You are on page 1of 39

Α Ι ΢ Υ ΤΛ Ο Τ

Δ Π ΣΑ Δ Π Ι Θ Η Β Α ΢

Μετάυραση Γιάννης Γρσπάρης

ΣΑ ΠΡΟ΢ΩΠΑ ΣΗ΢ ΣΡΑΓΩΓΙΑ΢

΢ειίδα 1 από 39
Ἐτεοκλῆς
Χορός
Ἀγγελιοφόρος ἢ Κατάσκοπος
[Κήρυκας
Ἀντιγόνη]

ΓΙΑΡΘΡΩ΢Η

πρόλογος
πάροδος
αʹ ἐπεισόδιο
αʹ στάσιμο
βʹ ἐπεισόδιο
βʹ στάσιμο
γʹ ἐπεισόδιο
γʹ στάσιμο
ἔξοδος

ΠΡΟΛΟΓΟ΢

΢ειίδα 2 από 39
Ἐτεοκλής ΔΣΔΟΚΛΗ΢
Κάδμου πολἶται, χρὴ λέγειν τὰ καίρια Λαέ ηνπ Κάδκνπ, πξέπεη ζύκθσλα ηα ιόγηα
λάρε κε ηνπο θαηξνύο εθείλνο πνύ απ' ηελ πξύκλα
ὅστις φυλάσσει πρ᾵γος ἐν πρύμνῃ πόλεως
ην ηηκόλη θξαηόληαο θπβεξλάεη κηα ρώξα,
οἴακα νωμὦν, βλέφαρα μὴ κοιμὦν ὕπνῳ. δίρσο λ' αθήλε ν ύπλνο λα ηνπ θιή ην κάηη·
εἰ μὲν γὰρ εὖ πράξαιμεν, αἰτία θεοῦ· γηαηί αλ ην πξάκα πάε θαιά, ν ζεόο ε αηηία·
5 εἰ δ᾽ αὖθ᾽, ὃ μὴ γένοιτο, συμφορὰ τύχοι, κα αλ πάιη—ό κε γέλνηην—ζπκθνξά ιάρε,
Ἐτεοκλέης ἅν εἸς πολὺς κατὰ πτόλιν έλαο ν Δηενθιήο, πνιιά ζηελ πόιε ζάρε
λα ηνπ ςάιινπλ κπξηόζηνκα όινη κνηξνιόγηα
ὑμνοἶθ᾽ ὑπ᾽ ἀστὦν φροιμίοις πολυρρόθοις
θαί ζξήλνπο, πνύ άκπνηε απ' απηό, ζη' αιήζεηα ν
οἰμώγμασίν θ᾽, Ὠν Ζεὺς ἀλεξητήριος Γίαο
ἐπώνυμος γένοιτο Καδμείων πόλει. δηαθεληεπηήο, ηε ρώξα καο άο δηαθεληεύε.
10 ὑμ᾵ς δὲ χρὴ νῦν, καὶ τὸν ἐλλείποντ᾽ ἔτι Μα ηώξα πξέπεη εζείο, θη όπνηνο ηνπ ιείπεη αθόκα
ἥβης ἀκμαίας καὶ τὸν ἔξηβον χρόνῳ, ηεο ληόηεο ηνπ ή αθκή, θη ν πνύ έρεη πηα πέξαζε,
λα βάδε όιν ην δξίκσκα ηεο δύλακήο ηνπ
βλαστημὸν ἀλδαίνοντα σώματος πολύν,
παίξλνληαο πάλσ ηνπ ν θαζείο ό,ηη ηνπ πέθηεη,
ὥραν τ᾽ ἔχονθ᾽ ἕκαστον ὥστε συμπρεπές, γηα λα βνεζήζε ηελ παηξίδα, ηνπο ζενύο καο,
πόλει τ᾽ ἀρήγειν καὶ θεὦν ἐγχωρίων
15 βωμοἶσι, τιμὰς μὴ ᾽ξαλειφθ῅ναί ποτε· ηνπο βσκνύο ησλ — κελ πνηέ ράζνπλ ηίο ηηκέο
τέκνοις τε, Γῆ τε μητρί, φιλτάτῃ τροφ῵· ησλ—
ηα παηδηά ηνπ, ηε κάλλα Γε γιπθεηά ζξνθό καο·
ἡ γὰρ νέους ἕρποντας εὐμενεἶ πέδῳ,
γηαη' είλ' απηή, πνύ όηαλ κηθξνί ζεξλόζαζη' έηζη
ἅπαντα πανδοκοῦσα παιδείας ὄτλον, ζην θαιόβνιν ρώκα ηεο, πάλσ ηεο όιν
ἐθρέψατ᾽ οἰκητ῅ρας ἀσπιδηφόρους θνξηώζεθε ην βάξνο ηεο αλαζξνθήο ζαο
θαί πνιίηεο ζαο ηξάλεςελ αζπηδνθόξνπο
20 πιστοὺς ὅπως γένοισθε πρὸς χρέος τόδε. λα ζαο έρε πηζηνύο ζ' απηή ηεο ηελ αλάγθε.
καὶ νῦν μὲν ἐς τόδ᾽ ἦμαρ εὖ ῥέπει θεός· Ναί, βέβαηα σο ζήκεξα ν ζεόο δεμηά ηα θέξλεη·
χρόνον γὰρ ἤδη τόνδε πυργηρουμένοις γηαηί όινλ ηνύην ηνλ θαηξό, πνπ είλαη δσζκέλα
ηα θάζηξα καο, ε ηύρε ηνπ πνιέκνπ θιίλεη
καλὦς τὰ πλείω πόλεμος ἐκ θεὦν κυρεἶ.
ην πηόηεξν ζε καο κε ηνπ ζενύ ηε ράξε·
νῦν δ᾽ ὡς ὁ μάντις φησίν, οἰωνὦν βοτήρ, κα ηώξα, όπσο ν κάληεο ιέεη ν πνπινιόγνο,
25 ἐν ὠσὶ νωμὦν καὶ φρεσίν, πυρὸς δίχα, πνπ κε ην λνπ θαί κε η' απηί κνλάρα, δίρσο
χρηστηρίους ὄρνιθας ἀψευδεἶ τέχνῃ· ζπζίαο θσηηέο, ηα καληηθά ζεκάδηα θξίλεη
θαί δε ιαζεύεη ή ηέρλε ηνπ—απηόο ησλ ηέηνησλ
οὗτος τοιὦνδε δεσπότης μαντευμάτων
θπβεξλήηεο ρξηεζκώλ, καο ιέεη πσο λπρηνθιώζνπλ
λέγει μεγίστην προσβολὴν Ἀχαιίδα θνβεξήλ έθνδν νί ερζξνί γη' αθαληζκό καο.
νυκτηγορεἶσθαι κἀπιβουλεύσειν πόλει.
30 ἀλλ᾽ ἔς τ᾽ ἐπάλξεις καὶ πύλας πυργωμάτων Μα όινη ζηηο πνιεκίζηξεο αξκαηνδσζκέλνη
ὁρμ᾵σθε πάντες, σοῦσθε σὺν παντευχίᾳ, ζηίο πύιεο ησλ θξνπξίσλ ξηρηήηε, πεηαρηήηε,
γεκίζηε ηα πξνζηήζηα, ζηίο ζθεπέο ησλ πύξγσλ
πληροῦτε θωρακεἶα, κἀπὶ σέλμασιν
ζηαζήηε θαί ξηδώλνληαο ζηα έβγα ησλ θάζηξσλ
πύργων στάθητε, καὶ πυλὦν ἐπ᾽ ἐξόδοις έρεηε ζάξξνο θαί θαζόινπ κή θνβάζηε
μίμνοντες εὖ θαρσεἶτε, μηδ᾽ ἐπηλύδων
35 ταρβεἶτ᾽ ἄγαν ὅμιλον· εὖ τελεἶ θεός. ην πιήζνο ησλ ερζξώλ· ν ζεόο καδί καο ζάλαη.
σκοποὺς δὲ κἀγὼ καὶ κατοπτ῅ρας στρατοῦ Μα έρσ θη εγώ ηνπ ζηξαηνύ ζηείιε θαηαζθόπνπο
θη αληρλεπηέο, πνύ βέβαηνο είκαη πσο ηνπ θάθνπ
ἔπεμψα, τοὺς πέποιθα μὴ ματ᾵ν ὁδ῵·
δε ζάλ' ν δξόκνο ησλ, θη αθνύ έξζνπλ θαί κνπ
καὶ τὦνδ᾽ ἀκούσας οὔ τι μὴ ληφθὦ δόλῳ. πνύλε,
θόβν δελ ζάρσ κεο ζηα δίρηπα ηνπο κελ πέζσ.
Ἄγγελος ΑΓΓΔΛΙΑΦΟΡΟ΢

΢ειίδα 3 από 39
Ἐτεόκλεες, φέριστε Καδμείων ἄναξ, Έξρνκαη, δνμαζκέλε βαζηιηά ηεο Θήβαο,
40 ἥκω σαφ῅ τἀκεἶθεν ἐκ στρατοῦ φέρων, μεδηαιπκέλα θέξλνληαο ζνπ από ηαθείζε
αὐτὸς κατόπτης δ᾽ εἴμ᾽ ἐγὼ τὦν πραγμάτων· λέα ηνπ ζηξαηνύ, πνύ ν ίδηνο κε ηα κάηηα κνπ είδα.
Δθηά θαπεηαλένη, πνιεκόραξνη άληξεο,
ἄνδρες γὰρ ἑπτά, θούριοι λοχαγέται,
ζθάδνληαο κεο ζε καπξνζίδεξελ αζπίδα
ταυροσφαγοῦντες ἐς μελάνδετον σάκος ηαύξν θαί ζην αίκα ηνπ ηα ρέξηα ηνπο βνπηόληαο
καὶ θιγγάνοντες χερσὶ ταυρείου φόνου,
45 Ἄρη τ᾽, Ἐνυώ, καὶ φιλαίματον Φόβον ζηνλ Άξε, Δλπώ θαί Φόβν, πνύ ζθαγέο δηςνύλε,
ὡρκωμότησαν ἥ πόλει κατασκαφὰς όξθν δώζαλε: ή αθνύ κε βία ηε δηαγνπκίζνπλ
ηελ πόιε ηέιεηα ησλ Καδκείσλ λα μνινζξέςνπλ,
θέντες λαπάξειν ἄστυ Καδμείων βίᾳ,
ή κε ην γαίκα ηνπο λεθξνί ηε γεο λαξγάζνπλ.
ἥ γ῅ν θανόντες τήνδε φυράσειν φόνῳ·
μνημεἶά θ᾽ αὑτὦν τοἶς τεκοῦσιν ἐς δόμους
50 πρὸς ἅρμ᾽ Ἀδράστου χερσὶν ἔστεφον, δάκρυ θη απήο ζηνύ Άδξαζηνπ η άξκα θξέκαγαλ ζεκάδηα
λείβοντες· οἷκτος δ᾽ οὔτις ἦν διὰ στόμα. ζπκεηηθά γηα ηνπο γνληνύο ησλ ζηελ παηξίδα,
ρύλνληαο δάθξπ, κ' απ' η' αρείιη ηνπο νπη' άρλα
λείβοντες· οἷκτος δ᾽ οὔτις ἦν διὰ στόμα.
παξάπνλνπ δελ έβγαηλε· γηαη' ή αηζαιέληα
σιδηρόφρων γὰρ θυμὸς ἀνδρείᾳ φλέγων θαξδηά ηνπο ιάβξηδε απ' αληξεία θαί θπζζνκάλαε
ἔπνει, λεόντων ὡς Ἄρη δεδορκότων. ζα ιηνληαξηώλ, πνύ πόιεκν ζπηζάεη ή καηηά ησλ.
καὶ τὦνδε πύστις οὐκ ὄκνῳ χρονίζεται· Καί δε ζ' άξγήζε ώξαλ ηελ ώξα λα ην δείμνπλ·
55 κληρουμένους δ᾽ ἔλειπον, ὡς πάλῳ λαχὼν θιήξνπο ηνπο άθεζα λα ξίρηνπλ, ζε πνηά πύιε
ἕκαστος αὐτὦν πρὸς πύλας ἄγοι λόχον. ζα ιάρε θαζελόο λα θέξε ην ζηξαηό ηνπ.
Λνηπόλ θαί ζπ δηαιέγνληαο ηνπο πην ζνπ αληξείνπο
πρὸς ταῦτ᾽ ἀρίστους ἄνδρας ἐκκρίτους
πνιεκάξρνπο γνξγά, ηάμε ηνπο κπξνο ζηίο πύιεο·
πόλεως γηαηί, όπνπ λάζαη, νιάξκαηνη θνληνδπγώλνπλ
πυλὦν ἐπ᾽ ἐξόδοισι τάγευσαι τάχος· νη Αξγείηεο, θνξληαρηό ζεθώλνπλ θαί ηνπο θάκπνπο
ἐγγὺς γὰρ ἤδη πάνοπλος Ἀργείων στρατὸς
60 χωρεἶ, κονίει, πεδία δ᾽ ἀργηστὴς ἀφρὸς ρξαίλεη ν άζπξνο ζηάδνληαο αθξόο απ' ησλ αιόγσλ
χραίνει σταλαγμοἶς ἱππικὦν ἐκ πλευμόνων. ην ιερνκάληζκα· κα εζύ, ζαλ ηηκνληέξεο
άμηνο ηνπ θαξαβηνύ, ην θάζηξν λα ζηεξηώζεο
σὺ δ᾽ ὥστε ναὸς κεδνὸς οἰακοστρόφος
πξίλ λα καλίζε ε κπόξα ηνπ πνιέκνπ· θη άθνπ!
φράξαι πόλισμα, πρὶν καταιγίσαι πνοὰς θύκα ην ζηεξηαλό βξνπρηέηαη ηνπ ζηξαηνύ ησλ.
Ἄρεως· βοᾶ γὰρ κῦμα χερσαἶον στρατοῦ·
65 καὶ τὦνδε καιρὸν ὅστις ὤκιστος λαβέ· Άδξαμε ηνλ θαηξό πνύ πξέπεη ρέξη ρέξη,
κἀγὼ τὰ λοιπὰ πιστὸν ἡμεροσκόπον θαί γσ γηα ηάιια πηζηό κάηη εκεξνζθόπνπ
ζέ λάρσ, θη όηαλ κ' όιε ηελ αιήζεηα μέξεο
ὀφθαλμὸν ἕξω, καὶ σαφηνείᾳ λόγου
ηί ηξέρεη έμσ απ' ηα ηείρε καο, θόβν δε ζάρεο.
εἰδὼς τὰ τὦν θύραθεν ἀβλαβὴς ἔσῃ.
Ἐτεοκλής
ὧ Ζεῦ τε καὶ Γ῅ καὶ πολισσοῦχοι θεοί, ΔΣΔΟΚΛΗ΢
Ώ Γία θαί Γε θαί Θενί πξνζηάηεο ηεο παηξίδαο,
70 Ἀρά τ᾽ Ἐρινὺς πατρὸς ἡ μεγασθενής, θη σ Καηάξα, ηξαλή Δξηλύα ηνπ παηέξα,
μή μοι πόλιν γε πρυμνόθεν πανώλεθρον κε κνπ απ' ηε ξίδα ζύγθνξκα μεζεκειηώζηε
αθαληζκέλε απ' ηνπο ερζξνύο κηα πνιηηεία
ἐκθαμνίσητε δῃάλωτον, Ἑλλάδος
πνύ θξαίλεη γισζζά Διιεληθηά, κεδέ ηα ζπίηηα
φθόγγον χέουσαν, καὶ δόμους ἐφεστίους· πνύ ηίο εζηίεο ζαο έρνπλε, θαί κελ αθήζηε
ἐλευθέραν δὲ γ῅ν τε καὶ Κάδμου πόλιν κηα ρώξα ειεύηεξε, ηελ πόιε απηή ηνπ Κάδκνπ,
75 ζυγοἶσι δουλίοισι μήποτε σχεθεἶν· λα πέζε ζε ζθιαβηάο δπγό, κα ζώζεηέ καο,
γένεσθε δ᾽ ἀλκή· ξυνὰ δ᾽ ἐλπίζω λέγειν· πνύλ' θαί δηθό ζαο δηάθνξν· γηαηί κηα ρώξα
κόλ' όηαλ επηπρή, ηηκά θαί ηνπο ζενύο ηεο.
πόλις γὰρ εὖ πράσσουσα δαίμονας τίει.

΢ειίδα 4 από 39
ΠΑΡΟΓΟ΢

΢ειίδα 5 από 39
Χορός ΥΟΡΟ΢
θρέομαι φοβερὰ μεγάλ᾽ ἄχη· Σξνκάξα κνπ, θαθά κεγάια θνβεξά!
Μνιύζεθε ν ζηξαηόο απ' ηα ραξάθηα, λά,
μεθεἶται στρατός· στρατόπεδον λιπὼν
80 ῥεἶ πολὺς ὅδε λεὼς πρόδρομος ἱππότας· θύκα ρπκίδεη θαηά δσ
αἰθερία κόνις με πείθει φανεἶσ᾽, αξίθλεη' ε θαβαιιαξηά·
κνπ ην καζαίλεη ν θνξληαρηόο
ἄναυδος σαφὴς ἔτυμος ἄγγελος.
π' αζθώζεθε σο ηνλ νπξαλό,
ἔτι δὲ <γ᾵ς> ἐμ᾵ς πεδί᾽ ὁπλόκτυπ᾽ ὠτὶ δίρσο κηιηά, κα κελπηήο βέβαηνο θη αιεζηλόο.
χρίμπτει βοάν· ποτ᾵ται, βρέμει δ᾽ Σήο γήο κνπ παίξλεη ν νκπιόρηππνο ηνπο θάκπνπο
πνύ θη όιν κπξνο πεηάεη, δπγώλεη θαί βξνληά,
85 ἀμαχέτου δίκαν ὕδατος ὀροτύπου. σζάλ η' αθξάηεγν λεξό πνύ δέξλεη ηα γθξεκλά.
ἰὼ ἰὼ ἰὼ θεοὶ θεαί τ᾽ ὀρόμενον κακὸν Άιινί κνπ, αιινί, ζενί, ζεέο,
βοᾶ τειχέων ὕπερ ἀλεύσατε. ην θαθό πνύ καο πιάθσζε καθξύλεη' από καο!
Βνπή ηα ηείρε μεπεξλά θαί θαινζύληαρηνο ό
ὁ λεύκασπις ὄρνυται λαὸς εὐτρεπὴς
νρηξόο
κε ηα ιεπθά ζθνπηάξηα ηνπ ηξαβώληαο όιν κπξνο
90 ἐπὶ πόλιν διώκων [πόδα]. πάλσ ζηα θάζηξα καο ρπκά.
τίς ἄρα ῥύσεται, τίς ἄρ᾽ ἐπαρκέσει Πνηνο ζα κε ζώζε; πνηνο ζα κνπ είλαη βνεζόο
θεὦν ἥ θε᾵ν; απ' ηνπο ζενύο, απ' ηίο ζεέο;
ηί άιιν κπνξώ ή γνλαηηζηή λα πέζσ επηύο
πότερα δ῅τ᾽ ἐγὼ <πάτρια> ποτιπέσω
κπξνζηά
95 βρέτη δαιμόνων; ζη' αγάικαηα ηα ζετθά;
ἰὼ μάκαρες εὔεδροι, Ώ κάθαξεο θαιόζξνλνη, ώξα, θαί βηάδεη ην θαθό,
λα ζαο ζθηρηνπεξηπιερηώ.
ἀκμάζει βρετέων ἔχεσθαι· τί μέλλομεν
Καηξό ηί ράλνπκε κ' απηνύο ηνπο κάηαηνπο
ἀγάστονοι; νδπξκνύο;
100 ἀκούετ᾽ ἥ οὐκ ἀκούετ᾽ ἀσπίδων κτύπον; Αθνύηε ή δελ αθνύγεηε νη αζπίδεο πνύ ρηππνύλ;
πέπλων καὶ στεφέων πότ᾽ εἰ μὴ νῦν ηνπο πέπινπο θαί ηα ζηέθαλα, αλ όρη ηώξα πηα,
πόηε ζα ηα θπιάμσκε ηεο ιηηαλείαο καο πξνζθνξά;
ἀμφὶ λιτάν᾽ ἕξομεν;
Δίδεο ηί ρηύπνο; όρη ελνύ
κτύπον δέδορκα· πάταγος οὐχ ἑνὸς δορός. βξόληεκα θνληαξηνύ.
τί ῥέξεις; προδώσεις, παλαίχθων Σί έρεηο ζθνπό; ηε ρώξ' απηή, δηθηά ζνπ απ' ηα
παιηά,
105 Ἄρης, τὰν τεάν; ζ' αθήζεο, Άξε, λα ραζή,
ἰὼ χρυσοπήληξ δαἶμον ἔπιδ᾽ ἔπιδε κε ην ρξπζό ην θξάλνο ζεέ;
ζηξέςε ην κάηη ζνπ θαί ηδέ
πόλιν ἅν ποτ᾽ εὐφιλήταν ἔθου.
θαί ηδέ ηε γεο π' αγάπαγεο πνιύ από κηα θνξά.
θεοὶ πολιάοχοι πάντες ἴτε χθονὸς· Πξνζηάηεο καο ζενί, πξνθηάζεη' όινη
110 ἴδετε παρθένων δήηε καο ηίο παξζέλεο, πνύ πεζκέλεο
ἱκέσιον λόχον δουλοσύνας ὕπερ. κπξνο ζαο, ζθιαβηάο δεηνύκε ιπηξσκό.
Κύκα ηξηγύξ' απ' ηελ πόιε
κῦμα [γὰρ] περὶ πτόλιν δοχμολόφων
κε ινμέο θνύληεο νρηξώλ
ἀνδρὦν
115 καχλάζει πνοαἶς Ἄρεος ὀρόμενον. κε ηνπ πνιέκνπ ηίο πλνέο θνριάδεη.
ἀλλ᾽, ὧ Ζεῦ <> πάτερ παντελές, Παηέξα, Γία παληέιεηε, κα βνήζεζε κε
θη απ' ησλ νρηξώλ δηαγνύκηζκα δηαθέληεςε κε.
πάντως ἄρηξον δαἹων ἅλωσιν.
120 Ἀργέιοι δὲ πόλισμα Κάδμου Σελ πνιηηεία πεξίδσζαλ ηνπ Κάδκνπ Αξγείηεο.
κυκλοῦνται· φόβος δ᾽ ἀρῄων ὅπλων Σ’ άξκαηα ηα πνιεκηθά βξνληνύλ, βξνληνύλε
θη απ' ηα ζαγώληα ησλ αηηώλ δεηά ηα γθέκηα

΢ειίδα 6 από 39
[δονεἶ], διὰ δέ τοι γενύων ἱππίων πώο θνληθά ζηξηγγνινγνύλε!
κινύρονται φόνον χαλινοί. Κ' εθηά ηξαλνί κεο ζην ζηξαηό μερσξηζηνί
πνιέκαξρνη αξκαηνδσζκέλνη,
ἑπτὰ δ᾽ ἀγάνορες πρέποντες στρατοῦ
125 δορυσσοἶς σαγαἶς πύλαις ἑβδόμαι όπσο ηνπο έηπρε ό ιαρλόο, ζηίο εθηά πύιεο
* πξνρσξνύλ.
προσίστανται πάλῳ λαχόντες.
σύ τ᾽, ὧ Διογενὲς φιλόμαχον κράτος, Μα ώ πνιεκόραξε ζεά, θόξε ηνπ Γία,
ῥυσίπολις γενοῦ, γίλε ηεο πόιεο καο, εζύ Παιιάδα, ή ζσηεξία·
130 Παλλάς, ὅ θ᾽ ἵππιος ποντομέδων ἄναξ θη ώ θαβαιιάξε βαζηιηά, ζαιαζζνθξάηνξα
ἰχθυβόλῳ Ποσειδάων μαχανᾶ, κε ην ςαξνθακάθη, Πνζεηδώλα ζεέ καο,
απ'ηίο ηξνκάξεο ηνύηεο γιύησλε καο, γιύησλε
ἐπίλυσιν φόβων, ἐπίλυσιν δίδου.
καο!
135 σύ τ᾽, Ἄρης, φεῦ, φεῦ, πόλιν ἐπώνυμον Καί ζπ Άξε, αιινί κνπ αιινί, ηελ πόιε απηή
Κάδμου φύλαξον κήδεσαί τ᾽ ἐναργὦς. πόρεη απ' ηνλ Κάδκν ηόλνκά ηεο,
δηθηά ζνπ θύιαμέ ηελε, ζσζηόο πξνζηάηεο.
140 καὶ Κύπρις, ἅτ᾽ εἷ γένους προμάτωρ, Κη ώ ηεο γεληάο καο, Κύπξηδα, πξνζηάηηζζα
ἄλευσον· σέθεν γὰρ ἐξ αἵματος κάθξπλε ην θαθό, γηαηί αίκα εκείο δηθό ζνπ
κε ιηηαλείεο θαί ζξήλνπο ηε ζεόηε ζνπ
γεγόναμεν· λιταἶσί σε θεοκλύτοις
θξάδακε πέθηνληαο εκπξόο ζνπ.
ἀυτοῦσαι πελαζόμεσθα.
145 καὶ σύ, Λύκει᾽ ἄναξ, Λύκειος γενοῦ Κη' ώ Λύθεηε βαζηιηά μνιόζξεςε
στρατ῵ δαἹῳ στόνων ἀντίτας. θαί ηνπο ερζξνύο καο ζαλ ηνπο ιύθνπο, λα
πιεξώζνπλ
σύ τ᾽, ὧ Λατογένεια
ηνπο ζηελαγκνύο καο. Κη ώ ζπ θόξε ηεο Λεηώο
κούρα, τόξον εὐτυκάζου [Ἄρτεμι φίλα]. κε η' αιάζεπην δνμάξη ζνπ αξκαηώζνπ.
ἕ ἕ ἕ ἔ, Αά, Αά!
150 ὄτοβον ἁρμάτων ἀμφὶ πόλιν κλύω· Αξκάησλ βξόληεκα γύξσ ζηελ πόιε γξηθώ,
ὧ πότνι᾽ Ἥρα. Ήξα κνπ δέζπνηλα,
ζηξίδνπλ βαξύθνξηα η' αμόληα, λα, ησλ ηξνρώλ.
ἔλακον ἀξόνων βριθομένων χνόαι.
Γιπθεηά κνπ Αξηέκηδα,
Ἄρτεμι φίλα, ἕ ἕ ἕ ἔ,
155 δοριτίνακτος αἰθὴρ δ᾽ ἐπιμαίνεται. θνληαξνηίλαρηνο, άθνπ, θξεληάδεη ό νπξαλόο·
τί πόλις ἄμμι πάσχει, τί γενήσεται; ηί θαθό βξήθε ηελ πόιε καο; η' είλαη λα γέλε;
πνηό ηέινο ηάρα, άπ' ηνπο ζενύο καο πεξηκέλεη;
ποἶ δ᾽ ἔτι τέλος ἐπάγει θεός;

ἕ ἕ ἕ ἔ, Αά, Αά!
158b ἀκροβόλων δ᾽ ἐπάλξεων λιθὰς ἔρχεται· ΢ηίο ςειέο έπαιμεο ραιάδ' νί πέηξεο πεηνύλ,
ὧ φίλ᾽ Ἄπολλον· ώ θίιε Απόιισλα,
160 κόναβος ἐν πύλαις χαλκοδέτων σακέων, θη άπ' ηα ραιθόδεηα ζθνπηάξηα νί πύιεο βξνληνύλ.
παἶ Διός, ὅθεν Μα ώ ζπ, πνπ ζ' έηαμε
ν Γίαο ζηνλ πόιεκν λα δίλεο ηέινο θαιό,
πολεμόκραντον ἁγνὸν τέλος ἐν μάχᾳ.
σύ τε, μάκαιρ᾽ ἄνασσ᾽ Ὄγκα, πρὸ πόλεως θαί ζπ, Όγθα δέζπνηλα, κπξνζη' άπ' ηελ πόιε
ζηεκέλε,
165 ἑπτάπυλον ἕδος ἐπιρρύου. ηελ ζσηεξία ε Δθηάππιε από ζαο πξνζκέλεη.
ἰὼ παναρκεἶς θεοί, Ώ παληνδύλακνη Θενί, ηξαλνί ζενί,
ἰὼ τέλειοι τέλειαί τε γ᾵ς ηξαλέο ζεέο, απηήο
ππξγνθπιάρηνξεο ηεο γεο,

΢ειίδα 7 από 39
τ᾵σδε πυργοφύλακες, κελ παξαδώζεηε από ερζξνύ
πόλιν δορίπονον μὴ προδὦθ᾽ θνληάξη θαηαπνλεκέλα
170 ἑτεροφώνῳ στρατ῵. ηα θάζηξα καο ζ' αιιόγισζζν ζηξαηό,
κλύετε παρθένων κλύετε πανδίκως κ' αθνύζηε καο πνύ κε πςσκέλα
ηα ρέξηα ηα παξζεληθά
χειροτόνους λιτάς.
ζαο θξάδνκε ζιηθηά, επιαβεηηθά!

ἰὼ φίλοι δαίμονες, Ώ ε κόλε καο εζείο απαληνρή,


175 λυτήριοί <τ᾽> ἀμφιβάντες πόλιν, ην ρέξη ζαο απιώζεηε ζενί,
δείξαθ᾽ ὡς φιλοπόλεις, πάλσ ζηελ πόιε λα ζσζή,
δείμεηε πώο ηελ αγαπάηε·
μέλεσθέ θ᾽ ἱερὦν δημίων,
ζπκάζηε ηηο ζπζίεο καο ηηο πάλδεκεο
μελόμενοι δ᾽ ἀρήξατε· γλνηαζηήηε καο θαη βνεζάηε·
φιλοθύτων δέ τοι πόλεος ὀργίων η' άγηα κπζηήξηα κε ηίο πινύζηεο
180 μνήστορες ἐστέ μοι. ηηο πξνζθνξέο κε κνπ μερλάηε.

Α ΔΠΔΙ΢ΟΓΙΟ

΢ειίδα 8 από 39
Ἐτεοκλής ΔΣΔΟΚΛΗ΢
ὑμ᾵ς ἐρωτὦ, θρέμματ᾽ οὐκ ἀνασχετά, Δζάο ξσηώ, αλππόθεξηα πιάζκαηα,—κα είλαη
θαιά πξάκαη' απηά γηα λα ζσζή κηα πόιε
ἦ ταῦτ᾽ ἄριστα καὶ πόλει σωτήρια,
θαί δώζνπλ ζάξξνο ζε ιαό πνιηνξθεκέλν,
στρατ῵ τε θάρσος τ῵δε πυργηρουμένῳ,
185 βρέτη πεσούσας πρὸς πολισσούχων θεὦν λα πέθηεηε κπξνο ζησλ ζεώλ η' αγάικαηα έηζη
αὔειν, λακάζειν, σωφρόνων μισήματα; κε η' άγξηα απηά μεθσλεηά θαη ηηο ζηξηγγηέο ζαο,
πνύ θάλνπλε ζε γλσζηηθνύο αλζξώπνπο θξίθε;
μήτ᾽ ἐν κακοἶσι μήτ᾽ ἐν εὐεστοἶ φίλῃ
Ά! θαη ζηηο ζπκθνξέο θαί ζηε γιπθεηά επηπρία
ξύνοικος εἴην τ῵ γυναικείῳ γένει. λάδηλ' ν Θεόο θαί λάιεηπε από κε ε γπλαίθα!
κρατοῦσα μὲν γὰρ οὐχ ὁμιλητὸν θράσος, γηαηί αλ ηεο έξζνπλε δεμηά, θαί πνηόο ηελ πηάλεη
δείσασα δ᾽ ζηελ έπαξζε ηεο! κ' αλ ηελ θπξηεύζε ν θόβνο,
190 οἴκῳ καὶ πόλει πλέον κακόν. ηόηε είλαη πνύ είλαη κηά πιεγή γηα ηνπο δηθνύο ηεο.
καὶ νῦν πολίταις τάσδε διαδρόμους φυγὰς ΢αλ ηώξα εζείο κ' απηά ηα μώθξελα ηξερηά ζαο
θεἶσαι διερροθήσατ᾽ ἄψυχον κάκην· δεμά δεξβά δεηιία θαθόςπρε ζθνξπάηε
κεο ζην ζηξαηό καο, θ' έηζ' νί ερζξνί, πόρνκ'
τὰ τὦν θύραθεν δ᾽ ὡς ἄριστ᾽ ὀφέλλεται,
απόμσ,
αὐτοὶ δ᾽ ὑπ᾽ αὐτὦν ἔνδοθεν πορθούμεθα. βξίζθνπλε κηα ραξά ην πην κεγάιν θέξδνο,
ελώ εκείο κέζα θηείξνκε ηνπο εαπηνύο καο.
195 τοιαῦτά τἅν γυναιξὶ συνναίων ἔχοις. Να ηί θεξδίδεη όηαλ θαλείο δή κε γπλαίθεο.
κεἰ μή τις ἀρχ῅ς τ῅ς ἐμ῅ς ἀκούσεται, Μα όπνηνο ηελ πξνζηαγή κνπ, ηώξα, δελ αθνύζε,
άληξαο, γπλαίθα, ή ό,ηη θη άιιν πάεη λάλαη,
ἀνὴρ γυνή τε χὤ τι τὦν μεταίχμιον,
απόθαζε ζαλαηηθή ηνλ πεξηκέλεη,
ψ῅φος κατ᾽ αὐτὦν ὀλεθρία βουλεύσεται, θη από ηίο πέηξεο ηνπ ιανύ δε ζα μεθύγε.
λευστ῅ρα δήμου δ᾽ οὔ τι μὴ φύγῃ μόρον.
200 μέλει γὰρ ἀνδρί, μὴ γυνὴ βουλευέτω, Έρεη έγλνηα ν άληξαο, ε γπλαίθα αο κε θξνληίδε
τἄξωθεν· ἔνδον δ᾽ οὖσα μὴ βλάβην τίθει. γηα ηα όμσ· κέζ' αο θάζεηαη, ρσξίο λα βιάθηε.
Άθνπζεο, ή δελ άθνπζεο, ή ζε θνπθή ηα ιέσ;
ἤκουσας ἥ οὐκ ἤκουσας, ἥ κωφῆ λέγω;
Χορός ΥΟΡΟ΢
ὧ θίινλ Οἰδίπνπ ηέθνο, ἔδεηζ᾽ ἀθνύζαζα Ώ θαινγπηέ ηνπ Οηδίπνδα,
επήξα θόβν π' άθνπζα ην βξόληεκα,
ηὸλ ἁξκαηόθηππνλ ὄηνβνλ ὄηνβνλ,
205 ὅτε τε σύριγγες ἔκλαγξαν ἑλίτροχοι, ην βξόληεκ' απ' η' ακάμηα ηα βαξύρηππα
ἱππικὦν τ᾽ ἀπύαν πηδαλίων διὰ στόμα θαη πόθξημαλ ηαμόληα ηξνρνθίλεηα
θη άθνπζα ζησλ αιόγσλ λ' αλαδεύνπλ
πυριγενετ᾵ν χαλινὦν.
γύξσ ην ζηόκα, ηεο θσηηάο γελλήκαηα,
ηα γθέκηα, πνύ ηά ηηκνλεύνπλ.
Ἐτεοκλής ΔΣΔΟΚΛΗ΢
ηί νὖλ; ὁ λαύηεο ἆξα κὴ ᾽ο πξ῵ξαλ θπγὼλ Καί ηί; κελ ηάρα ν λαύηεο, αλ από ηελ πξύκλα
ζηελ πιώξε ηξέμε, ζαβξή ηξόπν λα γιπηώζε,
πξύκλεζελ εὗξε κεραλὴλ ζσηεξίαο,
210 νεὼς καμούσης ποντίῳ πρὸς κύματι; ζάλ πάξε πηα ην θύκα δίπια ην θαξάβη;
Χορός ΥΟΡΟ΢
ἀλλ᾽ ἐπὶ δαιμόνων πρόδρομος ἦλθον ἀρ- Μα ήξζα κ' αζπνύδα ηξέρνληαο
πξνο ησλ ζεώλ καο ηα παιηά η' αγάικαηα
χαἶα βρέτη, θεοἶσι πίσυνος, νιφάδος
πόρσ ζ' απηνύο κνλάρα όια ηα ζάξξε κνπ,
ὅτ᾽ ὀλο᾵ς νειφομένας βρόμος ἐν πύλαις· όηαλ πάλσ ζηίο πύιεο καο καλίδνληαο
δὴ ηόη᾽ ἤξζελ θόβῳ πξὸο καθάξσλ ιηηάο, πόιεσο
215 ἵν᾽ ὑπερέχοιεν ἀλκάν. η' άγξην ηνπθάλη ηεο ρηνληάο βξνληνύζε·
ηόη' απ' ην θόβν λα πξνζπέζσ πέηαμα
ζηε ζεόηε, λάζε κε βνεζνύζε.

΢ειίδα 9 από 39
Ἐτεοκλής ΔΣΔΟΚΛΗ΢
πύργον στέγειν εὔχεσθε πολέμιον δόρυ. Δύρεζηε λα βαζηά ζηνύ ερζξνύ ην δόξπ ν πύξγνο,
θη απηό ζπκθέξεη ηνπο ζενύο· γηαηί δε ιέλε
οὐκοῦν τάδ᾽ ἔσται πρὸς θεὦν· ἀλλ᾽ οὖν
πσο ζαλ κηα πνιηηεία ραζή, πάλ θη νη ζενί ηεο;
θεοὺς
τοὺς τ῅ς ἁλούσης πόλεος ἐκλείπειν λόγος.
Χορός ΥΟΡΟ΢
μήποτ᾽ ἐμὸν κατ᾽ αἰὦνα λίποι θεὦν Άκπνη' όζν πνπ δσ κελ πνηέ κνπ κ' αθήζε
220 ἅδε πανάγυρις, μηδ᾽ ἐπίδοιμι τάνδ᾽ ησλ ζεώλ απηή ε ζύλαμε, κήηε λα δσ
ἀστυδρομουμέναν πόλιν καὶ στράτευμ᾽ ερζξνύ πόδη ηελ πόιε κνπ απηή λα παηήζε
θαί λα ηελ δηαγνπκίζε
ἁπτόμενον πυρὶ δαἹῳ.
θη από θιόγεο δσζκέλν ερζξηθέο ην ιαό.
Ἐτεοκλής ΔΣΔΟΚΛΗ΢
μή μοι θεοὺς καλοῦσα βουλεύου κακὦς· Μπνξείο λα θξάδεο ηνπο ζενύο, κα δίρσο θ' έηζη
ην λνπ λα ράλεο· γηαηί, μέξε, ε πεηζαξρία
πειθαρχία γάρ ἐστι τ῅ς εὐπραξίας
225 μήτηρ, γυνὴ σωτ῅ρος· Ὠδ᾽ ἔχει λόγος. ηεο λίθεο είλαη θαί ηεο ζσηεξίαο κεηέξα.
Χορός ΥΟΡΟ΢
ἔστι· θεοῦ δ᾽ ἔτ᾽ ἰσχὺς καθυπερτέρα· Ναί, κα πην ηνπ ζενύ ηξαλή ε δύλακε αθόκα·
θαί ζπρλά θ' έλαλ όπνπ δε βιέπεη ζσζκό
πολλάκι δ᾽ ἐν κακοἶσι τὸν ἀμάχανον
ζηε θνξηνύλα θαί πηα ηνπ ζθεπάδεη
κἀκ χαλεπ᾵ς δύας ὕπερθ᾽ ὀμμάτων καύξν λέθνο ηα κάηηα, απ' ηνλ άγξην ρακό
κρημναμεν᾵ν νεφελ᾵ν ὀρθοἶ. ηνλ ζεθώλεη κε κηαο θαί γεξό ηόλε βγάδεη.
230 Ἐτεοκλής ΔΣΔΟΚΛΗ΢
ἀνδρὦν τάδ᾽ ἐστί, σφάγια καὶ χρηστήρια Γνπιεηά 'λαη ησλ αληξώλ ζηνπο ζενύο ζπζίεο λα
θάλνπλ
θεοἶσιν ἕρδειν πολεμίων πειρωμένους ·
θαί ηε βνπιή ηνπο λα ξσηνύλ πξίλ πηάζε ε κάρε·
σὸν δ᾽ αὖ τὸ σιγ᾵ν καὶ μένειν εἴσω δόμων.δνπιεηά ζνπ εζέλα, λα ζσπάο θαί λα κέλεο ζπίηη.
Χορός ΥΟΡΟ΢
διὰ θεὦν πόλιν νεμόμεθ᾽ ἀδάματον, Νάλ' αδάκαζη' ε πόιε καο, ζηνπο ζενύο ην
ρξσζηνύκε
δυσμενέων δ᾽ ὄχλον πύργος ἀποστέγει.
θη απ' ηα πιήζε ηνπ ερζξνύ λα καο ζθέπνπλ νη
πύξγνη·
235 τίς τάδε νέμεσις στυγεἶ; πνηα γη' απηά κνπ ινηπόλ θαηεγόξηα θνβνύκαη;
Ἐτεοκλής ΔΣΔΟΚΛΗ΢
οὔτοι φθονὦ σοι δαιμόνων τιμ᾵ν γένος· Σνπο ζενύο γηα λα ηηκάο εγώ δε ζ' εκπνδίδσ,
κα γηα λα κε ιηγόθαξδνπο ηνπο άιινπο θάλεο,
ἀλλ᾽ ὡς πολίτας μὴ κακοσπλάγχνους τιθῆς,
θάζνπ ήζπρε θη αο κε ζε παξαπαίξλεη ό θόβνο.
εὔκηλος ἴσθι μηδ᾽ ἄγαν ὑπερφοβοῦ.
Χορός ΥΟΡΟ΢
ποτίφατον κλύουσα πάταγον ἀνάμιγα ΢ύζκηρην άθνπζα πάηαγν ηώξα πξί ιίγελ ώξα
240 ταρβοσύνῳ φόβῳ τάνδ᾽ ἐς ἀκρόπτολιν, θαί δησγκέλε απ' ηνλ ηξόκν ζηελ αθξόπνιε ηνύηε,
τίμιον ἕδος, ἱκόμαν. ησλ ζεώλ άγηαλ έδξα, ήξζα ηξέρνληαο θόξα.
Ἐτεοκλής ΔΣΔΟΚΛΗ΢
μή νυν, ἐὰν θνῄσκοντας ἥ τετρωμένους Με ινηπόλ ηώξ' αλ ηύρε ή ζθνησκνύο θη αθνύηε
ή ιαβσκνύο, ζ' άγξηα μεθσλεηά μεζπάηε,
πύθησθε, κωκυτοἶσιν ἁρπαλίζετε.
θη ν Άξεο κ' απηά 'λαη πνύ κεζά, κ' αλζξώπηλν αίκα.
τούτῳ γὰρ Ἄρης βόσκεται, φόνῳ βροτὦν.
245 Χορός ΥΟΡΟ΢
Θέ κνπ, θαί λα, γξηθώ λα θξνπκαλίδνπλ η' άηηα.

΢ειίδα 10 από 39
καὶ μὴν ἀκούω γ᾽ ἱππικὦν φρυαγμάτων.
Ἐτεοκλής ΔΣΔΟΚΛΗ΢
μή νυν ἀκούουσ᾽ ἐμφανὦς ἄκου᾽ ἄγαν. Κη αλ ηα γξηθάο θάλε πώο δε γξηθάο θαί ηόζν.
Χορός ΥΟΡΟ΢
στένει πόλισμα γ῅θεν, ὡς κυκλουμένων. Απόβαζα ζηελάδεη ε γεο· καο πεξηδώλνπλ.
Ἐτεοκλής ΔΣΔΟΚΛΗ΢
οὐκοῦν ἔμ᾽ ἀρκεἶ τὦνδε βουλεύειν πέρι. Δγώ 'καη δσ ηα κέηξα κνπ γη' απηά λα πάξσ.
Χορός ΥΟΡΟ΢
δέδοικ᾽, ἀραγμὸς δ᾽ ἐν πύλαις ὀφέλλεται. Σξέκσ, ην ηξάληαγκα ζηηο πύιεο θη όιν απμαίλεη.
250 Ἐτεοκλής ΔΣΔΟΚΛΗ΢
οὐ σἶγα μηδὲν τὦνδ᾽ ἐρεἶς κατὰ πτόλιν; ΢ώπα, δελ παύεηο πηα λα ιεο ηέηνηα ζηελ πόιε;
Χορός ΥΟΡΟ΢
ὧ ξυντέλεια, μὴ προδ῵ς πυργώματα. Άγηνη ζενί, ηα θάζηξα καο κελ παξαηάηε.
Ἐτεοκλής ΔΣΔΟΚΛΗ΢
οὐκ ἐς φθόρον σιγὦσ᾽ ἀνασχήσῃ τάδε; Καθή ώξα λάρεο! δε ζα πήο πηα λα ινπθάμεο;
Χορός ΥΟΡΟ΢
θεοὶ πολἶται, μή με δουλείας τυχεἶν. Από ζθιαβηά θπιάρηε κε, ώ ζενί ηεο ρώξαο!
Ἐτεοκλής ΔΣΔΟΚΛΗ΢
αὐτὴ σὺ δουλοἶς κἀμὲ καὶ π᾵σαν πόλιν. ΢π ξίρηεηο ζηε ζθιαβηά θαί ζε θη όιε ηελ πόιε.
255 Χορός ΥΟΡΟ΢
ὧ παγκρατὲς Ζεῦ, τρέψον εἰς ἐχθροὺς βέλος. Γία, ζηξέςε ζηνπο ερζξνύο ηα βέιε ηεο νξγήο ζνπ.
Ἐτεοκλής ΔΣΔΟΚΛΗ΢
ὧ Ζεῦ, γυναικὦν οἸον ὤπασας γένος. Γία, πξάκα πνύ εύξεο λα καο δώζεο, ηίο γπλαίθεο!
Χορός ΥΟΡΟ΢
μοχθηρόν, ὥσπερ ἄνδρας Ὠν ἁλ῵ πόλις. Σξηζάζιην, ζαλ ηνπο άληξεο πνύ ηνπο παίξλνπλ
ζθιάβνπο.
Ἐτεοκλής ΔΣΔΟΚΛΗ΢
παλινστομεἶς αὖ θιγγάνουσ᾽ ἀγαλμάτων; Πάιη θαθνγισζζάο, ελώ αγγίδεηο η' αγάικαηα;
Χορός ΥΟΡΟ΢
ἀψυχίᾳ γὰρ γλὦσσαν ἁρπάζει φόβος. Σε γιώζζα, ηεο ιηγόςπρεο, κνύ αξπάδεη ν θόβνο.
260 Ἐτεοκλής ΔΣΔΟΚΛΗ΢
αἰτουμένῳ μοι κοῦφον εἰ δοίης τέλος. Αλ ζνπ δεηνύζα, κηα κηθξή κνύθαλεο ράξε;
Χορός ΥΟΡΟ΢
λέγοις ἅν ὡς τάχιστα, καὶ τάχ᾽ εἴσομαι. Όζν κπνξείο πην γξήγνξα ιέγε λα δνύκε.
Ἐτεοκλής ΔΣΔΟΚΛΗ΢
σίγησον, ὧ τάλαινα, μὴ φίλους φόβει. ΢ώπα, δπζηπρηζκέλε· θαί κε δεηιηάδεηο ηνπο δηθνύο
ζνπ.
Χορός ΥΟΡΟ΢
σιγὦ· σὺν ἄλλοις πείσομαι τὸ μόρσιμον. ΢σπαίλσ θη όηη 'λαη γξαθηό κ' όινπο αο πάζσ.
Ἐτεοκλής ΔΣΔΟΚΛΗ΢
τοῦτ᾽ ἀντ᾽ ἐκείνων τοὔπος αἱροῦμαι σέθεν. Αληίο εθείλα, απηό ζνπ πξνηηκώ ην ιόγν.
265 καὶ πρός γε τούτοις, ἐκτὸς οὖσ᾽ ἀγαλμάτων, θαί ηνύην αθόκα· από η' αγάικαηα ηξαβήμνπ
εὔχου τὰ κρείσσω, ξυμμάχους εἷναι θεούς· θαί ζηνπο ζενύο ηε κόλε επρή π' αμίδεη θάλε,

΢ειίδα 11 από 39
κἀμὦν ἀκούσασ᾽ εὐγμάτων, ἔπειτα σὺ λά λαη καδί καο ζύκκαρνη· θη όηαλ ζα θνύζεο
ὀλολυγμὸν ἱερὸν εὐμεν῅ παιώνισον, ηα ηάκκαηά κνπ εκέλα, ςάιι' εζύ θαηόπη
ηνλ άγην νινιπγκό ζαλ αίζην παηάλα,
Ἑλληνικὸν νόμισμα θυστάδος βο῅ς,
ζπλήζεην ειιεληθό ζηίο ζπζίεο επάλσ,
270 θάρσος φίλοις, λύουσα πολέμιον φόβον. ζάξξνο ζηνπο θίινπο, πνύ ζθνξπά ηνπ ερζξνύ ην
θόβν.
ἐγὼ δὲ χώρας τοἶς πολισσούχοις θεοἶς, Λνηπόλ, ζηεο ρώξαο ηνπο ζενύο ηνπο πνιηνύρνπο,
πεδιονόμοις τε κἀγορ᾵ς ἐπισκόποις, ζηνπο πξνζηάηεο ησλ θάκπσλ θαί ηεο αγνξάο καο,
ζηεο Γίξθεο ηίο πεγέο θαί ζηνύ Ιζκελνύ ην ξέκκα
Δίρκης τε πηγαἶς, ὕδατί τ᾽ Ἰσμηνοῦ λέγω
ηάδσ, αλ καο έξζνπλ δεμηά θαί ζσζή ε πόιε,
εὖ ξυντυχόντων καὶ πόλεως σεσωμένης,
275 μήλοισιν αἱμάσσοντας ἑστίας θεὦν, πνηάκη ην αίκα από η' αξληά λα ηξέμε απάλσ
[ταυροκτονοῦντας θεοἶσιν, Ὠδ᾽ ἐπεύχομαι] ζηνπο βσκνύο ησλ ζεώλ, γηνξηάδνληαο ηε λίθε,
θαί ηνπο αγίνπο ησλ ηνπο λανύο ζέ λα ζηνιίζσ
θύσειν τροπαἶα, δαἹων δ᾽ ἐσθήματα,
κ' ερζξώλ αξκαησζηέο θνληαξνθαξθσκέλεο.
στέψω λάφυρα δουρίπληχθ᾽ ἁγνοἶς δόμοις.
[στέψω πρὸ ναὦν, πολεμίων δ᾽ ἐσθήματα.]
280 τοιαῦτ᾽ ἐπεύχου μὴ φιλοστόνως θεοἶς, Σέηνηεο επρέο θαί ζπ λα θάλεο δίρσο ζξήλνπο,
μηδ᾽ ἐν ματαίοις κἀγρίοις ποιφύγμασιν· κεδέ κε κάηαηα θη άγξηα ζθνύγκαηα ηξόκνπ,
πνύ δε γιπηώλεηο πηόηεξν κ' απηά απ' ηε κνίξα.
οὐ γάρ τι μ᾵λλον μὴ φύγῃς τὸ μόρσιμον.
ἐγὼ δέ γ᾽ ἄνδρας ἓξ ἐμοὶ σὺν ἑβδόμῳ Μα εγώ ζα πάσ ζηίο εθηά ηνπ θάζηξνπ πύιεο
ἀντηρέτας ἐχθροἶσι τὸν μέγαν τρόπον έμ πνιεκάξρνπο θαί κε κέλα εθηά λα ζηήζσ
285 εἰς ἑπτατειχεἶς ἐξόδους τάξω μολών, αληίθξπ ζηνπο ερζξνύο κεγάινπο αληηκάρνπο,
πρὶν ἀγγέλους σπερχνούς τε καὶ πξίλ λάξζνπλ βηαζηηθά κελύκαηα θαί ιόγηα
γνξγόζπαξηα θ' ή θσηηά 'λάςε απ' ηελ αλάγθε.
ταχυρρόθους
λόγους ἱκέσθαι καὶ φλέγειν χρείας ὕπο.

Α ΢ΣΑ΢ΙΜΟ

΢ειίδα 12 από 39
Χορός ΥΟΡΟ΢
μέλει, φόβῳ δ᾽ οὐχ ὑπνώσσει κέαρ· Νάζε εκπόξνπ! κα πνύ ό θόβνο δελ αθήλεη
ηελ θαξδηά κνπ κεο ζηα ζηήζεηα λα ήζπράζε...
γείτονες δὲ καρδίας
290 μέριμναι ζωπυροῦσι τάρβος Η έγλνηα, πόρεη ζηε ςπρή κνπ εκπξόο ζξνληάζεη,
τὸν ἀμφιτειχ῅ λεών, ησλ ερζξώλ ηνλ ηξόκν αλάβεη θαί δε ζβήλεη.
Σνπο θνβνύκαη, ζαλ ηνπο όθηνπο πεξηζηέξη
δράκοντας ὥς τις τέκνων
ην παζίηξνκν γηα η' άινπβα πνπιηά ηνπ,
ὑπερδέδοικεν λεχαίων δυσευνάτορας π' νινηξίγπξα ζηε δόιηα ηε θσιηά ηνπ
πάντρομος πελειάς.
295 τοὶ μὲν γὰρ ποτὶ πύργους έρνπλ ζηήζεη θαθνζύληπρν θαξηέξη.
πανδαμεὶ πανομιλεὶ Γηαηί νξκνύλ άιινη ζηνπο πύξγνπο, ζκάξηα, ζηάξηα,
πιήζηα νιάθεξα- θαί ηί ζα γελώ;
στείχουσιν. τί γένωμαι;
θη άιινη ξίρλνπλε ραιάδη ηα ιηζάξηα
τοὶ δ᾽ ἐπ᾽ ἀμφιβόλοισιν
ἰάπτουσι πολίταις
300 χερμάδ᾽ ὀκριόεσσαν. ζην ιαό καο ην γπξνδσζκέλν.
παντὶ τρόπῳ, Διογενεἶς ΢ώζεηε, ώ ζενί Γηνγέλλεηνη όινη ,
θεοί, πόλιν καὶ στρατὸν ην ζηξαηό κε θάζε ηξόπν θαί ηελ πόιε.
Καδμογεν῅ ῥύεσθε.
ποἶον δ᾽ ἀμείψεσθε γαίας πέδον Γηαηί ηάρα πνηα ζα βξήηε θη άιιε ρώξα
305 τ᾵σδ᾽ ἄρειον, ἐχθροἶς πην θαιή, ζαλ ζέιεηε ηελ παξαδώζε
ἀφέντες τὰν βαθύχθον᾽ αἷαν, ζηνπο ερζξνύο απηή ηε γε ηελ πινπηνθόξα
θαί ηεο Γίξθεο ην λεξό, πνύ όζνη θη αλ όζνη
ὕδωρ τε Διρκαἶον,
πνηακνί ηνλ θόζκν ηξέρνπλ,
εὐτραφέστατον πωμάτων
ὅσων ἵησιν Ποσειδ᾵ν
310 ὁ γαιάοχος ην πηνηό ηεο ην θαιόζξνθν δελ έρνπλ;
Τηθύος τε παἶδες.
πρὸς τάδ᾽, ὧ πολιοῦχοι Καί γη' απηό, ζενί ηεο πόιεο καο πξνζηάηεο,
θεοί, τοἶσι μὲν ἔξω ζηνπο ερζξνύο, πνύ καο πεξίδσζαλ ηα θάζηξα,
πύργων ἀνδρολέτειραν
315 κ῅ρα, ῥίψοπλον ἄταν, ξίρη' απάλσ ζπκθνξά αλζξσπνραιάζηξα,
ἐμβαλόντες ἄροισθε πνύ λα παίξλνπλε ηα πόδηα ηνπο ζηίο πιάηεο·
θαη ραξίδεηε ηε λίθε ζην ζηξαηό καο
κῦδος τοἶσδε πολίταις.
θαί ζηελ πόιε ζσηεξία· θαί ζηαζήηε
καὶ πόλεως ῥύτορες <ἔστ᾽> θαινζξόληαζηνη όπσο είζηε αλάκεζν καο·
εὔεδροί τε στάθητ᾽
320 ὀξυγόοις λιταἶσιν. ηίο πηθξέο ηίο ιηηαλείεο καο ζπιαρληζηήηε.
οἰκτρὸν γὰρ πόλιν Ὠδ᾽ ὠγυγίαν Σόζν κηα παλάξραηα πόιε, ώ ηί θξίκα,
Ἀίδᾳ προϊάψαι, δορὸς ἄγραν λα ηε ζηείιεηε ζηνλ Άδε θνπξζεκέλε
απ' ελνύ Αραηνύ θνληάξη θαί λα γέλε
δουλίαν ψαφαρᾶ σποδ῵
ὑπ᾽ ἀνδρὸς Ἀχαιοῦ θεόθεν
325 περθομέναν ἀτίμως, έηζη αλάμηα απ' ηνπο ζενύο ηεο ζηάρηε ζξύκα.
τὰς δὲ κεχειρωμένας ἄγεσθαι, Κ' νί γπλαίθεο ζθιαβσκέλεο, στκέλα,
ληέο θαί γξηέο ζαλ ηάινγα λα ηίο ηξαβάλε
ἕ ἔ, νέας τε καὶ παλαιὰς
απ' ηηο ρήηεο, κε ηα ξνύρα μεζθηζκέλα,
ἱππηδὸν πλοκάμων,

΢ειίδα 13 από 39
περιρρηγνυμένων φαρέων. βοᾶ
330 δ᾽ ἐκκενουμένα πόλις, ελώ ε πόιε ζε λ' αδεηάδε όιε αληάξα
λαἹδος ὀλλυμένας μιξοθρόου· θαί βνπή ζύζκηρηε ησλ ζθιάβσλ πνύ ραιάλε·
βαξείεο ηύρεο πνύ πξνζκέλσ κε ηξνκάξα!
βαρείας τοι τύχας προταρβὦ.
κλαυτὸν δ᾽ ἀρτιτρόποις ὠμοδρόποις Κη ώ ηί θιάκα, πνπ νη αζώεο νη θνξαζίδεο,
νομίμων προπάροιθεν διαμεἶψαι πξίλ ηελ ώξα θαί ηελ ηίκηα ηε ραξά ηνπο,
335 δωμάτων στυγερὰν ὁδόν· καύξε ζηξάηα ζε λα πάξνπλ, αγνπξίδεο
τί; τὸν φθίμενον γὰρ προλέγω σκνηξύγεηεο, καθξπά απ' ηα γνληθά ηνπο.
Ώ καθάξηνη πνύ πεζαίλνπλ, πξίλ λα δνύλε
βέλτερα τὦνδε πράσσειν·
όζα ή πόιε καύξα θη άξαρια παζαίλεη
πολλὰ γάρ, εὖτε πτόλις δαμασθῆ, κηα πνπ πάξζεθε· εδώ ζθάδνπλ, θεί ηξαβνύλε,
ἕ ἔ, δυστυχ῅ τε πράσσει.
340 ἄλλος δ᾽ ἄλλον ἄγει, φονεύει, θσηηά βάδνπλ θαί ηα πάληα θαπλόο ρξαίλεη
τὰ δὲ πυρφορεἶ· καπν῵ θη ν ζεόο ηνπ νιέζξνπ ό Άξεο, πνύ δξηκώλεη
κ' άγξηα ιύζζα, πάζα επζέβεηα βεβειώλεη.
[δὲ] χραίνεται πόλισμ᾽ ἅπαν·
μαινόμενος δ᾽ ἐπιπνεἶ λαοδάμας
μιαίνων εὐσέβειαν Ἄρης.
345 κορκορυγαὶ δ᾽ ἀν᾽ ἄστυ, προτὶ [πτόλιν] Μεο ζηίο ξνύγεο βξνπρηζκόο θαί γύξσ κάληξεο
δ᾽ ὁρκάνα από πύξγνπο ερζξηθνύο ηελ πόιε δώλνπλ,
νί άληξεο ζθάδνληαη απ' ηνπο άληξεο
πυργὦτις· πρὸς ἀνδρὸς δ᾽ ἀνὴρ
θη άζιηα ζθνύδνληαο ηα βξέθε πνύ ζθνηώλνπλ
<ἀμφὶ> δορὶ κλίνεται· κε ην γαίκα ην βπδί πνύ πίλνπλ βξέρνπλ.
βλαχαὶ δ᾽ αἱματόεσσαι
τὦν ἐπιμαστιδίων
350 ἀρτιτρεφεἶς βρέμονται. Υέξη ρέξη νί αξπαγέο θ' νί θνύξζεο ηξέρνπλ,
ἁρπαγαὶ δὲ διαδρομ᾵ν ὁμαίμονες· θνξησκέλνπο απαληνύλε νί θνξησκέλνη
θη ό άδεηνο θξάδεη η' αδεηαλνύ λάρε θνιιήγα,
ξυμβολεἶ φέρων φέροντι,
κα ό θαζέλαο ζην κεξάζη νύηε πην ιίγα
καὶ κενὸς κενὸν καλεἶ,
ξύννομον θέλων ἔχειν,
355 οὔτε μεἶον οὔτ᾽ ἴσον λελιμμένοι. νύηε θη ίδηα ζέιεη λάρε. - Ώ, ηί 'λ' λα γέλε!
τἀκ τὦνδ᾽ εἰκάσαι λόγος πάρα.
παντοδαπὸς δὲ καρπὸς χαμάδις πεσὼν Υύκα ράκνπ όι' νί θαξπνί ιύπε ζνπ θέξλνπλ,
ἀλγύνει κυρήσας· πικρὸν δ᾽ κε πηθξό νί λνηθνθπξέο κάηη θνηηάδνπλ·
ὄμμα θαλαμηπόλων·
360 πολλὰ δ᾽ ἀκριτόφυρτος πιήζηα αλάθαηα ηεο γεο ηα δώξ' αξπάδνπλ
γ᾵ς δόσις οὐτιδανοἶς η' αδηαθόξεηα ηα θύκαηα θαί ζέξλνπλ.
Καί πξσηόπαζεο λέεο ζθιάβεο κε γηνκάηε
ἐν ῥοθίοις φορεἶται.
ηελ θαξδηά απ' ηεο ζπκθνξάο ηε λέα ηελ ηύρε
δμωίδες δὲ καινοπήμονες νέαι·
τλάμον᾽ εὐνὰν αἰχμάλωτον
365 ἀνδρὸς εὐτυχοῦντος ὣς πεξηκέλνπλ θάπνηνπ αθέληε ερζξνύ θξεββάηη,
δυσμενοῦς ὑπερτέρου όπνηνο λάλαη ν ληθεηήο πνύ ζα ηνπο ηύρε·
κόλε ειπίδα, ηνπ ζαλάηνπ ή λύρηα αλ ζώζε
ἐλπίς ἐστι νύκτερον τέλος μολεἶν,
απ' ηα νιόθιαπηα δεηλά λα καο γιπηώζε.
παγκλαύτων ἀλγέων ἐπίρροθον.

΢ειίδα 14 από 39
Β ΔΠΔΙ΢ΟΓΙΟ

΢ειίδα 15 από 39
Ἡμιχόριον Α Η ΚΟΡΤΦΑΙΑ ΣΟΤ ΥΟΡΟΤ
ὅ τοι κατόπτης, ὡς ἐμοὶ δοκεἶ, στρατοῦ Να ηνπ ζηξαηνύ ό θαηάζθνπνο, αλ δε γειηνύκαη,
370 πευθώ τιν᾽ ἡμἶν, ὧ φίλαι, νέαν φέρει, θάπνηα θαηλνύξγηαλ είδεζε, θίιεο, καο θέξλεη
σπουδῆ διώκων πομπίμους χνόας ποδὦν. κε βία η' αδξάρηηα ζηξέθνληαο ησλ πνδαξηώ ηνπ.
Ἡμιχόριον Β
καὶ μὴν ἄναξ ὅδ᾽ αὐτὸς Οἰδίπου τόκος Μα λα θη ό ίδηνο ό βαζηιηάο ό γπηόο ηνπ Οηδίπνπ
θηάλεη λα κάζε ζε θαηξό ηα λέα καληάηα
εἰς ἀρτίκολλον ἀγγέλου λόγον μαθεἶν·
θη από ηε βία θη απηόο δελ πάεη ηα πόδηα ηαίξηα.
σπουδὴ δὲ καὶ τοῦδ᾽ οὐκ ἀπαρτίζει πόδα.
Ἄγγελος ΑΓΓΔΛΙΑΦΟΡΟ΢
375 λέγοιμ᾽ ἅν εἰδὼς εὖ τὰ τὦν ἐναντίων, Όια ηα μέξσ λα ζαο πσ γηα ηνπο ερζξνύο καο
ὥς τ᾽ ἐν πύλαις ἕκαστος εἴληχεν πάλον. θαί γηα πνηα πύιε ηξάβεμε θαζέλαο θιήξν.
Πξώηα ζηνπ Πξνίηνπ εκπξόο ηίο πύιεο απ' ηα ηώξα
Τυδεὺς μὲν ἤδη πρὸς πύλαισι Προιτίσιν
βξνληάεη ό Σπδέαο· κα ό κάληεο ηνπ Ιζκελνύ ην
βρέμει, πόρον δ᾽ Ἰσμηνὸν οὐκ ἐᾶ περ᾵ν ξέκκα
ὁ μάντις· οὐ γὰρ σφάγια γίγνεται καλά. δελ ηνλ αθήλεη λα πεξάζε, γηαηί δείρλνπλ
όρη θαιά νί ζπζίεο· κ' απ' ηε ιύζζα εθείλνο
380 Τυδεὺς δὲ μαργὦν καὶ μάχης λελιμμένος θαί ηνπ πνιέκνπ ηε καλία μεθξεληαζκέλνο,
μεσημβριναἶς κλαγγαἶσιν ὡς δράκων βοᾶ· ζαλ όθηνο ζην κεζεκεξλό ρνπγηάδεη θάκκα
θαί ινύδεη κε βξηζηέο ην ζνθό κάληε Οηθιείδε,
θείνει δ᾽ ὀνείδει μάντιν Οἰκλείδην σοφόν,
πώο κπξνο ζηε κάρε θαί ζην ζάλαην δαξώλεη
σαίνειν μόρον τε καὶ μάχην ἀψυχίᾳ. από αλαλδξία· θαί ηέηνηα θξάδνληαο ηηλάδεη
τοιαῦτ᾽ ἀυτὦν τρεἶς κατασκίους λόφους ηξείο δαζέο ρήηεο πνύ ηνπ θξέκνπληαη απ' ην
θξάλνο,
385 σείει, κράνους χαίτωμ᾽, ὑπ᾽ ἀσπίδος δ᾽ ἔσω θαί θάησ άπ' ηελ αζπίδα ράιθηλα θνπδνύληα
χαλκήλατοι κλάζουσι κώδωνες φόβον· ηξνκάξα ερνινγνύλ θ' έρεη ζ' απηήλ απάλσ
ηέηνηα πεξήθαλα ζεκάδηα δνπιεκέλα:
ἔχει δ᾽ ὑπέρφρον σ῅μ᾽ ἐπ᾽ ἀσπίδος τόδε,
ηνλ νπξαλό πνύ αζηξάθηεη άπ' άζηξα θαί ζηε κέζε
φλέγονθ᾽ ὑπ᾽ ἄστροις οὐρανὸν τετυγμένον· βαζίιηζζα ησλ άζηξσλ ζ' όιε ηεο ηε δόμα
λαμπρὰ δὲ πανσέληνος ἐν μέσῳ σάκει,
390 πρέσβιστον ἄστρων, νυκτὸς ὀφθαλμός, ιάκπ' ε ΢ειήλε νιόγηνκε, ηεο λύρηαο κάηη.
πρέπει. Με ηέηνηα μώθξελ' άξκαηα ζα μεπαξκέλνο
ρνπγηάδεη εκπξόο ζηνλ πνηακό δηςόληαο κάρε,
τοιαῦτ᾽ ἀλύων ταἶς ὑπερκόμποις σαγαἶς
ζαλ η' άηη πνύ ηε δώξε ηνπ μαθξάεη ζηα γθέκηα
βοᾶ παρ᾽ ὄχθαις ποταμίαις, μάχης ἐρὦν, θαί θξνπκαλίδεη σο πνύ ηε ζάιπηγγα λ' αθνύζε.
ἵππος χαλινὦν ὣς κατασθμαίνων μένει,
ὅστις βοὴν σάλπιγγος ὁρμαίνει μένων.
395 τίν᾽ ἀντιτάξεις τ῵δε; τίς Προίτου πυλὦν Πνηό ζελά ζηείιεο κπξνο ζ' απηόλ; πνηνο, ζα ζ'
κλῄθρων λυθέντων προστατεἶν φερέγγυος; αλνίμνπλ
ηνπ Πξνίηνπ νί πύιεο, άμηνο λα ηίο δηαθεληέςε;
Ἐτεοκλής ΔΣΔΟΚΛΗ΢
κόσμον μὲν ἀνδρὸς οὔτιν᾽ ἅν τρέσαιμ᾽ ἐγώ, Γελ εηκ' εγώ πνπ νί αξκαησζηέο λα κε ηξνκάδνπλ,
νπδέ μέξσ πιεγέο λ' αλνίγνπλ ηα ζεκάδηα
οὐδ᾽ ἑλκοποιὰ γίγνεται τὰ σήματα·
θαί δίρσο δόξπ λα δαγθνύλ θνπδνύληα ε θνύληεο.
λόφοι δὲ κώδων τ᾽ οὐ δάκνουσ᾽ ἄνευ δορός.
400 καὶ νύκτα ταύτην ἣν λέγεις ἐπ᾽ ἀσπίδος Μα όζν γη' απηή ηε Νύρηα, πνύλαη, ιεο, απάλσ
ἄστροισι μαρμαίρουσαν οὐρανοῦ κυρεἶν, ζηελ αζπίδα θη αζηξάθηεη κε η' νπξάληα η' άζηξα,
ίζσο κε λόεκα κάληεο λα γελή γηα θάπνηνλ.
τάχ᾽ ἅν γένοιτο μάντις ἡ ἀνοία τινί.

΢ειίδα 16 από 39
εἰ γὰρ θανόντι νὺξ ἐπ᾽ ὀφθαλμοἶς πέσοι, Γηαη' αλ ή λύρηα ζηα λεθξά ηα κάηηα πέζε
τ῵ τοι φέροντι σ῅μ᾽ ὑπέρκομπον τόδε απηνύ, πνύ ην πεξήθαλν θξαηάεη ζεκάδη,
405 γένοιτ᾽ ἅν ὀρθὦς ἐνδίκως τ᾽ ἐπώνυμον, κ' όια ηα δίθηα αιεζηλά ζα ηνπ ηαηξηάζε
καὐτὸς καθ᾽ αὑτοῦ τήνδ᾽ ὕβριν μαντεύσεται. θη ό ίδηνο ηελ ίδηα ηνπ πνκπή ζάρεη καληέςεη.
Μα εγώ ηνλ άμην αληίθξπ ζηνλ Σπδέα ζα ζηήζσ
ἐγὼ δὲ Τυδεἶ κεδνὸν Ἀστακοῦ τόκον
γπηό ηνπ Αζηαθνύ, λα δηαθεληεύε απηή ηελ πύιε·
τὦνδ᾽ ἀντιτάξω προστάτην πυλωμάτων, από πνιύ ηξαλή γεληά ηηκάεη ην ζξόλν
μάλ᾽ εὐγεν῅ τε καὶ τὸν Αἰσχύνης θρόνον
410 τιμὦντα καὶ στυγοῦνθ᾽ ὑπέρφρονας λόγους. ηεο ληξνπήο θη απνζηξέθεηαη ηίο θνκπνθάλεηεο,
αἰσχρὦν γὰρ ἀργός, μὴ κακὸς δ᾽ εἷναι φιλεἶ. αξγόο ζηα αηζρξά, δεηιόο δε ζπλεζίδεη λάλαη
θ' ε ξίδα ηνπ από ησλ ΢παξηώλ θξαηάεη ην γέλνο
σπαρτὦν δ᾽ ἀπ᾽ ἀνδρὦν, Ὠν Ἄρης ἐφείσατο,
π' άθεζε ό Άξεο δσληαλνύο· ληόπην βιαζηάξη
ῥίζωμ᾽ ἀνεἶται, κάρτα δ᾽ ἔστ᾽ ἐγχώριος, κε ηα όια ηνπ, ό Μειάληππνο· ην ηέινο βέβαηα
Μελάνιππος· ἔργον δ᾽ ἐν κύβοις Ἄρης κρινεἶ· ό Άξεο ζα θξίλε κε ηα δάξηα ηνπ, απηόλ όκσο
415 Δίκη δ᾽ ὁμαίμων κάρτα νιν προστέλλεται ην δίθην ηεο ζπγγέλεηαο παξά θαζ' άιινλ
εἴργειν τεκούσῃ μητρὶ πολέμιον δόρυ. ζηέιλεη, γηα λ' απνδηώμε ην ερζξηθό θνληάξη
καθξπά άπ' ηε κάλλα γε, πνύ ηνλ γελλνύζε.
Χορός ΥΟΡΟ΢
τὸν ἁμόν νυν ἀντίπαλον εὐτυχεἶν Δίζε λα δώζνπλ νί ζενί
ζην δηθό κνπ ηνλ πξόκαρν ηε λίθε,
θεοὶ δοἶεν, ὡς δικαίως πόλεως
πνύ κ' όια ηνπ ηα δίθηα μεθηλά
πρόμαχος ὄρνυται· τρέμω δ᾽ αἱματη- γηα ηελ παηξίδα ηνπ λα πνιεκήζε·
420 φόρους μόρους ὑπὲρ φίλων κα ηξέκσ, κε κνπ γξάθεηαη λα ηδώ
ὀλομένων ἰδέσθαι. ηνλ ζάλαην δηθνύο καο λα ζεξίδε.
Ἄγγελος ΑΓΓΔΛΙΑΦΟΡΟ΢
τούτῳ μὲν οὕτως εὐτυχεἶν δοἶεν θεοί· Δίζε ινηπόλ ζ' απηόλ ηε λίθε ό ζεόο λα δώζε.
Έπεηηα, ό Καπαλέαο ζηελ πύιε Ηιέρηξα πήξε
Καπανεὺς δ᾽ ἐπ᾽ Ἠλέκτραισιν εἴληχεν
ζέζε απ' ηνλ θιήξν, αληίζενο πάιη απηόο άιινο
πύλαις,
γίγας ὅδ᾽ ἄλλος τοῦ πάρος λελεγμένου
425 μείζων, ὁ κόμπος δ᾽ οὐ κατ᾽ ἄνθρωπον θη από ηνλ πξί ρεηξόηεξνο, πνύ ή έπαξζε ηνπ
φρονεἶ, δελ έρεη κέηξν αλζξώπηλν· ηέηνηεο θνβέξεο
ξίρηεη ζηνπο πύξγνπο καο, πνύ ή ηύρε αο κε
πύργοις δ᾽ ἀπειλεἶ δείν᾽, ἃ μὴ κραίνοι τύχη·
αιεζέςε:
θεοῦ τε γὰρ θέλοντος ἐκπέρσειν πόλιν Θέιεη δε ζέιεη, ιέεη, ό ζεόο, ζα ηελ θνπξζέςε
καὶ μὴ θέλοντός φησιν, οὐδὲ τὴν Διὸς ηελ πόιε καο απηόο θη νύη' αλ ζηα πόδηα κπξνο ηνπ
ἔριν πέδοι σκήψασαν ἐμποδὼν σχεθεἶν. ζθάζε ηνπ Γία ε ζπλεξηζηά, ζα ηνλ θξαηήζε·
430 τὰς δ᾽ ἀστραπάς τε καὶ κεραυνίους βολὰς γη' απηόλα, ιέεη, θη νί αζηξαπέο θ' νί θεξαπλνί ηνπ
μεσημβρινοἶσι θάλπεσιν προσῄκασεν· κε ηνπ ήιηνπ ηνπ κεζεκεξλνύ ηελ θάςα κνηάδνπλ.
Κ' έρεη ζεκάδη άληξα γπκλό πνύ θξαηεί θιόγα
ἔχει δὲ σ῅μα γυμνὸν ἄνδρα πυρφόρον,
θαί ιάκπ' ε δάδα αξκαησκέλε ζηε δεμηά ηνπ
φλέγει δὲ λαμπὰς διὰ χερὦν ὡπλισμένη· θαί κε ρξπζά ςεθηά, "Θα θάςσ, ιέεη, ηελ πόιε."
χρυσοἶς δὲ φωνεἶ γράμμασιν "πρήσω πόλιν."
435 τοι῵δε φωτὶ πέμπε—τίς ξυστήσεται, Πάλσ ζε ηέηνηνλ άληξα ζηείιε... πνηό λα ζηείιεο;
τίς ἄνδρα κομπάζοντα μὴ τρέσας μενεἶ; πνηόο λάβγε εκπξόο ηνπ αδείιηαζηνο ζηίο θαπρεζέο
ηνπ;
Ἐτεοκλής ΔΣΔΟΚΛΗ΢
καὶ τ῵δε κέρδει κέρδος ἄλλο τίκτεται. Κέξδνο γηα καο θη απηό πάλσ ζην θέξδνο ηάιιν·
γη' αλζξώπνπο, πόρεη πάζεη ό λνπο θαί
τὦν τοι ματαίων ἀνδράσιν φρονημάτων
παξαδέξλνπλ,

΢ειίδα 17 από 39
ἡ γλὦσσ᾽ ἀληθὴς γίγνεται κατήγορος· αιεζηλόο θαηήγνξνο γίλεηαη ή γιώζζα.
Καπανεὺς δ᾽ ἀπειλεἶ, δρ᾵ν Κη ό Καπαλέαο είλ' έηνηκνο άπ' ηίο θνβέξεο
παρεσκευασμένος,
440 θεοὺς ἀτίζων, κἀπογυμνάζων στόμα ζηα έξγα λα 'ξζή θαί ηνπο ζενύο θαηαθξνλόληαο
χαρᾶ ματαίᾳ θνητὸς ὥν εἰς οὐρανὸν ην ζηόκα ηνπ ζε κπόζηθηα ραξά γπκλάδεη,
θ' ελώ είλ' απηόο ζλεηόο, βξνληνθσλάεη ηνπ Γία
πέμπει γεγωνὰ Ζηνὶ κυμαίνοντ᾽ ἔπη·
ςειά ζηνλ νπξαλό θνπξηνπληαζκέλα ιόγηα.
πέποιθα δ᾽ αὐτ῵ ξὺν δίκῃ τὸν πυρφόρον Μα έγλνηα ηνπ, ειπίδσ, πώο θαζώο ηνπ αμίδεη
ζάξζε
445 ἥξειν κεραυνόν, οὐδὲν ἐξῃκασμένον απάλνπ ηνπ ηνπ θεξαπλνύ ε θσηηά, πνύ δηόινπ
μεσημβρινοἶσι θάλπεσιν τοἶς ἡλίου. κε ήιηνπ κεζεκεξλνύ ηε θάςα δε ζα κνηάδε.
Όζν από καο, ζην πείζκα ηεο αρξείαο ηνπ γιώζζαο,
ἀνὴρ δ᾽ ἐπ᾽ αὐτ῵, κεἰ στόμαργός ἐστ᾽ ἄγαν,
έρεη θη όια ηαρζή παιιεθάξη αληηθξύ ηνπ,
αἴθων τέτακται λ῅μα, Πολυφόντου βία, πνύ ην ιέεη ε θαξδηά ηνπ, ό αληξείαο ό Πνιπθόληεο
φερέγγυον φρούρημα, προστατηρίας θύιαθαο άμηνο κπηζηεκνύ, γηαηί ηνλ ζθέπεη
450 Ἀρτέμιδος εὐνοίαισι σύν τ᾽ ἄλλοις θεοἶς. πξνζηάηηζζά ηνπ ε Αξηέκηδα θ' νί ζενί νί άιινη.
λέγ᾽ ἄλλον ἄλλαις ἐν πύλαις εἰληχότα. ιέγε άιινλ ηώξα ζ' άιιε πύιε θιεξσκέλν.
Χορός ΥΟΡΟ΢
ὄλοιθ᾽ ὃς πόλει μεγάλ᾽ ἐπεύχεται, Καθηά ώξα λα ηνλ βξή πνύ γηα ηελ πόιε
ηέηνηεο μεξλάεη θαηάξεο θαί ην βόιη
κεραυνοῦ δέ νιν βέλος ἐπισχέθοι,
ηνπ θεξαπλνύ αο ηνλ ζηακαηήζε,
πρὶν ἐμὸν ἐσθορεἶν δόμον, πωλικὦν πξίλ κέζ' ζηα ζπίηηα κνπ ρπκίζε
455 θ᾽ ἑδωλίων ὑπερκόπῳ θη άπ' ηελ παξζεληθηά κνπ ηε θσιηά
δορί ποτ᾽ ἐκλαπάξαι. κε θνληάξη πεξήθαλν κε μεπνξηίζε.
Ἄγγελος ΑΓΓΔΛΙΑΦΟΡΟ΢
καὶ μὴν τὸν ἐντεῦθεν λαχόντα πρὸς πύλαις Πνηνο έπεηηα θιεξώζεθε θαί γηα πνηα πύιε
ηώξα ζα πσ· ινηπόλ ηνπ Δηεόθινπ ηξίηνπ ό θιήξνο
λέξω· τρίτῳ γὰρ Ἐτεόκλῳ τρίτος πάλος
πήδεμε από η' αλάζθειν ράιθηλν θξάλνο,
ἐξ ὑπτίου ᾽πήδησεν εὐχάλκου κράνους,
460 πύλαισι Νηίστῃσι προσβαλεἶν λόχον. γηα λα ξίμε ην ιόρν ηνπ ζηίο Νεζηέο πύιεο.
ἵππους δ᾽ ἐν ἀμπυκτ῅ρσιν ἐμβριμωμένας Καί γύξν θέξλεη η' άηηα ηνπ, πνύ θξνπκαλίδνπλ
ζηα γθέκηα ζέινληαο λα είραλ ξηρηεί ζηίο πόξηεο
δινεἶ, θελούσας πρὸς πύλαις πεπτωκέναι.
θη άγξηα ζθπξίδνπλ νί ρεκνί, πνύ απ' ηα ξνπζνύληα
φιμοὶ δὲ συρίζουσι βάρβαρον τρόπον, ηα θνπζθσκέλα θπζνκάληζκα γηνκίδνπλ.
μυκτηροκόμποις πνεύμασιν πληρούμενοι.
465 ἐσχημάτισται δ᾽ ἀσπὶς οὐ σμικρὸν τρόπον· Κ' ε αζπίδα ηνπ έρεη δηόινπ ηαπεηλό ζεκάδη,
ἀνὴρ [δ᾽·] ὁπλίτης κλίμακος προσαμβάσεις έλαλ νπιίηε πνύ αλεβαίλεη ζθάια επάλσ
ζε πύξγν ερζξώλ κ' απόθαζε γηα λα ηνλ πάξε·
στείχει πρὸς ἐχθρὦν πύργον, ἐκπέρσαι
θαί κε ςεθηά θη απηόο θσλάδεη ζπζεκέλα
θέλων. πώο νύηε θη ό Άξεο ζα ηνλ βγάιε από ηνπο
βοᾶ δὲ χοὖτος γραμμάτων ἐν ξυλλαβαἶς, πύξγνπο.
ὡς οὐδ᾽ ἅν Ἄρης σφ᾽ ἐκβάλοι πυργωμάτων.
470 καὶ τ῵δε φωτὶ πέμπε τὸν φερέγγυον Λνηπόλ αληίθξπ θαί ζ' απηόλ ζηείιε ηνλ άμηνλ
πόλεως ἀπείργειν τ῅σδε δούλιον ζυγόν. από δπγό ζθιαβηάο ηελ πόιε καο λα ζώδε.
Ἐτεοκλής ΔΣΔΟΚΛΗ΢
πέμποιμ᾽ ἅν ἤδη τόνδε, σὺν τύχῃ δέ τῳ· Θάζηειια επηύο ηέηνηνλ πνύ ιεο· κ' από κηά ηύρε
έρεη ζηαιή έλαο θηόια, πνύ ηελ έπαξζε έρεη
καὶ δὴ πέπεμπται κόμπον ἐν χεροἶν ἔχων,
κόλνλ ζηα ρέξηα, ό Μεγαξέαο, ηνπ Κξένληα ζπέξκα
Μεγαρεύς, Κρέοντος σπέρμα τοῦ σπαρτὦν θη απ' ησλ ΢παξηώλ ην γέλνο, πνύ δε ζα ηξνκάμε

΢ειίδα 18 από 39
γένους,
475 ὃς οὔτι μάργων ἱππικὦν φρυαγμάτων ην ιπζζαζκέλν ρνπγηαηό απ' η' αινγήζην
βρόμον φοβηθεὶς ἐκ πυλὦν χωρήσεται, θξνπκάληζκα, λα πάξε πόδη από ηίο πύιεο,
κα ή ζα πιεξώζε κε ην γαίκα ηνπ ην ρξένο
ἀλλ᾽ ἥ θανὼν τροφεἶα πληρώσει χθονί,
ζηε γε πνύ ηνλ αλάζξεςε, ή αθνύ ζα πάξε
ἥ καὶ δύ᾽ ἄνδρε καὶ πόλισμ᾽ ἐπ᾽ ἀσπίδος ηνπο δύν άληξεο θαί ηελ πόιε πνύλαη ζηελ αζπίδα,
ἑλὼν λαφύροις δὦμα κοσμήσει πατρός. ζα ηα ζηνιίζε ιάθπξα ζην παηξηθό ηνπ.
480 κόμπαζ᾽ ἐπ᾽ ἄλλῳ, μηδέ μοι φθόνει λέγων. Άιινπ θαύρεζεο 'πέο θαί κε κνπ ηίο δειεύεηο.
Χορός ΥΟΡΟ΢
ἐπεύχομαι τ῵δε μὲν εὐτυχεἶν, ἰὼ Γηα ζε ηελ λίθε, ώ ησλ ζπηηηώλ κνπ πξόκαρε,
παξαθαινύλ νί επρέο κνπ θη όιεζξν γηα θείλνπο·
πρόμαχ᾽ ἐμὦν δόμων, τοἶσι δὲ δυστυχεἶν.
θη έηζ' όπσο γηα ηελ πόιε καο αζύθηαζηα
ὡς δ᾽ ὑπέραυχα βάζουσιν ἐπὶ πτόλει θαπρηνινγνύληαη κε βιακκέλα θξέλα,
μαινομένᾳ φρενί, τώς νιν
485 Ζεὺς νεμέτωρ ἐπίδοι κοταίνων. έηζη αο ηνπο δε θη ό Γίαο ό εθδηθεηήο
κε βιέκκαηα νξγηζκέλα.
Ἄγγελος ΑΓΓΔΛΙΑΦΟΡΟ΢
τέταρτος ἄλλος, γείτονας πύλας ἔχων Σέηαξηνο άιινο, πνύ ηίο δηπιαλέο ηίο πύιεο
πήξε ηεο Όγθαο Αζελάο, κε βνή ζηκώλεη
Ὄγκας Ἀθάνας, ξὺν βοῆ παρίσταται,
γίγαληαο ζην θνξκί θαί ζην παξάζηεκα ηνπ,
Ἱππομέδοντος σχ῅μα καὶ μέγας τύπος· ό Ιππνκέδνληαο, πνύ όηαλ λα γπξλάε ηνλ είδα
ἅλω δὲ πολλήν, ἀσπίδος κύκλον λέγω, ζηα ρέξηα αιώλη νιάθεξν - ηε ζηξνγγπιή ηνπ
490 ἔφριξα δινήσαντος· οὐκ ἄλλως ἐρὦ. αζπίδα ιέσ - αλαηξίρηαζα θαί δελ η' αξληνύκαη.
ὁ σηματουργὸς δ᾽ οὔ τις εὐτελὴς ἄρ᾽ ἦν Γε ζάηαλ βέβαηα έλαο θνηλόο απηόο ηερλίηεο
πνύ ηέηνηα απάλσ ηεο δνπιεηά ηνπ έρεη ζθαιίζεη:
ὅστις τόδ᾽ ἔργον ὤπασεν πρὸς ἀσπίδι,
έλαλ Σπθώλα, πνύ απ' ην θινγνβόιν ζηόκα
Τυφὦν᾽ ἱέντα πύρπνοον διὰ στόμα βγάδεη ζηξηθηό θαπλό, ηεο θσηηάο καύξν αδέξθη·
λιγνὺν μέλαιναν, αἰόλην πυρὸς κάσιν·
495 ὄφεων δὲ πλεκτάναισι περίδρομον κύτος θη αξκαζηέο θείδηα ζηξώλνπλ γύξσ ην ζηεθάλη,
προσηδάφισται κοιλογάστορος κύκλου. ηνλ αλαθνπθσηό πνύ πεξηδώλεη δίζθν.
Κη ό ίδηνο ξέθαδε αιαιά θη Άξε γηνκάηνο
αὐτὸς δ᾽ ἐπηλάλαξεν, ἔνθεος δ᾽ Ἄρει
ιπζζάεη γηα κάρε ζα καηλάδα κ' άγξηα κάηηα.
βακχᾶ πρὸς ἀλκὴν Θυιὰς ὣς φόβον βλέπων. Πξέπεη ινηπόλ απ' ηελ νξκή ηέηνηνπ ελόο άληξα
τοιοῦδε φωτὸς πεἶραν εὖ φυλακτέον·
500 Φόβος γὰρ ἤδη πρὸς πύλαις κομπάζεται. θαιά λα θπιαρηνύκε, γηαη' νη θνκπαζκνί ηνπ
από ηώξα ζθνξπνύλ ην θόβν εκπξόο ζηίο πύιεο.
Ἐτεοκλής ΔΣΔΟΚΛΗ΢
πρὦτον μὲν Ὄγκα Παλλάς, ἥτ᾽ ἀγχίπτολις, Μα πξώηα ε Όγθα ε Αζελά, πνύ έμσ άπ' ηε Θήβα
θάζεηαη πιάτ ζηελ πύιε απηή, ερζξεύνληάο ηνπ
πύλαισι γείτων, ἀνδρὸς ἐχθαίρουσ᾽ ὕβριν,
ηελ έπαξζε, ζαλ άγξην θείδη άπ' ηα πνπιηά ηεο
εἴρξει νεοσσὦν ὣς δράκοντα δύσχιμον· ζε λ' απνδηώμε · θ' έπεηηα ό γελλαίνο Τπέξβηνο
Ὑπέρβιος δέ, κεδνὸς Οἴνοπος τόκος, ηνπ Οίλνπνπ ό γπηόο δηαιέρηεθε γηα λάβγε κπξνο
ηνπ,
505 ἀνὴρ κατ᾽ ἄνδρα τοῦτον ᾑρέθη, θέλων πνύ μέξεη ην γξαθηό ηεο κνίξαο λ' αληηθξύζε,
ἐξιστορ῅σαι μοἶραν ἐν χρείᾳ τύχης, όηαλ ζα ηύρ' ε αλάγθε, θαί θαλείο ςεγάδη
ζηε ιεβεληηά θαί ηελ αληξεία θη αξκαησζηά ηνπ
οὔτ᾽ εἷδος οὔτε θυμὸν οὐδ᾽ ὅπλων σχέσιν
δε ζα ηνπ βξή· θη νξζά ό Δξκήο ηνπο έρεη ζκίμεη·
μωμητός, Ἑρμ῅ς δ᾽ εὐλόγως ξυνήγαγεν. ερζξόο κ' ερζξό ζα 'ξζνύλ ζηα ρέξηα απηόο θαί
ἐχθρὸς γὰρ ἁνὴρ ἀνδρὶ τ῵ ξυστήσεται, θείλνο
510 ξυνοίσετον δὲ πολεμίους ἐπ᾽ ἀσπίδων θη ερζξνύο κε ηίο αζπίδεο ησλ ζενύο ζα θξνύμνπλ·

΢ειίδα 19 από 39
θεούς· ὁ μὲν γὰρ πύρπνοον Τυφὦν᾽ ἔχει, γηαη' έρεη ό έλαο ηνλ Σπθώλα, πνπ άπ' ην ζηόκα
Ὑπερβίῳ δὲ Ζεὺς πατὴρ ἐπ᾽ ἀσπίδος βγάδεη θσηηέο· ζηνύ Τπέξβηνπ πάιη ηελ αζπίδα
ζηεηόο ό Γίαο ηνλ θεξαπλό θξαηάεη ζηα ρέξηα,
σταδαἶος ἧσται, διὰ χερὸς βέλος φλέγων·
θη ό Γίαο λα ληθεζή, θαλείο πνηέ δελ ηό εηδε.
κοὔπω τις εἷδε Ζ῅νά που νικώμενον.
515 τοιάδε μέντοι προσφίλεια δαιμόνων· (Σέηνηνπο ινηπόλ έρνπλ ζενύο λα ηνπο θπιάγνπλ,
πρὸς τὦν κρατούντων δ᾽ ἐσμέν, οἱ δ᾽ θη είκαζηε κε ησλ ληθεηώλ εκείο ην κέξνο
θη εθείλνη κε ησλ ληθεκέλσλ αθνύ βέβαηα
ἡσσωμένων,
είλαη πην δπλαηόο απ' ηνλ Σπθώλα ό Γίαο·
εἰ Ζεύς γε Τυφὦ καρτερώτερος μάχῃ·
519 εἰκὸς δὲ πράξειν ἄνδρας Ὠδ᾽ ἀντιστάτας, θαί ην ίδην, θπζηθά, θαί κε ηνπο δπό ζα ηύρε,
518 Ὑπερβίῳ τε πρὸς λόγον τοῦ σήματος σωτὴρ θαί ηνλ Τπέξβην, ζύκθσλα κε ην έκβιεκα ηνπ,
520 γένοιτ᾽ ἅν Ζεὺς ἐπ᾽ ἀσπίδος τυχών. ζε λα γιπηώζε ό Γίαο, πόρεη ζηελ αζπίδα.
Χορός ΥΟΡΟ΢
πέποιθα <δὴ> τὸν Διὸς ἀντίτυπον ἔχοντ᾽ Πηζηεύσ εθείλνο, πόρεη ζηελ αζπίδα ηνπ
ην γπηό ηεο Γεο, ηνλ άγξην αληίκαρν ηνπ Γία,
ἄφιλον ἐν σάκει τοῦ χθονίου δέμας
εηθόλα ζηνπο ζλεηνύο αλζξώπνπο κηζεηή
δαίμονος, ἐχθρὸν εἴκασμα βροτοἶς τε θαί ζηνπο ζενύο πνύ αηώληα δνπλ ζηα νπξάληα ύςε,
καὶ δαροβίοισι θεοἶσιν, ηελ θεθαιή ηνπ ηελ θαθή
525 πρόσθε πυλ᾵ν κεφαλὰν ἰάψειν. ζηίο πύιεο καο κπξνζηά πώο ζα ζπληξίςε.
Ἄγγελος ΑΓΓΔΛΙΑΦΟΡΟ΢
οὕτως γένοιτο. τὸν δὲ πέμπτον αὖ λέγω, Ο ζεόο λα δώζε· θη έξρνκαη ζηνλ πέκπην ηώξα
πνπ ηάρηεθε ζηε Βνξεηλή ηελ πέκπηε πύιε,
πέμπταισι προσταχθέντα Βορραίαις πύλαις,
ζηνύ Ακθίνλα ηνπ Γηνγέλλεηνπ θνληά ην κλήκα·
τύμβον κατ᾽ αὐτὸν Διογενοῦς Ἀμφίονος· θη νκώλεη ζην θνληάθη απηόο πόρεη ζην ρέξη
ὄμνυσι δ᾽ αἰχμὴν ἣν ἔχει μ᾵λλον θεοῦ θαί πνύ κε πίζηε ην ηηκά θη άπ' ην ζεό ηνπ
530 σέβειν πεποιθὼς ὀμμάτων θ᾽ ὑπέρτερον, θη από ην θσο ηνπ πηόηεξν, πώο ζα θνπξζέςε
ἦ μὴν λαπάξειν ἄστυ Καδμείων βίᾳ ηελ πόιε ησλ Καδκείσλ θαί ζηνύ Γία ην πείζκα.
Έηζη κηιάεη θη απηόο, σξηόθνξκν βιαζηάξη
Διός· τόδ᾽ αὐδᾶ μητρὸς ἐξ ὀρεσκόου
από βνπλήζηα κάλλα, αληξόπαηδν ιεβέληεο,
βλάστημα καλλίπρῳρον, ἀνδρόπαις ἀνήρ· πνπ όηη θαί μεκπηάεη ζην κάγνπιν ηνπ ηάλζνο,
στείχει δ᾽ ἴουλος ἄρτι διὰ παρηίδων,
535 ὥρας φυούσης, ταρφὺς ἀντέλλουσα θρίξ. ζγνπξήο ηξίραο ππθλήο πνπ ε πξώη' ε ληόηε
αδξύλεη.
ὁ δ᾽ ὠμόν, οὔτι παρθένων ἐπώνυμον, Κη όκσο κ' άγξηαλ νξκή, πνύ δηόινπ δελ ηαηξηάδεη
φρόνημα, γοργὸν δ᾽ ὄμμ᾽ ἔχων, προσίσταται. κε ην παξζεληθό όλνκα ηνπ, θαί κε θάηη
κάηηα πνύ βγάδνπλ ζπίζεο, θαηαδώ δπγώλεη
οὐ μὴν ἀκόμπαστός γ᾽ ἐφίσταται πύλαις·
ό Αξθαδελόο Παξζελνπαίνο· πνύ ελώ είλαη μέλνο,
τὸ γὰρ πόλεως ὄνειδος ἐν χαλκηλάτῳ
540 σάκει, κυκλωτ῵ σώματος προβλήματι, κε ηα όια ηνπ ελλνεί ην ρξένο ηεο ζξνθήο ηνπ
Σφίγγ᾽ ὠμόσιτον προσμεμηχανημένην λα μεπιεξώζε ζην Αξγόο· θη ήξζε, θαίλεηαη, όρη
λα εκπνξεπηή ηνλ πόιεκν, θη νπδέ ην δξόκν
γόμφοις ἐνώμα, λαμπρὸν ἔκκρουστον δέμας,
ην καθξπλό πνύ δηάβεθε, λα ηνλ ληξνπηάζε.
φέρει δ᾽ ὑφ᾽ αὑτῆ φὦτα Καδμείων ἕνα, Κη αθόκπαζηνο θη απηόο ζηίο πύιεο κπξνο δε
ὡς πλεἶστ᾽ ἐπ᾽ ἀνδρὶ τ῵δ᾽ ἰάπτεσθαι βέλη. ζηέθεη·
545 ἐλθὼν δ᾽ ἔοικεν οὐ καπηλεύσειν μάχην, γηαηί ην ληξόπηαζκα ηεο πόιεο καο απάλσ
μακρ᾵ς κελεύθου δ᾽ οὐ καταισχυνεἶν πόρον, ζηε ράιθηλε ηνπ αζπίδα, ζθέπε ηνπ θνξκηνύ ηνπ,
ζηξηθνγπξλνύζε: θαξθσηή κε ηέρλε εηθόλα
Παρθενοπαἶος Ἀρκάς· ὁ δὲ τοιόσδ᾽ ἀνὴρ
μώθξνπζηε, θαληαρηή, ηεο σκνθάγαο ΢θίγγαο
μέτοικος, Ἄργει δ᾽ ἐκτίνων καλὰς τροφάς, κ' έλαλ θάησ απ' ηα λύρηα ηεο απ' ηνπο Καδκείνπο,

΢ειίδα 20 από 39
πύργοις ἀπειλεἶ τοἶσδ᾽ ἃ μὴ κραίνοι θεός. πνύ επάλσ ηνπ ηα πηόηεξα λα ρηππνύλ βέιε.
Ἐτεοκλής ΔΣΔΟΚΛΗ΢
550 εἰ γὰρ τύχοιεν Ὠν φρονοῦσι πρὸς θεὦν, Νάηαλ απ' ηνπο ζενύο ηα επίρεηξα λα βξίζθαλ
αὐτοἶς ἐκείνοις ἀνοσίοις κομπάσμασιν· ησλ ινγηζκώλ ησλ, θαί λα ράλνληαλ παλάζιηα
καδί κε θείλεο ηηο αλόζηεο θαύρεζέο ησλ.
ἦ τἅν πανώλεις παγκάκως τ᾽ ὀλοίατο.
Μα θαί γη' απηό ζνπ ηνλ Αξθάδα βξίζθεη' έλαο
ἔστιν δὲ καὶ τ῵δ᾽, ὃν λέγεις τὸν Ἀρκάδα, κε δίρσο θνκπαζκνύο, κα πνύ ε δεμηά ηνπ βιέπεη
ἀνὴρ ἄκομπος, χεὶρ δ᾽ ὁρᾶ τὸ δράσιμον,
555 Ἄκτωρ ἀδελφὸς τοῦ πάρος λελεγμένου· ηί έρεη λα θάλε - ν Άρηνξαο, αδεξθόο ηάιινπ
ὃς οὐκ ἐάσει γλὦσσαν ἐργμάτων ἄτερ πνύ είπακε πξίλ πνύ δε ζ' αθήζε έηζη κηα γιώζζα
δίρσο θξάρηεο λα πιεκκπξήζε κεο ζηα θάζηξα
ἔσω πυλὦν ῥέουσαν ἀλδαίνειν κακά,
γηα λα πιεζύλε ζπκθνξέο, νύηε θαί λάκπε
οὐδ᾽ εἰσαμεἶψαι θηρὸς ἐχθίστου δάκους ζηελ πόιε εθείλνο, πόρεη ηελ εηθόλα ηάγξηνπ
εἰκὼ φέροντα πολεμίας ἐπ᾽ ἀσπίδος· θαί κηζεηνύ ζεξηνύ ζ' ερζξηθηά αζπίδα επάλσ·
560 ἣ ᾽ξωθεν εἴσω τ῵ φέροντι μέμψεται, κ' απ' όμσ απηή, παξάπνλα καδί ηνπ ζάρε,
πυκνοῦ κροτησμοῦ τυγχάνουσ᾽ ὑπὸ πτόλιν. όηαλ ζα ηξώε ππθλέο θξνπμηέο θάησ άπ' ηελ πόιε.
Καί πξώηα ό ζεόο, πηζηεύσ πώο δε ζάβγσ ςεύηεο.
θεὦν θελόντων τἅν ἀληθεύσαιμ᾽ ἐγώ.
Χορός ΥΟΡΟ΢
ἱκνεἶται λόγος διὰ στηθέων, Πεξλάεη ό θόβνο κεο ζηα ζηήζηα κνπ
θη νξζέο ζεθώλνπληαη ηεο θεθαιήο κνπ νη ηξίρεο
τριχὸς δ᾽ ὀρθίας πλόκαμος ἵσταται,
565 μεγάλα μεγαληγόρων κλυούσᾳ λ' αθνύσ ηα κεγάια ιόγηα ησλ,
ἀνοσίων ἀνδρὦν. εἴθε γὰρ πνπ από κεγάιν νη αλόζηνη θνκπάδνπλ ζηόκα.
Μα άκπνηε λα ηνπο μνινζξέςνπλ νη ζενί
θεοὶ τοῦδ᾽ ὀλέσειαν ἐν γᾶ.
ζ' απηό ην ρώκα.
Ἄγγελος ΑΓΓΔΛΙΑΦΟΡΟ΢
ἕκτον λέγοιμ᾽ ἅν ἄνδρα σωφρονέστατον, Σώξα έξρνκαη ζηνλ έρηνλ, άλζξσπν κε γλώζε
θη αληξεία μερσξηζηή, ηνλ Ακθηάξαν κάληε·
ἀλκήν τ᾽ ἄριστον μάντιν, Ἀμφιάρεω βίαν·
570 Ὁμολωίσιν δὲ πρὸς πύλαις τεταγμένος απηόο ζηεκέλνο κπξνο ζηελ πύιε Οκνισΐδα
κακοἶσι βάζει πολλὰ Τυδέως βίαν· κ' έλα ζσξό βξηζηέο θνξηώλεη ηνλ Σπδέα,
ην θνληά, πνύ ηε ρώξα ηνπ έθεξε άλσ θάησ,
τὸν ἀνδροφόντην, τὸν πόλεως ταράκτορα,
ηνλ πην κεγάιν ηνπ θαθνύ δάζθαιν ζη' Άξγνο,
μέγιστον Ἄργει τὦν κακὦν διδάσκαλον, ηνπ ζαλάηνπ ππνπξγό, ηεο Δξηλύαο θιεηήξα,
Ἐρινύος κλητ῅ρα, πρόσπολον φόνου,
575 κακὦν τ᾽ Ἀδράστῳ τὦνδε βουλευτήριον. ην ζύκβνπιν, γηα ηα θαθά όι' απηά, ηνπ Αδξάζηνπ.
καὶ τὸν σὸν αὖθις προσθροὦν ὁμόσπορον, Κ' έπεηηα πάιη βιέπνληαο ηνλ αδεξθό ζνπ,
κε κάηηα αλάζηξνθα ηνπ θξάδεη: "Πνιπλείθε"
ἐξυπτιάζων ὄμμα, Πολυνείκους βίαν,
—ρσξίδνληαο ζε δπν ζην ηέινο η' όλνκά ηνπ—
δίς τ᾽ ἐν τελευτῆ τοὔνομ᾽ ἐνδατούμενος, θαί ηέηνηα ιέεη ην ζηόκα ηνπ· "είλ' απηό πξάκα
καλεἶ. λέγει δὲ τοῦτ᾽ ἔπος διὰ στόμα·
580 "ἦ τοἶον ἔργον καὶ θεοἶσι προσφιλές, πνπ λα ην ζηξέγνπλ νί ζενί; θη είλαη ηηκή ζνπ
καλόν τ᾽ ἀκοῦσαι καὶ λέγειν μεθυστέροις, γηα λα η' αθνύλ νί απόγνλνη θαί λα ην ιέλε,
πώο μέλνλ έθεξεο ζηξαηό γηα λα ξεκάμεο
πόλιν πατρῴαν καὶ θεοὺς τοὺς ἐγγενεἶς
ηε ρώξα ησλ παηέξσλ ζνπ θαί ηνπο ζενύο ηεο;
πορθεἶν, στράτευμ᾽ ἐπακτὸν ἐμβεβληκότα; πνηά δίθε, πεο, ηα δάθξπα κάλλαο ζα ζηεγλώζε;
μητρός τε πηγὴν τίς κατασβέσει δίκη;
585 πατρίς τε γαἶα σ῅ς ὑπὸ σπουδ῅ς δορὶ θαί πώο ηελ παηξηθή ζνπ γε, ερζξνπαηεκέλε
ἁλοῦσα πὦς σοι ξύμμαχος γενήσεται; εμ αθνξκήο ζνπ, κε ην κέξνο ζνπ πηα ζάρεο;
Αιήζεηα εγώ ζέ λα παρύλσ απηό ην ρώκα
ἔγωγε μὲν δὴ τήνδε πιανὦ χθόνα,
θάησ απ' ηε γε ηελ ερζξηθή θξπκκέλνο κάληεο·

΢ειίδα 21 από 39
μάντις κεκευθὼς πολεμίας ὑπὸ χθονός.
590 μαχώμεθ᾽, οὐκ ἄτιμον ἐλπίζω μόρον." κα εκπξόο! θη ειπίδσ λα κελ πέζσ δίρσο δόμα.
τοιαῦθ᾽ ὁ μάντις ἀσπίδ᾽ εὐκήλως ἔχων Σέηνηα έιεγε, ρσξίο επίδεημεο θξαηόληαο
ηελ νιόραιθε αζπίδα ηνπ· θη νύηε θαλέλα
πάγχαλκον ηὔδα· σ῅μα δ᾽ οὐκ ἐπ῅ν κύκλῳ.
ζεκάδη ήηαλ επάλσ ηεο· γηαηί δε ζέιεη
οὐ γὰρ δοκεἶν ἄριστος, ἀλλ᾽ εἷναι θέλει, λα θαίλεηαη μερσξηζηόο, κα λάλαη αιήζεηα
βαθεἶαν ἄλοκα διὰ φρενὸς καρπούμενος, βαζύ θαξπνινγόληαο κεο ζην λνπ ηνπ απιάθη,
ἐξ ἧς τὰ κεδνὰ βλαστάνει βουλεύματα. απ' νύζε νί θαινζηόραζηεο βνπιέο βιαζηαίλνπλ.
595 τούτῳ σοφούς τε κἀγαθοὺς ἀντηρέτας ΢' απηόλ αληίθξπ θξόληκνπο θη αληξείνπο λα
πέμπειν ἐπαινὦ. δεινὸς ὃς θεοὺς σέβει. ζηείιεο
— ε γλώκε κνπ είλαη — αληίπαινπο· γηαη' όπνηνο
ζέβεηαη ηνπο ζενύο, λα ηνλ θνβάζαη πξέπεη.
Ἐτεοκλής ΔΣΔΟΚΛΗ΢
φεῦ τοῦ ξυναλλάσσοντος ὄρνιθος βροτοἶς Αιινίκνλν, πνηα ηύρε ζκίγεη εδώ ζηνλ θόζκν
ηνλ δίθαην άλζξσπν καδί κε ηνπο πην αλόκνπο!
δίκαιον ἄνδρα τοἶσι δυσσεβεστέροις.
΢αλ ηε θαθή ηε ζπληξνθηά ρεηξόηεξν άιιν
ἐν παντὶ πράγει δ᾽ ἔσθ᾽ ὁμιλίας κακ῅ς δελ είλαη ζε θακκηά δνπιεηά, θαί λα ζνδέςεο
600 κάκιον οὐδέν, καρπὸς οὐ κομιστέος· κελ θαξηεξάο θαξπό απ' απηή· απ' ηα ρσξάθηα
ἄτης ἄρουρα θάνατον ἐκκαρπίζεται. ηεο ακαξηίαο ζάλαηνο θαξπνινγηέηαη.
Αλ έλαο ζενθνβνύκελνο ζην ίδην θαξάβη
ἥ γὰρ ξυνεισβὰς πλοἶον εὐσεβὴς ἀνὴρ
βξεζή κε λαύηεο έηνηκνπο γηα θάπνην θξίκα,
ναύταισι θερμοἶς καὶ πανουργίᾳ τινὶ πάεη, ράζεθε καδί κε ηελ αληίζεε θάξα.
ὄλωλεν ἀνδρὦν σὺν θεοπτύστῳ γένει,
605 ἥ ξὺν πολίταις ἀνδράσιν δίκαιος ὥν Κη' αλ δή, απηόο δίθαηνο άλζξσπνο, κε ζπληνπίηεο
ἐχθροξένοις τε καὶ θεὦν ἀμνήμοσιν, ερζξόμελνπο θαί πνύ ζεό δε ινγαξηάδνπλ,
ζα πάε ρακέλνο άδηθα κεο ζην ίδην δίρηπ
ταὐτοῦ κυρήσας ἐκδίκως ἀγρεύματος,
θη άπ' ην ίδην ρηύπεκα ζενύ, πνπ όινπο ζέ λάβξε.
πληγεὶς θεοῦ μάστιγι παγκοίνῳ ᾽δάμη.
οὕτως δ᾽ ὁ μάντις, υἱὸν Οἰκλέους λέγω, Έηζη ηώξα θη απηόο ηνπ Οτθιέα ό γπηόο ό κάληεο,
610 σώφρων δίκαιος ἀγαθὸς εὐσεβὴς ἀνήρ, θξόληκνο άληξαο, δίθαηνο, επζεβήο θη αληξείνο,
μέγας προφήτης, ἀνοσίοισι συμμιγεὶς κέγαο πξνθήηεο, κηα πνπ δίρσο λα ην ζέιε,
κε αλόζηνπο, απζαδόζηνκνπο έζκημ' αλζξώπνπο,
θρασυστόμοισιν ἀνδράσιν βίᾳ φρενὦν,
πνύ ηξαβνύλ ην καθξύ λα πάξνπλ δξόκν πίζσ,
τείνουσι πομπὴν τὴν μακρὰν πάλιν μολεἶν, κεο ζηα ίδηα δίρηπα ζα ζπξζή— αλ ζεόο ζέιε.
Διὸς θέλοντος ξυγκαθελκυσθήσεται.
615 δοκὦ μὲν οὖν σφε μηδὲ προσβαλεἶν πύλαις Μα εγώ θνβνύκαη πώο απηόο νύηε ζα νξκήζε
οὐχ ὡς ἄθυμος οὐδὲ λήματος κάκῆ, ζηίο πύιεο θαλ, θη όρη γηαηί ηνπ ιείπεη αληξεία
θαί δελ ην ιέεη ή θαξδηά ηνπ, κα γηαηί ην μέξεη
ἀλλ᾽ οἷδεν ὥς σφε χρὴ τελευτ῅σαι μάχῃ,
πώο άθεπρηα λεθξόο ζηε κάρε ζελά πέζε,
εἰ καρπὸς ἔσται θεσφάτοισι Λοξίου· αλ ηνπ Απόιισλα νί ρξεζκνί δελ είλαη ζηείξνη,
φιλεἶ δὲ σιγ᾵ν ἥ λέγειν τὰ καίρια.
620 ὅμως δ᾽ ἐπ᾽ αὐτ῵ φὦτα, Λασθένους βίαν, θαί μέξεη ή λα ζσπαίλε, ή ηα πξεπά λα ιέε.
ἐχθρόξενον πυλωρὸν ἀντιτάξομεν, Μα όπσο θαί λάλαη, αληίθξπ θαί ζ' απηόλ ζα ζηήζσ
ερζξόμελν θξνπξό ηεο πύιεο, ην Λαζηέλε,
γέροντα τὸν νοῦν, σάρκα δ᾽ ἡβὦσαν φύει,
γέξν ζην λνπ, κα έρεη θνξκί παιιεθαξίζην,
ποδὦκες ὄμμα, χεἶρα δ᾽ οὐ βραδύνεται γξεγνξόδξνκν κάηη θη όρη νθλό ην ρέξη
παρ᾽ ἀσπίδος γυμνωθὲν ἁρπάσαι δόρυ. λ' αξπά ηνπ ερζξνύ η' απόζθεπα κε ην θνληάξη.
625 θεοῦ δὲ δὦρόν ἐστιν εὐτυχεἶν βροτούς. Μα δώξν ηνπ ζενύ ζηνλ πόιεκν είλαη ε λίθε.
Χορός ΥΟΡΟ΢
κλύοντες θεοὶ δικαίας λιτὰς Γόζηε ζηελ πόιε καο ηή λίθε εζείο, ζενί,

΢ειίδα 22 από 39
ἁμετέρας τελεἶθ᾽, ὡς πόλις εὐτυχῆ, ηα δίθηα καο αθνύνληαη παξαθάιηα
δορίπονα κάκ᾽ ἐκτρέποντες <ἐς> γ᾵ς θαί ζηξέςεη' όιε ηνπ πνιέκνπ ηελ νξγή
ζ' απηώλ, πνύ πιάθσζαλ ηε γε κνπ, ηα θεθάιηα·
ἐπιμόλους· πύργων δ᾽ ἔκτοθεν
ηνλ θεξαπλό ηνπ ό Γίαο αο ξίμε
630 βαλὼν Ζεύς σφε κάνοι κεραυν῵. έμσ άπ' ηνπο πύξγνπο θαί λα ηνπο ζύληξηςε.
Ἄγγελος ΑΓΓΔΛΙΟΦΟΡΟ΢
τὸν ἕβδομον δὴ τόνδ᾽ ἐφ᾽ ἑβδόμαις πύλαις Ο έβδνκνο ηώξα πνύ ζηελ έβδνκε ηελ πύιε
ζηέθεη' αληίθξπ, ό ίδηνο ό αδεξθόο ζνπ, άθνπ
λέξω, τὸν αὐτοῦ σοῦ κασίγνητον, πόλει
ηί θαηαξηέηαη θ' εύρεηαη λα βξνύλ ηελ πόιε:
οἵας ἀρ᾵ται καὶ κατεύχεται τύχας· Αθνύ ηνπο πύξγνπο καο παηήζε θαί ηεο ρώξαο
πύργοις ἐπεμβὰς κἀπικηρυχθεὶς χθονί,
635 ἁλώσιμον παι᾵ν᾽ ἐπεξιακχάσας, άξρνληαο θεξπρζή, ηεο λίθεο λ' αιαιάμε
σοὶ ξυμφέρεσθαι καὶ κτανὼν θανεἶν πέλας, ηνλ παηάλα, θη έπεηηα λα κεηξεζή κε ζέλα
θ' ή ζε ζθνηώζε θαί λεθξόο δίπια ζνπ πέζε,
ἥ ζὦντ᾽ ἀτιμαστ῅ρα τὼς ἀνδρηλάτην
ή, δσληαλόο, ζνπ εθδηθεζή ηελ αηηκία
φυγῆ τὸν αὐτὸν τόνδε τείσασθαι τρόπον. ηεο εμνξίαο ηνπ δηώρλνληαο έηζη θαί ζέλα.
τοιαῦτ᾽ ἀυτεἶ καὶ θεοὺς γενεθλίους Σέηνηα θσλάδεη θξάδνληαο ό Πνιπλείθεο
640 καλεἶ πατρῴας γ῅ς ἐποπτ῅ρας λιτὦν ηνπο γελεζιίνπο ζενύο ηεο παηξηθήο ηεο ρώξαο
τὦν Ὠν γενέσθαι πάγχυ Πολυνείκους βία. γηα λα επηβιέςνπλ ηίο επρέο ηνπ πέξα σο πέξα.
Καί λέα θξαηεί νινζηξόγγπιε ζην ρέξη αζπίδα
ἔχει δὲ καινοπηγὲς εὔκυκλον σάκος
κ' επάλσ ηεο δηπιό ζεκάδη δνπιεκέλν:
διπλοῦν τε σ῅μα προσμεμηχανημένον.
χρυσήλατον γὰρ ἄνδρα τευχηστὴν ἰδεἶν έλαλ πνιεκηζηή θηηαζκέλν από ρξπζάθη
645 ἄγει γυνή τις σωφρόνως ἡγουμένη. κηα γπλαίθα νδεγά, πνπ ζεκλά πάεη εκπξόο ηνπ
Δίκη δ᾽ ἄρ᾽ εἷναί φησιν, ὡς τὰ γράμματα πσο λάλαη ηάρα ή Γίθε απηή, θαζώο ην ιέλε
ηα γξάκκαηα "Θα μαλαθέξσ απηόλ λα πάξε
λέγει "κατάξω δ᾽ ἄνδρα τόνδε καὶ πόλιν
πίζσ ηε ρώξα θαη ηα παηξηθά ηνπ ζπίηηα."
ἕξει πατρῴων δωμάτων τ᾽ ἐπιστροφάς." Σέηνηεο είλαη ινηπόλ νη θαληαζίεο εθείλσλ·
τοιαῦτ᾽ ἐκείνων ἐστὶ τἀξευρήματα.
650 [σὺ δ᾽ αὐτὸς ἤδη γνὦθι τίνα πέμπειν δοκεἶ·] κα βέβαηα παξάπνλν ιέσ λα κελ έρεο
ὡς οὔποτ᾽ ἀνδρὶ τ῵δε κηρυκευμάτων γη' απηά ηα λέα πνπ ζνπ έθεξα· κα o ίδηνο ηώξα
θξίλε πώο ην θαξάβη καο ζα ηηκνλέςεο.
μέμψῃ, σὺ δ᾽ αὐτὸς γνὦθι ναυκληρεἶν πόλιν.
Ἐτεοκλής ΔΣΔΟΚΛΗ΢
ὧ θεομανές τε καὶ θεὦν μέγα στύγος, Ώ ζενκίζεηε εζύ θαί πνιύ ζενβιακκέλε
655 ὧ πανδάκρυτον ἁμὸν Οἰδίπου γένος· ηνπ Οηδηπνπ ε παληνδάθξπηε γεληά δηθή κνπ,
ὤμοι, πατρὸς δὴ νῦν ἀραὶ τελεσφόροι. στκέ! θαη πηάλνπλ ηώξα νη παηξηθέο θαηάξεο.
Μα δελ ηαηξηάδνπλ θιάκαηα νπδέ κνηξνιόγηα
ἀλλ᾽ οὔτε κλαίειν οὔτ᾽ ὀδύρεσθαι πρέπει,
κήπσο θη άιινο πην αβάζηαρηνο μεζπάζε ζξήλνο.
μὴ καὶ τεκνωθῆ δυσφορώτερος γόος. Όζν γη' απηόλ, πνύ αμίδεη αιήζεηα η' όλνκά ηνπ,
ἐπωνύμῳ δὲ κάρτα, Πολυνείκει λέγω, ηνλ Πνιπλείθε, γξήγνξα ζα ηδνύκε σο πόζν
τάχ᾽ εἰσόμεσθα τοὐπίσημ᾽ ὅποι τελεἶ,
660 εἴ νιν κατάξει χρυσότευκτα γράμματα ην έκβιεκα ζα ηνπ ζηξέμε θη αλ ηνλ θέξνπλ πίζσ
ἐπ᾽ ἀσπίδος φλύοντα σὺν φοίτῳ φρενὦν. ηα ρξπζά γξάκκαηα πνύ πάλσ ζηελ αζπίδα
κε ηεο ςπρήο ηνπ μερεηιίδνπλε ηε ιύζζα.
εἰ δ᾽ ἡ Διὸς παἶς παρθένος Δίκη παρ῅ν
Γηαηί αλ ηνπ παξαζηέθνληαλ ηνπ Γηα ε θόξε,
ἔργοις ἐκείνου καὶ φρεσίν, τάχ᾽ ἅν τόδ᾽ ἦν· Γίθε ή παξζέλα, ζηα έξγα ηνπ θαη ηηο βνπιέο ηνπ,
ἀλλ᾽ οὔτε νιν φυγόντα μητρόθεν σκότον, ίζσο λα γίλνπληαλ θη απηό· κα νύηε ζα βγήθε
665 οὔτ᾽ ἐν τροφαἶσιν, οὔτ᾽ ἐφηβήσαντά πω, απ' ηεο κεηέξαο ηα ζθνηάδηα, νύηε ζηα ρξόληα
οὔτ᾽ ἐν γενείου ξυλλογῆ τριχώματος, πνύ κεγάισλε θη έθηαζε ζηα πξώηα λεηάηα

΢ειίδα 23 από 39
Δίκη προσεἶδε καὶ κατηξιώσατο· θη νύηε ζαλ πύθλσζαλ νη ηξίρεο ηνπ γελεηνύ ηνπ,
οὐδ᾽ ἐν πατρῴας μὴν χθονὸς κακουχίᾳ ε Γίθε θαηαδέρηεθε λα ηνλ θνηηάμε·
θη νπδέ ηώξα πηζηεύσ, πνύ ήξζε λα ραιάζε
οἷμαί νιν αὐτ῵ νῦν παραστατεἶν πέλας.
ηελ παηξηθή ηνπ γε, πώο πιάτ ηνπ ζελά ζηέθε·
670 ἦ δ῅τ᾽ ἅν εἴη πανδίκως ψευδώνυμος ή όισο δηόινπ ςεπηνλόκαηε ζέ λαηαλ
Δίκη, ξυνοῦσα φωτὶ παντόλμῳ φρένας. ε Γίθε, αλ είρε ζπληξνθηά κε ηέηνηνλ άληξα,
πνύ ε ηόικε ηνπ δε ζηακαηά κπξνο ζ' όπνην θξίκα.
τούτοις πεποιθὼς εἷμι καὶ ξυστήσομαι
΢' απηά έρνληαο ηα ζάξξε κνπ πεγαίλσ ν ίδηνο
αὐτός· τίς ἄλλος μ᾵λλον ἐνδικώτερος; λα ηνπ έβγσ αληίθξπ· θαί πνηνο άιινο κε πνην
ἄρχοντί τ᾽ ἄρχων καὶ κασιγνήτῳ κάσις, δίθην;
άξρνληαο κ' άξρνληα θαη κ' αδεξθό αδεξθόο ηνπ
675 ἐχθρὸς σὺν ἐχθρ῵ στήσομαι. φέρ᾽ ὡς τάχος θ' ερζξόο κ' ερζξό ζα ρηππεζώ. Φέξηε κνπ ακέζσο
κνημἶδας, αἰχμ῅ς καὶ πέτρων προβλήματα. ηηο θλεκίδεο, ζθεπή γηα πέηξεο θαη ζαΐηεο.
Χορός ΥΟΡΟ΢
μή, φίλτατ᾽ ἀνδρὦν, Οἰδίπου τέκος, γένῃ Με πνιπαγάπεηε, ηνπ Οηδίπνπ γπηέ, κε γίλεο
όκνηνο ζην λνπ κ' απηόλ, πνύ όζ' άθνπζε ηνπ
ὀργὴν ὁμοἶος τ῵ κάκιστ᾽ αὐδωμένῳ·
αμίδνπλ·
ἀλλ᾽ ἄνδρας Ἀργείοισι Καδμείους ἅλις είλ' αξθεηό νη Καδκείνη κε ηνπο Αξγείνπο λαξζνύλε
680 ἐς χεἶρας ἐλθεἶν· αἸμα γὰρ καθάρσιον. ζηα ρέξηα· θη έρεη θαζαξκό ην ηέηνην ην αίκα·
ἀνδροἶν δ᾽ ὁμαίμοιν θάνατος Ὠδ᾽ κα δπό αδεξθηώλ ν ζάλαηνο έηζη απ' ην ίδην
ην ρέξη ηνπο, πνηέ ην θξίκ' απηό δε ιπώλεη.
αὐτοκτόνος,
οὐκ ἔστι γ῅ρας τοῦδε τοῦ μιάσματος.
Ἐτεοκλής ΔΣΔΟΚΛΗ΢
εἴπερ κακὸν φέροι τις, αἰσχύνης ἄτερ Αλ είλαη δίρσο ληξόπηαζκα ην θαθό λάξζε,
θαιώο! γηαη' είλ' γηα ηνπο λεθξνύο ην κόλν θέξδνο·
ἔστω· μόνον γὰρ κέρδος ἐν τεθνηκόσι·
685 κακὦν δὲ κᾀσχρὦν οὔτιν᾽ εὐκλείαν ἐρεἶς. κα θαθό κε ληξνπή, κελ πήο πώο δόμα θέξλεη.
Χορός ΥΟΡΟ΢
τί μέμονας, τέκνον; μή τί σε θυμοπληθὴς Ση λ' απηόο, γπηέ κνπ, ν πεηξαζκόο; ε ζενβιάβε πνύ
κε ιύζζα πνιεκόραξε γηνκίδεη ζνπ ην λνύ;
δορίμαργος ἄτα φερέτω· κακοῦ δ᾽
κε ζε μεζύξε· ηελ αξρή πλίμε πάζνπο θαθνύ.
ἔκβαλ᾽ ἔρωτος ἀρχάν.
Ἐτεοκλής ΔΣΔΟΚΛΗ΢
ἐπεὶ τὸ πρ᾵γμα κάρτ᾽ ἐπισπέρχει θεός, Μηα πνύ ην ζπξώρλεη έηζη ό ζεόο ην πξάκα, αο πάε
690 ἴτω κατ᾽ οὖρον κῦμα Κωκυτοῦ λαχὸν πξίκα ζηνπ Κσθπηνύ ην γξακκέλν ηεο θύκα
Φοίβῳ στυγηθὲν π᾵ν τὸ ΛαἹου γένος. όιε, ζην Φνίβν ε βδειπρηή, ηνπ Λάτνπ ε γέλλα.
Χορός ΥΟΡΟ΢
ὠμοδακής σ᾽ ἄγαν ἵμερος ἐξοτρύ- Πνιύ σκνβόξα επηζπκία ζε ζπξώρλεη, θνληθό
λα θάκεο, πνύ πηθξό ζέ λάρε ην θαξπό,
νει πικρόκαρπον ἀνδροκτασίαν τελεἶν
γηαη' είλαη θξίκ' αληίζεν ην αίκα η' αδεξθηθό.
αἵματος οὐ θεμιστοῦ.
Ἐτεοκλής ΔΣΔΟΚΛΗ΢
695 φίλου γὰρ ἐχθρά μοι πατρὸς τάλαιν᾽ ἀρὰ Γηαη' ε θαθηά καύξε Καηάξα ελόο παηέξα
ξηροἶς ἀκλαύτοις ὄμμασιν προσιζάνει, θαζόληαο πιάτ κνπ αδάθξπηε κε μεξά κάηηα
λέγουσα κέρδος πρότερον ὑστέρου μόρου. κνπ ιέεη πώο θέξδνο κηα ώξα πξίλ λαξζή ην ηέινο.
Χορός ΥΟΡΟ΢
ἀλλὰ σὺ μὴ ᾽ποτρύνου· κακὸς οὐ κεκλή- Μα εζύ κελ παξαζέξλεζαη· θη νύη' άλαληξν θαλείο
ζέ λα ζε πή πνύ πέηπρεο λα ζώζεο ηε δσή·
σῃ βίον εὖ κυρήσας· μελάναιγις [δ᾽·] οὐκ

΢ειίδα 24 από 39
700 εἷσι δόμων Ἐρινύς, ὅταν ἐκ χερὦν ηα ζπίηηα αθήλεη θεύγνληαο ε καύξ' ε Δξηλύο
θεοὶ θυσίαν δέχωνται; πνύ ηε ζπζία ηνπο δέρνπληαη νί ζενί.
Ἐτεοκλής ΔΣΔΟΚΛΗ΢
θεοἶς μὲν ἤδη πως παρημελήμεθα, Οη ζενί! κα ηώξα πηα ιίγν καο ινγαξηάδνπλ
θαί κόλν αμία ζηα κάηηα ηνπο έρεη ν ρακόο καο·
χάρις δ᾽ ἀφ᾽ ἡμὦν ὀλομένων θαυμάζεται·
ηί λα ηνλ γαιηθεύνπκε ην ράξν αθόκα;
τί οὖν ἔτ᾽ ἅν σαίνοιμεν ὀλέθριον μόρον;
Χορός ΥΟΡΟ΢
705 νῦν ὅτε σοι παρέστακεν· ἐπεὶ δαίμων Κάλ ηώξα, όζν 'λαη έηζη θνληά· γηαηί κε ηνλ θαηξό
λήματος ἐν τροπαίᾳ χρονίᾳ μεταλλακτὸς κπνξεί λα ζηξές' ε γλώκε ηεο θη ε Μνίξα ζνπ
λαξζή
ἴσως ἅν ἔλθοι θελεμωτέρῳ
κεηαιιαγκέλε, πλένληαο κ' αγέξα πην απαιό·
πνεύματι· νῦν δ᾽ ἔτι ζεἶ. κα ηώξ' αθόκα βξάδεη κ' άγξηα νξγή.
Ἐτεοκλής ΔΣΔΟΚΛΗ΢
ἐξέζεσεν γὰρ Οἰδίπου κατεύγματα· Γηαηί από ηηο θαηάξεο μέζπαζε ηνπ Οηδίπνπ ·
710 ἄγαν δ᾽ ἀληθεἶς ἐνυπνίων φαντασμάτων θη αιεζηλά ηα Οξάκαηα ηνπ ύπλνπ κνπ βγήθαλ,
ὄψεις, πατρῴων χρημάτων δατήριοι. πνύ κε καραίξη καο κνηξάδαλε ην βίνο ηνπ.
Χορός ΥΟΡΟ΢
πιθοῦ γυναιξί, καίπερ οὐ στέργων ὅμως. Άθνπ θαη καο γπλαίθεο, αλ θαη δε καο ζηξέγεηο.
Ἐτεοκλής ΔΣΔΟΚΛΗ΢
λέγοιτ᾽ ἅν Ὠν ἄνη τις· οὐδὲ χρὴ μακράν. Λέγεηε, αλ έρε δηάθνξν· κα ιίγα ιόγηα.
Χορός ΥΟΡΟ΢
μὴ ᾽λθῃς ὁδοὺς σὺ τάσδ᾽ ἐφ᾽ ἑβδόμαις Άθηο ην δξόκν απηό ζηελ έβδνκε ηελ πύιε.
πύλαις.
Ἐτεοκλής ΔΣΔΟΚΛΗ΢
715 τεθηγμένον τοί μ᾽ οὐκ ἀπαμβλυνεἶς λόγῳ. Με ιόγηα δε ζηνκώλεηο γλώκε αθνληζκέλε.
Χορός ΥΟΡΟ΢
νίκην γε μέντοι καὶ κακὴν τιμᾶ θεός. Μα έρεη ηηκή από ηνπο ζενύο θη άδνμε λίθε.
Ἐτεοκλής ΔΣΔΟΚΛΗ΢
οὐκ ἄνδρ᾽ ὁπλίτην τοῦτο χρὴ στέργειν ἔπος. Γελ πάεη ην ιόγν απηό λα ζηξέγε ν ζηξαηηώηεο.
Χορός ΥΟΡΟ΢
ἀλλ᾽ αὐτάδελφον αἸμα δρέψασθαι θέλεις; Μα ην αίκα ηνπ ίδηνπ ζνπ αδεξθνύ ζεο λα
ηξπγήζεο;
Ἐτεοκλής ΔΣΔΟΚΛΗ΢
θεὦν διδόντων οὐκ ἅν ἐκφύγοις κακά. Καθό πνύ δίλνπλε νη ζενί δελ ην μεθεύγεηο.

Β ΢ΣΑ΢ΙΜΟ

΢ειίδα 25 από 39
ΓΔΤΣΔΡΟ ΢ΣΑ΢ΙΜΟ
720 Χορός ΥΟΡΟ΢
πέφρικα τὰν ὠλεσίοικον Σξέκσ ζύγθνξκε ηε ζπηηνθαηαιύηξα
ηε θξηρηή ζεά, πνύ κε ζενύο δε κνηάδεη,
θεόν, οὐ θεοἶς ὁμοίαν,
ηελ αιάζεπηε ηεο ζπκθνξάο κελύηξα
παναλαθ῅ κακόμαντιν Δξηλύα, πνύ ελόο γνληνύ ε θαηάξα θξάδεη,
πατρὸς εὐκταίαν Ἐρινὺν κελ ηηο μώθξελεο επρέο ζε ηέινο βγάιε
τελέσαι τὰς περιθύμους
725 κατάρας Οἰδιπόδα βλαψίφρονος· πόθακε ζηνπ λνπ ηνπ ν Οηδίπνδαο ηε βιάβε·
παιδολέτωρ δ᾽ ἔρις ἅδ᾽ ὀτρύνει. γηαη' ε ακάρε απηή ζπξώρλεη ηα δπν παηδηά ηνπ
κεο ζη' αθεύγαηα ηα βξόρηα ηνπ ζαλάηνπ.
ξένος δὲ κλήρους ἐπινωμᾶ, Έλαο θπβεξλά ηνπο θιήξνπο μέλνο, πνύ ήξζε
Χάλυβος Σκυθ᾵ν ἄποικος, από ηεο ΢θπζίαο — ν Υάιπβαο — ηα κέξε,
πνύ θιεξνλνκηέο θαη ρηήκαηα κνηξάδεη,
κτεάνων χρηματοδαίτας
730 πικρός, ὠμόφρων σίδαρος, ν ζθιεξόθαξδνο, κε ζίδεξν ζην ρέξη
χθόνα ναίειν διαπήλας, θαί ηα δάξηα ηνπ κ' απόθαζε ηηλάδεη,
ηόζε λα θξαηνύλ ζηελ θαηνρή ηνπο ρώξα
ὁπόσαν καὶ φθιμένοισιν κατέχειν,
όζν ηόπν γεο ζα πηάλνπλ πεζακκέλνη,
τὦν μεγάλων πεδίων ἀμοίρους. ηνπο κεγάινπο ησλ ηνπο θάκπνπο ζηεξεκέλνη.

ἐπεὶ δ᾽ ἅν αὐτοκτόνως Κη όηαλ ζα πέζνπλ λεθξνί


735 αὐτοδάικτοι θάνωσι, ν έλαο απ' η' άιινπ ζθαγκέλνο ην ρέξη
καὶ γαἹα κόνις πίῃ θαη ην καπξόπερην ηό αίκα ηνπο πηε
ην μεξό ρώκα ηεο γεο,
μελαμπαγὲς αἸμα φοίνιον,
πνηόο θαζαξκνύο ζα πξνζθέξε;
τίς ἅν καθαρμοὺς πόροι, πνηόο ζα ηνπο ινύζε;
τίς ἄν σφε λούσειεν; ὧ
740 πόνοι δόμων νέοι παλαιοἶσι ώ ησλ ζπηηηώλ ηνπο λέεο ζπκθνξέο
συμμιγεἶς κακοἶς. πνύ ζ' έλα ζκίγεηε κε ηηο παιηέο!
παλαιγεν῅ γὰρ λέγω Σελ ακαξηία ινγηάδσ ηελ παιηά
παρβασίαν ὠκύποινον· ηε γνξγνπιεξσκέλε, κα πνπ κέλεη
αθόκα θη σο ηελ ηξίηε ηε γεληά:
αἰὦνα δ᾽ ἐς τρίτον μένει·
745 Ἀπόλλωνος εὖτε Λάιος όηαλ ν Λάηνο ζην πείζκα
βίᾳ, τρὶς εἰπόντος ἐν ηνπ Απόιισλα, πνύ ηνύπε ηξείο θνξέο
απ' ηα κεζόκθαια καληεία ηα Ππζηθά,
μεσομφάλοις Πυθικοἶς
αλ ζέι' ε Θήβα λα ζσζή από ζπκθνξέο,
χρηστηρίοις θνᾴσκοντα γέννας λα κελ αθήζε πίζσ ηνπ παηδηά.
ἄτερ σῴζειν πόλιν,
750 κρατηθεὶς δ᾽ ἐκ φίλων ἀβουλι᾵ν Μ' απ' ην γιπθό ληθήζεθε μεπιάλεκα
ἐγείνατο μὲν μόρον αὑτ῵, θαη γέλλεζε ηνλ ίδην ζάλαηό ηνπ,
ηνλ παηξνρηόλν γπηό ηνπ
πατροκτόνον Οἰδιπόδαν,
Οηδίπνδα, πνύ ηόικεζε
ὅστε ματρὸς ἁγνὰν κεο ζην ηεξό ηεο κάλλαο ηνπ ρσξάθη,
σπείρας ἄρουραν, ἵν᾽ ἐτράφη, πνπ ε ύπαξμε ηνπ εζξάθε,
755 ῥίζαν αἱματόεσσαν ξίδα λα ζπείξε ζην αίκα πνηηζκέλε.
ἔτλα· παράνοια συν᾵γε — Μηά ηξέιια ηνπο δεπγάξσζε ηνπο ληόγακπξνπο
νυμφίους φρενώλεις. ζ' ώξα σξγηζκέλε!

΢ειίδα 26 από 39
κακὦν δ᾽ ὥσπερ θάλασσα κῦμ᾽ ἄγει· Καη ηώξα ζα κηα ζάιαζζα από ζπκθνξέο
τὸ μὲν πίτνον, ἄλλο δ᾽ ἀείρει ηόλα ηεο θύκα πέθηεη θη επηύο άιιν
760 τρίχαλον, ὃ καὶ περὶ πρύμναν ηξίθνξθν πην κεγάιν
πόλεως καχλάζει. ζεθώλεηαη, πνύ νιόγπξα
ζηελ πξύκλα καο κε βξνπρεζκό θνριάδεη,
μεταξὺ δ᾽ ἀλκὰ δι᾽ ὀλίγου
ελώ ζηε κέζε βάδεη
τείνει, πύργος ἐν εὔρει. ην θηελό ν πύξγνο θξάρηε ηνπ γη' απαληνρή καο·
δέδοικα δὲ σὺν βασιλεῦσι θαη ηξέκσ, κε ηνπο βαζηιηάδεο ηεο
765 μὴ πόλις δαμασθῆ. θ' ε πόιε κε ραζή ε δηθή καο.
τελει᾵ν γὰρ παλαιφάτων ἀρ᾵ν Γηαηί κηα θαηάξα παιηά
βαρεἶαι καταλλαγαί· τὰ δ᾽ ὀλοὰ βαξύλ εμνθιεκό ζην ηέινο έρεη·
θη αλ ν όιεζξνο ηνπο ηαπεηλνύο
πελόμεν᾽ οὐ παρέρχεται.
θησρνύο αλζξώπνπο παξαηξέρεη,
πρόπρυμνα δ᾽ ἐκβολὰν φέρει
770 ἀνδρὦν ἀλφηστ᾵ν κα ηνπο ηξαλνύο κεγαινπίρεηξνπο
ὄλβος ἄγαν παχυνθείς. πνπ ν πινύηνο ησλ παξαπαραίλεη
έμσ από ην κέηξν, ζπγθιαδόθνξκν μεξξίδσκα
ηνπο πεξηκέλεη.
τίν᾽ ἀνδρὦν γὰρ τοσόνδ᾽ ἐθαύμασαν Πνηόλ άλζξσπν θακηά θνξά
θεοὶ καὶ ξυνέστιοι πόλεος ὁ ηίκεζαλ θη νη ζπλέζηηνη νη ζενί καο ηόζν
θ' ε πνιπζύρλαζηε αγνξά
πολύβατός τ᾽ ἀγὼν βροτὦν,
ηεο πνιηηείαο καο, όζν
775 ὅσον τότ᾽ Οἰδίπουν τίον, ηηκνύζαλ ηόηε ηνλ Οηδίπνδα
τὰν ἁρπαξάνδραν όηαλ ηε ρώξα είρε απαιιάμε
από ην ηέξαο, ηόζνπο άληξεο ηεο
κ῅ρ᾽ ἀφελόντα χώρας;
πνύ είρελ αξπάμε;
ἐπεὶ δ᾽ ἀρτίφρων Μα όηαλ ζην ηέινο ηνπ μεθαλεξώζεθαλ,
ἐγένετο μέλεος ἀθλίων ηνπ καύξνπ, νη ζιηβεξνί ηνπ γάκνη,
780 γάμων, ἐπ᾽ ἄλγει δυσφορὦν ηξειιόο από ηνλ πόλν ηνλ αβάζηαγν
μαινομένᾳ κραδίᾳ δηπιά θαθά επήε λα θάκε·
κε ην ίδην ρέξη ηνπ ν παηξνθνληάο
δίδυμα κάκ᾽ ἐτέλεσεν·
μεξξίδσζε ηα κάηηα ηα δηθά ηνπ,
πατροφόνῳ χερὶ τὦν ηα πην αθξηβά ζηνλ άλζξσπν
κρεισσοτέκνων ὀμμάτων ἐπλάγχθη· θη απ' ηα παηδηά ηνπ.
785 τέκνοις δ᾽ ἀγρίας Καη γηα ηνπο γπηνύο ηνπ κέζα ζην άγξην
ἐφ῅κεν ἐπικότους τροφ᾵ς, ην πάζνο ηνπ, γηαηί ηνπο είρε ζξέςε,
πηθξόγισζζεο, αιινίκνλν,
αἰαἶ, πικρογλώσσους ἀράς,
θαηάξεο βξήθε λα γπξέςε·
καί σφε σιδαρονόμῳ ην βηόο ηνπ λα κνηξάζνπλ κηα θνξά
διὰ χερί ποτε λαχεἶν κε ζίδεξν ζην ρέξη· θαί πώο ηξέκσ ηώξα
790 κτήματα· νῦν δὲ τρέω λα κελ ην θάκε ε Δξηλύα
μὴ τελέσῃ καμψίπους Ἐρινύς. ώξαλ ηελ ώξα!

΢ειίδα 27 από 39
Γ ΔΠΔΙ΢ΟΓΙΟ

Ἄγγελος ΑΓΓΔΛΙΑΦΟΡΟ΢
θαρσεἶτε, παἶδες μητέρων τεθραμμέναι. Πάξηε ζάξξνο, παηδηά, θαιώλ καλλάδσλ γέλλεο,
απ' ηεο ζθιαβηάο ηνλ θίληπλν μέθπγε ε πόιε
πόλις πέφευγεν ἥδε δούλιον ζυγόν·
θαί θείλσλ ησλ ηξαλώλ νη θνκπαζκνί έρνπλ πέζεη.
πέπτωκεν ἀνδρὦν ὀβρίμων κομπάσματα·
795 πόλις δ᾽ ἐν εὐδίᾳ τε καὶ κλυδωνίου Πέξαζ' ε κπόξα θαί δελ έθακε ην πινίν
πολλαἶσι πληγαἶς ἄντλον οὐκ ἐδέξατο. λεξά απ' ην βξνληνρηύπεκα ηεο ηξηθπκίαο·
βαζηνύλ ηα θάζηξα, γηαηί θξάμακε ηίο πύιεο
στέγει δὲ πύργος, καὶ πύλας φερεγγύοις
κ' άμηνπο λα ηηο θπιάμνπλε πνιεκηζηάδεο·
ἐφραξάμεσθα μονομάχοισι προστάταις· Πάλε θαιά ηα πηόηεξα ζηίο έμε πύιεο·
καλὦς ἔχει τὰ πλεἶστ᾽, ἐν ἓξ πυλώμασι·
800 τὰς δ᾽ ἑβδόμας ὁ σεμνὸς ἑβδομαγέτης ηελ έβδνκελ ν ζεβαζηόο ν εβδνκαγέηεο
ἄναξ Ἀπόλλων εἵλετ᾽, Οἰδίπου γένει δηάιεμε ν Φνίβνο βαζηιηάο, λ' απνηειεηώζε
πάλσ ζηνπ Οηδίπνπ ηε γεληά ηελ ηηκσξία
κραίνων παλαιὰς ΛαἹου δυσβουλίας.
γηα ηηο παιηέο ηηο θαθνθεθαιηέο ηνπ Λάτνπ.
Χορός ΥΟΡΟ΢
τί δ᾽ ἔστι πρ᾵γμα νεόκοτον πόλει πλέον; Πνηό λέν λα βξήθε μαθληθό ηελ πόιε αθόκα;
Ἄγγελος ΑΓΓΔΛΙΑΦΟΡΟ΢
πόλις σέσωσται· βασιλέες δ᾽ ὁμόσποροι— Η πόιε έρεη ζσζή, κα νη νκόζπνξνη άξρνληεο ηεο—
Χορός ΥΟΡΟ΢
805 τίνες; τί δ᾽ εἷπας; παραφρονὦ φόβῳ λόγου. Πνηνί; ηί 'πεο; απ' ην θόβν κνπ κε πηάλεη ηξέιια.
Ἄγγελος ΑΓΓΔΛΙΑΦΟΡΟ΢
φρονοῦσα νῦν ἄκουσον· Οἰδίπου τόκοι — Βάζηα ην λνπ ζνπ θη άθνπγε· νη γπηνί ηνπ
Οηδίπνπ—
Χορός ΥΟΡΟ΢
οἵ ᾽γὼ τάλαινα, μάντις εἰμὶ τὦν κακὦν. Ωτκέλα, ε καύξε, ην καληεύσ ηί καο βξήθε.
Ἄγγελος ΑΓΓΓΔΛΙΑΦΟΡΟ΢
οὐδ᾽ ἀμφιλέκτως μὴν κατεσποδημένοι— Λόγν δελ έρεη· εθάγαλε θη νη δπν ηνπο ρώκα.
Χορός ΥΟΡΟ΢
ἐκεἶθι κεἶσθον ; βαρέα δ᾽ οὖν ὅμως φράσον. Κνίηνπλη' εθεί λεθξνί; βαξεηά, κα πεο κνπ ηα όκσο.
Ἄγγελος ΑΓΓΔΛΙΑΦΟΡΟ΢
810 ἅνδρες τεθν᾵σιν ἐκ χερὦν αὐτοκτόνων. Έηζη κε ρέξηα αδεξθηθά πάλε θαί πάλε.
Χορός ΥΟΡΟ΢
οὕτως ἀδελφαἶς χερσὶν ἠναίρονθ᾽ ἅμα ; Έηζ' ήηαλ θαί ησλ δπν καδί παξόκνηα ε κνίξα.
Ἄγγελος ΑΓΓΔΛΙΑΦΟΡΟ΢
οὕτως ὁ δαίμων κοινὸς ἦν ἀμφοἶν ἄγαν. Κη απηή αθαλίδεη ηελ ηξηζάζιηα ηε γεληά ηνπο.
Σέηνηα αθνξκή ινηπόλ ραξάο καδί θαί ιύπεο
αὐτὸς δ᾽ ἀναλοἶ δ῅τα δύσποτμον γένος.
έρνκ' εκείο· ε πόιε καο ληθά, κα νη δπν καο
τοιαῦτα χαίρειν καὶ δακρύεσθαι πάρα·
815 πόλιν μὲν εὖ πράσσουσαν, οἱ δ᾽ ἐπιστάται, νη βαζηιηάδεο ζηξαηεγνί κε δνπιεκέλν
δισσὼ στρατηγώ, διέλαχον σφυρηλάτῳ ζίδεξν ζθπζηθό ηα ρηήκαηα ηνπο όια
κεξάζαλε θαη ζάρνπλ όζε γεο ζα πάξνπλ
Σκύθῃ σιδήρῳ κτημάτων παμπησίαν.
κέζα ζην ηάθν, όπνπ ηνπο έρνπλ θαηεβάζεη
ἕξουσι δ᾽ ἣν λάβωσιν ἐν ταφῆ χθονός, νη επρέο νη θαθνξνίδηθεο ελόο παηέξα.

΢ειίδα 28 από 39
πατρὸς κατ᾽ εὐχὰς δυσπότμως φορούμενοι.
820 [πόλις σέσωσται· βασιλέοιν δ᾽ ὁμοσπόροιν [΢ώζεθ' ε πόιε· κα ησλ δπν ηεο βαζηιηάδσλ
πέπωκεν αἸμά γαἶ᾽ ὑπ᾽ ἀλλήλων φόνῳ.] ήπηε ην αίκα ε γεο η' αιιεινζθνησκνύ ησλ. ]

΢ειίδα 29 από 39
Γ ΢ΣΑ΢ΙΜΟ

Χορός ΥΟΡΟ΢
ὧ μεγάλε Ζεῦ καὶ πολιοῦχοι Παληνδύλακε Γία θαη πνιηνύρνη ζενί,
πνύ ηνπο πύξγνπο ηνπ Κάδκνπ εγιπηώζεη' απηνύο,
δαίμονες, οἳ δὴ Κάδμου πύργους
τούσδε ῥύεσθε,
825 πότερον χαίρω κἀπολολύξω ζε ραξά λα μεζπάζσ θη ύκλνπο ηάρα λα πσ
πόλεως ἀσινεἶ < > σωτ῅ρι . ., ζησλ Θεβώλ ηνλ πξνζηάηε ΢σηήξα,
ή λα θιάςσ πηθξά ηνπο θαθόηπρνπο δπό
ἥ τοὺς μογεροὺς καὶ δυσδαίμονας
830 ἀτέκνους κλαύσω πολεμάρχους; ζιηβεξνύο πνιεκάξρνπο,
οἳ δ῅τ᾽ ὀρθὦς κατ᾽ ἐπωνυμίαν πνύ κε ηόλνκ' αιήζεηα πνιύ ηαηξηαζηό
καὶ πολυνεικεἶς
832b ὤλοντ᾽ ἀσεβεἶ διανοίᾳ. απ' ηε άζεε δηρόλνηα ηνπο πάλε;
ὧ μέλαινα καὶ τελεία Ώ καύξε θη νινηέιεησηε
833b γένεος Οἰδίπου τ᾽ ἀρά, ηνπ γέλνπο θαη ηνπ Οηδίπνδα θαηάξα,
κακόν με καρδίαν τι περιπίτνει κρύος. ζύγθξπν ζθιεξό κνπ δώλεη ηελ θαξδηά
835 ἔτευξα τύμβῳ μέλος θαί ζε ζαλαηεξό
Θυιὰς αἱματοσταγεἶς μεζπάλσ κνηξνιόγη ζα καηλάδα,
νεκροὺς κλύουσα δυσμόρως λ' αθνύσ πώο πέζαλε λεθξνί
αληίζεα καηνθπιηζκέλνη.
θανόντας· ἦ δύσορνις ἅδε
ώ ζπλαπιία ησλ θνληαξηώλ
ξυναυλία δορός. αιήζεηα ηξηζθαηαξακέλε!
840 ἐξέπραξεν, οὐδ᾽ ἀπεἶπεν Ηξζ' σο ην ηέινο νπδ' απόζηαζε
πατρόθεν εὐκταία φάτις· ε επρή απ' ην ζηόκα ηνπ παηέξα
θη ε γλώκε ηνπ Λαΐνπ ε αλππάθνπε
βουλαὶ δ᾽ ἄπιστοι ΛαἹου διήρκεσαν.
βάζηαμε σο πέξα.
μέριμνα δ᾽ ἀμφὶ πτόλιν· Μηα έγλνηα ηελ πόιε ζθίγγεη θη νη ρξεζκνί
θέσφατ᾽ οὐκ ἀμβλύνεται.
845 ἰὼ πολύστονοι, τόδ᾽ δε μεζπκαίλνπλ. Πνηόο, ζπθνξηαζκέλνη
ἠργάσασθ᾽ ἄπιστον· ἦλθε δ᾽ λα ην πηζηέςε απηό πνύ θάκαηε;
Να ηελ, όρη κε ιόγηα, ε βαξπνζηέλαρηε
αἰακτὰ πήματ᾽ οὐ λόγῳ.
θαί καύξε ζπκθνξά θηαζκέλε.
τάδ᾽ αὐτόδηλα, προῦπτος ἀγγέλου λόγος· Όζα η' απηηά καο άθνπζαλ
διπλαἶ μέριμναι, <> διδυμάνορα ηα βιέπνπλ ηώξα δσληαλά ηα κάηηα, ηδνύ ηα·
850 κάκ᾽ αὐτοφόνα, δίμοιρα νη δπν καο έγλνηεο, ζπκθνξέο δηπιέο
τέλεια τάδε πάθη. τί φὦ; ησλ δπν αδεξθώλ, πνύ έλαο ηνλ άιιν ζθόησζε,
δηπιά, ζσζηά ζθαρηάξηα εηνύηα.
Καη ηί λα πσ;
τί δ᾽ ἄλλο γ᾽ ἥ πόνοι πόνων ηί άιιν, ε ζπκθνξέο ζηηο ζπκθνξέο
δόμων ἐφέστιοι; ηηο άιιεο ησλ ζπηηηώλ;
ἀλλὰ γόων, ὧ φίλαι, κατ᾽ οὖρον Μα κε ηνλ πξίκνλ αγέξα, θίιεο, ησλ ζξήλσλ
855 ἐρέσσετ᾽ ἀμφὶ κρατὶ πόμπιμον χεροἶν ζηίο θεθαιέο ζαο ιάκλεηε γύξσ
πίτυλον, ὃς αἰὲν δι᾽ Ἀχέροντ᾽ ἀμείβεται θνππηά ηα ρέξηα ζαο γηα ηελ πνκπή,
πνύ πάλη' αλάκεζ' απ' ηνλ Αρέξνληα

΢ειίδα 30 από 39
τὰν ἄστολον μελάγκροκον [ναύστολον] ηε βαξεία βάξθα μεπξνβνδεί
θεωρίδα, κε ηα θαηάκαπξα ηα παληά
σο ηελ αλήιηαγε, πνύ δελ ηελ πάηεζε πνηέ ν
τὰν ἀστιβ῅ Ἀπόλλωνι, τὰν ἀνάλιον
Απόιισλαο,
860 πάνδοκον εἰς ἀφαν῅ τε χέρσον. ηελ παληνδόρα ζθνηεηλή νρηηά.
ἀλλὰ γὰρ ἥκουσ᾽ αἵδ᾽ ἐπὶ πρ᾵γος [Μά γηα ρξένο πηθξό λα ηηο πόξρνπληαη
πικρὸν Ἀντιγόνη τ᾽ ἠδ᾽ Ἰσμήνη, ε Αληηγόλε θη ε Ιζκήλε, λα θιάςνπλε
ηνπο λεθξνύο αδεξθνύο ησλε·
θρ῅νον ἀδελφοἶν· οὐκ ἀμφιβόλως
Γίρσο άιιν απ' ηα σξαία, ζηνράδνκαη,
οἷμαί σφ᾽ ἐρατὦν ἐκ βαθυκόλπων
865 στηθέων ἥσειν ἄλγος ἐπάξιον. θαί βαζύθνιπα ζηήζηα ζα ρύζνπλε
ἡμ᾵ς δὲ δίκη πρότερον φήμης ηεο θαξδηάο ησλε δίθην ηνλ πόλν.
Μα εκείο πξέπεη, πξηλ πηάζνπλ ην ζξήλν ηνπο,
τὸν δυσκέλαδόν θ᾽ ὕμνον Ἐρινύος
ην ζηξηγγόθσλνλ ύκλν λα ζθνύμσκε
ἰαχεἶν Ἀίδα τ᾽ ησλ Δξηλύσλ θη από πάλσ λα ςάισκε
870 ἐχθρὸν παι᾵ν᾽ ἐπιμέλπειν. ηνλ θαθόζπξην ηνπ Άδε παηάλα.
ἰώ, δυσαδελφόταται πασὦν ὁπόσαι Ωρ στκέ!
στρόφον ἐσθ῅σιν περιβάλλονται, Ωτκέ ζείο αδεξθέο νη πην δύζηπρεο
κέζα ζ' όιεο εθείλεο πνύ δέλνπλε
κλαίω, στένομαι, καὶ δόλος οὐδεὶς
δώζηξα γύξσ ζηε κέζε ηνπο,
μὴ ᾽κ φρενὸς ὀρθὦς με λιγαίνειν. θιαίσ ζηελάδσ θαη κ' όρη θακώκαηα
απ' ηα βάζε ζπαξάδσ ηεο ςπρήο κνπ.]
875 ἰὼ ἰὼ δύσφρονες, Ωτκέλα στκέ θαθόγλσκνη
φίλων ἄπιστοι καὶ κακὦν ἀτρύμονες, ζηνπο θίινπο αλππάθνπνη
ζηίο ζπκθνξέο αρόξηαγνη,
δόμους πατρῴους ἑλόντες
ηα παηξηθά ηα ζπίηηα ζαο
μέλεοι σὺν αἰχμᾶ. πήγαηε θαί ξεκάμαηε,
μέλεοι δ῅θ᾽ οἳ μελέους θανάτους άζιηνη, κε ηελ ακάρε ζαο.
— Άζιηνη απ' αιήζεηα, πνύ εύξαλε
θαί ζάλαην αζιηώηαην
880 εὕροντο δόμων ἐπὶ λύμῃ. γηα ληξνπή ησ ζπηηηώ ηνπο.
ἰὼ ἰὼ δωμάτων Σνπο ηνίρνπο ησλ γθξεκλίζεηε,
ἐρειψίτοιχοι καὶ πικρὰς μοναρχίας αιινίκνλν, κνλάρνη ζαο
θαί κνλαξρίεο είδεηε
ἰδόντες, ἤδη διήλλαχθε
πηθξέο πνιύ ν θαζέλαο ζαο·
885 σὺν σιδάρῳ. ηώξα ζπκβηβαζηήθαηε
κάρτα δ᾽ ἀληθ῅ πατρὸς Οἰδιπόδα κε ζίδεξν ζην ρέξη.
— Κη αιεζηλή βγήθε πνιύ
πότνι᾽ Ἐρινὺς ἐπέκρανεν.
ηνπ Οηδίπνδα παηέξα ησλ
ε θνβεξή Δξηλύα.
δι᾽ εὐωνύμων τετυμμένοι, Απ' ηα δεξβά ηξππεκέλνη
τετυμμένοι δ῅θ᾽, αιήζεηα, λαη, ηξππεκέλνη
890 ὁμοσπλάγχνων τε πλευρωμάτων θη νκόζπιαρλα πιεπξά.
*
892 αἰαἶ δαιμόνιοι, Αιινί, δπζηπρηζκέλνη,
αἰαἶ δ᾽ ἀντιφόνων αιινί θαί ζηίο θαηάξεο,
πνύ θέξαλ ηελ αληίθνλε ζηνπο δπν ηε ζπκθνξά.
θανάτων ἀραί.
895 διανταίαν λέγεις [πλαγὰν] δόμοισι καὶ — Σα ζπίηηα ηνπο θαη ηα θνξκηά

΢ειίδα 31 από 39
σώμασιν πεπλαγμένους, [ἐννέπω] ηνπο ρηύπεζ' ε ιαβσκαηηά,
ἀναυδάτῳ μένει απηή πνύ ιεο, πέξα γηα πέξα,
πνύ ήξζε κε ιύζζα αλάθνπζηε
ἀραίῳ τ᾽ ἐκ πατρὸς
θαη θνληθηά δηρνγλσκία
<οὐ> διχόφρονι πότμῳ. απ' ηελ θαηάξα ηνπ παηέξα.
900 διήκει δὲ καὶ πόλιν στόνος, Βόγγνο πεξλάεη κεο ηελ πόιε,
στένουσι πύργοι, βόγγνο ζηνπο πύξγνπο, θαη ζ' όιε,
πνύηαλ δηθή ηνπο ηε γή·
στένει πέδον φίλανδρον· μένει
θ' νη απόγνλνί ηνπο ηα πινύηε
κτέανα δ᾽ ἐπιγόνοις, ζελά ραξνύλε, πνύ ηνύηε
δι᾽ Ὠν αἰνομόροις,
905 δι᾽ Ὠν νεἶκος ἔβα ηελ άγξηα θέξαλ ακάρε
[καὶ] θανάτου τέλος. θαί ηνπ ζαλάηνπ ην ηέινο, αιινί!
Μεξάζαλε κ' αςηά θαξδηά
ἐμοιράσαντο δ᾽ ὀξυκάρδιοι
ην βίνο ησλ ζε ίζηα κεξδηθά
κτήμαθ᾽, ὥστ᾽ ἴσον λαχεἶν. θαί κνλαρά νη δηθνί ηνπο
διαλλακτ῅ρι δ᾽ οὐκ κπνξεί λάρνπλ παξάπνλν
ἀμεμφεία φίλοις, κε ην ζπκβηβαζηή ηνπο
910 οὐδ᾽ ἐπίχαρις Ἄρης. ηνλ άραξν Άξε, ην θνληά.

Έηζη όπσο είλαη θνίηνπληαη


σιδαρόπλακτοι μὲν Ὠδ᾽ ἔχουσιν,
ζηδεξνρηππεκέλνη
σιδαρόπλακτοι δὲ τοὺς μένουσι, θαί ηώξα ηνπο πξνζκέλεη,
τάχ᾽ ἄν τις εἴποι, τίνες; ζελά ξσηήζεο: πνηά;
τάφων πατρῴων λαχαί. ε ζηδεξνζθακκέλε
ηνπ παηξηθνύ ησλ ηάθνπ ε κνηξαζηά.
915 ὅδ᾽ ἁμὦν μάλ᾽ ἀχέτας τοὺς Με αρό πνιύ θαη ζπαξαγκό
προπέμπει δαϊκτὴρ γόος ζηνλ πόλν θαη ζηνλ ζηελαγκό πληγκέλνο
ηνπο ζπλνδεύεη ν ζξήλνο ησλ ζπηηηώλ
αὐτόστονος, αὐτοπήμων,
ζε θάζε ραξά μέλνο,
δαϊόφρων [δ᾽·], οὐ φιλογαθής, ἐτύμως πνπ ν καύξνο θη άξαρινο πηθξά
δακρυχέων ἐκ φρενός, ἃ δάθξπα καο θέξλεη απ' ηελ θαξδηά καο
920 κλαιομένας μου μινύθει θαί ιπώλεη ε δόιηα αιεζηλά
τοἶνδε δυοἶν ἀνάκτοιν. λα θιαίε ηα δπν ηα βαζηιόπνπια ηεο.
πάρεστι δ᾽ εἰπεἶν ἐπ᾽ ἀθλίοισιν Μα γηα ηνπο άζιηνπο κε ην δίθην κνπ λα πσ
ὡς ἐρξάτην πολλὰ μὲν πολίτας, ην πνιύ πόθακαλ θαθό
θαί ζηνπο δηθνύο ησλ παηξηώηεο,
ξένων τε πάντων στίχας
θαί ην κεγάιν ραιαζκό
πνύ θάκαλε ζηνλ πόιεκν
925 πολυφθόρους ἐν δαἹ. θαί ζηνπο εμσθεξκέλνπο ζηξαηηώηεο.
δυσδαίμων σφιν ἁ τεκοῦσα Άρ κέζα ζ' όιεο πην βαξπόκνηξε
όζεο καλλάδεο θξάδνπληαη παηδηώλ
πρὸ πασ᾵ν γυναικὦν ὁπόσαι
ε κάλλα πνύ ηνπο εγελλνύζε!
τεκνογόνοι κέκληνται. πόθακελ άληξα ην δηθό ηεο γπηό
παἶδα τὸν αὑτ᾵ς πόσιν αὑτᾶ θεμένα
930 τούσδ᾽ ἔτεχ᾽, οἱ δ᾽ Ὠδ᾽ ἐτελεύ- γηα λα γέλλεζε απηνύο ηνπο δπό
τασαν ὑπ᾽ ἀλλαλοφόνοις πνύ ηέινο ηέηνην ήηαλ λα βξνύλε,
έηζη κε ρέξηα αδεξθηθά
χερσὶν ὁμοσπόροισιν.
ν έλαο από ηνλ άιιν λα ζθαγνύλε.
ὁμόσποροι δ῅τα καὶ πανώλεθροι, Αιήζεηα αδεξθηθά ραζήθαλε

΢ειίδα 32 από 39
διατομαἶς οὐ φίλοις, νιόηεια, καδί, μσινζξεκέλνη
κ' άγξηα ζηε κέζε κεξαζηά
935 ἔριδι μαινομένᾳ, θαί ιύζζα ζηε ζπλεξηζηά,
νείκεος ἐν τελευτᾶ. πνύλαη πηα ηώξα ηειεησκέλε.
Κ' ή έρηξα ηνπο έπαςε· ζηα ρώκαηα
πέπαυται δ᾽ ἔχθος, ἐν δὲ γαίᾳ
κε ην δηπιό ηνπο θόλν πνηηζκέλα
ζόα φονορύτῳ νη δσέο ησλ ζκίμαλε καδί
μέμεικται· κάρτα δ᾽ εἴσ᾽ ὅμαιμοι. θ' είλ' απ' αιήζεηα νη δπν ηνπο έλα αίκα.
940 πικρὸς λυτὴρ νεικέων ὁ πόντιος Πηθξόο ζηηο δηαθνξέο μεδηαιπηήο
ξεἶνος ἐκ πυρὸς συθεὶς ην ζίδεξν, ν πεξαηηλόο ν μέλνο,
πνπ απ' ηε θσηηάλ εβγήθε αηζαισκέλνο,
θακτὸς σίδαρος· πικρὸς δὲ χρημάτων
πηθξόο θη ν Άξεο θαθνκνηξαζηήο
κακὸς δατητὰς Ἄρης ἀρὰν πατρῴ- ζηα ππάξρνληα ηνπο, πόρεη βγάιεη πέξα
αν τιθεὶς ἀλαθ῅. ζη' αιήζεηα ηελ θαηάξα ηνπ παηέξα.
945 ἔχουσι μοἶραν λαχόντες οἱ μέλεοι Απ' ηηο ζεόζηαιηεο νη καύξνη ζπκθνξέο
διοδότων ἀχθέων· ηνλ θιήξν ηνπ ν θαζέλαο έρεη πάξε
θαη ηώξα θάησ από ηε γε,
ὑπὸ δὲ σώματι γ᾵ς
πνύ ηα θνξκηά ηνπο ζα θξαηή
πλοῦτος ἄβυσσος ἔσται. η' αξίθλεην ζέ λάρνπλε ινγάξη.
ἰὼ πολλοἶς ἐπανθίσαντες Ωτκέλα εζείο πνύ ην ζηεθάλσκα
950 πόνοισι γενεάν· βάιαηε ζησλ ζπηηηώλ ηα ηόζα πάζε,
τελευταἶαι δ᾽ ἐπηλάλαξαν σο πνύ ζην ηέινο νη Καηάξεο ξέθαμαλ
ηνπ ζξηάκβνπ ην ζηξηγγόθσλν ηξνπάξη,
Ἀραὶ τὸν ὀξὺν νόμον, τετραμμένου
ελώ ε γεληά ζαο η' αζηακάηεγν
παντρόπῳ φυγᾶ γένους. πήξε θεπγηό θαί πάεη.
ἕστακε δ᾽ Ἄτας τροπαἶον ἐν πύλαις, ΢ηηο πύιεο κπξνο πνύ καθειιεύνληαλ
955 ἐν αἸς ἐθείνοντο, καὶ δυοἶν κρα- ην ηξόπαην ηώξα πςώλεηαη ηεο Άηεο
τήσας ἔληξε δαίμων. θαη κόλν αθνύ ηνπο δπν ηνπο δάκαζελ
έπαςε ε Μνίξα ηα ρηππήκαηα ηεο.
Ἀντιγόνη ΗΜΙΥΟΡΙΟ Α'
παισθεὶς ἔπαισας. Πιεγήλ έδσζεο, πιεγήλ έιαβεο.
Ἰσμήνη ΗΜΙΥΟΡΙΟ Β'
σὺ δ᾽ ἔθανες κατακτανών. Σνλέ ζθόησζεο θαη ζθνηώζεθεο.
Ἀντιγόνη Α’
δορὶ δ᾽ ἔκανες— Με θνληάξη ηνλ ζθόησζεο.
Ἰσμήνη Β’
δορὶ δ᾽ ἔθανες— Με θνληάξη ζθνηώζεθεο.
Ἀντιγόνη Α’
960 μελεοπόνος. Ώ θαθόπξαγνο.
Ἰσμήνη Β’
μελεοπαθής. Ώ θαθόπαζνο.
Ἀντιγόνη Α’
ἴτω γόος. Υπζήηε ζξήλνη κνπ.
Ἰσμήνη Β’
ἴτω δάκρυ. Υπζήηε δάθξπα κνπ.
Ἀντιγόνη Α’
Νεθξόο θνίηεζαη.

΢ειίδα 33 από 39
πρόκεισαι —
Ἰσμήνη Β’
965 κατακτάς. Αθνύ ζθόησζεο.
Ἀντιγόνη Α’
ἠέ. Ωτκέλα κνπ!
Ἰσμήνη Β’
ἠέ. Ωτκέλα κνπ!
Ἀντιγόνη Α’
μαίνεται γόοισι φρήν. ΢αιεύεη ν λνπο κνπ απ' ην θαθό
Ἰσμήνη Β’
ἐληὸο δὲ θαξδία ζηέλεη. Βαζεηά από ηελ θαξδηά βνγγώ.
Ἀντιγόνη Α’
ἰὼ ἰὼ πάλδπξηε ζύ. Ώ πνιπζξήλεηέ κνπ, εζύ.
Ἰσμήνη Β’
970 σὺ δ᾽ αὖτε καὶ πανάθλιε. Πάιη ηξηζάκνηξε θαί ζπ.
Ἀντιγόνη Α’
πρὸς φίλου [γ᾽·] ἔφθισο. ΢θνηώζεθεο από δηθό ζνπ.
Ἰσμήνη Β’
καὶ φίλον ἔκτανες. Καί πάιη ζθόησζεο δηθό ζνπ.
Ἀντιγόνη Α’
διπλ᾵ λέγειν— Γηπιά λα πήο.
Ἰσμήνη Β’
διπλ᾵ δ᾽ ὁρ᾵ν— Γηπιά λα δήο.
Ἀντιγόνη Α’
975 ἄχθεα τὦνδε τάδ᾽ ἐγγύθεν. Γηπιέο πνπ ζηέθνπλ ζπκθνξέο
Ἰσμήνη Β’
πέλας ἀδελφέ᾽ ἀδελφεὦν. Αδεξθηθέο ηηο αδεξθέο.
Χορός Α’ Β’
ἰὼ Μοἶρα βαρυδότειρα μογερά, Ώ κνίξα κεγαιόδσξε πόλσλ πηθξώλ
θαί ζεβαζηή ηνπ Οηδίπνδα ζθηά
πότνιά τ᾽ Οἰδίπου σκιά,
ηξαλή ζνπ, αιήζεηα, ε δύλακε,
μέλαιν᾽ Ἐρινύς, ἦ μεγασθενής τις εἷ. καύξε Δξηλύα.
Ἀντιγόνη Α’
980 ἠέ. Ωτκέλα κνπ!
Ἰσμήνη Β’
ἠέ. Ωτκέλα κνπ!
Ἀντιγόνη Α’
δυσθέατα πήματα — ΢πκθνξέο θαθνζώξεηεο
Ἰσμήνη Β’
ἔδειξεν ἐκ φυγ᾵ς ἐμοί. Ήξζε πίζσ θαί κνύθεξε.
Ἀντιγόνη Α’

΢ειίδα 34 από 39
οὐδ᾽ ἵκεθ᾽ ὡς κατέκτανεν. Μα δελ ήξζε, θη αλ ζθόησζε
Ἰσμήνη Β’
σωθεὶς δὲ πνεῦμ᾽ ἀπώλεσεν. Σε δσή κόλν πόραζε.
Ἀντιγόνη Α’
985 ὤλεσε δ῅τ᾽ <ἄγαν>. Σελ έραζελ αιήζεηα απηόο
Ἰσμήνη Β’
καὶ τὸν ἐνόσφισεν. Καί ηελέ ζηέξεζε θη απηνύ
Ἀντιγόνη Α’
τάλαν γένος. Αιινί, βαξηόκνηξε γεληά
Ἰσμήνη Β’
τάλαν πάθος. Αιινί, ηξηζάζιηα ζπκθνξά
Ἀντιγόνη Α’
δύστονα κήδε᾽ ὁμαίμονα. Γίπνλα πάζε αδεξθηθά
Ἰσμήνη Β’
990 δίυγρα τριπάλτων πημάτων. Φξηρηά πνπ επιάθσζαλ θαθά.
Χορός Α’ Β’
ἰὼ Μοἶρα βαρυδότειρα μογερά, Ώ Μνίξα κεγαιόδσξε πόλσλ πηθξώλ
θαί ζεβαζηή ηνπ Οηδίπνδα ζθηά,
πότνιά τ᾽ Οἰδίπου σκιά,
ηξαλή ζνπ αιήζεηα ε δύλακε,
μέλαιν᾽ Ἐρινύς, ἦ μεγασθενής τις εἷ. καύξε Δξηλύα.
Ἀντιγόνη Α’
σὺ τοί νιν οἷσθα διαπερὦν— Γνθίκαζεο θη έρεηο λα πήο.
Ἰσμήνη Β’
995 σὺ δ᾽ οὐδὲν ὕστερος μαθών— Πίζσ δελ έκεηλεο θαί ζπ.
Ἀντιγόνη Α’
ἐπεὶ κατ῅λθες ἐς πόλιν, Αθνύ ζηελ πόιε γύξηζεο
Ἰσμήνη Β’
δορός γε τ῵δ᾽ ἀντηρέτας. Σνπ θνληαξηνύ ηνπ αληίκαρνο.
Ἀντιγόνη Α’
ὀλοὰ λέγειν. Φξηρηά λα πήο.
Ἰσμήνη Β’
ὀλοὰ δ᾽ ὁρ᾵ν. Φξηρηά λα δήο.
Ἀντιγόνη Α’
1000 ἰὼ πόνος— Ωτκέ θαθά.
Ἰσμήνη Β’
ἰὼ κακά— Ωτκέ δεηλά.
Ἀντιγόνη Α’
δώμασι καὶ χθονί. ΢ηα ζπίηηα θαη ζηε ρώξα καο
Ἰσμήνη Β’
πρὸ πάντων δ᾽ ἐμοί. Κη αθόκε πηόηεξν ζε κε.
Ἀντιγόνη Α’

΢ειίδα 35 από 39
καὶ τὸ πρόσω γ᾽ ἐμοί. Καη ζε κε πεξηζζόηεξν.
Ἰσμήνη Β’
1005 ἰὼ ἰὼ δυστόνων κακὦν, ἄναξ. Αιινί θη αιινί ζνπ, βαζηιηά, ζηηο ζπκθνξέο.
Ἀντιγόνη Α’
ἰὼ πάντων πολυστονώτατοι. Αιινί θαί ζπ, πνιύθιαπηε ρίιηεο θνξέο.
Ἰσμήνη Β’
ἰὼ ἰὼ δαιμονὦντες ἄτᾳ. Ωτκέ, πνπ εηπθισζήθεηε απ' ησλ ζεώλ ηε βιάβε.
Ἀντιγόνη Α’
ἰὼ ἰώ, ποῦ σφε θήσομεν χθονός; Ωτκέλα ηα θνξκάθηα ζαο πνηνο ηόπνο γεο ζα ιάβε.
Ἰσμήνη Β’
ἰώ, ὅπου <᾽στι> τιμιώτατον. ΢ε πην ζελά ηα ζάςσκε ρώκα πην ηηκεκέλν;
Ἀντιγόνη Α’
1010 ἰὼ ἰώ, π῅μα πατρὶ πάρευνον. Ω κλήκα, ζηνύ παηέξα ζαο ην πιάτ εηνηκαζκέλν!

΢ειίδα 36 από 39
ΔΞΟΓΟ΢

Κῆρυξ ΚΗΡΤΚΑ΢
δοκοῦντα καὶ δόξαντ᾽ ἀπαγγέλλειν με χρὴ Να ζαο πσ πξέπεη, ηη έθξηλαλ θη απνθαζίδνπλ
νη πξόθξηηνη απηήο ηεο πνιηηείαο ηνπ Κάδκνπ:
δήμου προβούλοις τ῅σδε Καδμείας πόλεως·
Απηόο ν Δηενθιήο, γηα όιε ηελ ηόζε αγάπε
Ἐτεοκλέα μὲν τόνδ᾽ ἐπ᾽ εὐνοίᾳ χθονὸς πόδεημε ζηελ παηξίδα καο, απνθαζίδνπλ
θάπτειν ἔδοξε γ῅ς φίλαις κατασκαφαἶς· ηαθή λα ιάβε κ' όιεο ηίο ηηκέο ζηε γε ηεο.
1015 στυγὦν γὰρ ἐχθροὺς θάνατον εἵλετ᾽ ἐν γηαηί απνθξνύνληαο ηνπο ερζξνύο, λεθξόο λα πέζε
πόλει ζηελ παηξίδα ηνπ ζέιεζε· θαί ζησλ ζεώλ καο
πηζηόο ηνπο άγηνπο ηνπο λανύο, δίρσο ςεγάδη,
ἱερὦν πατρῴων δ᾽ ὅσιος ὥν μομφ῅ς ἄτερ
ην ζάλαην, πνύ γηα ηνπο λένπο αμίδεη, βξήθε.
τέθνηκεν οὗπερ τοἶς νέοις θνῄσκειν καλόν. Απηή 'λαη πνύ έρσ ε πξνζηαγή λα ιέσ γηα ηνύηνλ.
οὕτω μὲν ἀμφὶ τοῦδ᾽ ἐπέσταλται λέγειν· Μα όζν γη' απηόλ, ηνλ αδεξθό ηνπ Πνιπλείθε,
τούτου δ᾽ ἀδελφὸν τόνδε Πολυνείκους
νεκρὸν
1020 ἔξω βαλεἶν ἄθαπτον, ἁρπαγὴν κυσίν, άηαθνο έμσ ζα ξηρηή ζξνθή ζηνπο ζθύινπο,
ὡς ὄντ᾽ ἀναστατ῅ρα Καδμείων χθονός, γηαη' ήζειε ηε ρώξα ησλ Καδκείσλ ξεκάμε,
ά δε ζηεθόηαλ ζην θνληάξη εκπξόο ηνπ εκπόδην
εἰ μὴ θεὦν τις ἐμποδὼν ἔστη δορὶ
θάπνηνο ζεόο· κα θαί λεθξόο ζάρε ην θξίκα
τ῵ τοῦδ᾽·. ἄγος δὲ καὶ θανὼ κεκτήσεται ζηνπο ζενύο ησλ παηέξσλ καο, πνύ έρεη αηηκάζεη
θεὦν πατρῴων, οὓς ἀτιμάσας ὅδε
1025 στράτευμ᾽ ἐπακτὸν ἐμβαλὼν ᾕρει πόλιν. θέξλνληαο μέλν ζηξάηεπκα λα θαηαρηήζε
οὕτω πετηνὦν τόνδ᾽ ὑπ᾽ οἰωνὦν δοκεἶ ηελ πόιε ηνπο· θη έηζη ινηπόλ είλ' σξηζκέλν
άμηα λα ιάβε επίρεηξα θη άηηκν ηάθν
ταφέντ᾽ ἀτίμως τοὐπιτίμιον λαβεἶν,
απ' ηα όξληα κόλν η' νπξαλνύ, δίρσο θαλέλα
καὶ μήθ᾽ ὁμαρτεἶν τυμβοχόα χειρώματα ρέξη αθινπζόληαο λα ηνπ ξίμε ρώκα επάλσ,
μήτ᾽ ὀξυμόλποις προσσέβειν οἰμώγμασιν,
1030 ἄτιμον εἷναι δ᾽ ἐκφορ᾵ς φίλων ὕπο. δίρσο λα ηηκεζή κε νμύβνα κνηξνιόγηα,
τοιαῦτ᾽ ἔδοξε τ῵δε Καδμείων τέλει. κεδέ θίινη ην μόδη ηνπ λα ζπλνδέςνπλ.
Σέηνηα απηή ε λέα αξρή ηεο Θήβαο έρεη νξίζεη.
Ἀντιγόνη ΑΝΣΙΓΟΝΗ
ἐγὼ δὲ Καδμείων γε προστάταις λέγω· Μα θ' εγώ ιέσ ζ' απηνύο ηνπο άξρνληεο ηεο Θήβαο:
θη αλ δε βξεζή θαλείο καδί κνπ λα ηνλ ζάςε,
ἥν μή τις ἄλλος τόνδε συνθάπτειν θέλῃ,
πάλσ κνπ εγώ ηνλ θίληπλν κόλε ζα πάξσ
ἐγώ σφε θάψω κἀνὰ κίνδυνον βαλὦ
1035 θάψασ᾽ ἀδελφὸν τὸν ἐμόν, οὐδ᾽ αἰσχύνομαι ηνλ αδεξθό κνπ ζάβνληαο· θη νύηε ληξνπή κνπ
ἔχουσ᾽ ἄπιστον τήνδ᾽ ἀναρχίαν πόλει. ηόρσ λα δείμσ αληάξηηζζα γλώκε ζηε πόιε.
Πνιύ ηζρπξόο δεζκόο ην θνηλό ζπιάρλν, απ' όπνπ
δεινὸν τὸ κοινὸν σπλάγχνον, οὗ πεφύκαμεν,
έρνκε γελλεζή, ηέθλα κηαλήο κεηέξαο
μητρὸς ταλαίνης κἀπὸ δυστήνου πατρός. δπζηπρηζκέλεο θη ελόο άκνηξνπ παηέξα.
τοιγὰρ θέλουσ᾽ ἄκοντι κοινώνει κακὦν Λνηπόλ, ςπρή κνπ, ζέινληαο ζη' αζέιεηά ηνπ
1040 ψυχή, θανόντι ζὦσα συγγόνῳ φρενί. πάξε κέξνο θαθά θαί, δσληαλή εζύ, δείμε
τούτου δὲ σάρκας οὐδὲ κοιλογάστορες όιε ζνπ ηελ θαξδηά αδεξθήο ζηνλ πεζακέλν.
Όρη, δε ζα γεπηνύλ νη ιηκάληεξνη ιύθνη
λύκοι σπάσονται· μὴ δοκησάτω τινί.
ηίο ζάξθεο ηνπ· θαλείο ζην λνπ ηνπ αο κελ ην βάιε·
τάφον γὰρ αὐτ῵ καὶ κατασκαφὰς ἐγώ, εγώ ηνλ ηάθν, εγώ ην ιάθθν λα ηνπ ζθάςσ,
γυνή περ οὖσα, τ῵δε μηχανήσομαι,

΢ειίδα 37 από 39
1045 κόλπῳ φέρουσα βυσσίνου πεπλώματος. αλ θαη γπλαίθα, ζα βξσ ηξόπν θαη ζα θέξσ
καὐτὴ καλύψω, μηδέ τῳ δόξῃ πάλιν· ζηνύ βύζζηλνπ ηνπ πέπινπ κνπ ηνλ θόξθν ρώκα
λα ηνλ ζθεπάζσ, θαί κελ πήο αιινηώο πώο ζάλαη·
θάρσει, παρέσται μηχανὴ δραστήριος.
ηξόπν ζα βξή ην ζάξξνο κνπ γηα λα ην πξάμε.
Κῆρυξ ΚΗΡΤΚΑ΢
αὐδὦ πόλιν σε μὴ βιάζεσθαι τάδε. Με ζεο ζηελ πόιε ελάληηα, ζνπ ιέσ, λα θάκεο.
Ἀντιγόνη ΑΝΣΙΓΟΝΗ
αὐδὦ σὲ μὴ περισσὰ κηρύσσειν ἐμοί. ΢ε κε ηα πεξηηηά ζνπ ιέσ θη εγώ κελ θξίλεο.
Κ῅ρυξ ΚΗΡΤΚΑ΢
1050 τραχύς γε μέντοι δ῅μος ἐκφυγὼν κακά. ΢θιεξόο ν ιαόο, κηα πνύ απ' ηνλ θίληπλν γιπηώζε.
Ἀντιγόνη ΑΝΣΙΓΟΝΗ
τράχυν᾽· ἄθαπτος δ᾽ οὗτος οὐ γενήσεται. ΢θιήξηδε, κα όκσο άηαθνο απηόο δε κέλεη.
Κῆρυξ ΚΗΡΤΚΑ΢
ἀλλ᾽ ὃν πόλις στυγεἶ, σὺ τιμήσεις τάφῳ; Δρζξό ηεο ρώξαο ζα ηηκήζεο ζπ κε ηάθν;
Ἀντιγόνη ΑΝΣΙΓΟΝΗ
ἤδη τὰ τοῦδε διατετίμηται θεοἶς. Έθακαλ πηα νη ζενί ηελ θξίζε ηνπο γηα ηνύηνλ.
Κῆρυξ ΚΗΡΤΚΑ΢
οὔ, πρίν γε χώραν τήνδε κινδύνῳ βαλεἶν. Όρη όκσο πξηλ ηε ρώξα ηνπ θέξε άλσ θάησ.
Ἀντιγόνη ΑΝΣΙΓΟΝΗ
1055 παθὼν κακὦς κακοἶσιν ἀντημείβετο. Σν άδηθν ζέιεζε κε άδηθν λα πιεξώζε.
Κῆρυξ ΚΗΡΤΚΑ΢
ἀιι᾽ εἰο ἅπαληαο ἀλζ᾽ ἑλὸο ηόδ᾽ ἔξγνλ ἦλ. Μα ελάληηα ζ' όινπο ζηξάθεθε αληίο ζηνλ έλα.
Ἀντιγόνη ΑΝΣΙΓΟΝΗ
ἔξηο πεξαίλεη κῦζνλ ὑζηάηε ζεὦλ. ΢ηεξλή από ηνπο ζενύο ην ιόγν θιείλεη ε Δξηο·
κα εγώ ζα ζάςσ απηόλ θη άιια κε ράλεο ιόγηα.
ἐγὼ δὲ ζάςσ ηόλδε· κὴ καθξεγόξεη.
Κῆρυξ ΚΗΡΤΚΑ΢
ἀιι᾽ αὐηόβνπινο ἴζζ᾽, ἀπελλέπσ δ᾽ ἐγώ. Κάκε ηνπ θεθαιηνύ ζνπ· εγώ - είπα θη απόεηπα
Χορός ΥΟΡΟ΢
θεῦ θεῦ. Ώρ, αινίκνλ' αιινίκνλν!
1060 ὧ μεγάλαυχοι καὶ φθερσιγενεἶς Σσλ ζπηηηώλ θαηαιύηξεο αγέξσρεο
Κ῅ρες Ἐρινύες, αἵτ᾽ Οἰδιπόδα Δξηλύεο ηνπ νιέζξνπ, πνπ πξόξξηδα
θαη ην γέλνο ηνπ Οηδίπνπ αθαλίζαηε,
γένος ὠλέσατε πρυμνόθεν οὕτως,
ηί λα πσ; ηί λα θάκσ; θαη ηί λα ζθεθηώ;
τί πάθω; τί δὲ δρὦ ; τί δὲ μήσωμαι; πώο κπνξώ λα ζ' αθήζσ έηζη άθιαπην
πὦς τολμήσω μήτε σὲ κλαίειν
1065 μήτε προπέμπειν ἐπὶ τύμβον · θαί λα κε ζνπ αθινπζήζσ ην μόδη;
ἀλλὰ φοβοῦμαι κἀποτρέπομαι Όκσο ηξέκσ θη ν θόβνο ηεο ρώξαο
κνπ λα ηξαβηνύκαη κε θάλεη.
δεἶμα πολιτὦν.
Κη έηζη εζέλα πνιιά ζα ζε θιάςνπλε
σύ γε μὴν πολλὦν πενθητήρων κνηξνιόγηα, κα εθείλνο αζξήλεηνο
τεύξει· κεἶνος δ᾽ ὁ τάλας ἄγοος
1070 μονόκλαυτον ἔχων θρ῅νον ἀδελφ῅ς θαί κε κηαο αδεξθήο κόλν θιάςηκν
εἷσιν· τίς ἅν οὖν τὰ πίθοιτο; - πνηνο ην πίζηεπε; - ν άζιηνο ζα πάε.
Ἡμιχόριον Α ΗΜΙΥΟΡΙΟ Α'

΢ειίδα 38 από 39
δράτω <τι> πόλις καὶ μὴ δράτω Ό,ηη λάζειε ε πόιε αο ηνπο έθαλε
τοὺς κλαίοντας Πολυνείκη. ην λεθξό Πνιπλείθε όζνη θιάςνπλε,
κα εκείο όκσο καδί λα ηνλ ζάςσκε
ἡμεἶς μὲν ἴμεν καὶ συνθάψομεν
1075 αἵδε προπομποί. καὶ γὰρ γενεᾶ ζπλνδεία ζέ λα πάκε ζην μόδη ηνπ.
κοινὸν τόδ᾽ ἄχος, καὶ πόλις ἄλλως γηαηί απηό πέλζνο είλαη γηα νιόθιεξε
ηε γεληά· ελώ ε πόιε κηά έηζη κηά αιινηώο
ἄλλοτ᾽ ἐπαινεἶ τὰ δίκαια.
παξαδέρεηαη πάληα ην δίθην.
Ἡμιχόριον Β ΗΜΙΥΟΡΙΟ Β'
ἡμεἶς δ᾽ ἅμα τ῵δ᾽, ὥσπερ τε πόλις Μα εκείο πάκε κ' απηόλ, όπσο ζύκθσλα
ην απαηηεί θαί ην δίθην θ' ε πόιε.
καὶ τὸ δίκαιον ξυνεπαινεἶ.
1080 μετὰ γὰρ μάκαρας καὶ Διὸς ἰσχὺν Γηαηί πξώηα νη ζενί νη παληνδύλακνη
ὅδε Καδμείων ἤρυξε πόλιν θη απηόο έπεηηα πηόηεξν βνήζεζε
ησλ Καδκείσλ ηελ πόιε,
μὴ ᾽νατραπ῅ναι μηδ᾽ ἀλλοδαπ῵
λα κελ πάε άλσ θάησ θαη ζύςπρε
κύματι φωτὦν απ' ησλ μέλσλ ην θύκα βνπιηάμε].
κατακλυσθ῅ναι τὰ μάλιστα.

΢ειίδα 39 από 39