You are on page 1of 46

STATI^KI PRORA^UN

I) ANALIZA OPTERE]ENJA
Sportska hala
duina L (m)
irina B (m)
raster l (m)
42.00
20.00
4.00
Nagib krovne ravni: =18%=
10.20
=
0.178 rad
SIN =
0.177
COS =

raster l1(m)
5.00

2
0.984 ; COS = 0.969

1 Krovni pokriva~
Spregovi i instalacije

0.25
0.05

kN/m2
kN/m2

Fasadni zidovi-paneli
0.25
kN/m2
Fasadni zidovi-opeka
4.00
kN/m2
Sop. te`ina nose}eg sistema- ra~una direktno program Tower
2 Sneg /S/

0.75

kN/m2

kt=
r=
v=

1.00
1.225
30.00

kg/m3
m/s

1.00
1.00

C ; h<10m

kT =
Sz =
Kz2=

Osrednji aerodinami~ki pritisak vetra:

Gz =
Gz =
Gz =
qm,T,z=

2.50
2.00
1.40
0.55

3 Vetar
Lokacija: Podgorica

Objekat:
Teren:

skladiste
ravan

Kategorija terena:
Dinami~ki koeficijenat:

Aerodinami~ki pritisak vetra:

1.00
(Obloga i sek.konstr.)
(Noseci sistem i ankeri)
(Temelji)
kN/m2

qg,T,z=qm,T,z*G(kN/m2)= 1.103
w = qg,T,z *C*A

Optere}enje vetrom

C-koeficijenti pritiska/sisanja/
0.7
0.2

0.4
0.2

0.9 0.2

0.2 0.5

0.5 0.2

0.2 0.5

W1

0.2
0.7

0.2
0.9
W2

0.6

0.5

0.5

0.2
0.9 0.2

0.5
0.2

0.2 0.5

0.5 0.2

0.2 0.5

W1
W2

4 Optere}enje od seizmi~kih uticaja:


Kategorija objekta:
Ko = 1.00
Lokalni uslovi tla - II kategorija:
Kd = 1.00
Zona seizmi~nosti - VIII :
Ks = 0.05
Koeficijenat duktilnosti:
Kp = 1.00
Ukupan koeficijenat seizmi~nosti: K=Ko*Kd*Ks*Kp= 0.05

II/ KROVNI POKRIVA^ I FASADNA OBLOGA


Razmak oslonaca(ro`nja~a)po kosini: E(m) = 2.47
Maksimalno dejstvo vetra na krovne panele:

gp+S (kN/m2)= 1.00


qw(kN/m2)= 1.10

Usvojen krovni pokriva~: Samonose}i krovni panel od profilisanog lima d=100mm, sa izolacijom.
Razmak oslonaca(stubova)po kosini: l(m) = 5.20
Maksimalno dejstvo vetra na fasadne panele:

qw(kN/m2)= 1.52

Usvojena fasadna obloga: Samonose}i zidni panel od profilisanog lima d=100mm, sa izolacijom, preko 2 polja.

III) RO@NJA^E

IIIa)-Me|uroznjaca - POS R
10.0%

RAZMAK RO@NJA^A( horiz.): E =


Analiza optere}enja:
1 Sopst.te`.krovnog pokr.
2 Sopst.te`. ro`nja~e

2.50

0.25
0.10

kN/m2
kN/m'

1.00

kN/m2

E(m) = 2.50
3 Sneg /S/

wmin=C*qg,T,z=
-0.66
kN/m2
wmax=C*qg,T,z=
-0.33
kN/m2
Merodavan I sl.optere}enja
Komponentalna optere}enja:
g=
0.89 kN/m'
(osnova)
S=
2.46 kN/m'
(osnova)
wmin=
-1.65 kN/m'
(upravno)
qx(g,s)=
3.33 kN/m'
qy(g,s)=
0.60 kN/m'
qx(w)max=
-1.65 kN/m'
qx(w)min=
-0.83 kN/m'

4 Vetar

Stati~ki sistem ro`nja~a - prosta greda

5.25
A

USVOJENO:
Wx=
Wy=
I x=

HOP o

73.36 cm3
61.03 cm3
422.19 cm4

140.100.4

I y=
176.6 cm4
max1=
19.03 KN/cm2 <16KN/cm2(~elik S 235)
Ugib: fdop=L/200=
2.63 cm
fx=
3.72 cm
fy=
1.60 cm
fstv=
4.05 cm

Momenat sav. pri osn.optere}enju:


Mx=
11.48 KNm
My=
2.06 KNm

IIIb)-Vencanica - POS Ra
10.0%

RAZMAK RO@NJA^A( horiz.): E =


Analiza optere}enja:
1 Sopst.te`.krovnog pokr.
2 Sopst.te`. ro`nja~e

2.04

0.25
0.13

kN/m2
kN/m'

0.75

kN/m2

E(m) = 2.04
3 Sneg /S/

wmin=C*qg,T,z=
-0.66
kN/m2
wmax=C*qg,T,z=
-0.33
kN/m2
Merodavan I sl.optere}enja
Komponentalna optere}enja:
g=
0.96 kN/m'
(osnova)
S=
1.85 kN/m'
(osnova)
wmin=
-1.35 kN/m'
(upravno)
qx(g,s)=
1.14 kN/m'
broj meuronjaa do slemena n=
5
qy(g,s)=
2.05 kN/m'
qx(w)max=
-1.35 kN/m'
qx(w)min=
-0.67 kN/m'
4 Vetar

Stati~ki sistem ro`nja~a - prosta greda

4.72
A

Momenat sav. pri osn.optere}enju:


Mx=
3.17 KNm
My=
5.70 KNm

USVOJENO:
Wx=
53.99
Wy=
39.66
I x=
377.94
I y=
158.65
max1=
20.25
Ugib: fdop=L/200=
fx=
fy=
fstv=

HOP o
cm3
cm3
cm4
cm4
KN/cm2
2.36
0.93
3.97
4.08

140.80.3,5

<16KN/cm2(~elik S 235)
cm
cm
cm
cm

IVa) RE[ETKASTI KROVNI NOSA^ - POS GN


Raspon glavnog veza~a:
L=
Osovinski razmak glavnih veza~a:
l=
Osovinski razmak ro`nja~a(horiz):
E=
Nagib krovne ravni: =18%=
=
SIN =
COS =

20.00
4.80
2.00
10.20
0.178
0.177

m
m
m

rad.

2
0.984 ; COS = 0.969

Koncentrisana optere}enja gornjeg pojasa veza~a:


1/ Stalno optere}enje :
Krovni pokriva~
0.25
Spregovi i instalacije
0.05
Ro`nja~e
0.10
Stalno optere}enje po m2 hale =
0.40
(Sop.te`inu veza~a program uzima u obzir)
^vorno:

G=g*l*E/cos=
G/2=

2/ Sneg

S=
^vorno:

kN/m2
kN/m2
kN/m2
kN/m2

3.86 kN
1.93 kN
1.00 KN/m2

S=s*l*E=
S/2=

9.60
4.80

kN
kN

3/ Vetar /rigla/
qm,T,z=
Aerodinami~ki pritisak vetra:
qg,T,z=qm,T,z*C=
Vetar spolja - levo:
Wmax=
^vorno:
Wmax/2=

0.55
1.10

kN/m2
kN/m2

-6.35 kN
-3.18 kN

Wu=
Wu/2=

-2.12 kN
-1.06 kN

Wu=
Wu/2=

2.12 kN
1.06 kN

3a/ Vetar /stubovi/


osnovno dejstvo :

qm,T,z=

1.10

kN/m2

Vetar spolja - levo:


Wl=
Wd=

4.76 kN/m'
-2.65 kN/m'

za glavni nose}i sistem

Wmaxu=
Wminu=

1.06 kN/m'
-1.06 kN/m'

IVb) RE[ETKASTI KROVNI NOSA^ - POS GN ZA TEMELJE


Raspon glavnog veza~a:
L=
Osovinski razmak glavnih veza~a:
l=
Osovinski razmak ro`nja~a(horiz):
E=
Nagib krovne ravni: =10%=
=
SIN =
COS =

20.00
4.80
2.00
10.20
0.178
0.177

m
m
m

rad.

2
0.984 ; COS = 0.969

Koncentrisana optere}enja gornjeg pojasa veza~a:


1/ Stalno optere}enje :
Krovni pokriva~
0.25
Spregovi i instalacije
0.05
Ro`nja~e
0.10
Stalno optere}enje po m2 hale =
0.40
(Sop.te`inu veza~a program uzima u obzir)
^vorno:

G=g*l*E/cos=
G/2=

2/ Sneg

S=
^vorno:

S=s*l*E=
S/2=

kN/m2
kN/m2
kN/m2
kN/m2

3.86 kN
1.93 kN
1.00 KN/m2
9.60
4.80

kN
kN

3/ Vetar /rigla/
Merodavan
qm,T,z=
I sl.optere}enja
kN/m2
Aerodinami~ki pritisak vetra:
qg,T,z=qm,T,z*C=
0.77
kN/m2
Vetar spolja - levo:
Wmax=
^vorno:
-4.45 kN
Wmax/2=
-2.22 kN
Wu=
Wu/2=

-1.48 kN
-0.74 kN

Wu=
Wu/2=

1.48 kN
0.74 kN

3a/ Vetar /stubovi/


osnovno dejstvo :

qm,T,z=

0.77

kN/m2

za glavni nose}i sistem

Vetar spolja - levo:


Wl=
Wd=

3.33 kN/m'
-1.85 kN/m'

Wmaxu=
Wminu=

0.74 kN/m'
-0.74 kN/m'

V) POS S2-FASADNI STUB U KALKANSKOM ZIDU


Bg;Bs

H1

B
1.5

P1
H2

analiza optere}enja:
1 poklapa~a-stalno opt.
2 poklapa~a-sneg
3 fasadne grede

2.8
P2
H3

4 pritisak vetra
h=8,40m
c=0.9+0.2=1,10
1.10
qg,T,z=qm,T,z*C=
1.10
kN/m2

Bg=
Bs=
P1=
P2=
P3=
H1=
H2=
H3=

9.67
7.04
20.60
40.23
37.33
6.29
11.76
17.01

kN
kN
kN
kN
kN
kN
kN
kN

9.67
7.04
20.60
40.23
37.33
6.29
11.76
17.01

kN
kN
kN
kN
kN
kN
kN
kN

3.85
P3
(Sop.te`inu program uzima u obzir)
0.25
E

V) POS S2-FASADNI STUB U KALKANSKOM ZIDU


Bg;Bs
B
1.5

H1
P1
H2

analiza optere}enja:
1 poklapa~a-stalno opt.
2 poklapa~a-sneg
3 fasadne grede

2.8
P2
H3

4 pritisak vetra
h=8,40m
c=0.9+0.2=1,10
1.10
qg,T,z=qm,T,z*C=
1.10
kN/m2

Bg=
Bs=
P1=
P2=
P3=
H1=
H2=
H3=

3.85
P3
0.25
E
(Sop.te`inu program uzima u obzir)

KONTROLA TEMELJA SAMCA Ts1 (MB 30; RA 400/500)


