý±Ëõþõþ Î÷âò±ï ü±ý± ßÂËùËæõþ Õñɱ ¦¤›Ÿ± ÷Å౿æÇ ¦ó©†îÂý× æ±¿òËûþËåò,
‘ßÂËùËæ Æòõþ±æÉ õËgÂ, õ¿ýõþ±áîÂËðõþ Õò¿ñß±õþ Û¶Ëõú àËî õîÇÂ÷±ò
ëÂ×Âó±ä±ûÇ ßÂh± ý±Ëî õÉõ¦š± ÎòËõò õËù ÷Ëò ßÂõþ¿å/’
Û÷ò ý±æ±Ëõþ± ü÷üɱ ¿òËûþ ÎáÌhÂõ˼õþ ôÅÂüôÅÂËü üÑS÷í ýËûþ ÎáËå/ ü¿êÂßÂ
Ýø¸Åñ ¿ðËûþ ¿ä¿ßÂÈü± ßÂõþ±Ëî ýËõ ëÂ×Âó±ä±ûÇËßÂý×/ ÕõúÉ Ûß±Ëæ ¿õ«¿õðɱùËûþõþ
ÂóÅËõþ± ¿éÂ÷é±ËßÂý× ü˼ ò± ÎÂóËù ü±ôÂùÉ Õ±ü±é± ÛßÂ۶߱õþ ÕüyÂõ/
¿ò榤 ¿äS

☎ 03512 - 220522

2 Õ±÷±Ëðõþ áõÇ, Õ±÷±Ëðõþ Õ±ú± – Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±

õÔý¦ó¿îõ±õþ ■ 31 ÕË"±õõþ 2013

|n¿îÂòjËòõþ ‘÷Å¿©†ûÅXÂ’

