"‪ 6 :"
." 16.90 :"
• 900  • " '  " 
.‬‬

‫ 
 
 ‬

‫""כל ימי חייך להביא לימות משיח"‬
‫ פירושו שהחיות שלו )בכל רגע‬‫ורגע( הוא בהבאת ימות המשיח‪,‬‬
‫כלומר‪ ,‬לא רק בשעה שחושב‬
‫ומדבר ועושה פעולות להבאת‬
‫המשיח‪ ,‬אלא עצם חיותו )"חייך"(‬
‫הוא להביא לימות המשיח"‬
‫)ש"פ תולדות ה'תשנ"ב(‬

‫שורשי החסד‬

‫הנגיד החסידי הגדול‪ ,‬הרב שלו‬
‫בער דריזי‪ ,‬מדבר לראשונה‬
‫בראיו גלוי לב ל'בית משיח'‬
‫על קורות חייו הסוערי | ָשלוֹ וְ ֶח ֶסד‬

‫אוצרות חב"ד‬

‫בתשע מאות גליונות‪ ,‬חולל‬
‫'בית משיח' מהפכה היסטורית‬
‫בגילוי האוצרות הגנוזי של חסידות‬
‫חב"ד | ההיסטוריה רואה אור‬

‫השליחות שלי‬

‫סיפור של חמש שלוחי וותיקי‬
‫מחמש מדינות בעול על ימי‬
‫ההתמודדות הקשי בתחילת דרכ‬
‫בשליחות | לכבוד כינוס השלוחי‬

‫שבועו שהוא שליח‬

‫חיי ברוק ביקש להיווכח מקרוב‬
‫בכוח ההשפעה האדיר של 'בית משיח'‬
‫על המקורבי בבתי חב"ד |‬
‫המהפכה השקטה‬

‫     ‬

‫גיליו‬

‫מ‪0‬וג‪0‬דל‪9‬‬

"‰ ‡˜ 
„ ˆ"„ "
‰‰ ‡ '‰ ‰ˆ ‡ 

˜ 
ˆ‡

˜ƒ~Œ—˜‚ƒ‡Š€˜’ƒ‚Š€–Š 
‚Šƒ~€‚˜–ƒ—˜”’‚Š…‡—Œ˜‡ƒƒ—Š—
, „‰ ˆ 

‰„ ‰ 
 
‡ ‰ 
„‰ ‡ 
‡‰
‰ ‰ 
 
‰‰ 
‰ ‡
,'˜‰ ‡  ‡ ‰ ,  ,  
‰ ‡‰ ‰  

  
‰ ‡ ‰ ‰ ‡ ˆ
"‰ ‰ ‡ '‰ ‰ˆ ‡ " ‰ ‡ ˜  –

! 
„‚‰ 

ˆ‰ 

‰ 
‰ 
‚ ‰ ‡ „ 

  -  
" „"  ,  
 

‡ƒ–
‡—‡‘ƒ‡–‚ 

‡‡ƒƒ—•‡–‚~–‚

ĤĦđĕč čđĔĐ ĐĒ ČĚČĘ čđĤģ ĕėĐ

LC

ĦĕčĕĔĜĎđģđ ĦĕĤđĔđĚ ĦđēĦĠĦĐ

‫ ן‬PUFA
‫ב ו הנו‬
‫הבגי ו תמיר‬
‫ב‬

.ĤĦđĕč ĐđčĎĐ ěđĜĕĚč 6-đ 3 ĐĎĚđČ ĦēĠĥĚĚ LC PUFA čĕėĤ ĐĘĕėĚ *ěĕĤďĐĚ ĐĜĤĔĚ
ĤĔĚ ģĤ
ėĤ
.ĖģđĜĕĦ Ęĥ ĐĕĕČĤĐ Ħđďēđ ĦĕčĕĔĜĎđģĐ ĦđēĦĠĦĐĘ ęĤđĦė ēėđĐ LC PUFAA-ĐĐ ččĕėĤ

ĖĘĥ ģđĜĕĦĘ čđĔ ĕėĐ ,ĐĜĤĔĚ
čđĤģ ĕėĐ ĦđĤĥė
ČĚČĘ ĦĤďđĐĚ

ĐĜĎĐ
ĦĕĜđĝĕē

ĘđėĕĞ

ĦđēĦĠĦĐ
1 čĘĥ
čĘĥ*
ĥ*

.ģđĜĕĦĘĘ ĤĦđĕč čđĔĐ ěđĒĚĐ ČđĐ ęČ čĘē
Ę - čĘĘ ĦĚđĥĦĘĘ

ĘēĤ
ęĕďĘĕĐ ĦČ ĐĘĕĎĤĐ
ęĕģđĦĚč ġĢģĘ

ĘČĕēĕ
,ęĕŐđĢĚ ęđģĚč
ęĕĒđĠĦ ğĘģĚ

ĦđēđģĘ ĕĠĘČ
ęĕĥđĞ Ĥčė
ĦđĘďĦĥĐ
ĦđČĕĤčĘ
ĕĥĕđĚ
ĤđĚĥĘ ĘĕēĦĐ
ğđĎĐ ĦđČĕĤč ĘĞ

ęĦČ ęĎ đĠĤĔĢĐ
ĕčĕĔģČĐ ĦđČĕĤčĐ ďģđĚĘ
ęĕČĕĤč đĕĐĦĥ ĕďė
ęĕČĕĤč đĤČĥĦđ

ĕčĕĔģČ ĦđČĕĤč ďģđĚ
3833
*
ęĒđĕđ ďđĚĢ ĕđđĕĘč ĦđČĕĤč ĦĕĜėđĦ

ĦďēđČĚ ĦđēđģĘĘ ĞďĕĚė ĥĎđĚ

ęĕĕē ĐĥĕđĚ
ĤđģĚ ČĢĚ
ČĘĠĜ ĐĕĎĤĜČ

ĕĦĝČ
ěđĚĕČ ďđĞ ĐĞčģ
Ğđčĥ Ęė

ĘČĕĤČ
,ĦĕĘĞĚĐ ĦČ čĒĞ
ĦđĎĤďĚč ĐĘđĞđ

ģĕĢĕČ
ĘđėČĘ ĘĕēĦĐ
ěĒđČĚ ĤĦđĕ ĦĢģ

~‡––~—‡‚Šƒ ~‡–˜ƒ‡‚Š

Ħ
ĦďēđČĚč
ďēđČĚč đĜČ .ĦđĘďĦĥĐĐ ,ěĔģ ďēČ ďĞĢč ĘĕēĦĚ ĕđĜĕĥ Ęė
ĐĤĕĚĥĐ ĐĚė ďĞ ęĕĞďđĕ
ęėĘ Đčđĥē ČĕĤč ęĕĕē ēĤđČ ĘĞ ĐĤ
.ęĕĕēĐ ēĤđČč ĖĠĐĚ ĞĢčĘ Đĥģ ĐĚė ęĕĜĕčĚ đĜČđ
ĕčĕĔģČĐ ĦđČĕĤčĐ ďģđĚ
ĦđĘďĦĥĐč ęėĦĕČ ĦďēđČĚ Ęĥ ĕčĕ
,ĦĕĥĕČ ęČĦđĚ ĐĜđĒĦ ĔĕĤĠĦ ,Ĥĥđė ĦĕĜėĦ ęĞ ,ĦđČĕĤčĘ
.ęĒđĕđ ďđĚĢ ĕđđĕĘđ ,ĐėĕĚĦ ,ĦđĞĜđĚ ĦđģĕďčĘ ĦđĢĘĚĐ 

‡†n jŽÌŒŠj s p

–‡€˜Ž’ƒ~‚—Š‚

˜ƒ‰‡~ƒ‚–•ƒ‡Š—‹—

‡†ŽƒŒŠ˜‡ŒƒŠ†•‡ƒ‰˜~ƒ–‡‰‚
‡Œƒ~ŠŽ‡‚‹‡ƒ‰‚€˜ƒŒ

˜‡Œƒ~ŠŽ‡‹‡ƒ‰˜—–‡†ŽƒŒŠ

086589507

—~–‹‡Š‡ƒŒ‡†ŽƒŒŠ

025409832

ɭɤɸɡɠɬɹɠ 

036419840 ‚†ŒŠ

ɸɮɥɹɤ

˜ƒ˜‰ƒ–• 
‚—…

ɠɸɦɲ
ɩɡɫɮ 

€…‡–ƒ
ƒ*
‚
~‚…‡˜’˜ƒ— 

³Á±³¼´¯¸É»



‚…Š”‚ƒ‚‰–
…‡—Œ˜‡˜‰–ŒŠƒ…‡‡…‡–ƒ‡…~Š

900‚ƒ‡Š€˜~”Š€–Š
‡…‚…ƒ†‡‚‰ƒ‹˜ƒ–…˜~ŠŠ˜ƒ–‡—

yossi@rainitz.com

02-6423299•’052-2409421‡‡Ž02-6433045Š†

ˆƒƒ‡˜–—Œ
ŠŽ˜ƒ~•ƒ‹‡‰ŽŠƒ‚‡ŽŠ
‚‡‚ƒ˜’”˜ƒŒ„‡ƒ‚•—‚Š˜ƒ–‡ 
ƒ…‡Š”‚ƒƒŠ900‚ƒ‡Š€˜~”Š
…‡—Œ˜‡
Š‚–‚…Š”‚‹‡Š…~Œ 

³È½a¼³Ç°¯

www.nehes-tov.com ÉÃųÁ°È³ ¶Ç»·

´»¼¸Á¸Çý¼¸Æ¸µ¯³

´É´¯´ÇǶȯ¿¯ 

É´¿¸¶°°¼¸½¸Èǽ´¼¸Ç¸°À¼¸Ã¸¼¸±È¸³»Á¸±³»¶¸»Å³»ÆÆ´ÉȽ¹¿°ÇƸ³Ç´³ 
³¯¸ÇƳ¸¸ÈƳ²¸½»³É´¸´Æ»´¿½½ɯµÁ¿´½È¼´À¶½ȸ»°¯¼¸²´½¸»°´°Éº° 
ɽ´¶ɯÄ´Çû¼´À¶½³ɯ´¿½½²¸Ç´³»²¸½É»´ɶ¯¾½µ³Á¸±³³¸ÅÆ»À¸²³´
´°¼´»±³»¯¸Å¿·´Ã³½ɶ¿°´ÇÉ´´Ç»´¼¸¸ÈƳ

Å´»¶³¯«´Ã 
«Ã»¯Å»¬¯
¯¬´Å¶´´Ä 

»Á½»ÈÆÉ´´¼Á¾´º½³ 
¼¸²»¸¸Ã»¯»¸Å³¼¸¿È 
³¯¸ÇƸ¸Èƽ´»°ÀÈ 
»È¼¸¶´É¸Ã¼Á³¸ÅÆ»À¸²´ 
ÉÇ°±³»¼¸²´¶¸¸³²´°Á¸Ã²
²¸½»É³»È³¸Å°¸·´½³ 
¯¹´½»¯Ã´°°«¸²¼²´´»³Ã¿·°¿´³ 
Å°´³Ã¼´®

ÄÅ®¶½®­®¶Ä¿
Å 

³¶»Å³»´¸ÈºÁ¼¸ÃǷŽ ´»°¿·³®Â°¹
ˆ®¬·¬¸´»¬ˆ·´­Ãµ°»´²ˆ¸´«·´­ˆ 

ƒ‹ŠƒŠ…‡—Œ‚ˆŠŒƒŽ‡–ƒƒŽ–ƒŒƒŽŽƒ~‡…‡

‚‡…

À¸»·¿²
¼¸¸¿¸ÈɯÃǽ 

ɽ¯°˜Š‚”ƒ– 
ˆ˜Šƒ‰‡–—~Š‰‡‚—˜”‡‰ 
˜ƒŠ€˜‚Š~‡‚Š
"—ŒŒŠƒ’ƒŽ•”…‡—Œ‡–‚
"‹Šƒ‚ŒŠ’˜‚Š~Š…ƒ‰‚˜~˜—’…Œ
"˜ƒ•’‹ƒ—~ŠŠ‡–‚˜ƒ‡…Š–…˜‚Š˜‡‡ŽƒŒ

²°¶Çú
¼ºÉ¯¾¸½µ½³¯Ãǽ³É´´Å 
¼¿¸¶Ä´Á¸¸´¾´¶°¯³Æ¸²°» 
¼¸¸¿¸È³ɯ´Ãǻȼ¸½´¶É³»º°
¼¸»ÉÈ
¼ÅÁÉ´»Éȳ´À´¿¸ÀÉ´½Ç³
¼¸¯»¸±³»º»´É´¸¿È²¶³É´·¸È³»º°¼¸¸¿¸ÈǴȸ¸ 
É´¿°»É´½¸ÉÀ¼¸¸¿¸ÈÉ´¿°»³¼¸¸·ÉÀ¯¼¸»´Ã¸·
¼¸¸·ÉÀ¯¼¸Çɺ´
³Ã³¼´Æ¸È´ ¼¸¿°½¼¸¸¿¸È¸»´Ã¸·¼¸Ç½È½¼¸»´Ã¸·

²°¶¸²¸À¶»»º»´ ¶¸È½ɸ° ¾´É¸Á¸¯Ç´Æ» 

³¾´¸»±ɯÅ»±Ç»É´ºÇ° 
´²´Á¸¸ɯ»Áø¾´É¸Á³È³Ç³½°³ºµ¿È 
ÇÈ°¸¿¸Á°¸°Ç³ɯÉ´¯Ç»³ºµ¿´¸É¸½¯³
Ƚ½²¸½´º¸É 

˜…~~‡‚‚ƒ—˜‚ 
‹‡’Š~Œ‹‡•‡‚—ƒŠ— 
˜ƒ‰ŠŒ:–‚˜ƒ…‡—˜~‚–ƒ–ƒ—Š‹‡–~Œ‚ 

~‡†Ž~ ‡Œ– ‹‡Œ…––‚‡’Œ

Š 20…ƒ‡Œ–‡…ŒŒ„‚ƒƒ‡—‰‡Š”Š”

054-757-0051 

´¿É¯Ãǽ°¼ºÉ´¯Ç»¶½È¿
³¿´½¸À±Ç°»±¿¯Ç²
¾¯¸Ã´Àǵ¸¸»Ç²  

´ÇÈÆɳ¼¸Ç´ÉÉÁ¸°Æ»

Š
Š
Š
Š
Š

˜ƒ~‡”ŒŠˆ’‚—‹ƒŠ…

‚…ƒ†‚•—‚ƒ˜‡Œ’…˜ƒŽŒ„‚

D 380.000ŒŠ…‚
˜‡‡‡Œ‚‡‡ŽŠ–Œ450—–€ŒŠ 

‹‡–ƒ€ŒŠ•–•‡ƒŒ”–ƒ€‹…˜Œ“–~‚Žƒ—~–Š 
Š~‡Ž‡ ˜—ƒŒ˜— ‡–Œƒ—Š ‚•—‚Šƒ —’ƒŽŠ 
ƒ‡’ƒ‡ ‡‚–Œ ‹ƒ•Œ ‚Ž‡‚ ƒ’”‚ „‰–Œ ˜Ž‰ƒ—‚ 
Š—•…–Œ‚Œ‡—Ž–”ƒ‘ƒŽƒ‚Œƒ•˜‡Š‡Š€‚–‡ƒ~ 
‚Šƒ’Œ‚—–ƒ‚‡–†Œ˜ƒ•10 
‹ ‡˜…’—Œ ˜‡ —ƒ‰–Š ˜‡Œ’ … ˜ƒŽŒ„‚ ƒ„ 
˜ƒ–—’~‹…‡—’ƒŽŠƒ~‹‡–ƒ€ŒŠ˜‡†–’‚‰‡– 
–Œ‡”Œ‚~ƒ—˜
‹ƒ•Œ…˜ƒƒŒ
1-2Š—•…”‡‡ƒŠ˜Žƒ‰—ƒ770Ž‰‚‡˜–•
–’Ž‚‘ƒ…‚Œ˜ƒ•–—
–ƒ„‡~˜ƒ‡”•–†~ƒ‹‡Šƒ‡†ƒƒ€Œ
ƒ~†‡†–’—–€Œ
70%~˜Ž‰—Œ

3
3
3
3
3
3 

~Œ€ƒŠ‹‡–‡…Œ

D 780-000‰ƒ†Ž–Œ75‹‡–…4˜‡ 
˜–’Ž–Œ‡”˜‡…‡ƒ‚‰‡–‹‹‡–…4˜‡

D 1.000.000‰

www.yavneel.net

09.958.08.32

¼´»¸Å
¼¸Á¸´ÇDz¯
³½»
¾

½
°
Å
Á 

²¶´¸½
»
°
Ç 

½
Å 
³´

´»¸Å
¼ 

¯
¸
º
´
É
¸ 

¸Á´Åƽ
°
³³´°±³½Ç
»¯
°
´
¼ 

Á
´
Ç 

¸
´ 
¸ÉÇÆ 

É´¿´½É
¶½°
¸
Ç 

½
°
Å
Á 

½» 
Äǯ³µºÇ 
²°»° 

¶¸È½ɸ°¾´É¸Á»´¿É´ºÇ° 
´¶¸»Å³´´»Á³¾´É¸Á»±Ç» 

¼¸·Çû
ravzilum@gmail.com

ĐĤďĝĐ
ĦĕĘČĕďĕČ ĕĥĜČĘ
ďÂčē ĕČĢĚĜĐ
ę
ęĦđēĕĘĥčĐ ĕčēĤč
ęĘđĞ

,ęĕėĤė ĐĞĥĦ Ħč ĐĤďĝĐ
,ĦđĤđĚĘ ,ęĕďĚĘĚĘ ĐĚĕČĦĚ
!ęĕĜĞĕģĥĚ ęĕĤđĐĘđ ĦĜģĦĚ ĐČĤđĐĘ

054-849-4469
052-763-4301

bemaalot.hakria@gmail.com

²lÀ° 

³°´ÇƳɸµ¶É³´

È¿¯´Á°¼¸»´Á½¼¸ÁÅ°½

D E S I G N

(ODG+DOHY\ 

¸¯Æ¸Ç½¯Ƹ¸·À 

kÀ½É´Á»Å 

±lÆ»Ï

±lÆ»Ï 

¼´Æ½° 

¼´Æ½°

³¿´·Ƹ¸·À
Æ

¾¸½¶»ÇÈ° 

±lÆ»Ï 

¼´Æ½°

´Á³µ¶

É´¿½¾´½»À³»¸Ã  

±lÆ»Ï 

±lÆ»Ï 

±lÆ»Ï 

¼´Æ½° 

¼´Æ½° 

¼´Æ½°

ɸ²Ç¶³³²Á³Å²°

¾¸°´Ç°Ç³

¼¸»ÁÆÅ°

±Æ 

Ï 

¼´Æ½°
ɸ²Ç¶³³²Á³Å²°

ȸÃÁ·»¸Ã±

¼´¯°¿ÈǸÆ 

k¶¸»Ï 

¼´Æ½°

ɸ²Ç¶³³²Á³Å²°k¶¸±Æ

²°»°³È¶½³»É´¿´½É³¼¸ÁÅ°½»Ãº¾¸¯¸¯»½³ǽ±²Á´¯´»Àº¯¸¸È¸½¶¼´¸²Á´¾´È¶±º¾´È¯Ç¼´¸½»¶³¼¸ÁÅ°½³

´ ¸ È º Á ´ ± ¸ ¸ ¶ É ´ ¿ ½ µ ³ »

¸ÅǯÉ´¿½µ³²Æ´½ 

¼¸¯´ÃÆ´¼¸±²ɴôÁÇÈ°¸ÇÅ´½»Èɸ°³¶ÉòÁǸȸÆ´´¸È

É´¸°°»É´ºÇ° 

¼Èÿ¼¸ÇÀ´½³¼¸ÇƸ³³¸²°´Á»º»´³°´È¶³ɺÇÁ½»
³¿´½¯³É°³»Èɯµ´Á°´¾´¯±°¼¸Å¸Ã½´
ɺÇÁ½¯¸³¯»³ɸɸ½¯»¯ÇȸÉ°³¯¹´É½ 

¶¸È½ɸ° 
³¾´¸»¸±ÉÁô³»±Ç»¸²¸»°²ÁÉ´ºÇ°
k³ɯ´ºÇ°´Ȳ´Æ¼º¸²¸´¯È 

¼»´Á°´Äǯ°¸°Ç³¸¶´»Èɯ´¿¯¼¸ºÇ°½º´½º 

¸°Ç³¼È´¼¸½È¼È¼¸È²Æ½³
¸½»´Á³¼¸¶´»È³À´¿¸º»±Ç» 
ÇÈ°»´ºµÉȽ½°´ÇÆ°´»´²±³¼º»Áý°´¶¸»Å³´´»Á 
Ƚ½²¸½´º¸É´¿¸º»½»È´É´»±É³´´É¯¸°Ç°²»Á 
³°Ç³ºÇÁ³°

»µ¸Ç°Ǹ¯½»¯¸¶¸

Ǹ¯½¼¸¸¶ 

É´¿½µ³»
a0504113114@gmail.com»¸¸½¸¯aÀÆðÉ´¿½µ³

‫‪90‬‬

‫‪97‬‬

‫‪36‬‬

‫‪60‬‬

‫‪72‬‬
‫תוכן עניינים‬

‫‪72‬‬

‫השליחות שלי‬

‫‪36‬‬

‫אחריות ושליחות‬

‫בתשע מאות גליונות‪ ,‬חולל 'בית משיח' מהפכה‬
‫היסטורית בגילוי האוצרות הגנוזים של חסידות‬
‫חב"ד‪ .‬החוקר החב"די המוערך שניאור ברגר‬
‫סוקר את התגליות של 'בית משיח' בניסיון‬
‫לשרטט את התרומה הכבירה של השבועון‬
‫להיסטורייה החב"דית‬

‫‪84‬‬

‫קנה מפטיר‬

‫‪38‬‬

‫אוצרות חב"ד‬

‫‪88‬‬

‫ה'מעשה' הוא העיקר‬

‫חיים ברוק על הסיוע של 'בית משיח' לשלוחים‬
‫בהשפעה האדירה על המתקרבים לרבי ולדרכי‬
‫החסידים ונמנים על קהל הקוראים‬

‫‪90‬‬

‫הרב יוסף קרסיק‪ ,‬בעל טור קבוע ב'בית משיח'‬
‫במונולוג מיוחד על אופיו של עיתון חסידי בימינו‬
‫ועל כוחה של המילה הכתובה‬

‫‪ 44‬המהפכה השקטה‬

‫‪60‬‬

‫שורשי החסד‬

‫הנגיד החסידי הרב שלום בער דריזין‪ ,‬שובר‬
‫שתיקה בראיון מקיף וחסר תקדים לגליון‬
‫ה‪ 900-‬של 'בית משיח'‪ ,‬וחוזר אל ימי העוני‬
‫בהם משפחתו רעבו ללחם; הילדות בצל אביו‬
‫ המשפיע הנודע הרה"ח ר' אברהם מאיור; חיי‬‫המסירות נפש והמעצר של הנ‪.‬ק‪.‬וו‪.‬ד‪ .‬בדרכו‬
‫להאכיל חסיד בודד; המגורים במחנה הפליטים‬
‫בצריף עם הרבנית חנה ע"ה; ההצעה של המוסד‬
‫הישראלי שיתגייס לשורותיו והתגובה של הרבי;‬
‫היחס המיוחד מהרבי מלך המשיח בימי בחרותו‬
‫והברכה האחת והיחידה שהכפילה את הונו‬
‫אלפי מונים‬

‫  ‬
‫ 
"  
 ‬
‫©  ‬
‫    ‬

‫סיפורם של חמש שלוחים וותיקים מחמש‬
‫מדינות בעולם על ימי ההתמודדות הקשים‬
‫בתחילת דרכם בשליחות‪.‬‬
‫יונה הנביא יוצא מנינוה‪ ,‬מתמקם על גבעה‬
‫ומקים סוכה‪ ,‬ולפתע משתנה מצב רוחו פלאים‪.‬‬
‫א‪ .‬אברהם בטור הגות נוקב ואקטואלי‬
‫בהשגחה פרטית 'בית משיח' מציין כברת דרך‬
‫בשבוע שלומדים בתניא על מעלת קריאת‬
‫סיפורי התורה‪ .‬טור מיוחד מאת הרב נדב כהן‪.‬‬

‫חכמת הסוד‬

‫מה יכולים ללמוד מיוסף הצדיק‪ ,‬אחרי ש‪22-‬‬
‫שנה לא ראה את אביו ולא שמע ממנו שיחות‬
‫חדשות? הרב גרשון אבצן במחשבה חסידית‬

‫‪92‬‬

‫הבחירה מהרבי‬

‫‪97‬‬

‫ואל משה אמר‪...‬‬

‫ראשי‪-‬ערים שנבחרו באלעד‪ ,‬צפת ולוד שביקשו‬
‫קודם‪-‬לכן את ברכת הרבי ב'אגרות קודש'‪,‬‬
‫מדברים בראיונות בלעדיים ל'בית משיח‬
‫סיפור חייו המרתק של החסיד ר' משה סלונים‪,‬‬
‫שנמנה על מקימי השבועון 'בית משיח' והעביר‬
‫את להט האמונה החסידית מעל דפי העיתון‬

‫ 
 ‬
‫  ‬
‫ 
‬
‫   ‬
‫ 
‬
‫ ‪:‬‬
‫  
'‪  ,‬‬

‫מדורים‬
‫‪ 22‬דבר מלכות‬
‫‪ 28‬הפרשה החסידית‬
‫‪ 29‬דבר המערכת‬
‫‪ 30‬מאוצר המלך‬
‫‪ 32‬התוועדויות חסידותית‬
‫‪ 58‬לוח שבועי‬
‫‪ 102‬יומנו של תמים ב‪770-‬‬
‫‪ 106‬חסידים איין משפחה‬

‫  ‪ – , -‬‬
‫‪744 EASTERN PKWY, BROOKLYN, NY 11213‬‬

‫ ‪0800–778–718 :‬‬
‫‪222 :‬‬
‫‪241 :‬‬

‫ ‪8000–778–718 :‬‬
‫ ‪240 :‬‬
‫ ‪242 :‬‬
‫ ‪BMoshiach@gmail.com :‬‬
‫  ‪http://chabadshop.co.il :‬‬

‫  ‪60840 " 
 201 ..‬‬
‫ ‪03 9602–600 :‬‬
‫ ‪03 9607–289 :‬‬
‫ ‪bm770@netvision.net.il :‬‬
‫ ‪kyr770@gmail.com :‬‬
‫ ‪BM_mazk@netvision.net.il :‬‬
‫‪beis7701@gmail.com :‬‬

¼´»¸Å
¼¸Á¸´ÇDz¯
³½»
¾

½
°
Å
Á 

²¶´¸½ °»
Ç
¸
É 

½
¸ 
³»

´»¸Å
¼ 

¯
¸
º
´
É
¸ 

¸Á´Åƽ
°
³³´°±³½Ç
»¯
°
´
¼ 

Á
´
Ç 

¸
´ 
¸ÉÇÆ 

É´¿´½É
¶½°
¸
Ç 

½
°
Å
Á 

½» 
Äǯ³µºÇ 
²°»°

,

-

, 

 
  

 
   

-

/
/
. 

-

-

:

+

¶¸È½ɸ°¾´É¸Á»´¿É´ºÇ° 
´¶¸»Å³´´»Á³¾´É¸Á»±Ç» 

¼¸·Çû
ravzilum@gmail.com

077-9-400-140 :

‫דבר מלכות‬

‫צילום‪ :‬שמעון רומנו‬

‫נוסף לכך שהמשלח‪ ,‬נשיא דורנו‪ ,‬אמר והורה שקיבל‬
‫את הנשיאות מאביו בתנאי שכל הענינים יהיו בחסד‬
‫וברחמים‪ ,‬וכמובן שהדבר חל על כל שלוחיו )שהם "כמותו"‬
‫דהמשלח( — מברך המשלח את כל אחד ואחד לפני שיוצא‬
‫בשליחותו‪ ,‬בעת מינוי השליחות‪ ,‬ואחר–כך גם בהתחלת‬
‫השליחות‪ .‬והברכות נמשכות על כל משך זמן השליחות‪,‬‬
‫וגם ל"זרעך" עד סוף כל העולם • משיחות ש"פ תולדות‪,‬‬
‫מבה"ח ועד"ח כסלו ה'תשמ"ח‪ ,‬תרגום מאידית‬
‫לע"נ הרב רחמים ב"ר יואב אנטיאן ע"ה‬

‫ברכתו של המשלח‬

‫כל זמ השליחות‬
‫‪ , 
 .‬‬
‫ 
' " "
"  ‬
‫  
‪, ,  , 
,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫ ‪ " – ,‬‬
‫   
‪  ,‬‬
‫    ‬
‫‪   
 ,‬‬
‫  ‪" ,‬‬
‫ " 
 " — ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  ‪. 
  ,‬‬
‫   ‬
‫   ‪ , ,‬‬
‫ " " )'( —  –‬
‫  ‪ ,‬‬
‫  
  ‬
‫ 
‪.‬‬
‫  – — ‬
‫  '  ‬
‫  
‪.‬‬
‫‪   .‬‬
‫ " 
"   ‬

‫‪22‬‬

‫• "  ‘ “‬

‫)  ( — "
 

‫ "'‪.‬‬
‫   ‪, 
 ,‬‬
‫ ‪ 
 
 , ,‬‬
‫   ) 
‬
‫  — " 
"( — ‬
‫  
 ‬
‫"
"  ""‪  ,‬‬
‫ 
 "  
"‪,‬‬
‫  
 ‪ 
" -‬‬
‫ "‪.‬‬
‫    ‬
‫ )
(‪  ,‬‬
‫  —  ‬
‫
   ‪:‬‬
‫ 
 
 ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫    

‫     ‬
‫  
"–'" ‬
‫)–  
( " ""‬
‫
—   
‬

‫
 
 
 ‪,‬‬
‫ ‪.  ' ,‬‬
‫   ‬
‫‪ ," "   ,‬‬
‫) ( —  ‬
‫‪.‬‬
‫‪: 
 "  
 .‬‬
‫ "
"   
‪, ,‬‬
‫   
  ‬
‫
— " " 
‪.‬‬
‫ ‪ 
 :‬‬
‫)   
( ‬
‫
— " ' 
"‪ .‬‬
‫ 
  
– ‬
‫)  
( " " 
‪,‬‬
‫  "" ‪, ,‬‬
‫  ‪""   , ,‬‬
‫)   
(‪  ,‬‬
‫—   ‪ —  ,‬‬
‫– ‪."
"  ,‬‬
‫  
 
 ‬
‫
 
 ‪
,‬‬
‫   

‫‪:‬‬
‫
 
‪ ,‬‬
‫ 
 – ‪ ,‬‬
‫ – 
‪.‬‬
‫   ‬
‫ ‪   " ,‬‬
‫"‪" "    ,‬‬
‫‪" "  — ,‬‬
‫‪     ,‬‬
‫ ‪ —  ,‬‬
‫ 
  ‪ ,‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ ‪– , ,‬‬
‫" "‪.‬‬
‫ ‪ 
 " – .‬‬
‫ '  ‬
‫ 
  — ‬
‫  
‬
‫  ‪:‬‬
‫    ‬
‫"‪   "  ,‬‬
‫ " — "  – ‬
‫ ‪:   ,‬‬
‫)(   –‬
‫ ]   
‬
‫ ‪  ," , ,‬‬
‫  " "‪ 
 .‬‬
‫   
  
‪ ,‬‬
‫ " " [‪,‬‬
‫)(    ‬
‫–  ‪  ,‬‬
‫ " "‪  ,‬‬
‫  "  ‬
‫  
"‪.‬‬
‫  " 
 "
"‪,‬‬
‫  
 " — 

‫     ‪ ,‬‬
‫‪
 
 ,‬‬
‫
‪  

 ,‬‬
‫)
(    
‪.‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ 
  " " "‪,‬‬
‫    ‬
‫" "  ‬
‫ 
" —  
"‬
‫ 
" ‪ "  
" ,‬‬
‫"" " ) ‪ ( ,‬‬
‫  ‪ – ,‬‬
‫)
(  
‪.‬‬
‫ ‪ ,  .‬‬
‫ ‪ , ,  .‬‬
‫   ‬

‫ƒ‬

‫הפעם הראשונה שבה מדובר בתורה אודות "שליחות"‬
‫היא בסיום פרשתנו — "וישלח יצחק את יעקב גו"'‪ .‬ואף‬
‫על פי שגם לפני זה‪ ,‬בפרשת חיי שרה‪ ,‬מסופר‪ ,‬ובארוכה‪,‬‬
‫אודות השליחות ששלח אברהם אבינו את אליעזר )וגם שליחות‬
‫זו היתה באותו ענין — "לקחת אשה"( — הרי אברהם אבינו לא שלח‬
‫את אליעזר בתור "שליח" אלא בתור "עבד"‬
‫ 
]   

‫ –  [  ‬
‫  
‪:‬‬
‫ 
"
 
 "‬
‫  
‪ 
" , ,‬‬
‫ "‪– 
 '  .‬‬
‫  —  
)" 
‬
‫ "(   
‪,‬‬
‫  " '"‪ ,‬‬
‫" "‪.‬‬
‫    
‪,‬‬
‫    ‪,‬‬
‫–  ‪'  ,‬‬
‫ ) 
(  '‪ ,‬‬
‫ 
—  ‬
‫  ‪.‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ 
) 
( — "

‫  "‪ ,‬‬
‫
 ) ‪( 
  ,‬‬
‫ ' " '‬
‫'  "‪.‬‬
‫   
 

‫ 
‪ ,‬‬
‫  ) 
‪ 
,‬‬
‫  ( —‬
‫ " '"‪  ,‬‬
‫ 
‪    ,‬‬
‫  – ‪ ,‬‬
‫ ) "  
‬
‫ "(‪,‬‬
‫   ‬
‫) 
(  ‬
‫ ‪,‬‬
‫ —   ‪ ,‬‬
‫ 
  ‪  ,‬‬
‫)  (  ‪.‬‬
‫‪– ,  .‬‬
‫"
 
 " — ‬
‫  
  ‬
‫" 
 " —  ‬

‫'   
 ‬
‫ 
‪:‬‬
‫ 
' ‪, ,‬‬
‫  – 
‪  ,‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫  ]  " ‬
‫'    ‬
‫ "[‪.‬‬
‫ ‪ 

" – ,‬‬
‫"‪   ,  ,‬‬
‫ 
 — "‬
‫"‪ "  ,‬‬
‫ "‪ ' " —    ,‬‬
‫ 
"‪,"" " 
"  ,‬‬
‫ ‪ 
–  ,‬‬
‫" 
" — ‪  ,‬‬
‫   
""‪ ,‬‬
‫—  
 "‪— " ,‬‬
‫" "‪  ,  ,‬‬
‫'  )(‪  ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫ ‪  , .‬‬
‫ "
 
 " ‬
‫ 
  
 
 —‬
‫  
 
‬
‫ " "
''  ‪,‬‬
‫    
 ‬
‫ 
‬
‫—  
 
‪,‬‬
‫ 
 
‪  ,  ,‬‬
‫ 
]     
‪,‬‬
‫  
 ‬
‫[  " 
" ‬
‫  " )  ‪ ,‬‬
‫ –   ‬

‪— (" ,‬‬
‫  
 ‬
‫ " "
"  ‪:‬‬
‫ ) ( " 
" — "

‫  
‪26‬‬
‫  ‘ ‪• 900‬‬

‫‪23‬‬

‫דבר מלכות‬

‫  
‪23‬‬
‫ 
 "‪—  ,‬‬
‫""‪." 
 ' "  ,‬‬
‫  
 

‫  —  ‬
‫   
‬
‫  
  ‬
‫ 
"
) ( 
‬
‫"‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫ ‬
‫‪ .‬‬
‫  "  ‬
‫‪   , ,‬‬
‫) (‪   ,‬‬
‫)
(‪ 
 
  ,‬‬
‫‪.‬‬
‫   )‬
‫(   — ‬
‫  
 ‪ ,‬‬
‫  
) ''(‪  ,‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫ ‪  
  ,‬‬
‫  ‪ — ,‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫ ' )  ‪( ,‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫   
 ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ ) ( —  ‬
‫   ‬
‫  ‪:‬‬
‫   
‪ ,‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫ 
  ‪  ,‬‬
‫  ‪  :‬‬
‫ —   ‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫•‬
‫‪   .‬‬
‫   
‪  , ,‬‬
‫ 
 
 ‬
‫  
"
 
"‬
‫ ‪:‬‬
‫  

  

‫—  "   ‬
‫   "'‪.‬‬
‫  – ‬
‫— "‪:" 
" ,‬‬
‫ ‪ 
  ,‬‬
‫ ‪   
,‬‬
‫ ‪ 
  ,‬‬

‫‪26‬‬

‫• "  ‘ “‬

‫  
 
 ‬
‫)" 
"( — ""‪" ,‬‬
‫  ""‪.‬‬
‫ ‪"  
  :‬‬
‫   "‪"  ,‬‬
‫  
" ‬
‫ – 
‪" ,  
,‬‬
‫   

 ‬
‫ "‪.‬‬
‫   ‬
‫ — "   ‬
‫   '"‬
‫‪.   ,‬‬
‫  )  (‬
‫—    ‬
‫ 
"‪" : ,‬‬
‫    ‪,‬‬
‫ ‪. 
,"  ,‬‬
‫ ‪ 
   :‬‬
‫  
 
‪  ,‬‬
‫ 
 
 
 ‬
‫ ‪  
" ,‬‬
‫ ' –  ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫    ‬
‫
 "'‪.‬‬
‫ 
‪ 
 
 ,‬‬
‫ —   "‪:‬‬
‫"'   ‬
‫     

‫ ‪   ,‬‬
‫  '"‪  ,‬‬
‫ — " ‪ ,‬‬
‫ 
 ‬
‫   "‪
" ,‬‬
‫"‪.‬‬
‫‪    .‬‬
‫"
 
"  — ‬
‫  
 
‪:‬‬
‫ " 
"  

‫
—  ‪ ,‬‬
‫  — " 

‫‪ " —   ,‬‬
‫  "‪.‬‬
‫  —  ‪" ,‬‬
‫   ‬
‫  '"‪  ,‬‬
‫ 
‪
 — "' " ,‬‬
‫  
  
‪.‬‬
‫ 
 —  ‬
‫  
 
‪,‬‬
‫ ‪,  ,‬‬

‫ ‪  — ,‬‬
‫ 
  ‬
‫  
‪.‬‬
‫   
— ‬
‫  " 
"‪  ,‬‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫" — "'  
‬
‫     ‬
‫ 
 ‪   ,‬‬
‫   '"‪ 
,‬‬
‫ 
" '" — ‬
‫ 
‪,‬‬
‫ ‪ , 
  :‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫     

‫ 
‪ 
  ,‬‬
‫ 
) " " 
( — ‬
‫
  
 
 ‬
‫ 
‪– 
, 
  ,‬‬
‫  
 
‪.‬‬
‫    ‬
‫ 
‪  "" ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫   ‬
‫ —  
   ‬
‫ ‪  — (" )  ,‬‬
‫ ‪  
 ," ,‬‬
‫   ‪
 ,‬‬
‫  
  
‪—   ,‬‬
‫   ‬
‫ 
 
 

‫   
‪.‬‬
‫‪    ,‬‬
‫‪ , , ,‬‬
‫  ‪ 
 ,‬‬
‫ 
  ‬
‫‪.‬‬
‫‪  
  .‬‬
‫    ‪ 
,‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ 
  ‪:‬‬
‫
  
 

‫ 
   
‪,‬‬
‫   ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ ‪ 
 — " :‬‬
‫ —   ‬
‫ '"‪    ,‬‬
‫ —   

‫ ‪ 
  
,‬‬
‫  
 ‬
‫ —   

‫‪.‬‬

‫ ‪   :‬‬
‫ —  
 ‬
‫ 
‪  " ,‬‬
‫   "‪" 
" ,‬‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪.‬‬
‫‪  – :‬‬
‫ 
" 
  " — '‬
‫"   ‬
‫"‪— ,  
,‬‬
‫ 
‪
" '  :‬‬
‫"  
 — ‬
‫  " " "‬
‫   ‪ ,‬‬
‫' "‪.  ,‬‬
‫•‬
‫‪  
 .‬‬
‫ 
 " ‪ ,‬‬
‫ 
" —   

‫ —  
 
" ‪ ,‬‬
‫ 
"‪:‬‬
‫  
 ‪,‬‬
‫    ‬
‫ ‪.‬‬
‫  ‬
‫  
 ‬
‫ 
‪
  .‬‬
‫ ‪ 
—  ,‬‬
‫  ‪:‬‬
‫) 

‫ ‬
‫ 

‫ 
 ( "
 ‬
‫  ) 

‫ ‪(" 
  ,‬‬
‫  
‪,  ,‬‬
‫"" ) 
(‪ 
 ,‬‬
‫)( ‪
— " 
" .‬‬
‫ 
  ‬
‫ 
 ‪  
 
,‬‬
‫‪.‬‬
‫     

‫)"' "( ‪  
,‬‬
‫‪ 
 
 ,‬‬
‫"‪, " 
" —  ,‬‬
‫ "‪.( ) "  ," ,‬‬
‫– '  
‬
‫  
‪   ,‬‬
‫ 
     ‪ ,‬‬
‫ ‪ 
 
 -‬‬
‫‪. 
 
 ,‬‬
‫‪ 
" —    .‬‬
‫" —   ‪ , ,‬‬

‫ƒ‬

‫השלוחים שימסרו ‪ . .‬דו"ח ברור על הגרעון הכספי‬
‫שלהם ‪ . .‬באישור של רואהחשבון‪ ,‬יקבלו בלי נדר‪,‬‬
‫"יתן" ‪ . .‬עשרה אחוז )מעשר( מהגרעון‪" .‬ויחזור ויתן" —‬
‫חצי מתשעים האחוז כהלואה למשך ארבע או חמש שנים‬
‫ ‪
  ,‬‬
‫ 
)  

‫ 
‪ , ,‬‬
‫‪:(...‬‬
‫ 
‪ 
, 
 ,‬‬
‫ 
 — "" —  
 

‫ 
‪    ,‬‬
‫ ‪" 
 ,  ,‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫    ‬
‫   ‬
‫ 
 
 
‪ — ,‬‬
‫   ‬
‫
 
‪.‬‬
‫  — " 
" — ‬
‫  ‪.‬‬
‫ ‪")     .‬‬
‫"( —    —‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫  
‪'  ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫ ' ) "(‪.‬‬
‫‪:‬‬
‫  
 
 
‪ ,‬‬
‫   ‬
‫ 
"
 
 " —‬
‫  
 

‫) "(‪  
" ,‬‬
‫ "‪," 
 ' " — ,‬‬
‫" 
" — "  
"‪ ,‬‬
‫— "
  ‬
‫   ‬
‫ '  "‪  ,‬‬
‫) (  
  ‬
‫‪.‬‬
‫ 
  — " "‬
‫" 
" — " ‬
‫ ‪ '   ,‬‬
‫'   ‬
‫ '   ‬
‫ 
 "; )
(‬
‫ ‪.‬‬
‫ ‪, , —  
,‬‬

‫ ‪
–  ,‬‬
‫ ‪ 

" 
 ,‬‬
‫"    )"‬
‫ '"(‪
 
 ,‬‬
‫ 
 
 ‬
‫ 
  ‪ ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ 
 " ‬
‫ ‪ , ,‬‬
‫  —  ‬

‪,   , ,‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫‪  , .‬‬
‫‪  
 ,‬‬
‫  
 ‪ ,‬‬
‫ 
  –  ‬
‫ 
 ‪" 
 ,‬‬
‫ 
  ‬
‫ 
‪.‬‬
‫   ‬
‫ "‪ " 
" – ,‬‬
‫ ‪   ,  ,‬‬
‫ 
  
‪.‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫ 
"
 
 "‬
‫‪"   
" ,‬‬
‫—    ‬
‫ 
‪ " ,‬‬
‫ "‪,  ,‬‬
‫  – "‬
‫ " — " 
 ‬
‫ "‪,‬‬
‫  — 
 —‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ 
 
‪" ," " ,‬‬
‫"‪  ,  ,‬‬
‫—  ‪,– ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫    " —‬
‫ 
  " "
" ' '‪.‬‬
‫ —  ‪ ,‬‬
‫  ‪.‬‬

‫  ‘ ‪• 900‬‬

‫‪27‬‬

‫הפרשה החסידית‬

‫ולאו מלאו יאמ ‬
‫הרב יוס אברה פיז‬

‫מלחמת הנפשות‬

‫" " ‪ " :" " : :‬‬
‫  ‪  
  
   .‬‬
‫ 
  ‪    ,‬‬
‫    ‪  .‬‬
‫  
  
  ‬
‫ "‪.‬‬
‫)  (‬

‫זה לעומת זה עשה האלוקים‬

‫" " 
‪. ,   :‬‬
‫   ‪  , 
,‬‬
‫ 

 ‪ :  .   ,‬‬
‫     ‪ ,‬‬‫ 
 ‪ 
 -   ,‬‬
‫‪.    ,‬‬
‫   ‪  -‬‬
‫    ‪,'  ,‬‬
‫  ‪.   ,‬‬
‫ " " ‪   -‬‬
‫  ‪ 
-   ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫)   (‬

‫להחשיב את העולם לאין ואפס‬

‫" "  ‪   :‬‬
‫ "  '"‪ ,'  
  ,‬‬
‫ ‪  : ," "  .‬‬
‫  
   ‪ ,‬‬
‫   
"  " "  ‬
‫ 
"‪." 
  "   ,‬‬
‫  ‪."'  :‬‬
‫)  ' (‬

‫נצחון הנפש האלוקית ‪ -‬מכח התורה‬

‫" " "‪ '  '" : :‬‬
‫ " ‪  :"
 .  
' -‬‬
‫  ‪.  
 - .‬‬
‫    
  "‬
‫  ‪ 
,  
 ,‬‬
‫ ‪  
 :   .‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫     ‪  ,‬‬
‫      

‫ ‪ - ""  ,""   .‬‬
‫  
  
 ‪  ,‬‬
‫‪.( 
 
)  ( )  ,‬‬

‫‪28‬‬

‫• "  ‘ “‬

‫פתג השבוע בענייני גאולה ומשיח‬
‫""     ‬
‫)"   "(‪ " ,‬‬
‫" "‪' ,  ,‬‬
‫  "  
"‪- "  
 " ,‬‬
‫  " 
 " ' ‪ '  ,‬‬
‫ " 
 "!‪...‬‬
‫) 
"  " ‪( -‬‬

‫לע"נ הרב זלמן יודא ב"ר שלום ישעי' דייטש ע"ה‬
‫   ‪    ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫) "
" ' (‬

‫המלחמה שפועלת‪ -‬המשכה מ"עצמות"‬

‫" " "‪  " " :‬‬
‫" 
" 
"‪ 
  " :‬‬
‫ "‪(" ")  :   .‬‬
‫  
 ""‪, 
   .‬‬
‫  
  " " ) ‬
‫( "  
 " )  
(  ‬
‫ ‪. 
    ,‬‬
‫
   
""  "‪,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫) "‪( ' 
,‬‬

‫אהבתי אתכם‪ :‬בכל מקום‪ ,‬בכל זמן ובכל מצב‪...‬‬

‫" " "‪ 
   :‬‬
‫ ‪ "   . ,‬‬
‫"‪  ,"  " " ,‬‬
‫  
‪.    ,‬‬
‫  ‪   . 
 ,‬‬
‫  

 ‪  ,‬‬
‫ ‪ ,    ,‬‬
‫ ‪ :" "   ."'  " :‬‬
‫  ‪  ...   ,  -‬‬
‫  
  
 
‪.‬‬
‫) " " ' ‪(163‬‬

‫הכח לנצחון על היצר‬

‫" "  "‪  

:‬‬
‫ "" ‪ .   
 .‬‬
‫ " " ‪ ," " :‬‬
‫ ‪ 
  
 
  .‬‬
‫  ‪ ."" 
 ,‬‬
‫ 
"‪  ,"   " " :‬‬
‫""‪.""   ,‬‬
‫
    ‬
‫  ‪! 
 
  ,‬‬
‫) 
 ‪( 
' , 
,‬‬

‫דבר המערכת‬

‫‪ 900‬גיליונות‬
‫שליחות אחת‬
‫בהשגחה פרטית‪ ,‬הגיליו ה‪ 900-‬של 'בית משיח' יוצא לאור‬
‫לקראת כינוס השלוחי‪ ,‬שכ המטרה והייעוד זהי לחלוטי‬
‫ לפעול בלי שינוי בשליחות הרבי מה"מ האחת והיחידה‬‫שנותרה‪ ,‬קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש‪.‬‬

‫ב‬

‫  ‪    
,‬‬
‫   
  ‪ -‬‬
‫‪   .900  ,‬‬
‫ 
‪" .' 
 '  ,‬‬
‫" 
"    ‪,‬‬
‫    ‪  , , .‬‬
‫  
  ‪ 
  - ' 
' -‬‬
‫‪.‬‬
‫ ‪    .‬‬
‫ ‪    ;  ,‬‬
‫ 
"‪     ,‬‬
‫   
‪ 
   , .‬‬
‫ ‪  , 
 ,  ,‬‬
‫ –‪ ,    900‬‬
‫  ‪.     -‬‬
‫ 
‪ 
 . 
,  ,‬‬
‫ 
 ‪  
  ,‬‬
‫‪ ,   
 
 
 
.‬‬
‫  ‪ , 
 ,‬‬
‫ ‪  ,   ,‬‬
‫
‪.‬‬
‫ 
 
‪  -   ,‬‬
‫   ‪  -  ,‬‬
‫   ‪ 
 
 
,‬‬
‫ 
‪,    ,‬‬
‫   ‪,  ,  ,‬‬
‫ 
     ‬
‫  
‪.‬‬‫   ‪,    
-‬‬

‫   
   

‫
‪  
, 

   ,‬‬
‫  
‪    -‬‬
‫
‪ , 
 

  .‬‬
‫‪. 
  ,‬‬
‫  
 ‪    ,‬‬
‫ 
‪-  
 
 
   ,‬‬
‫ 
  
 ‪,   ,‬‬
‫ 
 ‪.    -‬‬
‫  
 ‪ 
 ,‬‬
‫ 
‪   ,    ,‬‬
‫ 
 
‪   .‬‬
‫   
 
 
‪  ,‬‬
‫ ‪ ,  
 . 
  ,‬‬
‫ ‪ 
 ,  
,‬‬
‫ 
 
 
‪.‬‬
‫  ‪ ,   ,‬‬
‫    ‪  
 .‬‬
‫ 
‪,     
 -‬‬
‫  
 ‪, 
  , 
 , -‬‬
‫ 
   
‪.‬‬
‫ ‪,   
  ,‬‬
‫     
‪  .‬‬
‫‪  
 
 ,  ,‬‬
‫  
‪   ,   ,‬‬
‫ 
‪ -  ,   ,‬‬
‫  ‪ ,  
  ,‬‬
‫ ‪:‬‬
‫    

!‬
‫  ‘ ‪• 900‬‬

‫‪29‬‬

‫מאוצר המל‬

‫הרבי מפתיע את השלוחי ומודיע על שורה של‬

‫מענקי והלוואות‬
‫בכינוס השלוחי תשמ"ח‬
‫צילו נדיר מכתי"ק בו קבע הרבי את הכללי לחלוקה‬

‫‪30‬‬

‫• "  ‘ “‬

‫בכינוס השלוחי העולמי הראשו ‪ -‬שהתקיי בימי‬
‫הסמוכי לש"ק מבה"ח כסלו ה'תשמ"ח‪ ,‬שנת הקהל‬
‫ הכריז כ"ק אדמו"ר מל המשיח שליט"א בעת‬‫ההתוועדות דש"פ חיי שרה‪ ,‬על הענקת מענקי‬
‫וגמ"ח לתשלו חובות השלוחי )ראה במדור "דבר‬
‫מלכות"(‪ .‬בהמש להתוועדות זו‪ ,‬אחרי השבת‪ ,‬כתב‬
‫הרבי את ההוראות דלהל למזכירות‪ ,‬וקבע את‬
‫הכללי שעל פיה יחולקו המענקי וההלוואות‬
‫ 
"
]= ‪  [- =] " [-‬‬
‫  ‪  [ =] " ,[ 
 =] "  ' -‬‬
‫    
 

" ]= ‪--‬‬
‫" ‪" '  -‬‬
‫ [‪:‬‬
‫   '   
 ‪,4  -["  =]   ,‬‬
‫ " ]=  [    ‬
‫ " ]=  '[ 
  ‬
‫  
 ‪ =] " - 
"  
"    =] "    -‬‬
‫ [ ‪.   [    - "  ,‬‬

‫   )   (‬
‫   
‪ - " [ =]  -‬‬
‫  " ‪ ,  .( 
' ) " "     [- =] " -‬‬‫  )     ‪.[ =] " 
  ,‬‬

‫ " "( ‪." -‬‬

‫  
]= [ 
‪. ,‬‬

‫" "   
  ) ‪ 
-‬‬
‫ " ( ‪  )   
 -‬‬
‫ ‪.( "   ,‬‬
‫  

 
 
  '‬
‫   ‪ 
) 1  ,  :‬‬
‫ ‪.(    -‬‬
‫ "   ‪  "  -‬‬
‫" ' ‪. 
  - 
  -‬‬
‫ 
  ‪ =] CPA " - 2‬‬
‫ [ 

‫ ‪3 " -  []' :‬‬

‫ 
 ‪[ - =]
" " -‬‬

 ]= [‪.‬‬

‫‬
‫‬
‫ 

‫‪'    "   .- " : (1‬‬
‫ '‪.  
   
"  ,‬‬
‫   
 
 ‪.‬‬
‫‪       :   (2‬‬
‫ 
  ‪" ,    " ,‬‬‫ ‪.‬‬
‫‪     ,  
 , (3‬‬
‫  
 ‪ 
  , 
 -‬‬
‫ ‪  ,    -  ,‬‬
‫   )"  
"( "‪ ," 
-‬‬
‫  ‪.‬‬
‫‪   ,      (4‬‬
‫  ‪    ,  
 ,‬‬
‫  ‪.‬‬

‫  ‘ ‪• 900‬‬

‫‪31‬‬

‫ ‬
‫תפקידו של "בית משיח" לעודד‪ ,‬לעורר‪ ,‬ולהחדיר‬
‫בכולנו את תפקידנו ושליחותנו היחידה‪ ,‬תפקידם‬
‫ועניינם העיקרי של שלוחי המלך המשיח‪ ,‬תפקיד‬
‫שממלא את כל חיינו וכל מציאותנו‪ .‬עלינו להעביר‬
‫את בשורת הגאולה של הרבי לכל העולם מסביב‪.‬‬
‫עד שמכל פינה ומכל נקודה תפרוץ ותבקע אותה‬
‫קריאה של "יחי אדוננו"‬
‫מאת הרב חיים לוי יצחק גינזבורג‪,‬‬
‫משפיע בישיבת תומכי תמימים ראשון לציון‬

‫בית משיח‬

‫נושא הדגל‬

‫ז‬

‫    ‬
‫" 
" ‪ 
 -‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫ "–
"‪ 
,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫  
  ‬
‫  ‪.‬‬
‫  ""‪  ,‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫  ‪  ," " -‬‬
‫   
‪.‬‬
‫   ‬
‫   
‪ .‬‬
‫    
‬
‫ 
 
 
 ‬
‫ ‪,  
.‬‬
‫   "  ‬
‫" ‪   ,  -‬‬

‫‪32‬‬

‫• "  ‘ “‬

‫‪    ,‬‬
‫ ‪,"" ," " .‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫    
‪,‬‬
‫    ‬
‫ ‪.    ,‬‬
‫  
 
 ‬
‫   ‪ ,‬‬
‫ ‪ ,   ,‬‬
‫  
  ‬
‫ 
‪.‬‬
‫     ‬
‫ ‪ 
  .‬‬
‫ 
 
‪  
 .‬‬
‫ ‪ 
  
,‬‬
‫   ‬
‫ ‪ ,   .‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫  ‪ 
 ,‬‬

‫‪   
,‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫  " "‪ .‬‬
‫ 
 
  

‫    ‬‫ ‪.‬‬
‫  
  ‬
‫   
‪,‬‬
‫"  
" ‪, .‬‬
‫    ‬
‫ ‪    -‬‬
‫  ' ‪  ,‬‬
‫   ‬
‫   ‬
‫ ‪ 
 -‬‬
‫    ‬
‫‪.    ,‬‬
‫ ‪ 
 ,‬‬
‫"   "‪ .‬‬
‫  
  
‬

‫  
 ‬
‫   

‫  ‪.‬‬
‫   
‪ ,‬‬
‫ 
‪  ,‬‬
‫ 
 ‪  .‬‬
‫  
‪  ,‬‬
‫    ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ 
  
 ‬
‫  
  ‬
‫ ‪  -‬‬
‫‪    .‬‬
‫  
 
‬
‫ 
‪   -‬‬
‫  
‪ ,‬‬
‫   
  ‬
‫‪.‬‬
‫    ‪,‬‬
‫   ‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫  
 ‪ ,‬‬
‫ 
   )"‬
‫ 
 ?"(‬
‫   ‪,‬‬
‫ ‪ .‬‬
‫ 
   "–
"‪,‬‬
‫    ‬
‫   ‪  ,‬‬
‫
 ‪  ,‬‬
‫  ‪.‬‬

‫הרבי מצית‬
‫את אש הגאולה‬

‫ 
 ‪"  
,‬‬
‫
"    

‫   ‪  ,‬‬
‫   ‬
‫ 
   ‪,‬‬
‫ 
"‪.‬‬
‫   ‪ 
  -‬‬
‫     ‬
‫  ‪ ,‬‬
‫  ‪ .  
-‬‬
‫ 
   
 
 ‬
‫‪  . 
 ,‬‬
‫ ‪  
 
 
,‬‬
‫   
‪ ,‬‬
‫ 
 "‪ 
 .‬‬
‫   
‬
‫ 
 " 
 ‬

‫ 
‪ 
  -‬‬
‫  "‪.‬‬
‫  
"‬
‫   ‬
‫  ‪  .‬‬
‫   ‪.‬‬
‫  
 
 ‬
‫' ‪'  "  ,‬‬
‫– "‪.   ,‬‬
‫  "  "‪,‬‬
‫    ‬
‫
 ‪  -‬‬
‫
‪   .‬‬

‫ƒ‬

‫‪  ,   .‬‬
‫ ‪  
, 
 ,‬‬
‫
  
‪ .‬‬
‫ 
  ‬
‫  ‪"   " ,‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫   ‬
‫‪   ,‬‬
‫ 
   ' ‬
‫    ‬
‫‪ ,    .‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫   ‪," ,‬‬

‫נהיה כולנו שותפים במלאכה כבירה זו‪ ,‬נפיץ את העיתון‬
‫של הרבי ככל יכולתנו‪ ,‬נשתדל שכל מכירינו ידידינו‬
‫ויהודים בכלל יהיו מנויים בקביעות על "בית משיח"‪.‬‬
‫כך הם יהיו חשופים מידי שבוע לבשורת הגאולה והגואל‪ .‬ואין‬
‫לשער את ההשפעה העצומה של מי שקורא זאת בכל שבוע‬
‫ 
‪  .‬‬
‫
   ‬
‫‪  
 .‬‬
‫ 
 
'   ‬
‫ 
‪    .‬‬
‫  
‬
‫ ‪ "   
.‬‬
‫ "   
‬
‫  
"‪ 
."770‬‬
‫ " 
"‪  ,‬‬
‫  ‬
‫‪   
.‬‬
‫ " 
 "‬
‫ " "  

‫ "‪    ,‬‬
‫  "  ‬
‫ ‪  "  ,‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ "   ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫    ‬
‫ 
  ‪.‬‬
‫  ‬
‫"   ‬
‫" 
 ‬
‫   ‪ ,‬‬
‫ 
    ‬
‫ ‪ 
 .‬‬
‫    ‬

‫"‪   ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ 
  

‫  "  
"‪.‬‬
‫    ‬
‫    " ‬
‫
"   ‪ .‬‬
‫   ‬
‫ 
‪." " ,‬‬
‫   
 ‬
‫   
‪,‬‬
‫    "‬
‫ 
" "‪  , ,‬‬
‫  ‪,   ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ 
‪ ,"  " ,‬‬
‫   
 ‬
‫  ' ‪  -‬‬
‫    ‬
‫    ‬
‫" 
 "‪   .‬‬
‫ "   
"‬
‫" "  " ‬
‫  ‪ :‬‬
‫  " ‬
‫ " 
   ‬
‫
 "‪  ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫  ‘ ‪• 900‬‬

‫‪33‬‬

‫  ‬

‫ליובאוויטש ממשיכה‬
‫להכריז בכל התוקף‬

‫ 
"  "‪,‬‬
‫  
" ‬
‫ ‪ " 
 ,‬‬
‫ "‪   ,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫  ‬
‫  ‪– " ,‬‬
‫ "‪   ,‬‬
‫  
 ‬
‫‪"
   ,‬‬

‫ƒ‬

‫   
 ‬
‫  
"‪ ,‬‬
‫ 
 
  ‪.‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫    ‬
‫ 

"  
' 
"‬
‫ 
  ‬
‫  " ) ‬
‫   ‬
‫‪  .‬‬
‫  ‪ 
  ,‬‬
‫   
 (‬
‫ "  ‪"  -‬‬
‫)  ‪.(  -‬‬

‫המושג של עיתון לא היה קיים בדורות קודמים‪.‬‬
‫האנשים אז היו פחות מגושמים ופחות חיצוניים‪ .‬הם‬
‫חיו יותר עם העבר ועם העתיד‪ ,‬ופחות התעניינו ופחות‬
‫ביקשו לדעת את כל מה שקורה דווקא ברגע זה‪ .‬אם היה רגע‬
‫פנוי‪ ,‬הקדישו אותו ללימוד תורה‪ ,‬או אפילו לקנות דעת סתם‬
‫בענייני העולם‬
‫   ‬‫‪   .‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫ 
  
‪ ,‬‬
‫  
 
‪  ,‬‬
‫  ‪  " ,‬‬
‫ "‪   ,‬‬
‫‪"

  .‬‬
‫  
 "‬
‫  
 ‬
‫
 
"  ‬
‫  ‪ " 
 ,‬‬
‫ ‪  .‬‬
‫‪   
 
,‬‬
‫ 
  ‪.‬‬
‫  ‬
‫  
‪ ."  ' ,‬‬
‫ '   ‬
‫  ‪ ,‬‬
‫"  

"‪ .‬‬
‫    
 
‪.‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫‪," "  ,‬‬
‫  " 
 "‬

‫‪34‬‬

‫• "  ‘ “‬

‫   " "‬
‫   ‬
‫‪  " " .‬‬
‫   
‪ ,‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫  ‪  .‬‬
‫ 
  
 ‬
‫   ‬
‫ ‪, , 
  ,‬‬
‫    ‬
‫
‪   .‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫  
 ‬
‫ ‪.‬‬
‫  ‬
‫    ‬
‫  ‪,‬‬
‫  
‪ ,‬‬
‫  ‬
‫ 
 ‪ 
 :‬‬
‫ 
 
‪   ,‬‬
‫   ‬
‫‪    .‬‬
‫  ‪  :‬‬

‫ ‪ 
"   ,‬‬
‫    
 ‬
‫"‪   ,‬‬
‫   ‪,‬‬
‫ 
‪ ,‬‬
‫ 
'  "‪.‬‬

‫נוכח נסיונות קשים‬

‫    ‬
‫‪   ,‬‬
‫ ‪   :‬‬
‫" ‪ 
 ,"!? ,‬‬
‫ 
    ‬
‫   " 
‬
‫  ‪ .‬‬
‫ ‪  ,  ,‬‬
‫
"   ?!‬
‫ ‪  ,‬‬
‫‪,    ,‬‬
‫   ‬
‫‪  , .‬‬
‫ 
‪ "
  ,‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫‪.‬‬
‫  "  ‬
‫  ‬
‫  ‪ 
  ,‬‬
‫  
"‪  ,‬‬
‫ ‪   
-‬‬
‫  ) 
" ‬
‫"‪(" " 
 ,‬‬
‫  ‬
‫   ‬
‫  "  

‫ 
"‪-    ,‬‬
‫    ‪,‬‬
‫ 
   ‬
‫   ‪, .‬‬
‫    ‬

 ‪  
  ,‬‬
‫   
‪, ,‬‬
‫  ‬
‫‪.‬‬
‫  
 

‫  
 
 ‪" ,‬‬
‫ 
  
‪-‬‬
‫  
  "‪.‬‬

‫הזכות של משפחת בית משיח‬

‫   "‬
‫
" ‪   -‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫ ‪  ,‬‬

‫   
 ‬
‫ ' ‪,   -‬‬
‫  
 
‪ ,‬‬
‫   
‬
‫ 
‪.‬‬
‫ " 
" ‪,‬‬
‫‪    
,‬‬
‫ 
 
‪  ,‬‬
‫  
 
‪,‬‬
‫   
‪,‬‬
‫  
  ‪,‬‬
‫    ‬
‫ ‪    .‬‬
‫   " 

‫ "‪.  ,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫ ‪ , ,‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫" ‪   ,‬‬
‫ 
"‪.‬‬
‫ ‪, - " 
" ,‬‬
‫  
"–
" ‪ ,‬‬
‫  
  

‫ 
‪ 
 ,‬‬
‫" 
 
"  ‪,‬‬
‫  ' ‪ -‬‬
‫  
  ‬
‫ ‪, 
 .‬‬
‫ ‪"   ,  ,‬‬
‫
"  
‪" ,‬‬
‫ 
  
‪-‬‬
‫  
  "‪.‬‬
‫    ‬
‫ 
  ‬
‫‪ - "  " ,‬‬
‫ 
  ‬
‫   " 
"‪.‬‬
‫ " "  ‬
‫ 
   ‬
‫    ‪,‬‬
‫  "  "‪.‬‬
‫ " " 
 ‬
‫   

‫"  ‪ ,‬‬
‫  
"‪.‬‬
‫ " " ‬
‫  ‬
‫ ‪,  .‬‬
‫ ‪, 
 ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫ " "‪ ,‬‬
‫  ‪ ,‬‬

‫"  
" ‪ "770" -‬‬
‫  "  '  " ‬
‫ 
 
  ‪.‬‬
‫ " " ‬
‫  " 

‫ "‪  ,‬‬
‫ ‪." ,‬‬
‫" "  ‬
‫  ‬
‫ 
‪  ,‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫   ‬
‫   
' ‬
‫ 
‪.‬‬
‫   

‫ƒ‬

‫ 
 ‪,‬‬
‫    
 ‬
‫ 
‪ 
  -‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫  ‪,‬‬
‫    ‬
‫ ‪  
,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫  ‪  , ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  
 
  ‬
‫    ‬
‫   " ‬
‫  ‪  ...‬‬

‫בזכות "בית משיח" לא יורד הנושא של משיח מסדר‬
‫היום גם אצל אלו שאינם מסכימים בכל עם הקו שלו‪,‬‬
‫ואפילו הרבה יותר מ"לא מסכימים"‪ .‬בזכות "בית משיח"‬
‫חיים כל כך הרבה יהודים עם הרבי מלך המשיח שליט"א כדבר‬
‫עכשווי ואקטואלי‪ ,‬ולא כדבר השייך רק לעבר ח"ו‪.‬‬
‫  ) 
" 

‫ 
"( ‪  -‬‬
‫   ‪  :‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫ 
  ‪,‬‬
‫     ‬
‫   

" ‬
‫"‪    .‬‬
‫
  ‪ .‬‬
‫ 
 

 ‬
‫  
‪ 
 ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫   ‬
‫  ‪
 ,‬‬
‫‪" "  .‬‬
‫
" "  "‪ .‬‬
‫‪ 
  .‬‬
‫   ‪.‬‬
‫   ‬

"‪ , ,  .‬‬
‫   
"‪.‬‬
‫  
" ‪,‬‬
‫" "‪, 
  ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫‪.  ,‬‬
‫  
  ‬

‫   "‪.‬‬
‫ 
‪  ,‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫  ‪  -‬‬
‫ 
 
‪  ,‬‬
‫  ‪    .‬‬
‫ 
‪ 
  ,‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫    ‬
‫    ‪ ,‬‬‫  

"  ‪
,‬‬
‫  
‪  .‬‬
‫ 
 
 ‬
‫   "‬
‫  " " ‪.‬‬
‫   
 ‬
‫   ‬
‫  
" ‪,‬‬
‫    ‬
‫   ‪.‬‬
‫" 
"    ‬
‫" 
"  ‬
‫   ‪.‬‬
‫ 
   ‬
‫
 ‪.‬‬

‫  ‘ ‪• 900‬‬

‫‪35‬‬

‫האחריות‬

‫והשליחות‬
‫עיתון חסידי הוא כמו מכונה המעצבת והופכת דעות‬
‫גולמיות של בני אדם‪ ,‬למשהו יפה ומעוצב‪ .‬צריך להיזהר‬
‫ולהישמר שהבורג יהיה מתאים ובמקום הנכון ‪ -‬שנדע‬
‫בכל משפט ומשפט לכוון אל האמת ולא נעקם ח"ו את‬
‫הבורג‪ ,‬את המסר הקדוש‪ .‬הכוח של מילה כתובה הוא‬
‫עצום ונשגב לדורי דורות‪.‬‬
‫מאת הרב יוסף קרסיק‬

‫ב‬

‫ 
 –‪900‬‬
‫ 
 ‪ 
 ,‬‬
‫  
 

‫  ‬
‫  
‬
‫ ‪ ,‬‬
‫  
‪.‬‬
‫   ‬
‫   ‬
‫   ‬
‫  ‪.‬‬
‫   ‬
‫  "  
 ‪-‬‬
‫ 
  ?" ‪,‬‬
‫ ‪  
,‬‬
‫ ;    ?‬
‫   
 ‬
‫ ?  ‬
‫ ;  ‬
‫ "   
 ‬
‫  
 ‪ ,‬‬
‫   ‬

‫‪36‬‬

‫• "  ‘ “‬

‫שליח הרבי ורב אזורי בת חפר ‪ -‬עמק חפר‬

‫ 
  
? ‬
‫ 
 
 
 ‬
‫ ‪  ,‬‬
‫    ‬
‫ ?"‪  .‬‬
‫    ‪  -‬‬
‫    ‬
‫   

‫‪.‬‬
‫    

‫   
‪ ,‬‬
‫  
 

‫ ‪   .‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫   ‪,‬‬
‫    ‬
‫  
‪ 
 .‬‬
‫ ‪ 
  ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫   ‬
‫ ‪   :‬‬
‫    ‬

‫ 
 ‬
‫ 
 ‬
‫   
‬
‫ 
 ? ‬
‫   ‬
‫  
‬
‫  
‪ ,‬‬
‫   ?‬

‫ƒ‬

‫זו אפוא השאלה שמופנית אל המנויים‪ :‬האם אתה מוכן‬
‫להשקיע כמה שקלים מידי שבוע כדי להכניס לביתך‬
‫חוברת מלאה וגדושה בדברי תורה וחסידות שתעורר את‬
‫רגשי ההתקשרות של כל בני המשפחה לרבי ולחיזוק האמונה‬
‫הטהורה?‬

‫אל הכותבים והעורכים‬
‫   

‫    

‫   ‪.‬‬
‫ 
  ‬
‫"   ‪ ,‬‬
‫  
  ‬
‫ ‪  .‬‬
‫‪  ,‬‬
‫  
  ‬
‫‪ ,   .‬‬
‫   ‪.‬‬
‫     ‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫ 
    ‬
‫     ‬
‫ ‪  .‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫"   
 

‫  "‪ .‬‬
‫‪ -  ," :‬‬
‫ ‪  , .‬‬
‫ 
 ‬
‫"  "‪  ,‬‬
‫ 
  ‪ ,‬‬
‫ "‪.‬‬
‫ 
   ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫  
 ‬
‫    ‬
‫ ‪ ?  .‬‬
‫‪ 
  " :‬‬
‫    ‬
‫   "‪ .‬‬
‫‪,   
" :‬‬
‫    !‬
‫  ‪ ,‬‬
‫     ‬
‫ ' '   

‫"‪.‬‬
‫ 
  ‬
‫    ‬
‫ ‪ .  ,‬‬

‫   ‬
‫ ‪    -‬‬
‫  
" ‪,‬‬
‫  ‪  
.‬‬
‫    ‪.‬‬
‫   

‫   ‬
‫  ‪ ,‬‬
‫   ‬
‫  ‪.‬‬
‫• • •‬
‫   ‬
‫ ‪  -‬‬
‫   ‬
‫‪.‬‬
‫  

‫ ‪.   -‬‬
‫  "' '‬
‫  "‪  .‬‬‫"'  ' ‪ -‬‬
‫"‪    .‬‬
‫   ‪ " :‬‬
‫ 
   ‬
‫  "‪  .‬‬
‫  ‪  :‬‬
‫  ‬
‫‪   ,‬‬
‫ ‪
,  
 , ,‬‬
‫ 

‪ .  
 ,‬‬
‫ 
 
  ‬
‫    ?‬
‫ "‪  ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ ‪–
 .‬‬
‫   
‪,‬‬
‫   ‬
‫ 
 ‪ 
 , 
 ,‬‬
‫ ‪   -‬‬
‫ ‪ 
 ,‬‬
‫ 
‪, 
, ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫  ‬

‫‪ '  .‬‬
‫  
  ‪,‬‬
‫    ‬
‫ 
 '‪,‬‬
‫    ‪,‬‬
‫    

‫ 
‪. ,‬‬
‫   ‬
‫    "‬
‫
"  ‪ -‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫"   
"‪.‬‬
‫   ‬
‫ ‪:‬‬
‫  
 
 ‬
‫   
‬
‫  
‪ .‬‬
‫  ‪ 
,‬‬
‫  
‪  .‬‬
‫ 
    

‫‪ 
  
, ,‬‬
‫ " 
 ?" ‬
‫ ‪, " :‬‬
‫  "‪  ...‬‬
‫   ‪:‬‬
‫" ?  ‪  ,‬‬
‫ ‪   ...‬‬
‫ "‪.‬‬
‫   ‬
‫   

‫ 
‪  -‬‬
‫    ‬
‫  ! ‬
‫   ‬
‫ 
‪   -‬‬
‫ 
 
!‬
‫   ‬
‫  ‪ ,‬‬
‫ 
   ‪ .‬‬
‫   ‪ -‬‬
‫  
‪ -‬‬
‫
 ‪.‬‬
‫  ‘ ‪• 900‬‬

‫‪37‬‬

‫אוצרות חב"ד | בתשע מאות גליונות‪ ,‬חולל 'בית משיח' מהפכה היסטור‬

‫היסטוריה‬

‫רואה אור‬

‫בשני עשורים שעברו מאז הוקם השבועון החב"די 'בית משיח'‪ ,‬הצליח‬
‫להרים על נס ‪ -‬בין השאר ‪ -‬את הפן ההיסטורי שהוביל לתגליות‬
‫משמעותיות בדברי הימים של חסידות חב"ד לדורותיה • חשיפת‬
‫אוצרות גנוזים בתולדות ובתורת רבותינו נשיאנו והתרומה ההגותית‬
‫העשירה; מחקר פרשיות מרתקות בתולדות ימי החסידים וליובאוויטש;‬
‫תיעוד הקמת קהילות חב"ד באירופה‪ ,‬ארצות הברית‪ ,‬בארץ הקודש‬
‫ובאוסטרליה הרחוקה • החוקר החב"די המוערך שניאור ברגר סוקר‬
‫את התגליות של 'בית משיח' בניסיון לשרטט את התרומה הכבירה‬
‫להיסטוריית חב"ד שראו אור עד כה • ודרשת וחקרת‬
‫מאת שניאור זלמן ברגר‬

‫להנחיל את ההיסטוריה‬
‫    
‬
‫  ‪  
  ,‬‬
‫   ‪" "  .‬‬
‫ ‪   
 ,‬‬
‫" 
    ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫    
‪.‬‬
‫" 
"‪ 
,  
,‬‬
‫   
 ‬
‫ 
"  ‪  ,‬‬

‫‪38‬‬

‫• "  ‘ “‬

‫  
 ‬
‫  ‪   900 .‬‬
‫
    ‬
‫ 
" ‪ 
  

,‬‬
‫   
 ‬‫ 
     ‬
‫   ‪.‬‬
‫  
" 
"  ‬
‫ ‪       .‬‬
‫  ‪   -‬‬
‫  
 ‪ 
  ,‬‬
‫ 
  
"‪.‬‬

‫רית בגילוי האוצרות הגנוזי של חסידות חב"ד‬

‫  ‘ ‪• 900‬‬

‫‪39‬‬

‫אוצרות חב"ד‬

‫ƒ‬

‫שנים רבות צפן הרב שלום יעקב חזן את הסוד העצום‬
‫שחולל רעידת אדמה במדיה החב"דית כמעט מדי שבוע‬
‫ מהיכן הוא שולף מדי שבוע בשבוע חשיפות חדשות ומרתקות‬‫בדמות מאמרים של רבותינו נשיאנו‪ ,‬אגרות קודש שלהם‪,‬‬
‫סיפורים מרתקים‪ ,‬יומנים אוטנטיים מצמררים שכתב אדמו"ר‬
‫הריי"צ וכן גם גדולי החסידים‪ .‬מדי שבוע בשבוע היה הגיליון נחטף‬
‫מהדוכנים או מתיבות הדואר עם רטט של ציפייה‪ :‬מה הפעם?!‬
‫פורצים דרך‬
‫   "‬
‫
"‪. –  ,‬‬
‫ 
  ‬
‫     

‫" 
 "‪ ,‬‬
‫ 
 ‬
‫ 
‪.‬‬
‫  ‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ ‪  -‬‬
‫ 
‪  .‬‬
‫ ‪.' ' :‬‬
‫   ‬
‫" 
" ‪ 
 ,‬‬
‫ 
 
 
 ‬
‫   " 
" ‬
‫  ‪  
.‬‬
‫ " 
" ‪ ,‬‬
‫  
 
‬
‫ 
 
‬
‫ 
   ‬
‫   ‪-‬‬
‫   ‬
‫   ‪.‬‬
‫   ‬
‫ ) ( "‬
‫
"‪) 
  ,‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ 
(‪ '
" :‬‬
‫ 
 ‪'
" 
 ,‬‬
‫ ‪ ' '  -‬‬
‫ 
 
" ‬
‫ 
‪.‬‬
‫   ‬
‫ 
   
‬
‫  
" ‬
‫ ‪   -‬‬
‫ 

‬

‫‪40‬‬

‫• "  ‘ “‬

‫   ‪,‬‬
‫  ‪,  ,‬‬
‫   ‬
‫" "   

‫)  
  
'‬
‫ 
‪  ,‬‬
‫"   

‫ "   (‪.‬‬
‫  ‬
‫ 
   ‬
‫ ‪!?  :‬‬
‫ 
 
  ‪,‬‬
‫  
‪  .‬‬
‫  " 
"‪ ,‬‬
‫  "‪ 
 ,‬‬
‫   ‬
‫   ‪ -‬‬
‫ "  
 ‬
‫ 
"‪.‬‬
‫   

‫   ‬
‫    

‫ ‪   ,‬‬
‫ ‪,   .‬‬
‫ 
    ‬
‫ 
  "‬
‫"‪   ,‬‬
‫" "‪" " ,‬‬
‫   ‬
‫  
 
" 

‫  " "‪.‬‬
‫–  
‬
‫  ‪ ,‬‬
‫  ‪
  ,‬‬
‫ 
‪   .‬‬
‫   ‬
‫ ‪.‬‬
‫  ‬
‫  
  ‪,‬‬

‫   
‬
‫ 
  ‬
‫ 
 ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ 
  ‬
‫ 
 " 
"‪ ,‬‬
‫"
'  ‪ 
,‬‬
‫  ‪,‬‬
‫  
 "‬
‫
" ‪ 
 ,‬‬
‫‪   .‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ 
 ‬
‫  ‪.‬‬
‫   ‬
‫ 
"  ‬
‫   ‬
‫ 
"‪  .‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫  " "‬
‫
  
 ‬
‫ ‪, , .‬‬
‫    ‬
‫‪.‬‬
‫   ‬
‫ 
 

‫ 
"  ‪  ,‬‬
‫ )  ‬
‫ 
"(‪'   
 ,‬‬
‫   ‬
‫  
‪.‬‬
‫‪   ,‬‬
‫   ‪ 
-‬‬
‫ 
‪ 
 ,‬‬
‫‪   ,‬‬
‫   ‪  ,‬‬

‫ƒ‬

‫ר' שניאור זלמן ברגר‪ :‬דומה כי גולת הכותרת הייתה בסדרה‬
‫המונומנטאלית "חב"ד בשואה"‪ .‬היה זה באחד הימים‪ ,‬כאשר‬
‫מישהו העיר )והאיר( את תשומת לבי‪ ,‬כי בעוד חסידויות אחרות‬
‫מנופפות בעובדה שרובן ככולן נכחדו בשואה‪ ,‬הרי שחסידות חב"ד‬
‫הייתה "מוגנת"‪ ,‬כביכול‪ ,‬ברוסיה‪" .‬הדבר אינו נכון כלל וכלל"‪ ,‬שלל‬
‫אותו מאן–דאמר באוזניי‪ .‬בעקבות דבריו עלתה סדרת הכתבות על‬
‫קהילות חב"ד שהיו באירופה לפני השואה‪ ,‬וסיפור הכחדתן‪.‬‬
‫  
 ‬
‫   ‬
‫ 
‪.‬‬
‫   

‫ 
"  ‬
‫   ‬
‫   ‬
‫" ) 
  ‬
‫  "  
"(‪.‬‬

‫חשיפת מקום‬
‫קבורת אחי–הרבי‬
‫ 
 
 
‬
‫ " 
"  ‬
‫ " 
" 

‫   
 
‪,‬‬
‫ "‪  " .‬‬
‫  
"‪.‬‬
‫  ‪ "  11‬‬
‫ 
 "‪ 
 ,‬‬
‫
 ‪  -‬‬
‫ 
‪  
,‬‬
‫ ‪'
"  " :‬‬
‫  "‪ 
.‬‬
‫ " " ""‪  .‬‬
‫  ‪  " :‬‬
‫  
 ‬
‫  ‪ ,‬‬
‫   ‬
‫ " " " ‪,‬‬
‫   ‬
‫ ‪  .‬‬
‫  '  

‫ "‪.‬‬
‫ 
  ‬
‫   ‬
‫ 
  
 ‬
‫ ‪ 
  ,‬‬

‫   ‬
‫  
"‪.‬‬

‫אלומת אור על‬
‫חיי הדורות הקודמים‬
‫   ‬
‫   ‬
‫ "
'  "
‬‫' ‪  .‬‬
‫   ‪.‬‬
‫ 
  ‬
‫' 
  ‬
‫ " " ‬
‫ 
‪ .‬‬
‫    ‬
‫ " "‪ ,‬‬
‫   " "‬
‫  ‪  .‬‬
‫   ‬
‫ 
   ‬
‫  "‪.‬‬
‫   
 
‬
‫  
  

‫   

‫ 
 
   

‫ 
‪,  
  .‬‬
‫    ‬
‫ )  ‬
‫  " "(‪.‬‬
‫  
  ‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫
  ‪  ,‬‬
‫    

‫ " ‪  .‬‬
‫  
 ‬
‫  ) ‬
‫   " ‬
‫ "(‪.‬‬

‫' 
 ‬
‫  
‬
‫ ‪  ,‬‬
‫  
 ‪ ,‬‬
‫  " 
"‬
‫ 
 ‬
‫   ‪.‬‬
‫  –‪" 300‬‬
‫
"‪ 
' 
,‬‬
‫   ‬
‫  
 ‬
‫ 
   ‬
‫  
" ‬
‫ ‪  :  ,‬‬
‫ 
 ‪  .‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫   ' 
"'‪.‬‬
‫ 
  
 ‬
‫  ‪ ,‬‬
‫ 
   ‬
‫‪ ,  ,‬‬
‫   "  ‬
‫    ‪ ,‬‬
‫ 
   ‬
‫ "‪.‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫' 
  ‬
‫    ‬
‫  "  "‬
‫'‪   ,‬‬
‫ ‪ 
 
 
....‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫   ‬
‫  
 ‬
‫   ‬
‫‪   .‬‬
‫ 
  ‬
‫ ‪ 
 .‬‬
‫ " 
"‪.‬‬

‫  ‘ ‪• 900‬‬

‫‪41‬‬

‫אוצרות חב"ד‬

‫ƒ‬

‫עם התקרב גיליון ה–‪ 300‬של "בית משיח"‪ ,‬הצליח ר'‬
‫מנחם זיגלבוים להפתיע את כלל הקוראים בשני‬
‫ראיונות מרתקים וייחודיים עם שני החסידים הקשורים בכל‬
‫נפשם לכתיבת ההיסטוריה של חב"ד מזה עשרות שנים‪ ,‬הלא‬
‫הם‪ :‬הרב טוביה בלוי והרב חנוך גליצנשטיין‪ .‬בראיון שהעניקו‬
‫השניים‪ ,‬התמקדו בהוראות שקיבלו מהרבי בעת שערכו את‬
‫'ביטאון חב"ד'‪.‬‬
‫זכרונות והיסטוריה‬
‫של הדור הקודם‬
‫   ‬
‫   
"‪,‬‬
‫ "
'  ‬
‫    ‬
‫ ‪  ,  ,‬‬
‫ 
' ‪
' ,‬‬
‫ 
‪ .  , ' ,‬‬
‫   
‬
‫ 
 
‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  
 
 
‬
‫   
 

‫ ‪  ,‬‬
‫ 
  – 
"‪.‬‬
‫   ' ‬
‫ 
 
 
 ‬
‫  
 
 ‪,‬‬
‫   ‪. :‬‬
‫  " 
"‬
‫ 
 ‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫  ‪  :‬‬
‫)( ' 
' "‬
‫"  ‬
‫ ;  
 ‬
‫  ;‬
‫  )(‪ ,‬‬
‫ ; "
' ‬
‫  ' 
' 

‫  ‪
" 
" .‬‬
‫   ‬
‫ ‪'
" 
 ,‬‬
‫ 
  ) 
"(‪  ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫   ‬
‫ 
"   ‬
‫ ‪  -‬‬

‫‪42‬‬

‫• "  ‘ “‬

‫   ‪ ,‬‬
‫ ‪ 
  .‬‬
‫  
"‬
‫ ‪    ,‬‬
‫  
)'( ‪ 
,‬‬
‫    '‪ ,‬‬
‫ " 
"" " ‬
‫  
"  ‪ .‬‬
‫ 
  ‪ 
" :‬‬
‫"‪.‬‬
‫   ‬
‫   ‬
‫ ‪   .‬‬
‫‪ 

" ,‬‬
‫    ‬
‫  
"‪ ,‬‬
‫ 
"  
‪ ,‬‬
‫   ‪,‬‬
‫    ‬
‫ 
 ‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫"
  ‪,‬‬
‫    ‬
‫  ‪ .‬‬
‫  

" ‬
‫ ‪  -‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫ 
  ‪ " :‬‬
‫ 
"‪.‬‬
‫    

‫ ‪ 
" ,‬‬
‫‪ ,    ,‬‬
‫   ‬
‫ 
‪'
"   ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫  
 ‪ ,‬‬
‫‪  ,‬‬
‫     ‬
‫  ' ‬

‫ ‪   ,‬‬
‫  
‪.‬‬
‫ ' " "‪
"  ,‬‬
‫'  ‪   ,‬‬
‫ 
 ‪ ,‬‬
‫   " 
"‬
‫    

‫   ‬
‫ 
" ‪ ,‬‬
‫   
 
"‬
‫  ‪.‬‬
‫   ‪219‬‬
‫  
  ‬
‫  ‪   ,‬‬
‫  
'‪ ,‬‬
‫" 
 
"  ‬
‫   

‫  
 
"‪.‬‬
‫‬
‫ 

‫ ‬
‫    ‬
‫   ‪,‬‬
‫ '  ' ‬
‫‪ 
 
 .‬‬
‫  ‬
‫ '  " 
"‪,‬‬
‫   ‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫    

‫   

‫ 
"  ‪ ,‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫  
" ‬
‫‪.‬‬

‫ראיון עם סיביר‬
‫  ) ‪,‬‬
‫ 
  ( ‬
‫  
 ‪,‬‬

‫ƒ‬

‫אחד החוקרים החשובים שליווה את "בית משיח" בשנותיו‬
‫הראשונות ומצא את "בית משיח" כבמה חשובה ומכובדת‬
‫לפירסום מחקריו וחשיפותיו‪ ,‬היה הרב יוסף יצחק קמינצקי‪.‬‬
‫כבר בגיליון ‪ 11‬שיצא לאור בי"ז מר חשון תשנ"ה‪ ,‬פרסם תגלית‬
‫מיוחדת בפתח העיתון ‪ -‬תמונה של מציבה שחורה וגדולה‪,‬‬
‫ומתחתיה הסבר קצר וכואב‪" :‬מקום קבורתו של הרה"ח ר' דובער‬
‫שניאורסאהן הי"ד‪ .‬אחיו של כ"ק אדמו"ר מה"מ"‬
‫   ‪.‬‬
‫ 
 " 
" ‬
‫  ‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫   ‪-‬‬
‫  
 ‪ 
 ,‬‬
‫ ‪  .‬‬
‫ 
" – ‬
‫    ‬
‫  
‪.‬‬
‫  
  ‬
‫   ‬
‫ ‪ -   ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬‫   
‪.‬‬
‫    ‬
‫ 
 " 
 "‬
‫‪.‬‬
‫  
 ‬
‫ 
 ‪ 
 ,‬‬
‫ 
  
‬
‫  
 ‪.‬‬
‫    

‫ ‪  
,‬‬
‫‪  
 .‬‬
‫" 
 "  ‬
‫  ‪.‬‬
‫ 
‪  ,‬‬
‫ 
 
 
 ‪,‬‬
‫    ‬
‫ ‪.‬‬
‫ ‪  :‬‬
‫  
 "

‫   ‬
‫ ‪  .‬‬
‫  

 ‬
‫‪  ,  
  .‬‬
‫ 
 
  
"‪,‬‬
‫    ‬

‫ 
 ‪ .‬‬
‫ 
  ‪ ,‬‬
‫  
 ‪ .‬‬
‫  
 
 ‬
‫ 
  ‬
‫ ‪ 
 ,‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ 
' '‪  
 ,‬‬
‫ 
‪."
 
 ,‬‬
‫  
  ‬
‫   ‪ :‬‬
‫" " "  ";‬
‫   ‬
‫" " 
 ‪ ,‬‬
‫  
" ‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫ 
 " "‪:‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫   ‬
‫   " 
" "‪.‬‬
‫  
 ‪ ,‬‬
‫ )(  ‪ ,‬‬
‫ 
 
 ‬
‫  
‪,‬‬
‫ 

" " "‪,‬‬
‫ ‪  " . ,‬‬
‫ "‪. –  ,‬‬
‫"  ‬
‫ 
‪
– ,‬‬
‫ 
"   "‪.‬‬
‫    ‬
‫ 
‪  ,‬‬
‫   ‪-‬‬
‫   ‬
‫ 
 
 ! ‪ -‬‬‫ 
"   ‪,‬‬

‫  
  

‫"‪ ,  .‬‬
‫ ‪  , ,‬‬
‫ 
" 
‪,  ,‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫ 
  ‬
‫   ‪ .‬‬
‫ 
"  

‫  ‪.‬‬
‫ 
  ‪,‬‬
‫   ‬
‫   ‬
‫ 
‪   -‬‬
‫   "‬
‫" 
  

"‪ ,‬‬
‫  
 ‬
‫ ‪.  ,‬‬
‫• • •‬
‫   "‬
‫
"   ‬
‫–   ‪,‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫ ‪  
 ,‬‬
‫  
‪  ,‬‬
‫ ‪ 
 ,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫   
‪.‬‬
‫‬
‫ ‬
‫ ‬
‫   ‬
‫ 


‪  ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫   ‬
‫ ‪, ,  :‬‬
‫    ‬
‫ ‪   
 ,‬‬
‫    ‬
‫  
"‪  ,‬‬
‫  
 
‪.‬‬

‫  ‘ ‪• 900‬‬

‫‪43‬‬

‫שבועו שהוא שליח | חיי ברוק ביקש להיווכח מקרוב בכוח ההשפעה‬

‫‪44‬‬

‫• "  ‘ “‬

‫ה הייחודי של 'בית משיח' על המקורבי בבתי חב"ד‬

‫המהפכה‬

‫השקטה‬
‫על השפעתו העצומה של השבועון 'בית משיח'‪ ,‬תעיד‬
‫העובדה ששלוחים רבים נוהגים בקביעות לרכוש מנויים‬
‫לעיתון עבור מקורביהם ומושפעיהם * לקראת גיליון ה–‪900‬‬
‫של בית משיח‪ ,‬שמהווה ציון–דרך מיוחד ב"עבודה המיוחדת‬
‫להביא ההתגלות בפועל בעולם"‪ ,‬ביקשנו להיווכח מקרוב‬
‫כיצד מסייע 'בית משיח' לשלוחים בהשפעה על המתקרבים‬
‫לרבי ולדרכי החסידים ונמנים על קהל הקוראים * השליח‬
‫שמלווה את המקורב בכל שעות היממה‪...‬‬
‫מאת חיים ברוק‬

‫כ‬

‫ 
 ‬
‫  ‪ -‬‬
‫  –‪900‬‬
‫   
‬‫ 
‪    ,‬‬
‫  
"
 ‬
‫    ‬
‫ " 
 "‪  .‬‬
‫ 

   ‬
‫ 
 ‪ 
  ,‬‬
‫    ‬
‫‪,   .‬‬
‫ 

 ‪...‬‬
‫   
– ‬
‫"‪   " :‬‬
‫ 
 ‪  
 ,‬‬

‫)"  "(‪  
,‬‬
‫   
 ‪  ,‬‬
‫ ‪,    -‬‬
‫  ‪  # ,‬‬
‫  ‪ 
 ,‬‬
‫ 
'"‪...‬‬
‫  
? ‬
‫‪–  
 .‬‬
‫‪   ,‬‬
‫ ‪ //‬‬
‫ ‪  .‬‬
‫   ‬
‫   ‪ 
,‬‬
‫ 
  

‫  ‪.‬‬
‫   

‫  
 '‬
‫
'‪, 
   ,‬‬
‫ 

‪ , ,‬‬
‫ 
 ' ' –‬
‫‪     ,‬‬
‫ 
   
‬
‫ 
 ‪.‬‬

‫העיתון ככלי השפעה‬
‫של השליח‬
‫   
 

‫  ' 
'‪,‬‬
‫   
 ‬
‫    ‬
‫   ‪.‬‬
‫  ‘ ‪• 900‬‬

‫‪45‬‬

‫שבועון שהוא שליח‬

‫    

‫ 
‪ ,  ,‬‬
‫ ‪"
 
,‬‬
‫;   ‪ 
,‬‬
‫ 
" ; ‬
‫ ‪ "
  
,‬‬
‫‪,  
 ; ,‬‬
‫
  
"  ‪... .‬‬
‫  '  ‪ ,‬‬
‫ 
"  ‪  ,‬‬
‫  
 ‪" :‬‬
‫ 
 
 
"‪ ,‬‬
‫   ‪  .‬‬
‫‪ .   ,‬‬
‫ 
‪   .‬‬
‫  
 ‪ -‬‬
‫   ‬
‫ ‪   .‬‬
‫   
‬
‫ ‪   ,‬‬
‫    

‫"‪...‬‬
‫' 
 
 ‬
‫  
 '‬
‫
'  
" ‬
‫   
" ‪...‬‬
‫"  ‪ ,‬‬
‫ '‪ ,  ,‬‬
‫ 
 '‪.‬‬
‫" ' 
'  ‬
‫  
‪
  ,‬‬
‫ ‪   
 .‬‬
‫ ‪ 
 ,  ,‬‬
‫  ‪' 
' .‬‬
‫    

‫ 
  ‪,‬‬
‫   

‫ 
 –  
 ‬
‫ "‪.‬‬
‫  
 ‪ 
,‬‬
‫ ‪   
,‬‬
‫ 
  
‬
‫ ' 
'‪   " :‬‬
‫   
  

‫  ‪ .‬‬
‫  
  ‬
‫ 
‪,    ,‬‬
‫  
  ‪ -‬‬
‫     ‬
‫ ?"‬
‫"  
‪  ,‬‬
‫ 

‫ ‪.   ,‬‬

‫‪46‬‬

‫• "  ‘ “‬

‫ " 
"‪ ,‬‬
‫ '  
 ‪-‬‬
‫ ‪ ...  -‬‬
‫ 
 !‬
‫"    

‫    ‬
‫ 
‪ .‬‬
‫    ‬
‫  ‪ ,‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫"  ‪  ,‬‬
‫  ' 
'‪ ,‬‬
‫  ‪ ,  
.‬‬
‫ 
  ‬
‫" 
"  ‪ ,‬‬
‫ ‪ 
,   .‬‬
‫ 
!"‪.‬‬

‫המרשם הפלאי‬
‫שעושה את העבודה‬
‫  
 ‪ ,‬‬
‫ ' ‪ 
 ,‬‬
‫  ‪:‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ 
 " " 
?‬
‫ 
  ‬
‫ 
‪''  ,‬‬
‫ 
‪ 
 

,‬‬
‫ 
  ‪,‬‬
‫  
 '‪ ...‬‬
‫  
 

‫ 
 ‪  
,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫ 
  ‪"
 ,‬‬
‫"  ‪  ,‬‬
‫  
‬
‫ 
"‪.‬‬
‫   ‬
‫   ‪ ,‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫     ‬
‫ ""‪  ,‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫   
"‪ ,‬‬
‫     ‪.‬‬
‫ 
  ‬
‫  ‪ ,‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫ ‪  " 
" .‬‬
‫  ‪ .‬‬

‫    ‪,‬‬
‫ 
‪   .‬‬
‫  ‪ 
 , .‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫ ''  ‬
‫ ‪ . 
 ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫    

‫  ‪ .‬‬
‫ 
 ‪ ,‬‬
‫ 
 
‪...‬‬
‫   
 ‬
‫ 
?‬
‫    ‬
‫
  ‬
‫  
‪ 
 ,‬‬
‫    
"‪.‬‬
‫    ‬
‫  
" ‬
‫ ‪.  ,‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫  " 
"  ‬
‫ 
 ‪ ...‬‬
‫   
 ‪ ,‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫  ‪...‬‬
‫ ‪
 :‬‬
‫   
"‬
‫ 
" "  

‫ ‪ 
 .‬‬
‫  ‪ 
,‬‬
‫ 
 ‪,‬‬
‫     ‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ 
‪,    .‬‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫ 
‪    ,‬‬
‫ ‪.   , ,‬‬
‫ 
  ‬
‫   ‪ .‬‬
‫   
‪  ,‬‬
‫ 
  ‬
‫ 
"    ‬
‫ ‪ 
   .‬‬
‫   
 ‬
‫ 
  ‪ ...‬‬
‫ !‬
‫   ‪ 
 ,‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫  ‪  ...‬‬
‫  
‪, , ,‬‬
‫ 
 ‪  .‬‬
‫  ‪...‬‬

‫  
 ‬
‫   
‪  ,‬‬
‫ ‪
  ...‬‬
‫ ‪ 
 
 ,‬‬
‫   "‬
‫
"‪.‬‬
‫    ‪,‬‬
‫   
"‪ ,‬‬
‫ 
   " 
"‬
‫ 
 ‪.  
 ,‬‬

‫מרים את דגל‬
‫האמונה בדברי הרבי‬
‫   " ?‬
‫ 
–  ‪ .‬‬
‫ 
'  '‪,‬‬
‫   
‪ .‬‬
‫ 
  
" ‬
‫ ‪ ' '  ,‬‬
‫  
"‪.‬‬
‫ 
  
 ‬
‫  ‪.‬‬
‫   ‬
‫ 
  
"‬
‫  
  ‬
‫   ‪...‬‬
‫  
 


‫ ‪?
 ,‬‬
‫  
 ‬
‫ ‪ 
  .‬‬
‫ 
  ‬
‫‪    ,‬‬
‫ 
‪  ,‬‬
‫  ‪ .‬‬
‫  
 ‬
‫ ‪ 
 
.‬‬
‫  ‪ 
 ,‬‬
‫‪. 
  ,‬‬
‫    ‬
‫  
  ‪,‬‬
‫ 
  ‬
‫‪  ,‬‬
‫   
 ‬
‫   ‪.‬‬
‫  
‪, ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫   ‬
‫  " 
"  ‬
‫   
‪ ,‬‬
‫    ‬
‫  ‪.‬‬

‫ƒ‬

‫הדרך היחידה לגשר על הפער הזה ולהשפיע גם על‬
‫האשה‪ ,‬היא באמצעות משהו שיגיע אליה לבית‪ ,‬וישפיע‬
‫עליה מבפנים‪ .‬עיתון "בית משיח" זהו מרשם בדוק שעובד בצורה‬
‫פלאית ממש‪ .‬הרי מדובר בסך הכל בעיתון מעניין לקריאה‪ ,‬שלא‬
‫מכריח‪ .‬אין כאן מישהו שמנסה פה לכפות משהו‪ .‬וכך‪ ,‬גם אם‬
‫בהתחלה האשה לא בדיוק מתעניינת‪ ,‬במשך הזמן היא קוראת‬
‫'במקרה' כתבה פה וכתבה שם‪ ,‬והדברים חודרים ומשפיעים‪.‬‬
‫כמובן שגם הילדים קוראים וגם הם מושפעים‪.‬‬

‫
   

" 
 "‪" 
" 
  .‬‬

‫  ‘ ‪• 900‬‬

‫‪47‬‬

‫שבועון שהוא שליח‬

‫ƒ‬

‫הסיפורים על הרבי‪ ,‬איך שמסדר את כל הפרטים‪ ,‬הכתבות‬
‫על החסידים בדורות הקודמים ומסירות הנפש שלהם‪,‬‬
‫המאמרים וההתוועדויות החסידיות‪ ,‬זה פשוט עשה אצלנו‬
‫מהפך‪ .‬בשבילנו "בית משיח" זה עוד שליח של הרבי שהולך‬
‫איתנו יד ביד ומחזיק אותנו בהתקרבות לרבי ולחסידות‪.‬‬
‫השליח שמלווה אותנו‬
‫במהלך ההתקרבות לרבי‬
‫  ‪  
,‬‬
‫ 
 ‪,‬‬
‫   ‬
‫ 
 " 
"‪
 .‬‬
‫     ‬
‫ 
  ‪:‬‬
‫  
 

‫   ‬
‫" 
" " " 
"  ‪.‬‬
‫    ‬

‫   ‬
‫ 
" '  '‬
‫  ‪ 
,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ 
 ' ‬
‫ '  
  ‪,‬‬
‫ 
   ‬
‫‪,'  ,‬‬
‫  '‪ , ...‬‬
‫ 
‪,  
,‬‬
‫   ‬
‫  
‪ ,‬‬
‫ ‪.‬‬

‫   ‬
‫    ‪.‬‬
‫  
  "‬
‫
"  ‪ .‬‬
‫ 
‪ , 
 ,‬‬
‫ 
  
‪ 
.‬‬
‫      ‪,‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ 
 ‪ ,‬‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  ‪ 
  ,‬‬
‫    ‪,‬‬
‫  
‪ ,‬‬
‫  ‪"  .‬‬
‫
"  
 ‬
‫   
 ‬
‫ 
‪.‬‬
‫ – 
  ‬
‫    ‪ ,‬‬
‫  
‪  , ,‬‬
‫   ‪...‬‬

‫‪¾´·À±¿¸Æ‬‬

‫‪KINGSTON‬‬
‫‪ÂÀº¸»º‬‬
‫~‡‰ƒ˜—‡–ƒ˜‰~‡ƒ˜‬

‫‪ɺǰ‬‬

‫½‪°´·»µ½°´·»µ‬‬

‫‪¶¸È½ɸ°¸²¸À¶³¾´Á´°È³ɺÇÁ½»¯³¶´»È‬‬

‫»‪³¾´¸»¸±»±Ç‬‬
‫¸‪»¸¶»¯»¸¶½ɺ»»´ºµÉÈdz‬‬
‫´‪É´²¸À¶³¸ºÇ²ɯĸó»´º¸È½É‬‬
‫‪ɸÇƸÁ³É´¶¸»È°¼¸Ç´²¶³‬‬
‫‪Ƚ½²¸½´º¸É´¿Æ²Å¶¸È½¸¿ÃÉ»°Æ‬‬

‫—ƒƒ‚Šƒ~Š‰’–—‡Š‰‘‬
‫‪052-666-3-770‬‬

‫‚Ž‚Š˜—Œ•ƒ‡”•‡—‰ƒŽ˜Šƒ‡‡”…• 
Ž‡‡‪…–’‰2‚–‡922‬‬

‫‪48‬‬

‫• "  ‘ “‬

É´¸°°»É´ºÇ° 
¼Èÿ¼¸ÇÀ´½³¼¸ÇƸ³³¸²°´Á»º»´³°´È¶³ɺÇÁ½» 
´¿¶¸È½´¿¸º»½´¿¯¸È¿°³¿´½¯³É°³»Èɯµ´Á°´¾´¯±°¼¸Å¸Ã½´
ɺÇÁ½¯¸³¯»³ɸɸ½¯»¯ÇȸÉ°³¯¹´É½ 

¶¸È½ɸ° 
³¾´¸»¸±ÉÁô³»±Ç»¸²¸»°²ÁÉ´ºÇ°
k³ɯ´ºÇ°´Ȳ´Æ¼º¸²¸´¯È
ÇÈ°»´ºµÉȽ½°´ÇÆ°´»´²±³¼º»Áý°´¶¸»Å³´´»Á 
´»¸È¶¸È½³¹»½¸°Ç³»È´É´»±É³´´É¯¸°Ç°²»Á 
Ƚ½²¸½´º¸ÉÇÈ°»º¸¿¸Á»´¸Ã´¸°¹»½ 

²Á´¼»´Á»¶¸È½³¹»½´¿°Ç´´¿Ç´½´¿¿´²¯¸¶¸
¾´È¶¿²´²°Ç³
Ƴ¯°²°¶É´²¸¸¿´¼È³É´¯°ÅÇ´¸

499

‘ 

¶¸È½ɸ° ɺÇÁ½»

¾´É¸Á»¼ºÀ¿º¸³° 

³ 

³½¶³´¿¸É´ºÇ°ɯÉÉ»´¿¯° 
´µ³È´²ÆÉ´»¸Á𴺸Ƚ³ 
ɰȸ²¸½É´¶ÃȽ¸Ã»¯É´ºµ»´º¸È½³´ 
¾¸¸¿Á½´¸²¸À¶¾º´É° 
¹Ç²³¹È½³°³¶»Å³³°Ç³

¼¸ÈÃÆȽÉÈÇÉ»³¿³

¾´É¸ÁɺÇÁ½»
¶¸È½ɸ°

É´ºÇ°
´¿¸É´ºÇ°ɯDZȻ´¿¿´ÅÇ° 

³¾´¸»¸±»±Ç» 

³°Ç³¶»Å³³¸³ÉȾ´ÅǸ³¸ 
¼º¸²¸³ÈÁ½»º°³±»Ã´½´ 
Ƚ½°´ÇÆ°´¿Æ²Å¶¸È½ɯ¸°²Á 

¼¸»¶¯½
¸»³º»½³º´¿¶´¸°¯

¾´É¸ÁɺÇÁ½»

¶¸È½ɸ°
´¿¸É´ºÇ°ɯDZȻ´¿¿´ÅÇ° 
³¾´¸»¸±»±Ç» 
³±»Ã´½´³°Ç³¶»Å³³¸³¸È¾´ÅǸ³¸ 
´¿Æ²Å¶¸È½ɯ¸°²Á¼º¸²¸³ÈÁ½»º° 
Ƚ½°´ÇÆ°

¸ÆÀ°´¿´¶´º¾¿¶°Ç³ 
¹½À´½»³´½ 

“ ‘  " •

50

ÈDz½³ɸ°´ÉÀ¿º³ɸ°
²ÇÁkƶŸÂÀ´¸»³¯¼¸»ÁðÇk 

°´·»µ½°´·»µ½
ƶŸ¸´»ɸ°

³¸Ã¸¿À´ÉÃŲ°¶É°¸È¸
ĦČ ĦėĤčĚ
ēĕĥĚ Ħĕč ěđĞđčĥ
ĦĞĠđĐ À đĎē ęđĕĘ

900
-Đ ěđĕĘĎ

ĦČĤđĐ ĦČ ęĕĚĕĕģĚĐ ,ĐėČĘĚč ęĕģĝđĞĐ ĦČđ
ęėĦĘđėĕč ĤĥČ Ęė đĥĞ' À Ě"ĐĚ ĥ"ďČ ģ"ė
'ĥĚĚ ĘĞđĠč đĜģďĢ ēĕĥĚ ĦČ ČĕčĐĘ
,ēĕĥĚđ ĐĘđČĎ ĕĜĕĜĞč Ħđĕē ĤĕďēĚđ
ĐčĤ ĐēĘĢĐ ĦėĤčč
À ĦđēĕĘĥĐ ĦĤĔĚĘ ĞĕĎĐĘ ĦđėĒĘ À ĤģĕĞĐđ
.'ĥĚĚ ĘĞđĠč đĜģďĢ ēĕĥĚ ĕĜĠ ĦĘčģ' 

¸²¸À¶³¾´Á´°È³ɺÇÁ½»¯³¶´»È 
¶¸È½ɸ° 

³¾´¸»±»±Ç» 

»¸¶»¯»¸¶½ɺ»»´ºµÉÈdz¸ 
É´²¸À¶³¸ºÇ²ɯĸó»´º¸È½É´ 
¸¿ÃÉ»°ÆƒɸÇƸÁ³É´¶¸»È°¼¸Ç´²¶³ 
Ƚ½²¸½´º¸É´¿Æ²Å¶¸È½
³ºÇÁ³°

¸ÈÆ°¸°ÅǵÁ»¯°Ç³
¼¸»ÁðÇÉ»¸³Æ´ÉÀ¿º³ɸ°°Ç

°¸°¯ɽǻɴÉÉ°¸È¸

É´ºÇ°¯»½¯¿· 

¶¸È½ɸ°¸²¸À¶³¾´Á´°È³ɺÇÁ½» 
ɶ»Å´½´³°´·³ÁÈ°¼ºÁ¸±³°

¾´¸»±»

ďĞđ ęĘđĞĘ ēĕĥĚĐ ĖĘĚ đĜĕčĤđ đĜĤđĚ đĜĜđďČ ĕēĕ 

³

ěđĐĕďĕĚĘĦđ ěĜčĤ
ĐĘĐĜĐĐ ęĥč
ĕģĝĜČĥĘĕđđ ģēĢĕ ğĝđĕ čĤĐ
ĐčĕĥĕĐ ĥČĤ 

ƺ¸Ç°²ÉÅ󰻸¶»¯»¸¶½´º»ÉÈdz¸ 
É´¸³»´ºµÉ´¶¸È½³¹»½¯·¸»ÈÇ´½²¯ 
ɸɸ½¯³³»´¯±³ÉÇ´È°ÉÅ󰼸¿´È¯Ç³ 
Ƚ½²¸½´º¸É³½¸»È³´

É´²À´½³É»³¿³

DAY
28=I;4I6/37/82

³¸µÇ³
³¶´·°
¯¹Ä»·°¾°­·µ·Ä¯»Å¹¯

²´Ä¹Å´¬ 
º°Å´½·Ä¸´´°»¹¯´¿·«·
¯¶´Ã½¯Å°°Á°¯·¯»¯·

´¿¸É´ºÇ° 

¯º°´·´­·¸¶½´­¯·­Ã· 
¸¶´®´¯Ä½¹·¶¬°²´·Á¯°°·½
¹½¬¸´³Â´´°Ã¿½¿Ä´»Ä¸´·²«¹ 

a
www.a-new-day.com
²À°

ɺǰ 
°´·»µ½°´·»µ½ 

¾´Á´°È³ɺÇÁ½»¯³¶´»È 
¶¸È½ɸ°¸²¸À¶³ 
³¾´¸»¸±»±Ç» 
ĸó»´º¸È½É´»¸¶»¯»¸¶½ɺ»»´ºµÉÈdz¸
ɸÇƸÁ³É´¶¸»È°¼¸Ç´²¶³É´²¸À¶³¸ºÇ²ɯ 
Ƚ½²¸½´º¸É´¿Æ²Å¶¸È½¸¿ÃÉ»°Æ

¶¸È½ɸ° ɺÇÁ½»

³¶»Å³ɺǰ 
ƒ³¾´É¸Á»¼ºÀ¿º³°
³½¶³´¿¸ÉºÇ°ɯÉÉ»´¿¯° 
´µ³È´²ÆÉ´»¸Á𴺸Ƚ³ 
ɰȸ²¸½É´¶ÃȽ¸Ã»¯É´ºµ»´º¸È½³´ 
ÆÉǽ´¾¸¸¿Á½¸²¸À¶¾º´É° 
¹Ç²³¹È½³°³¶»Å³³°Ç³

¯·¸»È¾¸ÆÀ¸²¼¸¸¶³½»È°Ç³¯²½³»È´¶´Æ¸Ã°

³°

ĐēĚĥđ ĘĕĎ ďđčė ĕĥĎĤ ĖđĦ Ě
ĐĜĚČĜĐ ĕĦėĤč ĦČ ĞĕčĐĘ ĕĜđĢ Ĥ
ĐėČĘĚč ęĕģĝđĞĐ Ęėđ ęĕėĤđĞ ,ęĕčĦ ė
ĦđĘčđĕ ĕ"ēĘ ęėĞĕĎĐč ęėėĤčĘ ČĕĐ Ħđė Ē

ĦđĜĕĕĞĚĐ ĦĢĠĐč ęėėĤďč đėĕĥĚ Đ
ĐčĤĞ čėđĤ ĦČĚ đČĥĦ ĦđėĤč ČĘĚ ČĜ Ĕ
ĐčēĤĐ ĖđĦĚ ĐĥđďģĐ ęėĦėČĘĚč ģđĝĞ Ę
Ęėč ĐēĘĢĐđ ĐėĤč ęėĕĘĞ 'Đ ĞĕĠĥ ĕ
ĘđĥėĚ Ęė ĤđčĞĘ ĒđĞđ ēė Đĕĥđ Ħ
Čđčĕ ĐĤĐĚč ģďĢ ĘČđĎ ĦČĕčč ęĎ đ
!ČđĤģĘ ĐėĒĜ ęĕĠĝđĜ ĦđĜđĕĘĎ ĦđČĚ Ğĥ Ħ 

ƒ†Š„Œ˜‰– 

…‡—Œ˜‡‡‡…‚ƒƒ—‚˜‰–ŒŠ~‚…ƒŠ—

900-‚ƒ‡Š‡€Š€–Š 

‹Šƒ‚˜~–‡~‚Šˆ‡—Œ‚Šƒ‰„˜—ƒ”–‡‚‡
˜•˜–Œ‚–ƒ”‹‡—€ƒŒ‚‹‡•˜–Œ‚ƒ‹‡‡ƒ…‡‡‚‹‡Ž‰˜ 

–—Šƒ‰„˜—ƒŒ‚Œ—~•‰ƒŽ‰ŠŒ˜ƒ…‡Š—‹‡–ƒ…ƒ 
—ŒŒ‡Œƒ‘‰‡˜˜‡‡‡Œ‚ƒ˜ƒŠ€˜‚Š 
‹‡‰‡–Œƒ‹‡~–ƒ•‹‡–‡•ƒŒ

,čĘĐ ĕģĚĞĚĚ ĘēČĚ

·´»¸È

,ěĐė ĕĝđĕ

(900 'ĚĕĎč=) ĦđĦĕĘĔĐ .Ě

¼¸¿Ã´Ä´¶

¾¸¸»·¿¸ÇÃ

³Æ¸ÃDZ´À´Ã²·´»¸È¸É´ÇÈ
www.sprint-line.co.il

052-5758196 :ĦđĜĚĒĐĘ ěđĠĘĔ

À´Ã² 

À´Ã²³¸ÇÅ´½»º

¼¸¸´Ã¸¶ 

²´Á´É´¸ÅÆ´Ç·À¿´Æ

050-3087701ƒ†Šƒ•€

sprintline1@gmail.comŠ‡‡Œ‡~˜’”14‹‡Š—ƒ–‡
…–

Ƚ½

ÜÆÈÚÇØÛÃÄÇÙ×ÇÇÉÎÛÑ
DDDDDDDDDDDDDDDDDD

¼¸¶¯ɺǰ 
¾´Á´°È³»ÈÇ´À½³É´´Å»´³ÇƸ³ɺÇÁ½»
³»´¯±³ÉÇ´È°ÉÅ󻸽»´Á³

É´¸°°»³´¿¸É´ºÇ° 
ÉÁô³»±Ç» 

³¾´¸»± 
´É´»±É³»Á²¸½´º¸ÉÇÈ°»´ºµÉȾ´ÅǸ³¸ 
¶¸È½³¹»½Ç´½²¯Æº»Èɽ»È´½³´³¯»½³
°°»°´·´³¶½È°¯·¸»È
²Á´¼»´Á»¶¸È½³¹»½´¿¸°Ç´´¿Ç´½´¿¿´²¯¸¶¸

ɸ»ÁÉÇÅ¿²°¶É´°¸È¸
²°º¿³¾´Á´°È³ɺÇÁ½¸Ç°¶» 

¶¸È½ɸ°

°»°ÇƽÉ´ºÇ°DZȻ´¿¿³
¾´¸»¸±ÉÀò³»±Ç» 

³ 

·³»°´¿¶´ÇɯÉ´¸¶³»´É´¸¶»´º¸È½³ 
³¿´½¯´³¸¸Ã¸ÅÉ´ÇÈÆɳ´»´ºÈ¸²¸À¶ 
É´»±É³»Á¼ÀÇû³Ç³½°´ºµÉ´³½¸½É 
³½¸»È³³»´¯±°´¿¶¸È½´¿º»½

¾´È¶¿»²¿Á½¼¶¿½°Ç³
³°¸È¸³ȯÇ
²Á´¼»´Á»¶¸È½³¹»½´¿¸°Ç´´¿Ç´½´¿¿´²¯¸¶¸

³²´³¸Ç´¯²°¶É´²À´½ 
¸²¸À¶³¾´Á´°È³ɯ¼¸ºÇ°½ 
³»´¯±³ÉÇ´È°ÉÅó» 

¶¸È½ɸ°
¾´¸»±»¼ºÁ¸±³»±Ç» 

³

É´¶¸»È³ÉÇ·½»´Á¸±³´´¶¸»Å³´´»Á
Ƚ½²¸½´º¸É½³½È²¯ÆºÉ´»±É³ 
$¸É½²Á$¸É½²Á$¸É½²Á
²Á´¼»´Á»¶¸È½³¹»½´¿¸°Ç´´¿Ç´½´¿¿´²¯¸¶¸

É´ºÇ°¯»½¯¿· 

¶¸È½ɸ°¸²¸À¶³¾´Á´°È³ɺÇÁ½» 
ɶ»Å´½´³°´·³ÁÈ°¼ºÁ¸±³°

¾´¸»±» 

³ 
ƺ¸Ç°²ÉÅ󰻸¶»¯»¸¶½´º»ÉÈdz¸ 
É´¸³»´ºµÉ´¶¸È½³¹»½¯·¸»ÈÇ´½²¯ 
ɸɸ½¯³³»´¯±³ÉÇ´È°ÉÅ󰼸¿´È¯Ç³ 
Ƚ½²¸½´º¸É³½¸»È³´

¯¿³º¸¿´¸

ÄÇÃǵÁ»¯

¸²¸»°²ÁÉ´ºÇ°
‹‡•’ƒ~…˜ƒƒŒ 
³»´¯±³ÉÇ´È°ÉÅ󻸽»´Á³¾´Á´°È³¸ºÇ´Áɯɺǰ½
¶¸È½³¹»½¸°Ç³ɯǴ³ɯÆÇÈ´»¶º¯»»¼¸¸Æ½³¸²°¶³¾´Á´°È³ 
Ƚ½»Á´Ã°´¿Æ²Å¶¸È½ɯ¯¸°³»¼ºÉ»º¸°Çȯ»º´ÈÁ
É´°Éº³´¼¸Ç´²½³»º°¶¸È½´³»´¯±¸¿¸¸¿Á°É´¸¶³ɯǸ²¶³»¯»Ã¿¾Ã´¯°¶¸»Å½´ 
´µ³²´Æ¿°¼¸Ç´²¶´¸³¸É´¶¸»È³ɲ´°Á°¼¸·Çó»ºÈ¸°Ç³ɯǴ³º 

´¿Æ²Å¶¸È½¸¿ÃÉ»°Æ»¹¸»´½³µ²Å¸º 
¶¸È½³É´½¸»¯¸°³»ɸÇƸÁ³´³²¸¶¸³É´¶¸»È°³¶»Å³ɺǰ° 
²Á´¼»´Á»¶¸È½³¹»½´¿¸°Ç´´¿Ç´½´¿¿´²¯¸¶¸
±¸¿ÁÆÇ´¯¸¿È°Ç³
²°¶ɸ°»³¿½ 

»±À¼¶¿½°Ç³ 
É´²³¸¸¿¸¿Á»µºÇ½É´»¸Áû³¿½

¸É¸½¯Ç¿°¯°Ç³
¼¸¿±³ÉÈÇ»³¿½

É´²À´½³Ç´¸³»¸³Æ³°Çĸ°´ÆÈdz¸°Ç³

³k¸»ÅdzÈ·¸´´¯°´¸»²°¶É´²À´½

É´ºÇ°¯»½¯¿·
¸²¸À¶³¾´Á´°È³ɺÇÁ½»
¶¸È½ɸ° 

³¾´¸»±»
»¸¶»¯»¸¶½´º»ÉȾ´ÅǸ³¸ 
¸Ç°²ÉÅó°

¯·¸»È¶¸È½³¹»½Ç´½²¯Æº 
ÉÇ´È°ÉÅ󰼸¿´È¯Ç³½É´¸³»´ºµÉ´
Ƚ½²¸½´º¸É³½¸»È³´ɸɸ½¯³³»´¯±³

³ºÇ°°

É´²À´½³É»³¿³
²Á´¼»´Á»¶¸È½³¹»½´¿¸°Ç´´¿Ç´½´¿¿´²¯¸¶¸

¸²°¶³¹´¿¸¶³ɲÁ´
Ƴ¯°¶´±¯»È³²´À¸½ 

¾´¸»±ɯÇÆ» 

³ 
³»´¯±³ÉÇ´È°ÉÅ󻸽»´Á³¾´Á´°È³»È 
É´¸°°»³´¿¸É´ºÇ°ɯ³µ°´¿¯¼¸Ç±È½¶¸È½ɸ° 
ɴǸÀ½°Çȯ¯»Ã¿³¼¸°É´º³É´´Å´ɺÇÁ½³¸Ç°¶» 
´¸¶¸ÈÈ¿¯Ç´°¸Å»¼¸È¸±½Á´°È¸Ç¶¯Á´°È³»´²± 
ɸ²¸À¶É´¸¶Ǹ²¶½³¾´¸»±°´·»º°È´²±´¯»½¾´¸»± 
¶¸È½¸¿ÃÉ»°Æ³ÇÉ´¿È³²¸¶¸³É´¶¸»È°´ɸ°° 
´ºµÉȽ½²¸½´º¸É´»¸¶»¯»¸¶½´»ºÉȾ´ÅǸ³¸ 
´¿¶¸È½´¿º»½»È³½¸»È³É´»±É³³»ÁÇÈ°»

‫ב“ה‬

‫‪¼¸¶´·¸°¸½²Æ‬‬

‫‪³Ç´É¸Ç½´È»³»¸°´½³¶´·¸°³É´¿º´À‬‬

‫לצוות היקר של עיתון ”בית משיח“‬

‫ברכת עלו והצליחו‬
‫לרגל צאת גליון מס‘ ‪900‬‬
‫של העיתון החשוב‬

‫ויה“ר שבזכות חיזוק הציפייה לביאת הגואל‬
‫נזכה בקרוב כולנו לגאולה שלמה בב“א‪.‬‬
‫צוות דפוסים‬
‫ירוחם ורבקה אסטריכר‬

‫‪ɺǰ‬‬

‫½‪°´·»µ‬‬
‫½‪°´·»µ‬‬

‫עיצוב מיתוג אסטרטגיה פרסום יח“צ קד“מ שיווק‬

‫‪¸²¸À¶³¾´Á´°È³ɺÇÁ½»³¶´»È‬‬

‫‪¶¸È½ɸ°‬‬

‫»‪³¾´¸»¸±»±Ç‬‬
‫¸‪»¸¶»¯»¸¶½ɺ»»´ºµÉÈdz‬‬
‫´‪É´²¸À¶³¸ºÇ²ɯĸó»´º¸È½É‬‬
‫‪pɸÇƸÁ³É´¶¸»È°¼¸Ç´²¶³‬‬
‫‪´¿Æ²Å¶¸È½¸¿ÃÉ»°Æ‬‬
‫‪Ƚ½²¸½´º¸É‬‬

‫Šƒƒ‚”Š‡…ƒ‬

‫ŠŒ–‰˜—ƒƒ‡˜Œ—‡…‬
‫–‰ƒ˜Š‡ƒ˜Š–€Š‚ƒ’˜‬

‫€‡Š‡ƒ‚‪900‬‬

‫½‪¼¸¶¸´´Ç½´¼¸ÇÈÆÉ‬‬
‫‪¼¸È´Á¸½²Æ°ÆǼ¸¶´·¸°³»º‬‬

‫·»‬

‫‚Œ—‡‰ƒŒ—‡‰‹‚…—ƒ‡‹‬
‫ƒ•–ƒŒŒ—˜„‰ƒŠ—–‡˜ƒŽ‰‹‬
‫Š‚˜€Šƒ˜ƒ—ŠŒ—‡…”•Žƒ‬

‫’Š~’ƒ ‪0528-550-770‬‬

Ǹ¯½ÆÀ¸²
a DVDa´¯²¸´a¾·¸»ÆÉa¼»Åa

³½È¿¼Á·¿¸Ç»Æ 

¾´É¸Á³¸ºÇ´Á»´¿É´ºÇ° 
¶¸È½ɸ°¸¯Ç´Æ¸Ã»¯´ 

ɯŴ³ɯ¼¸±±´¶³ 

³¾´¸»¸±
¸°Ç³¸¶´»È¸Ã»¯»´
¸½»´Á³¼¸¶´»È³À´¿¸º»¼¸À¿ºÉ½³ 
¼º¸²¸³ÈÁ½°³¶»Å³´³ºÇ°´¯È 

*‹‡Ž—–ƒ‡Ž*‹‡ƒ–‡~ƒ˜ƒ’ƒ…˜‡‡…Ž‚*

Dz¶®®¹Dz¸Å®

´¶Æ»Ƕ® 
¶»¹²¿±¼²¿²®Æ¹ 
º¸Ç´»Æ®º¸Ç­´»Æ 
¼²¶¹¶¯¹º¸¿¶¯±º¿ 

± 

É´¶½È°É´¯Çɳ» 

±Æ²°Ä±º¸Ç°²®¿®¹¶´²Æ¿²²´¶¹Ã±²²¹¿ 

a¼¸·Çû 

¼¸·Çû

˜ƒŽƒ–…~‚‹‡Ž—‚ˆŠ‚Œ
‚Šƒ€‚‚‰’Œ‚Œ•Š…˜ƒ‡‚ŠƒŽ‡‰„ 
ŠŠ‰ƒ˜‡…‚‚–‡„ŠŠƒ…
…‡—Œ˜‡ 
ƒ˜‡— 
‹‡‡ƒ~–‹‡Ž‡‡’Œ•‚—ƒŠ—
–ƒ‡”˜~
…‡—Œ˜‡ 
Š‡ƒ‚ 
Œ„‚‹Š€ƒ…–˜‚—‹‡~–ƒ•‚
˜‡ƒƒ…Ž‚˜‡˜ƒ‰‡~‚~‡–•˜‡ƒƒ…Š~ 
‹Šƒ‚ƒ“–~‚‡…–‹‡‡‡…‹‡˜‡’Š~

ɴø»¯½É´ºÇ° 

…Œ—˜ƒ~Œ—˜˜‰–
–—Œ‚˜ƒƒ”ƒ–~—‚Š‡—

È¿¯ɯÉ´ºµ»´º¸È½ÉÈdz¸ 

¼¸Ç¯´½³¼¸¸É´²¸À¶¼¸¿ºÉ° 
¶¸È½³¹»½Ç´½²¯ÉÇ´ÉÇ´¯°

WWW.DISKMEIR.CO.IL

¸²¸À¶³¾´Á´°È³ɺÇÁ½» 
ɱ¸±¶»±Ç» ¶¸È½ɸ° 

³¾´¸»± 
¾´°·¸À²´²

¼µ¸½ Creative 

½°Ã´«·¶·´®´¼²ù± 
¸´´²¬¸½¿·Ä¯²¹Ä·
‚‡Œ˜ƒ•’‚ ƒ”‡Šƒ‡ƒ† ‹ƒ–’ƒ‚‡€†–†~ 

HWYPKFW%LRFNQHTRa03-6225752•’*03-9601622 

´±±¶É´´±¸¸¶  

  
 

 
- 

16:17 17:14 17:35 16:20 16:30 16:11  
17:25 18:19 18:34 17:27 17:28 17:20  

 , 

 " 

16:49 8:42 6:00 

16:50 9:05 6:30 - 

 , 

 " 

16:50 8:41 5:59 

16:51 9:04 6:29 - 

 : ' 
- 

 : 
 

" " : 

 
 : ' 
- 
 : 
 
 
" " :  

 ,  

 , 

 " 

16:48 8:43 6:02 

16:47 9:05 6:32 - 

 : ' 
- 

 : 
 

" " :  

,  

 ,
 

- 

 : ' 
 : 
 

 
" " : 

- 
 
 : '
  : 
 
" " : 

 " 

16:49 8:43 6:01 

16:48 9:05 6:31 - 

 : ' 
- 

 : 
 

" " : 

 " 

16:46 8:44 6:04 

16:45 9:06 6:34 - 

 
 

" 

16:51 15:43
11:51 11:24 8:41 5:58 
17:52 16:46
13:05 12:39 10:03 7:27 -

 " 

16:47 8:44 6:03 

16:46 9:06 6:33 - 

 : ' 

-
 

 : " " : 

“ ‘  " •

58

‫שורשי החסד | הנגיד החסידי הגדול הרב שלו בער דריזי‪ ,‬מדבר לרא‬

‫‪60‬‬

‫• "  ‘ “‬

‫חסד‬

‫שונה בראיו גלוי לב ל'בית משיח' על קורות חייו הסוערי‬

‫לו‬
‫וְ ָש ֹ‬
‫ראיין‪ :‬אברהם רייניץ | תמונות ראיון‪ :‬לוי ליברוב ‪.‬‬

‫'לא ידעתי במה אבא עוסק‪ ,‬אך תמיד חשתי את הפחד ששרר‬
‫בבית מכל נקישת דלת'‪ ...‬הנגיד החסידי הרב שלום בער דריזין‪,‬‬
‫שתורם מהונו למוסדות חב"ד ולשלוחים מיליוני דולרים בשנה)!(‬
‫בשיחה מרגשת ל'בית משיח' חוזר אל ימי העוני בהם משפחתו‬
‫רעבו ללחם; הילדות בצל אביו ‪ -‬המשפיע הנודע הרה"ח ר'‬
‫אברהם מאיור; חיי המסירות נפש והמעצר של הנ‪.‬ק‪.‬וו‪.‬ד‪.‬‬
‫בדרכו להאכיל חסיד בודד; המגורים במחנה הפליטים בצריף‬
‫עם הרבנית חנה ע"ה; ההצעה של המוסד הישראלי שיתגיייס‬
‫לשורותיו והתגובה של הרבי; היחס המיוחד מהרבי מלך המשיח‬
‫בימי בחרותו והברכה האחת והיחידה שהכפילה את הונו אלפי‬
‫מונים • הנגיד החסידי הגדול‪ ,‬שובר שתיקה בראיון מקיף וחסר‬
‫תקדים לגליון ה‪ 900-‬של 'בית משיח' • ֶח ֶסד וְ ָשלוֹ נָ ָשק ּו‬
‫  ‘ ‪• 900‬‬

‫‪61‬‬

‫חיים חסידיים‬

‫ב‬

‫ 
 
‪,‬‬
‫ 
 
‬
‫  ‪,‬‬
‫ 
 ‬
‫  
 ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫" ' 
 ‪.‬‬
‫– ‪ ,‬‬
‫ 
 
‪,‬‬
‫   ‬
‫ ‪  
,‬‬
‫‪ "   .‬‬
‫‪  
,‬‬
‫ 
  " ‬
‫   
;‬
‫  
 
‬
‫   

"‬
‫ 
 
–‪"  
,‬‬
‫ " 
  

‫  
 ‬
‫ 
  
‪ ,  .‬‬
‫   ‪,‬‬
‫     

‫ ‪   ,‬‬
‫ 
!‬
‫ –‪" 900‬‬
‫
"   ' ‬
‫  
‪ ,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫  
 
 ‪,‬‬
‫   

‫ ‪.  ,‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ 
 ‪ ,‬‬
‫   

 ‬
‫   ‪ ,‬‬
‫ 
 
 ‬
‫ – ‬
‫ 
‪.‬‬

‫בצל רדיפות הנ‪.‬ק‪.‬וו‪.‬ד‪.‬‬
‫    '‬
‫  ‪'
" ,‬‬
‫ )(‪ ,‬‬
‫    ‬
‫  ‪ .‬‬
‫‪   ' ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫   ‪
 ,‬‬
‫  
  ‬
‫ ‪  
.‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫ ‪  
,‬‬

‫‪62‬‬

‫• "  ‘ “‬

‫ ‪.‬‬
‫  " ‬
‫ 
 '  
‪ ,‬‬
‫     ‬
‫ ‪ ' .  ,....‬‬
‫     ‬
‫   ‪ 
 ,‬‬
‫   ‪:‬‬
‫"   ‪ ,‬‬
‫  ‪ .‬‬
‫   ‪. ,‬‬
‫    

‫ ‪– .‬‬
‫  –
‪ ,‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ 
 ‪ ,‬‬
‫   
‪. ,‬‬
‫   ‪,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫"  
 ‬
‫ ‪.   ....‬‬
‫   ‪,‬‬
‫ 
 
 ‪ .‬‬
‫ 
 
‪'  ,‬‬
‫  ‪ . ,‬‬
‫  ‪,‬‬
‫ 

  ‬
‫
‪ . 
 .‬‬
‫ ' 
' – ‪,‬‬
‫   
 
‪ ,‬‬
‫  
 ‪ .‬‬
‫   ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ ‪ 
 ....‬‬
‫  ‪  ...‬‬
‫ ‪ ,‬‬
‫  ‬
‫"   ‪ .‬‬
‫ "!   ‬
‫ 
‪ 
   ,‬‬
‫‪...‬‬
‫"   ‪....‬‬
‫" "  ‪ ,‬‬
‫ 
‪  ,‬‬
‫ ‪ 
 ,‬‬
‫ ‪  
 ,‬‬
‫ 
 ‪  .‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫"  
 ‬
‫ 
‪,
  ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫  – ‪ ,‬‬

‫ 
‪  ,‬‬
‫    ‪ .....‬‬
‫‪  
 ,‬‬
‫ 
 '‪ ,‬‬
‫ 
 "
' ‬
‫‪.‬‬
‫" 
 ‪ 
 ,‬‬
‫ ‪  
 
,‬‬
‫ 
‪ 
 
.‬‬
‫  ‪ 
 ,‬‬
‫   
‬
‫ ‪ 
  .‬‬
‫    ‬
‫ 
‪   .‬‬
‫  
 ‬
‫ ‪  
  .‬‬
‫‪ 
,   ,‬‬
‫  
 ‪ .‬‬
‫ 
  ‬
‫ 
 ‪ 
 ,‬‬
‫ ‪.   ,‬‬
‫"   ‬
‫  ‪ .‬‬
‫  "
' ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ 
‪ 5–4  .‬‬
‫ ‪ – 
.‬‬
‫ '  ‪."  
,‬‬

‫ילדות של עוני ומחסור‪,‬‬
‫לצד נתינה ללא גבולות‬
‫  
‪ 
 ,‬‬
‫  ‪.  400 .‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫ 
 ‪, 
 .‬‬
‫   

‫    
‪.‬‬
‫ ' ‪ " :‬‬
‫  ‪ ,....‬‬
‫– ‪   :‬‬
‫  
‪ 
 .‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫" – ‪  
,‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ ‪ 
 .‬‬
‫ 
 
‬
‫  ‪ 
.‬‬
‫   
‪,‬‬
‫  
 ‬
‫    ‪.‬‬
‫ 
 ‪  
,‬‬

( )   
' " .   

 
 , 
 
 , 
,
'
' 
.    

  , " 
 .  

 
, 
 
 
  . 
 
'  ,  
,   . 
  
.   , 

63

• 900 ‘   

 
 

 . 
   
  
, 
   
   

, 
.   
,   
.   
,    

   
   ' 
'
.   
  

,' 
'  . 


   

,   , 

 .  
 : ,    

 ,  
 
 
 , 
- ' ,  
   .'
...   

   " 
  , 
    . 

  , 
  

 
    
 .  
,    
 , 
 
   
."... 
 

,  
,  
 

  ,  '  

  .  

  , 
  
 ,   
 
 
 '    . 
     

  , 
.   
  

 , 
,....   
 
 
  
    

'
"  . 
  

 ' 

.  
 , ' , 
, 
   
  
 
   
" :  
,  ,"  
 
  
.  
 , 
 , 
 
: 
,  
 
"
,   . '
. 
  

‫חיים חסידיים‬

‫ 
 
‪  ,‬‬
‫  ‪ ? :  ,‬‬
‫  ?‬
‫  ‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ ‪:   ,‬‬
‫  ! ‬
‫ ‪ , 
 :‬‬
‫ ‪.   ,‬‬
‫"   ‪,‬‬
‫    ‬
‫ ‪. 
,‬‬
‫ 
 
 ' ‪.‬‬
‫ ‪, 
  ,‬‬
‫    ‬
‫ 
   ‪ ,‬‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫" 
   ‬
‫ ‪ .  ' ,‬‬
‫ 
 

 ‬
‫ ‪, 
  .‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫– ‪,   .‬‬
‫ 
 ‪...‬‬
‫" '   ‪ ,‬‬
‫ '' 
 ‬
‫  ‪ .‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫ 
 ‪ .‬‬
‫   ' ‪,‬‬
‫ 
 ‪'  :‬‬
‫    ‪,‬‬
‫   ‬
‫ 
 
  ‬
‫ 
 ' ‪ 
 ,  .‬‬
‫ '  ‪  ,‬‬
‫ ‪   
.‬‬
‫' ‪    ,‬‬
‫  
‪   .‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫‪ – 
 ,
 ,‬‬
‫‪ 
   .‬‬
‫ 
 ‪.   .‬‬
‫   ‪ ,' ,‬‬
‫ 

 ‬
‫ ‪."...‬‬

‫מעצר בידי הנ‪.‬ק‪.‬וו‪.‬ד‪ .‬בדרך‬
‫להעברת אוכל לחסיד בודד‬
‫'  
  ‬
‫ ‪ '
"  ,‬‬
‫ 
 
‪ ,‬‬

‫‪64‬‬

‫• "  ‘ “‬

‫חסד של אמת‬
‫במהלך המלחמה‬

‫" ' 
  

‫ ‪   , ' ,‬‬
‫  
‪. ' ,‬‬
‫"'  
 
‪,‬‬
‫  "‪ .‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫  ' ‬
‫ 
 ‪  .‬‬
‫ ‪, 
  .‬‬
‫    '‬
‫‪   :  ,‬‬
‫ ‪ 
   ,‬‬
‫ ‪ .  ,‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ ‪. 
 – 
,‬‬
‫"   ‪ .‬‬
‫ 
 
  
‪.‬‬
‫    

‫‪   ,‬‬
‫    –‬
‫'‪ 
  ,‬‬
‫‪. 
 
  ,‬‬
‫"   
‪,‬‬
‫ 
 ‪  .‬‬
‫‪ 
  
 ,‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫ 
   ‬
‫ 
‪... 
  ,‬‬
‫ 
 ' ' ‪ : ,‬‬
‫ ‪, ...   ,‬‬
‫ 
 "‪.‬‬

‫" – "‪'  ,‬‬
‫ ‪   
" ,‬‬
‫ ‪.'   ,‬‬
‫   
 " ‬
‫  
 " ‬
‫ 
 –"‪.‬‬
‫ 
–  ' ‬
‫    
‪,‬‬
‫  
 ‬
‫  ‬
‫ 
‪  ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫" 
  "
'‬
‫' 
 ‪  ,‬‬
‫ 
‪ 
  . ,‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫  ‪ 
 ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  
 "‪ .‬‬
‫  
  
‬
‫  ‬
‫‪  
,  .‬‬
‫  ‪  

,‬‬
‫ ‪.  ,‬‬
‫"  
‪  ,‬‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫‪,  .‬‬
‫   ‪,‬‬
‫ 
 ‪ -‬‬
‫‪,    .‬‬
‫   ‬
‫  ‪ 
.‬‬
‫   
 

‫ ‪.‬‬
‫" 
 ‪ ,‬‬
‫ 
 
–‪  ,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫ 
‪ 
 ,‬‬
‫    ‬
‫‪."...  
 
 ,‬‬

‫הבריחה ממוסקבה‪,‬‬
‫בעזרת השוטר היהודי‬
‫ "  ‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ ‪ ,  .‬‬
‫ 

"  

‫ ‪. 
 
,‬‬
‫ 
  

‫ 
"   ‪.‬‬
‫'  "  ‬
‫  "‪...‬‬
‫   '‬
‫ ‪:‬‬
‫" 
  ‬
‫ ‪ 
 .‬‬
‫ ‪ ,  ,‬‬
‫
   

‫ " 
 ‪.‬‬
‫    
 ‬
‫  ‪ .‬‬
‫   ‪,‬‬
‫ 
  ‪ 
 .‬‬
‫   
 ‪,‬‬
‫  
‪.‬‬
‫"    ‬
‫  ‪   ,‬‬
‫  
‪  ,‬‬
‫  
  ‬
‫ 
 ‪ , .‬‬
‫  
‪  ,‬‬
‫  ‪ 
 .‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫"   ‪,‬‬
‫ 
  ‪ 
,‬‬
‫   ‬
‫'‪ 
  
,‬‬
‫   ‪ .....‬‬
‫  ‪ :‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  ‪ 
,‬‬
‫ ‪ ,‬‬
‫ ‪  
 ,‬‬
‫ ‪  
 .‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫ 
"‪.‬‬

‫ר' אהרן יוסף‪ :‬בוא לישון‬
‫בבית הקברות בלילה‪...‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ –‪   16‬‬
‫ ‪ 
 .‬‬
‫  ‪  ....‬‬
‫ 
‪    ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫  "
'‬
‫ ‪ ' ,‬‬
‫)( 
‪ .‬‬

‫" ' 
  
" 
 "‬

‫  
‪  ,‬‬
‫‪   ,‬‬
‫   ‪' .‬‬
‫   
‬
‫  ‪'
"  :‬‬
‫ 
 ‪, ' ,‬‬
‫'  ‪ ' ,‬‬
‫ ) (‪ ' ,‬‬
‫)(‪ ' ,‬‬
‫)(‪ 
' , ' ,‬‬
‫ ‪,
 ' ,‬‬
‫'  ' 
 ‪.‬‬
‫   '‬
‫  ‪ 
 ,‬‬
‫‪.‬‬
‫ 
  ‬
‫ 

" ‬
‫  ‪ ,‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ "‪ ' .‬‬
‫ ‪,  ,‬‬
‫  ''  –‬
‫ ‪.‬‬
‫ '   ‪ ,‬‬
‫  
–  ‪ ,‬‬
‫   '  ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫  ‪  ,‬‬

‫  ‪:‬‬
‫" 
 '  ‪,‬‬
‫  
  ‪,‬‬
‫  ‪ 
 '  ,‬‬
‫  ‪   .‬‬
‫ 
 ‪ – – ,‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫   ‬
‫‪...  ,‬‬
‫"    
‬
‫   ‪,‬‬
‫    ‬
‫ 
‪ 
 
 ,‬‬
‫ 
‪,   ,‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫ 
‪  ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫"   ‪,‬‬
‫ 
  ‪.‬‬
‫ 
  ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  ‪ 
.‬‬
‫  
  ‪,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ 

"  ‪.‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ ‪."...‬‬

‫  ‘ ‪• 900‬‬

‫‪65‬‬

‫חיים חסידיים‬

‫" ' 
  ' ' 

" 
‪ 


,‬‬

‫חקירה בדרך ליציאה‪,‬‬
‫והנסיעה עם הרבנית חנה‬
‫ 
 
 ‬
‫ ‪  
,‬‬
‫ 
  ‬
‫ ‪   .‬‬
‫ 
‪ ,‬‬
‫   ‬
‫    ‪.‬‬
‫' ‪ 
 
,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫   –‪ .‬‬
‫   ‬
‫   ‪ ,‬‬
‫ 
  ‬
‫   
 ‬
‫ ‪.‬‬
‫  '  ‪,‬‬
‫ ‪  .‬‬
‫   ‪,‬‬
‫   ‪'  ,‬‬
‫ ‪:‬‬
‫"   ‪,‬‬
‫   ‬
‫ 
‪  .‬‬
‫ 
‪.  
 ,‬‬
‫ ‪  
 ,‬‬
‫ ‪ 
   ,‬‬
‫  ‪ ' ... ....‬‬
‫‪ ,  ,‬‬
‫ 
‪
   ,‬‬
‫  ‪, ...‬‬
‫ 
 ‪   ,‬‬

‫‪66‬‬

‫• "  ‘ “‬

‫ ‪.‬‬
‫" ‪ ,‬‬
‫ ‪. 
 
,‬‬
‫    ‬
‫ 
 ‪ . ....‬‬
‫‪ ,   
:‬‬
‫   
‪.‬‬
‫    
‪,‬‬
‫  
‪ .‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ 
   ‪.‬‬
‫"   ‪,‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫ ‪,  
 .‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫  
‪  .‬‬
‫  
‪  ,‬‬
‫   ‬
‫ 
 
‪. , .‬‬
‫ 
 ‪ 
 ,‬‬
‫‪   ,‬‬
‫ ‪.  ,‬‬
‫"  
– ‪ ,‬‬
‫ 
 "‪ .‬‬
‫ 
  ‪  ....‬‬
‫ ‪  .‬‬
‫ ‪ '  ,‬‬
‫'    ‬
‫   ‬
‫ ‪.‬‬
‫"  ‪  ,‬‬
‫ 
"‪ 
 ,‬‬

‫ 
 ‬
‫‪ 
   
.‬‬
‫ ""‪  ,‬‬
‫  
 
 ‬
‫ ‪.‬‬
‫"   ‬
‫ 
"‪ 
 
 .  ,‬‬
‫   
‬
‫ ‪  .  ,‬‬
‫ 
  ‬
‫‪
   ,‬‬
‫‪ ,   ,‬‬
‫''   
‪...‬‬
‫ ‪, ,‬‬
‫  ‪ 
 .‬‬
‫‪  
  ,‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫   
‪  ...‬‬
‫    ‪.‬‬
‫
 ‪... 
 ,‬‬
‫"    ‪,‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ ‪,  .‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫‪ 
 
 ,‬‬
‫ "‪.‬‬

‫ההצעה להתגייס‬
‫למוסד הישראלי‪,‬‬
‫וההתעניינות הרבי בקורס‬
‫  '  ‬
‫ 
 ‪ ,‬‬
‫ 
  ‪,‬‬
‫   "
‪.‬‬
‫  
 ‬
‫ 
 
‪ ' ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ 
  
‪ ,‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫   ‬
‫ ‪  ' .‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫   
‪,‬‬
‫ 
–  
‪ 
 
.‬‬
‫ 
‪ ,  ,‬‬
‫ 
 
‪.‬‬
‫    
"‪,‬‬
‫  "
 ‪.‬‬
‫ 
   ‬
‫  –‪ 
 .‬‬

‫" ' 
  
 


‫ '   ‪,‬‬
‫     ‪,‬‬
‫   ‪,‬‬
‫   ‬
‫ ‪   
" .‬‬
‫ ‪ ,"   ,‬‬
‫' ‪ 
 " ,‬‬
‫‪."  ,‬‬
‫"  
‪ ,‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ 
 ‪  .‬‬
‫   
‪,‬‬
‫   ‬
‫  ‪  .‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ ‪. 
  ,‬‬
‫" 
 
 
‬
‫ 
  ‪ ,‬‬
‫   ‬
‫ ‪.   ,‬‬
‫   –‪ ,‬‬
‫ 
‪ ,‬‬
‫ ‪  :‬‬
‫ 
 ‬

‫  
‪   ...‬‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫ ' 
'‪  ,‬‬
‫ ' 
'‪.‬‬
‫" 
 ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫‪:  ,‬‬
‫   ' 
'‪,‬‬
‫   ‪...‬‬
‫    –‪,‬‬
‫  ‪ 
 ,‬‬
‫   "‪.‬‬

‫ברכה אחת ויחידה‬
‫בענייני עסקים‬
‫   '‬
‫ 
  

‫ ‪ 
 ,‬‬
‫ 
 ‪  .‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫ 
   ‪,‬‬
‫  
 ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫
‪.‬‬

‫  
‪ ' ,‬‬
‫‪ ,  
,‬‬
‫ ‪ , 
 :‬‬
‫   
 ‬
‫ ‪. 
  ,‬‬
‫   ‬
‫ 
‪ 
 " :‬‬
‫    

‪.‬‬
‫   ‪,‬‬
‫   –‪24‬‬
‫ ‪   , .‬‬
‫  
 –‪30‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫‪   ,‬‬
‫‪ 
 ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫"  ‪ ,‬‬
‫ ‪,   -‬‬
‫  
'‪   .‬‬
‫   ‬
‫   
 ‪,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫ ‪ 
   ,‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫   ‪  .‬‬
‫  
  
– ‬
‫  ‘ ‪• 900‬‬

‫‪67‬‬

‫חיים חסידיים‬

‫   – ‪ ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫"  
‬
‫   ‪.‬‬
‫    ‪.‬‬
‫ 
 ‪. 1,300‬‬
‫ ‪300 
 ,‬‬
‫‪ ,   ...‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫  
   ‬
‫ 
‪ ,  ...‬‬
‫  
 
‪ :‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫ ‪.‬‬

‫התרומה ל'מחנה ישראל'‪,‬‬
‫ולידת הנכדים התאומים‬

‫‪  

: . 
  
 
  
 ' " :‬‬

‫ 
‪ 
   ,‬‬
‫ 
 ‪ ' ,‬‬
‫     ‬
‫  ‪ ' " .‬‬
‫ 
  "‪  
,‬‬
‫    ‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫  ‪ 
'  ,‬‬
‫  
'"‪.‬‬
‫  
‪,‬‬
‫ 
 '  ‪.‬‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫   ‪,‬‬
‫    ‬
‫ ‪ ,  .‬‬
‫
  ‪ 
 ,‬‬
‫  
‬
‫  
‪.‬‬

‫
  ‪, .‬‬
‫  ‪,‬‬
‫    ‬
‫   ‪ .‬‬
‫ 
  ‪ ...‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫‪... 
 ,‬‬
‫  
– ‪ ,‬‬

‫‪68‬‬

‫• "  ‘ “‬

‫הרבי‪ :‬למכור את המניות‪,‬‬
‫ולא להתעסק בזה עוד‪.‬‬
‫   ‬
‫  ‪ '  ,‬‬
‫‪  
  
" :‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫ ‪  
 ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫  ‪  ,‬‬

‫ " ' ‬
‫ 
 ‬
‫   ‬
‫ ‪," 
"  ,‬‬
‫  
 

‫  
‪ .‬‬
‫ 
‪' ,"  
,‬‬
‫   ' ‬
‫ ' 
  ‪,‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ 
 
  ‬
‫ 
   ‬
‫ 
‪ ""  ,‬‬
‫‪   ,‬‬
‫
  
‪  ,‬‬
‫ ‪."  
" ,‬‬
‫ ‪ '   ,‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫"   ‬
‫!‬
‫ 
 
  ‬
‫ 
  ‪' ,‬‬
‫ ‪  
  ,‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫ ‪ !? : ,‬‬
‫    ‬
‫‪! 
:  ,‬‬

‫כשרואים את הבחורים‬
‫ רואים 'יחי'!‬‫   ‪,‬‬
‫ ' 
' 
  ‪.‬‬

,  
 
  
,  ,  

  :  
.   
 '    
."
 
, 
  " 
  
   . 
 ,"
 
"
 . "
  
  
! 
  "
–   -   
   .
.  , 
 .  
  

 
  

  
"!' 
' -   

69

• 900 ‘   

, 
 "
 
,   

 , , !
 

 , 
 
.   
.   
   
 
   ,
 .   

, "  

'    
 ,   
  
 
  .  
!   ,  
 , ' 
" 
 ,  
, 
  
  
.   
770  ,   
, . 
 
 .770–  

 
  ' 
. 
 
   
, 
  

,  ,  
     

   ; 
. 
 ,  
  
  , 
,  
" . 
, . ,"  
  , 
  
 ,  
. 
 ,  
    ' 
   

  
 
  ,
 '  - 
 
: 
 

Š’Ž„ƒ–‡‡†—†–‚‹‡•ƒ†–‡‚–ƒ•Œ

‹‡•ƒ†–‡Š–ƒ•Œ‚

´Å½¸¯´´Æµ¸¶
´¿»¯¸³³¶½È 
¼¸»´¶¸¯³´É´ºÇ°³°·¸½ɯDZȻ
¶¸È½ɸ°ɺÇÁ½» 
³¾´¸»¸±ÉÁô³»ºÇ» 

°´·»µ½°´·»µ½ 
³»´¯±³ÉÇ´È°ɯ³½Ç°ĸó»´º¸È½³ 
ɸɸ½¯³³»´¯±»²Á¼´Æ½»º°»¯´±³´ 
Ƚ½²¸½´º¸É 
²¸¸¿»·ɽ¯ÉÃÈÆÇ°¸¿°¸¿À 
²¸¸¿»·ÁÆÇÆɽ´Æ·¸°½³ ¶Ç³»´¯±¼¸»È´Ç¸¸¿À

…‡—Œ˜‡ƒ˜‡Š
‹Šƒƒ“–~‡–‚‡…ƒŠ—Šƒ
ƒ‡Š‡€˜~”ƒ‚Š€–Š‹‰˜~˜‰–ŒŠ’˜–… 
‚Šƒ~€‚˜–ƒ—˜~“‡’‚Šƒ‰‡—Œ˜ƒ˜‡‡Œ900‚ 
‹Šƒ‚ƒŠ~–—‡˜ƒ”ƒ’˜–• 
‚‰–‚
ƒ—‡ƒ–
Š‰ŽŒ

‫השליחות שלי | סיפור של חמש שלוחי וותיקי מחמש מדינות בעו‬
‫בימי אלו‬
‫מתכנסת ממלכת‬
‫שלוחי הרבי מל‬
‫המשיח שליט"א‬
‫בחצרות קדשינו‬
‫לרגל 'כינוס‬
‫השלוחי העולמי'‪.‬‬
‫רבי ממשתתפי‬
‫הכינוס יצאו‬
‫לשליחות בעשור‬
‫האחרו ועדיי‬
‫ניצבי בפני קשיי‬
‫התחלה‪ ,‬דילמות‬
‫מדאיגות‪ ,‬סוגיות‬
‫סבוכות והתמיהה‬
‫הנפשית שמקננת‬
‫בלב פנימה‪ :‬הא‬
‫אני מקיי את‬
‫ייעודי לשמה‬
‫הסכמתי לנדוד ע‬
‫משפחתי לפינה‬
‫הנידחת על מפת‬
‫הגלובוס? * לכבוד‬
‫כינוס השלוחי‬

‫ט ּו ְ ּב ִרינְ ג ָמש‬
‫‪72‬‬

‫• "  ‘ “‬

‫ל על ימי ההתמודדות הקשי בתחילת דרכ בשליחות‬

‫יח ִצ ְד ֵקנ ּו‬
‫ִש ַ‬
‫  ‘ ‪• 900‬‬

‫‪73‬‬

‫השליחות שלי‬

‫בחזית‬
‫השליחות‬
‫זה עשרים שנה שספינת‬
‫הדגל של חסידי חב"ד‬
‫בעולם ‪' -‬בית משיח' נושא‬
‫בגאון את הפצת בשורת‬
‫הגאולה‪ ,‬ועומד ניצב בלב‬
‫הים הסוער של הגלות‬
‫כמגדל של אור‪ ,‬ומידי‬
‫שבוע משמש כבמה נאמנה‬
‫לאלפי השלוחים וכך מעביר‬
‫אלומות אור בדמות תכני–‬
‫איכות חסידיים צרופים‬
‫החדורים במסר השליחות‬
‫האחת והיחידה שהרבי‬
‫הטיל על כתפינו‪ :‬להכין‬
‫את עצמנו ואת העולם כולו‬
‫לקבלת פני משיח צדקנו‪.‬‬
‫לרגל הופעתו של גיליון‬
‫התשע–מאות בעיצומו של‬
‫'כינוס השלוחים העולמי'‪,‬‬
‫בחרנו להגיש את סיפור‬
‫שליחותם האישי של‬
‫חמש שלוחים ותיקים‬
‫מאיטליה‪ ,‬ארגנטינה‪ ,‬ארצות‬
‫הברית‪ ,‬בריטניה וצרפת‬
‫שחלקם אף זכו להוראות‬
‫מפורטות מהרבי בימי‬
‫הקשים‬
‫ההתמודדות‬
‫בתחילת דרכם בשליחות‪.‬‬
‫כל אחד בתורו משיב‪:‬‬
‫היש שוני בין הפצת יהדות‬
‫להפצת בשורת הגאולה?‬
‫כך הם התחילו וכך הם‬
‫נשמעים‪ ...‬שלוחי אדוננו!‬
‫ישראל לפידות‬

‫‪74‬‬

‫• "  ‘ “‬

‫הרעה שהפ לטובה‬
‫הרב מנחם מענדל בלינוב‬
‫שליח‪ ,‬מנהל מוסדות חב"ד ורב בס‪ .‬דני‪ ,‬צרפת‬
‫שיעור "חד פעמי"‬
‫ 
 
‬
‫""‪ , 
 
.‬‬
‫ ‪ 
 ,‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫    
–‬
‫  ‪ "–
" .‬‬
‫ "–"‪, 
 ...‬‬
‫   

‫ ‪.‬‬

‫הברכה מהרבי‬
‫ ' " ‬
‫  
  ‪,‬‬
‫  
‪ :‬‬
‫  
‬
‫ 
"‪."  
" : ,‬‬
‫ 
' "‪ 
  ,‬‬
‫  
 ‬
‫‪.‬‬

‫ס‪ .‬דני ‪ -‬לפני‪...‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫‪ 
 
 .‬‬
‫‪   ,‬‬
‫  –  

‫‪ : , 
 .‬‬
‫ ‪ -   , ,‬‬
‫ ‪ –   ,‬‬
‫ ‪...‬‬

‫קשיי ההתחלה‬
‫ 
  

‫ ‪  ,‬‬
‫ 

 ‪ -‬‬
‫  
 
 ‬
‫!  
  ‬
‫  
– ‪.‬‬
‫   ‬
‫   ‬
‫ 
   ‬
‫" "  

‫ "– 
"" ‬
‫ ‪.‬‬
‫ 
""  –‬
‫ 
"   ‪ ,‬‬
‫  ‪...‬‬

‫הרחבה‬
‫ ' " ‬
‫  
‪, ,‬‬
‫ 
"  "‪  ,‬‬

‫אופן המתקבל‬
,   

    

"
  
"  .  
  
" 
   
   
.   

‫זהות הגואל‬ 

  
  
 .   


 : 
  –  
," 
"  


  –  
 "  
" 
 .  
 . 
 
  
 
   : 
. 

" ' " 

" "   
 '   
  . 
 
.'  - " 
"
–   

  
– – ... 
–   " 

 .   

   
."  

.  "" 
 
 ""  

 ,   

 
3000– 

 ... 
,– "
– 
– 
  
.  
  
" " 
  , 
   ,
.  

‫רע שהופך לטוב‬

"‫המכתב ב"אגרות קודש‬ 

""   
 ,  
,   
.  , 
   
 .  

"
–  
 .   
  

. – 

Mermelsteins
Shabbos Kiddush special!
For up to 50 people!

36ca0
$
rry
cash and 

   

  
 
." '   

 
 , 
. 700  
 
  
  
 .  
 
  
  
.

• Fish platter (gefilte fish) • Meat
platter • Cholent • Two types of kugel
• 15 LB of assorted salads • Hamotzi rolls

Call: 718-778-3100
All orders must be made by 4:00 pm on Wednesday before.

351 Kingston Ave.

75

• 900 ‘  

‫השליחות שלי‬

‫המתוו בי יהודי לקב"ה‬
‫הרב דניאל לוי‬

‫שליח ומייסד מוסדות חב"ד בבירתה של פרובינציית טוקומאן בצפון ארגנטינה‬
‫הפעם הראשונה במקום‬
‫  ‬
‫ "  
" ‬
‫"‪  .‬‬
‫ –  ‪ 
.‬‬
‫  " 
" ‬
‫    ‪,‬‬
‫  
" ‪.‬‬
‫  ‪" 
 ,‬‬
‫  
   ‪:‬‬
‫"  
  ‪.‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫ "‪.‬‬

‫ 
  ‬
‫  ‪   
.‬‬
‫  ‪.‬‬
‫   
‬
‫   ‪.‬‬
‫  "" ‬
‫ 
"  ‪.‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫   ‬
‫ ‪  
 .‬‬
‫ ‪  , .‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫   
‪.‬‬

‫שממה רוחנית‬

‫הקהילה מתעניינת‬

‫ 
 ‬
‫ ‪"
" 
 -‬‬
‫ 
 
 ‪ -‬‬
‫‪  
 :‬‬
‫ 
  ‪ ,‬‬
‫  ‪-  .‬‬
‫ ‪ ,  ,‬‬
‫ 
‪  .‬‬
‫ ‪  .‬‬
‫   ‬
‫ ‪     .‬‬
‫ 
‪   , ,‬‬
‫‪.‬‬

‫הקעמפ החב"די הראשון‬
‫   ‪
" -‬‬
‫    ‬‫  ‪ ,‬‬
‫  ‪ .‬‬

‫‪76‬‬

‫• "  ‘ “‬

‫  "" ‬
‫‪  
 ,‬‬
‫  ‪ .‬‬
‫ ‪ 
  ,‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ ‪ 
 ,‬‬
‫ 
  
‪.‬‬

‫תנאי מהרבי‬
‫ 
 
‪   ,‬‬
‫ ‪.    ,‬‬
‫ 
   ‬
‫ ‪:‬‬
‫   ‬
‫  ‪ 1500  .‬‬
‫ ‪...‬‬
‫    

‫   
‪  ,‬‬

‫   ‬
‫ ‪  
.‬‬
‫ ‪  : ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫    ‬
‫   ‪ ,‬‬
‫   
 

‫    ‬
‫ ‪...‬‬
‫    
‬
‫ ‪  
  
,‬‬
‫ ‪.‬‬

‫חינוך הכשר‬
‫  ‪ ,‬‬
‫   – ‪.‬‬
‫    ‬
‫  ‪,  ,‬‬
‫ ‪ -  .‬‬
‫ ‪,    .‬‬
‫ 
‪. ,‬‬
‫ 
  ‬
‫ ‪,  
  ,‬‬
‫     ‬
‫    ‪,‬‬
‫  ‪ .‬‬
‫"   ? ‬
‫   ‪ ,‬‬
‫‪    .‬‬
‫"‪,  ,  .‬‬
‫ 
   ‪-‬‬
‫" "     ‪.‬‬
‫ 
 ‪ ,‬‬
‫  ‪ .‬‬
‫‪  
 
 " .‬‬

‫ ‪  ,‬‬
‫ 
   "‪.‬‬
‫‪   ,‬‬
‫  ‪, 
  ,‬‬
‫"  " "‪.‬‬

‫מתווך של הקב"ה‬
‫    ‪,‬‬
‫    ‪ .‬‬
‫    ‪.‬‬
‫  ‪,"  ,‬‬
‫ 
  ‪.‬‬
‫  ‪  -‬‬
‫ ‪  , ,‬‬
‫" ‪...‬‬

‫הקמת גן חב"ד‬
‫  ‬
‫   ‪,‬‬
‫    ‬
‫    ‪ .‬‬
‫  ""‪  .‬‬
‫ 
  ‬
‫ 
"‪...‬‬
‫   ‬
‫ 
 
 ‬
‫  
 ‪
.‬‬
‫ ‪  - " " -‬‬
‫‪  
  
,‬‬
‫  
) ‬
‫ 
 ""‪ ,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫ " " 
" (‪ .‬‬
‫ ‪  .‬‬

‫ƒ‬

‫מיד שהגענו לעיר קיימנו את הנחת אבן הפינה למקווה‬
‫החדש‪ ,‬תוך פירסום העובדה שזוהי הוראת הרבי שאף נתן‬
‫את השתתפותו‪ .‬אחרי כמה ימים מגיע אלינו יהודי‪ ,‬ובפיו בקשה‪:‬‬
‫שניתן לו את הכסף שקיבלנו מהרבי‪ ,‬ובתמורה לכך ייתן תרומה‬
‫לבניין המקווה בסכום של פי עשר מהסכום שהרבי נתן‪ ,‬ואם‬
‫עדיין זה לא יספיק הוא לוקח על אחריותו לאסוף את כל יתרת‬
‫הסכום הדרוש לבניית המקוה‪...‬‬
‫בזווית אישית‬
‫ 
 ‬
‫  

‫  
‪ ,‬‬
‫  " ‪.‬‬
‫  
‬
‫  "  "‬
‫‪   ,‬‬
‫ 
 
 ‬
‫  ‪.‬‬
‫  ‪ 
 .‬‬
‫ 
   ‬
‫  ‪,  , .‬‬
‫  
  ‬
‫    ‬
‫ ‪  ,   .‬‬
‫     ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫‪...‬‬

‫הרבי בוחר שם‬
‫  ‬
‫ ‪'?  ' ,‬‬
‫ 
   ‪.‬‬
‫   ‪ – 
,‬‬
‫   
‬
‫ ‪ 
  .‬‬
‫   " 
"‪,‬‬
‫   ‬
‫   ‬
‫‪.‬‬

‫מבצע משיח‬
‫ 
 ‬
‫  ‪  .‬‬
‫ ‪ .‬‬
‫  ‪   
.‬‬
‫ – ‬
‫ 
  
‪ .‬‬
‫   ‬
‫   ‪.‬‬
‫  ‘ ‪• 900‬‬

‫‪77‬‬

‫השליחות שלי‬

‫בשורת הגאולה ללא פשרות‬
‫הרב יהושע זעליג ריבקין‬

‫השליח הראשון למדינת לואיזיאנה ומנהל הבית חב"ד המרכזי בבירה בניו–אורלינס‬
‫ההגעה‬
‫  
‪ ,‬‬
‫   

‫ ‪  .‬‬
‫‪,  ,$ $‬‬
‫   
‪.‬‬
‫ 
 
 ‬
‫   ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫  
‪ , 
 ,‬‬
‫ –‪ 
 .‬‬
‫   – ‪ ,‬‬
‫  ‪.‬‬

‫והיום?‬
‫ 
  ‪,‬‬
‫   

‫ ‪ – .‬‬
‫ 
"  ‪ ,‬‬
‫ 
   ‬
‫ ‪   .‬‬
‫ 
"   ‪ 
,‬‬
‫   ‬
‫ 
‪  .‬‬
‫ 
  ‪ ,‬‬
‫ 
  ‪ .‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫   ‪.‬‬

‫חב"ד לסטודנטים‬
‫ 
 
  ‬
‫‪,   
,‬‬
‫   ‬
‫ ‪  ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫ 
‪  
,‬‬
‫ 
   ‪ ,‬‬

‫‪78‬‬

‫• "  ‘ “‬

‫   ‬
‫‪ , 
  .‬‬
‫ 
 
‬
‫ ‪ " : ...‬‬
‫ ?"‪ ,  .‬‬
‫ 
   ‬
‫ ‪    .‬‬
‫    ‬
‫ 
   ‪.‬‬
‫ "" –‬
‫    ‬
‫  ‪  .‬‬
‫   ‬
‫  ‪  .‬‬
‫ ‪  , 65,000 ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫   
‪.  :‬‬

‫ 
 ‪  ,‬‬
‫  

‫ 
"‪.‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫    ‪,‬‬
‫ 
  ‬
‫‪   ...‬‬
‫   
 ‬
‫ ‪  ,‬‬
‫‪   ,‬‬
‫ ‪  .‬‬
‫  
  ‬
‫
 ‪ ,‬‬
‫ ‪  :‬‬
‫ 
 –‪ ! 700‬‬
‫ 
‪!2000– -‬‬

‫מענה הרבי‬

‫בחסות 'קוקה קולה'‬

‫  
‪ :‬‬
‫
  ‪ ,‬‬
‫  ‪  , .‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ ‪ ,  
50‬‬
‫     

‫ ‪  ,‬‬
‫ 
 ""‬
‫ 
   '‬
‫ 
"'  ‪. 2‬‬

‫גאווה יהודית‬
‫   ‬
‫  
 ‬
‫   ‬
‫ ‪   .‬‬
‫" " ‪  
,‬‬
‫ ‪,  .‬‬
‫  ‬
‫ ‪.   ,‬‬

‫   ‬
‫   ‪,‬‬
‫ 
 
 ‬
‫‪ 
  .‬‬
‫  
‪   ,‬‬
‫   ‬
‫  ‪ ,‬‬
‫‪,   .‬‬
‫ 
‪ $–$‬‬
‫   ‬
‫ ‪...‬‬

‫האטת הקצב‪...‬‬
‫ 
"  ‬
‫   ‬
‫ ‪  
  .‬‬
‫ 
– 
‪  ,‬‬
‫  ‪   .‬‬
‫   ‪.‬‬
‫   ‪ ,‬‬

‫מערכת ההסברה‬

‫‪,    .‬‬
‫ 
   ‪  .‬‬
‫ 
  ‪,‬‬
‫ 
 
‪ .‬‬
‫  
‪ ,‬‬
‫ 
‪  " :‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  ‪."...‬‬

‫יחידות‬
‫  
 ‬
‫ ' 
'  ‬
‫ ‪  .‬‬
‫ " " ‬
‫ "  
 ‬
‫ ‪    .‬‬
‫  
  ‪ ,‬‬
‫ 
  ‬
‫ ‪   
.‬‬
‫  
 ‬
‫ ‪.‬‬

‫בשורת הגאולה‬
‫  ‬
‫ 
" –   ‪,‬‬
‫ 
‪ ,  .‬‬
‫ " ‪–  ,‬‬
‫  "  
‪,‬‬
‫  ‪ – .‬‬
‫ 
 
‪ .‬‬
‫ 
 " 
 "‬
‫   ‪  .‬‬
‫ " 
 " ‬
‫‪" 
"    ,‬‬
‫    ‬
‫‪.‬‬

‫ ‪, 
    ,

  ,‬‬
‫ ‪   .    :‬‬
‫ 
 ‪.     ,‬‬
‫   
    ‬
‫ 
  ‪.     ,‬‬
‫   
‪   ,     .‬‬
‫ ‪ 
- ?  ,   ""  .‬‬
‫    ‪.‬‬
‫ 
   
   ‬
‫  
        ‪.‬‬
‫ 
‪    
, 
  
,‬‬
‫  ‪ 
!  ?   
,‬‬
‫   
    ‬
‫  ‪.‬‬
‫ –     

‫  ‪     ,  .‬‬
‫    ‪ 
?   ...‬‬
‫ ? 
  
 ? ‪   .‬‬
‫   "  
"‪.   .‬‬
‫  " "     
‪ -‬‬
‫  ‪– ,"
–  
, . .  
-‬‬
‫ ‪ 
  ,' "
   ,  ,‬‬
‫  ‪. 
,  , .‬‬
‫ 
 ‪  .  " 
,‬‬
‫   
‪   
 
.‬‬
‫  ‪ 
 - - ,'  
 , ,‬‬
‫ 
‪.   , 
   ,‬‬
‫     
 ‪ .‬‬
‫      ‪ 

 .‬‬
‫   ‪.   
 
  ,‬‬
‫ 
    ‪  
  .‬‬
‫‪ 
.   -   
  ,‬‬
‫ " 
"‪. 
   .‬‬
‫ 
 " 
"‪     ,‬‬
‫ 
 ‪ , " 
"   :   
.$‬‬
‫ 
  ‪ . - ?    .‬‬
‫
 
  

"  ‪  ,‬‬
‫" 
" 
 " 
   
 ‪  
 .‬‬
‫ 
   ‪  " 
"   ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫  ‪    .  ,   :‬‬
‫‪ ,    .  .    .‬‬
‫ ‪ ,     
  , .‬‬
‫ ‪.‬‬

‫סוד ההצלחה‬
‫  
 ‬
‫   
‬
‫ ‪ ,$ $  ,‬‬

‫ ‪$ $‬‬
‫‬
‫‬
‫ ‪    ...‬‬
‫   

‫ !‬
‫  ‘ ‪• 900‬‬

‫‪79‬‬

‫השליחות שלי‬

‫על המי עמוק בלב‬
‫הרב רחמים בנין‬

‫שליח ומנהל בית חב"ד‪ ,‬בעיר וונציה שבאיטליה‪.‬‬
‫תחילת הדרך‬

‫מיקום הבית חב"ד‬

‫  
 ‬
‫ 

"  ‬
‫
 " ‪ ,‬‬
‫ ‪  
.‬‬
‫ 
"  
  ‬
‫  
 ‪.‬‬

‫   ‬
‫    ‬
‫ ‪ "
  .‬‬
‫  
  ‪.‬‬
‫   

‫‪   ,‬‬
‫  

‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ 
"‪ 
  .‬‬
‫  
"‪.‬‬
‫ 
   ‬
‫   
" ‬
‫ "‪   .‬‬
‫   ‬
‫  ‬
‫ 
"‪...‬‬
‫ ‪    
,‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫    ‬
‫"  " 
‪ .‬‬
‫ 
 ‬
‫" "   ‬
‫  ‪ .‬‬
‫   ‬
‫– 
  ‬
‫ 
 ‪  .‬‬
‫    ‬
‫ – 
"‪.‬‬

‫טנקיסט‬
‫ 
 ‬
‫   ‬
‫  
 ‬
‫  
 ‪ ,‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫  ‪   .‬‬
‫ "  " ‬
‫  ‪ .‬‬
‫   ‬
‫  
 

‫‪ ,   ,‬‬
‫ ‪.‬‬

‫הברכה מהרבי‬
‫ 
 

  
‪.‬‬
‫   ‬
‫    ‬
‫ 
 ‪ 
.‬‬
‫    

‫‪ " "  .‬‬
‫ ‪" " .‬‬
‫ 
  ‪,‬‬
‫   ‬
‫ 
 
 ‪.‬‬

‫‪80‬‬

‫• "  ‘ “‬

‫מוקד למפגש‬
‫ ‪  ,‬‬
‫   ‬
‫  ‪.‬‬
‫  ‬

‫ 
"   

‫‪   ,‬‬
‫  ‪,‬‬
‫ 
 
 ‬
‫‪  
 "
 .‬‬
‫  ‪ .‬‬
‫   ‬
‫ 
  
 ‬
‫  
  ‬
‫ ‪ 
  ,‬‬
‫ ‪ .‬‬
‫  
"‬
‫  
  ‬
‫ –  ‬
‫ 
 ‬
‫ ‪.‬‬

‫עונת התיירות‬
‫ 
‪ 
 ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ 
"‪ .‬‬
‫   ‬
‫ 
‪  .‬‬
‫  
" ‬
‫ 
  ‪ .‬‬
‫  ‬
‫  ‪ .‬‬
‫  )!!!(  

‫‪ . 
 
,‬‬
‫  
"  ‬
‫   ‬
‫ 
 
 ‬
‫ 
   ‬
‫'  '‪.‬‬

‫פעילות מסועפת‬
‫  
 ‬
‫"  " ‬
‫ 
  ‬
‫ 
" ‪   ,‬‬
‫ 
" ‪  .‬‬
‫ 
  
" ""‬
‫ 
"" ‬
‫  
‬
‫ ‪ 
 .‬‬
‫   ‬
‫    ‬
‫ ‪ 
 .‬‬
‫ ‪  
.‬‬
‫   
 
‬
‫   ‬
‫"  " "‪,‬‬
‫   ‬
‫  

‫ ‪.‬‬
‫    ‬
‫  
‪ " -‬‬
‫"‪   
 .‬‬
‫    ‬
‫   ‬
‫ ‪ ,  ,‬‬
‫   ‪.‬‬

‫המסעדה‬
‫ 
 ‬
‫  " "‪.‬‬
‫   
"‬
‫   ‬
‫ ‪  .‬‬
‫  
 ‪ 
.‬‬

‫  
 
 ‬
‫   ‬
‫‪ 
 .‬‬
‫ 
   ‬
‫   ‬
‫  " 

"‪.‬‬

‫סעודות שבת‬
‫   ‬
‫   ‬
‫ " )!!!(‪  .‬‬
‫

   ‬
‫   ‬
‫  
 
‬
‫ ‪   ,‬‬
‫‪...‬‬
‫  
‬
‫   

‫   
‪ .‬‬
‫
‪   ,‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫   ‬
‫   
‪  ,‬‬
‫  ‪...‬‬
‫  ‪ 
 ,‬‬
‫ ‪  
,‬‬
‫ 
‪   .‬‬
‫ 
  ‬
‫ ‪   .‬‬
‫ "" ‬
‫   ‬
‫ 
‪...‬‬

‫רק ההתחלה‬
‫  ‬

‫ 
"   
‬
‫ 
 ‬
‫   ‬
‫ 
"  ‪.‬‬
‫‪   ,‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫ 
‪  ,‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫   " ‬
‫    
 ‬
‫ 
""‪ ,  .‬‬
‫ 
 ‪ ,‬‬
‫ 
  ‬
‫ 
"  ‪– ,‬‬
‫ ‪ ,"" ,‬‬
‫‪ - "
  ,‬‬
‫ 
"  

‫  ‪.‬‬

‫פירסום משיח‬
‫  " 
 "‬
‫   
" "‬
‫"‪   ,‬‬
‫  " "‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫  ‬
‫ 
‪ , .‬‬
‫   ‬
‫ 
  ‬
‫  
‬
‫    ‬
‫  
 ‬
‫  
 ‪.‬‬

‫  ‘ ‪• 900‬‬

‫‪81‬‬

‫השליחות שלי‬

‫לא לדילול המסר של משיח‬
‫הרב חיים יהודה ג'ייקובס‬

‫שליח בגלאזגו‪ ,‬העיר הגדולה ביותר בסקוטלנד‪ ,‬בממלכה המאוחדת של בריטניה‪.‬‬

‫ההצעה‬
‫  ‬
‫ ‪ ,‬‬
‫‪ 
 , .‬‬
‫‪  "
 ,‬‬
‫‪
 , 
  .‬‬
‫ ‪ 
 
 ,‬‬
‫

 ‪ .‬‬
‫   ‪.‬‬

‫המענה‬
‫ ‪  " :‬‬
‫ ‪ ." 
$‬‬
‫  "' 
"  ‬
‫  
  

‫  ‪   .‬‬
‫ 
 "‪.‬‬

‫תנאים קשים‬
‫  ‪:‬‬
‫  ‬
‫‪   ,‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫ 
 ‬
‫ ‪,   .‬‬
‫ 
  ‬
‫ ‪  .‬‬
‫  
 ‬
‫‪   .‬‬
‫‪ 
.  ,‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫  
‪.‬‬

‫‪82‬‬

‫• "  ‘ “‬

‫   ‬
‫" "‪. 
 :‬‬
‫    

‫  
 ‬
‫ 
– ‬
‫  ‪.‬‬

‫בעיית חינוך‬
‫ 
   ‪ ,‬‬
‫‪ 
   :‬‬
‫ ‪?  ,‬‬
‫ 
" ‪  
-‬‬
‫  ‪   -‬‬
‫" 
"  
‬
‫ 
  
 ‪.‬‬
‫  

‫   ‪,‬‬
‫  
‪ .‬‬
‫    
"‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫    ‬
‫ 
"‪ , .‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫   ‬
‫" "‪  ,‬‬
‫   ‪.‬‬

‫לא ל'משכנתא'‬
‫   ‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫
 
"‪  
.‬‬
‫  ‬

‫ ‪   . ,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫  
‬
‫ ‪   
 
.‬‬
‫  ‬
‫ ‪ :‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫   ‪  .‬‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫    

‫ ‪.‬‬

‫בלי פחד‬
‫  
 ‬
‫   ‬
‫ ‪  
 .‬‬
‫ 
  ‬
‫     ‬
‫ 
‪ 
   .‬‬
‫ 
  ‪$‬‬
‫ ‪.‬‬

‫להציע עזרה‬
‫   " 
"‬
‫ 
 ‪  :‬‬
‫   ‬
‫""  ‬
‫ ‪   .‬‬
‫ ‪  : .‬‬
‫  
 ‬
‫   ‪...‬‬

‫"יחי אדוננו"‬
‫    ‪,‬‬
‫   
  ‬
‫‪  
 .‬‬
‫‪   
.‬‬
‫‪ 
  ,‬‬
‫‪  "
 .‬‬
‫ " 
"  
 ‬
‫ ‪.‬‬

‫ƒ‬

‫כשאני מדבר בפני ליטאים‪ ,‬אני מתחיל עם מאמר "צפית‬
‫לישועה" של החפץ חיים‪ ,‬ומסביר שמכל ה"גדולים" היחיד‬
‫שלקח ברצינות את דבריו של החפץ חיים אודות התביעה‬
‫והציפיה לגאולה בדור זה‪ ,‬הוא הרבי מליובאוויטש‬

‫להיות מקורי‬
‫ 
 
‬
‫
‪ ,  –  ,‬‬
‫ 
 
 ‪.‬‬
‫   ‬
‫    ‬
‫  
 ‪.‬‬

‫בשפה הנכונה‬
‫  ‬
‫  ‪   .‬‬
‫ ‪"  
 ,‬‬
‫"  

‪  ,‬‬
‫" " 

 ‬
‫  

 ‬
‫  ‪ ,‬‬
‫‪,    .‬‬
‫  ‬
‫ ‪.  ,‬‬
‫   " ‬
‫  ‪ 
 ,‬‬
‫ ‪:    .‬‬
‫"  
"‪  .‬‬

‫     ‪,‬‬
‫ 
  " "‪ ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪.‬‬

‫מקומם‬
‫  
‬
‫  
 ‬

‫  ‪  ...‬‬
‫‪   .‬‬
‫‪    ,‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫ 
  ‬
‫
‪    ,‬‬
‫   
 
‪ 
 .‬‬
‫    
 ‬
‫ "  "‪.‬‬
‫  ‘ ‪• 900‬‬

‫‪83‬‬

‫הגות וואך‬

‫ֶרבּ ֶי ְי ֶנה‬
‫יחס‬
‫מחפש ְש ִל ֶ‬
‫צעיר לוהט ואפוף מרץ ברמות‪ ,‬מוכן ומזומן לצאת לשליחות ‪-‬‬
‫לא חלילה תחת שליח אחר‪ ,‬אלא לפתוח מקום חדש‪ ,‬במדינה‬
‫שטרם "עלתה על מפת השליחות"‪ ,‬במקום הכי רחוק שיש • ואז‬
‫נוחתת עליו השליחות‪ ,‬למרחק רב מדי ממה שתיאר לעצמו‪...‬‬
‫א‪ .‬אברהם‬

‫מ‬

‫ ‪,     ,‬‬
‫  
  " ‪ ,‬‬
‫ 
" )‪ .(!" 
 – ,‬‬
‫   
‪   ,‬‬
‫ 
  ‪  !" 
 , " :‬‬
‫   ‪,   , 
 ,‬‬
‫    
 ‪.‬‬
‫    ‪  
,‬‬
‫    
 ‪-  ,‬‬
‫ 
  
 
‪ " "  -‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫  ‪     ,‬‬
‫  
‪    -‬‬
‫   
‪   ,‬‬
‫ ‪ 
-  .  ,  ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ 
 ‪""   ,   :‬‬
‫    ‪ 
 
 .‬‬
‫   ‪""     .‬‬
‫   ‪ 
  ,  
– -‬‬
‫ "   " ‪,‬‬
‫ 
    
 
  
‪.‬‬
‫

  " " "" 
 ‬
‫ ‪  , 
   ,‬‬
‫ 
 ‪ 
 -  
  
 ,‬‬
‫  ‪ 
  ,  
 
,‬‬

‫‪84‬‬

‫• "  ‘ “‬

‫  ; 
   
 ‬
‫ 
 ‪  ,'  
' ''  ,‬‬
‫ 
      
‪-‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ 
     ‬
‫ ‪...–––# % ...  ...‬‬

‫חכמינו‬

‫ ‪     ,‬‬
‫ 
 ‪ 
 ,‬‬
‫ ‪ 
    " -‬‬
‫ )( 
"‪.‬‬
‫   "   ‬
‫" ‪. 
     , -‬‬
‫    "  
 ‬
‫  "‪    ,‬‬
‫   ‪    ,‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫  ‪   
 ,‬‬
‫
‪ , .   –  ,‬‬
‫    ‪   ,‬‬
‫    " " ‪ 
 -‬‬
‫ ‪.‬‬
‫  
  ‪  ,‬‬
‫  
  ‪– 
 ,  ,‬‬
‫  ;     ‬
‫  ‪,  , ." 
"   ,‬‬

‫   ‪ )   
4000‬‬
‫      
–‬
‫    ( ‪,    
-‬‬
‫    
‪    -‬‬
‫  
‪.‬‬
‫   
 
 

‪
 ,‬‬
‫ ‪.  . 
 
 -‬‬

‫תוך‬

‫ 
 "–– "‪ ,‬‬
‫     ‬
‫ ‪   ,

 
 ,‬‬
‫  ‪  
   . 
 -‬‬
‫ " 
 "‪.‬‬
‫ '   ‪   " :‬‬
‫‪..."   , ,‬‬
‫? ? !‬
‫‪ ,  ?    ,‬‬
‫     
‪ 
 .‬‬
‫  
–‪   ,‬‬
‫  ‪? . 
    -‬‬
‫   ?  ‪  ,‬‬

 ?      ‬
‫  ‪? ? ? !!? 
 ...‬‬
‫    ‪.‬‬
‫  
   –   ‪.‬‬

‫  
‪, 
  
 ,‬‬
‫    ‪, 
 ." " ,‬‬
‫ 
 
‪    
.‬‬
‫" ‪." –– ,‬‬
‫    ‪   
.‬‬
‫'––    ;  ‬
‫   ‪ 
  ,‬‬
‫ 
‪  
 ,   .‬‬
‫    
 ‪ 
–  ,‬‬
‫ ‪.  
 
 ,‬‬
‫  ?    ‪ 
 
 .‬‬
‫‪,
   ,   
,‬‬
‫   
  ‪  ,‬‬
‫   
 ‪.‬‬
‫  
‪" -   
, 
 
,‬‬
‫ "?!‪!"  " ...‬‬
‫  
   ‪  
,‬‬
‫‪.  
- ' 
  ,' 
 .‬‬
‫ 
 
   ‪" .‬‬
‫  ‪ 
 '    ...‬‬
‫ "‪   
 ,    .‬‬
‫;     ‪,‬‬
‫  ‪.  

 ...‬‬
‫" ‪   ...    ,‬‬
‫   "‪    ...‬‬
‫  
‪ ,  
:‬‬
‫  ‘ ‪• 900‬‬

‫‪85‬‬

‫הגות וואך‬

‫ 
    –‪  
 ,
 . 
 3:1 
.‬‬
‫   
     ‪.  ,‬‬
‫ ‪ " :     :‬‬
‫ ''  ‪ . 
  
.‬‬
‫  "!    ?! ‪  
     ,‬‬
‫    
 
 
 ‪.‬‬
‫ 
     
‪,‬‬‫  ‪  . 
  , ,   ,  
  
,‬‬
‫   ‪     "  , 
   .‬‬
‫ 
 
– ‪.‬‬
‫  ‪.‬‬
‫" "   ;  ‬
‫ 
   
‪  .       ,‬‬
‫    ‪," 
   " - 
    .‬‬
‫ 
 
  ‪   ,  ,   
- " ' " :‬‬
‫‪" :     " .‬‬
‫ 
  ‪.   ,‬‬
‫   ‪ 
  ...  "      ,‬‬
‫ 
 )
    –  
  "‪...‬‬
‫   ‪   ,‬‬
‫   
(; ‪   ,‬‬
‫ ‪   ,' 
  :   .    ' ,‬‬
‫  ‪-    ,‬‬
‫    ;‬
‫     " ‬
‫ 
    ‬
‫"שליחות" "בית ‪ ""   ,"...‬‬
‫  ‪    -‬‬
‫חב"ד"‪" ,‬מוסדות"‪ . 
    ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫ 
 
 ‪ " ,‬‬
‫   ‪'  " -‬‬
‫ "‪" ,  .‬שליח ראשי" ‪ -‬חלומות   ‪
  ,‬‬
‫ " " "  ‪ -‬‬
‫ 
 ‪:‬‬
‫יש לך?! אתה הקמת את  
–  ‬
‫ 
  ‪ ,  ,‬כל זה?! הופעת בשער  
‪   ,‬‬
‫ ‪.    ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫  
 ‬
‫אחד של עיתון‪ ,‬וכבר‬
‫     ‬
‫‬
‫‬
‫ 
‪,‬‬
‫ ‬
‫ "  ‬‫אתה רושם לזכותך את ‪ 
' "   ,‬‬
‫   "!‬
‫    
"‪...‬‬
‫  ‪ 
 ,‬‬
‫ 
כל המוניטין של חב"ד‬
‫   ‪  ,‬‬
‫ ‬
‫‬
‫ 
‪ 
 -‬‬
‫   ‪ 
  ,‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫ 
‪ ,‬‬
‫השביעי?‬
‫בדור‬
‫ ‪  
   -‬‬‫‬
‫‬
‫ 

‫‬
‫ ‪ 
,‬‬
‫ ‪!&* + 88 8 () . :‬‬
‫ 

‫‬
‫ ‪,‬‬
‫ 

‫ 
 ‬
‫  ‪,
,‬‬
‫‬‫‬
‫ ‬
‫‬
‫ ‬
‫ ‪ .‬‬
‫    
 ‪  ,‬‬
‫ ‬
‫‪,‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫ ‬
‫‬
‫ "!‬
‫"  ‬
‫ "  "‪    .‬‬
‫ ‬
‫"‬
‫ ‬
‫ ‬
‫‬
‫ 

‫

‫‬
‫ 

‫ ‪!  ,‬‬
‫  ";  

 ‪!  ,‬‬
‫    
" ‪,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫  "‪.‬‬
‫ ‪    , ,  ,‬‬
‫ ‪"  ,   -‬‬
‫      " ‬
‫"‪ - "  "  ,‬‬
‫  "‪'  
,   .‬‬
‫ 
  ‪  
 , .‬‬
‫
 ‪  .  
  .‬‬
‫ ‪.   - 
 
  ,‬‬
‫   ‪    , – "
  " :   -‬‬
‫      ‪.  "
   -   ...‬‬
‫   ‪   
 .‬‬
‫  "‪.‬‬
‫ –‪ ,
 
 ,‬‬
‫    "  "  
‪  !
8 .‬‬
‫ ‪ 
 ,  ,  
–    ,‬‬
‫ " 
 "    
 ‪–––   ,‬‬
‫ 
 
‪  " ,–– 
– –  ,    " :‬‬
‫ ; 
    ‪."... ,‬‬

‫כשרון‬

‫ƒ‬

‫יונה‬

‫הפסוקים‪,‬‬
‫‪86‬‬

‫• "  ‘ “‬

‫‪ 
    
 
,‬‬
‫  ‪  
 ...‬‬
‫  ‪  " , , .‬‬
‫  "‪.  
    ,‬‬
‫ 
"  ‪.‬‬
‫ 
   ‪  .‬‬
‫ ‪- "
 
 "  , 
-‬‬
‫  
  
 "  "‪.‬‬
‫ 
 
    ‪  ,‬‬
‫  
 ‪.‬‬

‫שפתיו‬

‫ 
‪  
 , 
 ,‬‬
‫    ‪,‬‬
‫ <  ?! " 
" < !  ‬
‫ ‪     ,‬‬
‫  " 
" ‪ 
 ," 
"   -‬‬
‫ ‪...‬‬
‫ ''  ‪  ,‬‬
‫  ‪-    ,‬‬
‫  "  "‪ ,‬‬
‫  "–"‪ ,   .‬‬
‫  ‪... 
 -  , 
, 
,‬‬
‫"";‬
‫ " "    ‬
‫"‪- "  

,  

"  ,‬‬
‫ ‪ 
" 
 "   ,  
,‬‬
‫ 
  "‪..‬‬

‫   ‪,‬‬
‫    ;‬
‫   
 ‪ ,‬‬
‫    
‪  
.‬‬
‫  
‪  ,  .‬‬
‫ ‪  -   .‬‬
‫ !‬
‫   ‬
‫רוצה‬
‫לא‬
‫אתה‬
‫ 

‫‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫‬
‫ ‬
‫ "‬‫ 
‪  
  ,‬‬
‫ "???‬
‫שהנביא ייחשב   ‪, , .‬‬
‫' '  ‪
 
,‬‬
‫ 
‬‫ " '‪  
 ,‬כאחד שטעה חלילה‪ 
  ,  - ,‬‬‫ 
  ‪   ,‬אתה גם לא רוצה לעורר  ‪
  .‬‬
‫    
;  ‪,‬‬
‫ "!!!‬
‫" 
" " 
""‪ 
" ," " ,‬קטרוגים על עם ישראל    
‪  ,‬‬
‫  ‪   .‬‬
‫" ‪!?   !? 
-‬‬
‫  
 ‪")   ,‬מרחק זיין אידן"( ‪    , -‬‬
‫    
" ? האמנם? ולמה אתה 
‪"  
  .‬‬
‫ "‪.  ,  ,‬‬
‫    ""‬
‫‪ ""  
,‬מאמין רק כשאתה‬
‫" – ‪..."   ,‬‬
‫   ‬
‫ ‬
‫  ‪  
 -‬באופן אישי זקוק‬
‫ 
 ‪ "  ,‬‬
‫ 
!‬
‫  "    ‬
‫   ‪   ,‬לברכה וישועה?‬
‫  

‪, 
  .‬‬
‫ 
  ‪,  ,‬‬
‫  
‪  
/ 
 ,‬‬
‫ ‪   
  ,‬‬
‫  ‪ ,  
 ,‬‬
‫ ‪, 
   -‬‬
‫ ‪  – ,  ,‬‬
‫ "  
 
 "‪!?...‬‬‫
 ‪   , ,  .‬‬
‫  ‪" 
"   ]    
 , " , -‬‬
‫   ‪ " " ,"     -  
 ,‬‬
‫ 
?!        ' ' )   ‬
‫   
 
 ‪.[" .(–  !?  * <#‬‬
‫ " " ‪!? 
  -‬‬
‫ ‪ " "  ,' & => ,‬‬
‫‬
‫ ‬
‫‬
‫ 
‪,‬‬
‫   
 
‬
‫  ‪.      -‬‬
‫ ?‬
‫‬‫"(‬
‫‬
‫   )" 

‫    ‪ 
 ,‬‬
‫‬‫‬
‫ ‬
‫‬
‫   ‬
‫ ‪ 
" -    
  ,‬‬
‫‬
‫;‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫     ‬
‫ 
 
 
"‪.‬‬
‫ 
  
  ‪ ,‬‬
‫    "  "‪, 

,‬‬
‫    
  ?! 

‫  '  "   " ‬
‫  
  ?‬
‫ ‪   
   .‬‬
‫  
   ‪-  , 
 ,""   , 
  -‬‬
‫  ‪. 
 
 ''   '  
' ,‬‬
‫  ‪  
  
,    ,‬‬

‫ƒ‬

‫נו‪,‬‬

‫  ‘ ‪• 900‬‬

‫‪87‬‬

‫אורות התניא בכלים דתיקון‬

‫מעלת‬
‫הסיפורי‬
‫בהשגחה פרטית שבועון "בית משיח" הגיע לגיליון‬
‫מספר ‪ ,900‬ובדיוק עכשיו בשיעורי התניא היומי‬
‫לומדים על המעלה של קריאת סיפורי התורה דווקא‪,‬‬
‫סיפורי התורה ולא הלכות‪ ,‬שדוקא אתם אפשר לשבור‬
‫את ה'נפש הבהמית'‪ .‬למה ומדוע?!‬
‫מאת הרב נדב כהן‬

‫ ‬

‫ 
  ‬
‫  ‬
‫ ‪." 
" -‬‬
‫   ‬
‫  

‬
‫ 
 


‫‪ 
  
,‬‬
‫ 
 ) 
" (‪.‬‬
‫  
  ‬
‫   
‪,‬‬
‫   ‬
‫   ‪  .‬‬
‫  
 ‬
‫   
‬
‫    ‬
‫ ‪   .‬‬
‫   ‪?  .‬‬
‫    
 ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫   

‫     ‬
‫
‪.‬‬

‫‪88‬‬

‫• "  ‘ “‬

‫אורות התניא ‪ -‬בכלים שלנו‬
‫ 
 "‬
‫
"   ‪ ,900‬‬
‫    ‬
‫  ‪,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫ 
 ‬
‫    

‫  ‪"  .‬‬

‫" " " " ‬
‫‪   ,‬‬
‫   ' ‬
‫ 
'  
 ‬
‫ ‪  .‬‬
‫  

‪, 
,‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ ‪  .‬‬
‫ 
‪ .‬‬
‫   ‬
‫‪,   .‬‬
‫ 
 ‪ .‬‬
‫     ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  
‪.‬‬
‫ 
  ‬
‫ ‪  ,‬‬
‫   ‬
‫ ‪ 
 
  ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫    

‫  ‪  
.‬‬

‫ƒ‬

‫‪'  '  :‬‬
‫כאן נכנסים סיפורי הצדיקים‪ .‬כשאנחנו קוראים סיפורי‬
‫  ‪  ,‬‬
‫צדיקים ונוכחים לראות כיצד ביכולתם לשנות את סדרי‬
‫  
‪ ,‬‬
‫  
 
 ‪.‬‬
‫הטבע ללא מאמץ כלל‪ ,‬העולם כבר לא נראה גדול וממשי כל‬
‫למה דווקא סיפורי צדיקים כך‪ ...‬כשנחשפים לניסים שחולל הרבי ושידוד מערכות הטבע‪,‬‬
‫ 
 מפסיקים להתפעל מן העולם‪ .‬הנפש הבהמית מתחילה לקלוט‬
‫   ‬
‫ ‪ ,‬שהיא לא כזו א גרויסע מציאות‪.‬‬
‫  
  ‬
‫)(   ‪,‬‬
‫  
 
 ‬
‫ 
 "‪   ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫‪  , ,‬‬
‫    ; ‬
‫    ‬
‫ 
 ‪" 
,‬‬
‫   ‪
,‬‬
‫‪  ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ "  ‬
‫   ‬
‫‪.    ,‬‬
‫ 
   ‬
‫) 
"(  ‪ " .‬‬
‫"‪ ,"  " ,‬‬
‫  ‪  -‬‬
‫‪.‬‬
‫   
‪  .‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫ ‪  .‬‬
‫ ?  ‪ 
,‬‬
‫ ?!  ‪,‬‬
‫    ‬
‫  ‪,‬‬
‫  ‪ 
,‬‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫   ‬
‫ 
  ‪ .‬‬
‫   ‪,‬‬
‫   ‪,‬‬
‫  
‪ ,‬‬

‫' ' 
' '‪ .‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫   ‬
‫ ‪.‬‬
‫   ‪,‬‬
‫   ‬
‫   ‪  ,‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ 
 
‪.‬‬
‫   ‪.‬‬
‫ 
  ‬
‫ 
   ‬
‫   ‪,‬‬
‫   ‬
‫ ‪ 
  
...‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫ 
   ‬
‫‪   .‬‬
‫ ‪.‬‬
‫   ‪-‬‬
‫ 
  ‬
‫    ‪ ,‬‬
‫   ‬
‫   ‪.‬‬

‫סיפורי הצדיקים‬
‫היו מגיעים להודו‪...‬‬
‫  " 
"‬
‫  ‬
‫  ‪ ,‬‬

‫  ) ‬
‫ 
(‪ 
 .‬‬
‫  ; ‬
‫ 
 ' ' ‬
‫  ‪.‬‬
‫    ‪,‬‬
‫ ' '   ‬
‫   
 ‬
‫  ' 
'‪.‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫   

‫ ‪
,‬‬
‫ " 
"  ‬
‫ 
" ) ‪ 
 -‬‬
‫ 
  ‪ ,‬‬
‫ 
‪  ,‬‬
‫ ‪
  ,(...‬‬
‫  
‪.‬‬
‫  ‬
‫‪   ,‬‬
‫   ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫‪  ,‬‬
‫ 
‪   -‬‬
‫ '  ‬
‫  ‪.‬‬
‫   " 

‫  ‪  
-‬‬
‫ "‬
‫ 
 ‪:‬‬
‫‪tanyavideoart@gmail.com‬‬

‫" 
 
 ‬
‫   "‬

‫)
" 
"(‬

‫  ‘ ‪• 900‬‬

‫‪89‬‬

‫משיח וגאולה‬

‫הסוד‬
‫של יוס הצדיק‬
‫‪ 22‬שנה הוא לא ראה את אביו ולא שמע ממנו שיחות‬
‫חדשות ‪ -‬אבל לרגע הוא לא התנתק ממנו! הוא למד‬
‫תמיד את השיחה האחרונה ששמע מאביו‪ ,‬עגלה‬
‫ערופה‪ ,‬ומשם שאב את הכוח להתגבר על כל הנסיונות‬
‫הרב גרשון אבצן‬
‫ראש ישיבת חב"ד סינסנטי אוהיו‬

‫ב‬

‫ 
‪ 
,‬‬
‫  "‪ ,‬‬
‫ ‪ 22‬‬
‫   "
‪,‬‬
‫   

‫   
 ‪.‬‬
‫  ‪ .  22‬‬
‫    ‪,‬‬
‫  ‪ 
 
.‬‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫‪  - .‬‬
‫  ‪ 
 .‬‬‫ ‪ ()  ,‬‬
‫    

‫)(   
‪.‬‬
‫   ‬
‫ ‪   :‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫‪! 22‬‬

‫‪ 22‬בלי לשמוע את אבא‬
‫    ‬
‫  " "‪ .‬‬
‫ " "?  "‪ " :‬‬

‫‪90‬‬

‫• "  ‘ “‬

‫    ‬
‫ ‪ ( )  ,‬‬
‫   '  ‬
‫   ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫   ‪,‬‬
‫   ‬
‫   ‪  .‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ ‪  
 ,‬‬
‫ 
 ‪ ,‬‬
‫ ) ‪   ( ,‬‬
‫‪  , , ,‬‬
‫ "‪.‬‬
‫ ‪   :‬‬
‫ ‪, ,  , 22‬‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫   ?‬
‫   ‬
‫ 
  ‬
‫   ‪,‬‬‫ ‪, 
  ,‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫    '‪  ,‬‬

‫‪.
  .‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫    ‪.‬‬

‫להתגעגע‪ ,‬ולהמשיך הלאה‬
‫   ? ‬
‫
 
 ‬
‫  ?‬
‫‪
  ,‬‬
‫'‪, 
  .‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫   
 ‪ .‬‬
‫  "  

‫  ‪ ' .‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  
 ‪  ,‬‬
‫‪.   .‬‬
‫    ‪.‬‬
‫    ‪.‬‬
‫ ‪ - ' '  ,‬‬
‫ ‪  - .‬‬
‫  ‪ .  ,‬‬
‫ 
‪ ,  ,‬‬
‫  ‪.‬‬

‫   ‪ ,‬‬
‫ '  ‬
‫ ‪  '' ,‬‬
‫ ‪ .‬‬
‫
 ‪  ,‬‬
‫ '   '‪,‬‬
‫ ‪ ' ,‬‬
‫ '  ‬
‫‪  . 
 .‬‬
‫ ‪ ,  
 ,‬‬
‫  ‪. ,‬‬

‫המסר של‬
‫השיחה האחרונה‬
‫    ‬
‫    ‬
‫  " ‬
‫ 
   

‫
 )  ‬
‫ ‪  ."(" ,‬‬
‫ 
  

‫ 
‪  ?  22‬‬
‫ 
 ?‬
‫"  ‪ " :‬‬
‫  ‪   -‬‬
‫ ?  "‪ .‬‬
‫ 
  ‪  ,‬‬
‫‪, 
  .‬‬
‫   
‪ ,‬‬
‫   ‪:‬‬
‫" 
"‪ .‬‬
‫
 ‪ -  ,‬‬
‫‪  ,   22‬‬
‫ ‪.‬‬
‫  
  ‬
‫ 
 
  ‪,‬‬
‫    
‬
‫  
‪   .‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ 
   ‬
‫ ‪." " -‬‬
‫   ? ‬
‫  ? ‬
‫
 ) 


‫' ' ‪, 
 , 
 (223‬‬
‫   "‪ ,‬‬
‫ 
‪ ,   .‬‬
‫ ‪,  . :‬‬
‫" "‪    ,‬‬
‫   
‪.‬‬
‫  ‪,  :‬‬
‫ 
  ‬
‫ 
‪   .‬‬

‫ƒ‬

‫ 
  ‪ . .‬‬
‫ ‪" " 
 . .‬‬
‫  ' " " ‬
‫  
‬
‫ 
  ‪.‬‬
‫‪ ,"   .‬‬
‫ ‪"
" " ,‬‬
‫ "  
 ‬
‫ "  "‪.‬‬
‫ 
 
 ‪ :‬‬
‫ " 
"  
‬
‫ " ‪  
." -‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ 
  ‪.‬‬
‫ 
 "‪ ,‬‬

‫חסידים ושלוחים יקרים‪ :‬עלינו ללמוד ו"לחיות" עם השיחות‬
‫של תנש"א ‪ -‬תשנ"ב‪ .‬שיחות אלה אמר והגיה הרבי עבורנו‪,‬‬
‫על מנת שיהיה לנו את הכח לשרוד בימים טרופים אלו‪.‬‬
‫ ‪ -‬‬
‫  
   ‬‫ 
 ‪.‬‬
‫ 
   ‪,‬‬
‫ ‪.   , :‬‬
‫   ‬
‫‪   .‬‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫  
  ‪,‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫  
‪   " :‬‬
‫ 
" ‪. 

-‬‬
‫ 
 ‬
‫‪  
 
 
,‬‬
‫‪   ,‬‬
‫   ‪ -‬‬
‫  
 ‬
‫  
‪.‬‬

‫לחיות את השיחה‬
‫האחרונה לשלוחים‬
‫ 
 ‪  
:‬‬
‫ "‪ 
,‬‬
‫  ‪   .‬‬
‫ 
‪?  .‬‬
‫    

‫ 
  ‬
‫ 
  !‬
‫   )"‬

" ' (‪  " :‬‬
‫  ' '  ‬

‫  
  ‬
‫ 
‪  ,‬‬
‫ ‪:‬‬
‫" 
  
‬
‫ 
 
‪ :‬‬
‫ 
  ‬
‫‪, 
 . . .‬‬
‫   
‪ ,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫   ‪  -‬‬
‫
 ‪   -‬‬
‫  
‪ . . .‬‬
‫
    ‬
‫   ' ‬
‫ 
 ‪  – ,‬‬
‫   
‪ ,‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫  
 
 ‬
‫ ‪ – - 
 ,‬‬
‫  
‪  ,‬‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫ "‪.‬‬
‫    
  ‬
‫    
‪,‬‬
‫     

‫ ‪  
,‬‬
‫  " "‪' 
' ,‬‬
‫
  !‬
‫  ‘ ‪• 900‬‬

‫‪91‬‬

‫אקטואליה‬

‫ראשי–ערי‬
‫ומקושרי‬
‫שלושתם ביקשו את ברכתו של הרבי לפני שנבחרו‬
‫ וזכו לברכות • שלושתם שומרים על קשר חם עם‬‫קהילת חב"ד בעריהם‪ ,‬ונבחרו בזכות אנ"ש • ישראל‬
‫)שרוליק( פרוש גאה לספר לכולם שהוא כותב לרבי‬
‫ב'אגרות קודש'‪ ,‬אילן שוחט לא שוכח את ה"מסיבות‬
‫שבת" כילד ויאיר רביבו מבטיח להמשיך ולהתפלל‬
‫מידי יום בבית הכנסת בשיכון חב"ד • רגע אחרי שנבחרו‪,‬‬
‫ראשי–הערים של אלעד‪ ,‬צפת ולוד מדברים לראשונה‬
‫בראיונות בלעדיים ל'בית משיח'‬
‫מאת‪ :‬מרדכי סגל‬

‫ק‬

‫ –‪ – 200‬‬
‫ 
 ‬
‫ ‪ 

.‬‬
‫  ‪ 
,‬‬
‫ 
 – ‪ .‬‬
‫  
"‪,‬‬
‫ " 
 ‬
‫  
‪
 -‬‬
‫ 
"    ‬
‫‪  , .‬‬
‫‪ "  
 ,‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫‪.‬‬
‫ 
"    ‬
‫ 
"  
‪,‬‬
‫   ‬
‫ ‪  
,‬‬

‫‪92‬‬

‫• "  ‘ “‬

‫ –‪ .‬‬
‫ 
" 
 "  ‬
‫ ‪,  
 .‬‬
‫   ‪,‬‬
‫ 
 ‪ ,‬‬
‫  
 –  ‬
‫  ‪.‬‬
‫ 
 ‪ 
 ,‬‬
‫  
"‪ 
,‬‬
‫   "‪, :‬‬
‫‪. , – ,‬‬
‫   ‪ 
 ,‬‬
‫      ‬
‫ 
 
 
‪.‬‬
‫ 
  ‬
‫‪
  ,‬‬

‫ 
"   ‪ .‬‬
‫‪ .   ,‬‬
‫‪,  
 ,‬‬
‫  "   

‫  ‪   ,‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫  ‬
‫ ‪  ,‬‬
‫  
"‪  ,‬‬
‫ 
 
" 

‫‪ ()  .‬‬
‫‪ ,   ,‬‬
‫ 
‪  5  , .‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫  ‪ 
,‬‬
‫  ' 
'‪.‬‬

‫ƒ‬

‫יאיר רביבו‪" :‬הייתי‬
‫שמח להחזיר לתושבים בכלל‬
‫ולחב"דניקים בפרט את החיוך‬
‫אחרי הרבה שנים‪ .‬שירגישו לודאים‬
‫גאים‪ ,‬כמי שגרים בעירם של רבי‬
‫עקיבא‪ ,‬רבי אליעזר ורבי טרפון"‪.‬‬

‫לוד‬

‫ƒ‬

‫אילן שוחט‪" :‬אחד הדברים‬
‫הגדולים שעל הפרק זה בניית‬
‫שכונות מגורים חדשות‪ ,‬החזרת‬
‫צעירים שעזבו את העיר והבאת‬
‫אוכלוסיות חזקות מכל המגזרים‪.‬‬

‫צפת‬

‫ƒ‬

‫אלעד‬

‫מה יש לכם לומר‬
‫לקהילת חב"ד?‬
‫ 
‪ , " :‬‬
‫ 
   ‪.‬‬
‫ 
   ‬
‫  ‪,"
 -‬‬
‫ ‪
 
 ,‬‬
‫‪–
  .‬‬
‫  ‪  5 
,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫    

‫ 
 ‬
‫ 
" '' ‪ -‬‬
‫‪ –  
.‬‬
‫ 
‪   ,‬‬

‫ישראל פרוש‪" :‬עדיין לא‬
‫נכנסנו לתפקיד‪ ,‬אבל כבר הקמנו‬
‫צוות שיסייע לי במאה הימים‬
‫הראשונים בתפקיד‪ .‬נוציא את‬
‫העיר מקפאונה ותושבי העיר יראו‬
‫שינוי גדול‪.‬‬
‫  ‬

‫  
" "‪.‬‬
‫  "  ‬
‫ – "‪,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫   ‬
‫ "    
‪: ,‬‬
‫"    ‬
‫ 
"‪ 
 .‬‬
‫  ‪  – 
,‬‬
‫ ' ' 
 ‬
‫‪."  ,‬‬
‫‪ 
 " ,‬‬
‫ 
" ‪ .‬‬
‫   ‬
‫ ‪  ,‬‬
‫   ‬

‫ 
"‪   ,‬‬
‫ 
  ‪90– -‬‬
‫ 
‪ ." 
 -‬‬
‫    ‬
‫   " "‪.‬‬
‫ ‪ 
 
,‬‬
‫‪:"
 
 ,‬‬
‫" 
  
 ‪,‬‬
‫  
 
‬
‫ 
" ' '‪ ,‬‬
‫ 
' ' ‪ , -‬‬
‫ 
‪   -‬‬
‫ 

" ‪ 
.‬‬
‫    
 ‬
‫‪    .‬‬
‫  "‪.‬‬
‫  ‘ ‪• 900‬‬

‫‪93‬‬

‫אקטואליה‬

‫כיצד אתה מתכוון‬
‫לשתף פעולה עם חב"ד?‬
‫ 
‪  
" :‬‬
‫ ‪  . ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ 
   ‬
‫ 
"  ‪.‬‬
‫   ‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ 
‪   .‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫"‪.‬‬
‫  ‪,‬‬
‫   ‬
‫ ‪  , , .‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫ ‪ ,5:00 ,‬‬
‫ ‪ 
 
,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫  ‪" :‬‬
‫ ‪ ." ,‬‬
‫ 
‪  
  
" :‬‬
‫    ‪,‬‬
‫   ‬
‫ ‪:   .‬‬
‫   ‬
‫ ‪– 
  .‬‬
‫      ‬
‫  ‪   .‬‬
‫  
" ‪.  -‬‬‫ ‪ "  :‬‬
‫ ' 
"'   ‬
‫    ‪.‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ 
 
 
‪-‬‬

‫‪94‬‬

‫• "  ‘ “‬

‫ 
 ‪.  ,‬‬
‫  
‬
‫ "‪.‬‬
‫‪ ,"
  " :‬‬
‫ –  ‪  ,‬‬
‫–‪–  
 5‬‬
‫   ‪,‬‬
‫  "‪.‬‬

‫אילו תפקידים יקבלו‬
‫הנציגים החב"דיים‬
‫במועצת העיר?‬
‫– ‪ 
" :‬‬
‫ –‪.  
 5‬‬
‫    
 ‬
‫  
  
‪.‬‬
‫ 
   ‬
‫ 
 ‪,‬‬
‫ ' 
' ' 
 '‪.‬‬
‫"  ‪ -‬‬
‫  
 ‬
‫ ‪  .‬‬
‫  
‪,   
,‬‬
‫   "‪.‬‬
‫  
" ‪ ' ,‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫' ' ‪ ,‬‬
‫  –  "‬
‫‪   " :‬‬
‫ –  

‫ 
 ‪   ,‬‬
‫ 
 ‬
‫–   ‪ .‬‬
‫   ‬
‫  ‪  .‬‬

‫ 
"‪.‬‬
‫  

"‬
‫‪.    ,‬‬
‫     ‬
‫   
‪" ,‬‬
‫ ‪' 8– ,‬‬
‫'‪   .‬‬
‫‪ " . 
 ,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫  

"‪ ' ,‬‬
‫‪, 
  ,‬‬
‫   "‪,‬‬
‫
‪.‬‬

‫השבוע יתקיים כינוס‬
‫השלוחים העולמי‪ .‬ממתי‬
‫אתה מכיר את חב"ד?‬
‫ 
 " ‪.‬‬
‫     ‬
‫ 
"   ‬
‫ –‪    .‬‬
‫   ‪.  12‬‬
‫ ‪"
  ,‬‬
‫ "‪ "
  
.‬‬
‫ "‪.‬‬
‫  ‪  " :‬‬
‫ 
" ‪  .‬‬
‫    ‪,‬‬
‫ '
' ‬
‫"‪   .  
,‬‬
‫ 
 '  '‬
‫   ‬
‫    ‬
‫  
 "‬
‫"‪.‬‬

‫‪ –
  ,‬‬
‫‪:  "  ,‬‬
‫"' '  ' ' ‬
‫"   ‬
‫ ‪    ,‬‬
‫     ‬
‫ ‪ 
  .‬‬
‫  ' ‬
‫ ‪,  
 
 .‬‬
‫     
‪.‬‬
‫    

‫ 
  ‬
‫ "‪.‬‬

‫נפגשת פעם עם הרבי?‬
‫ 
‪ 
 . " :‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ 
   ‪.‬‬
‫  
‬
‫   ‬
‫  ‪ ,‬‬
‫  ‬
‫ 
"  ‪.‬‬‫ 
   ‬
‫   ‬
‫  
‪ .  
 ,‬‬
‫  
 
 ‬
‫ 
" "‪.‬‬
‫–  ‪" :‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫  
 ‪ .‬‬
‫ ‪."" ,‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫‪    ,‬‬

‫' '‪ 
 .‬‬
‫  ‬
‫‪ , 
" :‬‬
‫    ‬
‫   ‬
‫ ‪   .‬‬
‫ –   ‪,‬‬
‫   
" ‬
‫   

‫ ‪ 
  ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫"   ‬
‫‪ ,   ,‬‬
‫  " 
 

‫  
)'
' ‬
‫ '  ' ‬
‫ ‪ 
 
 
(...‬‬
‫ 
  ‬
‫    ‬
‫    ‬
‫ "‪ 
 .‬‬
‫ ‪    .‬‬
‫  ‬
‫    ‪,‬‬
‫  ‪  -‬‬
‫ ' )  ‬
‫ 
) 
‬
‫    ‬‫   
‬
‫ ‪   .‬‬
‫   )' '‪,‬‬
‫   (‬
‫   ‬
‫   ‬
‫ 
 
‪  .‬‬

‫   
"‪.‬‬
‫   ‪:‬‬
‫"' '"‪   .‬‬
‫  '  '"‪.‬‬
‫  ‬
‫  
  ‬
‫ ‪ 
 " , 
.‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫  "‪  ,‬‬
‫‪.‬‬

‫לסיום‪ ,‬שאלנו את הנבחרים‪:‬‬

‫מה אתם מתכננים לעשות‬
‫בקדנציה הקרובה?‬
‫ 
‪  
" :‬‬
‫    ‬
‫ 
‪  
,‬‬
‫   

‫  ‪  
 .‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫    

‫ "‪.‬‬
‫ ‪ 

" :‬‬
‫  
" ‬
‫ 
 
  ‪ .‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ ‪."  ,‬‬
‫ ‪ " :‬‬
‫‪    ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫    ‬
‫  ‪,   .‬‬
‫  "‪.‬‬

‫  ‘ ‪• 900‬‬

‫‪95‬‬

‫מדור צרכנות‬
‫‪ BAGIR‬משיקה‬
‫ליין נעליים אופנתיות‬

‫‪   ,‬‬
‫ 
  ‬
‫  
 ‪  ,‬‬
‫ 
‪.    ,‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫    
  

‫  
''‪  .‬‬
‫ 
‪,    ,‬‬
‫   
‪.‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫ 
   ‬
‫  ‪   ,‬‬
‫  
   ‪.‬‬
‫ 
 "  ‪ ''" :‬‬
‫ 
 ‪ 
    ,‬‬
‫   
 ‪ .‬‬
‫    ‪,‬‬
‫ 
   
‪".‬‬
‫  
  ‬
‫ 
   ‬
‫ ''‪   ,‬‬
‫  
‪  A 50 :‬‬
‫  
‪ 
,  .‬‬
‫  
  ‬
‫  ‪ "  .‬‬
‫" )‪.A 399  (30/11/2013‬‬

‫בואי נצא למסע‬
‫ 

 ?   ‬
‫ 
?   ‬
‫' 
'  ‪ 
' .‬‬
‫'     ‬
‫  
  

‫  ‪ 
'   .‬‬
‫'   
 ‪ .‬‬
‫  ‪.   .‬‬
‫  
 
  ‬
‫ ‪.‬‬
‫   ' ‪
– " 31/10‬‬
‫‪
" 4/11 ' –  ;12:30–9:30‬‬
‫ ‪ 
' :  .20:30–17:30‬‬
‫' ‪.03–6440744‬‬

‫‪96‬‬

‫• "  ‘ “‬

‫אירוע מרשים להשקת‬
‫רשת הכובעים "בלמונטי"‬

‫   ‪ " -‬‬
‫  " " ‬‫   
‪ ,‬‬
‫ 
    ‬
‫ 
" "  
‬
‫ ‪.‬‬
‫   
‬
‫" " ‪  ,‬‬
‫  
 
 ‬
‫  ‪  .‬‬
‫ 
   ‬
‫ '  ‪.‬‬
‫  " ‪, ' ,‬‬
‫   ‪,‬‬
‫     ‬
‫   ‬
‫  ‪   .‬‬
‫    "  ‬
‫    
‪  ,‬‬
‫ 
    ‬
‫ ‪ 
  
 .‬‬
‫ 
 
‪.‬‬
‫' ' 

‪ ,‬‬
‫    ‬
‫   
 
‪:‬‬
‫  
' ‪  
)  1‬‬
‫(‪, ' 
 21 
' 
 ,‬‬
‫ " ‪.( ) 15‬‬

‫הטעם האהוב והמוכר‬
‫במיתוג חדש‪JOY :‬‬
‫ 
  
‬
‫  
 
 ‪JOY :‬‬

‫  
  ‪,‬‬‫   ‪  :‬‬
‫ 
   ‪ ,‬‬
‫ ‪ 

   0%‬‬
‫  ‪.  ,‬‬
‫   ‬
‫ ‪    .‬‬
‫ "  " ‬
‫"‪ 
   .‬‬
‫ ‪.
 
 ,‬‬
‫‪.
  80%‬‬
‫ ‪  
 , " ,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫ 
  ‬
‫  ‪ 
 ,‬‬
‫   
‬
‫ ‪    
.‬‬
‫     ‪.‬‬
‫    
‬
‫   
 "‪.‬‬

‫סנו מסיר עובש‬
‫ 
 ‬
‫?  ‬
‫ ‪.  :‬‬
‫   ‬
‫  ‬
‫ ‪, ,‬‬
‫ ‪ 
 
,‬‬
‫‪  ,‬‬
‫‪    .‬‬
‫ '  ' ‬
‫  ‪.‬‬
‫ 
   
‬
‫‪.  ,‬‬

‫דיסקונט מציע‪ :‬פיקדונות‬
‫חדשים ו'הלוואת פוך'‬
‫   ‪ 2013‬‬
‫   
" "‪:‬‬
‫" "   ‪100,000‬‬
‫"
‪  , 
60  
 
,‬‬
‫    

‫ ‪. 
 ,+2.25%‬‬
‫  
 ‬
‫   ‪.‬‬
‫    ‪,‬‬
‫   ‬
‫‪  . 
 ,‬‬
‫ ‪   .
" 10,000‬‬
‫ ‪0.6% , 95  0.5%‬‬
‫ ‪365  1%- 150‬‬
‫ ‪.
  .‬‬

‫סולל הדר‬

‫להתגלות‬
‫ 
‬

‪ :‬‬

‫הרה"ח ר' משה סלונים ע"ה‪ ,‬היה חסיד בעל מעוף‪,‬‬
‫פורץ דרך שחשב תמיד כמה צעדים קדימה‪ .‬הוא‬
‫הקים שורה של מוסדות בארץ הקודש‪ ,‬ולאחר‬
‫שנאלץ לעזוב את הארץ ועבר לשכונת המלך ‪-‬‬
‫המשיך לסלול את הדרך לגאולה בשליחות הרבי‪.‬‬
‫לא פלא שכאשר הוקם "בית משיח" ר' משה היה‬
‫שם‪ ,‬להעביר את האמונה הלוהטת שבלבו‪ ,‬אל דפי‬
‫העיתון‪ ,‬ולהחיות את אנ"ש בתקופה שלאחר ג'‬
‫תמוז • סיפור חייו של איש שכולו אמונה‬

‫ה‬

‫ 
'  ‬
‫  

‫'  " ‬
‫ 
"‪ 
 , .‬‬
‫  
" ‪
 ,‬‬
‫ ‪ '  
 .‬‬
‫ 
   ‬
‫ 
" ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪ 
  ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫  ‪ 
,‬‬
‫ ' 
 ' ‪ ,‬‬
‫ 
 
" ‪.‬‬
‫ 
 ‪   ,‬‬
‫ ‪.‬‬

‫שנה תמימה אצל הרבי‬
‫    ‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫    
‪.‬‬
‫ "   ‬
‫  
‪ ,‬‬
‫ 
 
 
‪ ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫  " 
 ‬
‫" ‪   ,‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫   
 ‬
‫ 
 
 
‪ .‬‬
‫ "‪770–   ,‬‬
‫ ‪ 
 ,‬‬
‫   ‬
‫  –‪  .770‬‬
‫ ‪ 
  ,‬‬
‫ 
 
‪...‬‬
‫ 
 
 "‪,‬‬
‫  ‘ ‪• 900‬‬

‫‪97‬‬

‫  ‬

‫לאיזה קבוצה‬
‫ברצונך להשתייך?‬

‫  
 
 '‬
‫  
 ‬
‫   

‫ ‪,  , 
.‬‬
‫  
   ‪,‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫     ‬
‫ 
 ‪:‬‬
‫"    ‪ .‬‬
‫    ‪,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫   " ‬
‫ "‪.  ,‬‬
‫ "" ? 
' ‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫‪.    ,‬‬
‫    

‫    ‬
‫ 
‪.‬‬
‫   
 ‬
‫ 
 
 ‪  .‬‬
‫  ‪ ,   .‬‬
‫    ‬
‫‪ 
   ,‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ 
"‪.‬‬
‫ 
  ‬
‫ ‪:‬‬
‫‪   .‬‬
‫  
‪
 ,‬‬
‫  
  ‪.‬‬
‫‪  ,   .‬‬
‫    
‪  ,‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫‪  ,   .‬‬
‫  ‪ .‬‬
‫ ‪  ,  ,‬‬
‫     ‬
‫ 
‪    .‬‬
‫ ‪    .‬‬
‫    ‪.‬‬
‫  ???"‪.‬‬
‫  
‪ 
.‬‬
‫  ‪.‬‬
‫ 
  ‪ ,‬‬
‫   
‪  .‬‬

‫‪98‬‬

‫• "  ‘ “‬

‫  ‪   ,‬‬
‫    ‬
‫ 
‪ ,  .‬‬
‫ 
"‪  ,‬‬
‫‪.‬‬

‫בהנהלת הרשת‬
‫  "‪  ,‬‬
‫  ‪ ' ,‬‬
‫    
‪:‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫   
‪ 
,‬‬
‫  
‪.‬‬
‫ 

  ‬
‫  ‪ ,‬‬
‫   ‪,‬‬
‫    ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫'  
 
 ‪.‬‬
‫‪ 
  ,‬‬
‫‪'   
 .‬‬
‫‪.   .‬‬
‫   ‬
‫ ‪.‬‬
‫ ‪' .  ,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫‪ "  ,‬‬
‫  
" ‪ ,‬‬
‫   ''‪ ,‬‬
‫   
‪.‬‬
‫  ‪  
,‬‬
‫ 
  ‪' .‬‬
‫   ‪,‬‬
‫   ‪  :‬‬
‫ ‪.  -‬‬
‫ ‪ ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫   ‪ -‬‬
‫‪ .   ,‬‬
‫ ‪  ''  ,‬‬
‫‪  " :‬‬
‫  "…‬

‫מדרשה ליהדות בכפר חב"ד‬
‫ ‪   ,‬‬
‫   
"‪,‬‬
‫    ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫  
‪.‬‬
‫ 
 ! ‬
‫ 
  ‪ ,‬‬

‫  ‪' .‬‬
‫   
  ‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫' 
‪  , ,‬‬
‫  
  
‬
‫ ‪ , 
.‬‬
‫ ‪,  
 ,‬‬
‫   ‪ ' ,‬‬
‫ ‪   
 .‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ 
 ‪...‬‬
‫‪ - 
 ,‬‬
‫  ‪...‬‬
‫'    ‬
‫  
"‪  .‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ ‪,  
 
 .‬‬
‫  
  ‬
‫ ‪  ?  -‬‬
‫‪.    ,‬‬
‫ 
  ‪ ,‬‬
‫'   ‬
‫ ‪  
,‬‬
‫ "
  ‬
‫   ‪ .‬‬
‫   ‬
‫ ‪ 
   -‬‬
‫  
   ‬
‫ ‪.‬‬
‫'    

‫  
"‪ ,‬‬
‫  ‪,‬‬
‫   ‬
‫ ‪"  .‬‬
‫  "‪   ,‬‬
‫ 
  ‪...‬‬

‫הקדים את זמנו‪...‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫  ‪ " .‬‬
‫"‪

 ' ,‬‬
‫  
‪ 
,‬‬
‫   
 ‬
‫  " " " 

‫""‪ , 
 
.‬‬
‫ ‪."
" " :‬‬
‫'  
  
‪,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫  "‪  
.‬‬
‫  
 
" ‬

‫ 
  ‪ .‬‬
‫     
‪.‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫   ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫     ‬
‫ ‪.‬‬

‫התשובה של הרבי‬
‫שאומרת הכל‬
‫ "‪ ' ,‬‬
‫  
 
 ‬
‫  ‪,‬‬
‫  ‪ .‬‬
‫ ‪ 
   ,‬‬
‫  
‪ .‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫  ‪:‬‬
‫" ‪ , 
 . .‬‬
‫  " ‪  -‬‬
‫ " "   " "‬
‫ " ‪.' " " ,‬‬
‫ " '  ' ‬
‫ " 
  

‫   

" ]= 

‫ 
["‪.‬‬

‫ר' משה חוזר לישיבה‬
‫ ‪ 
,‬‬
‫ 
 
‪  .‬‬
‫    ‬
‫‪,770–    .‬‬
‫ 
 ‪ .‬‬
‫ ' '  ‪ 
,‬‬
‫ '
'  ‬
‫ ‪.‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫  ‪ .‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  
 
 ‪ ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫" "‪ ,‬‬
‫  
"‪ .‬‬
‫ 
 ‪ 
 ,‬‬
‫‪"!?"
  " .‬‬
‫ '  '  ‬
‫‪ ' ,  
 .‬‬
‫ '   ‬
‫  –‪ 
,770‬‬
‫ 
" 
 ‪ ' .‬‬
‫ '  
"‬

‫"מיוצאי חלציו של רבנו הזקן תובעים וגם נותנים‬
‫היכולת למלאות במידה גדולה יותר מאשר סתם בן ישראל"‬

‫  ‪.‬‬
‫   ‪ 
.‬‬
‫ 
 ' '‪ ,‬‬
‫ 
 ‬
‫ 
‪    ,‬‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫ '  ‪-‬‬
‫ '  ‪ 
-‬‬
‫‪ " ' ,‬‬
‫"‪  .‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫   
"‬
‫‪.‬‬
‫‪   
 ,‬‬
‫  "
‪  ,‬‬
‫ ‪ 
  
" ,‬‬
‫ ‪  '  .‬‬
‫ 
 ‪ -‬‬
‫ 
 
  
 

‫ ‪...‬‬
‫   
" ‪,‬‬
‫  
'' ‪ ,‬‬
‫ 
"  ‪.‬‬

‫ 
"‪'
'   ,‬‬
‫ ‪   
,‬‬
‫ ' '‬
‫ ‪ 
 .‬‬
‫  
 
‪ ,‬‬
‫   ‬
‫ 
 
‪ 
 .‬‬
‫   
‪ ,‬‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫ 
  
‪  ,‬‬
‫   
‪ .‬‬
‫   ‪ -‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫ 
‪   .‬‬
‫ 
‪ .  ,‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫   ‬
‫' '‪  .‬‬
‫ 
‪ ,  
,‬‬
‫
‪ 
  
.‬‬
‫ 
 ‬
‫  ‪.‬‬
‫  ‘ ‪• 900‬‬

‫‪99‬‬

‫  ‬

‫בשליחות הרבי לרוסיה‬
‫" ‪'  

 
,‬‬
‫‪ '  ,  .‬‬
‫ 
  ‪ ,‬‬
‫  ‪ :‬‬
‫ ‪,   ' .‬‬
‫ 
 ‪...‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫   ‬
‫  '‪ .‬‬
‫   ‬
‫    ‪ ,‬‬
‫ 
  

‫  ‪   .‬‬
‫   
‪  ,‬‬
‫ 
  
‬
‫  ‪.‬‬
‫  
 ‪ ,‬‬
‫    
‪.‬‬
‫  
 ‬
‫ 
 ' 
'‪  ,‬‬
‫  ‪.‬‬

‫כינוס שלוחים‬
‫היסטורי במוסקבה‬
‫' " ‪  -‬‬
‫   
‬‫  ' '‪,‬‬
‫   ‬
‫ 
  ‪ -‬‬
‫   ' ‪.‬‬
‫ ‪ '  ,‬‬
‫ 
‪  .‬‬
‫ ‪ " :  ' ,‬‬
‫   ‬
‫ ‪  .‬‬
‫?"   ‬
‫  
 ‪
 ' ,‬‬
‫    ‪:‬‬
‫"   ‬
‫ 
 
  
‪-‬‬
‫
 "‪   .‬‬
‫    ‬
‫ 
   ‬‫ ?‬
‫ 
‪  ,‬‬
‫ 
 '  
‪  :‬‬
‫ 
 ‪? .‬‬
‫    ‪  -‬‬
‫ ' 
 ‬
‫ ‪...‬‬

‫‪100‬‬

‫• "  ‘ “‬

‫  ‪ , '" :‬‬
‫ ‪ ' …"!  .‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫  ‪1  ...‬‬
‫]  ‪   1‬‬
‫ […‬
‫ ' ‪ " ,‬‬
‫" ‪  
 ,‬‬
‫ ‪-- 
-  .‬‬
‫‪  
.‬‬‫ ‪.  ,‬‬
‫ 
 ‪   ,‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫  '‬
‫  ‪:‬‬
‫   ‬
‫ ‪    .‬‬
‫    ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫  ‪ 
 ,‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫ 
  ‬
‫ 
 
 ‪ .‬‬
‫    ‬
‫ ‪:‬‬
‫" ‪
  ,‬‬
‫  
  ‬
‫ 
  ‪  .‬‬
‫    ‪ ,‬‬
‫   ‪  .‬‬
‫
  ‬
‫ 
 ‪ 
 .‬‬
‫    ‬
‫‪.   ,‬‬
‫  ‪ 
 ,‬‬
‫  
 ‬
‫"‪.‬‬
‫  
 ‪' '
' ,‬‬
‫    
‪ ,‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫   ‬
‫ ‪.    ,‬‬
‫ 
   ‬
‫  ' ‪ 
,‬‬
‫ "‪   ' .‬‬
‫ 
 ‪ 
   ,‬‬
‫ ‪.    ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫ 
'  ‬
‫  
‪  ,‬‬

‫‪  
 ' .‬‬
‫   
 

‫   
 ‪ .‬‬
‫ ‪! :‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫ ‪ 
 
 ' .‬‬
‫ ‪ , 
.‬‬
‫ 
‪  ,‬‬
‫    ‬
‫  ‪  
 .‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ 
   ‬
‫ ‪  .‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫  
 ‪.‬‬
‫ 
 ‪ 
,‬‬
‫'  
 
 ‬
‫ ‪  .‬‬
‫ 
  
 ‪.‬‬
‫ 
‪ ,  
 ,‬‬
‫   ‪...‬‬

‫איך לפרסם‬
‫את זהות הגואל?‬
‫    '‬
‫‪ ,  ,‬‬
‫    
‬‫  
  ‪.‬‬
‫   "–‬
‫ "‪'  
, 
 ,‬‬
‫  
 
‪ :‬‬
‫   ?‬
‫ 
  ‬
‫  '   ‬
‫
‪ ,  
 
 ,‬‬
‫ 
   
 ‪-‬‬
‫ "  ‪.‬‬
‫  "‪   ,‬‬
‫ ' 
'  ‪ ,‬‬
‫'   
 
‪ ,‬‬
‫   
  ‬
‫ 
  ‪ 

,‬‬
‫ 
"  ‪  ,‬‬
‫   ‪,‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫'  ' '‪  ,‬‬
‫  ‪ .‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫   ' '‬

‫  "  "‪,‬‬
‫    

‫  "
   ‬
‫   ‬
‫ ‪  , '  ,‬‬
‫ 
 
‪  " ,‬‬
‫ "‪ 
 
 .‬‬
‫ 
   ‪ ,‬‬
‫    ‪  -‬‬
‫ ‪.‬‬
‫" 
 
"‪  ) ,‬‬
‫   
‪(... 
 ,‬‬
‫‪,    " :‬‬
‫    ‬
‫ !"‪ 
 ' '  .‬‬
‫   
‪...‬‬

‫מפיח רוח חיים באנ"ש‪,‬‬
‫במאמריו ב"בית משיח"‬
‫  
 
‪' ,‬‬
‫  ‬
‫' 
' ‪  
 -‬‬
‫  ‪.‬‬
‫‪  ' 
,‬‬
‫ ‪ 
 
 ,‬‬
‫   ‬
‫ ‪ " :‬‬
‫   ‪,‬‬
‫    ‬
‫ 
 " ‪ -‬‬
‫ ‪ , 
  ,‬‬
‫  
 "
 ‬
‫ "‪.‬‬
‫   ' ‬
‫‪ ,"  ,‬‬
‫ 
   ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫‪' 
'  .‬‬
‫  ‪:‬‬
‫   ‬
‫  
 ‬
‫ ‪ "  
.‬‬
‫ 
  
"‪  ,‬‬
‫"" 
‪ 
" " ,‬‬
‫‪ 
 
 ...‬‬
‫ " 
 
"?‬
‫   

‫  
 ‬
‫   
  ‬
‫   
‪ .‬‬
‫ 
   ‪,‬‬
‫   ‪
 
300‬‬

‫ר' משה נואם בכינוס ב‪770-‬‬

‫ 
  
‪ 
.‬‬
‫     ‬
‫ 
 
 ‬
‫    ‪.‬‬
‫ 
 ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪ , ,‬‬
‫ 
 ‪  .‬‬
‫  
  
‪.‬‬
‫  

  ‬
‫    
‪.‬‬
‫    " 

‫ 
"  
‬
‫‪ ,  .‬‬
‫‪.‬‬
‫    ‪ .‬‬
‫   ‪  .‬‬
‫ 
   ‬
‫ 
  ‪ .‬‬
‫   ‬
‫  " 
‬
‫ 
"‪    ,‬‬
‫     ‬
‫ ‪ .‬‬
‫   
"‬
‫  "‪"  ,‬‬
‫ "‪.‬‬
‫   ‬
‫ 
 
‬
‫  
‬

‫‪  . 
   .‬‬
‫ 
‪   -‬‬
‫  ‪"
"
 10‬‬
‫ " ‪.‬‬
‫ 
" ‪, 
 -‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ 
" ‪,
 , -‬‬
‫‪.  ,‬‬
‫ " ‪ , -‬‬
‫‪. ," 
,‬‬
‫  ‪ .‬‬
‫  ‪ 
 
300‬‬
‫  
 ‬
‫‪    .‬‬
‫ ‪  .‬‬
‫ ‪.
  .‬‬
‫     ‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫  
‪.‬‬
‫   '  ‬
‫    ‬
‫ "‪  ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫   ‬
‫    ‬
‫ ‪"   ,‬‬
‫ 
 "‪.‬‬

‫  ‘ ‪• 900‬‬

‫‪101‬‬

‫  ‪770-‬‬
‫גם כיום ‪ -‬כשגיליון ה–‪ 900‬יוצא לאור; כשכמות המנויים‬
‫הכפילה את עצמה לעשרות אלפים וכשנוספו מדורים‬
‫נוספים ומרתקים למדור המרכזי ה'יומן מבית חיינו' ‪-‬‬
‫ממשיך השבועון העולמי במטרתו להפיץ בכל מקום‬
‫את החיות העצומה הקיימת ב'בית חיינו'‪ ,‬ולפעול‬
‫בפועל ממש את התגלות וביאת משיח צדקנו‪.‬‬

‫מ'בית משיח'‬

‫אורה יוצאה לעול כולו!‬

‫ 

 ‪ 770‬‬
‫  
 

‫ ‪.  
,‬‬
‫ 
  "  

‫  ‪." " " -‬‬
‫ 
"  ' ‬
‫ '  ‪ - "770" ,‬‬
‫


 "" ‪ . .‬‬
‫  


 ' ‬
‫ 
"‪'   '  ,‬‬
‫ "   
‪
 
,‬‬‫ 
" '  ' ‪
 " -‬‬
‫)
(‪ ( 
) 
 ,‬‬
‫  )  ("‪.‬‬
‫  ' ' ‪ " -‬‬
‫  ‪ ' "  . .‬‬
‫ 
' ‪ 
 " -‬‬
‫ 
‪ ,"   " ,‬‬
‫" 


 '  "‬
‫  
 
‪,‬‬
‫   "‪.‬‬
‫‪ 
, 
 
,‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ 
  '  '‬
‫ ‪:‬‬
‫"' ' ‪""  -‬‬
‫)‪"(770‬‬
‫ 
  ‬
‫ ‪' ' 

 ,‬‬
‫  
 " ‪-‬‬

‫‪102‬‬

‫• "  ‘ “‬

‫
 
 
 
‬
‫   ‪.‬‬
‫  
 ‬
‫
'  
‬
‫ 

' ‪ - 900 

-‬‬
‫ 
 

' '‪.‬‬
‫  
  
‪ ,‬‬
‫  '  "‪ ,‬‬
‫  
 
 

‫ 
‪ 
 

  ,‬‬‫  ‪:"
 .‬‬
‫"  

‬
‫"  "  

‫


 '  '‬
‫ 
'  ' '  

‫
 
' 
 ‬
‫
  


 ‬
‫      

‫ 

 
‪ 
  ,‬‬
‫ 
 


 ‬
‫ 

‪  

 .‬‬
‫  
‪ 
 "  "  ,‬‬
‫ 
  ' ‬
‫ '‪ 
 

 
,‬‬
‫  
‪"..‬‬
‫  ‪ 900-
  -‬‬
‫; 
 

‬
‫ 
  ‬
‫   
 ‬

'   ' ‪ 
 -‬‬

‫ 
  
 ‬
‫  '  '‪,‬‬
‫   
 ‬
‫  ‪.‬‬
‫ 
  
 ‬
‫' ‪ " 
 ,‬‬
‫ 

 

 


‫"  

" ‬
‫ 

 

‪:‬‬
‫" 
  ‬
‫  
"‬
‫"   "‬
‫ ‪'  ' 770 -‬‬

‫יו ראשו ‬

‫ט"ז מרחשוו‬

‫  

‫ 
'  
 '‬
‫  '– '‬
‫‪ 
 ' 
' ,‬‬
‫  
‪ .‬‬
‫ 
 
 ‪,‬‬
‫    ‬
‫ ‪.‬‬
‫  ‪ 
 ,‬‬
‫  
‪   .‬‬
‫   ‬
‫  
‬
‫ ‪.‬‬

‫   
    ‬

‫ 
 
 ‬
‫ ‪  ,‬‬
‫
  
' '‬
‫ 
 ‪  " -‬‬
‫ 
"‪  .‬‬
‫ '  
' ‬
‫   
'‪.‬‬
‫  
‬
‫‪  770‬‬
‫  
 ‬
‫"    ‬
‫
‪  .‬‬
‫ 
   
‪.‬‬

‫יו שני‬

‫י"ז מרחשוו‬

‫ ‪ ,‬‬
‫ 
‪770  ,‬‬
‫'  ' ‪  .‬‬
‫   
"‬
‫ "‪  ,‬‬
‫ 
   
'‬
‫ 
 "‪  .‬‬
‫  
 ‪...‬‬
‫ ‪770   ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫   
‬
‫  ‬
‫    ‬
‫  
‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫   ‬
‫ 
‪  .‬‬
‫ 
' '  ‬
‫  
  
' ‬
‫  
"  ‪ ,‬‬

‫‪   .‬‬
‫ 
 
 ‬
‫ "‪.‬‬

‫יו שלישי‬

‫ח"י מרחשוו‬

‫'  ' ‬
‫" "
" 
 ‬
‫  
‪ . .‬‬
‫ 
" ‪,"  ,‬‬
‫   
 ‬
‫   ‪ ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫" ' " ' 
‪ -‬‬
‫   ' ‬
‫' 
 ‬
‫' '  ‬
‫ 
  

‫ ‪   .‬‬
‫ " " 

‫"  ‬
‫ " ' ‪."..‬‬
‫ 
 
‪' 
,‬‬
‫  
 
' '‬
‫ ‪ 
 ,‬‬‫‪   .‬‬
‫ 
‪ 

 
 ,‬‬
‫ ‪.‬‬

‫יו רביעי‬

‫י"ט מרחשוו‬

‫  
  '‬
‫ 
‪770  ,‬‬
‫ ‪  .‬‬
‫  
 
‬

‫  
 ‬

‫   ‬
‫‪.‬‬
‫  
‪,‬‬
‫ "  ‪ 770‬‬
‫ '  " ‬
‫'  ' ' 
‪.‬‬
‫ 

‫ ‪,‬‬
‫ 

‫ ‪ .‬‬
‫"  ‪,‬‬
‫    ‬
‫  ‪ ,‬‬
‫‪.‬‬
‫  
‪  ,‬‬
‫ "  
 ‬
‫  ' ‬
‫ 
' 
‪.‬‬
‫   
‪ ,‬‬
‫   
‬
‫   
‪,‬‬
‫  " 
' ‬
‫ ‪ ' 
  ,‬‬
‫   
' '‬
‫‪.‬‬

‫יו חמישי‬
‫כ' מרחשוו‬

‫יו הולדת כ"ק אדמו"ר הרש"ב‬
‫  
‪  ,‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫ 
  

‫  ‪ ,‬‬
‫ 
" 
‪"..‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫  
‪ - 770‬‬
‫ ' 
?  ‬
‫  ‘ ‪• 900‬‬

‫‪103‬‬

770-
   

 

 
"    

." 
 
 
 
'  
 
  . 
' 

 ,   

."   
' 
 '  
. 

- 1:30   
'  
 
 - " 
  ,' 
' 
. " " " 
 
' 1:33 
."    

 , 

 '  ' 

'  
  . " 

.'!? 
 ,
.  

 
 

 
. 
  

 ,  

 ,"   

.' 
'  " 
'   

.' 
 ,  
 
 , ' ' ' 
  
 
"   " 
. . " 
 
 ?"   
   

 " - 
 
?" 
  , 
.  
 

Keter
Van Service
Reasonable Prices

    

   
 
 . 
' '

   
-  
 
 
'  
  .   

 '  
   
   ' 

.   
  
 
 ,   
 
  
. 
 '   

 ' ' ,
.  
"  
 , 
  
 
  
   "
." 
 

, 
 
   
 
,  
 - 
'   
:  . 
 
 
  ,
...! 
, 
, 
! . 
 , 

 .    

 
 
,
. 
  - ' '

‫שבת קודש‬ 

‫ כ"ב מרחשוו‬,‫פ' חיי שרה‬
"‫"לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש‬ 

, 
 
  .' ' 
 
 
  

  - 

JFK
LGA
NEWARK

,hrcg hrcus

‫יו שישי‬ 

‫כ"א מרחשוו‬

,"   

hsbe
vhsrd-vk
$62+ ertub

$32

Airport pickup
ohdvb
a"btn

 "  
   
..!"'  ' " 
22  " -  
" " "   "  
  
"  ,"770   , '
."  ,  
 , 
'  
'   
  ,' 

. 

  
  
 , 

,  
 
 
, 
' 
 
 
 
, 
  ." 

 
'' " 
'  
.  ' 
'  
  
  
 770 ." (") 

 ' 
  
. , " "
   
  
. 

  
 .' ' 
 ' 
 
 ' 
 
   
 
  
. 
 

r,f
,ugxv h,ura
ohkzun ohrhjnc

vpug,v vsan ;uxht ,urapt

718-644-4444 
“ ‘  " •

104

‚–‰„~

 

–ƒŽ‡–ƒƒŽ–ƒŒƒŽ‡~•‰‡…ƒŠ—Š—˜‡–„‰~‚‹˜…‡”–Š‹‡Ž——Œ…˜~ŠŒ
—†‡ƒƒ~ƒ‡ŠŒ‡–‚Š~–—‡Š—–ƒ~Œƒ 
–‡‚‡•ƒ’ƒ‡—ƒ˜‡…~–•˜ƒ‚‡‚˜•„…‚Š‹‚‡‡…‡Œ‡Š‰ƒ—‡•‚— 
˜ƒ–Š—‹Š–•Šƒ‹‡–‹‡Œ—‹——•Šƒ‰„ƒƒƒ‚˜Ž‡Œ—‡‡Œƒ 
˜ƒƒ”Œƒ‚–ƒ˜˜ƒ–‚Šƒ‹‡…–ƒ~‡Ž‰‚Š‹‡Œ——‹‚‡~ŠŠ~–—‡‡’Š~ 
ƒ–’Ž~Š‹˜ƒŒƒ‹‚‡‡…‹‡Œ‡Ž‚ƒ‹‡‚~Ž‚

‹‡–ƒ‚†‚ƒ‹‡—ƒ•‚

…ŽŠ~‡–€
‚•–
€–”Šƒ‚

‡‚

‹‡Œ˜‚–‚

†‡‡‚ƒ~–•~†‡Š—Œ…Ž‡–…‚–‚~†…Š‡

‡‚

˜–Œ˜‡Ž–‚ƒ˜€ƒ„ƒ

•‚~‚Šƒ’~†‡Š—€–Ž„ƒ–ƒŒ—‡–…‚–‚~†…Š‡˜

‚Œ‡‡Œ—‚‚–ƒŠƒ‹—‚—ƒ‡•Šƒ•Ž 
ƒ‡–—~…˜‡‡‰‰ƒ˜—ƒ•‹ƒ•Œ—Œ‡Š‡Š‡Ž‡‡ 
‹‡ƒ†‹‡—Œƒ‚Š‡’˜‚–ƒ˜Š‚Ž‡’ƒ˜‡ƒ†Ž‹—–—~

—˜ƒŠ‰
~‡Ž—‹ƒ‡‹–•Š‚ŠŽ
14:00‚— 4.11.13) 
‹‡Š—ƒ–‡…˜•Š…‹‡˜‡„‚–‚
3€Œ‚
…–‚…’—Œ‚˜‡Œ12‚—~”˜‚Šƒ’Œ˜ƒ‚
~‡Ž‚Š~ƒŒ—Š‡~–˜ƒƒ…–‚˜Œƒ”‚—‹‡Š—ƒ–‡Œ 

¼´¸ ¸²¸½´ ²Á´½´ ±¶° ³¿È³ »±Á½½ Ȳ´Æ É´Á´¿É´ ¼¸±³¿½ ·Æ» É´ÇÈÆɳ ´»´ºÈ ÇÃÀ³ 
¶¸È½³¹»½È·¸´´¯°´¸»½¯·¸»È¸°Ç³»È´¸É´±³¿³´´¸É´º¸»³»È¸ƽ´Ǹ²¿·´Æ¸»´½´¸° 
É´°ÇÉ´ÃÀ´³¼ÁÉ°¶Ç´½´³È²¶³Ç´²³½ɴǸ²¿É´¿´½ÉÉ´¯½°³´´»½ 

Ƚ½ 

É´¿½µ³» 

ɴǶ°´½³¼¸ÇÃÀ³É´¸´¿¶°±¸È³»

²Á´¼»´Á»¶¸È½³¹»½´¿¸°Ç´´¿Ç´½´¿¿´²¯¸¶¸

‫נולדו במזל"ט‬

‫• 
' ‬
‫‪-  , ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫• 
' ‬
‫ ‪. -‬‬
‫• 
' ‪,‬‬
‫
" " "‬
‫ ‪; -‬‬
‫  
‪,‬‬
‫ ; 
 ‪ ,‬‬
‫‪.‬‬
‫• 
' 
‬
‫ ;  ‬‫ 
' ‬
‫‪. ,‬‬
‫• 
'  
‬
‫‪ -  ,‬‬
‫;  
'‬
‫ ‪ ,‬‬
‫;  ‪,‬‬
‫ ; 
' ‬
‫ ‪, ,‬‬
‫ 
"; 
' ‬
‫ ‪. ,‬‬
‫• 
'  ‪,‬‬
‫  ‪; -‬‬
‫  
' ‬
‫ ‪.  ,‬‬
‫• 
' ‪,‬‬
‫‪ -  ,‬‬
‫;  
'‬
‫ ‪ 
; ,‬‬
‫'  ‪, ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫• 
'  ‬
‫ ‪; - ,‬‬
‫  
' ‬
‫  ‪,‬‬
‫; ‬
‫ 

‫‪106‬‬

‫• "  ‘ “‬

‫  ‪; ,‬‬
‫ 
' 
 ‬
‫ ‪. ,‬‬
‫• 
' ‪,‬‬
‫ 
" ‪; -‬‬
‫  
' ‬
‫‪ ' 
; ,‬‬
‫  ‪."
 ,‬‬
‫• 
'  ‬
‫ ‪ -  ,‬‬
‫‪.‬‬
‫• 
' ‪,‬‬
‫ ‪; -‬‬
‫  
' ‬
‫‪;"
 
,‬‬
‫ 
'  

‫ ‪. ,‬‬
‫• 
'  ‪,‬‬
‫ ‪  ; -‬‬
‫ 
'  ‪,‬‬
‫ 
; 
' ‪,‬‬
‫‪.‬‬
‫• 
' ‪,‬‬
‫ ‪; -‬‬
‫  
' ‬
‫ ‪' 
; ,‬‬
‫ ‪; ,‬‬
‫ 
' ‪,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫• 
'  
‬
‫ ‪. -‬‬
‫• 
' ‬
‫ ‪. -‬‬
‫• 
'  ‪,‬‬
‫ 
" ‪; -‬‬
‫  
' ‬
‫‪ 
;"
 
,‬‬
‫'   ‪ ,‬‬
‫ 
"‪.‬‬
‫• 
' 
 ‪,‬‬
‫ ‪. -‬‬
‫• 
' ‪,‬‬
‫ 
" ‪; -‬‬
‫  
' ‬
‫ ‪ 
,‬‬

‫ 
";   ‪,‬‬
‫ ; 
' ‬
‫ ‪."
 ,‬‬
‫• 
'  ‪,‬‬
‫ ‪; -‬‬
‫  
' ‬
‫ ‪' 
;
,‬‬
‫ ‪. ,‬‬
‫• 
' ‪,‬‬
‫ ‪; -‬‬
‫  
' ‬
‫ ‪ 
; ,‬‬
‫' 
‪. ,‬‬
‫• 
' ‬
‫'‪- "
 ,‬‬
‫ ;  ‬
‫ 
'  

‫' ‪ 
; ,‬‬
‫' 
 ‪ ,‬‬
‫ 
";  ‪ ,‬‬
‫ 
"‪.‬‬
‫• 
' ‪,‬‬
‫ 
 
" ‪ -‬‬
‫‪.‬‬
‫• 
' ‬
‫‪ - 
,‬‬
‫;  
'‬
‫ ‪; 
,‬‬
‫ 
'   ‪,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫•‬
‫• 
' ‪,‬‬
‫ ‪. -‬‬
‫• 
'  ‬
‫‪" " 
,‬‬
‫" ‪ - ,‬‬
‫;  
'‬
‫  ‪, ,‬‬
‫; 
' ‬
‫ ‪."
 
,‬‬
‫• 
'  ‪,‬‬
‫
" " " ‪,‬‬
‫ ‪; -‬‬
‫  
' ‬
‫‪' 
; ,‬‬

‫ 
‪. ,‬‬
‫• 
' 
‪,‬‬
‫ ‪; -‬‬
‫  
' 

‫ ‪' 
;
,‬‬
‫ ‪.  ,‬‬
‫ 
' 

‫•‬
‫‪-  ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫• 
' ‬
‫ ‪"
 
,‬‬
‫ ;  ‬‫ 
' ‬
‫ ‪ 
;  ,‬‬
‫' 
  ‪; ,‬‬
‫ 
' ‬
‫‪;"
 
,‬‬
‫ 
' ‪,‬‬
‫ 
"; 
' ‬
‫‪."
 
,‬‬
‫• 
'  ‪,‬‬
‫ 
 
" ‪ -‬‬
‫;  

‫' ‪; ,‬‬
‫ 
 ‬
‫ ‪  ,‬‬
‫;  ‪,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫• 
'  ‬
‫ 
‪; -  ,‬‬
‫  
' ‬
‫‪' 
; ,‬‬
‫ ‪.  ,‬‬
‫• 
' ‪,‬‬
‫ 
" ‪; -‬‬
‫  
' ‬
‫‪' 
;  ,‬‬
‫ ‪."
 ,‬‬
‫• 
'  

‫‪ - ,‬‬
‫ 
;  ‬
‫ 
'  ‪,‬‬
‫ 
 
"; 
'‬
‫ ‪. ,‬‬
‫• 
' ‬
‫‬‫ 

‫‪,‬‬

‫  ;‬
‫  
' ‬
‫  ‪; ,‬‬
‫ 
' 
‬
‫
  ‪,‬‬
‫ ; 
' ‬
‫ ‪.  ,‬‬

‫הגיעו למצוות‬

‫• 
'  

‫‪ , '  ,‬‬
‫  ' ‬‫‪.‬‬
‫• 
' ‬
‫ 

  ‪, ,‬‬
‫  ‪'  -‬‬
‫  ‪.‬‬
‫• 
'  ‬
‫ ‪ -  ,‬‬
‫'  
 ‪.‬‬
‫• 
'  ‪,‬‬
‫ 
‪'  -‬‬
‫ 
 ‪.‬‬

‫באו בקשרי‬
‫שידוכי ‬

‫• 
‪,‬‬
‫ ‪'  -‬‬
‫   "‬
‫ 

‫ ‬
‫' ‪; ,‬‬
‫  
' ‬
‫‪."
 ,‬‬

‫• 
' ‪,‬‬
‫ ‪ -‬‬
‫'  
‬
‫ ‬
‫"‬
‫ ‬
‫ 
' 

‫ ‪;"
 ,‬‬
‫ ;  ‬
‫ ;‬
‫ ‪,‬‬
‫ 
  ‬
‫‪ " 
,‬‬
‫ 
"  ‬
‫ ; 
' ‬
‫ ‪. ,‬‬
‫• 
‪,‬‬
‫ ‪'  -‬‬
‫  "‬
‫  
'‬
‫ ‪ ,‬‬
‫‪.‬‬

‫הקימו בית‬
‫בישראל ‪ -‬בית‬
‫חב"ד‬

‫• 
'  

‫‪  - ,‬‬
‫' " ‬
‫ 
' ‪,‬‬
‫ ;  ‬
‫  ; ‬
‫  ; ' ‬
‫ ‪.‬‬
‫• 
' ' ‪,‬‬
‫ ‪'  -‬‬
‫ " 
 ‬

‫ 
'  ‪,‬‬
‫ ;  ‬
‫ ;  ‬
‫;  ‪.‬‬
‫• 
' 
‪,‬‬
‫ ‪'  -‬‬
‫ "  

‫'  ‪; 
,‬‬
‫  

‫ 
;  ; '‬
‫ ‪.‬‬
‫• 
' ‬
‫ ‪, ,‬‬
‫ ‪  -‬‬
‫'   "‬
‫  
'‬
‫ 
‪;  ,‬‬
‫   ;‬
‫  ; 
'‬
‫ ‪.‬‬
‫• 
' ‬
‫ ‪ - ,‬‬
‫ '  ‬
‫"   

‫' ‪;
,‬‬
‫   ;‬
‫' ; ‬
‫‪.‬‬
‫• 
' 

‫‪ - "
 ,‬‬
‫ '  
 "‬
‫  
'‬
‫ ‪" 
,‬‬
‫" " ;‬
‫ ‬

‫ 
 ‪ ,‬‬
‫ 
"; 
' ‬
‫  ‪;"
 ,‬‬
‫ 
' ‬
‫‪ ,‬‬
‫ 
" " ‬
‫ 
"; 
' ‬
‫ ‪."
 ,‬‬
‫• 
 ‪ ,‬‬
‫ ‪'  -‬‬
‫ " ‬
‫ 
' 


‫  ‪" 
,‬‬
‫" "  ‪,‬‬
‫ ;  ‬
‫ ; ‬
‫ ‪.‬‬
‫• 
' ‬
‫ '‪, ,‬‬
‫ ‪  -‬‬
‫'  "‬
‫  

‫ ‪,‬‬
‫' ‬
‫ ‪.  ,‬‬
‫• 
‪,‬‬
‫ 
 
"‬
‫  ‬‫' ‬
‫"  ‬
‫ 
' ‬
‫ ‪. ,‬‬

‫‪:khhn ujka _ ohbufsgk‬‬
‫‪chsidim@gmail.com‬‬

‫  ‘ ‪• 900‬‬

‫‪107‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful