1

UTILIZAREA TERENURILOR
2011

2

INTRODUCERE Mediul înconjurător este alcătuit din o serie de componente naturale, cum sunt: aerul, apa, vegetaţia şi fauna, relieful, litologia şi solul, ce acţionează ca un tot unitar. Lor li se adaugă componentele create sau modificate de activitatea omului. Toate aceste componente se află în strânsă interacţiune, determinând echilibrul ecologic şi condiţiile de viaţă, precum şi condiţiile de dezvoltare ale comunităţilor societăţii umane.

3

Componentele naturale, prin proprietăţile lor, realizează ecosistemul terestru, care se află într-un echilibru dinamic, realizat în decursul timpului. Solul are un rol fundamental, fiind una dintre resursele naturale care condiţionează dezvoltarea economico-socială a societăţii. Contribuţia solului este esenţială în asigurarea alimentelor şi altor materii necesare populaţiei pentru traiul de zi cu zi, ca şi pentru dezvoltarea economiei. Păstrarea sau chiar îmbunătăţirea calităţii acestora este o cerinţă actuală stringentă care trebuie realizată prin echilibrarea şi armonizarea posibilităţilor pe care le oferă mediul ambiant cu cerinţele omului.

4

este o verigă în ciclurile şi fluxurilor dintre geosfere. apă şi nutrimente de care au nevoie plantele în dezvoltarea lor. circuitul apei şi circuitul elementelor nutritive. astfel că el constituie un valoros depozit de energie. găsindu-se la contactul dintre litosferă. atmosferă şi biosferă. dar mai ales la fluxul de energie.Solul. Solul a acumulat în decursul timpului energie şi nutrimente. 5 .

El foloseşte tot mai mult forţe ale naturii şi bogăţii ale acesteia. de cunoaşterea lor şi căilor de utilizare adecvată. Dimpotrivă. depăşind unele constrângeri ale naturii legate de cultivarea solului. omul s-a adaptat acesteia sau a modificat mediul într-o oarecare măsură. Omul trebuie să respecte legile naturii. de regenerare sau reciclare a acestor resurse. dar nu poate deveni independent de ea.Integrat în natură. treptat ele au devenit mult mai ample. 6 . Dacă la început modificările au fost neînsemnate. pe măsură ce progresează. omul depinde tot mai mult de resursele naturale. pentru că încălcarea lor se întoarce asupra lui ca un bumerang şi se soldează cu eşecuri.

Energia necesară regenerării fiinţelor vii. Drept consecinţă a apărut deteriorarea. Viaţa pe Terra este menţinută prin regenerare. apei sau solului. silviculturii. Acest fapt produce pagube economiei prin diminuarea producţiei sau deprecierea calităţii. ca şi a desfăşurării altor procese este asigurată pentru miliarde da ani de către Soare. a ignorat o serie de fenomene secundare care generează efecte nocive imediat sau pe termen mai îndepărtat asupra mediului înconjurător. afectând apoi animalele şi în final omul. 7 . contaminarea sau poluarea aerului. transporturilor. urbanismului etc.Dezvoltarea industriei. prin recircularea substanţelor în cazul circuitelor naturale. determinată de necesitatea asigurării cerinţelor progresului societăţii umane. pentru că el acumulează efectele şi nu poate fi înlocuit sau primenit.. O situaţie mai aparte o are solul. agriculturii.

Schematic. plecând de la materia anorganică luată din sol şi aer. • consumul de substanţe organice. ciuperci etc. ce este tot mai evidentă. • descompunerea de către bacterii. 8 . care pot să reintre într-un nou ciclu de producere de substanţe organice. • acumulare de dejecţii sau diferite substanţe organice moarte. ca hrană pentru om şi alte vieţuitoare.Criza mediului. a rămăşiţelor organice în compuşii lor anorganici iniţiali. este determinată de perturbarea sau distrugerea circuitelor normale ale substanţelor în natură. acest sistem ecologic are câteva verigi: • producerea de substanţe organice de către plante cu ajutorul energiei solare. Sistemul ecologic al Terrei este bine echilibrat de interacţiunile dintre fiinţele vii şi dintre aceste şi mediul lor abiotic.

de deşeuri. De aici rezultă necesitatea de a se exploata sau folosi cu multă chibzuinţă cantitatea de substanţe existente şi de a o reintroduce mereu în noi circuite. în parte ca materii prime 9 . Activitatea de producţie industrială are ca rezultat. producerea de deşeuri care scapă circuitelor ecologice. • utilizarea de bunuri de către om. acesta având mai multe verigi: • producerea de bunuri pornind de la materii prime primare. printre altele. Pentru aceasta este necesar crearea unui flux tehnologic asemănător ciclului ecologic. • acumularea exploatabile secundare.Menţinerea acestor circuite în natură face ca viaţa să decurgă în mod continuu pe Terra.

ca şi o reducere de a cantităţii de deşeuri. 10 . De asemenea. prin acumularea lor se va ajunge la degradarea mediului ambiant. Adesea sunt realizate deşeuri într-o cantitate atât de mare încât nu mai pot fi recirculate. Se realizează astfel o utilizare şi reutilizare a deşeurilor.• tratarea deşeurilor cu ajutorul unor procese tehnice sau biologice pentru obţinerea de noi produse sau noi materii prime secundare. fapt care înseamnă o mai bună gospodărire a resurselor Terrei. În consecinţă. trebuie rezolvată problema deşeurilor neutilizabile. unele dintre ele fiind extrem de nocive. dacă nu se iau măsuri corespunzătoare. precum şi reducere a consumului de energie şi materii prime.

să-l folosească în avantajul lui.Prin utilizarea terenurilor (land use. în engleză) se înţelege orice intervenţie umană ciclică sau permanentă pentru satisfacerea nevoilor omului asupra resursei. Omul devine parte inerentă a ecosistemului terestru şi acţionează astfel ca să-l dirijeze. 11 . cu scopul de a obţine beneficii sau servicii. naturale sau artificiale. Este deci o acţiune a omului asupra ecosistemelor terestre naturale. cunoscute sub denumirea de teren. desfăşurată sistematic.

Utilizarea terenului implică întotdeauna o arie specifică. I TERENUL 1. pe de altă parte. astfel că poate fi considerată ca un concept geografic. cu atât mai mult cu cât în diferite regiuni din variate zone naturale se ajunge la diferite modele spaţiale de utilizare a terenurilor. Aceste modele spaţiale sau teritoriale rezultă de fapt din diferite raporturi care se stabilesc între necesitatea omului de a acţiona asupra terenurilor pentru procurarea celor necesare pentru trai în condiţii cât mai avantajoase. Noţiunea de teren 12 . şi accesibilitatea şi capacitatea terenurilor de a fi eficient utilizate în acest scop. pe de o parte.1.

Termenul de teren se foloseşte îndeosebi în agricultură sub formă de teren agricol. pe când în silvicultură se utilizează mai ales termenul de staţiune forestieră. ca şi în studiile de specialitate.În vorbirea curentă. 13 . C. se utilizează pe lângă noţiunea de sol şi cea de teren. Chiriţă (1974) arată că "producţia vegetală este rezultatul întregului ansamblu de factori care acţionează într-un ecosistem". D.

terenul reprezintă o arie specifică la suprafaţa uscatului. ce sunt previzibile ciclic. caracterizată prin atributele de deasupra şi sub această arie. solurilor. precum şi rezultatele activităţii umane trecute şi prezente. rocilor. 14 .După FAO (1976). relativ stabile sau cele ale biosferei. Aceste atribute includ cele ale atmosferei. hidrogeologiei. ale populaţiilor de plante de plante şi animale. în măsura în care aceste atribute exercită o influenţă semnificativă asupra utilizării actuale sau viitoare a terenului de către om.

ele realizându-se pentru diferite scopuri (pretabilitate la arabil. completează noţiunea de sol cu atributele de mediu. Clasificările terenurilor au caracter pragmatic.). 15 . pretabilitate pentru plantaţii viticole sau pomicole. atunci când privim solul ca mijloc de producţie. pretabilitate pentru amenajarea complexă a versanţilor etc. pretabilitate la amenajare pentru irigaţie. favorabilitate pentru diferite culturi.Noţiunea de teren este echivalentă cu biotopul sau staţiunea forestieră.

relief. hidrologie.). în afară de harta de sol se întocmeşte şi o hartă cu unităţile de teren. În studiile pedologice la scară mare. pedotop sau TEO (teritoriu ecologic omogen). vegetaţie.Studiile pedologice efectuate pentru diferite scopuri (irigaţii. combaterea eroziunii solului etc.) conţin pe lângă date despre sol şi date despre ceilalţi factori de mediu (litologie. desecări. faună etc. Aceste terenuri reprezintă o întindere omogenă sub raportul însuşirilor solului şi a celorlalte condiţii de mediu. 16 . amenajarea teritoriului. denumite unităţi de sol-teren. climă.

respectiv ecologie.Termenii de biotop sau ecotop. utilizaţi în biologie. se referă la teritorii relativ omogene în legătură cu cerinţele de viaţă ale vieţuitoarelor. Conceptul de teren integrează patru laturi distincte: . Ei pot fi consideraţi analogi sau chiar echivalenţi termenului de teren agricol sau TEO. deosebirea constând în faptul că terenul agricol se referă la teritorii relativ omogene privind cerinţele de viaţă ale plantelor utilizate în agricultură. 17 . Clasificarea terenurilor reprezintă o grupare a unităţilor de sol-teren pe baza evaluării solurilor şi a condiţiilor de mediu în anumite scopuri.latura ecologică. refrindu-se al un ecotop modificat prin activitatea de producţie agricolă. Deci termenul de teren agricol poate fi denumit şi agroecotop. referitoare la condiţiile dezvoltării plantelor.

apă şi hidrologie. vegetaţie. 18 . privitoare la posibilităţile şi modurile de lucrare a terenului.latura geografică. de component al peisajului agricol. Factorii care influenţează utilizarea terenurilor Sunt trei categorii: factorii naturali. - .- latura tehnologică. ce sesizează capacitatea de producţie a solului şi eficienţa. relief şi sol. latura economică. Factorii naturali Aceştia sunt reprezentaţi prin climă. 1.2. factorul uman şi factorul capital.

Clima creează condiţii pentru dezvoltarea unui anumit gen de vegetaţie.Clima este unul din factorii naturali importanţi în modul de utilizare a terenurilor. În funcţie de aceste elemente se diferenţiază zonele de vegetaţie şi implicit zonele agroclimatice. Clima determină o diferenţiere a intensităţii şi profunzimii pe care procesele de alterare acţionează. cu o anumită lungime a 19 . ce determină un anumit mod de humificare a materiei organice. conformă zonelor de climă. ceea ce determină un anumit tip de acumulare a materiei organice în sol. Acţiunea climei se manifestă direct prin temperatură şi umiditate şi indirect prin intermediul vegetaţiei şi faunei. Acest fapt cauzează diferenţieri şi în privinţa distribuţiei faunei din sol. cu o anumită radiaţie solară. activitatea acesteia. precum şi condiţiile de umiditate şi temperatură. putându-se observa la nivel planetar o zonare a acestora.

Vegetaţia naturală formează la nivelul globului terestru zonele şi etajele de vegetaţie. cu modul specific de utilizare a terenurilor. În acest ultim aspect sunt incluse şi condiţiile mai mult sau mai puţin favorabile de a fi locuite de om.perioadei de vegetaţie. preriile şi savanele sunt utilizate pentru creşterea animalelor prin păşunat sau prin recoltarea de furaje. în primul rând datorită climatului prea rece. stepele. de la arii ospitaliere până la arii ostile. 20 . Pădurea este folosită pentru exploatarea lemnului. prea cald sau a altitudinii prea mari. Din acest punct de vedere ariile de pe glob se diferenţiază mult. toate determinând o puternică diferenţiere de la o zonă la alta. prea uscat. acestea constituind pe întinse suprafeţe chiar modul de utilizare a terenului.

dar în ultima este necesară irigaţia culturilor. apoi în pădurea cu frunze căzătoare şi ating maximul în savana aridă. determinând un anumit grad de fertilitate al solului. Vegetaţia protejează solul împotriva denudaţiei. Astfel. La fel şi în zona temperată. influenţează bilanţul apei în sol şi microclimatul solului.Vegetaţia asigură materia organică principală a solului şi contribuie la modul de acumulare a humusului. ele cresc în cazul solurilor din savana umedă. cât şi ca tip de humus. mai ridicat în cazul cambisolurilor şi creşte în continuare la cernoziomurile stepei. dar aici este necesară introducerea 21 . în zona caldă cele mai mici cantităţi de nutrienţi în sol se constată în pădurea ecuatorială umedă. atât ca grosime a orizontului humifer. Ea contribuie la recircularea nutrienţilor în cadrul ecosistemului. conţinutul de nutrienţi este mai scăzut în luvisoluri. Cele mai bune terenuri agricole sunt în ultimele două categorii.

aici având importanţă chimismul acestora.irigaţiei pentru suplimentarea deficitului de umiditate din perioada de vară. De asemenea. 22 . mai ales în cazul utilizării lor ca apă potabilă. iar terenurile arabile sunt de obicei amplasate în apropierea acestor surse. în aceste zone se pune accent pe utilizarea surselor de apă subterană. Apa are un rol esenţial în determinarea utilizării terenului. unde cultura plantelor agricole nu se poate realiza fără ca acestea să fie irigate. Cele mai frecvente surse de apă sunt râurile şi lacurile naturale sau de baraj artificial. Atunci când apa este în exces. cum ar fi cel de fâneaţă sau ca loc recreativ. Rolul apei devine însă covârşitor în regiunile aride. în cazul utilizării ca arabil a ternului sunt necesare măsuri de eliminare a ei sau dăm respectivului teren altă folosinţă.

Relieful reprezintă un factor important. 23 . volumului de lucrări şi costurilor. De relief depinde şi nivelul investiţiilor pentru dezvoltarea agriculturii sub aspectul naturii. fie pentru protecţia surselor de sol. Expoziţia versanţilor are importanţă în amplasarea unor culturi. traficabilitatea şi mecanizabilitatea lucrărilor agricole. fie că relieful fiind prea accidentat nu poate fi folosit ca teren agricol. Aceste terenuri fiind folosite ca pajişte sau pădure. Relieful determină adesea folosinţe obligatorii. versanţii sudici sunt folosiţi pentru culturile de plante termofile (viţa de vie). în condiţiile ţării noastre. ca şi efortul de realizare a diferitelor lucrări de infrastructură. deoarece de el depinde accesibilitatea terenului.

Solul îndeplineşte o serie de funcţii: ecologice.Câmpiile. • contribuţia la stabilitatea reliefului. sunt folosite pentru exploataţii agricole pe mari suprafeţe şi intens mecanizate. protejând stratele adânci ale scoarţei de acţiunea agenţilor denudaţionali externi. economice. 24 . terasele râurilor din regiunile de deal şi munte au constituit din cele mai vechi timpuri locuri de amplasare a aşezărilor omeneşti şi au fost utilizate ca teren arabil pentru producţia vegetală. informatice. energetice şi tehnico-industriale. Funcţia ecologică laturi: cuprinde mai multe • contribuţia la reglarea compoziţiei atmosferei şi hidrosferei prin participarea solului la circuitul elementelor chimice şi respectiv al apei în natură. De asemenea. prin relieful lor uniform.

• epurarea solului (autocurăţirea) de substanţe organice străine sau microorganisme patogene ajunse în sol. reglând astfel condiţiile de dezvoltare ale plantelor. • habitat pentru organismele din sol. • protecţia genetică a unor specii şi implicit a biodiversităţii. prevenind contaminarea apelor freatice cu diferite substanţe poluante. • acţiunea de filtru de protecţie.• acţiunea de atenuare a variaţiilor bruşte ale unor caracteristici ale solului. • asigurarea condiţiilor de protecţie. Funcţia economică prevede: 25 . funcţionare şi evoluţie normală a biosferei.

• regenerarea capacităţii de producţie a ecosistemului. unor • “înregistrarea” sau reflectarea evoluţiei istorice (funcţia de “memorie”) prin păstrarea unor caractere relicte sau a unor relicve arheologice. îmbrăcăminte. combustibil etc.. Funcţia prin: energetică este reprezentată 26 .• contribuţia la producerea de fitomasă care serveşte ca materie de bază pentru producerea de alimente. Funcţia informatică vizează: • semnal pentru declanşarea procese biologice sezoniere. prin contribuţia esenţială la recircularea elementelor chimice în natură (prin mineralizarea materiei organice). prin intermediul funcţiilor solului de rezervor şi furnizor continuu de apă şi nutrienţi care-i conferă proprietatea generală de fertilitate a solului.