õø¸Ç 11 üÑàɱ 8
13 ß±¿îÇÂß 1420

÷Ëý«õþ öÂA±ä±ûÇ

õþ±æñË÷Çõþ ßÂù

à Îðõõþ±æ õþ±ûþËäÂÌñÅõþÏ

÷±òÅø¸ S÷ú ÎßÒÂËä± ýËûþ û±ËBå/ ßÂËÂóDZËõþé æÏõòñ±õþËíõþ üÏ÷±ýÏò ñò¿ùo±,
±Ëò õþ±©†˜ú¿Mõþ öÂûþ±õý Âó±«Çä±Âó, Õ±õËý üõÇÂí Û¶äÂ` àõþî±/
Õ±ù±ð± õþ±ËæÉõþ ð±¿õé± Ûàò õþËM ¿÷Ëú ¿áËûþËå, Û õɱÂó±Ëõþ Õõ¦š
÷òÅø¸ÉËQõþ ÕöÓÂîÂÂóÓõÇ Ûý× ÷i¤™LÃõþ Õ±™LÃæDZ¿îÂßÂ/ Îûà±Ëò ûîÂéÅÂßÅ ÕöÅÂÉO±ò
ß±ëÂ×Ëß ձõþ ¿ßÂåÅ Îúà±Ëî ýûþ ò±/ õþ±æñ÷Ç ßÂÏ õËù· Û¶æ±õþ± õËù ÷Ëò ýûþ, ÎüÝ ÷Å^±õþ±ÂËüõþ ÕâéÂòâéÂòð ÷ßÂõþñTËæý×/ Âó±«Çä±ËÂóõþ
¿õË^±ýÏ ýËù, ÝËðõþ ÷ËñÉý× çÂáh± õ±¿ñËûþ ð±Ý/
ÛËýò Î뱿ÂóÑ Õ±¿ñÂóîÂÉ Ã›¶¿î‡± Ý ¿õ™¦¸±Ëõþõþ ÕîÅÂÉi§î Û¶ßÂõþí ...Û¶ûÅ¿MûÅËáõþ
õþ±æñ÷Ç ¿êÂßÂÂóËïý× ÎýÒËéÂËå Õ±õþ î±ý× æò¿Ã›¶ûþî±õþ úÏËø¸Ç ÎÂóÒÌËåÝ üÅäÂîÅÂõþ Îüô¿é ö±ùöÄÂ/ üöÂÉî±õþ Ûý× ðÅùÇ Âí ÂóõþÂóõþ ðÅËé± ÷ý±ûÅËXÂõþ ÕòÅSË÷
ÎïËß Û¶ßÂéÂîÂõþ/
Îúø¸ÂóûÇ™Là Îì±ß ¿áùËî õ±ñÉ ýù Î÷±äÂDZ/ Âó¿õþ¿¦š¿î û± ðÒ±¿hÂËûþËå, Ãûś˶ßÂéÂ
XÂõþ áËöÇ ûÅËXÂõþý× æiœ ýûþ/ ôÂùî ¿õ«Ëæ±h± ûÅXÂæ±îÂßÂËðõþ ¿òîÂÉòõõþ+ËÂó
î±Ëî ‘Îá±àDZùɱ` ä±ý× ò±’ õùËùÝ Ûàò õþ±æÍò¿îÂß տ™¦¸ËQõþ ÷ÅM ¿õäÂõþí/ õ±î±ü ëÂ×áè ¿õø¸¿òЫ±Ëü/ Û¶ßÔÂîÂÂóË Ûý× ûÅX 汿õþ ÷òÅø¸ÉËQõþ
üÑßÂéÂ/ öÅÂùé± ñõþ± ÂóËh û±Ýûþ±õþ Âóõþ ¦¤ö±õîÂý× ÷±òÅËø¸õþ Õ±áèýé± ¿õËXÂý×/ ÷±òÅø¸ î±ý× ¿òûþî ðÅÐàÏ-Õüý±ûþ-öÂûþ±îÇ ýûþ/ ß±æ ý±õþ±Ëò±õþ öÂûþ,
ß±æ ò± Âó±Ýûþ±õþ öÂûþ, ØñTÇîÂËòõþ Îä±àõþ±ã±¿òõþ öÂûþ, ÎÛ¶÷ ý±õþ±Ëò±õþ öÂûþ,
Õ±õþ ï±Ëß ò±/
ÎÛ¶÷ýÏòî±õþ öÂûþ, Âó±Ëûþõþ îÂËùõþ ÷±¿é üËõþ û±Ýûþ±õþ öÂûþ üÔ¿©† ßÂËõþ ÕîÂù
Õ±¿õþß ÕËïÇý× ý±ËîÂ Ý ö±Ëî Î÷Ëõþ â±Ëûþù ßÂõþ± ýù/ ûÅ¢¬ö±Ëõ Õ¿ò}Âûþî±, û±õþ ÕòõðÉ ¿äÂSõþ+Âó...
Û¶ú±ü¿òß ÛõÑ õþ±æÍò¿îÂß ձS÷Ëíõþ üÒ±h±¿úä±ËÂó Îì±ß ¿áËùËå ‘éª±¿ÂóËæÿ öÂûþ±ù ðÅù¿å, Îòé Îòý× ÷±õþ±Rß òÏËäÂ
Âó±ý±hÂ/ Û¶÷±¿íî ýù, Û¶ä¿ùî Û¶õ±Ëðõþ ^õÉ&í Õ±õþÝ ÛßÂõ±õþ... Îòé Îòý× ÎÛ¶Ë÷õþ îÂù±ûþ
•Î÷±¿ýî äÂËA±Âó±ñɱûþ—
õ±î±ü ß±÷Ëh ñËõþ ðÅËù û±¿Bå ðÅæò õ±î±ü/’
úËMõþ öÂM, òõþË÷õþ û÷/
æÏõòû±ÂóËò æé Âó±ß±Ëî ï±Ëß ðÅËöÇÂðÉ úÓòÉî±/ ÎõÒËä ï±ßÂõ±õþ áËð
¿÷ïɱä±õþ, öÂ`±¿÷, Û¶î±õþí± S÷ú ÷±òÅø¸Ëß ýÏòõÏûÇ ßÂËõþ Îî±Ëù, qËø¸ ¿òËîÂ
ÂóÅËæ± Îúø¸·
q ßÂËõþ ü±õþõ±ò Õ±R¿õ«±üËßÂ/ ¿òËæõþ ÷ÅËà±÷Å¿à ýËîÂÝ Îü öÂûþ Âó±ûþ
Õ±áè±üÏ ÕgÂß±Ëõþ ý±õþ±Ëî q ßÂËõþ ¿òËæËß |X± ßÂõþ±õþ ëÂ×#;ù Õ±Ëù±/
¿ßÂc ëÂ×ÈüËõõþ Îõþú Õ±õþ åÅ¿éÂõþ ÕËöÂÉü
¿Âó©† ýËî ï±Ëß ձòÅáËîÂÉõþ Âó±«Çä±ËÂó/ Ûý× ¿ß Îúø¸ ßÂï±·
Îû ÛàòÝ õþËûþ ÎáËå/
ÎßÒÂËä±õþ æÏõòý× ¿ß ÕùãâÉ ¿òûþ¿î·
Ûý×ü÷Ëûþý× î±õþ ÕÒ±ñ±õþæ¿÷Ëî ¿çÂ÷¿çÂ÷
ëÂ×Mõþ ÛßÂé±ý×, ÕË÷±â Âó¿õþí¿îÂËî ¦£Å¿õþî ýËûþ ÝËê Î÷±¿ýî äÂËA±Âó±ñɱËûþõþ
ßÂËõþ ÂóÅËæ± ò±Ë÷/ ò±ý× õ± õþý×ù
ò±éÂß ‘÷Å¿©†Ëû±á’-Û... ‘öÂûþ ÎÂóÝ ò±/’
ß±úôÅÂËùõþ ágÂ, îÂõÅ æ±ò±ò Îðûþ úõþËîÂõþ
öÂÏ áhÂÂóhÂî± ÷±òÅËø¸õþ Û¶¿î¿ò¿ñ Õ¿ôÂËüõþ ÎßÂõþ±¿ò ûðÅÂó¿î ðÅõþÂóËòûþ
ýÏò¥œòÉî± ÎÂó¿õþËûþ Ûý× ¿òöÇÂûþî±õþ Û¶Ëí±ðò± Âó±ûþ Õ™LÃËõþ/ Õ±õþ Ûý×à±Ëòý×
Îõþ±Ëðõþ ÎåÒ±ûþ±, ëÂ×ÈüËõõþ ¿ò榤 ág ձõþ
ðúÇßÂ÷ýËù ÕËòß òõþ÷ õ±÷ Ý áõþ÷ õ±÷Ëðõþ ÕÂó¿õþüÏ÷ ëÂ׃±/
¿ßÂåÅ ÎäÂò± úsåßÂ/
Îû öÂÏîÅ ûðÅÂó¿î î±õþ õð¿ùõþ ¿òËðÇú õþð ßÂõþ±õþ Õ±ËõðòÂóS ¿òËûþ ¿ýéÂù±¿õþ
Ûý× Îû ¿ùàËî õËüý× ÎßÂõù ¿ôÂõþËî ä±Ýûþ± ¦œÔ¿îÂõþ ÎðËú, å½ËõËú...
õËüõþ ü±÷Ëò Ûß Âó± ¿áËûþ ðÅ’Âó± ¿Âó¿åËûþ Õ±Ëü ÎäÂÌß±Ëê U÷¿h ÎàËûþ
Ûý× Îû Õ±õ±õþ üÅËû±á ÎÂóËùý× ý±¿õþËûþ û±Ýûþ± ¦œÔ¿îÂõþ Îß±Ëí, ß±Ëúõþ õËò
ÎõßÅÂËõõþ ÷Ëî± ¿òõDZß ýËûþ ÛËü ðÒ±¿hÂËûþ ï±Ëß Îé¿õËùõþ ü±÷Ëò õ±¿hÂö±h±
ÂóÅõþËò± Ûß ág ÎàÒ±æ±, ágÂËòú±ûþ ÷¢Ÿ ýÝûþ±
üg±òÏõþ ð±ù±ù Âó±h±õþ ÷ðÉÂó ÷™¦¸±ò æá± ¿÷¿MõþËß Îî±ûþ±æ ßÂËõþÝ û±ËßÂ
Ûý× Îû ü÷ûþ ¿ú¿ïù ýËûþ ¿öÂæËî ä±Ýûþ±...
¿ùËà ¿ðËî ýûþ õ±¿hÂå±h±õþ ÷ÅäÂËùß± Îû Õ±R¿õ«±ü ÕæÇËòõþ æòÉ üýßÂ÷ÇÏõþ
Âóõþ±÷ËúÇ Âó±òú±ù±ûþ ìÅÂËß ÂóËh Õïä ü±ýü Âó±ûþ ò± ÛßÂäÅÂ÷Åß ¿áùõ±õþÝ
üÅà æ÷±Ëò±, Îä±à ÎöÂæ±Ëò± öÂõþðÅÂóÅËõþõþ Õ±ðõþ åÅÒËûþ üÒ±îÂËõþ û±Ýûþ±...
Ûüõ ßÂï± áËŠ Îú±ò± áöÂÏõþ ÷±ûþ±÷ûþ/ ý+ðûþæÅËh å¿hÂËûþ Õ±Ëå Φ¤Bå±-¿òõDZüò/ û±õþ ÕõËäÂîÂò±õþ Û¶¿îÂËú±ñ¦óÔý± õþ±ËîÂõþ Îâ±Ëõþ Õõð¿÷î ÎÂóÌø¸Ëß ü¿Sûþ
ßÂËõþ îÅÂËù Û¶¿îÂÂóËÂõþ ¿õËX ¿ìÂüÅ÷ ¿ìÂüÅ÷ ý±î Âó± åÒÅËh â±Ëûþù ßÂËõþ Âó±Ëú
Õ±æ ձ߱úÛ¶ðÏÂó æ;±ùËî ¿áËûþ ä±ý×Ëî ýûþ...
Îú±Ýûþ± âÅ÷™Là ¦aÏËß ÛõÑ ¿ðËòõþ Îõù±ûþ Îû ¿òËæõþ ß±ÂóÅø¸î±õþ æòÉ Õ±ýîÂ
ÎõÒËä ï±ß Õî¿ßÇÂËî ÎßÒÂËð ÎôÂù±õþ æ±ûþá±&Ëù±/ ÎõÒËä ï±ßÂ, Âóh¿î ձËù±ûþ
¦aÏõþ á?ò±ûþ ßÅÂÒßÂËh û±ûþ, Îüý× ûðÅÂó¿îÂõþ öÂÏî±õþ Îà±ùü ÎöÂËã ò±éÂÉá¿îÂËîÂ
õ¿ùËõþà±õþ Õ±ûþò±&Ëù± ÎõÒËä ï±ß õþ±îÂæ±ò±ù±ûþ ý±÷ù± ßÂõþ± äÒ±Ëðõþ ý±éÂ
Õ±R۶߱ú ßÂËõþ Õõð¿÷î üM±õþ ¿òöÇÂÏß æ±áõþí/ Îü Õò±ûþ±Ëü Âó±Ëò ÎõýÒúÅ
ÎõÒËä ï±ß ¦¤Ë›Ÿ õ񱊱 ÕüÑü±õþÏ ‘Õ±¿÷’õþ ðù/
æá± ¿÷¿MõþËß ÷Å¿©†Ëû±Ëá ñõþ±ú±ûþÏ ßÂËõþ î±õþ ÂóËßÂé ÎïËß ÎßÂËh ¿òËî Âó±Ëõþ
ÎõÒËä ï±ß ¿òûþ÷ ö±ã±õþ ¦óñDZ õþ±à± ëÂ×XÂî Îä±à, ö±ãËî ¿áËûþ ÎýÒ±äÂé ÎàËûþ
U÷¿ß ¿ðËûþ ¿ù¿àËûþ ÎòÝûþ± ÷ÅäÂËùß±, î±õþ Õ¿™¦¸ËQõþ Õ™LÿòÇ¿ýî ü±ýüÏ
õ±™¦¸õî± õ±ý×Ëõþõþ öÂÏ õ±™¦¸õî±Ëß Âóõþ±™¦¸ ßÂËõþ Õ±Rõþ±ûþ üôÂù ýûþ ÛßÂðù
Õ±õ±õþ ëÂ×êÅÂß ÎõÒËä ï±ß ðõþ±æ áù±õþ à±÷Ëàûþ±¿ù áŠ-á±ò/
ùËÂóé± îÂËíõþ ¿õ^nÂó Ý ú±õþÏ¿õþß ձS÷í ÎïËßÂ/ Ûß± ý±Ëî &`±-÷™¦¸±ò
‘Îî±÷±õþ-Õ±÷±õþ’ áËŠ û±õþ± îÔÂîÂÏûþ Îß±í, ÎõÒËä ï±ßÂ/
ð÷Ëò Îü ü÷Ïý ÎÂóËûþ û±ûþ ÂóÅ¿ù¿ú Û¶ú±üËòõþÝ/ ÛîÂüõ ¿ßÂåÅ ýûþ Ýý× ‘öÂûþ
¿ùàËå û±õþ±, ÂóhÂËå û±õþ±, ÕÒ±ßÂËå å¿õ, ÎõÒËä ï±ßÂ/
ÎÂóÝ ò±’ Û¶îÂɱËðËúý×/
ÎõÒËä ï±ß Ûý× ü÷Ëûþõþ îÂËßÇ û±õþ± Îõü±÷±ù
ÕüÑËß±Ëä Ûý× öÂÏ ÎßÂõþ±¿ò õËüõþ Îé¿õËù õð¿ù ౿õþËæõþ ðõþà±™¦¸ ÎõþËà
Îõ¿ýËü¿õ Îá±{¡± ÎÂóËûþ ò©† û±õþ±, î±õþ±Ý ÎõÒËä ï±ßÂ//
29. 10. 2013 ÕßÂÂóËé ¿õ¦œûþ±¿õ©† õüÄËß õùËî Âó±Ëõþ, ‘Û¶ËîÂÉßÂé± ÷±òÅø¸, Û÷òßÂÏ Õ±÷±õþ
✉ mail2chirasree@gmail.com ÷Ëî± ÛßÂæò ÕÂóð±ïÇ ÷±òÅø¸Ý ÂóÔ¿ïõÏËî ձËü ÛßÂé± ¿÷õþɱßÂùÄ âé±ËîÂ/

Âóh±Ëî ä±ý×

ŒÊ…±øÓ¬¯∏

ß¿¥ó¿é¿éÂöÂ
Âóõþϱõþ MATH
& G.I üûËP
ßÂõþ±Ëò± ýûþ, Îå±Ëé±
õɱäÂ, ¦¤Š ÎõîÂò/
ά– ’À˙±fl¬ ˙±¶aœ
÷±ùð±ûþ
ßÂùß±î±õþ
Îæɱ¿îÂÇ¿õð
ëÂ×Â󿦚îÂ
ï±ßÂËõò Û¶¿î ül±Ëýõþ õþ¿õ,
Îü±÷ Ý ÷¼ùõ±õþ •üß±ù
11 é± ÎïËß ügÂɱ 6 é±
ÂóûÇ™L× ð¿Âí± 301 é±ß±/
Îû±á±Ëû±á ßÂò æÅ¿õùÏ
Îõþ±ëÂ, ëÂ×Ð õ±ùÅäÂõþ, ÷±ùð±,
Îô±ò Ð 257434/
Ûà±Ëò ¿êÂßÅ¿æ, ßÅ¿‡Â Û¶dîÂ
ßÂõþ± ýûþ/

ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…

üîÂßÂÏÇßÂõþí ¿õ:¿l
¿õ:±Âóòð±î±Ëðõþ Îß±òÝ ð±¿õ
õMõÉ ¿õø¸Ëûþ Ûý× üÑõ±ðÂóS
Îß±òÝ ¿ò}Âûþî± õ± ð±¿ûþQ
õýò ßÂËõþ ò±/

æûþ™Là ð±ü
90021 88712
CLSFD 1456

MARCENT NAVY Pvt. Ltd. Co. ÎîÂ

÷±ùõ±ýÏ æ±ý±Ëæ ¦š±ûþÏ ä±ßÂõþÏ ï±ß± à±Ýûþ±
Î÷¿ëÂËßÂù üý ÎõîÂò 10,500 ÎïËßÂ
25,000/ Îû±áÉî± Õ©†÷ ÎïËß áèɱæÅËûþéÂ,
õûþü 18 ÎïËß 35/ üõþ±ü¿õþ üMWõþ Îû±á±Ëû±á
ßÂò/ Î÷±õ±ý×ù òÑ - 98746 92830 õ±
Âó±üËÂó±éÇ ôÂËé± üý õ±Ëûþ±ë±é± ý×Ë÷ù ßÂò/
eMail: ranjandasjob2008@gmail.com

ø‰¬øfl¬»¸±

ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…

¬¿ ˙Ǭı˛ ‰¬SêıM«œ
ßÂùß±î±õþ
¦¤ò±÷ñòÉ
Îæɱ¿îÂø¸ ü¥Ú±éÂ
Ý
ý™¦¸Ëõþ౿õ𠕦¤íÂÇ óðß Û¶±l—
›¶¿î ý×Ñõþ±æÏ ÷±Ëüõþ 2 - 8
ÛõÑ 19 - 25 õþà
÷±ùð±ûþ ëÂ×ý×Ë÷k ßÂËùæ
Îõþ±ëÂ, ëÂ×#;ù ßv±Ëõõþ
¿õÂóõþÏËî ëÂ×Â󿦚î ï±ËßÂò/
ð¿Âí± 351 é±ß±/ Îô±ò Ð
94341 39871/ Ûå±h±
10-18 Ý 26-01 õþà
ÂóÓõÇ ëÂ×ðûþ õþ±æÂóÅõþ, ÷ñÉ÷áè±÷
•ÂóÓõDZäÂù— ßÂùß±î±-129
ëÂ×Â󿦚î ï±ËßÂò/ ü÷ûþ
üß±ù 9 é± ÎïËß ügÂɱ 7
é±/
Îô±ò
•033—
25268652/

Îü±ò±ûþ Îü±ý±á
üɱõþ, ÛßÂé± ÷ÅýÓîÇ ձüËõý× ûàò îÅÂBå ÛßÂé± ü±ñ±õþí ÷±òÅø¸Ý Õü±ñ±õþí
ýËûþ ëÂ×êÂËõ/’ ÛßÂé± ß¿÷ß ßv±ëÂ×ò ¿ßÂÑõ± ¿õø¸±ð¿õÂói§ éªɱ¿æß ä¿õþS, ÷±òÅËø¸õþ
Û¶¿î ÕéÅÂé ¿õ«±Ëü Î÷±¿ýî äÂËA±Âó±ñɱûþ î±ËßÂý× ëÂ×¾±¿üî ßÂËõþò ¿õæËûþõþ
ëÂ×{¡±Ëü/ ¿õø¸±Ëðõþ ¿ßÂò±õþ± ÎâÒËø¸ ò±éÂßÂß±õþ õÅËò Îðò ÎßÂÌîÅÂßÂ Ý ÕöÂËûþõþ 
ËÂó±¿ù äÂf±Ëù±ßÂ/ ý±¿ü çÂù÷¿ùËûþ ÝËê ß±i§±õþ ÂóõþÂó±Ëõþ/
Î÷±¿ýîÂõ±õÅõþ üÔæËò ò±éÂÉüÑâ±î ÎäÂò± õ±™¦¸õî±ûþ ÎáÌí/ ÷±òÅËø¸õþ Û¶¿î ÕËúø¸
ö±Ëù±õ±ü±õþ ôÂËùý× ¿î¿ò ëÅÂõÅ¿õþ÷¢Ÿî±ûþ ä¿õþËSõþ áöÂÏõþîÂËù ý±î õ±¿hÂËûþ
îÅÂËù Õ±Ëòò ÕËðà± üîÂÉõþ+Âó, ¿òË÷DZý Û¶üi§î±ûþ Û¶îÂÉ ßÂËõþò õÉïÇî±õþ,
Îõðò±õþ Û¿ÂóêÂ-Ý¿Âóê õÉ¿MæÏõËòõþ ÕËäÂò± õ±™¦¸õî±õþ Ze ÷ÓîÇ ýûþ ‘ü±¿ôÂü
¿õþûþɱ¿ù¿éÂ’õþ ü˼ ‘ý×ò±õþ ¿õþûþɱù¿éÂ’õþ/ î±ý× ÕËòËßÂõþ ß±Ëå ÕöÂÉ™¦¸ õ±™¦¸õî±
îÒ±õþ ò±éÂËß ç±Âóü± ýËûþ Õ±Ëü/ ÕËòËß ձõ±õþ ûË渚 Õü±õñ±Ëò îÒ±õþ
ò±éÂËßÂõþ á±Ëûþ ùéÂËß Îðò ‘Õɱõü±ëÇ E±÷±’õþ îÂßÂÄ÷±/
‘÷Å¿©†Ëû±á’ ò±éÂËß ՙLÿòÇ¿ýî õ±™¦¸õî±õþ õþ+Âó¿ò÷DZËí Û¶ûÅM ýûþ
ÕËùÌ¿ßÂßÂËQõþ Û¶ßÂõþí... ô¿ßÂËõþõþ õ¿éÂß± Õ±õþ ûðÅÂó¿îÂõþ Õü÷ü±ýüÏ ÷ÔîÂ
õ±ùÉõgÅÂõþ ü±ýü-ü=Á±õþÏ ßÂ_¦¤õþ/ Õ±æÏõò õ±÷ÂóLšÏ, ÷±òõðõþðÏ Ûý× üÈ¿úŠÏ
ÕõúÉý× üËäÂîÂòö±Ëõ õæÇò ßÂËõþò ÷Ë=Á Îæ±îÂð±õþ, ¿÷ù÷±¿ùß àîÂ÷ ßÂõþ±õþ
ðÔúÉ õþäÂò± ßÂËõþ îÂl ¿õ›−õÏûþ±ò±õþ ëÂ×ËMæß õ¿éÂß±/ å±ðì±ù±ý×Ëûþõþ ÎêÂßÂò±õþ
÷Ëî± Î÷±¿ýîÂõ±õÅõþ õÉõý+î ÕËùÌ¿ßÂßÂËQõþ ëÂ×Âó±ð±ò îÅÂBå ßÂËõþ ‘÷Å¿©†Ëû±á’
ÎÂóÒÌËå Îðûþ ‘õþMßÂõþõÏõþ ¿õq Âó±áËùõþ Îüý× üîÂÉ, û±õþ ¿õËX ùh±ý× ò±
ýËù üõ ùh±Ëûþõþ Âó¿õþí¿îÂõþ ü±ÂÏ Õ±æËßÂõþ ÂóÔ¿ïõÏ/
Âó¿õþä±ùß õþí¿æÈ ÎðõöÓ¿î ò±éÂËßÂõþ ò±÷ ‘÷Å¿©†ûÅXÂ’ ßÂõþËùÝ Õ±÷õþ± 汿ò
ò±éÂßÂß±õþ Û¶ðM ò±÷ ‘¿ìÂüÅ÷ ¿ìÂüÅ÷’“ ‘÷Å¿©†Ëû±á’/ ÎðõöÓ¿îÂõþ ¿òËðÇúò±ûþ
ßÔÂËø¸jÅ äÂɱ鱿æÇõþ ûðÅÂó¿îÂ, ä¿õþËSõþ ¿Z÷±¿SßÂî±ûþ ÷Ëò±áè±ýÏ õþü±ûþòÏ/ ¦aÏõþ
öÓ¿÷ß±ûþ |n¿î ßÅÂ÷±õþ öÂÏ ûðÅÂó¿îÂõþ ü˼ Õ¿öÂòËûþ üÅü¼î ï±ßÂËùÝ
ûðÅÂó¿î ä¿õþËSõþ ëÂ×MõþíÂóËõÇ Âó¿õþõ¿îÇÂî æɱ üÑËû±Ëá ÕÛ¶¿îÂöÂ/ îÒ±õþ ¿õ¦œûþ,
Îä±Ëà òîÅÂò Õ±Ëù±õþ ÂóÅùß ÛõÑ æ±áõþËíõþ üÓ„ ߱߱æ Õñõþ± ÎïËßÂ
Îáù/ ¦aÏõþ üý+ðûþ ð±ð±õþ öÓ¿÷ß±ûþ úɱ÷ù üõþß±õþ ÂóÓíÇ ü±õùÏùî±ûþ üßÂËùõþ
ß±¿ºî ð±ð± ýËûþ ÝËêÂò/ ¿õß±ú ÎäÂÌñÅ¿õþõþ æá± ¿÷¿Mõþ ÷ðÉÂó &`±¿÷õþ ÎÂóúù
öÓ¿÷ß± Âó±ùËò ù± æõ±õ/ ¿ßÂc ûðÅÂó¿îÂõþ âËõþ ÷Ë=Áõþ ÛßÂÛ¶±™Là ÎïËß ձËõþßÂ
Û¶±Ë™Là ðÔÃl ÂóðËÂËÂó äÂËù û±Ýûþ±, ÂóÓõÇÂó¿õþß¿Šî ß©†ßÂõþ ð±¿ûþQÂó±ùòËßÂ
¦ó©† ßÂËõþ ¿ðËûþ Îáù/ îÂÂóò õüÅõþ ÷±ò±òüý× õhÂü±Ëýõ ÛõÑ ëÂ×ÈÂóù &Ëíõþ
ô¿ßÂõþ ¿õ«±üËû±áÉ ýËûþ ëÂ×êÂËùÝ ÂóõþõîÇÂÏ ÷=Á±ûþËò ¿ò}Âûþý× Õ±õþÝ Îõ¿ú
Û¶±íü=Á±õþ ßÂõþËõò/ Âó±ËßÇ ùËÂóé± ¿îÂò îÂËíõþ æhÂî±÷Å¿M æ¿õþ/ Õ±Ëù±
ûï±ûï ýËùÝ úsÛ¶ËÂÂóí, ðÔúÉÂóé ¦š±Âóò Ý ÕÂóü±õþËí ü±÷¿áèß Û¶Ëû±æò±
Û¶d¿îÂõþ ᱿í¿îÂß ÆòÂóÅíÉ ð±¿õ ßÂËõþ/

òõTý×Ëûþõþ Îúø¸ö±ËáÝ ÷Ëò ýûþ ÷ôÂЦ¤ùÏ ÷±òÅø¸æò Õ±÷õþ± ÎßÂëÂ×ý×
‘ñòËîÂõþ±ü’ úsé±õþ ü˼ Âó¿õþ¿äÂî ¿åù±÷ ò±/ ¿õæ±îÂÏûþ Ûý× ‘ÎîÂÝý±õþ’
Ûß±™LÃý× Ûý× úî±sÏ ÎïËß õ¼æÏõËòõþ Õ˼ öÓ¿ø¸î ýËûþËå/ ñòËîÂõþ±ü
ò±¿ß ñòS±ü¯ Õ±÷±Ëðõþ ÷Ëî± ¿òî±™LÃý× å±ËÂó±ø¸± ÷ñÉ¿õM ÂóÅø¸ßÅÂËùõþ ß±Ëå
öÂûþ‚Âõþ üLa±ü/ ûË渚 ý×ËKé¿ùËæk ¿éÂÂó ÕôÄ ï±ßÂËùÝ ýêÂ±È Ûß¿ðËòõþ
ç¿éÂß± Õ±S÷Ëí ÂóÅËõþ±ÂóÅ¿õþ ¿õñT™¦¸ ýËûþ ÎûËî Âó±õþ îÅ¿÷/ î±õþÂóõþ Îüý× éª÷±
ÎïËß ÎõõþËî ù±áËõ õU¿ðò, îÂî¿ðËò ßÂɱËù`±õþ æ±ò±ò ÎðËõ ü±÷Ëò
Õ±üËå Õ±õþÝ ÛßÂé± ñòËîÂõþ±ü¯
ñòËîÂõþ±ü Õ±÷±Ëðõþ ß±Ëå òîÅÂò Õ±÷ð±¿ò ýËùÝ Îü±ò±õþ Û¶¿î ÷±òÅËø¸õþ
ÕÛ¶¿îÂËõþ±ñÉ Õ±ßÂø¸Çí Û¶±Íá¿îÂý±¿üßÂ/ ÷ËýË?±ð±Ëh±-ýõþm± ÎïËß ձæËßÂõþ
÷ɱòý±éÂò-ýÑßÂÑ üöÂÉî±õþ ÕËòß Âó±ù±õðù ýËùÝ Îü±ò±õþ &Q ¿ßÂc
ÛßÂö¿õþÝ ßÂË÷¿ò/ ÷±òÅø¸ ¿äÂõþß±ùý× ö¿õø¸ÉîÂËß Îü±ò±¿ùý× ÎðàËî ÎäÂËûþËå/
Îü±ò±õþ ß±Ëå õþ±æ±-ëÂ׿æõþ, Õ±¿÷õþ-ô¿ßÂõþ üõ±ý× ü÷±ò... Õ± Îáèé ÎùËöÂù±õþ/
Îü±ò±ý× Âó±Ëõþ Õ±¿ßÇÂÝù¿æßÂɱù ü±ËöÇ Õô ý׿`Âûþ± Õ±õþ Õ±÷±Ëðõþ ß±Ëæõþ
÷±¿ü ¿÷ðËß Ûß ßÂËõþ ¿ðËîÂ/ ß±õþí õåõþðËúß ձËá ¿÷ðõþ±Ý ÛßÂ
õÅæß ü±ñÅõþ Âó±{¡±ûþ ÂóËh î±Ëðõþ áè±Ë÷õþ õ±¿hÂõþ ¿ÂóåËò ÷±¿é àÒÅËh¿åù,
Îü±ò± ÎÂó񱔱 ͱËå, Ûý× Îù±ËöÂ/ î±õþÂóõþ ¿ðòßÂËûþß ÎàÒ±h±àÒ¿Å hÂõþ ÂóËõþ î±Ëðõþ
Îü±ò±¿ù ¦¤›Ÿ ÛõÑ Îüý× ü±ñÅ ðÅæËòý× ÛßÂü±Ëï ëÂ×ñ±Ý ýËûþ Îáù/
îÂ±Ý ÛßÂéÅ ÛßÂéÅ ßÂËõþ ü±÷ïÇ ÕòÅû±ûþÏ üõ±ý× áûþò±õþ õ±'é± öÂõþËî ä±ûþ/
Îðúö±Ëáõþ ü÷ûþ ÝÂó±õþ ÎïËß æ¿÷-õ±¿hÂ-ÂóÅßÅÂõþ Îî± ÎßÂëÂ× ¿òËûþ Õ±üËîÂ
Âó±Ëõþ¿ò ¿ßÂc Õ±÷±Ëðõþ ê±ßÅÂ÷±-¿ð¿ð÷±õþ± ÂóÒÅé¿ùËîÂ-ÎõÒ±äÂß±ûþ ÕîÂÉ™L ûîÂËò
ÛõÑ Îá±ÂóËò Îû áûþò±õþ õ±' ¿òËûþ ÛËü¿åù, Û¶±ï¿÷ßÂö±Ëõ î±õþ Îæ±Ëõþý×
ýûþî ü±÷Ëù ëÂ×Ëê¿åù ¿åi§÷ù
Ó Âó¿õþõ±õþ&Ëù±/ î±ý× Îõ±ñýûþ Õ±æÝ Õ±÷±Ëðõþ
ÕõËäÂîÂËò–‘¿õÂóËð Îü±ò±ý× ÎðàËõ’/
Îü±ò± Õ±õþ üÅõþ± ü÷±ïÇßÂ/ çÂhÂ-¿õÂóð ü±÷ËùÝ ¿ßÂåÅ áûþò± Îî± ÎïËßÂý×
û±ûþ/ Îü&Ëù± ý™¦¸±™Lÿõþî ýûþ Û¶æiœ ÎïËß Û¶æËiœ/ ä¿{¡ú ðúËßÂõþ qËîÂ
¿õËûþõþ ü÷ûþ õ±ËÂóõþ õ±¿h ÎïËß ձ÷±õþ ê±ßÅÂ÷± Îû Îü±ò± ÎÂóËûþ¿åù, î±õþ
Îõú ¿ßÂåÅ ¿õ¿S ýËûþ û±ûþ Îðúö±Ëáõþ ü÷ûþ/ Îû&Ëù± ÎõÒËä Îáù, Îü&Ëù±
ä¿{¡ú ðúËßÂõþ õ±Ñù±ËðËúõþ üÓËûÇõþ Âóõþ Õ±õ±õþ áòÄáËòÄ ù±ù üÓËûÇõþ ÷Åà
Îðàù Ûß±MËõþ õ±õ±õþ ¿õËûþõþ ü÷ûþ/ î±õþÂóõþ î±õþ± Õ±õ±õþ õɱ˂Âõþ ùß±õþ
ÎïËß Îõõþù ÛßÂË÷õþ, ß¿÷ëÂ׿òˆÂ õvßÂýÏò Ûß ÂóÔ¿ïõÏËîÂ, Ûý× úî±sÏõþ
qËîÂý× Õ±÷±õþ ¿õËûþõþ ü÷ûþ Ûàò Õ±õ±õþ öÂËŒÂõþ ÕgÂß±Ëõþ/ Îüà±ò ÎïËßÂ
Îüüõ Õ±õ±õþ ÎõõþËõ ýûþî ձ÷±õþ Î÷Ëûþõþ ¿õËûþõþ ¿ðò, îÂàò ÂóÔ¿ïõÏé± ÎßÂ÷ò
ýËõ Îß æ±Ëò· ùß±Ëõþý× ï±ßÅÂß ßÂÏ Îá±Âóò ¿üjÅËß áûþò±õþ õ±'é± Îî±
Õ±Ëå, î±ý× Õ±÷õþ±Ý Õ±¿å... õ¼Ïûþ õþ÷òÏõþ Ûý× ÕòÅöÓ¿î üõÇæòÏò/ ÛßÂ
õU汿îÂß Îß±¥ó±¿òõþ ëÂ×BäÂÂóËð ß±æ ßÂõþ± Õ±÷±õþ õgÅÂ Û õɱÂó±Ëõþ ü±õþ
ßÂï±é± õËù ëÂ×êÂù, ¦aÏõþ ý±Ëî îÅÂËù ð±Ý Φ¨±ë± Õ"±¿öÂûþ±õþ 䱿õ ßÂÏ õþ±ûþäÂËßÂõþ
õþɱ¿ëÂüòÄ Îô±ËéÇÂý× ÷±ò±Ý ¦aÏõþ õ±ïÇËë õɱú Õïõ± ëÂ×ý×ß Û` ú¿ÂóÑ-Û Îü±æ±
¿ü¼±ÂóÅËõþ ¿òËûþ û±Ý, îÂõÅ Îý±Ëûþò ëÂ×É Õô±õþ ý±õþ Û¿ò¿ïÑ Î÷ë Õô Î᱋,
Ýò¿ù Îðò úÏ ëÂ×ý×ù ¿áöÄ ëÂ×É Õ± Îá±Ë‹ò ¦œ±ý×ù...¯

