You are on page 1of 297
Voorwoord Geteciee net de aaroctel var uy sieuve NAN. De ais uv vrvouven belt aac Hts vevearsgdmet behulp vn geavenceerde (totnloge en vcoot oan de arngeeheditvee Dit instructbookje maattu wagwmis in het gebruik en onderhoud van uw voertg, zadatu vele kiemeters lang plavier zu hebben van uw niauwe sanwinst, Neom cit instructeboekje doce voordat u met ce auto gaat rider, In hataftonderlike Service: & garantiebookie vind u informatie over de garantereasing voor uw voerta. Uw NISSAN doalor kent ww auto het beat, Wanncer de auto toe ia ean eon servicebourt of wanreer u vragen ove’ use voertuig heb, Kuntu lid bide Ninean dal: toreont BELANGRUKE VEILIGHEIDSINFORMATIE DENK OM UW VEILIGHEID! Houd u acn de veigende belangrike regels om uzel en um passagiers ‘cen velige en verantwoorde rt to garanderon! ‘© Gebruik NOOMT clcohal of medicinen in het verkeer. (# Houc u ALTUD an de aangegeven maximumsnetheid en tw snelheld aan de verkeersomsiandigheden an, ‘© Gebruik ALTUD uw velligheidsgordel en een geschiktkinderije ‘of veligheidssysteem voor kinderen, (© Licht ALTUD alle inzitenden in over het juiste gebruik van de veligheidsvoorzieningen in de auto. © Neem ALTHD dit instructieboekie door voor belanariike veligheldsinformate, BU HET LEZEN VAN DIT INSTRUCTIEBOEKJE Dit inatructiabockja bovat ock informatio ever allo opties dia voor dit ‘model laveroaar aja. U kunt dan oak informatio tagerkoman ver ac: Ccassoio waatmea uw voertig itis itgonust ‘Ale informatio, spectticaties en fbeeldingen in dit inst Yieboekje wa- ren van kractt ten te van publcatie. NISSAN behoudt zh het reche oor om zonder yocralgaande kernisgeving wizigingen aan te brengen in do opocifiatioe of in hot ontwerp WUZIGINGEN AAN DE AUTO Hote int raadzaam wijigingen op uw vaeruig san te bronger: Wi ingen kunnen de prestaties, de veligheid en de levenscuur nacelg betnvceden en er kunnen daarbi zelts wettlike bepalingen worden ‘overteden. Ook zal schade of een verslochterde werking als gevelg ‘van wisigingen mogelie nit wordon godekt dece de NISSAN-garante. EERST LEZEN VOOR VEILIG RIDEN Looe ditnstructisbockio zorgvuldig door word v ccn eoret tmaakt Zo leer u eerst da becieningselementen en de ondernouds: ‘oorschnten kennen en 2utu de Voertug veil kunnen besture. ‘Waar nodig komt u in dt instructeboekje het teken ds gevoigd door het woord WAARSCHUWING tegen. Dit geet aan date sprake i van tsico'e dio mogoljk perooenijieteol of matoriglo achade kunnon vor ‘creak, LET OP. Ook deze aancuidrg vnc oreralin di instructiebook. Zo \wordt aangegevon dat er sprake is van een risico dat kan leiden tot min- dor erstigltse of lichte schade aan onderdelen. Volg deze procedu- res. dan ook nauwgezet, OPMERKING. Ceze aanduiing stat bij aanvullende nuttige informatie hag In ‘abeeldingen goven pion zoale hier gotoond de voorkant van do voertuig aan, Ou ce In afbeeldingen geven pilen zoals hier gotoond een beweging of eon +> t € Inafbeoicingen geven pifenzoas hier getoond een specifek onderdes! in de abvelding aan, RUDEN OP ASFALT EN TERREINRUDEN (4WD-modelen) Deze auto heef: een ander weggedrag en moot anders worden be: stuurd dan aen gowone parsonenauto, omdat het zwaarlopunt hoger ligt om de auto ook in torrein te kunnen gobruikon. Zoals ook bij andere auto's van dit ype dient de bestuurder 2 stil hioraan aan to passon, anders kan hij ce controle over de auto verliezen en een ongeval ver: ‘orth, Lees “Voorrrgsmaatregeen bij den op aston tersnrden” in toofdstuk 5, Sarten en tden” i instuctsbooke @Bluetoothe Bletoth® is von handelsnaam, behserd door Blstoth SIG, Ine. U.S.A. en Clarion Co Lid. en Xanavi Informatics Corporation zn in ‘bent van een licen. (© 2007 NISSAN EUROPE SAS, FRANCE