REGULAMENT DE DESFĂŞURARE AL CONCURSULUI „FIAT JUSTITIA” 2014 EDIȚIA a X-a ANIVERSARĂ

A. C !"#$ „I#% I#& '(#()%” *) C+'"#!%#$ , ( .a ,! -(#!)$+! +.#$#) „F)a( J#%()()a”

-$ ,+a!)) -

1. Concursul are ca obiect un caz fictiv, pe baza căruia echipele participante vor redacta un memoriu şi vor susţine pledoarii în faţa juriului.

2. Concursul „Fiat Justitia este or!anizat de Cercul de drept „"us "uventutis care î#i desfă#oară activitatea în cadrul $niversităţii „%etru &aior. &embrii cercului sunt studen'i #i alte entită'i ai acestei universită'i.

/. Cercul „"us "uventutis desemnează un Comitet de (r!anizare pentru or!anizarea concursului.

4. )a or!anizarea concursului participă şi cadre didactice universitare ale $niversităţii „%etru &aior .

0. *atele de desfăşurare a concursului sunt prevăzute în Program, +ne,a - la prezentul .e!ulament.

1. E"2)- $ 3. /chipele vor fi formate din 0 sau 1 persoane. /chipele pot fi formate din studenţi ai $niversităţii „%etru &aior , sau ai altor $niversităţi din 2îr!u &ureş, respectiv din ţară sau din străinătate, din orice an de studiu, indiferent de forma de învăţăm3nt 4zi5 învăţăm3nt deschis la distanţă6.

4. /chipele au dreptul de a fi îndrumate de un coordonator care să7i asiste în pre!ătirea pentru concurs. Coordonatorul echipei poate fi ales de echipă sau poate fi recomandat de Comitetul de (r!anizare. /ste recomandabil ca persoanele coordonatoare să fie practicieni ai dreptului, cadre universitare sau studenţi care au mai participat la acest concurs.

5. *intre membrii echipei, două persoane vor fi pledanţi, iar una consilier 4opţional6.

C. D %67*#!a! a "+'"#!%#$#) 8'%"!) ! a 9. 8nscrierea se face în perioada arătată în Program, prin completarea de către echipe a Fişei de înscriere 4+ne,a 16 şi predarea ei la 9ecretariatul *epartamentului de *iscipline Juridice

şi +dministrative al $niversită'ii ,,%etru &aior de a transmite Fişa de înscriere prin

din 2îr!u &ure# la adresa

4sala C//6. /chipele care nu sunt din 2îr!u &ureş au posibilitatea e7mail, fiatjustitia1:-;<!mail.com . Taxa de înscriere este de =: lei5echipă, urm3nd a fi achitată la momentul înscrierii pentru studenţii din 2îr!u &ureş şi la momentul prezentării în faza orală pentru echipele de la alte universităţi.

10. )a înscriere, fiecare echipă va primi un e,emplar din .e!ulamentul de desfăşurare a concursului.

11. /chipelor le este interzis să se consulte pe durata concursului cu redactorii cazului, membrii juriului şi Comitetul de (r!anizare, pentru probleme le!ate de rezolvarea cazului şi deliberările juriului. T!a'%.)( ! a "a:#$#) "a! 2014 &a 6a" +;) "(#$ ,)%-#( ) ,)'

12.Cazul care va reprezenta obiectul disputei din 1:-; va fi publicat în format electronic, prin afişare pe blo!ul cercului )#%)#& '(#()%.;$+<%-+(."+. precum şi, ulterior, prin trimiterea la căsuţa poştală electronică indicată înscriere. 1/.*upă primirea cazului, p3nă la data menţionată în Program, fiecare echipă va formula un număr de 0 întrebări 4ma,imum6 pe de echipe în Fişa de

care le va trimite prin e7mail Cercului de drept, la adresa 6)a(=#%()()a2014><.a)$."+.. 14. 8ntrebările trebuie să vizeze e,clusiv cazul practic şi nu trebuie să fie confuze. >u trebuie să e,iste mai multe întrebări într7o sin!ură frază. >u se va răspunde la întrebările pe care or!anizatorii le consideră a nu avea le!ătură cu cazul. 10. .ăspunsurile la toate întrebările vor fi trimise echipelor prin e7 mail. A"+!,a! a "a$)(7?)) -!+" %#a$ 13. 8n conformitate cu Programul se va proceda la tra!erea la sorţi a echipelor care vor reprezenta .eclamantul şi ?uvernul. 14. Calitatea procesuală a echipei nu poate face obiectul unei contestaţii, mai puţin dacă este vorba de erori de mana!ement în or!anizare. Contestaţia nu poate influenţa rezultatele în faza orală. Fa:a %"!)%7 a C+'"#!%#$#) 15. Faza scrisă constă în redactarea de către fiecare echipă a unui memoriu, potrivit calităţii procesuale a echipelor, în baza cazului primit. 8ntocmirea şi predarea memoriului este o etapă obli!atorie a Concursului. 8n cazul în care o echipă nu parcur!e această etapă, va fi depunctată sau eliminată din concurs.

19. &emoriile trebuie să conţină temeiurile de fapt şi de drept şi trebuie redactate fie ca memoriu al .eclamantului, fie ca memoriu al ?uvernului, în funcţie de calitatea echipelor.

20. &emoriul va conţine@ Cuprinsul, )ista de abrevieri, Aiblio!rafia, 9tarea de fapt 4ma,. 0 pa!ini6 Jurisdicţia, +r!umentele juridice 4ma,. 1B de pa!ini6, Capetele de cerere.

21. /lementele constitutive ale memoriului, enumerate mai sus se numerotează de la a7!. 22. .e!uli de redactare@ 2imes >eC .omanD -1D spaţii de -,BD cu mar!ini de 1,BD justifE. 2/. >ote de subsol@ 2imes >eC .omanD -:D fără spaţiu între r3nduri, respectiv cu spaţiu dublu între două note de subsol diferiteD justifE. 24.Aiblio!rafie 7 e,emple@ Aer!er, F. 41::06, Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, ediţia a ;7a în limba rom3nă, "nstitutul .om3n pentru *repturile (mului, Aucureşti, p!.10G

HosIenniemi, &. 4-==-6, J2he Future of 9tatehoodK, 01 L")J p!. 0=G, în /vans &. 4ed6, International Law, (,ford@ (,ford $niversitE %ress, p!. 0:M 2ams, C.J. 41::16, „*o 9erious Areaches ?ive .ise to +nE 9pecific (bli!ations of the .esponsible 9tateN , /J") 41::16, Fol. -0, >o. B, p!. --B= Abdulaziz, Cabales, Balkandali vs. e!atul "nit al #arii Britanii $i Irlandei de %ord, 4=1-;5O:, =;G05O-, =;G;5O-6, hot. 1O.:B.-=OB, para. M15 ;; 20. &emoriile se predau Comitetului de (r!anizare în plicuri si!ilate, în ; e,emplare, dintre care doar pe unul va fi!ura numele echipei, p3nă la data indicată în Program. *e asemenea, memoriile vor fi trimise în format &icrosoft (ffice Pord pe adresa de e7mail mai sus menţionată, în două variante, una cu numele echipei şi una fără numele echipei. /chipele de la universităţile din ţară vor trimite memoriile doar pe adresa de mail menţionată, fără a fi necesar a transmite e,emplare suplimentare prin serviciile poştale.

23. /ste interzisă introducerea în memoriu a altor părţi dec3t cele menţionate mai sus, precum şi introducerea în memoriu a unor ima!ini, sau orice alte însemne distinctive. Comitetul de (r!anizare poate refuza primirea memoriilor care prezintă pe copertă, în conţinut sau în orice altă parte, ima!ini sau orice semn distinctiv.

24. Cu -: zile înainte de desfăşurarea fazei orale, fiecare echipă va primi 1 e,emplare din memoriile adversarilor potenţiali. $n e,emplar va fi înm3nat juriului. Fa:a +!a$7 25. Fiecare echipă pledează, în principiu, împotriva a două echipe. >ominalizarea lor se va face înainte de începerea probei orale. 29. /ste posibil ca o echipă să pledeze de 0 ori în cazul în care numărul echipelor care reprezintă pe .eclamant nu este e!al cu cel al echipelor care reprezintă ?uvernul. /0. 8n urma desfăşurării proceselor, pe baza punctajelor acordate de juriu, se vor ale!e echipele care vor intra în finală. %rocedura de acordare şi calculare a punctajelor se desfăşoară conform para. ;B Q BM a prezentului .e!ulament. @$ ,+a!))$ /1. Fiecare echipă are la dispoziţie în cadrul unei confruntări ;: de minute, timp în care se vor prezenta pledoariile şi se va răspunde ar!umentaţiei echipei adverse şi întrebărilor juriului. /2. Fiecare dintre cei doi pledanţi trebuie să ia cuv3ntul. 8n situa'ia în care echipa este formată din doi membri, pe parcursul pledoariei, concurentul care nu pledează NU poate avea rolul de consilier.

//. Fiecare echipă va împărţi timpul în aşa fel înc3t ambii pledanţii să ia cuv3ntul. *e asemenea, înainte de lua cuv3ntul fiecare pledant va preciza juriului felul în care el şi7a împărţit timpul între a ţine pledoaria, a răspunde ar!umentaţiei echipei adverse. /4. %e parcursul celor ;: de minute, juriul poate interveni oric3nd pentru a pune întrebări pledantului. 2impul de intervenţie al juriului şi timpul în care se răspunde va fi inclus în cele ;: de minute repartizate fiecărei echipe. Juriul este suveran în ceea ce priveşte respectarea re!ulamentului în această fază, însă comitetul de or!anizare are obli!aţia de observare a unor nere!ularităţi !rave sau sistematice şi nefundamentate. /0. Consilierul nu se poate adresa instanţei. .olul acestuia se reduce la indicaţii date pledanţilor privind jurisprudenţa şi literatura juridică, timpul său de intervenţie fiind de asemenea inclus în timpul rezervat fiecărei echipe. /3. %ledoariile nu trebuie să reproducă memoriile. /le vor reda punctele cele mai importante. /4. 9e începe cu pledoaria echipei care reprezintă .eclamantul în cauză.

/5. /chipele mai au dreptul şi la o replică 4.eclamantul6 de B minute, respectiv o contra7replică 4?uvernul6 de 0 minute. /9. 8n timpul pledoariilor, pledanţii nu au voie să comunice cu coordonatorul echipei sau cu vreo altă persoană, în afara juriului şi a propriului consilier. J#!)#$ 40. Componenţa juriului va fi făcută publică în ziua desfăşurării probei orale. 41. &embri juriului nu pot să participe la pre!ătirea echipelor şi nu pot divul!a informaţii privitoare la derularea concursului şi la deliberări. 42. Juriul în ziua Concursului va primi un document întocmit de autorul5autorii cazului, în care vor fi arătate reperele principale în fapt şi în drept, ale cauzei. /chipele nu au voie să consulte acest document, dec3t după terminarea Concursului. N+(a! a *) #' $ a%- "( a,.)')%(!a()&

4/. &emoriile vor fi jurizate de persoane anume desemnate de Comitetul de (r!anizare, a căror identitate este confidenţială pe toată durata concursului. *esemnarea acestor persoane se va face în funcţie de nivelul de participare, fiecare echipă av3nd dreptul de a propune o persoană care să jurizeze memoriile,

e,clusiv din cadrul $niversităţii pe care o reprezintă şi în mod obli!atoriu alta dec3t coordonatorul echipei. *atele de contact trebuie comunicate or!anizatorilor direct la adresa de email sau trecute distinct în fişa de înscriere, cu această menţiune@ „membru de jurizare . %revederile se aplică corespunzător şi fazei orale. 8n absenţa indicării unui astfel de membru, or!anizatorii nu au obli!aţia de desemnare, dar pot depune dili!enţe pentru a invita reprezentanţi ai mediului universitar respectiv. 44. %unctajele se acordă conform Fişei de jurizare pentru memoriu, la prezentul .e!ulament. %unctajul ma,im care poate fi acordată pentru un memoriu este de -:: de puncte. 40. %ledoariile din faza preliminară vor fi punctate individual de către fiecare membru al juriului, urm3nd să se facă media notelor acordate de membrii juriului. Fiecare membru al juriului va nota pledoaria ambilor pledanţi în parte. 43. *eoarece în faza preliminară fiecare echipă, de principiu, se va confrunta cu două echipe, fiecare şedinţă va fi punctată cu ma,im -:: de puncte pe echipă. 44. %unctajul final în urma fazei preliminare se calculează, pentru fiecare echipă, prin adău!area punctajului obţinut pentru memoriu cu punctajele obţinute în fiecare fază orală. 8n faza

orală, fiecare membru al juriului va acorda puncte în conformitate cu cerinţele precizate în Fişa de jurizare pentru pledoarii. 45. 8n situaţia în care numărul total al echipelor este un număr impar, e,primarea punctajelor finale obţinute în cadrul fazei preliminare se va face în procentaj pentru toate echipele. 49. 8n finala concursului Fiat Justitia va intra dintre echipele care reprezintă pe .eclamant, echipa care a obţinut cel mai mare punctaj final în urma derulării fazei preliminare. 00. 8n finala concursului Fiat Justitia va intra dintre echipele care reprezintă pe ?uvern, echipa care a obţinut cel mai mare punctaj final în urma derulării fazei preliminare. 01. Cele două echipe se vor înfrunta în faza finală a concursului. 02. Fa fi declarată c3şti!ătoare a Concursului Fiat Justitia, echipa care va obţine cel mai mare punctaj în cadrul finalei Concursului. 8n cadrul finalei fiecare membru al juriului va nota, conform Fişei de jurizare pentru pledoarii, pe fiecare pledant în parte. %unctajul final al echipelor finaliste se calculează prin adău!area punctajelor acordate de fiecare membru al juriului în parte. Jurizarea se face cu uşile închise, sin!ura persoană care are dreptul şi obli!aţia să asiste la deliberări este preşedintele Comitetului de or!anizare. +cesta nu are drept de vot, dar poate

să7şi prezinte un punct de vedere e,clusiv cu privire la aplicarea şi respectarea re!ulilor procedurale. 8n mod e,cepţional şi numai cu unanimitate de voturi, juriul poate hotărî ca finalista Concursului să fie o altă echipă dec3t aceea care a obţinut punctajul ma,im calculat după fişele de jurizare. Lotăr3rea în această situaţie trebuie motivată şi prezentată în public de preşedintele juriului din finală. %revederile acestui para!raf nu se aplică în faza preliminară. 0/. 8n calcularea punctajului în faza de finală a Concursului nu se calculează punctajul obţinut pentru memoriu. 04. 9e va acorda un premiu pentru echipa c3şti!ătoare a finalei, unul pentru a doua echipă finalistă. Juriul şi comitetul de or!anizare poate decide asupra acordării unor premii speciale pentru cel mai bun pledant sau cel mai bun memoriu, respectiv echipelor care s7au remarcat în mod deosebit. Comitetul de or!anizare depune dili!enţa pentru acordarea unor premii substanţiale, iar cercul "us "uventutis întreţine relaţii de curtoazie pozitive cu toţi participanţii, de natură să sprijine interesul şi făurirea unui corp de jurişti bine pre!ătiţi profesional, solidari şi neînfricaţi. 8n vederea or!anizării, Comitetul de or!anizare depune dili!enţe pentru a asi!ura cazarea, după caz, masa pentru toţi participanţii. Sa'"?)#')

00. 8ncălcarea dispoziţiilor de la para. -0, 1:, 1O, 0:, ;-, ;0, ;;, poate fi sancţionată cu e,cluderea echipei din Concurs. 03. (miterea unei părţi constitutive a memoriului, prevăzut la para. 11 se sancţionează cu -: puncte pe omisiune, nu mai mult de 0: de puncte. 04. 8ncălcarea limitelor de pa!ini, prevăzute la para. 11 se sancţionează cu B puncte pentru prima pa!ină în plus, cu 0 puncte peste prima pa!ină, iar nu mai mult de 1: de puncte. 05. 8ncălcarea prevederilor para. 10 se sancţionează cu 0 puncte pe încălcare, iar nu mai mult de = puncte. 09. 8ncălcarea termenului prevăzut de para. 1G se sancţionează cu -: puncte pentru prima zi de înt3rziere, 0 puncte pe zi după prima zi. 8ncălcarea cu G zile calendaristice a termenului prevăzut de para. 1G poate fi sancţionată cu e,cluderea din Concurs. 30. 8ncălcarea limitelor de timp prevăzute de para. 00 şi ;: se sancţionează cu B puncte. 31. 8ncălcarea prevederilor para. 0G se sancţionează cu B puncte. 32. 9ancţiunile acordate pentru încălcarea prevederilor para. 11, 10, 1G se scad din punctajul primit pe memoriu.

3/. 9ancţiunile acordate pentru încălcarea prevederilor para. 00, 0G şi ;: se scad din punctajul acordat pentru şedinţa de pledoarii în care s7a comis încălcarea. 34. 9ancţiunile sunt aplicate de Comitetul de (r!anizare. *ecizia Comitetului de (r!anizare este fără apel. D)%-+:)?)) 6)'a$ 30. Comitetul de (r!anizare îşi rezervă dreptul de a aduce modificări de orice fel prezentului .e!ulament. 33. +plicarea şi interpretarea prezentului .e!ulament se face de către Comitetul de (r!anizare. *ecizia Comitetului de (r!anizare este fără apel. 34. /ventualele modificări vor fi aduse la cunoştinţa

participanţilor.

+ne,a @!+<!a. 1. 8'%"!) ! a "2)- $+!A - noiembrie Q -B decembrie 1:-0 a "2)- $+!A -O decembrie

2. A'#'Ba! a "a$)(7B)) -!+" %#a$ 1:-0 aC 8'(! ;7!)$ 1:-;

"2)- $+! "# -!)&)!

$a "a:A G ianuarie

;C E$a;+!a! a "$a!)6)"7!)$+!A O ianuarie Q -G ianuarie 1:-; "C @#;$)"a! a "$a!)6)"7!)$+!A -O ianuarie 1:-; /. @! ,a! a . .+!))$+!A 1O februarie 1:-;, ora 1:@:: 4. @! <7()! a -$ ,+a!))$+!A 1 martie Q -; martie 1:-; 0. @!).)! a . .+!))$+! "2)- $+! a,& !% , "7(! "2)- $

-a!()")-a'( A 1 martie 1:-; 3. F %()&)(a( a , , %"2), ! A -; martie 1:-;

4. Fa:a -! $).)'a!7A -B martie 1:-; 5. Ma! a 6)'a$7A -M martie 1:-;

+ne,a 1 FIŞĂ DE 8NSCRIERE N#. $ "2)- )@ 7

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR @ !%+a'7 /7mail@ RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 2elefon@ RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR M .;!)) "2)- )A -. >ume@ RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR %remune@ RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR +nul "nstituţia de de studiu@ învăţăm3nt@ RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 1. RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR %remune@ RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR +nul "nstituţia de de studiu@ învăţăm3nt@ RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR >ume@ , "+'(a"(@

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

0. RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR %remune@ RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR +nul "nstituţia de de

>ume@

studiu@ învăţăm3nt@

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR C++!,+'a(+! "2)-7A

>ume@ RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR %renume@ RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR Funcţia@ RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR Da(aA