TEMELJ JE OD ARMIRANOG BETONA MB30.POVEZAN JE ARMIRANOBETONSKIM
VEZNIM GREDAMA SA SUSEDNIM TEMELJIMA .KONTROLISAN JE ZA NOSIVOST
TLA OD 0.19 MPa.
Karakteristike temelja:
V
visina stope: Ht=
50 cm
M
{irina stope: Bt=
140 cm
H
du`ina stope: Dt=
250 cm
Dfun.=
120 cm
hts
Df
Ht
Uticaji
Vmin (kN)
Hodg(kN)
Modg(kNm)
St.tem.stuba
Vezne grede
Pod
Nasip
St.stope

Ts 1
32.84
37.87
121.34
0.00
95.00
5.00
44.49
43.75

Bt / Dt

Uticaji u temeljnoj spojnici:


V=
221.08 kN
H=
37.87 kN
M=
140.28 kNm
Geometrijske karakteristike stope:
A=
3.50 m2
W=
1.46 m3
Naponi u temeljnoj spojnici:
s= V/FM/W=
e=M/N=
c=Dt/2-e=
3c=
maxs1=
maxsz=
Armatura temelja:

-33.02 kN/m2

159.36 kN/m2
0.63 m
0.62 m
1.85 m
maxs1=
0.17 Mpa
ssr=
0.13 Mpa
M=
200.15 kNm
q1=
Mu=
330.25 kNm
qsr=
k=
4.296
=
5.713
Aa=
12.60 cm2
USVOJENO:armatura stope temelja
Aax= RF 14/15cm
(podu`na)
Aay= RF 12/15cm
(popre~na)

171.04
55.26
144.40
28.61

kN/m2
kN/m2
kN/m2
kN/m2

KONTROLA TEMELJA SAMCA Ts1 (MB 30; RA 400/500)


TEMELJ JE OD ARMIRANOG BETONA MB30.POVEZAN JE ARMIRANOBETONSKIM
VEZNIM GREDAMA SA SUSEDNIM TEMELJIMA .KONTROLISAN JE ZA NOSIVOST
TLA OD 0.19 MPa.
Karakteristike temelja:
V
visina stope: Ht=
50 cm
M
{irina stope: Bt=
140 cm
H
du`ina stope: Dt=
250 cm
Dfun.=
120 cm
hts
Df
Ht
Uticaji
Vmax (kN)
Hodg(kN)
Modg(kNm)
St.tem.stuba

Ts 1
82.84
38.03
122.54
0.00

Bt / Dt

Vezne grede
139.75
Pod
5.00
Nasip
44.49
St.stope
43.75
Uticaji u temeljnoj spojnici:
V=
315.83 kN
H=
38.03 kN
M=
160.57 kNm
Geometrijske karakteristike stope:
A=
3.50 m2
W=
1.46 m3
Naponi u temeljnoj spojnici:
s= V/FM/W=
e=M/N=
c=Dt/2-e=
3c=
maxs1=
maxsz=
Armatura temelja:

-19.87 kN/m2

200.34 kN/m2
0.51 m
0.74 m
2.22 m
maxs1=
0.20 Mpa
ssr=
0.15 Mpa
M=
263.36 kNm
Mu=
434.54 kNm
k=
3.745
=
7.638
Aa=
16.84 cm2
USVOJENO:armatura stope temelja
Aax= RF 19/15cm
(podu`na)
Aay= RF 12/15cm
(popre~na)

VIII) SPREGOVI

202.80 kN/m2
88.86 kN/m2

VIIIa) POPRECNI KROVNI SPREG - POS HSp


P3

P2

P1

P1

P2

P3

5.00

Av
2.50

A=
s=

2.50

2.50

2.50
20.00

L dij=
5.59 m
SIN =
0.447
COS =
0.894
3.74 cm2
4.65 kN/cm2
<16kN/cm2

Potreban broj zavrtnjeva za vezu sa ~vornim limom: n=

2.50

2.50

Bv
2.50

2.50

P1 =
8.10
P2 =
7.45
P3 =
4.55
Av=Bv= 20.10
Dmax= 17.39
USVOJENO:

kN
kN
kN
kN
kN
HOP L 50x50x4

1.1 kom

Usvojeno 2 M12

VIIIb) PODU@NI KROVNI SPREG -POS HSp1


USVOJENO: HOP L 50x50x4
Potreban broj zavrtnjeva za vezu sa ~vornim limom: n=

2 M12

kom

2 M12

kom

VIIIc) VERTIKALNI KROVNI SPREG -POS KSp


(U OSAMA C i D- celom du`inom objekta)
USVOJENO: HOP L 50x50x4
Potreban broj zavrtnjeva za vezu sa ~vornim limom: n=

VIIIc)VERTIKALNI SPREG U PODU@NOM ZIDU POS VSp


H1

H1=
20.10
R=
13.26
L dij=
8.96
SIN =
0.558
COS =
0.830
Dmax= 59.75
USVOJENO:
7.43

kN

[ 100

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA


y

A=
s=

5.00 m
Potreban broj zavrtnjeva za vezu sa ~vornim limom: n

kN
kN
m

2.3 kom

Ax
Ay
Az
Iz
Iy

=
=
=
=
=

13.500 cm2
6.000 cm2
8.500 cm2
206.000 cm4
29.300 cm4

13.5 cm2
4.43 kN/cm2

Usvojeno 3M12
Debljina ~vornog lima: d 8mm

VIIId)VERTIKALNI SPREG U KALKANSKOM ZIDU POS VSp 1


SPREG U OSI "6"
USVOJENO: HOP L 50x50x4
Potreban broj zavrtnjeva za vezu sa ~vornim limom: n=

2 M12

kom

VIIIf)VERTIKALNI SPREG U KALKANSKOM ZIDU POS VSp 2


SPREG U OSI "1"
USVOJENO: HOP 60x60x4
Potreban broj zavrtnjeva za vezu sa ~vornim limom: n=

2 M12

kom

V) POS GN 1-POKLAPA^A KALKANSKOG ZIDA

2.50
A
Ag= Gg=
Bg= Fg=
Cg= Dg=
As= Gs=
Bs= Fs=
Cs= Ds=
Mmax=

5.00
B

1.76
5.37
5.93
3.62
10.12
11.26

kN
kN
kN
kN
kN
kN

6.73 kNm

5.00
C

5.00

2.50

1/ Stalno optere}enje :
Krovni pokriva~
Spregovi i instalacije
Ro`nja~e
Pg =
2.50 kN
Pg/2 =
1.25 kN
(Sop.te`inu program uzima u obzir)
2/ Sneg
Ps =
6.25 kN
Ps/2 =
3.13 kN
USVOJENO: HEA 160

VI) POS S2-FASADNI STUB U KALKANSKOM ZIDU

P1

Bg;Bs
B

analiza optere}enja:
1 poklapa~a-stalno opt.
2 poklapa~a-sneg
3 fasadne rigle

H1
P2

2.25

P3

2.25

H2
h=7,88m

H3
2.75

Bg=
Bs=
P1=
P2=
P3=
4 pritisak vetra
H1=
c=0.9+0.2=1,10
1.10
H2=
wo=0,45 kN/m2
H3=
(Sop.te`inu program uzima u obzir)

5.37
10.12
1.70
5.50
2.40
3.40
4.22
4.70

kN
kN
kN
kN
kN
kN
kN
kN

5.93
11.26
2.75
6.75

kN
kN
kN
kN

E
USVOJENO:
Ex =
Ey =
Bx =
Mmax=

4.90
28.70
7.45
15.14

180

kN
kN
kN
kNm

VII) POS S3-FASADNI STUB U KALKANSKOM ZIDU

P1

Cg;Cs
B

H1
M P2

2.25

analiza optere}enja:
1 poklapa~a-stalno opt.
2 poklapa~a-sneg
3 fasadne rigle

Cg=
Cs=
P1=
P2=

H2

P3=
3.20
4 pritisak vetra
H1=
5.50
c=0.9+0.2=1,10
1.10
H2=
5.63
wo=0,45 kN/m2
H3=
6.25
(Sop.te`inu program uzima u obzir)
5 Konzola nadstre{nice
Ag=
1.67
As =
3.94
Aw=
-2.61
Mmax= -5,459
USVOJENO:
2
180

h=8,40m
P3

2.25

H3
2.75
E

kN
kN
kN
kN
KN
KN
KN
kNm

IX) FASADNE RIGLE

IXa) POS Rg - FASADNA RIGLA

q
A

5.00
y
x

Analiza optere}enja:
1)Sop.te`ina rigle
0.15
2)Fasadna obloga g= 2.25x0.2=
0.45
q=
0.60
3)Vetar
G=
2.50
qm,T,z= 0.221 kN/m2
wo=qg,T,z= 0.553 kN/m2
w= qg,T,z *C
w=
1.37

kN/m'
kN/m'
kN/m'

kN/m'

x
USVOJENO: HOP

100x100x5

y
Ay=By=
Ax= Bx=
Mx=
My=

1.50
3.42
1.88
4.27

KN
KN
kNm
kNm

Ix=
Wx=
Iy=
Wy=
kontrola napona:
kontrola ugiba:

261.769
52.534
261.769
52.354
max =
max fx=
max fy=
max f=
fdop =

cm4
cm3
cm4
cm3
11.716
0.009
0.020
0.022
0.017

kN/cm2 < 16 kN/cm2


m
m
m
m

IXb) POS Rg1 - FASADNA RIGLA

q
A

5.00
y

x
y
Ay=By=

Analiza optere}enja:
1)Sop.te`ina rigle
0.15
2)Klizna vrata
2.25
3)Fasadna obloga
g= 1,2x0.2=
0.24
q=
2.64
4)Vetar
G=
2.50
qm,T,z= 0.221 kN/m2
wo=qg,T,z= 0.553 kN/m2
w= qg,T,z *C
w=
2.22
USVOJENO: HOP

6.60 KN

Ix=
Wx=

200x100x5

1438.5 cm4
143.82 cm3

kN/m'
kN/m'
kN/m'
kN/m'

kN/m'

Ax= Bx=
Mx=
My=

5.55 KN
8.25 kNm
6.93 kNm

Iy=
Wy=
kontrola napona:
kontrola ugiba:

487.6 cm4
97.52 cm3
max =
13.280 kN/cm2 < 16 kN/cm2
max fx=
0.007 m
max fy=
0.018 m
max f=
0.019 m
fdop =
0.017 m

IXc) POS Rg2 - FASADNA RIGLA


USVOJENO: HOP

100x60x5

POS 1 + / KONSTRUKCIJA IZNAD PRIZEMLJA /


TAVANICA
USVAJA SE POLUMONTA@NA TAVANICA "LMT". TAVANICA SE SASTOJI OD GREDICA /NOSA^A/
NA RAZMAKU OD B=40cm / izme|u kojih se postavljaju blokovi ispune dimenzija 28x25x16cm /
I ARMIRANO BETONSKE PLO^E /dpl = 4cm, MB 20 / LIVENE NA LICU MESTA /Huk = 20cm/.
OSNOVNA ARMATURA GREDICA JE VARENA ^ELI^NA RE[ETKA (7/7/4) Aa1 =2F7 (GA 500/560)
DODATNA ARMATURA Aa2 JE REBRASTA RA 400/500/prema prora~unu/.
A.B. PLO^A ARMIRA SE U POLOVINI VISINE MRE@OM Aam =Q 131 (MAG 500/560).
TAVANICE RASPONA Lo > 4m, OJA^AVAJU SE PO SREDINI REBROM ZA UKRU]ENJE b/d=15/20cm,
ARMIRANIM SA 2RF10 .(Za raspone preko 5m zadati nadvi{enje L/300).

POS 1- LMT 40 , d =16+4= 20cm , MB 30 ,


qu
A

B
L = 2.46

qu =
Au=Bu=

9.74 KN/m'
11.97 kN/m'

Ag =
Bg =

5.41 kN/m'
5.41 kN/m'

lo =
2.34
1) Podna konstrukcija
1.00
2) LMT konstrukcija
3.00
3) Plafon
0.40
g=
4.40
4) Korisno
p=
1.50
q=
5.90
maxMu=
7.350
za jednu gredicu:
Aa =
0.549
Aa1 = 2F7 (GA 500/560)
Aa2 =

m
KN/m2
KN/m2
KN/m2
KN/m2
KN/m2
KN/m2
KNm
cm2

Ap=Bp=

1.84 kN/m'

Aam= Q 131 (MA 500/560)

POS 2 - LMT 40 , d =16+4= 20cm , MB 30 ,


qu
A

B
L = 4.16

qu =
Au=Bu=

9.90 KN/m'
20.58 kN/m'

Ag =
Bg =
Ap=Bp=

9.36 kN/m'
9.36 kN/m'
3.12 kN/m'

POS 3 - LMT 40 , d =16+4= 20cm , MB 30 ,


qu
A

B
L = 4.77

qu =
Au=Bu=

9.90 KN/m'
23.60 kN/m'

Ag =
Bg =
Ap=Bp=

10.73 kN/m'
10.73 kN/m'
3.58 kN/m'

POS 4 - LMT 40 , d =16+4= 20cm , MB 30 ,


qu
A

B
L = 5.04

qu =
Au=Bu=

9.90 KN/m'
24.95 kN/m'

Ag =
Bg =
Ap=Bp=

11.34 kN/m'
11.34 kN/m'
3.78 kN/m'

lo =
3.96
1) Podna konstrukcija
1.10
2) LMT konstrukcija
3.00
3) Plafon
0.40
g=
4.50
4) Korisno
p=
1.50
q=
6.00
maxMu=
21.395
za jednu gredicu:
Aa =
1.234
Aa1 = 2F7 (GA 500/560)
Aa2 = 1RF10 (RA 400/500)
Aam= Q 131 (MA 500/560)

m
KN/m2
KN/m2
KN/m2
KN/m2
KN/m2
KN/m2
KNm
cm2

lo =
4.54
1) Podna konstrukcija
1.10
2) LMT konstrukcija
3.00
3) Plafon
0.40
g=
4.50
4) Korisno
p=
1.50
q=
6.00
maxMu=
28.121
za jednu gredicu:
Aa =
1.645
Aa1 = 2F7 (GA 500/560)
Aa2 = 1RF12 (RA 400/500)
Aam= Q 131 (MA 500/560)

m
KN/m2
KN/m2
KN/m2
KN/m2
KN/m2
KN/m2
KNm
cm2

lo =
4.80
1) Podna konstrukcija
1.10
2) LMT konstrukcija
3.00
3) Plafon
0.40
g=
4.50
4) Korisno
p=
1.50
q=
6.00
maxMu=
31.434
za jednu gredicu:
Aa =
1.884
Aa1 = 2F7 (GA 500/560)
Aa2 = 1RF12 (RA 400/500)
Aam= Q 131 (MA 500/560)

m
KN/m2
KN/m2
KN/m2
KN/m2
KN/m2
KN/m2
KNm
cm2

DIMENZIONISANJE A.B. GREDA

/G 1+/

G 1 - A.B. greda(nadprozornik) , MB 30, RA 400/500,


lo =

4.54
qu

b=
d=

Analiza optere}enja:
1) Sopst. te`ina
2) POS 1
g=
p=
g=
p=
qu =

B
L = 4.77

20
55

3.25
5.41
1.84
8.66
1.84
17.17

cm
cm

kN/m'
kN/m'
kN/m'
KN/m'
KN/m'
kN/m'

USVOJENO: Aa = 2RF 12
uz = F6 /20
2R F 12

POS 1
10
20

4F8

55
2R F 12

25

2R F 12
uz F6/20

20

20

G 2 - A.B. greda , MB 30, RA 400/500,


lo =

2.94

b=
d=

20
50

cm
cm

qu
A

Analiza optere}enja:
1) Sopst. te`ina
2) Ograda
g=
p=
g=
p=
qu =

B
L = 3.09

Ag=Bg=
Ap=Bp=
Au=Bu=

4.17
1.54
9.45

kN
kN
kN

2.50
0.20
1.00
2.70
1.00
6.12

kN/m'
kN/m'
kN/m'
KN/m'
KN/m'
kN/m'

2R F 12

USVOJENO: Aa = 2RF 12
uz = F6 /20

POS 1
10
20

2F8

50
uz F6/20
2R F 12

20

20

G 3 - A.B. greda sa prepustom , MB 30, RA 400/500,


G3L: lo =
G3D: lo =

2.10
1.10

m
m

B
L = 2.21

Au=
Bu=
max =

11.20
61.93
0.33

1.10

kN
kN
MPa <1,10 MPa

2R F 12

PRESEK G3D
POS 1
10
20

2F8

50
uz F6/20
2R F 12

20

20
2R F 12

b=
d=
b=
d=

20
55
20
50

cm
cm
cm
cm

Pu

qu
A

G3L :
G3L:
G3D:
G3D:

PRESEK G3L
POS 1

Analiza optere}enja:
1) Sopst. te`ina
2) POS 1
g=
p=
3) Ograda
g=
p=
g=
p=
qu =
4) G 2
Ag=
Ap=
Pu=

3.25
5.41
1.84
0.20
1.00
8.86
2.84
19.29
4.17
1.54
9.44

kN/m'
kN/m'
kN/m'
kN/m'
kN/m'
KN/m'
KN/m'
kN/m'
kN
kN
kN

USVOJENO: Aa = 2RF 12
uz = F6 /20

10
20

4F8

55
25

4R F 12
2R F 12
uz F6/20

20

20

G 4 - A.B. greda sa prepustom , MB 30, RA 400/500,


G3L: lo =
G3D: lo =

2.10
1.10

m
m
qu1

qu
A

B
L = 2.21

Au=
Bu=
max =

28.10
91.82
0.81

kN
kN
MPa <1,10 MPa

USVOJENO
PRESEK U POLJU A-B :
USVOJENO: 2RF 12 Gore
3RF 12 Dole

U F6/20
PRESEK NAD OSLONCEM B:
USVOJENO: 3RF 12 Gore
2RF 12 Dole

1.10

G4L :
G4L:
G4D:
G4D:

b=
d=
b=
d=

20
40
20
40+10

cm
cm
cm
cm

Pu
Analiza optere}enja:
1) Sopst. te`ina
2) POS 1
g=
p=
3) POS 2
g=
p=
4) Stepenice
g=
p=
g=
p=
qu =
qu1 =
5) G 2
Ag=
Ap=
Pu=

2.50
5.41
1.84
9.36
3.12
2.50
4.00
10.41
5.84
36.56
27.17
4.17
1.54
9.44

kN/m'
kN/m'
kN/m'
kN/m'
kN/m'
kN/m'
kN/m'
KN/m'
KN/m'
kN/m'
kN/m'
kN
kN
kN

U F6/10
PRESEK G4L
POS 2

POS 1

2R F 12

20
40
uz F6/20
3R F 12

20

20

PRESEK G4D
2R F 12

Naknadno izbetonirano

POS 1
10
20
40
uz F6/20
2R F 12

uz F6/20

20

20

G 5 - AB skrivena vezna greda , MB 30, RA 400/500,


lo =

3.96

b=
d=

20
20

cm
cm

LMT
USVOJENO: Aa = 2RF 12
uz = F6 /20

2R F 12
uz F6

20

2R F 12

20

G 6 - AB skrivena vezna greda , MB 30, RA 400/500,


lo =

4.54

b=
d=

20
20

LMT

20

2R F 12
uz F6

USVOJENO: Aa = 2RF 12
uz = F6 /20

cm
cm

2R F 12

20

G 7 - AB greda - nadprozornik , MB 30, RA 400/500,


lo =

2.90

b=
d=

20
20

cm
cm

PRESEK G7
2R F 12

POS 4
10
20

2F8

USVOJENO: Aa = 2RF 12
uz = F6 /20

55
uz F6/20
2R F 12

25

20

HORIZONTALNI SERKLA@I - MB 30 ; RA 400/500


HS` 1 - AB serkla` , MB 30, RA 400/500,
lo =

4.54

/HS`+/
b=
d=

20
20

cm
cm

LMT
USVOJENO: Aa = 2RF 12
uz = F6 /20

2R F 12
uz F6

20

2R F 12

20

HS` 2 - AB serkla` , MB 30, RA 400/500,


lo =

4.54

b=
d=

20
30

cm
cm

2R F 12

LMT
10

USVOJENO: Aa = 2RF 12
uz = F6 /20

30
20

uz F6
2R F 12

20

HS` 3 - AB serkla` , MB 30, RA 400/500,


lo =

2.00

b=
d=

LMT

2R F 12

10

20
30

cm
cm

USVOJENO: Aa = 2RF 12
uz = F6 /20

30
uz F6

20
2R F 12

20

HS` 4 - AB serkla` , MB 30, RA 400/500,


lo =

3.96

b=
d=

LMT

2R F 12

10

20
30

cm
cm

USVOJENO: Aa = 2RF 12
uz = F6 /20

30
uz F6

20
2R F 12

20

HS` 5 - AB serkla` , MB 30, RA 400/500,


lo =

2.74

b=
d=

20
20

LMT
2R F 12
uz F6

20

2R F 12

20

USVOJENO: Aa = 2RF 12
uz = F6 /20

cm
cm

HS` 6 - AB serkla` , MB 30, RA 400/500,


lo =

2.74

b=
d=

20
20

cm
cm

LMT
USVOJENO: Aa = 2RF 12
uz = F6 /20

2R F 12
uz F6

20

2R F 12

20

HS` 7 - AB serkla` , MB 30, RA 400/500,


lo =

3.96

b=
d=

LMT

2R F 12

10

20
30

cm
cm

USVOJENO: Aa = 2RF 12
uz = F6 /20

30
uz F6

20
2R F 12

20

HS` 8 - AB serkla` , MB 30, RA 400/500,


lo =

2.74

b=
d=

LMT

2R F 12

10

20
30

cm
cm

USVOJENO: Aa = 2RF 12
uz = F6 /20

30
uz F6

20
2R F 12

20

HS` 9 - AB serkla` , MB 30, RA 400/500,


lo =

3.80

2R F 12

b=
d=

LMT
10

20
30

USVOJENO: Aa = 2RF 12
uz = F6 /20

cm
cm

30
uz F6

20
2R F 12

20

HS` 10 - AB serkla` , MB 30, RA 400/500,


lo =

3.10

b=
d=

20
20

cm
cm

LMT
USVOJENO: Aa = 2RF 12
uz = F6 /20

2R F 12
uz F6

20

2R F 12

20

HS` 11 - AB serkla` , MB 30, RA 400/500,


lo =

3.10

b=
d=

LMT

2R F 12

10

20
30

cm
cm

USVOJENO: Aa = 2RF 12
uz = F6 /20

30
uz F6

20
2R F 12

20

HS` 12 - AB serkla` , MB 30, RA 400/500,


lo =

3.80

b=
d=

LMT

2R F 12

10

20
30

cm
cm

USVOJENO: Aa = 2RF 12
uz = F6 /20

30
uz F6

20
2R F 12

20

HS` 13 - AB serkla` - nadprozornik , MB 30, RA 400/500,


lo =

4.80

b=
d=

20
55

cm
cm

PRESEK G7
2R F 12

LMT
10
USVOJENO: Aa = 2RF 12
uz = F6 /20

20

2F8

55
uz F6/20
2R F 12

25

20

HS` 14 - AB serkla` - nadvratnik , MB 30, RA 400/500,


lo =

4.54

b=
d=

20
55

cm
cm

PRESEK G7
2R F 12

LMT
10
USVOJENO: Aa = 2RF 12
uz = F6 /20

20

2F8

55
uz F6/20
2R F 12

25

20

HS` 15 - AB serkla` - nadprozornik , MB 30, RA 400/500,


lo =

4.54

b=
d=

20
55

cm
cm

b=
d=

20
55

cm
cm

2R F 12

LMT
10
20

4F8

55
25

4R F 12
2R F 12
uz F6/20

20

20

HS` 16 - AB serkla` - nadprozornik , MB 30, RA 400/500,


lo =

4.80

m
2R F 12

LMT
10
20

4F8

55
4R F 12
2R F 12
uz F6/20

20

20

25

VERTIKALNI SERKLA@I - MB 30 ; RA 400/500

VS`1
USVOJENO: RA 400/500 ; MB 30

2R F 14

2R F 14
uz F8 /20

40

2R F 14
20

VS`2
USVOJENO: RA 400/500 ; MB 20

2R F 14
uz F8 /20

20

2R F 14
20

/VS`+/

-lokacija: Novi Sad


kt=

-objekat: industrijski
-teren:
Ravan

r=
v=
kt=
Sz =

1.0
3
1.225 kg/m
26 m/s
1.0
1.0

-kategorija terena:
B h<10,0m
Kz2=
1.0
-dinamiki koef.:
Gz=
2.0
-Koeficijenti sile (koef. pritiska ili oblika)
Za krov
Za zidove
vetar spolja
Cpe,max=
-0.5
Cpe,max=
Cpe,min=
-0.6
Cpe,min=
vetar iznutra
Cpi,max=
0.2
Cpi,max=
Cpi,min=
-0.2
Cpi,min=

0.9
-0.5
0.2
-0.2

Osrednjeni aerodinamiki pritisak vetra (jedinstven za objekat kao celinu)


2
qm,T,z=0,5*r*(vm,50,10*kt*kT)*10-3*Sz2*Kz2=
0.75 kN/m
Aerodinamiki pritisak vetra
2
qg,T,z=qm,T,z*Gz=
1.50 KN/m
Optereenje vetrom - rauna se za svaku pojedinanu situaciju
w= qg,T,z*C*A

(Obloga i sek.konstr.)
qg,T,z= 1.378 kN/m2

zidovi:

krov :
tang.trenje

w1= c1*wo= 0.99


w2 = c2*wo= -0.55
w5 = c5*wo= -0.22
w3 = c3*wo = -0.66
w4 = c4*wo = -0.55
wtr = c3*wo =
0.11
R= 66.15

kN/m2
kN/m2
kN/m3

5.95
-3.31
-1.32

kN/m2
kN/m2
kN/m2
kN

-3.97
-3.31

w( spreg)=

Ag=Bg=
As=Bs=

Wpotr=

-11.72 kN

2.32 ZA PROSTU GREDU VAZNO


6.46
ODBI SOP.TEZINU ROZNJACE

84.64 cm3

0,15 do 0,20L
Nastavljanje ro`nja~a vr{i se na 1,0m od oslonaca C i D, u polju BC tj. DE .
Nastavak se vr{i ~eonim plo~ama i prednapregnutim vijcima M12 klase ~vrsto}e 10.9/Fp =0/
Debljina ~eone plo~e: t=18mm (za ovaj primer 15mm)

160

170

130

Mxnast=
Mynast=
Z = -D=
Z1=Z/2=

2.87
0.52
26.04
13.02

kNm
kNm
kN
kN

USVOJENO: HOP o
d(cm)= 0.3
t potr(cm)= 1.27

140
190
( <30,2kN)
160.80.3

osnova
osnova
osnova

KOD KOMBINACIJA KOMBINUJEMO MAX KROV SA MAX STUBOVI I OBRNUTO!!!

osnova
osnova
osnova

KOD KOMBINACIJA KOMBINUJEMO MAX KROV SA MAX STUBOVI I OBRNUTO!!!

hts=
bts=
dts=

50 cm
30 cm
30 cm

OVDE SU TO DIMENZIJE VEZNE GREDE

3c
e
T te`i{te
T
ssr
maxs1

OVO VAZI

maxsz= NAPON ZA SIRINU TEMELJA 2c A NE Bt samo za silu V

e=

12.22 cm

(razmak armature)

ZA MAX UTICAJE

hts=
bts=
dts=

50 cm
30 cm
30 cm

OVDE SU TO DIMENZIJE VEZNE GREDE

3c
e
T te`i{te
T
ssr
maxs1

maxsz= NAPON ZA SIRINU TEMELJA 2c A NE Bt samo za silu V

e=

16.86 cm

(razmak armature)

NOSIVOST VIJKA M12 NA SMICANJE:

21.5

16.2 (NOSIVOST PREMA PRITISKU PO OMOTACU RUPE)


9,72=32,4*0,3
0,3 je debljina plocice zavarene za fi 12
(preporuka 0,5)

25.92 (Za ~vorni lim od 8mm)


<16kN/cm2

SE SASTOJI OD GREDICA /NOSA^A/


une dimenzija 28x25x16cm /
A LICU MESTA /Huk = 20cm/.
KA (7/7/4) Aa1 =2F7 (GA 500/560)

EBROM ZA UKRU]ENJE b/d=15/20cm,

Aa1 =2F7 (0.77cm2)

k = 6.983

fb = 14.00

=2.799

Aa1 =2F7 (0.77cm2)

k = 4.093

Aa1 =2F7 (0.77cm2)

k = 3.570

Aa1 =2F7 (0.77cm2)

k = 3.377

fb = 14.00

=6.296

fb = 14.00

=8.395

fb = 14.00

=9.610

h=
b=
fb =
k=

0.51
0.20
21.5
4.789

m
m
MPa

Ag=Bg=
Ap=Bp=
Au=Bu=
max =

20.64
4.39
40.92
0.45

kN
kN
kN
MPa <0.8 MPa

Mu =
Aa =

48.77
3.69

kNm
cm2

h=
b=

0.46
0.20

m
m

= 6.739

fb =
k=

max

21.5
11.172

MPa
= 6.739

0.11

MPa <0.8 MPa

Mu =
Aa =

7.29
3.33

kNm
cm2

h=
b=
fb =
k=

0.51
0.20
21.5
9.768

m
m
MPa

Mu =
Aa =

11.72
3.69

kNm
cm2

= 6.739

2R F 12

POS 1
10
20

2 F 10

50
uz F6/20

2R F 12

20

h=
b=
fb =
k=

0.36
0.20
21.5
4.557

m
m
MPa

Mu =
Aa =

26.84
1.94

kNm
cm2

= 5.003

2R F 12

20

POS 1
10
20

2 F 10

50
uz F6/20
2R F 12

20

20