õÔý¦ó¿î õ±õþ ■ 31 ÕË"±õõþ 2013 Õ±÷±Ëðõþ áõÇ, Õ±÷±Ëðõþ Õ±ú± - Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±

3

4 Õ±÷±Ëðõþ áõÇ, Õ±÷±Ëðõþ Õ±ú±– Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±

õÔý¦ó¿îõ±õþ, 31 ÕË"±õõþ 2013

4 ÕË"±õõþ, ðÅáDZ¿ß‚Âõþ üðò, ‘Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±’õþ ëÂ×ËðɱËá Ûß¿éÂ
ßÂËûþßÂæò ügÂɱûþ äÂ÷ß ¿åù... ß¿õî±, Õïä ß¿õî± òûþ üÅËõþý× õùËå
Õïä á±òÝ òûþ/ ÷=Áü#± ÎïËß ¿õø¸ûþõdõþ ¿õòɱü üõÇS Ûý×
÷±S±ýÏòî±ûþ Î÷±h± úsáŠ^n÷/ Õ±õþ ¿åù ß¿õî±Ëß ÷òËòõþ áöÂÏËõþ
ëÂ×Âóù¿tõþ ëÂ×ðÄû±ÂóËòõþ ëÂ×Èüõ ÕÂóõþ+Âó± ù±ý×öÂ/

ÕÂóõþ+Âó±
ù±ý×öÂ
Õ±ý׿õþò úõò÷

üÅõþï ðM õþ±ûþ

òˆÂ±ù¿æûþ±ûþ ÎöÂËü ÎûËî ï±ËßÂ/ ß¿õî±Ëß Ûö±Ëõ ¿õ¿öÂi§ å¿õ,
Îß±¿õþÝá豿ôÂ, ÷Óß±¿öÂòûþ ÛõÑ üËõDZÂó¿õþ ÂóðDZûþ Û¶¿Âl å¿õõþ
÷ËñÉ ¿ðËûþ Îûö±Ëõ ðÔúɱ¿ûþî ßÂõþ± ýù, î± Îû÷òý× Õ¿öÂòõ Õ±õþ
ß¿õî±˦¨±Âó ús¿éÂÝ ü±ïÇß ýËûþ ÝËêÂ/
ß¿õî±Âó±Ëê Îõþú÷Ï, ÎðõõèîÂ, Î÷Ì¿÷î±, õíDZùÏõþ± ÕîÂÉ™LÃ
Õ±™Lÿõþß ÛõÑ Õ±Ëõá÷ûþ/ Õòұò¿é |n¿î¿òöÇÂõþ î±ý×
ëÂ×Bä±õþËíõþ ¦ó©†î±, Õ±ËõËáõþ üÑûî õÉõý±õþ ÛõÑ ÕõúÉý×
ü±ëÂ×` ¿üˈÂË÷õþ ¿ðËß ձËõþßÂéÅ ÷Ëò±Ëû±á ÎðÝûþ± Û¶Ëûþ±æò/
‘û± ÎðõÏ üõÇöÓÂËîÂø¸Å...’ Ι¦¸±S¿é ÷±ËçÂ÷±ËçÂý× ëÂ×B䱿õþî ýËûþËå
ßÂàòÝ ÎðõÏõjò± ßÂàòÝ Î−ø¸ ¿òËûþ ¿ßÂc Âó±ËêÂõþ
Æõ¿äÂSÉýÏòî±ûþ Ûý× üÓ„ îÂô±ÈéÅÂßÅ ñõþ± ÂóËh¿ò/ ÕîÂÉ™LÃ
ëÂ×BäÂáè±Ë÷ Ι¦¸±SÂó±ê ß¿õî±Âó±ËêÂõþ Φ¨ùËß 屿ÂóËûþ û±Ýûþ±ûþ î±
Õ±ËùàÉ¿éÂõþ ü±Ëï ü¥óÔM ýËî Âó±Ëõþ¿ò/ õõþÑ õÉ?ò±÷ûþ
Îß±¿õþÝá豿ô ձõþ ÷Óß±¿öÂòËûþ ¿úŠÏõþ± ü±õùÏù/ Õ±Ëù± ÛõÑ
úsÛ¶ËÂÂóí ¿åù ûï±ûï/
ß¿õî± ¿òõDZäÂò ÛõÑ ¿õ¿öÂi§ ß¿õî±Ëß Ûß¿é úÔºËù Õ±õXÂ
ßÂõþ±õþ Û¶ûþ±Ëü ¿äÂõþ|Ïõþ Û¶Ëûþ±æòÏûþ üÑËû±æò± ûË渚 ÷Å¿kûþ±ò±õþ
Âó¿õþäÂûþ ¿ðËùÝ âéÂò±ûþ ñ±õþ±õ±¿ýßÂî±õþ Õö±Ëõ Îß±òÝ
ëÂ×ÂóüÑý±Ëõþ ÎÂóÒÌå±Ëò± üyÂõ ýûþ¿ò/ ü÷±Ëæõþ à` à` ðÔúÉ Îû÷ò
ðÂóÇËí Û¶¿îÂô¿ùî ýûþ, ¿òõDZ¿äÂî ß¿õî±&¿ùËîÂÝ Îüý×üõ ðÔúÉ
ß¿õõþ ÕòÅöÓ¿î õþËü 汿õþî ýËûþ Û¶¿îÂô¿ùî ýËûþËå Â÷±S/

å¿õ Ð Îæɱ¿îÂ

Ûß¿ðËß ò±õþÏËß ÎðõÏõþ+ËÂó ÂóÅËæ± ßÂõþ±, ÕòÉ¿ðËß î±Ëß æɱ™Là ¿ä¿õËûþ à±Ýûþ±
•¿îÂòõåËõþõþ ¿úq ÎïËß ÂóÒûþø¸¿Aþõþ õÔX± ÎßÂëÂ×ý× õ±ð û±ûþ ò±/— ÛßÂý×ü˼ äÂËùËå ò±õþÏõþ æÏõò/ æiœ ÎïËßÂý× Õïõ± Õ±õþÝ ü¿êÂßÂö±Ëõ õùËîÂ
ñɱ©†±¿÷/ Õ±÷±Ëðõþ Îß±òÝ ¿õß±õþ Îòý×, Îû û±õþ ¿òËæõþ áËîÇ Îà±ùü ÛÒËé õËü ÎáËù æËiœõþ Õ±Ëá ÎïËßÂý× î±õþ Õ¿™¦¸ËQõþ ¿õÂói§î±/ î±ý×
Õ±¿å/ Î䩆± ßÂõþ¿å, ¿òËæõþ ¿òËæõþ Âó¿õþæòËðõþ ¿òõþ±ÂóM± õùËûþõþ Õ±Ëõ©†òÏËî ‘ü¿õî± î±õþ òõæ±îÂß ßÂòɱ¿éÂËß ü±îÂîÂù± ÎïËß ÎôÂËù Îðûþ’
Õïõ± ‘Õ±éÂ÷±Ëüõþ Î÷Ëûþ¿éÂËß ö±¿üËûþ ¿ðËûþ ûÅõîÂÏ õñÓ¿éÂÝ’
õþ±àËî ý± ÷Óàǯ òáõþ ÂóÅ¿hÂËù Îðõ±ùûþ ¿ß Ûh±ûþ¯
Ûh±ûþ ò± õËùý× üõ±ý× ü¿îÂÉé±õþ ¿ðß ÎïËß ÷Åà ¿ô¿õþËûþ ï±ßÂËî Âó±Ëõþ ò±, Õ±õþ Õ±RýòËòõþ Âóï ÎõËå Îòûþ¯ õ±ùÉ-ÆßÂËú±õþ-ÎûÌõò Îß±òÝ
î±ý× õÅ¿ç õ±ã±¿ùõþ ÷±îÔÂÂóÓæ±õþ Û¶±õþ¿yÂß ùË¢Ÿý× ÷=Á¦š ýûþ ‘ÕÂóõþ+Âó± ù±ý×öÂ’ Õõ¦š±ËîÂý× Îü ¿òõþ±Âóð òûþ/ Õ¿™¦¸ËQõþ Ûý× ¿õÂói§î± qñÅ õ±ý×Ëõþ
Û¶¿î¿ðËòõþ àõËõþõþ ß±áËæ ò±õþÏ ¿òûDZîÂËòõþ âéÂò± ü±ñ±õþí ýËûþ ÎáËå/ î±ý× òûþ, âËõþÝ/ ¿õõ±¿ýî æÏõËòÝ Ã›¶¿î¿òûþî Îü ÕÂó÷±¿òîÂ,
Îõ±ñýûþ ÷Åà õðù±Ëî òîÂÅò àõËõþõþ Îû±á±ò ñø¸ÇËíõþ âéÂò±/ î±õþÝ Õ±õ±õþ ò±ò± Õõð¿÷îÂ, ëÂ×ËÂó¿Âî õÉõý+î ýûþ ÂóÅS±ËïÇ... ÎßÂëÂ× Õ±RýòËòõþ
Æõ¿äÂSÉ/ Õ±æ ÎðËúõþ õþ±æñ±òÏ ëÂ×M±ù ¿õËõþ±¿ñî±ûþ, ß±ùý× ÎðËúõþ ÕòÉÛ¶±Ë™Là Âóï ÎõËå Îòûþ, ÎßÂëÂ× Îü õÒ±ñò ¿åÒËh Îõ¿õþËûþ Õ±Ëü Õ±õþ ÎßÂëÂ×
ÕòÉõþ+ËÂó... äÂùËåý× Õ¿õõþ±÷/ ÷±Ëç ÷±Ëç ¿äÂÈß±õþ ßÂËõþ ëÂ׿êÂ, ‘ßÂÏ ýËBå Ûüõ¯ õ± Îüý× ÕÂó÷±ò-ÕîÂɱä±õþ ¿òÂó±ûþ Î÷Ëò ¿òËûþ Îüý× õÒ±ñËòý×
Ûõþ ¿ß Îß±òÝ Îúø¸ Îòý×·’ Ûý× Õ±îÇ ¿æ:±ü± ¿ú¿Šî ýËûþ ÷ÓîÇ ýËûþËå, ýËûþ äÂËùËå ü÷¿ÂóÇî ï±Ëß ü±õþ±æÏõò/
ß¿õ-¿úŠÏËðõþ îÅ¿ùËîÂÝ/ Îüüõ ¿òËûþý× Ûß Õü±ñ±õþí ‘ü±ñ±õþí Î÷Ëûþõþ’ Îß±ù±æ ÛßÂ&Bå ß¿õî±-Âó±êÂ Ý ðÔúɱûþËòõþ ÷ËñÉ ¿ðËûþ ò±õþÏæÏõËòõþ Ûý×
¿ò÷DZí ßÂËõþËåò ¿äÂõþ|Ï, ü±ý±ûÉ ¿òËûþËåò ÷¿{¡ß±, îÂü¿ù÷±, üÅËõ±ñ, qöÂ, üÅ¿¦œî±, ¿òð±í Âóï Âó¿õþS÷± ¿òËûþý× ¿äÂõþ|Ï ð±ú&l’õþ Âó¿õþä±ùò±ûþ
‘ßÂËûþßÂæò’-Ûõþ Û¶Ëû±æò± ‘ÕÂóõþ+Âó± ù±ý×öÂ’ ß¿õî±˦¨±Âó
¿õæûþ±, æûþ Û¶÷Åà ¿úŠÏËðõþ/
ß¿õî±˦¨±Âó ‘ÕÂóõþ+Âó± ù±ý×öÂ’ q ýûþ ÷ý±ùûþ±ûþ, Îúø¸ ýûþ •ýûþ ¿ß· Û Îî± Âó¿õþËõ¿úî ýù áî 4 ÕË"±õõþ ¦š±òÏûþ ðÅáDZ¿ß‚Âõþ üðËò
¿òõþ™LÃõþ ¿æ:±ü±õþ ÷ý±ß±õÉ-Õ™LÃýÏò— ¿õüæÇËò/ Ûß¿ðËß ÎðõÏõþ Õ±õ±ýò ÎïËß ÷ý±ùûþ±õþ ügÂɱûþ/ ÷ý±ùûþ± ÎïËßÂý× ÎðõÏõþ ¿õüæÇò ÂóûÇ™LÃ
¿õüæÇò, ÕòÉ¿ðËß ÷±òõÏõþ Õ±õ±ýËòý× ¿õüæÇËòõþ õ±æò±/ ßÂòɱwÓí ýîÂɱ, û±õþ± Âó¿õþüËõþ ¿õ™¦¸Ôî Ûý× Õ±ËùàÉ¿éÂõþ ëÂ×Â󦚱Âóò± ÕîÂÉ™Là üÅÂó¿õþß¿ŠîÂ
î±õþ ßÂõù Û¿hÂËûþ ÂÂóÔ¿ïõÏõþ Õ±Ëù± Îðàù, î±õþ± ðÅ’Ëä±à öÂËõþ Ûý× ÂóÔ¿ïõÏõþ õþÑ- ÛõÑ ÷Ëò±áè±ýÏ/
õþ+Âó Îðà±õþ Õ±Ëáý× ÎðËà ÎôÂùù ÂóÅËø¸õþ ßÅÂÈ¿üî Îä±à æ±ò±ù ÂóÔ¿ïõÏé± üÅjõþ ÷ý±ùûþ±õþ Îö±Ëõþ îÂÂóÇËí Õ¿ñß±õþ õ¿=Áî ò±õþÏõþ ÎÂËð±¿M...
‘¿ÂóîÔÂîÂÂóÇËíõþ ¿î¿ï û±ûþ, á¼±ûþ ßÂàòÝ ¿ðý׿ò ÷Å¿M ¿îÂù±?¿ù’
òûþ, à±õþ±Âó àÅõ à±õþ±Âó/
Õòұò¿éÂõþ ÷Óù üÅõþ ñ¿õþËûþ Îðûþ/ ÛõþÂóõþ ül÷ÏËî ÎéªËò ßÂËõþ ‘ÎúËø¸õþ ßÂï±’ûþ Îõþú÷Ï-õíDZùÏ’õþ ßÂËF ‘Î÷Ëûþ îÅ¿÷ Õ±&ò
‘ýæ¿÷ ¿ßÂËò ÛßÂù± ÎôÂõþ±õþ ÂóËï ÕM õh Îù±ßÂé± Õ±÷±ûþ ÎëÂËßÂ,
ÕÂóõþ+Âó±õþ õ±¿h ÎôÂõþ±õþ ðÔúÉ-Âó¿õþߊò±ûþ Îüý× Î÷Ëûþ Õ±õþ ëÂ×÷± æ;±ù±Ý’ ß¿õî±Âó±ê ÛõÑ õþ±æ|Ï-ëÂ×#¿ûþòÏõþ ‘¿õ¿ñõþ õÒ±ñò’
ÕgÂß±Ëõþ ßÂÏ ûLaí± ÷±Ëᱯ î±õþÂóËõþ ð÷ Õ±éÂËß ÷±õþù ÎúËø¸...
¿÷Ëù¿÷Ëú Û߱߱õþ ýËûþ û±ûþ/ ðÅáDZÂóÅËæ± Õ±õþ úõþËîÂõþ Ûß á±Ëòõþ Õ±õËý ÕîÂɱ䱿õþî± ò±õþÏõþ ÷±òõðÅá±Ç ýËûþ Ýê± ÂóÓõÃÇ›¶d¿îÂ
Îî±÷õþ± ÎðËà±, Ýõþ ß±¿÷Ëæõþ òÏËä ձ÷±õþ õÉï±õþ õþM ÎùËá Õ±Ëå/’
û±S±ÂóËï Ûüõý× Ãî±õþ ›¶¿î¿ðËòõþ ü¼Ï, îÂõÅ Îü ÎïË÷ ï±Ëß ¿ò ßÒ±ðËî ßÒ±ðËî ÕõúÉy±õÏ ÕòÅü¼ ß±úôÅÂù Îüý× ß±úôÅÂËùõþ õò ÎöÂËã ‘ÂóËïõþ ÛõÑ Âó±õþ¥óËûÇõþ Õö±Ëõ ձ߿¦œßÂ/ Âó¿õþËúËø¸, ‘Õ±õþ ñ¿ø¸Çî±
Û¿áËûþ äÂËùËå ü±÷Ëòõþ ¿ðËßÂ/ æ±Ëò, ÷Å¿Mõþ üÓûÇé± ¿å¿òËûþ Õ±ò± àÅõ ß¿êÂò, îÂõÅ Âóұ䱿ù’õþ ÕÂóÅ-ðÅáDZõþ Îéªò ÎðàËî åÅËé ձü±õþ ß±¿õÉß ðÔúÉ¿é ýËûþ± ò±, Õ±õþ ò±...’ Õïõ± ‘ö±Ëù± ﱿßÂü üÅËùà±, ü¿õî±...’
ûàò ÂóðDZûþ ôÅÂËé ÝËê ձõþ ΈÂúò¿éÂõþ ò±÷Ý ßÂàò Îûò Ûý× ¿ò¿õÇø¸ õ±ßÂÉõg ëÂ×Bä±õþíý× ¿ß ûË渚·
äÂËùËå î±õþ Û¿áËûþ äÂù±õþ ùh±ý×/ ¿òËæý× ¿òËæËß õùËå...
‘¿ò¿}¿jÂóÅõþ’ ýËûþ û±ûþ¯ ÎéªËò õËü ï±ß± Î÷Ëûþ¿éÂõþ ÷Ëî± ðúÇßÂÝ ö±õËî ýËõ, ö±õËî ýËõ Õ±õþ î±õþÂóõþ ö±õËî ýËõ.../
Õ±õþ ßÂ’¿ðò ÷±õþ ౿õ ÷Åà õÅËæ¯ “ Û¶¿îÂËú±Ëñõþ Îæ±õþ Õ±òËõþ àÒÅËæ
ùhÂËî ýËõ üõ±ý× ¿÷Ëù, Õ±÷õþ± Õ±¿å Âó±Ëú
Îî±õþÝ Õ±Ëå ü÷±ò ð±¿õ ձ߱ú-÷±¿éÂ-â±Ëü//
•‘÷±õþ’ Ð ÷¿{¡ß± Îüò&l—
áù±ûþ Îðõõèî Âó±õþËôÂ"/ ü±õþ± Õ±ËùàÉ æÅËh ò±õþÏõþ Û¶¿îÂõ±ð ç‚ÔÂî ýËûþËå õíDZùÏõþ õ¿ù‡Â ßÂËF,
Õ±æËßÂõþ ü±ñ±õþí ò±õþÏ Ûàò ßÂò¿ôÂËëÂKé Îü õËù,
û± Õ±÷±Ëðõþ ëÂ×VÏl ßÂËõþËå/ Õ±õþ Îõþú÷Ïõþ ä¿äÇÂ±ý׿ùú ¦¤õþËÂÂóí Õ±÷±Ëðõþ ö±¿õûþ±Ëå/
Õ±÷±Ëß Ûàò Õ±õþ ý×ÒéÂä±Âó± ÎðÝûþ± û±ûþ ò±,
Âó¿õþä±ùß ¿äÂõþ|Ï ðÅ¿é ßÂ_ËßÂý× àÅõ ûï±ûïö±Ëõ õÉõý±õþ ßÂËõþËåò/ ðÏÂó‚Âõþ ÎöÂÌ¿÷ËßÂõþ õ¿ù‡Â Î−ÛßÂ÷ÅËê± Õ±÷ù¿ß Ûý× ÂóÔ¿ïõÏËß Ûàò Õ±¿÷ ¿òËæý× ¿äÂËò ¿òËî Âó±¿õþ,
±ß ëÂ×Bä±õþí ÷Ë=Á Â÷±îÂÔ÷Ó¿îÇ ձõ±ýËòõþ Õ±õýËß ð±íö±Ëõ Æî¿õþ ßÂËõþËå/
Õ±÷±õþ ðú¿é ý±Ëî ñõþ± Õ±Ëå ¿ðßÂäÂSõ±ù//
ëÂ×#¿ûþòÏ-qö‚ÂõþËðõþ á±ò, Îõþú÷Ï-õíDZùÏõþ ß¿õî± Ý üÅ÷ò±-Î÷Ì¿÷î±Ëðõþ Îß±¿õþÝá豿ôÂËî ÷Ë=Á
Ûö±Ëõý× ÷Ë=Á ¿ò¿÷Çî ýûþ Ûß ¿õߊ ðÅáDZ, Õ±æËßÂõþ ðúöÓÂæ±/
Õü±ñ±õþí ¿ßÂåÅ ÷ÅýÓîÇ Æî¿õþ ýËûþËå/ ÷±òõðÅáDZ •Õü±ñ±õþí Îß±¿õþÝá豿ô— ÛõÑ ßÅÂ÷±õþÏÂóÅËæ±õþ
îÂËõ qñÅ õ¿ù‡Â Ûý× õMõÉý× Ûý× Ã›¶Ëû±æò±õþ ÛßÂ÷±S ÕýÑß±õþ òûþ, î±Ëß տöÂòõö±Ëõ ëÂ×Â󦚱Âóò ÕÑú¿éÂÝ ÕîÂÉ™Là ÷Ëò±áè±ýÏ ÛõÑ î±õþ ¿Z÷±¿Sß õɱõý±õþ ÷òòÙXÂ/ ðú÷ÏËî ö±ü±Ëòõþ â±ËéÂ
ßÂõþ±Ý ÕõúÉý× ü÷±ò ÷ûDZð± ð±¿õ ßÂËõþ/ ÷Ë=Á ò±éÂß ëÂ×Â󦚱Âóò±õþ ÎäÂËûþ Îß±òÝ ÕÑËú ßÂ÷ ÷Ëò±Ëû±á Î÷Ëûþ¿éÂõþ −Ïùî±ý±¿òõþ ðÔËúÉõþ Õ¿öÂòûþÝ Îõú ö±Ëù±/ qñÅ÷±S ßÂËûþß¿é å¿õËî ðÔúɱ™LÃõþ âé±Ëò±,
ÎðÝûþ± ýûþ¿ò Ûý× Ã›¶Ëû±æò±ûþ/ ÝËá± Õ±÷±õþ Õ±á÷òÏ Õ±Ëù±... õþ±æ|Ïõþ Ûý× Õ±á÷òÏ á±Ëò ðúÇËßÂõþ Õ±Ëù±õþ õÉõý±õþ, ÂóðDZûþ Û¶ËæßÂúòÄ, ûLa±òÅø¸¼, á±ò-÷±ý×÷-Îß±¿õþÝá豿ôÂ-ß¿õî±Âó±ê üõ¿÷¿ùËûþ
ձ߱º±õþ î±õþ ÎõÒËñ Îðûþ ÕÂóõþ+Âó± ù±ý×öÂ/ ßÂï±-ß¿õî±, ûLa±òÅø¸¼ Ý ÷±ý×Ë÷õþ ÷ËñÉ ¿ðËûþ Û¿áËûþ Ûß տöÂòõ ëÂ×Â󦚱Âóò±/ ÷±ùð±ûþ Û÷ò ëÂ×Â󦚱Âóò± Îõ±ñýûþ Ûý× Ã›¶ï÷/ äÂÍõþËõ¿îÂ/
äÂËù ÕÂóõþ+Âó±, Û¿áËûþ ä¿ù Õ±÷õþ±Ý/ ûàò qòËå Õ±÷±Ëðõþ ß±ò ÎðõõèîÂ’õþ ßÂË_ îÂü¿ù÷± ò±õþÏ ¿òûDZîÂËòõþ, ò±õþÏõþ Û¶¿î Æõø¸Ë÷Éõþ Îî± ý±æ±Ëõþ± ÷±S±/ ÛßÂé± ¿¦ÂË›I× üõéÅÂßÅ åÅÒËûþ û±Ýûþ± àÅõ
ò±ü¿õþËòõþ ‘¿îÂò-ä±õþ-ÂóÒ±äÂ’ ¿ßÂÑõ± Î÷Ì¿÷î±-õíDZùÏËðõþ ‘Îõ±ß± õ±¿ùß±õþ±’, îÂàò Îä±à ÎðàËå ß¿êÂò îÂõÅ î±õþ ÷ËñÉ ßÂËûþß¿é ¿õËúø¸ ¿ðßÂ, û± ýûþËî± ÕËòß ü÷ûþ Õ±÷±Ëðõþ òæõþ ÛõÑ ö±õò±
Õ¿°«î±-qö‚Âõþ-ÕÂóÓõÇËðõþ ÷±ý×÷/ õ±õþõ±õþ Îä±à ò±¿÷Ëûþ ¿òËî ý¿Båù, ý×ËBå ý¿Båù ¿úq¿éÂËß õÅß ۿhÂËûþ û±ûþ, î± Ûà±Ëò îÅÂËù ñõþ± ýËûþËå/ ÕËòß üËäÂîÂò ò±õþÏÝ ýûþËî± î¿ùËûþ ö±Ëõò ò±
¿ðËûþ Õ±áù±ý×, Îß±òÝ ßÂùÅø Îûò ÝËß ¦óúÇ ßÂõþËî ò± Âó±Ëõþ/
¿õø¸ûþ&Ëù±/ ÕÂóõþ+Âó± ù±ý×ö ձ÷±Ëðõþ ö±¿õËûþËå/ Ûà±Ëòý× î±õþ üõËäÂËûþ õh ü±ôÂùÉ/
ýÒɱ, ÛîÂé±ý× ÷ò åÒÅËûþ ÎáËå ÛËßÂßÂé± æ±ûþá±/
îÂËõ Û÷ò Û¶Ëûþ±æòÏûþ Ûß¿é õMõÉ û¿ð Õ±õþÝ ÛßÂéÅ ÙæÅ Ý ÕÒ±Ëé±ü±é± ýûþ, îÂËõ ýûþËî± ùÂÉËöÂËð
ëÂ׿òú úîÂËßÂõþ ò±õþÏõþ ü˼ Õ±æËßÂõþ ò±õþÏõþ îÅÂùò± äÂËù ò± ¿ßÂc ÛËßÂõ±Ëõþý× ¿ß äÂËùò±· ÂóÏhÂËòõþ Îü Õ±õþÝ ¿òÂóÅí ýËõ/ ÕËÂó±ûþ ï±ßÂù±÷–Õ±üËå õåõþ Õ±õ±õþ ýËõ/
۶߱õþ õðËùËå ÎßÂõù/ Õ±æËßÂõþ ò±õþÏÝ Ã›¶¿îÂõþ±Ëî ¦¤±÷Ïõþ Z±õþ± ñ¿ø¸Çî± ýûþ,
ÂóÒ±¿æ-òÂS ¿÷¿ùËûþ ÂóÅSü™LñËòõþ ձ߱º±ûþ ¦¤±÷Ï ëÂ×Âóáî ýûþ/ ß±÷Åß ¦¤±÷Ïõþ

úsáŠ^n÷

ßÂùɱí ÷ÅËà±Âó±ñɱûþ
‘Îõþ±æ ßÂî ßÂÏ âËé û±ý± î±ý±,Û÷ò ÎßÂò ü¿îÂÉ ýûþ ò± Õ±ý±¯’
‘Õ±Ëõ±ù î±Ëõ±ù’ qËòý× ÷òé± ÛËù±Ë÷Ëù± ýËûþ û±ûþ/
î±ý× ßÂËûþßÂæò-Ûõþ ‘úsáŠ^n÷’ ÎðàËî ü÷Ëûþõþ ðÅ’¿÷¿òé ձËáý× ÎÂóÒÌËå Îáù±÷ ÷±ùð± ßÂËùæ
Õ¿ëÂË鱿õþûþ±Ë÷õþ ðÅáDZ¿ß‚Âõþ üðËò ÛõÑ ÕËòß ÕËÂó±¯
îÂËõ Û÷ò ¿æ¿òËüõþ æòÉ ÕËÂó± ßÂõþ± ÎûËîÂý× Âó±Ëõþ/
ÂóðDZ Ýê±õþ ÂóËõþý× ÷=Áü#± ÎðËà ö±õù±÷, Õ±õþ ÛßÂéÅ ձËõ±ù î±Ëõ±ù, åi§å±h± ýËî Âó±õþî¯ õDÂ
Îõ¿ú ü±æ±Ëò±-Îá±å±Ëò±/ ý±î ¿òú¿Âóú ßÂõþ¿åù ÛËù±Ë÷Ëù± ßÂËõþ ¿ðËîÂ/
ßÂËûþßÂæò Îî± ü±ýüÏ Âó±õþËù ¿òûþ÷ ö±ãËî Îî± Õ?ò±öÂ-¿äÂõþ|Ïõþ±ý× Âó±õþî¯
ÛõþÂóõþ ß¿õî±, á±ò Õ±õþ òˆÂ±ù¿æûþ±/ Îõú ù±á¿åù/
ýûõõþù ÕòõðÉ/ Îõh±ù, ß±ßÂ, õÅËh±, Õ±õþ Î÷Ëûþ¿é æ¿÷Ëûþ ¿ðËûþ¿åù/
àÒÅîÂàÒÅî ßÂËõþ àÒÅî Îà񱾱 àÅõ üýæ/
¿ßÂc üõ ¿÷¿ùËûþ ¦œ±éÇ ÎÛ¶ËæÿËKéÂúò/ ýûõõþù ÎïËß ձËõ±ù î±Ëõ±ù û±î±ûþ±ËîÂõþ Âó¿õþߊò±¿éÂÝ üÅjõþ
ÛõÑ Õ¿öÂòõ/ üÅßÅÂ÷±õþ õþ±Ëûþõþ Îùà±ûþ ëÂ×ý×é ձõþ üɱé±ûþ±õþ ðÅËé±ý× ÷±õþ±Rß õþßÂË÷õþ îÂÏ®Â/ Ûý× ðÅËûþõþý×
ü¿êÂß õ±Ñù± Õ±÷±õþ æ±ò± Îòý×/
ÎîÂ÷¿ò ëÂ×ý×é Ûõþ ÎåÒ±Ýûþ± ¿åù Ûà±ËòÝ, ûàòý× üÅËû±á ¿åù áèLšò±ûþ/
Îå±é Îå±é ÷ÅËM± åh±Ëò± ¿åù/ é±òé±ò ÷Ëò±Ëû±á ÎéÂËò ÎõþËà¿åù ü±õþ±Âí/
û¿ð Û¿é Îå±éÂËðõþ ßÂï± ÎöÂËõý× ÷Óùî Æî¿õþ, îÂËõ Õ±õþ ÛßÂéÅ ¿äÂSßÂËŠõþ ü±ý±ûÉ ÎòÝûþ±ý× ÎûîÂ/
ÃÕ?ò±öÂËðõþ Õɱ¿òË÷úËòõþ ö±õò±ûþ Îõh±Ëùõþ
•ÕòÉ ü÷ûþ ÕòÉõþ±— ÷±ï±õþ ÛßÂý×õþßÂ÷ ÝÂóõþ-òÏËä òh±äÂh±ûþ ÛßÂñõþËíõþ ÛßÂËâÒËûþ¿÷ ¿åù/
ü÷áè Âó¿õþËõúò±ûþ ¿¦šõþ¿äÂSËí úsÛ¶ËÂÂóí Û¶±ñ±òÉ ÎÂóËûþËå/
Õ±õþ û¿ð Û¿é õhÂËðõþ æòÉý× ýûþ, îÂËõ ðÅ¿é ß¿õî± Õ±õþ á±Ëòõþ ÷ËñÉ ¿ß õþ±æÍò¿îÂßÂ, ü±÷±¿æßÂ,
Æõ:±¿òßÂ, Âó±áù±Ë÷±õþ üÓSñ±õþ õþ±à± û±ûþ·
Î䩆± ßÂËõþ Îðà± ÎûËî Âó±Ëõþ/
Âó±Ýò± òˆÂ±ù¿æûþ±-üÅßÅÂ÷±õþ õþ±Ëûþõþ ëÂ×ý×éÂ,
Âó±Ýò± ßÂËûþßÂæò-Ûõþ Âóõþϱ ßÂõþ±õþ ü±ýü, ÎðõùÏò-qöÂðÏÂóËðõþ á±ò,
üÔæòÏ-ÎðõõèîÂ-Î÷Ì¿÷î±õþ ö±Ëù± Õ±õÔ¿M/
÷òé± ö±Ëù±ù±á±ûþ öÂËõþ û±ûþ ûàò Îð¿à, ÷Ë=Á ä¿õþSõþ±Ý
Âó±õþôÂõþ÷ɱËkõþ Õ±òj Õò±¿õù ëÂ×ÂóËö±á ßÂõþËå/

11 õø¸Ç 08 üÑàɱ/ ¦¤Q±¿ñß±õþÏ, ۶߱úßÂ Ý ÷Å^ß տòX ð±ú&l ßÂîÇÂÔß ëÂ×ý×Ë÷k ßÂËùæ Îõþ±ëÂ, ÷±ùð± 732101 ýý×Ëî Û¶ß±¿úîÂ Ý ÷Å¿^îÂ/ ü¥ó±ðß Р¿äÂõþ|Ï ð±ú&l/ Îô±ò Ð ß±ûDZùûþ 03512-220522 õ±îDZ ¿õö±á 97334 04880 ¿õ:±Âóò ¿õö±á 92327 90070
ôÂɱ' Ð •03512— 253913 ý×-Î÷ù response@aamadermalda.in ÝËûþõü±ý×é www.aamadermalda.in I RNI. No. WBBEN/03/13342