Funcţia tehnico-industrială prevede că solul joacă rol de: • infrastructură pentru diferite construcţii şi instalaţii. lut. • absorbţia de căldură (radiaţie solară) şi transferul de căldură în atmosferă. autostrăzi. drumuri. • intermedierea schimbului de energie şi substanţe între geosfere. • materie primă în industrie (ca argilă. stadioane etc. Sau spaţiu de instalre de cabluri şi conducte subterane. aerodromuri.• acumularea de energie chimică rezultată din convertirea energiei solare prin procesul de fotosinteză în substanţe organice şi acumulare parţială a acestora în sol sub formă de humus. nisip etc). această energie se poate elibera în sol prin procesul de descompunere (mineralizare) a substanţelor organice. 27 .

cât şi a celor de prevenire a degradărilor.Din alt punct de vedere. De potenţialul de fertilitate al solului depinde mărimea recoltelor şi eficienţa economică în producţia vegetală. la alegerea culturilor agricole şi a lucrărilor agricole curente. solul reprezintă un mijloc de producţie în agricultură şi silvicultură. Utilizarea continuă a solului pentru producerea de fitomasă se bazează pe capacitatea acestei resurse naturale de a se reînoi mereu. Factorul uman 28 . fiind sursa de bază a producţiei vegetale agricole. Tot el determină măsurile ce trebuie luate pentru ameliorarea însuşirilor sale mai puţin favorabile. Prin însuşirile sale. dar solul trebuie valorificat în mod corespunzător pentru a nu se deteriora. dar şi întreaga tehnologie agricolă de fertilizare şi irigare. solul contribuie la stabilirea modului de folosinţă.

mixtă). modernă. Adeseori. se produce şi o parcelare mai intensă a teritoriului. Aceasta influenţează modul de utilizare a terenului. Această eficienţă poate fi estimată după următoarele criterii: • practica agricolă aplicată (tradiţională.Omul este cel ce utilizează resursele naturale şi organizează spaţiul rural pentru valorificarea resurselor de sol. • aspiraţia sau dorinţa de progres . a căilor de comunicaţie şi a altor folosinţe. dar şi dificultăţi în optimizarea folosirii lor cât mai eficiente. Agricultorii reprezintă o importantă resursă umană în utilizarea eficientă a resurselor de sol şi teren. datorită numărului mai mare de proprietari. Creşterea densităţii populaţiei într-un teritoriu determină o reducere a suprafeţelor de teren agricol prin extinderea teritoriului intravilan. 29 .

. • • organizarea eficientă a procurării de seminţe selecţionate. relizabilă pe diferite căi (asistenţă tehnică prin institute şi staţiuni de cercetări agricole.• pătrunderea cunoştinţelor noi referitoare la producţia vegetală în rândul fermierilor. a prelucrării acestora. loturi şi câmpuri experimentale. a achiziţionării şi desfacerii produselor.). acordarea de asistenţă etc. agropedoameliorative) prin achiziţionare de maşini şi unelte agricole. 30 . ferme model. înlesniri create în legătură cu modernizarea mecanizării lucrărilor agricole (agrotehnice. a folosirii de îngrăşăminte minerale şi substanţe pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor. organizarea de consfătuiri şi schimburi de experienţă etc.

Pentru eficienţa fondurilor investite un rol important îl are existenţa unei reţele de drumuri adecvate. în lucrările de amenajare a teritoriului sau în lucrările de ameliorare a solurilor. El se constituie din fondurile băneşti ale băncilor particulare sau de stat. a unor căi ferate şi apropierea de oraşe sau centre industriale care reprezintă pieţe de desfacere a produselor agricole sau de prelucrare a lor.• convingerea fermierilor cu argumente clare în legătură cu avantajul comasării terenurilor cu suprafeţe mici pentru lucrarea lor adecvată în ferme de suprafeţe mari. 31 . atribuite pentru cheltuielile producţiei agricole necesare în diferitele etape ale procesului productiv. ca şi pentru investiţiile în maşini. Factorul capital Acesta este cel care contribuie la dezvoltarea bazei tehnico-materiale a teritoriului.

Categoriile de folosinţă a terenurilor 32 . conjunctura economică a diferitelor produse pe piaţă determină natura culturilor practicate şi deci orientarea producţiei vegeatale.În acelaşi timp. De asemenea.1. sunt necesare fonduri pentru efectuarea de cercetări ştiinţifice pentru folosirea optimă a resurselor de sol fără a deteriora condiţiile de mediu. diferenţiată în teritoriu în funcţie de specificul local sau regional. II TIPURILE DE FOLOSINŢĂ 2. pentru promovarea unei agriculturi durabile.

În România se folosesc mai multe categorii de folosinţă a terenurilor. 1 Categoriile de folosinţă a terenurilor în România (După N. obţinându-se astfel acoperirea terenului. redate în tabelul nr. 2003) 33 .Acoperirea terenurilor (land cover. Florea. acolo unde este cazul. 1. cele două aspecte completându-se în ceea ce priveşte caracterizarea stării actuale. După FAO. utilizarea terenurilor se completează cu o descriere. Tabelul nr. a vegetaţiei native. în engleză) include utilizarea terenurilor şi vegetaţia.

vii de hibrizi. livezi înierbate. pepiniere viticole Livezi pure. Arabi grădini de zarzavat. pepiniere pomicole Păşuni curate. livezi cu culturi intercalate. păşuni cu Păşu pomi.Categoria de Tipuri de terenuri folosinţă Arabil. Fâneţe e împădurite 34 . păşuni Terenu ni împădurite ri de pajişt Fâneţe curate. Livezi plantaţii de arbuşti fructiferi. hamei. sere. Fâneţe cu Fâneţ e pomi. l orezării. răsadniţe Terenu Vii ri cultiv ate Vii nobile. arabil cu izlaz.

uri comunal. eleştee. tive gropi de împrumut. Drum Drum naţional. silvic ri răchitării. Nisipuri mobile. Terenu Nepr grohotiş. judeţean. pietriş.Terenu Păduri. pepiniere e silvice Terenu ri cu Ape ape Râuri. străzi. drum şi de exploatare. halde. lacuri. stâncărie. pârâuri. torenţi. râpe. oduc v mocirle şi smârcuri. tufărişuri. iazuri. stuf etc. căi căi ferate fer ate 35 . perdele de ri Pădu protecţie. deponii. nepr ucti sărături cu crustă. bolovăniş. ri od ravene. bălţi.

canale. intravilan 36 . parcuri. poteci. terenuri de sport. de pietriş. diguri. de nisip. cimitire. ucţii cur şi ţi şi drum alte uri fol osi nţe Clădiri şi curţi. taluzuri pietruite.Cons tru Constr cţii. exploatări miniere. cariere de piatră. plaje de nisip. pieţe. petroliere. zone de întoarcere. vatră de sat. şanţuri.

Fondul funciar Fondul funciar este reprezentat de totalitatea suprafeţelor de teren aflate în limitele unei unităţi administrativ teritoriale (ţară. comună.2. sat) sau a unei persoane particulare (fizice sau juridice).2. 37 . judeţ.

component al fondului funciar. fondul funciar este o resursă naturală foarte valoroasă. nemultiplicabil. folosit ca mijloc de producţie. în acelaşi timp este netransportabil şi neînlocuibil cu alt bun şi este limitat ca întindere. Se deosebeşte de mijloacele de producţie din industrie prin faptul că în procesul de producţie vegetală fondul funciar nu se consumă şi nici nu se uzează dacă este folosit în mod adecvat. Solul. ci dimpotrivă îşi poate îmbunătăţi calitatea. cel mai preţios bun economic. un bun care nu a fost creat sau produs de om şi care este nereproductibil.Prin natura şi specificul său. 38 . este o resursă naturală unică.

ea nu trebuie privită ca un drept absolut. Managementul resurselor de sol-teren este de regulă determinat de necesitatea valorificării cât mai eficiente a acestor resurse şi a conservării lor. ce presupune şi unele obligaţii (de a cultiva terenul. deoarece acest bun are şi o funcţie socială. de influenţa pieţei asupra producţiei agricole. Din fondul funciar al României de 23839. ci ca un drept condiţionat. funcţie ce presupune o utilizare optimă a terenurilor. ca şi de cuantumul impozitelor şi taxelor. de a conserva solul etc. de natura produselor vegetale de care este nevoie. 39 . amenajarea teritoriului şi valorificarea lui durabilă.1 mii hectare. terenurile agricole sunt în suprafaţă de 14709.7% din suprafaţa ţării (tabelul nr.În ce priveşte proprietatea unui teren.).3 mii ha sau 61. 2).

De regulă prezintă soluri profunde şi pante sub 12-15º pentru a putea fi lucrate. 39.Terenurile arabile (9423.3 mii ha. dar proporţia cea mai mare se află până la 400 – 500 m. Aceste terenuri sunt arate în fiecare an (culturi anuale) sau la câţiva ani (culturi de plante perene).5% din suprafaţa ţării) se întâlnesc în România până la altitudinea absolută de 1000 – 1200 m. nu conţin săruri şi alte substanţe în cantităţi ce le fac vătămătoare pentru plante Tabelul nr. 2008) 40 . 2 Fondul funciar al României în anul 2007 după modul de folosinţă (După Anuarul statistic.

1 22.7 9.6 10.4 1.4 100 .9 pomicole Total agricol 1470 61.5 Arabil Păşuni Fâneţe Vii şi pepiniere 218. 14. 39.5 3 3330.9 viticole Livezi şi pepiniere 206.4 4 64.Folosinţe mii % din % din hec supraf supraf tar aţa aţa e ţării catego riei de folosin ţă 9423.0 0.6 0. 6.3 41 1.0 0 1531.

2 9.1 100 42 .Păduri şi altă 6740. 6.din care 6314. 26.9 3.9 Alte suprafeţe 1539.2 vegetaţie 9 forestieră: .8 69. 28.5 9 păduri Ape şi bălţi 849.3 16.3 8 2383 100 9. 38.5 (neproduct 0 iv) Total neagricol Suprafaţa totală ţării a 9129.6 73.

la mai puţin de 500-600 m altitudine absolută.Terenurile cultivate cu vie (218 mii ha) se întâlnesc mai ales în regiunile de deal şi podiş. mărul cam până la 200 – 300 m.6 mii ha (1. Diferitele specii de pomi sunt distribuite diferit în altitudine în funcţie de cerinţele lor termice. Prunul se dezvoltă bine până la altitudini absolute de 1000 m. În altitudine le întâlnim până la peste 1000 m.4% din suprafaţa terenului agricol). părul ceva mai jos. 43 . cu pante ce pot ajunge la 20 º. ce sunt cu o climă mai caldă. iar caisul şi piersicul la altitudini joase în partea mai caldă a ţării. 206. cu precădere pe versanţii sudici. dar ocupând adesea şi versanţi mai puternic înclinaţi. Livezile sunt în suprafaţă de cca.

9 mii ha) sunt distribuite neuniform pe tot cuprinsul ţării. cu soluri puţin profunde. dar evident compoziţia lor floristică se modifică odată cu creşterea altitudinii.4 mii ha) se întâlnesc de la nivelul mării până în golurile alpine. ce cuprind suprafeţele de păşuni (3330 mii ha) şi fâneţe (1531. pentru viţă de vie sau pomi fructiferi. cu relief puternic accidentat. Pajiştile sunt întâlnite adesea pe terenuri puternic înclinate. pe soluri afectate de exces de umiditate. de sărăturare sau frecvent inundabile. În categoria alte suprafeţe (1539.Pajiştile. cele ocupate de căi de comunicaţie sau diverse alte construcţii.0 mii ha) sunt incluse terenurile intravilane. astfel că nu pot fi folosite ca arabil.9 mii ha) ocupă suprafeţe însemnate în regiunea montană şi deluroasă. 44 . Pădurile (6740. Apele (849.

ce reprezintă sistemul unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică. Bucureşti). economică şi juridică prin care se realizează identificarea. înregistrarea. Monitorul Oficial al României. 61. 7 din 13 martie 1996.2. precum şi a celorlalte bunuri imobile de pe întregul teritoriu al ţării. 45 . indiferent de destinaţia lor şi de proprietar (Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare. construcţia şi proprietarul. Prin bun imobil se înţelege parcela de teren. reprezentarea pe hărţi şi planuri cadastrale a tuturor terenurilor. nr.3. Cadastrul Evidenţa fondului funciar este realizată de cadastrul general al ţării. nr. Entităţile de bază ale cadastrului general sunt parcela. cu sau fără construcţii.

a impozitelor şi taxelor etc. precum şi calitatea terenului pentru producţia vegetală. situaţia juridică a deţinerii şi folosirii. poziţia.Cadastrul general se organizează la nivelul fiecărei unităţi administrativteritoriale. Se asigură astfel o evidenţă a terenurilor pe posesori şi calitate care stau la baza stabilirii valorii terenurilor. municipiu se stabileşte şi se înregistrează pentru fiecare parcelă de teren locul. Cadastrul funciar se referă la fondul funciar al ţării şi este constituit dintrun ansamblu de documente oficiale prin care în fiecare comună. inclusiv la nivelul întregii ţări. oraş. 46 . suprafaţa şi relieful.

având ca obiectiv înscrierea în cartea funciară a actelor şi faptelor juridice referitoare la imobilele din aceeaşi localitate. aerofotogrametrice sau de teledetecţie. Cadastrul îndeplineşte câteva funcţii principale: tehnică. cadastrul prevede evidenţa generală. economică şi juridică. de folosinţă sau de calitate. acesta fiind deţinut de biroul de carte funciară a fiecărei judecătorii. Din punct de vedere juridic. Ea este o acţiune ce se realizează continuu. înregistrare de numeroase şi variate date. pe posesori (proprietari). elaborare de hărţi la scară mare. 47 . Suma cărţilor funciare dintr-o localitate formează registrul cadastral de publicitate imobiliară al localităţii respective. necesitând ridicări topografice.Realizarea cadastrului este o acţiune foarte complexă. deoarece informaţia trebuie ţinută la zi sub aspectul schimbării de posesor.

48 .Funcţia tehnică se realizează prin determinarea pe bază de măsurători a poziţiei. precum şi a elementelor necesare stabilirii valorii economice a bunurilor imobile. Funcţia economică constă în evidenţierea destinaţiei categoriilor de folosinţă a parcelelor. În directă legătură cu funcţia tehnică este funcţia funciară a cadastrului. configuraţiei şi mărimii suprafeţelor terenurilor şi a construcţiilor. Un rol important revine hărţii de sol şi informaţiilor furnizate de aceasta. ce prevede individualizarea şi identificarea în teritoriu a fiecărei proprietăţi. Acestea se stabilesc pe destinaţii. categorii de folosinţă şi pe proprietari.

Valoarea locativă a unui imobil. care constituie elementul de bază în stabilirea impozitelor şi taxelor. Acestea se dobândesc prin acte juridice în temeiul înscrierii în cartea funciară. 49 .Funcţia economică se corelează cu funcţia fiscală pentru stabilirea impozitelor şi taxelor. modul de folosinţă. ea răspunzând la următoarele obiective: • să apere drepturile imobiliare ale celor înscrişi în registre. se realizează pe baza caracteristicilor de sol şi mediu care influenţează utilizarea terenului. Funcţia juridică stabileşte pe baza legii cadastrului general drepturile legale imobiliare. În acest mod se evidenţiază aspectul calitativ al cadastrului. obligaţiile părţilor. factorii locali comerciali. amenajările efectuate. preţuri practicate în vecinătate pentru terenuri similare. garantând publicitatea imobiliară.

Cartea funciară prezintă la început titlul.. în interesul întregii colectivităţi. • să permită instituţiilor statului exercitarea unui control asupra schimburilor ce se produc în situaţia materială a imobilelor conform cu normele de sistematizare şi în situaţia juridică a acestora prin înstrăinări. • să dea siguranţă circulaţiei creditului prin garantarea lui prin înscrierea ipotecii în registrele publice.• să confere transmisiunilor imobiliare o cât mai mare certitudine. aici fiind indicate numărul ei şi localitatea în care este situat imobilul. 50 . grevarea (încărcarea) de sarcini etc. În continuare ea este formată din trei părţi: • partea I se referă la imobilelor care include: descrierea numărul de ordine şi cel cadastral al fiecărui imobil.

drepturile personale sau alte raporturi juridice privitoare la proprietate. servituţile imobilului. strămutările proprietăţii.suprafaţa terenului construcţiile. valoarea impozabilă. • partea a III-a se referă la înscrierile privind dreptul de proprietate şi sarcini şi cuprinde: 51 . actul sau faptul juridic care constituie dreptul de proprietate. constituite în folosul faptele juridice. şi după caz amplasamentul şi vecinătăţile. • partea a II-a se referă la înscrierile privind dreptul de proprietate şi cuprinde: numele proprietarului.

ipoteca şi privilegiile imobiliare. care conferă titularului său posesia şi folosinţa asupra lucrurilor ce aparţin altuia. având însă îndatorirea de a conserva substanţa lucrurilor respective şi de a le restitui la încetarea acestui drept). . 52 . precum şi locaţiune (închiriere). habitaţie (drept de a locui într-o casă care este proprietatea altuia) servituţi (sarcină care grevează un bun imobiliar).uz. folosinţă.dreptul de superficie (drept de proprietate asupra clădirii construite sau asupra plantaţiei aflate pe terenul altei persoane şi drept de folosinţă asupra acelui teren). precum şi posibilitatea exercitării acestor atribute în aceleaşi condiţii ca şi proprietarul. . temporar. .uzufruct (drept real.

funcţia juridică are şi rol informativ. urmărirea imobilului sau a veniturilor reale. sechestrul. 53 ..cesiunea de venituri (contract prin care creditorul transmite unei persoane drepturile pe care le are faţă de debitorul său) pe timp mai mare de 3 ani. ce pot servi la fundamentarea unor strategii de dezvoltare. faptele juridice. se pot face sinteze pe comune. în sensul că oricând se pot obţine date asupra bunurilor imobile. În plus. drepturile personale sau alte raporturi juridice privitoare la drepturile personale sau alte raporturi juridice privitoare la drepturile reale înscrise în această carte. judeţe sau ţară.

al zonelor protejate naturale sau construite.În afară de cadastrul general. pe baza evaluării producţiilor acestora. legea prevede cadastre de specialitate pentru diferite domenii: agricol. industrial. III EVALUAREA TERENURILOR Primele sisteme de evaluare a terenurilor au apărut în Germania şi Rusia în secolul al XIX-lea. turism. feroviare. al apelor. al celor cu risc ridicat de calamităţi naturale ori supuse poluării şi degradării etc. imobiliar-edilitar. aeriene. navale. forestier. 54 . având ca scop stabilirea impozitelor. transporturi rutiere. extractiv.

în noile teritorii colonizate din Australia şi America au avut loc unele eşecuri ca urmare a utilizării necorespunzătoare a terenurilor. Ca urmare s-a conştientizat necesitatea utilizării studiilor pedologice pentru orientarea modului de folosinţă a terenurilor în viitor şi pentru remedierea situaţiilor neprielnice agriculturii.În prima parte a secolului al XX-lea. inventarul solurilor a devenit un material documentar de prim ordin în fundamentarea oricărui proiect de extinderea agriculturii. 55 . Astfel.

Franţa precum şi în alte ţări. alte sisteme au fost elaborate în Rusia. folosind o terminologie de specialitate bazată pe o anumită clasificare. mai cunoscute fiind sistemul de capabilitate a terenurilor (Land Capability System. 1961). 1953) folosite în SUA.Hărţile pedologice redau inventarul calitativ şi cantitativ al solurilor. precum şi implicaţiile care rezultă din utilizarea şi managementul solului. Aceste hărţi nu prezintă potenţialul de fertilitate şi modul optim de utilizare. Germania. În lume s-au dezvoltat sisteme de evaluare a terenurilor. Pentru acesta pedologul completează harta sau redă pe o altă hartă caracteristicile şi limitările fiecărei unităţi de sol. sau clasificarea terenurilor pentru irigaţie (Land classification for irrigated agriculture. 56 . de Klingebiel and Montgomeny.

în Moldova şi Ţara Românească din sec. Soil Survey Investigation for Irrigation (1979). În România. al VIII-lea se percepeau dări diferenţiate între deal şi câmpie.FAO s-a preocupat de unificarea diferitelor sisteme de evaluare utilizate în diferite ţări. iar în Transilvania se ţinea seama de venitul cadastral (sistemul austriac). pentru a crea un sistem de referinţă global. Land evaluation for rainfed agriculture (1983) sau An Internaţional Framework for Evaluating Sustenable Land Management (1993). Astfel a fost elaborat Framework (cadru) for Land Evaluation (1976). 57 .

denumită bonitarea solurilor. Voiculescu (1999). iar Sc. 58 . În 1964. Apoi. Teaci (1970. plecând de la însuşiri ale solului şi caracteristici ale mediului. O metodologie asemănătoare a fost dezvoltată în domeniul pomilor fructiferi de N. Florea (1982) adaptează sistemul american de pretabilitate a solurilor la irigat.Primul sistem de bonitare a terenurilor agricole a fost realizat de Amilcar Vasiliu în 1937. St. ţinând cont de însuşirile solului. D. denumindu-l pretabilitatea solurilor pentru diverse folosinţe. Cârstea adaptează sistemul american de capabilitate a solurilor. Georgescu propune un sistem de bonitare cadastrală pentru clasificarea terenurilor agricole. N. 1980) elaborează o metodă parametrică de evaluare a capacităţii de producţie a terenurilor agricole.

document ce sintetizează experienţa acumulată în domeniul elaborării diverselor studii pedologice. Metodologia cuprinde pe lângă instrucţiunile de cartare pedologică. Chiriţă (1964) a pus la punct o metodologie de evaluare a capacităţii de producţie a staţiunilor forestiere.În domeniul pedologiei forestiere. În 1987 este elaborată Metodologia de elaborare a studiilor pedologice de către ICPA Bucureşti. cât şi cea de bonitare a solurilor pentru diferitele culturi. Aspecte generale 59 . C.1. şi metodologia de evaluare a terenurilor pentru diverse folosinţe. 3. a celor de analizare chimică a solului sau a modului de întocmire propriu-zisă a unui studiu pedologic.

60 . ca şi de necesităţi. iar în funcţie de rezultate. De obicei. se stabileşte modul de folosinţă sau tipul de cultură. ţinându-se seama de însuşirile terenului în raport cu modul de utilizare sau cu diferitele culturi.În toate sistemele de evaluare a terenurilor se utilizează ca principiu de bază estimarea măsurii în care terenul răspunde optim nevoilor de dezvoltare a plantelor şi cerinţelor de lucrare a solului. în cazul celor agricole. Evaluare terenului se realizează pentru diferite scopuri. evaluarea se realizează pentru diferite variante de utilizare.

Pe baza lor se întocmesc hărţile de pretabilitate sau de favorabilitate. În cazul că evaluarea se realizează în funcţie de condiţiile pe care terenul le oferă diferitelor culturi. textura etc.Prin metodologia de evaluare a terenurilor se stabilesc clase de calitate. ca de exemplu panta. capacitatea de apă utilă. conţinut de nutrienţi. vorbim de pretabilitatea terenurilor. O caracteristică a terenului este un atribut al acestuia ce poate fi măsurat sau estimat cantitativ. Atunci când se ţine cont de modul de comportare a terenului la diferite folosinţe sau amenajări. Caracteristicile terenului alese pentru diferitele evaluări reprezintă criteriile de evaluare. precipitaţiile. vorbim de favorabilitatea terenurilor sau bonitarea terenurilor pentru diferite culturi. 61 .

aşa spre exemplu este fertilitatea. riscul la inundare. Metodica evaluării terenurilor Evaluarea terenurilor este o metodologie de estimare şi graduare a terenurilor în clase.O calitate a terenului este o însuşire complexă rezultată din interferenţa unor caracteristici şi care acţionează în mod distinct asupra pretabilităţii sau favorabilităţii pentru un anumit gen de utilizare. fie după capabilitatea terenului pentru diferite folosinţe sau după favorabilitatea terenului pentru diferite culturi. rezistenţa la eroziune. 3. fie după modul de comportare a terenului la diferite genuri de utilizare sau de amenajare a teritoriului.2. 62 . retenţia şi accesibilitatea apei etc.

Această evaluare este cunoscută sub numele de favorabilitate a terenurilor sau bonitarea terenurilor. Se face însă şi o evaluare a solurilor sau terenurilor în funcţie de condiţiile ce le oferă diferitelor plante sau culturi şi deci în funcţie de potenţialul lor productiv. Procedura de evaluare a unui teren se derulează în două etape.Evaluarea se face pentru un anumit mod de utilizare a acestuia sau pentru un anumit gen de ameliorare a solurilor sau de amenajare cu lucrări de îmbunătăţiri funciare. Această formă de evaluare se mai numeşte şi pretabilitatea terenurilor pentru modul de utilizare sau amenajare avut în vedere. 63 .

În prima etapă sunt stabilite acele caracteristici ale terenului care sunt relevante. definindu-se astfel nivelul cantitativ al specificului ecologic al solului. adică favorabile sau restrictive pentru scopul pentru care se face evaluarea. În etapa a doua se compară acest specific ecologic al terenului cu cerinţele vegetaţiei sau a modului de utilizare sau amenajare a terenului. 64 . Acestea sunt încadrate în clase de mărime sau de intensitate.

Această evaluare nu se poate realiza fără o bună cunoaştere a relaţiilor sol plantă sau sol - gen de amenajare. Ele sunt obţinute prin cercetări speciale, iar caracteristicile terenului, selectate pentru diferite evaluări, reprezintă de fapt criteriile de evaluare. Cu ajutorul acestor criterii, unităţile de sol (teren) ale hărţii pedologice se grupează în unităţi teritoriale de pretabilitate pentru un anumit scop sau în unităţi de favorabilitate pentru o anumită cultură. Acestea corespund la diferite clase, subclase sau subunităţi de terenuri specifice fiecărui tip de evaluare. Se realizează astfel, hărţi pedologice interpretative în diferite scopuri, parte componentă a oricărui studiu pedologic interpretativ.

65

Pretabilitatea terenurilor în diferite scopuri se referă la gruparea şi clasificarea acestora în clase, subclase şi subdiviziuni ale acestora în funcţie de aptitudinea lor de folosire într-un anumit scop (calitatea terenului, capacitatea de producţie, amenajare pentru irigaţie, cerinţe şi măsuri ameliorative, amenajare pomicolă sau viticolă, amenajare şi exploatare a pajiştilor sau pădurilor, amenajare complexă, amenajare pentru orezării, sere, de recuperare a terenurilor degradate sau poluate şi altele). Clasa de teren arată lipsa sau prezenţa unor factori restrictivi de utilizare într-un anumit scop şi intensitatea acestor restricţii. Subclasa este determinată de natura restricţiilor, iar grupele şi subgrupele de teren sunt definite pe baza unor caracteristici importante ale solului care intervin în stabilirea măsurilor de atenuare sau eliminare a restricţiilor de folosire.

66

Gruparea terenurilor se face în clase, subclase, grupe şi subgrupe de pretabilitate. De regulă, se stabilesc 6 clase de calitate, în funcţie de intensitatea factorilor restrictivi pentru scopul respectiv. Aceste clase sunt numerotate cu cifre romane şi, în general sunt definite astfel: Clasa I - terenuri fără limitări sau restricţii (nu ridică probleme de folosire; Clasa II - terenuri cu limitări sau restricţii slabe (ridică probleme relativ simple la folosire, în general de prevenire a unor procese sau fenomene de degradare; Clasa III - terenuri cu limitări sau restricţii moderate (ridică probleme mai complicate de folosire, amenajare, ameliorare etc.);

67

Clasa IV - terenuri cu limitări sau restricţii severe (ridică probleme relativ dificile de amenajare, ameliorare, exploatare etc.); Clasa V - terenuri cu limitări sau restricţii foarte severe, care pot fi parţial corectate (pot fi utilizate într-un anumit scop numai după corectarea unor limitări); Clasa VI - terenuri cu limitări sau restricţii foarte severe, care nu pot fi corectate (şi deci improprii pentru utilizare într-un anumit scop). (Conţinutul efectiv al fiecărei clase se adaptează scopului pentru care se face gruparea terenurilor respective). Formula unităţii terenurilor de pretabilitate a

Clasa Subclasa Subgrupa
68

ş i grupa III cz ta2d4 Tipul de sol Q3CS2 - 69 .

alunecările de teren. acestea arătând natura limitărilor sau restricţiilor (N sau C textura solului în orizontul superior. W excesul de umiditate de suprafaţă. H inundabilitate). E .excesul de umiditate de natură freatică. L excesul de umiditate din infiltraţii de apă laterale în sol. S .temperatura medie anuală.gradul de tasare. 70 .panta. Grupa de teren se notează prin indici numerici adăugaţi la simbolurile subclaselor. Z . indici ce arată intensitatea de manifestare a limitării respective. P .degradare antropică. F .sărăturare. Q . T . O portanţa solului. A acidificare. G . U neuniformitatea terenului. R . V volum edafic.eroziunea în suprafaţă. notate cu litere mari după simbolul clasei.Clasele de terenuri se divid în subclase.eroziunea în adâncime. T . pe versanţi.gradul de acoperire cu stânci sau bolovani.

d1-4 grosimea solului până la roca compactă. cifrele 1. h1-5 .gradul de salinizare. 2. a1-5 . muşuroaie sau popândaci.Subgrupa este notată cu litere mici şi indici numerici şi arată unele caracteristici importante ale solului sau terenului.f . 3. reprezentând detalieri ale elementelor luate în considerare la nivele superioare sau caracteristici ale terenului utile pentru lucrările speciale de aducere a terenului în circuitul agricol (g…. arboreturi.gradul de sodizare sau de acidificare. x1-8 acoperirea terenului cu stufăriş. s1-5 . ICPA.rezerva de humus.textura solului pe profil. Tabelul nr. 1987) 71 . 3 Clasele de terenuri după pretabilitatea la arabil (După Metodologia elaborării studiilor pedologice. 4 … arată gradul de exprimare a caracteristicii respective).

fără nici o restricţie. pericolul de II-a degradare a solului sau deficienţele existente pot fi înlăturate prin tehnologii culturale curente sau măsuri ameliorative la îndemâna fermierului (asigură producţii bune). terenuri pretabile pentru culturi de câmp şi alte utilizări Clasa Terenuri cu pretabilitate foarte I bună pentru culturile de câmp. pot fi cultivate fără aplicarea unor măsuri de prevenire a degradării sau de ameliorare a solului (asigură producţii foarte bune). Clasa Terenuri cu pretabilitate bună. cu a limitări reduse.Clasa Caracteristici de ter en A. 72 .

cu limitări severe IVcare determină diminuări a sistematice apreciabile ale recoltelor la culturile de câmp. pentru asigurarea unor recolte sigure necesită măsuri intensive de amenajare şi/sau ameliorare (asigură producţii mici pentru cereale. 73 . măsuri de amenajare sau ameliorare din fonduri de investiţii (asigură producţii mijlocii în condiţii de neamenajare). dar pot da producţii bune pentru unele culturi). pentru prevenirea degradărilor şi/sau ameliorare. a cu limitări moderate. Clasa Terenuri cu pretabilitate slabă a (marginale). care reduc IIIgama culturilor agricole şi a necesită.Clasa Terenuri cu pretabilitate mijlocie.

Terenuri nepretabile pentru culturi de câmp. dar pretabile pentru alte folosinţe 74 .B.

pentru a fi luate în cultură necesită măsuri de amenajare şi ameliorare speciale. ele pot fi trecute la diverse folosinţe superioare. . a nepretabile în condiţii de V-a neamenajare nici pentru culturile de câmp.Clasa Terenuri cu limitări foarte severe. . 75 .pot fi folosite ca livezi (dacă sunt condiţii climatice favorabile). VA dup cum urmează: VL VV pot fi trecute într-o clasă superioară de pretabilitate pentru arabil (sau orice altă folosinţă. complexe. intensive. dacă condiţiile climatice sunt favorabile). prin amenajare. nici pentru vii sau livezi.pot fi folosite ca vii (dacă sunt condiţii climatice favorabile).

terenuri ce pot fi folosite pentru fâneţe (inclusiv păşuni sau VI S păduri).Clasa Terenuri cu limitări extrem de a severe care nu pot fi folosite VIpentru culturi de câmp sau a plantaţii pomi-viticole prin amenajare şi/sau ameliorare cu tehnologii curente. VI N . în raport cu folosinţele posibile se disting următoarele situaţii: VI F VI P .terenuri ce pot fi folosite numai pentru păduri. 76 . .terenuri ce pot fi folosite numai pentru păşuni. terenuri improprii pentru folosinţe agricole sau silvice (pentru producţia vegetală).

de regulă nu sunt utilizate ca arabil. Terenurile din clasa a IV-a sunt considerate terenuri marginale. din cele 6 clase primele 4 clase sunt terenuri care pot fi utilizate pentru culturi de câmp.Harta de pretabilitate se colorează după clasa de teren. redăm în continuare clasele de terenuri după pretabilitatea la arabil (tabelul nr. 3). Ca exemplu. 77 . iar subclasa se redă prin semne convenţionale aplicate peste culoare.

păşune sau pădure.Terenurile din clasa a V-a şi a VI-a au limitări foarte severe până la extrem de severe. Clasa efectivă de pretabilitate la livezi sau vii se poate stabili printr-un studiu special. livadă sau vie.3. Bonitarea terenurilor agricole 78 . dar pretabile pentru alte folosinţe. 3. Unele din ele (cele din clasa a V-a) pot fi însă amenajate pentru utilizarea ca arabil. se subînţelege faptul că oricare din categoriile de terenuri de mai sus poate fi folosită ca fâneaţă. nefiind pretabile pentru culturi de câmp.

Bonitarea terenurilor agricole prezintă operaţiunea complexă de cunoaştere aprofundată a condiţiilor de creştere şi rodire a plantelor şi de determinare a gradului de favorabilitate a acestor condiţii pentru fiecare folosinţă şi cultură (deoarece un teren poate fi nefavorabil pentru anumite folosinţe şi culturi. 79 . prin intermediul unui sistem de indici tehnici şi note de bonitare. dar favorabil pentru altele). Nota variază convenţional între 0 şi 100 şi permite compararea solurilor între ele sub aspectul capacităţii potenţiale de producţie. Această notă exprimă sintetic potenţialul relativ de producţie a terenului corespunzător specificului său ecologic şi modului de valorificare a acestuia de către plantă.

În primul caz este vorba de bonitarea în condiţii naturale. bonitarea trebuie să reflecte acest lucru. din multitudinea condiţiilor de mediu care caracterizează fiecare unitate de teren. iar în al doilea caz de potenţarea notelor de bonitare prin aplicarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare şi a unor tehnologii curente de ameliorare. mai uşor şi mai precis măsurabile şi anume: . 80 .Întrucât capacitatea de producţie a terenurilor este influenţată.temperatura medie anuală – valori corectate care se stabilesc în funcţie de pantă şi de expoziţie. Bonitarea terenurilor naturale pentru condiţii Pentru calculul notelor de bonitare. delimitată în cadrul studiului pedologic s-au ales numai cele considerate mai importante. pe lângă factorii naturali şi de cei antropici.

. . . . 81 . .conţinutul de CaCO3 total pe adâncimea de 0-50 cm.adâncimea apei freatice.reacţia în orizontul Ap sau în primii 20 cm. . .gradul de saturaţie în baze în orizontul Ap sau în primii 20 cm.textura solului în orizontul Ap sau în primii 20 cm.gradul de gleizare al solului.inundabilitatea.panta. stabilite în funcţie de pantă şi de permeabilitate. .salinizarea sau sodicizarea solului.alunecările de teren. .porozitatea totală în orizontul restrictiv. .gradul de stagnogleizare al solului.- precipitaţii medii anuale – valori corectate. . .

rezerva de humus în stratul cuprins între 0-50 cm. Nota de bonitare pentru utilizarea ca arabil a terenului se calculează ca medie aritmetică a notelor pentru 4 culturi agricole care prezintă cea mai mare favorabilitate. Fiecare din indicatorii de mai sus participă la stabilirea notei de bonitare printr-un coeficient de bonitare care variază între 0 şi 1. Nota de bonitare pentru folosinţe şi culturi se obţine înmulţind cu 100 produsul coeficienţilor celor 17 indicatori. după cum însuşirea respectivă este total nefavorabilă sau optimă pentru exigenţele folosinţei sau plantei luată în considerare. 82 . .volumul edafic.excesul de umiditate de suprafaţă.. .

Nota de bonitare medie pe ţară este de 45 pentru terenurile arabile. unele însuşiri negative ale terenurilor sunt corectate sau înlăturate. operaţie denumită potenţarea notei de bonitare. potenţarea notelor de bonitare se face prin înmulţirea cu coeficienţi supraunitari a notelor de bonitare obţinute prin bonitarea în condiţii naturale. Practic. 83 . 28-31 pentru pajişti şi 20-35 pentru plantaţii pomi-viticole (Teaci. potenţarea constă în mărirea coeficienţilor de bonitare ai însuşirilor asupra cărora se acţionează prin lucrările tehnologice sau de îmbunătăţiri funciare. Bonitarea terenurilor ameliorate amenajate şi Prin aplicarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare şi a tehnologiilor curente de ameliorare. 1980). În principiu. ceea ce necesită reducerea sau anihilarea penalizărilor introduse prin corecţii de bonitare.

afânarea adâncă .terasarea.irigaţie .Potenţarea notelor de bonitare se face numai pentru acele lucrări care au un efect de durată şi care modifică substanţial starea generală de productivitate a terenurilor şi anume: Lucrări de îmbunătăţiri funciare: . 84 .desecare (de suprafaţă) .îndiguire . Lucrări agropedoameliorative: .combaterea salinităţii şi alcalinităţii .fertilizarea ameliorativă .amendarea cu calcar .prevenirea şi combaterea eroziunii .drenaj (de adâncime) .combaterea poluării.

pe un teren cu nota 60 pentru grâu se va putea obţine 2400 kg/ha. Bonitarea agroeconomică şi preţul terenului 85 .4. la 42-49 pentru pajişti şi la 36-51 pentru plantaţii pomi-viticole. Pentru aceasta se înmulţeşte nota de bonitare cu echivalentul de recoltă la hectar într-o perioadă de vegetaţie pentru un punct de bonitare. 3. folosind o tehnologie medie. În prezent se socoteşte la grâu valoarea punctului de bonitare de 40 kg/ha.Prin aplicarea măsurilor de ameliorare a solurilor şi de amenajare a teritoriului. Notele de bonitare a terenurilor pot fi folosite cu o anumită aproximaţie pentru estimarea recoltelor ce s-ar putea obţine pe un anumit teren. nota de bonitare medie poate creşte până la 78 pentru terenurile arabile. Deci notele se pot mări cu 50-70 %. În acest caz.

Astfel. evaluarea terenului este foarte complexă. care iau în considerare mărimea şi forma parcelei. situaţia faţă de de pieţele de desfacere a produselor agricole etc. în care se ţine cont de însuşirile solului şi terenului. apropierea faţă de localităţi de importanţă economică şi categoria acestora. obstacolele din teren. 86 . nota de bonitare ecologică se corectează ţinând cont de caracteristici care influenţează valoarea economică. distanţa faţă de centrul gospodăresc. infrastructural şi social. Nota de bonitare se multiplică cu o serie de coeficienţi subunitari sau supraunitari.În economia de piaţă. Pe lângă bonitarea ecologică a terenului. poziţia faţă de căile principale de transport. neuniformitatea reliefului parcelei. intervin şi alte elemente de ordin economic. calitatea drumurilor.

care la rândul ei depinde de fertilitatea solului şi tehnplogia aplicată. preţul variind foarte mult de la o regiune la alta. determinat de producţia obţinută.Pe lângă aceşti coeficienţi care se referă la indicatori direcţi de evaluare. IV PROCESELE DE DEGRADARE A SOLULUI 87 . în stabilirea valorii terenului are importanţă şi venitul net. Un rol deosebit în stabilirea preţului pământului îl are “cererea şi oferta”. dacă este în extravilan sau intravilan.

dar şi transmiterea unor 88 . Toate acestea au determinat reducerea atât a cantităţii cât şi a calităţii produselor vegetale. ceea ce a determinat o intervenţie tot mai accentuată asupra solului. În unele cazuri. Evoluţia societăţii omeneşti a dus la creşterea necesarului de produse agricole. de salinizare sau sodizare. dar de cele mai multe ori consecinţele au fost negative. şi-au diminuat în mare măsură rezerva de nutrimente sau sunt contaminate cu diverse substanţe toxice. cândva fertile. de acidificare.Procesele şi fenomenele de degradare a solului şi terenurilor au început să se manifeste de când omul a început să defrişeze pădurile pentru extinderea păşunatului şi să desţelenească pajiştile pentru cultivarea terenurilor. această intervenţie a avut asupra solului efecte favorabile. astăzi sunt afectate de eroziune. Întinse suprafeţe cu soluri. pentru a obţine recolte tot mai mari.

nocive către animale şi în final şi asupra omului. Prin aceste activităţi se produc modificări în circuitul substanţelor şi energiei în ecosistemele terestre. Activităţile antropice. şi cam toate activităţile societăţii omeneşti au un impact negativ asupra solului.substanţe poluante. toate acestea conducând la apariţia proceselor de degradare a solului şi terenului. În general. 89 . sunt cele agricole şi silvice. ce ocupă cele mai mari suprafeţe de teren. cauzată de utilizarea necorespunzătoare de către om. se poate defini degradarea solului ca un declin în calitatea acestuia. ca şi în modificarea climatului global şi a mediului în general.

dar cele mai multe pierderi din sol se petrec prin ridicarea recoltei. Ieşirile din sol au loc prin infiltrarea apei în adâncime. precipitaţii. Intrările provin din: alterarea rocii parentale. Odată cu apa sunt vehiculate şi diverse substanţe. pesticide. aport din apa freatică sau materii introduse de fermier (seminţe. deplasarea laterală a apei prin sol sau la suprafaţa solului. în sistemul sol au loc atât intrări cât şi ieşiri de substanţă şi energie. vânt sau om. îngrăşăminte. materia organică sintetizată de către plante.Prin activitatea agricolă. apă de irigaţie. prin transportul lateral al materialului de sol de către apă. aporturi eoliene. 90 . transferuri din terenurile vecine realizate prin sol sau la suprafaţa solului. erbicide şi energia combustibilului şi a substanţelor adăugate).

Pentru protecţia şi conservarea fertilităţii solului, mai ales în cazul utilizării ca arabil, este necesară fertilizarea cu substanţe organice şi minerale în vederea completării pierderilor de nutrimente, ce se produce prin recoltarea masei vegetale. De asemenea, trebuie luate măsuri de diminuare a acţiunii de transport efectuată de apă sau vânt la suprafaţa terenului pentru a preveni eroziunea solului.

91

În

afară de aceste schimburi de substanţă şi energie, în solurile cultivate se produc modificări mai mult sau mai puţin importante şi în ce privesc însuşirile fizice, chimice şi biologice. Trecerea repetată a maşinilor agricole provoacă distrugere structurii orizontului superior al solului şi compactarea lui, aplicarea de îngrăşăminte chimice, erbicide sau pesticide modifică reacţia solului şi poate distruge fauna din sol. Irigarea cu ape bogate în săruri produce adesea sărăturarea solului sau dacă normele de apă de irigaţie sunt foarte mari, ele pot provoca dispariţia faunei din sol şi adesea ridicarea nivelului apei freatice şi chiar înmlăştinirea solului.

92

Terenurile utilizate pentru păşunat sunt mai puţin afectate de pierderi de substanţe. Animalele reţin doar 5-10% din masa vegetală consumat, restul întorcându-se în sol sub forma dejecţiilor. Terenurile păşunate sunt însă afectate de procese de compactare a solului, mai ales în lungul cărărilor de vite. Acest fenomen determină dispariţia unor specii de plante mai sensibile, deteriorându-se calitatea păşunii, apoi infiltraţia apei în sol se face mai greu, ceea ce duce la o creştere a scurgerii de suprafaţă şi implicit a eroziunii solului. Datorită faptului că fauna solului din terenurile păşunate este bogată şi activă, refacerea structurii solului se realizează relativ uşor, astfel că, pentru protecţia păşunii se foloseşte rotaţia parcelelor supuse păşunatului.

93

Utilizarea terenului ca pădure nu produce modificări semnificative solului, deoarece circuitele biogeochimice se petrec aproape ca cele naturale. Important însă este modul de exploatare a pădurii. În multe cazuri, mai ales în ţările în curs de dezvoltare, din raţionamente aşa zis economice, exploatarea pădurii se face prin tăierea totală - rasă. Acest mod de exploatare determină grave dezechilibre în terenul respectiv, cu reflexie şi asupra celor înconjurătoare, şi adesea cu apariţia unor fenomene de eroziune, alunecări sau prăbuşiri de mare amploare, ce îndepărtează nu numai solul, ci chiar întreaga scoarţă de alterare. În astfel de cazuri, refacerea ecosistemului este foarte dificil de realizat şi necesită timp foarte îndelungat.

94

aici nu se mai face nici un fel de exploatare. spre exemplu. 95 . în multe areale cu păduri este interzisă chiar intrarea persoanelor. Unele terenuri împădurite au fost amenajate ca locuri de recreare sau în Franţa. în ţările dezvoltate s-au luat măsuri ferme de protecţie a pădurii şi de refacere prin împădurire a terenurilor despădurite anterior. pădurea fiind lăsată să se dezvolte în mod natural.Cunoscându-se rolul benefic al pădurii asupra climei şi regimului hidrologic al teritoriului.

SH2. negru de fum.. NH3. Aşa sunt exploatările de lignit din judeţul Gorj sau exploatările de sulf din Munţii Rodnei. HCl. O bună parte din ei ajung şi în sol. Din acestea. Cl. Cd etc. De asemenea. fenoli. poluând întinse suprafeţe. devenind neproductive. Aşa sunt terenurile de la Copşa Mică. NO3. Baia Mare. diverşi compuşi cu Pb. Activitatea minieră a distrus diverse ecosisteme prin exploatarea la zi a unor zăcăminte sau acoperirea terenului cu halde de steril. dezvoltarea oraşelor. NO2. 200 000 ha fiind excesiv poluate. centrele populate sunt surse de poluare a solului prin depozitarea de resturi 96 . În ţara noastră cca. În atmosferă ajung emisii de CO2. F. diverse pulberi etc.În afara acestor principale activităţi. 1 000 000 ha sunt afectate în diverse grade de poluare. a agriculturii şi a industriei a făcut ca tot mai multe substanţe dăunătoare să fie împrăştiate în mediul înconjurător. Zlatna etc. SO2.

Tabelul nr. CO2 şi Pb. prin dejecţiile lichide şi solide provenite de la complexele industriale de creştere a animalelor. Florea. a pesticidelor. 100 m de o parte şi alta în lungul arterei rutiere. ce contaminează şi solul pe o distanţă de cca. 2003) 97 . Agricultura contaminează solul prin folosirea îngrăşămintelor chimice.menajere. Autovehiculele cu ardere internă împrăştie în atmosferă cantităţi însemnate de CO. 4 Clasificarea proceselor de degradare a solurilor induse de om (După N. ambalaje şi alte diverse gunoaie pe terenuri din afara localităţii.

Chi fertilizare.Acidificare prin dar 2. levigare Pro etăţ Poluare cu ce ilor compuşi chimici se soluri toxici prin de lor substanţe (în chimice sau emisii industriale 98 . căderi ea mic de substanţe propri e acide. întărire . .Plintizare Poluare radioactivă A.Compactare ce Formare de crustă.1. Degra .Destructurare Fizi .

Co mpl exe Exces de apă (înmlăştinire) şi anaerobioză .Deşertificare Epuizarea fertilităţii 99 .Salinizare şi/sau sodizare .Poluare cu agenţi or patogeni 4. Reducerea ad prin Biol populaţiei de ar ogi microorganisme proce e ce se: Reducerea a populaţiei de so macro şi lu mezofaună ril .degr situ) 3.

deponii etc. . Distru ger ea solulu i prin proce se de: 6. B. steril. . cenuşi.Excavare Aco peri re - 100 .Eroziune eoliană Deplasare de mase de pământ Acoperire (colmatare) cu sedimente nefertile Acoperire cu deşeuri.Eroziune prin apă Disl (de suprafaţă sau oca în adâncime) re .5.

7. .Pierdere de teren Pier prin construcţii. amenajări e de lacuri etc. de tere n 101 . der pavaje.

102 .

poluare chimică). O primă categorie priveşte deteriorarea doar a unor însuşiri ale solului. poluarea cu agenţi patogeni) şi unele procese cu caracter complex (excesul de umiditate. aici deosebindu-se procese fizice (destructurare. cum sunt cele de dislocare (eroziune. 4).Deoarece există o varietate foarte mare de procese de degradare a solurilor. A doua categorie se referă la acele procese care distrug parţial sau total învelişul de sol. Astfel. compactare. Florea (2003) realizează o clasificare a acestora (tabelul nr. excavare). biologice (diminuarea activităţii biologice în sol datorită reducerii numărului de micro şi macroorganisme. sa impus necesitatea sistematizării lor. distingând două categorii principale. chimice (acidificare. deşertificarea). fără a afecta profilul solului. privit ca întreg. alunecări. plintizare. N. poluare radioactivă). acoperire 103 . salinizarea şi sodizarea.

fizico-chimică sau biologică. în principal. Procesele de degradare fizică 4.1.1. orizontul superior.(sedimente şi deşeuri) şi pierdere de terenuri (diverse construcţii şi amenajări). 104 . Degradarea se poate produce pe cale mecanică. 4. cel utilizat pentru cultivarea plantelor agricole. Degradarea structurii solului Degradarea structurii solului constă în distrugerea parţială sau totală a agregatelor structurale Procesul de degradare a structurii solului afectează.1.

Prăfuirea structurii solului este unul din procesele care favorizează formarea crustei. cu precădere a ploilor torenţiale care lovesc cu putere suprafaţa solului. Aceste acţiuni mecanice determină aşa numita prăfuire a solului.Distrugerea agregatelor structurale pe cale mecanică se poate datora acţiunii precipitaţiilor atmosferice. Dar cea mai semnificativă acţiune distructivă a structurii o au maşinile agricole în urma lucrării excesive şi la o umiditate necorespunzătoare a solului. element ce împiedică răsărirea şi dezvoltarea normală a plantelor de cultură şi pierderea umidităţii solului prin realizarea unei microporozităţi în orizontul superior al solului. 105 . aceasta intensificând evaporarea apei. în care mare parte din agregatele structurale sunt desfăcute până la nivelul particulelor elementare ce le compun. precum şi în urma aplicării apei de irigaţie prin aspersiune.

când umiditatea solului este prea mare. când solul este prea umed pentru a fi lucrat sau chiar prin simpla trecere în scopul întreţinerii sau recoltării culturii.Distrugerea structurii se produce şi prin efectuarea lucrărilor agricole în perioadele improprii. efectuarea arăturii solului an de an la aceeaşi adâncime provoacă o compactare intensă a solului imediat sub această adâncime. Utilajele agricole obişnuite provoacă compactarea solului prin distrugerea structurii în stratul arat şi transformarea acestuia într-un orizont întărit. formându-se aşa numitul “hardpan”. Efecte negative asupra structurii solului o are şi păşunatul neraţional pe mirişti sau păşuni. 106 . De asemenea.

astfel. fapt ce are ca efect dispersia agregatelor structurale.Degradarea fizico-chimică a agregatelor structurale este pusă în evidenţă mai ales în regiunile cu umiditate ridicată. precum şi utilizarea masivă a îngrăşămintelor chimice. datorită levigării ionului de calciu din complexul adsorbtiv al solului. De asemenea. 107 . la degradarea structurii. Acelaşi efect îl are şi practicarea unei agriculturi intensive cu un mare consum de elemente nutritive. Acestea duc la căderea conţinutului de humus şi măresc aciditatea solului. utilizarea unor ape de irigaţie bogate în săruri de sodiu provoacă o creştere a conţinutului de sodiu schimbabil în complexul coloidal. contribuind.

108 . utilizându-se foarte mari cantităţi de apă. Un efect negativ îl are şi eliminarea faunei solului. datorită creşterii activităţii microorganismelor aerobe. rozătoarelor şi a altor specii ale faunei din sol. cârtiţelor. atât datorită irigării propriuzise. ca urmare a irigării neraţionale a culturilor agricole. cât şi ca urmare a dispariţiei râmelor. Multe din terenurile irigate înainte de 1989 aveau structura degradată în orizontul superior. în urma irigării în exces.Degradarea biologică a structurii solului este cauzată de scăderea conţinutului de humus prin mineralizarea lui intensă.

4. Procesul îndelungat de formare a structurii. ce a primit denumirea de gradul de dezvoltare a structurii.2. Compactarea solului 109 . ca şi degradarea acesteia fac ca masa orizontului de sol să fie mai mult sau mai puţin structurată. Aprecierea stării de dezvoltare a structurii unui orizont de sol se face utilizând o scală de valori.1. Cele mai uzuale măsuri. cunoscute. de toţi agricultorii sunt: executarea lucrărilor agricole la umiditatea optimă din sol.Măsurile ce trebuie luate pentru îmbunătăţirea structurii privesc contracararea efectelor negative ale diverselor practici agricole. în general. corectarea reacţiei solului prea acide sau prea alcaline sau adăugarea de îngrăşăminte organice pe solurile sărace în humus.

110 . dar la acestea el este mai puţin evident. iar porozitatea totală şi cea de aeraţie scade sub valorile obişnuite. provocând micşorarea porozităţii şi creşterea valorilor densităţii aparente. Această acumulare de argilă duce la formarea orizonturilor Bt. în urma căruia densitatea aparentă creşte foarte mult. cum sunt cele de argiloiluviere. la luvosolurile roşcate sau la planosoluri.Compactarea solului este un proces provocat de cauze naturale sau artificiale. Procesul de compactare se manifestă la nivelul orizontului Bt şi în cazul altor soluri. Când argila este spălată din orizonturile superioare. Procesul natural de compactare apare ca urmare a unor procese pedogenetice. foarte bine puse în evidenţă la luvosolurile tipice şi albice. ea migrează pe profil şi se depune în porii şi pe feţele agregatelor structurale.

Acest strat este lipsit de structură. iar rădăcinile plantelor cu greu poate să-l străpungă. executarea lucrărilor solului când umiditatea acestuia este prea mare sau chiar o agrotehnică greşită. creşterea numărului de recolte pe an sau suprimarea utilizării îngrăşămintelor organice.Compactarea artificială a solului este cauzată de modul cum terenurile agricole sunt utilizate de către om. Pe lângă acestea. acesta fiind denumit hardpan sau talpa plugului. cum ar fi: aplicarea nepotrivită a normelor de udare. este puţin permeabil pentru apă şi aer. toate duc la distrugerea structurii solului în orizonturile superioare şi creşterea stării sale de compactare. apariţia compactării poate fi favorizată şi de unele însuşiri ale 111 . efectuarea a numeroase treceri pe sol. Procesul de compactare poate apărea chiar de la suprafaţă sau imediat sub orizontul arat. Folosirea unor sisteme de maşini agricole necorespunzătoare.

Prin creşterea compactării solului se înrăutăţesc însuşirile sale.solului.1. sunt necesare măsuri de prevenire a compactării pe solurile necompactate. Ca urmare. Radioactivitatea solului 112 .3. 4. structura instabilă sau conţinutul redus de humus. iar pe cele compactate. ceea ce duce la diminuarea producţiei agricole. măsuri de combatere a acestui proces. acestea putându-se realiza prin lucrări mecanice specifice şi prin schimbarea agrotehnicii. cum sunt: alcătuirea granulometrică neechilibrată.

De asemenea. dar ca urmare a dezvoltării diverselor cercetări şi tehnologii nucleare. determină ca şi solul să prezinte o anumită radioactivitate naturală. cum sunt exploziile experimentale ale bombelor atomice şi emanaţiile obişnuite sau accidentale ale centralelor atomoelectrice. creşterea radioactivităţii solului s-a petrecut pe unele teritorii prin utilizarea în procesul producţiei agricole a unor îngrăşăminte minerale bogate în elemente radioactive.Prezenţa în rocile parentale a unor elemente radioactive. ca cele de fosfor. iar uneori ele au fost aduse odată cu apa de irigaţie. În alte locuri creşterea radioactivităţii s-a produs în urma exploatării de minereuri bogate în substanţe radioactive. s-a ajuns ca în multe regiuni radioactivitatea solului să crească foarte mult. Acest tip de radioactivitate este redus ca intensitate. necesare producerii combustibilului centralelor 113 .

Dintre elementele radioactive care se acumulează în sol şi ajung în plante. 114 . Mare parte din sterilul acestor exploataţii miniere fiind radioactive au contaminat mediul înconjurător.nucleare. animale şi om sunt menţionate mai ales iodul. plutoniul şi uraniul. stronţiul. cesiul.

Astfel. s-a realizat o mai bună cunoaştere a proceselor de infiltraţie a apei în sol.4. Plintizarea 115 . de circulaţie a apelor subterane etc. printre care şi a celor de determinare a unor însuşiri ale solului.Dezvoltarea cunoştinţelor de fizica şi chimia izotopilor radioactivi a dus la elaborarea a numeroase metode de cercetare. 4. utilizându-se o aparatură adecvată. de levigare a sărurilor solubile.1. Prin marcarea unor elemente din apă şi sol cu izotopi radioactivi s-a putut determina cu mai mare precizie dinamica apei în sol şi plantă. de deplasare a elementelor nutritive şi a apei către plante. au fost formulate metode de stabilire a umidităţii solului şi a densităţii aparente.

în care predomină hematitul (Fe2O3). ca o consecinţă a îndepărtării silicei şi bazelor prin feralitizare sau prin translocarea sescvioxizilor de apa de percolare. 116 . conţine o cantitate redusă de humus. solurile se încălzesc puternic.Plintitul se formează în condiţiile unui climat cu temperaturi ridicate şi precipitaţii ce depăşesc 2000 mm anual. prin acumularea sescvioxizilor. este ferm şi foarte ferm şi are numeroase pete de culoare roşie. precipitând sub formă de oxid feric. compuşii de fier se deshidratează. El este constituit din mult fier (peste 25%) şi un amestec de argilă caolinitică şi cuarţ. Prin defrişarea pădurii ecuatoriale. Are loc întărirea materialului de sol şi formarea orizontului petroplintic.

acrisoluri. Aceste soluri sunt ocupate în prezent mai ales de păduri rare şi de pajişti naturale. o capacitate mică pentru apă şi o cantitate scăzută de nutrimente. apărând sub forma unei cuirase sau carapace.Petroplintitul este un material plintic întărit ireversibil. Formarea orizontului cu plintit este specifică plintosolurilor. care generează un volum edafic redus. are culori brune ruginii până la brune gălbui. lixisoluri sau alisoluri. Datorită plintitului. 4. Procesele de degradare chimică 117 . Eroziunea orizonturilor de suprafaţă face ca acest orizont întărit să ajungă la zi. dar se întâlneşte şi în cazul unor feralsoluri. aceste soluri sunt puţin propice culturilor agricole sau plantaţiilor pomicole. El este foarte tare.2.

1. 4. ce afectează fertilitatea solului. prin folosirea intensă de fertilizatori chimici sau prin drenarea unor soluri mlăştinoase ce conţin pirită. Aceste modificări privesc în principal poluarea chimică a solului cu diverse substanţe şi acidifierea solului prin căderile de ploi acide.2.Procesele de degradare chimică a solului cuprind o serie de modificări negative ale însuşirilor chimice. Poluarea chimică 118 .

precum şi de utilizarea în producţia agricolă şi silvică a unor substanţe chimice pentru combaterea dăunătorilor. ele conţin şi cantităţi însemnate de săruri solubile. 119 . Poluarea chimică se produce şi prin irigarea terenurilor cu ape uzate de la crescătoriile de animale sau cu ape provenite din reţeaua de canalizare a oraşelor.Poluarea chimică a solului este legată de emisiile în atmosferă de substanţe nocive de către diversele unităţi industriale sau de mijloacele de transport. metale grele şi diverşi agenţi patogeni. Deşi aceste ape sunt bogate în azot. Utilizarea lor trebuie făcută cu multă grijă şi sub un control permanent al concentraţiilor diverselor substanţe ajunse în sol. fosfor şi potasiu.

ce afectează cca. 200 000 ha. acestea ocupând cca. Situaţia este mult mai evidentă în ariile excesiv poluate cu metale grele.Poluarea chimică a solului afectează o suprafaţă de cca. 50 000 ha. prezenţa elementelor nocive în sol se menţine încă. Deşi o serie de activităţi industriale şi-au redus activitatea sau au fost închise. având efecte negative importante asupra vegetaţiei naturale sau cultivate. 120 . 950 000 ha. precum şi în cele poluate cu petrol şi apă sărată de la exploatările şi transportul produselor forestiere.

dar cu fluor. Aici concentraţiile de Cu.C. apoi şi depozitarea 121 .Slatina. spălarea acestuia.A. Acumulatorul din Bucureşti. şi Cd depăşesc cu mult valorile normale.C. Pb. S. Zlatna şi Copşa Mică. ele excavarea stratului de transportul. Tehnologiile clasice de foarte scumpe. O poluare puternică. se înregistrează pe terenurile din apropierea unităţii ALRO . Turnu S. dar şi în apropierea unor unităţi industriale cum sunt S. de la Turnu Măgurele. remediere sunt au în vedere sol poluat.C. Zn.Teritoriile cele mai afectate de poluarea cu metale grele se găsesc în regiunile cu industrie de prelucrare a minereurilor neferoase de la Baia Mare. Neferal şi S.

tuf zeolitic sau unii fertilizanţi minerali) cu scopul scăderii solubilităţii elementelor poluante şi blocarea accesibilităţii lor în sistemul radicular al plantelor. bentonită.Cercetările recente au evidenţiat noi posibilităţi de combatere a efectului poluării cu metale grele asupra plantelor. carbonat de calciu. Poluarea cu pesticidei 122 . Aceste tehnologii constau în aplicare unor tratamente cu diverse produse (gunoi de grajd.

Acestea au efect rapid asupra dăunătorilor. Dintre metodele larg folosite în acest scop. De altfel. s-a constatat că doar o infimă parte din doza de pesticid aplicată. diverselor boli sau buruienilor. s-a impus asigurarea unei protecţii a vegetaţiei contra dăunătorilor.Pentru creşterea permanentă a producţiei agricole sau a potenţialului productiv al pădurilor. provoacă moartea dăunătorilor şi a progeniturilor. 123 . un rol important îl au pesticidele. dar aplicarea neraţională a dus la apariţia poluării solului cu astfel de substanţe. Cea mai mare parte ajung să afecteze întregul ecosistem şi să se acumuleze în sol.

ca pot afecta ecosistemele şi lanţurile trofice de pe traseele implicate.Cercetările efectuate asupra distribuţiei diverselor pesticide în solurile din România au evidenţiat prezenţa lor pe unele terenuri irigate. Ca urmare. S-a constatat că ele au fost aduse şi împrăştiate odată cu apa folosită la irigat. dacă nu se iau măsuri ca industriile poluatoare să nu mai evacueze în apele de suprafaţă astfel de compuşi. Siret şi altele. 124 . prezenţa în solurile unor sisteme de irigaţii a reziduurilor de substanţe insecticide organoclorurate se poate prelungi pe perioade lungi de timp. Argeş. Concentraţiile mari de pesticide organo-clorurate în apa de irigat provin de la deversările de ape uzate de către industria chimică în râuri precum: Olt.

Deoarece unele din substanţele folosite prezintă o remanenţă ridicată în sol. aldrin. precum şi a unor fungicide. clorura de etil mercur. în România. s-a interzis utilizarea în agricultură a insecticidelor organoclorurate bazate pe DDT (diclordifeniltricloretan) şi HCH (hexaclorciclohexan) şi a pesticidelor cunoscute sub numele de etil paration.Prezenţa în sol în concentraţii ridicate a acestor substanţe prezintă pericol de afectare a diferitelor organisme vegetale şi animale. ziramul etc. 125 . descompunerea lor fiind foarte înceată. cum sunt: trifenil acetatul de staniu. dieldrin. iar prin acestea şi a omului. Astfel. începând din anul 1985. există riscul de translocare prin intermediul vegetaţiei în lanţul trofic. praquat şi altele. tiramul.

s-au elaborat metode biologice de combatere a dăunătorilor. ţinând con de relaţiile din cadrul ecosistemelor şi de dinamica speciilor. Această metodă are în vedere realizarea unor sisteme adecvate de reglare ecologică a populaţiilor organismelor dăunătoare.Pentru ca pesticidele să nu atingă în sol concentraţii situate peste limitele admise s-a căutat reducerea dozelor. agro-fitotehnice sau fizice) a dăunătorilor. pentru a menţine populaţiile dăunătoare sub pragul economic admisibil de afectare. 126 . De asemenea. Pentru reducerea folosirii pesticidelor se utilizează tot mai mult metoda combaterii integrate (metode chimice. s-a extins tratarea seminţelor cu substanţe nefitotoxice. biologice. aplicarea lor în benzi. cum sunt feromonii sintetici puşi în capcane sau combaterea unor dăunători cu ajutorul paraziţilor şi prădătorilor obişnuiţi.

furaje şi produse alimentare.Toate acestea au ca scop reducerea reziduurilor de pesticide din produsele recoltate. De asemenea. care să se degradeze rapid după utilizare şi care să nu afecteze viaţa din sol. ce constituie un risc pentru consumator. s-au stabilit limitele maxime admisibile pentru reziduurile de pesticide din sol. 127 . S-au făcut cercetări pentru producerea de noi pesticide. ape.

Poluarea cu fluor 128 . tot mai frecvent se vorbeşte de agricultura ecologică. dar şi în ce priveşte calitatea produselor vegetale obţinute. cu efect asupra proceselor de formare a humusului. au produs dereglări evidente în viaţa din sol. De aceea. chimizate. dăunătorilor şi buruienilor să se realizeze prin metode biologice şi fizice. specializată pe un număr restrâns de specii şi soiuri. Un rol important îl are şi crearea de soiuri rezistente la boli şi dăunători.Practicarea unei agriculturi intensive. prin folosirea asolamentelor specifice diferitelor condiţii pedoclimatice şi o anumită structură a culturilor în combaterea dăunătorilor. în care combaterea bolilor.

Dacă în condiţii normale. sticlă. hemolize. Aceste industrii emană în atmosferă gaze şi pulberi care conţin fluor. în solurile poluate cu fluor concentraţiile ajung la 700 ppm sau chiar mai mult. Consumarea acestor plante ce conţin fluor de către animale determină alteraţii dentare. Concentraţiile ridicate de fluor din sol şi atmosferă duc la dezechilibre în dezvoltarea plantelor. ceramică şi altele. naturale concentraţia de fluor din sol se găseşte de obicei între 50 şi 200 ppm. aluminiu. cum sunt cele producătoare de îngrăşăminte fosfatice. care se depun în aria limitrofă pe suprafaţa plantelor şi pe sol. cum ar fi scăderea conţinutului de proteine. distrofii şi altele. a dus la apariţia poluării solului cu fluor. 129 . calcifieri defectuoase. unde se acumulează. Prin intermediul precipitaţiilor fluorul ajunge în sol.Dezvoltarea unor ramuri industriale.

Ele se găsesc în sol în anumite concentraţii (tabelul nr. Co şi Ni. 130 . Aici se au în vedere următoarele elemente chimice: Fe. Cu.Poluarea cu metale grele Metalele grele sunt considerate elementele chimice cu caracter electropozitiv. Cr. Metalele grele sunt comune tuturor solurilor. care au densitatea mai mare de decât 5. 4). dar sunt cazuri când conţinutul în aceste elemente chimice este mult mai ridicat decât limitele admisibile. abundenţa lor măsurându-se în % pentru fier şi ppm (părţi per milion) pentru celelalte. Mn. Cd. Pb. Zn.

reacţia. potenţialul redox. bazele schimbabile etc.Concentraţiile ridicate au efecte negative asupra dezvoltării plantelor şi la dereglarea funcţionalităţii ecosistemului. dar de cele mai multe ori ea este de natură antropogenă. Intensitatea cu care acţionează metalele grele asupra plantelor depinde de unele însuşiri fizice şi chimice ale solului. Cauza prezenţei unor conţinuturi ridicate de metale grele în soluri poate fi de natură geogenă. Cauza antropogenă se referă la poluarea cu metale grele înregistrată în teritoriile vecine unor unităţi industriale. cum sunt cele din industria metalelor feroase şi neferoase. Tabelul nr. industria construcţiilor de maşini sau a căilor de transport rutier. 4 131 . conţinutul de humus. industria chimică. cum sunt: textura.

1. 1980.10 2 . citat de Lăcătuşu.Intervalele de conţinut normal şi limitele admisibile ale unor metale grele din soluri ( După Kloke.0 1 .1 .50 3 50 100 100 50 100 300 132 .1 .20 3 .20 2 . 1995) Element Interval de Limite ul conţinut maxime chimi normal admisibile c mg / kg Cd Co Cr Cu Ni Pb Zn 0.50 1 .50 0.

4.5 ori. Valorile depăşesc de mai multe ori concentraţiile admisibile. 50 ani s-au produs acumulări de Pb. la Zn de 3.2.2.8 ori. iar la Pb de 10.5 ori. la Cd de 3. Concentraţiile acestor elemente prin absorbţie fiziologică şi prin depunerea particulelor pe frunze ajung la valori şi mai mari. spre exemplu. la Uzina de Prelucrare a Concentratelor Minerale Neferoase Copşa Mică au evidenţiat că într-o perioadă de cca. Acidificarea solului 133 .Cercetările efectuate.8 ori. pentru Pb determinându-se valori de peste 16. Cd şi Zn în solurile din jurul acestei unităţi. Îngerarea de către animalele din zonă a acestor plante a dus la alterarea stării de sănătate în special a cabalinelor şi bovinelor.

fertilizării intense neechilibrate cu diverse îngrăşăminte chimice sau oxidării sulfurii de fier (piritei) din solurile mlăştinoase în urma desecării naturale sau artificiale a acestora. cum este acidul sulfuros (H2SO3). N2O4 . 134 . hidrogen sulfurat (H2S) sau oxizi de azot (NO. SO3).Procesul de acidifiere a solului se datorează căderilor de ploi acide. Căderile de ploi acide apar în urma transformării unor emisii de oxizi de sulf (SO2 . acidul sulfuric (H2SO4). acidul azotos (HNO2) sau acidul azotic (HNO3). Ele afectează atât solul cât şi covorul vegetal. N2O3 . ploile acide înregistrânduse mai ales în regiunea apropiată de sursele de emisii de gaze nocive. Aceste emisii provin de la diferite activităţi industriale. N2O5) în diverşi acizi.

Ţinând cont de aceste proprietăţi. 135 . solurile au o anumită capacitate de tamponare. capacitatea de schimb cationic. s-a stabilit că cele mai vulnerabil soluri sunt cele cu textură nisipoasă. Faţă de procesul de acidificare. adeseori neechilibrată cu îngrăşăminte pe bază de azot sau potasiu. aceasta fiind în funcţie de o serie de însuşiri ale sale.O altă cauză a acidificării solului este legată de fertilizarea intensă. printre care mai importante sunt: textura. gradul de saturaţie în baze sau conţinutul de carbonaţi alcalinopământoşi. reacţia. conţinutul de humus. iar cele mai puţin afectate sunt solurile ce au un conţinut ridicat de carbonaţi. acidificarea fiind cauzată de către consumul în proporţie mai mare a cationilor din soluţiile respective sau ca urmare a proceselor de oxidare din sol. sărace în humus. lipsite de carbonaţi şi cu reacţie acidă.

136 . ce determină acidificarea solului.1 milioane ha de teren agricol.Deoarece solurile acide ocupă peste 60% din teritoriul agricol al ţării. ea afectând cca. 1. fertilizarea neechilibrată. Procesele de acidificare a solului afectează cca. este răspândită pe mari suprafeţe. 141 000 ha din terenurile acoperite de pădure.

în care apar procese de acidificare. situate în zonele calde ale globului. formându-se aşa numitele fluvisoluri tionice sau gleisoluri tionice. este reprezentată de solurile mlăştinoase.O altă categorie de soluri. Aici. aflată în exces. Atunci când solul este drenat natural sau artificial. El se manifestă mai intens atunci când aceste soluri nu conţin carbonaţi sau conţin cantităţi reduse. Aşa este cazul unor soluri mlăştinoase 137 . în urma descompunerii materiei organice. Procesul de acidificare apare şi în cazul drenării artificiale a solurilor mlăştinoase. ca urmare a drenării şi oxigenării materialului de sol. În aceste soluri. Astfel de soluri se găsesc în regiunile litorale joase cu flux şi reflux. prezente şi în alte zone ale globului. se acumulează mult sulf sub formă de sulfuri. procesul de acidificare apare în perioada de reflux. sulfurile intrând în contact cu aerul din sol se oxidează şi generează acid sulfuric.

Adesea însă. În cazul poluării chimice. ce nu conţin carbonaţi sau aceştia sunt în cantitate redusă. Atunci când aceste soluri sunt drenate. Procese de degradare biologică Orice formă de degradare a solului produce modificări în activitatea biologică din sol. 138 . rezultând din reacţie sulfat de calciu. acţiunea negativă asupra tuturor categoriilor de organisme din sol este directă.3. cantitatea de acid sulfuric rezultată este mult mai mare.(gleiosoluri turboase sau histosoluri) din Delta Dunării. astfel că acidificarea ajunge să fie foarte puternică. aceştia neutralizează o parte din acizii rezultaţi din oxidarea sulfurilor. dacă sunt ceva carbonaţi în sol. 4.

în final. Ea duce la o scădere a microorganismelor. care au un rol important în procesele de humificare a materiei organice sau a celor care fixează azotul (Nitrosomonas.Poluarea cu pesticide. se produce o creştere a populaţiilor bacteriene ce mineralizează materia organică. care este cea mai răspândită formă de poluare. ajungându-se la o diminuare a rezervei de humus din sol. Nitrobacter). ca şi a altor elemente. în circuitul carbonului şi azotului. Toate aceste activităţi provoacă modificări în reacţia solului. cu agenţi patogeni sau cu alte substanţe (petrol. ape uzate) are efect toxic asupra organismelor vegetale sau animale. Pe de altă parte. a ciupercilor şi a altor microorganisme ce produc toxine. 139 .

A. insectele. dar şi în ce priveşte animalele mari. Arthrobacter globiformis. Poluarea acţionează şi asupra populaţiilor faunistice din sol. cu diminuarea sau chiar dispariţia unor specii.. şobolanii sau cârtiţele. artropodele. 140 . cum sunt: şoarecii.Poluarea solului cu petrol are efect asupra comunităţilor microbiene din sol. cum sunt râmele. prin reducerea diversităţii speciilor şi prin supravieţuirea doar a populaţiilor care au toleranţă fiziologică sporită şi abilităţi ridicate în degradarea hidrocarburilor (Pseudomonas sp. citreus). miriapodele.

Degradarea biologică se produce şi ca urmare a irigării solului cu cantităţi mari de apă. Pe lângă numeroşii agenţi patogeni. excesul de umiditate determină înecarea. gudroane. Apoi. provenite de la complexele industriale de creştere a animalelor sau din reţeaua de evacuare a apelor menajere de la periferia oraşelor. în dauna celor aerobe.). acesta determinând apariţia proceselor de reducere şi dezvoltarea cu precădere a bacteriilor anaerobe. În primul rând apare adesea excesul de umiditate. petrol etc. a faunei din sol sau alungarea ei din teritoriul respectiv. în aceste ape se găsesc numeroase substanţe chimice (acizi. toate având efecte nocive asupra activităţii biologice din sol. uleiuri. practic.Degradarea biologică apare şi pe terenurile irigate cu ape uzate. 141 . baze. săruri. chiar dacă aceasta este de foarte bună calitate.

Toate aceste forme de poluare au un efect negativ asupra însuşirilor fizice, chimice şi implicit asupra fertilităţii solului. 4.4. Procese de degradare complexe 4.4.1. Excesul de apă şi anaerobioza Procesele de degradare a solului prin anaerobioză, cauzată de prezenţa excesului de apă, apar atunci când solul se găseşte la capacitatea totală pentru apă, deci conţinutul de apă din sol ajunge să ocupe toate spaţiile lacunare. În astfel de situaţii, aerul este practic eliminat, lipsa oxigenului determinând schimbări însemnate mai ales în activitatea biologică din sol. Menţinerea excesului de umiditate o perioadă mai lungă de timp cauzează apariţia proceselor de hidromorfie.

142

Procesele de hidromorfie se manifestă în condiţiile unui exces de apă permanent sau periodic în sol. În lipsa oxigenului sau insuficienţa acestuia, de obicei, sub acţiunea bacteriilor anaerobe care îşi procură oxigenul din compuşii oxidaţi, au loc o serie de reacţii chimice de reducere. Compuşii rezultaţi sunt forme reduse ale fierului şi manganului şi au culori cenuşiu verzui, albăstrui. În perioada fără exces, când aerul pătrunde în sol, se petrec procese de oxidare, compuşii reduşi ai fierului şi manganului trec în produşi oxidaţi, de culoare galbenă până la roşcată sau brună negricioasă, insolubili, care se depun sub formă de pete sau concreţiuni feri-manganice.

143

Procesele de hidromorfie pot fi cauzate de excesul de umiditate de natură freatică, şi atunci acestea se numesc procese de gleizare, iar când sunt determinate de excesul de apă pluvială se numesc procese de stagnogleizare. Aceste procese determină formarea proprietăţilor gleice sau stagnice. Excesul de apă poate fi de suprafaţă sau pluvial (ape stagnante ce se acumulează din precipitaţii) şi freatic (din pânzele de apă din interiorul scoarţei aflate la adâncimi mici, uneori aproape de suprafaţă sau chiar la suprafaţă).

144

Excesul de umiditate apare ca urmare a unor anumite condiţii de mediu. În primul rând cele legate de clima regiunii, unde precipitaţiile abundente şi evapotranspiraţia redusă au un rol determinant. De asemenea, prezenţa unui relief orizontal sau depresionar, asociat cu existenţa unor roci parentale argiloase, toate acestea cauzând un drenaj extern şi intern deficitar, astfel că în sol apare excesul de umiditate stagnantă. Apoi, în anumite condiţii de relief, stratul acvifer freatic apare aproape de suprafaţa terenului. Această situaţie determină manifestarea excesului de umiditate mai mult sau mai puţin intens. Intensitatea procesului este în funcţie de lungimea perioadei de prezenţă a apei freatice în sol, de gradul de argilozitate al solului, aceasta determinând viteza de circulaţie a apei şi respectiv gradul de oxigenare a materialului de sol.

145

în multe regiuni apariţia excesului de umiditate este cauzată de anumite activităţi ale omului.În afară de aceste situaţii native. 146 .

de asemenea.Trebuie să menţionăm efectul pe care îl are defrişarea pădurilor asupra regimului hidric al solului şi implicit al terenului. În afară de aceasta. ceea ce provoacă desfăşurarea unor inundaţii pe mari suprafeţe şi. Pe terenurile slab înclinate din regiunea de câmpie şi podiş cu climă mai umedă. deci. o mare parte din apa ce era reţinută de coroana copacilor ajunge acum în sol. cu manifestarea fenomenului de exces de umiditate. scurgerea din râuri la viituri este mult mai intensă. 147 . Defrişările de pădure de pe versanţi cauzează o accentuare a scurgerii superficiale şi intensificarea proceselor denudaţionale. toate acestea cauzând acumularea apei în sol şi apariţia excesului de umiditate. vegetaţia ierboasă sau cea cultivată consumă cantităţi mult mai mici decât vegetaţia arboricolă. tăierea pădurii determină o scădere a evapotranspiraţiei.

Introducerea irigaţiei pe terenurile afectate de secetă în sezonul de vegetaţie al culturilor a cauzat adesea ridicarea nivelului stratului acvifer freatic. Lucrările solului efectuate la o umiditate ridicată determină apariţia compactării orizontului de sub stratul arat. fapt ce reduce permeabilitatea acestuia şi cauzează stagnarea apei în orizontul superior în perioadele mai umede ale anului. S-a ajuns la înmlăştinirea unor terenuri. datorită aridităţii climatului şi evapotranspiraţiei ridicate solul s-a salinizat sau sodizat. Excesul de umiditate se manifestă mai intens în anii mai bogaţi în precipitaţii sau atunci când terenurile sunt irigate. 148 . ca urmare a pierderilor de apă din canalele prost impermeabilizate sau datorită irigării culturilor cu norme mult mai mari decât necesarul obişnuit. iar pe altele.

Excesul de umiditate determină în sol modificări asupra însuşirilor fizice. Dintre repercusiunile mai importante menţionăm pe cele de creştere a compactării. 149 . Aceste modificări determină o îngreunare a lucrării solului prin scăderea portanţei pentru maşinile agricole şi creşterea adezivităţii pe uneltele de lucru. scăderea porozităţii. permeabilităţii şi coeziunii materialului de sol. chimice şi biologice.

1996). deci de intensificarea reacţiilor de reducere a substanţelor minerale şi organice. În acest caz. Astfel. 150 . valorile potenţialului redox (Eh) sunt negative. excesul de apă din sol duce la scăderea valorilor potenţialului redox.420 mV (Munteanu.În ce priveşte însuşirile chimice şi biologice. În solurile lipsite de oxigen. sub acţiunea bacteriilor anaerobe se produce o reducere totală a fierului şi manganului şi o humificare anaerobă a materiei organice. 1970). pe când în solurile bine aerisite valorile Eh sunt pozitive. mai mari de 400 mV (Duchaufour. în histosolurile din Delta Dunării determinările efectuate au indicat valori Eh între -100 şi .

Pe solurile cu exces prelungit de umiditate, cele mai multe specii de plante nu se pot dezvolta, ci doar cele adaptate la condiţii de umiditate excesivă. Humificarea materiei organice moarte se petrece în condiţii de anaerobioză, prin aceasta la suprafaţa solului se formează un orizont constituit din materie organică puţin descompusă denumit orizont turbos. Apariţia excesului de umiditate în sol cauzează o dezvoltare mai intensă a bacteriilor denitrificatoare. Acestea transformă nitraţii (HNO3) şi nitriţii (HNO2), prin extragerea şi consumul oxigenului, în azot gazos, ce se pierde în atmosferă. Astfel, apariţia chiar periodică a excesului de umiditate, determină sărăcirea solului în azot. Totodată, se modifică şi concentraţiile altor elemente chimice în soluţia solului, unele devin mai solubile şi ajung în cantităţi ce devin toxice pentru plante. 4.4.2. Sărăturarea secundară a solului
151

Solul este o resursă limitată ca întindere, este principalul mijloc de producţie în agricultură şi silvicultură şi de a cărui calitate depinde echilibrul ecologic al Pământului şi existenţa societăţii omeneşti. În această ordine de idei, o preocupare majoră o constituie combaterea oricărui fenomen de degradare a solului. Din suprafaţa arabilă a întregii lumi, care se cifrează la cca. 1,54 miliarde ha, în anul 2000 suprafaţa irigată era de cca. 160 milioane ha. Din această suprafaţă, cam jumătate este afectată de salinizare şi sodizare (alcalizare) secundară. Acest fapt determină o pierdere anuală de producţie de cca. 40%, iar costul măsurilor de remediere este foarte ridicat.

152

Apariţia sărăturării secundare este legată de managementul defectuos al terenurilor pe care s-au efectuat lucrări de îndiguire, desecare sau de irigare a culturilor. Aceste lucrări modifică regimul hidrologic al terenurilor respective, iar în multe cazuri se ajunge la intensificarea în sol a proceselor de salinizare şi de sodizare.

153

În ţara noastră, lucrările de îndiguire a râurilor din Câmpia de Vest, începute de pe la mijlocul secolului al XIX-lea, au modificat regimul inundaţiilor râurilor (Someş, Crişuri, Mureş, Timiş), astfel că multe localităţi şi întinse suprafeţe de teren nu au mai fost afectate de inundaţii. Totodată, s-a realizat şi o reţea de desecare-drenaj pe terenurile cele mai joase, pentru eliminarea excesului de apă de pe solurile mlăştinoase. Toate aceste lucrări au făcut ca suprafeţe întinse să poată fi cultivate. Dar, nivelul scăzut al cunoştinţelor despre sol din acea perioadă a făcut ca lucrările executate să fie subdimensionate în ce priveşte coborârea nivelului apei freatice, acesta rămânând în intervalul adâncimii critice de salinizare a solului. În acelaşi timp, condiţiile de mediu ale regiunii (veri secetoase, relieful foarte slab fragmentat şi adesea uşor depresionar, depozitele argiloase şi stratul acvifer freatic
154

aproape de suprafaţă şi cu ape slab până la puternic sălcii) au contribuit la intensificarea proceselor de salinizare şi sodizare a solului. în Câmpia Crişurilor şi Câmpia Aradului. mai ales în Câmpia joasă a Banatului. întinse arii. Ca urmare. sunt acum ocupate cu soloneţuri şi cu alte soluri mai mult sau mai puţin afectate de salinizare sau sodizare. 155 .

iar în ariile 156 . astfel că există o circulaţie uşoară a apelor freatice. aplicarea apei de irigat duce în timp la ridicarea nivelului apei freatice. dacă nu s-au asigurat condiţii de drenaj chiar de la construcţia sistemului de irigat. 20 m adâncime. Este cunoscut cazul unor întinse terenuri din Bărăgan. Fenomenul acesta se manifestă în toate situaţiile unde nu se asigură un drenaj intern satisfăcător. unde dacă înainte de introducerea irigaţiei stratul acvifer freatic se găsea la cca. În cele mai multe cazuri. Sunt rare cazurile în care condiţiile naturale să asigure un drenaj eficient al apei de irigat. Acestea sunt întâlnite în arii cu soluri permeabile cu substrat nisipos sau de pietriş. iar după 10-15 ani de la începerea irigării solului nivelul apei freatice a ajuns la 2-3 m adâncime.Apariţia sărăturării secundare a solului pe terenurile irigate este cauzată în primul rând de ridicarea nivelului apei freatice mineralizate deasupra adâncimii critice.

dar cele mai mari cantităţi de apă. creându-se în sol un exces de umiditate. De multe ori. sărăturarea secundară cauzată de irigaţie nu afectează doar terenurile irigate. În cazul că apele freatice care se ridică sunt saline sau traversează strate bogate în săruri solubile. care nu au fost impermeabilizate corespunzător. astfel că apa percolează solul şi ajunge la stratul acvifer freatic. ele ajung să vehiculeze săruri solubile către suprafaţa solului şi să ducă la apariţia sărăturării secundare. 157 .depresionare chiar la suprafaţă. ci şi terenuri situate în afara perimetrului irigat. În multe cazuri. normele de irigat sunt supradimensionate. ce ajung în stratul acvifer freatic. Udările aplicate periodic umezesc solul la suprafaţă şi împiedică evaporarea apei din profunzimea profilului. Acest fenomen se datorează atât pierderilor de apă din canalele de aducţiune. provin din însăşi aplicarea irigaţiei.

de bună calitate. 1984. 158 . Niţu şi colab. 1985. 1986). Procesul de sodizare a solului s-a observat chiar şi atunci când se foloseşte apă dulce. Cârstea. aceasta datorită creşterii treptate. în multe cazuri se produce şi o sodizare a solului. prevăzute cu hidranţi şi agregate de udare fixe. 1981. Cercetările efectuate în numeroase cazuri de salinizare şi sodizare secundară au dus la stabilirea câtorva recomandări generale de construcţie şi exploatare a sistemelor de irigaţie (Sandu şi colab.În afara procesului de salinizare secundară. Acest fenomen este cauzat de irigarea cu ape alcaline sau cu o compoziţie ionică nefavorabilă. • Reţeaua de irigaţie să fie construită din conducte îngropate. cu funcţionare automată. cumulative a alcalinităţii solului. Sandu.

• Pe solurile care sunt deja sodizate trebuie aplicate tehnologii ameliorative.• Udările să se facă pe baza dinamicii deficitului real de umiditate din sol şi a cerinţelor culturii respective. • Irigarea să se facă numai în completarea cantităţii de precipitaţii atmosferice ale sezonului sau anului. • În cazul folosirii de ape slab mineralizate pe sol trebuie aplicat periodic gips şi asigurarea unui regim hidric percolativ pentru prevenirea sodizării solului. 159 . este obligatorie asigurarea unui drenaj artificial adecvat. • În condiţiile apariţiei riscului de ridicare a nivelului freatic. • Normele de udare trebuie calculate astfel încât să nu ducă la apariţia excesului de umiditate în sol şi pierderea ei fără folos în apa freatică.

se constată că în ultima jumătate de secol a apărut o tendinţă de creştere a frecvenţei şi intensităţii fenomenului de secetă. 4. Deşertificarea În lume. semiaride şi subumede.3.4. ca şi în ţara noastră.• În toate sistemele de irigat trebuie introdus un sistem de monitoring al calităţii solului. ci are impact deosebit de puternic şi asupra solurilor şi terenurilor. el nu afectează doar organismele vegetale şi animale. Acest fenomen se manifestă cu precădere în regiunile aride. 160 .

semiaride şi subumede. A apărut conceptul de deşertificare. datorită schimbărilor climatice şi activităţilor umane. definit ca fiind un proces complex de degradare a terenurilor din zonele aride. 161 . ce provoacă încetinirea sau stoparea proceselor fizice. chimice şi biologice din sol a căror activitate se petrece în prezenţa apei. relaţie evidenţiată în urma secetelor ce au afectat regiunea Sahel din sudul Saharei în perioada deceniilor şapte şi opt a secolului XX. ea are loc prin aridizarea regimului de umiditate al solului. În ceea ce priveşte influenţa secetei asupra proceselor pedogenetice.Seceta intervine în procesele pedogenetice şi în cele de degradare a solurilor şi terenurilor.

iar spaţiile dintre particule pot fi şi ele ocupate de o anumită cantitate de apă.2 acesta fiind limita coeficientului de ofilire). Asupra apei din sol se manifestă diverse forţe. 162 . ce depind de cantitate de apă din sol şi de temperatura acesteia. atunci când reţinerea ei de către sol este mai mică de 15 atmosfere (pF în jur de 4. Apa poate fi accesibilă pentru majoritatea plantelor.Solul este un corp cu o structură poroasă. Forţa cu care sunt reţinute moleculele de apă de către particulele solide ale solului poate ajunge la 10 000 atmosfere. Apa se poate mişca doar când peliculele au o anumită grosime sau se evaporă când tensiunea de vapori creşte. fiecare particulă din el fiind acoperită cu o peliculă mai groasă sau mai subţire de apă.

Tabelul nr. De asemenea. ceea ce determină stoparea deplasării pe verticală a substanţelor solubile. 5 Procese de degradare ale terenurilor şi solurilor (deşertificare) din zonele semiaride şi uscat-subumede care amplifică seceta (După I. 2000) 163 . accentuarea uscăciunii în sol provoacă întreruperea mişcării apei capilare şi a celei peliculare. Munteanu. încât se ajunge adesea chiar la depăşirea coeficientului de ofilire. solurile se usucă aşa de intens. În astfel de situaţii. consumul ridicat de apă la nivelul orizontului radicular determină apariţia unei uscări biologice a solului şi concentrarea în această zonă a carbonaţilor şi sărurilor uşor solubile.În timpul perioadelor îndelungate de secetă.

Intensificarea scurgerii de erea suprafaţă covor .Creşterea albedoului şi ului intensificarea evaporaţiei veget al 164 .Tipul de Consecinţe cu rol amplificator proce asupra secetei edafice şi s climatice Distrug .

Reducerea acumulării zăpezii în timpul iernii .Defrişar ea. deci. supra explo atarea pădur ilor şi defriş area perdel elor forest iere şi tufări şurilo r din zona stepei şi silvos tepei . scăderea probabilităţii de producere a precipitaţiilor 165 .Intensificarea vitezei vântului şi a evaporaţiei .Intensificarea scurgerii de suprafaţă şi reducerea cantităţii de apă înmagazinată în sol Reducerea gradientului termic în atmosferă şi.

Eroziun .Intensificarea scurgerii de e prin suprafaţă apă .Reducerea capacităţii de reţinere a apei ca urmare a distrugerii totale sau parţiale a profilului de sol .Reducerea sau distrugerea capacităţii solului de a asigura dezvoltarea normală a covorului vegetal Creşterea albedoului şi intensificarea evaporaţiei Colmatarea emisarilor naturali şi provocarea de inundaţii 166 .

Eroziun .Reducerea capacităţii solului ea de a înmagazina apa prin prin sărăcirea în materie vânt organică şi fracţiuni fine a orizonturilor superioare sau prin distrugerea acestora . insolaţie puternică şi intensificarea evaporaţiei Colmatarea cu nisip spulberat a reţelei de canale de irigaţie / desecare sau acoperirea cu nisip mobil a terenurilor cultivate - 167 .Aducerea la zi a substratului nisipos şi formarea de dune mobile de nisip cu caracteristici de peisaj deşertic Creşterea albedoului.

Distrug .Diminuarea permeabilităţii şi tarea capacităţii solului pentru apă prin reducerea porozităţii Accentuarea riscului de eroziune hidrică prin scăderea permeabilităţii şi creşterea scurgerii de suprafaţă .Intensificarea puternică a evaporaţiei prin creşterea porozităţii capilare 168 .Înrăutăţirea condiţiilor de înrădăcinare a plantelor cultivate .Reducerea capacităţii solului erea pentru apă struct Creşterea riscului de urii eroziune hidrică şi eoliană Creşterea albedoului şi intensificarea evaporaţiei Compac .

Efect toxic asupra plantelor de cultură Intensificarea evaporaţiei prin formarea de crustă şi creşterea albedoului 169 . ca urmare a creşterii presiunii osmotice a soluţiei peste cea a plantelor cultivate .Creşterea albedoului şi a insolaţiei r Saliniza Accentuarea secetei rea fiziologice.Formare .Intensificarea puternică a obtur evaporaţiei area porilo .Reducerea permeabilităţii la a suprafaţă şi împiedicarea cruste pătrunderii apei în sol i şi .

Sodizar Scăderea drastică a ea permeabilităţii prin formarea de orizonturi dense şi compacte ca urmare a dispersiei argilei Scăderea drastică a capacităţii de apă utilă. accentuarea secetei fiziologice .Efect toxic direct (datorită reacţiei puternic alcaline) asupra plantelor de cultură Creşterea scurgerii de suprafaţă şi a riscului de eroziune hidrică Creşterea albedoului şi intensificarea evaporaţiei - 170 .

Poluare .Distrugerea covorului vegetal a în cazul căderilor (depunerilor) acide sau a poluării puternice cu metale grele Degradarea severă a vegetaţiei şi solului (poluare cu petrol şi apă sărată) 171 .

apa poate pătrunde pe crăpături în adâncime. caracteristice fiind vertosolurile şi solurile cu orizonturi vertice.Reducerea conţinutului de apă din sol determină apariţia de crăpături. deplasând totodată şi unele substanţe şi particule de la suprafaţa solului. care sunt cu atât mai profunde cu cât perioada de uscăciune este mai lungă. În timpul ploilor. 172 . Cele mai afectate sunt solurile cu textură fină.

structura solului este mai puţin stabilă. Munteanu. Se produce o întărire a agregatelor structurale. 2000) 173 . De asemenea. încât la o reumezire o parte din aer rămâne captiv în interiorul unor pori. Tabelul nr. 6 Procese de degradare intensificate de secetă (După I. o scădere a capacităţii pentru apă şi a permeabilităţii şi se înrăutăţesc condiţiile de înrădăcinare a plantelor.Uscarea excesivă a solului provoacă reducerea capacităţii pentru apă a solului. prin pătrunderea aerului aproape în toţi porii. datorită mineralizării mai rapide şi mai intense a materiei organice şi în acelaşi timp creşte riscul de eroziune prin apă sau vânt.

Alternanţa perioadelor Destructurarea de uscare excesivă / umezire (aerul prins în porii solului determină explozia agregatelor) .Cauza amplificatoare Procesul amplificat .Reducerea conţinutului de humus Ultra-uscarea care determină "prinderea în masă" la solurile argiloase şi pulverizarea agregatelor la solurile prăfoase 174 .

scăderea coeziunii între particulele primare şi a rezistenţei la impactul picăturilor de ploaie .Uscarea puternică a Eroziunea prin suprafeţei solului.Uscarea profundă a solului şi dezvoltarea crăpăturilor favorizează eroziunea de adâncime şi apariţia prăbuşirilor / 175 .. apă scăderea conţinutului de humus.Creşterea torenţialităţii ploilor .Reducerea densităţii sau distrugerea covorului vegetal şi expunerea directă a suprafeţei solului uscat impactului picăturilor de ploaie .

Dispersia puternică a Formarea agregatelor în timpul crustei ploilor. în lipsa unui covor vegetal protector .Uscarea excesivă a suprafeţei solului. pulverizarea structurii şi scăderea coeziunii dintre particulele de sol ..Creşterea evaporaţiei Salinizarea din apa freatică (creşterea debitului capilar ascendent) şi intensitatea concentrării sărurilor solubile în profilul de sol 176 .Degradarea covorului Eroziunea prin vegetal vânt .

Prezenţa crăpăturilor profunde care permit pătrunderea rapidă a unor poluanţi până în orizonturile inferioare ale solului şi.Reducerea mobilităţii metalelor grele ca urmare a creşterii reacţiei solului . posibil..Încetinirea proceselor Poluarea biochimice de transformare-reciclare . în apa freatică 177 .

aerisirea mai intensă a solului şi temperaturile mai ridicate produc o mineralizare mai intensă a materiei organice proaspete. cu stabilitate ridicată. Dacă în condiţiile normale ale stepei se acumulează un humus de tip mull calcic. 178 .Seceta determină şi o modificare a acumulării humusului în sol. ajungându-se la diminuarea rezervelor iniţiale de humus din sol. inclusiv a humusului. În acelaşi timp. cum se întâmplă în cazul cernoziomului. seceta prelungită duce la o dezvoltare mai redusă a covorului vegetal şi deci o reducere a materiei organice ce ajunge în sol.

Zn) şi a accesibilităţii fosforului şi potasiului. Acest fapt determină scăderea mobilităţii unor microelemente (Fe. Mn. Cu. deoarece ionii metalici rezultaţi din alterarea mineralelor nu mai sunt levigaţi pe profil. 179 . Ajungerea umidităţii solului la coeficientul de ofilire face ca activitatea biologică să se diminueze puternic sau chiar să fie stopată. De asemenea. se poate produce recarbonatarea unor cernoziomuri cambice sau poate apărea salinizarea secundară în cazul terenurilor cu ape freatice la mică adâncime.Seceta îndelungată cauzează şi o creştere a reacţiei solului. a celor irigate sau îndiguitedesecate.

Seceta din sol determină reducerea funcţiei bioproductive.diferitelor substanţe. a celei de mediu de filtrare. Fiecare tip de proces conduce la o intensificarea secetei edafice şi a celei climatice. 6).4. aşa cum sunt prezentate mai jos (tabelul nr.4. Seceta modifică şi funcţia de habitat pentru flora şi fauna din sol. Procesele de degradare Deşertificarea este un proces complex de degradare a terenurilor. Epuizarea fertilităţii solului 180 . accentuarea secetei determină în sol o serie de modificări ce amplifică procesele de degradare (tabelul nr. în care se îmbină mai multe procese ce cauzează o amplificare a secetei. tamponare şi transformare a diverselor substanţe ce ajung în sol. La rândul ei. încetinirii reacţiilor chimice şi biochimice şi a ieşirii din soluţie precipitării . 4. 5). datorită reducerii porozităţii.

întreaga rezervă de nutrimente se reduce şi nu mai poate asigura cantităţile necesare nutriţiei corespunzătoare producţiei de biomasă. ca şi prin alterarea unor elemente ale părţii minerale. În ecosistemele agricole. ajungându-se în acest fel la epuizarea fertilităţii.Creşterea oricărei plante se produce prin consumul de nutrimente din sol. prin scoaterea producţiei vegetale de pe teren sunt îndepărtate şi nutrimentele solului. prin desorbţia unor compuşi puternic adsorbiţi. În timp. cele care au asigurat formarea recoltei. se refac cantităţile de nutrimente necesare realizării unei noi recolte. dar prin mineralizarea humusului. Treptat. 181 . rezerva de nutrimente din sol se reduce.

Solurile din zona temperată au în general rezerve însemnate de nutrimente. S-a constatat că epuizarea fertilităţii se produce lent. astfel că ele pot fi cultivate vreme îndelungată. până se ajunge la un nivel de echilibru corespunzător unui nivel de producţie relativ redus. 182 .

mineralizarea rapidă a materiei organice asigură producerea de biomasă vreme de 3-4 ani. 10 ani pentru refacerea naturală a fertilităţii. datorită alterării intense a părţii minerale şi spălării din sol a nutrimentelor de către apele de infiltraţie. Atunci când aceste soluri sunt luate în cultură agricolă. Cel mai adesea terenurile sunt lăsate pârloagă cca.Solurile din regiunea tropicală umedă au rezerve totale de nutrimente reduse. practicarea agriculturii desfăşurându-se prin luarea în cultură a noi terenuri. Dezvoltarea plantelor se face mai ales pe baza mineralizării materiei organice. 183 . ajungânduse rapid la epuizarea fertilităţii.

Aplicarea în doze mari a îngrăşămintelor organice. prin eroziune eoliană.5.1. Dislocarea Dislocarea reprezintă pierderea de sol prin procese de eroziune prin apă (de suprafaţă sau în adâncime). 4.5. Distrugerea solului prin: dislocare. prin deplasare de mase de pământ sau prin excavare.Pentru menţinerea fertilităţii este necesar să fie folosite asolamente în care să fie cuprinse culturi de leguminoase şi de graminee. prin aceasta ajungându-se la sporirea fertilităţii şi la creşterea producţiei de biomasă. acoperire şi pierdere de teren 4. duce la o creştere a conţinutului de humus din sol. amendamente calcaroase şi îngrăşăminte organice şi minerale. 184 .

eustatice sau tectonice determină o accentuare a acestuia pentru anumite perioade de timp. Datorită acestora. Ritmul cu care se desfăşoară acest proces este lent şi doar unele modificări climatice. dar în special solului şi vegetaţiei.Termenul de eroziune sau denudaţie. Această formă de eroziune a fost denumită eroziune geologică sau eroziune naturală. în sensul că eroziunea este 185 . În natură intervin o serie de factori care frânează procesul de modelare a reliefului. în general. cum este scoarţa de alterare şi solul sau covorul vegetal. ajungându-se la un echilibru între îndepărtarea materialelor meteorizate şi regenerarea păturii de alterare şi a solului. eroziunea se produce lent. Denudaţia este un proces natural care caută să aducă în echilibru raportul dintre forţele interne şi cele externe. este înţeles ca un proces ce se desfăşoară continuu în zona de interferenţă a celor patru învelişuri terestre.

186 . în care solul se găseşte în echilibru cu ceilalţi factori de mediu.un fenomen obişnuit. Când se ajunge la un echilibru între procesele de denudaţie şi procesele pedogenetice. format la partea superioară a scoarţei de alterare. ce se desfăşoară conform legilor naturii şi fără intervenţia omului. cât şi compoziţia morfologică şi fizico-chimică. Este acea stare staţionară (Birkeland. solul îşi păstrează atât grosimea. Solul. 1974) sau stare de climax. este primul supus proceselor de eroziune.

atât în lucrările de specialitate cât şi în vorbirea curentă se foloseşte doar termenul de eroziunea solului. Această formă de eroziune a fost denumită eroziune accelerată.Multiplele activităţi pe care societatea omenească le desfăşoară în mediul înconjurător cauzează de cele mai multe ori ruperea echilibrelor stabilite între forţele naturii. sau eroziune antropică. În prezent. 187 . prin această înţelegându-se de fapt eroziunea accelerată cauzată direct sau indirect de activitatea omenească.

În primul rând. datorită atât modificărilor apărute în retenţia apelor pluviale. 188 . Aceste modificări cauzate covorului vegetal au schimbat regimul elementelor climatice. ce poate fi mai uşor deplasat de scurgerea apei pe versant. cât şi datorită mobilizării orizontului superior al solului prin lucrările agricole.Cele mai comune activităţi au apărut de la începutul istoriei omenirii. Defrişarea pădurilor şi desţelenirea pajiştilor a dus adesea la accentuarea eroziunii pe terenurile înclinate. iar când nevoia de tot mai multe produse alimentare şi deci de noi suprafeţe agricole a devenit mai stringentă s-a început defrişarea pădurilor. pentru cultivarea pământului au fost desţelenite pajiştile.

5 ori mai mult decât eroziunea naturală. 189 . 9.1 şi 7 t/ha pe an. ele au fost estimate la cca. Regiunile cele mai intens afectate de eroziune sunt cele accidentate. cele mai afectate sunt regiunile subtropicale. deci de 2. iar pe zone climatice. apoi regiunile ecuatoriale cu ploi frecvente şi intense. unde rata medie este între 0.Privitor la pierderile de sol produse prin eroziunea geologică. unde de obicei cad ploi torenţiale. 26 miliarde tone pe an. Cât despre eroziunea accelerată sau antropică. s-a calculat că aceasta îndepărtează o cantitate de cca.9 miliarde tone pe an. la nivelul întregului glob. iar cele mai reduse rate de eroziune se înregistrează în zona temperată cu un climat mai blând şi soluri mai bine structurate şi mai puţin vulnerabile la eroziune.

Sunt cunoscute puternicele inundaţii înregistrate în ultimii ani în bazinul râurilor Trotuş. eroziunea solului contribuie la creşterea riscului faţă de inundaţii prin intensificarea scurgerilor. se reduce adâncimea de înrădăcinare a plantelor. Acestea cauzează distrugerea culturilor de pe terenurile agricole. Crişuri. 190 .Prin eroziunea solului se înţelege îndepărtarea de la suprafaţa solului a particulelor de constitutive prin acţiunea apei sau a vântului. acoperirea drumurilor cu sedimente etc. colmatarea lacurilor de retenţiei a apelor. Bârzava. Timiş şi altele. În afară de aceste efecte directe. Prin aceste procese se pierde treptat stratul superficial al solului. distrugerea gospodăriilor locuitorilor din zonele afectate. Mureş. cantitatea de apă accesibilă şi scade fertilitatea solului prin pierderea particulelor fine bogate în nutrienţi.

ce sunt nivelate ulterior prin lucrări agricole. Eroziunea de suprafaţă sau areolară are loc prin mobilizarea solului sub impactul picăturilor de ploaie şi antrenarea particulelor prin scurgerea superficială a apei.Eroziunea solului prin apă afectează terenurile înclinate. Conform “Metodologiei elaborării studiilor pedologice” au fost stabilite următoarele clase de eroziune a solului prin apă (tabelul nr. fiind aduse la suprafaţă orizonturile inferioare. În funcţie de grosimea orizonturilor de sol ce au rămas este stabilită intensitatea eroziunii de suprafaţă. 7). ea poate fi de suprafaţă sau în adâncime. 191 . orizonturile superioare ale solului sunt îndepărtate. acestea având o fertilitate mult mai redusă. Scurgerea începe prin o deplasare a apei sub formă de pânză şi apoi formarea la suprafaţa solului de şiroiri şi chiar făgaşe mici pe diferite distanţe. Treptat.

1987) 192 . cauzată de apă (e1) (După Metodologia elaborării studiilor pedologice. ICPA. 7 Grade de eroziune a solului în suprafaţă.Tabelul nr.

E .AC A .C A .B .Si Denu Criterii de încadrare: m mir Orizontul rămas la b e suprafaţă prin eroziune o A .C l -C e 00 Neer Nu se constată Nu se oda eroziune constată t eroziune Am > 35 cm Am + E > 35 Au > 35 cm cm Ao > 20 cm Au + E > 35 cm Ao + E > 20 cm 193 .B .

35 Aom + E at cm 10 sla cm Au de 20 .e 11 Erod Am de 20 .20 Aom + E < at cm 20 cm mo Aou de 10 .35 b cm Aou + E 10 Ao de 10 .20 cm cm Ao + E 10 cm de 35 de 35 de 20 e 12 Erod Aom de 10 .20 Aou + E < der cm 20 cm at Ao < 10 cm Ao + E < 10 cm 194 .

Cca C.e 13 Erod AC > AB < 20 EB sau E+B at 20 cm ori (inclusiv put cm El sau Aom < ern ori Ea) < 20 10 cm ic cm Aom < Aou < 10 10 cm cm Aou < 10 cm e 14 Erod at foa AC < rte 20 B put cm ern ic e 15 Erod C. R at exc esi v 195 B C .

ceea ce creează serioase probleme în exploatarea agricolă a terenului respectiv. ogaşe şi ravene. Dacă în cazul rigolelor şi parţial a ogaşelor. în cazul ogaşelor mari şi a ravenelor suprafaţa terenului este fragmentată. iar prin evoluţia acestora din urmă ajungânduse la formarea de organisme torenţiale.Eroziunea în adâncime sau eroziunea liniară se dezvoltă prin concentrarea scurgerii apei în pânză sub formă de rigole. încât formează aşa numitele pământuri rele (“bad-lands”). acestea sunt distruse prin lucrările solului sau prin alte procese de versant (acţiunea vegetaţiei şi faunei. 196 . creeping etc. fragmentarea terenului ajunge să fie aşa de intensă.). În unele cazuri.

Tăierile de pădure. care are cea mai mare fragmentare verticală şi pantele cele mai puternice. efectuate în ultimii ani în unele bazine hidrografice. acestea afectând întinse suprafeţe şi numeroase localităţi. determină însă modificarea echilibrului stabilit între solificare şi denudaţie şi intensificarea procesului erozional. au cauzat pe lângă ample procese erozionale şi inundaţii catastrofale. 197 .Distribuţia solurilor erodate prin apă pe teritoriul României este legată de prezenţa terenurilor înclinate. prezintă un înveliş de soluri mai puţin afectat de procesele de eroziune. Defrişările de pădure. ca şi păşunatul excesiv pe pajiştile alpine sau pe cele montane secundare. datorită faptului că ea se găseşte în cea mai mare sub covorul vegetal al pădurii şi pajiştilor. Regiunea montană. acestea ocupând mai mult de 2/3 din suprafaţa ţării.

Regiunea de câmpie este puţin afectată de procesele de eroziune prin apă. este partea cea mai afectată de eroziunea prin apă. ce este cea mai intens populată zonă a ţării. Efectuarea de arături pe versanţi. acestea fiind prezente mai ales în sectoarele piemontane ale acestora şi pe versanţii văilor.Regiunea de dealuri şi podişuri. Această regiune. a generat o intensă eroziune a solului. deşi are altitudini mai mici şi o fragmentare mai redusă. în Podişul Mehedinţi şi în Podişul Dobrogei. a fost despădurită pe întinse suprafeţe pentru luarea în cultură agricolă a terenurilor. în Subcarpaţi. Cele mai extinse terenuri afectate de eroziune prin apă le întâlnim în Podişul Moldovei. în Podişul Transilvaniei. în Piemontul Getic. 198 . cultivarea de plante prăşitoare sau practicarea unui suprapăşunat. adesea pe direcţia deal-vale.

pietrele şlefuite de tip dreikanter. ciupercile eoliene. Aici terenurile sunt lipsite de vegetaţie sau aceasta este slab dezvoltată. fiind vulnerabile la acţiunea vântului. acesta determinând aşa numita coraziune a suprafeţei terenului. Acţiunea vântului se manifestă prin deflaţie. depresiunile de deflaţie etc. yardangurile. Tabelul nr. pietrele oscilante. cum sunt: nişele de eroziune. totodată şi solurile sunt puţin evoluate. Prin aceste procese de deflaţie şi coraziune se formează diferite tipuri de relief. particulele de sol sau cele rezultate din dezagregarea rocilor sunt spulberate de vânt. 8 199 . coraziune şi acumulare.Eroziunea eoliană este întâlnită mai ales în regiunile aride şi semiaride. pavajele de deflaţie. Transportul particulelor are loc mai ales în stratul de aer de lângă sol. Prin deflaţie.

cauzată de vânt (e2) (După Metodologia elaborării studiilor pedologice.Grade de eroziune a solului în suprafaţă. 1987) 200 . ICPA.

35 cm Ao de 10 .C l -C C e 00 Neer Nu se constată Nu se oda eroziune constată t eroziune Am > 35 cm Am + E > 35 Au > 35 cm cm Ao > 20 cm Au + E > 35 cm Ao + E > 20 cm e 21 Erod Am de 20 .20 Ao + E de cm 10 .35 Aom + E de at cm 10 .B .35 Aou + E de b cm 10 .35 cm sla Au de 20 .A .Si Denu Criterii de încadrare: m mir Orizontul rămas la b e suprafaţă prin eroziune o A .20 cm 201 .E .B .AC A .

e 22 Erod Aom de 10 .20 Aom + E < at cm 20 cm mo Aou de 10 .20 Aou + E < der cm 20 cm at Ao < 10 cm Ao + E < 10 cm e 23 Erod AC > AB < 20 EB sau E+B at 20 cm (inclusiv put cm El sau Ea) Aom < ern < 20 cm Aom < 10 ic 10 cm cm Aou < Aou < 10 10 cm cm 202 .

Cca esi v B C 203 .e 24 Erod at foa AC < rte 20 B put cm ern ic e 25 Erod at exc C.

dezrădăcinarea şi rănirea plantelor şi acoperirea culturilor. efecte mai importante fiind întâlnite în zona de stepă şi silvostepă. câmpii de nisip şi loess.Acumularea eoliană formează un complex de diverse forme. cum sunt căile de comunicaţie. ca riduri. 204 . mai ales pe terenuri cu depozite nisipoase. dune. ea are efecte negative şi asupra altor amenajări create de om. Eroziunea eoliană pe terenurile cultivate determină dezgroparea seminţelor. canalele de aducţiune a apei pentru irigat sau localităţile. Acţiunea vântului se manifestă şi în regiunile cu climate mai umede. De asemenea. movile mici. Aici sunt evidente mai ales procesele de deflaţie şi de acumulare a particulelor nisipoase sub formă de dune.

205 . Câmpia Banatului şi Depresiunea Braşovului. 8). cu importante efecte negative asupra producţiei agricole. Pentru estimarea gradului de afectare a solului prin eroziune eoliană.Eroziunea cauzată de vânt asupra solului determină îndepărtarea treptată a orizontului bioacumulativ. solurile afectate de eroziunea eoliană ocupă suprafeţe relativ restrânse. În ţara noastră. în partea nordică a interfluviilor dintre Buzău şi Călmăţui. Ele sunt localizate pe terasa inferioară a Bârladului. apoi în Câmpia Olteniei pe unele terase ale Dunării şi Jiului. în ţara noastră se utilizează criteriile stabilite în “Metodologia elaborării studiilor pedologice” (tabel nr. în Câmpia Careiului şi local în Câmpia Aradului. dintre Călmăţui şi Ialomiţa şi dintre Ialomiţa şi Dunăre. pe grindurile fluviomaritime din Delta Dunării.

Forţele motrice care pot provoca trecerea de la starea de repaus la cea de mişcare sunt: greutatea maselor. Forţa care se opune mişcării este forţa de frecare. procesele de schimbare de volum. 206 .Deplasarea de mase de pământ fără implicarea unui agent de transport se numeşte autodeplasare. ea realizânduse sub influenţa gravitaţiei. presiunea şi acţiunea rădăcinilor plantelor şi acţiunea animalelor.

relieful.O serie de factori influenţează însă apariţia şi dezvoltarea deplasărilor de mase de pământ. Deplasările de mase care determină distrugerea solului sunt în principal: prăbuşirile. contribuie la stabilizarea versanţilor. determină apariţia prăbuşirilor. cum ar fi: natura rocilor (marnele şi agilele sunt predispuse la alunecare. prin gradul de înclinare a pantelor. curgerile. sufoziunea sau solifluxiunea. apoi. alunecările. alunecărilor. curgerilor. mai ales cea arboricolă. loessurile favorizează dezvoltarea proceselor sufozionale). condiţiile climatice prin variaţia temperaturilor şi precipitaţiilor pot duce la formarea de curgeri noroioase sau la procese de solifluxiune. vegetaţia. 207 .

suprafeţele cele mai importante cu alunecări de teren sunt întâlnite în Podişul Moldovei. ca şi în cazul eroziunii. Regiunile cele mai afectate. prin aceasta producându-se distrugerea totală a solului. Cele mai extinse suprafeţe afectate de acest proces sunt legate de exploatările de lignit din Oltenia. precum şi de exploatările de materiale de construcţie prin cariere sau balastiere întâlnite în toate regiunile ţării. 208 . unde apar depozite argiloase sau marnoase şi unde vegetaţia naturală de pădure a fost înlocuită de culturi agricole. în Podişul Transilvaniei şi în Piemontul Getic. sunt cele cu relief fragmentat. în Subcarpaţi. Din acest punct de vedere. Excavarea terenului şi implicit a solului este realizată de către om pentru diverse scopuri. cea mai largă extindere o au alunecările de teren. de exploatările de minereu de fier şi bauxită din Munţii Apuseni.Dintre aceste procese.

cenuşi.2. Acoperirea solului cu sedimente nefertile se petrece prin depunerea materialelor transportate de către apele curgătoare sau de către vânt. steril. deşeuri. deponii etc.5. iar dacă aluviunile sunt constituite din nisipuri. aceste terenuri devin nefertile. Aluviunile transportate de către ape sunt depuse în timpul viiturilor în lunci sau în câmpii joase de divagare. pietrişuri sau bolovănişuri.4. Acoperire cu sedimente nefertile. Depunerea de noi sedimente determină scăderea fertilităţii solurilor acoperite. 209 .

210 . în unele cazuri.Aluvionarea fiind legată de procesul eroziunii solului. Cel mai cunoscut caz este al civilizaţiei egiptene. În teritoriile cu depozite nisipoase. acţiunea vântului determină mobilizarea nisipului şi deplasarea lui în alte părţi. acesta aducând din regiunea ecuatorială şi depunând în lunca sa aluviuni cu humus şi nutrimente. mai ales atunci când ele au textură fină şi sunt bogate în nutrimente. unde acoperă culturi agricole sau alte obiective socialeconomice. cât şi celor de acumulare eoliană. Terenurile acoperite cu nisipuri aduse de vânt devin foarte puţin fertile şi sunt expuse în continuare atât proceselor de deflaţie. acoperirea cu aluviuni are efect pozitiv. care a existat mii de ani datorită inundaţiilor anuale ale apelor Nilului.

fie prin copertarea haldelor cu sol fertil. Aceste tehnologii au în vedere realizarea de condiţii bune pentru dezvoltarea plantelor (diverse culturi agricole. Pentru ca aceste terenuri să poată fi utilizate. de cenuşi şi zgură sau de deşeuri menajere şi comerciale. pajişti sau arbori). Aceste halde ocupă suprafeţe de teren din ce în ce mai mari. a diverselor obiective industriale sau a localităţilor se formează halde de steril. să producă ceva. ce creează astfel de reziduuri. este cauzată de diversele activităţi industriale. fie prin lucrări de fertilizare intensivă a acestor terenuri. s-au elaborat unele tehnologii de recultivare sau refacere ecologică. steril.Acoperirea cu deşeuri. deponii etc. pe care le depozitează la suprafaţa solului. agricole sau sociale. În vecinătatea exploatărilor miniere. 211 . numai în ţara noastră fiind afectate peste 20 000 ha. cenuşi.

gazelor naturale sau a apei potabile.3. cele mai multe din ele cu soluri foarte fertile. cu drumuri modernizate.4. Pentru aceasta este necesară o grijă sporită pentru resursele de sol ale ţării. aceste terenuri erau folosite mai ales ca terenuri agricole sau silvice. 212 .5. Dezvoltarea economică a ţării a impus extinderea diverselor activităţi pe noi suprafeţe de teren. cu reţele de transport a energiei electrice. Pierdere de teren Numeroasele activităţi socio-economice determină ocuparea solului cu construcţii industriale şi sociale. Adesea. cu conducte de transport a petrolului. pentru prevenirea şi stoparea proceselor de degradare a solului şi alocarea pentru activităţile economice şi sociale a terenurilor cu soluri cu calitate de producţie redusă.

Londra. Ecopedologie cu baze de pedologie generală. Bucureşti.Pedology. 213 . Weathering and Geomorphological Research.Bibliografie Birkeland P. Chiriţă C. (1974). Ed. (1974) . W. Oxford University Press. Ceres.

Degradarea terenurilor şi ameliorarea solurilor.. nr. a XVII-a Conf. 2. 29.Dumitru M. Solului. Vol. (1995). XXXIV. pentru Şt. Lucr. Curs. Bucureşti. Manea Alexandrina.. 1. Cârstea St. (2003). SNRSS. Ştiinţa Solului. Rome. Florea N. Degradarea. Florea N. Vol. Unele consideraţii despre sol şi societate. Sibiu. de Geografia Turismului. 34A. Publ. Vrânceanu Nicoleta. (1997). protecţia şi ameliorarea solurilor şi terenurilor. nr. Nr. Munteanu I. Gamenţ Eugenia. Vol. Bălăceanu V. Solul şi îmbunătăţirile funciare.. Calciu Irina (2004). 214 . Florea N. 1. Tănase Veronica. Fac. Bucureşti (16p). Soil Bull.. (2000). FAO (1976) – A framework for land evaluation. Bucureşti. Naţ. Privire generală asupra monitoringului calităţii solului.. Bucureşti. Ciobanu C. Ştiinţa Solului.. N. Florea. XXIX.

Nr. (1995). I. Institut for Inland Water Management and Wast Water Treatment RIZA. Lucr. 2. Bucureşti.Florea N. XXIX. a XVII-a Conf. Vol. (2000). XXXIV. Munteanu. Ştiinţa Solului. Solului. 2. SNRSS. Vol. pentru Şt. (1996) – Soils of the Romanian Danube Delta Biosphere Reserve. nr. ICPA Bucureşti. ICPDD Tulcea. Naţ. O abordare integrată tipologică şi topologică. Bucureşti. 215 . Olanda. Ştiinţa Solului. Munteanu I.. nr. Piciu I.. Publ. Despre unele aspecte privind relaţiile dintre secetă. pedogeneză şi degradarea terenurilor (deşertificare). Lăcătuşu R. Moise Irina (2004).. Ianoş Gh. 34A. Solul şi terenul. Metodă pentru evaluarea nivelului de încărcare şi de poluare a solurilor cu metale grele.. 1. Vol. Muntenu I. Bucureşti.

Bucureşti.C. Ceres. xxx (1998)... Ştiinţifică şi Enciclopedică. Vol. Metodologia elaborării studiilor pedologice.A. Nr. Bucureşti. Răuţă C. Geambaşu N. Răuţă C. Ed. Solului. I. Ceres.C..P. SNRSS. Ed. 216 . (1983).. Lucr. 34 A.. Prevenirea şi combaterea poluării solului. Bucureşti. (2004). Cârstea St. Publ. (1980). pentru Şt. Bonitarea terenurilor agricole. Naţ. a XVII-a Conf. Poluarea şi protecţia mediului înconjurător. I şi II.A.. Cârstea St.. 1. Bucureşti. Burgos D. Prevenirea şi combaterea deşertificării în România. Geicu A. Monitoringul stării de calitate a solurilor din România. Dumitru M. Teaci D.Munteanu I. I. Bucureşti. xxx (1987). Ed. Vol. Bucureşti. (1979).P.

i .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful