Walaupun telah ada beberapa kajian yang dilakukan terhadap asal usul bangsa Melayu, namun kata sepakat

daripada ahli pengkaji masih belum dapat dicapai sepenuhnya sehingga kini. Namun begitu, setakat ini terdapat dua pandangan yang telah pun dikemukakan mengenai asal usul bangsa Melayu iaitu antara teori migrasi dan teori Nusantara. Teori Migrasi wujud apabila ahli pengkaji menyatakan bahawa bangsa Melayu berasal dari utara (Asia Tenggara). Manakala Teori Nusantara merujuk kepada bangsa Melayu yang sememangnya telah sedia ada di Melayu atau Nusantara ini. !rang Melayu tergolong dalam masyarakat besar Melayu"#olynesia yang merupakan bangsa serumpun dengan bangsa yang berbahasa Austronesia. $olongan ini mendiami daerah kepulauan dan kebanyakan mereka juga daripada tanah besar Asian Tenggara. emudian masyarakat Melayu"#olynesia berkembang epulauan

ke lautan #asi%ik yang bermula dari kepulauan &awaii hingga ke #ulau 'aster di bahagian Timur. awasan #asi%ik tengah dan selatan menjadi penempatan orang" epulauan #alau, Truk, Marshall, Tahiti,

orang Melayu"#olynesia yang bermula dari

Mar(uesas, )ooks, Micronesia, Tango, *amoa, +iji dan sehingga ke New ,ealand. !rang Melayu mudah dikesan melalui bahasa yang digunakan, si%at %isiologi manusia dan berdasarkan penempatan yang mereka diami di sesebuah kawasan geogra%i. Migrasi orang"orang Melayu ke arah barat berjaya dikesan di epulauan

)ocos, *ri -angka, Madagascar atau Malagasy, A%rika *elatan dan *urinam. Menurut #eter .ellwood, Melayu dapat dide%inisikan dari aspek"aspek antropologi biologikal, linguistik dan arkeologi. .eliau juga menyatakan bahawa orang yang Melayu tergolong dalam Western Melayu"#olynesia selepas tahun /000 Masihi berasal dari kelompok 1nitial Austronesia dan #roto"Austronesian yang terletak di Taiwan selepas tahun 2000 *M.

3ari Taiwan kelompok #roto"Austronesian yang merupakan pengasas kepada #roto"Austronesia telah berpindah ke +ilipina melalui epulauan -u4on dan seterusnya berkembang ke kepulauan Melayu di *elatan +ilipina. Masyarakat yang bergerak menuju ke arah barat dan telah menjadikan kawasan #ulau .orneo, 5awa, *umatera, Tanah Melayu dan 6ietnam bolehlah dikenali sebagai Western Malayo" #olynesian. Manakala kelompok yang berpindah ke kepulauan Muruku dikategorikan sebagai )entral"'astern Melayu"#olynesian. Migrasi seterusnya pula, membawa kelompok tersebut ke bahagian timur dan dikenali sebagai 'astern Malayo" #olynesian. Teori .ellwood lebih mengutamakan pola migrasi Malayo"#olynesian dari arah utara Asia Tenggara membawa ke kawasan kepulauan Melayu. oentjaraningrat juga mengambil peluang untuk mengemukakan ulasan beliau mengenai perkembangan dan teori migrasi orang Melayu dari sudut arkeologi dan linguistik berdasarkan kepada penemuan %osil"%osil manusia kuno di -embah .angawan *olo. #enemuan %osil Pithecanthropus Erectus di 3ataran *unda merangkumi daerah -embah .angawan *olo dikenali sebagai &omo *oloensis oleh ahli"ahli antropologi. '7olusi yang seterusnya merujuk kepada manusia &omo *oloensis yang berjaya dikesan di daerah Wadjak di 3ataran *unda yang lebih dikenali sebagai &omo Wadjakensis. *ungguhpun begitu, oentjaraningrat turut menyatakan bahawa nenek

moyang orang Wadjak (&omo Wadjakkensis) yang lebih dikenali dengan nama Austro"Melanisiod sebelum ini telah pun tersebar ke arah timur dan barat #ulau 5awa hingga ke *umatera, *emenanjung Tanah Melayu, *elatan Thai sehinggalah ke 8tara 6ietnam. #enyebaran gelombang penghijrahan manusia di Alam Melayu

berdasarkan kepada penggunaan bahasa 1nduk #roto"Austronesia yang berpindah dan telah berkembang dari lembah"lembah sungai di *elatan )hina ke arah barat daya. #enempatan penghijrahan kelompok manusia #roto"Austronesia ini

merangkumi kawasan hilir sungai *alween hingga ke *elatan *ungai Mekong. emudian migrasi tersebut bertempat di hilir"hilir sungai yang

mengembangkan peradaban maritim ke daerah kepulauan *elatan #asi%ik yang terdiri daripada Taiwan, +ilipina, *ulawesi 8tara, &almahera dan Maluku *elatan. *ecara dasarnya teori ini menyatakan bahawa manusia &omo 'rectus merupakan moyang Austro"Melanesia yang merupakan pewaris pengguna bahasa #roto" Austronesia. Arti%ak peninggalan masyarakat neolitik dipercayai terdapat di edah,

*elangor, .angka, 5awa dan epulauan *elayar di *ulawesi. 5ika dilihat dari aspek yang berbe4a pula, peninggalan budaya neolitik menunjukkan adanya proses migrasi seterusnya oleh kelompok masyarakat yang tergolong dalam keluarga besar Austro"Melanesia. #ada awalnya orang Melayu dipercayai mempunyai hubungan dengan budaya Austro"Melanesia walaupun dari segi linguistik bahasa Melayu kuno tergolong dalam baka Austronesia. elompok Austronesia ini menjelaskan bahawa orang"orang Melayu dan keturunan Melayu di *emenanjung Malaysia tergolong dalam cabang bangsa dolichocephalic 1ndonesia. yang semestinya terdapat kewujudannya di kepulauan Melayu pada hari ini. !leh sebab tergolong dalam cabang tersebut, maka bahasa Melayu secara tidak langsung mempunyai hubungan genetik dengan bahasa" bahasa di *abah, *arawak, 1ndonesia dan +ilipina. !leh hal yang demikian, dapatlah disimpulkan bahawa orang"orang Melayu di Malaysia, 1ndonesia dan

+ilipina berasal dari baka bahasa Austronesia dan bolehlah dianggap sebagai serumpun. Ada pendapat yang mengatakan bahawa asal bangsa Melayu adalah berasal dari Tanah .esar yang juga lebih dikenali sebagai Teori 9unnan. Teori ini mendapat sokongan Mohd. Ali yang menyatakan bahawa bangsa 1ndonesia berasal dari daerah Mongol yang terdesak oleh bangsa"bangsa yang lebih kuat sehingga memaksa mereka untuk melakukan migrasi menuju ke arah selatan. Menurut Asmah &j. !mar pula, :Malaya #roper; atau Melayu adalah berketurunan 3eutro"Melayu. !rang"orang 3eutro"Melayu dikatakan telah

melakukan penghijrahan dari 9unnan ke Alam Melayu di antara tahun <=00 dan /=00 *M. !rang"orang Melayu dipercayai telah melakukan proses migrasi melalui dua cara iaitu penghijrahan ke selatan menuju ke *emenanjung Tanah Melayu dan menyeberangi Teluk *iam. Namun begitu, sebelum orang 3eutro"Melayu melakukan penghijrahan, orang"orang Austro"Melanisoid terlebih dahulu melakukan

penghijrahan dari benua Asia menuju ke kepulauan #apua dan Melanesia melalui *emenanjung Tanah Melayu. Teori ini juga mendapat sokongan daripada >.& $eldern dan 5.&). ern 9an dengan alasan bahawa terdapat penemuan kapak tua di Wilayah Nusantara yang mempunyai persamaan dengan kapak tua yang ada di Asia Tenggara. .erhubung dengan perkara tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahawa telah berlaku migrasi penduduk dari Asia Tengah menuju ke epulauan Nusantara. Alasan lain dalam

mengukuhkan pendapat mereka ialah mengenai bahasa Melayu yang berkembang di Nusantara memiliki kemiripan dengan bahasa )hampa yang ada di #erkara ini memungkinkan bahawa penduduk )hampa yang tinggal di emboja. emboja

berasal dari

dataran 9unnan dengan menyusuri sungai Mekong. #roses

perpindahan ini diteruskan lagi ketika separuh daripada mereka berusaha meneruskan perpindahan dan berjaya tiba di wilayah Nusantara. Teori ini mengatakan bahawa orang Melayu datang dari 9unnan ke epulauan Melayu menerusi tiga gelombang yang utama iaitu dimulai dengan perpindahan Melayu Negrito, Melayu #roto dan diikuti dengan Melayu 3eutro. !rang Negrito dipercayai telah memasuki epulauan Melayu Nusantara semenjak tahun

/000 *M. Mereka dipercayai merupakan penduduk yang paling awal yang menjejaki epulauan Nusantara. #erkara ini dapat disokong dengan adanya beberapa bukti penemuan arkeologi di gua )ha, Malaysia. Antara ciri"ciri %i4ikal orang Negrito adalah berkulit gelap, berambut kerinting, hidung lebar dan berbibir tebal. 5ikalau di 1ndonesia, sebahagian besar daripada ras ini tinggal di daerah #apua. eturunan

ras ini juga terdapat di >iau iaitu di kawasan pendalaman yang dikenali sebagai suku *iak (*akai) serta suku #apua yang mendiami #ulau #apua dan #ulau Melanesia. Melayu #roto pula merujuk kepada orang Melayu #roto yang memasuki wilayah Nusantara pada tahun <=00 *M. Melayu #roto terdiri daripada suku Toraja, 3ayak, *asak, Nias, >ejang dan .atak. Masyarakat Melayu #roto dilihat memiliki kemahiran yang baik dalam bercucuk tanam berbanding orang Negrito. Manakala Melayu 3eutro merujuk kepada masyarakat yang melakukan migrasi pada gelombang kedua Nusantara. edatangan 3eutro ke Nusantara dianggarkan pada

tahun /=00 *M. *uku kaum 3eutro terdapat di 1ndonesia, Minangkabau, Aceh, *unda, 5awa, Melayu, .etawi dan Manado.

Merujuk kepada perbincangan tersebut yang menekankan kepada teori"teori migrasi, bahasa dan peninggalan arkeologi orang"orang Melayu di *emenanjung Malaysia dan *umatera Timur bukan sahaja didapati mempunyai bangsa yang serumpun, malahan mempunyai berbagai"bagai adat resam dan budaya yang sama antara satu sama lain. Masyarakat Melayu juga tidak terlepas daripada pengaruh ketamadunan dengan pengaruh daripada budaya"budaya luar seperti )hina, 1ndia, 'ropah dan 1slam dari awal kurun Masihi dilihat telah meninggalkan kesan yang begitu mendalam di Alam Melayu. Rujukan oentjaraningrat (/?@0). Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. 3jakartaA 3jambatan. Ahmad 5elani &alimi (<00B). Sejarah dan Tamadun Bangsa Melayu . *elangorA 8nipress #rinter *d. .hd. Abdul >ashid Melebek, Amat 5ohari Moain (<00C). Sejarah Bahasa Melayu. -umpurA *anon #rinting )orporation *dn. .hd. Asmah &aji !mar (/?B2). The Malay People Of Malaysia And Their uala -umpurA 3ewan .ahasa dan #ustaka. anguages . uala

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful