Fitxes per al desenvolupament de la intel·ligència

Autor: José Luis Rivas Il·lustració: Domènec Bladé i Pinyol

1

Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Percepció - Atenció ...................... 5 Percepció - Atenció ...................... 6 Percepció - Atenció ...................... 7 Percepció - Atenció ...................... 8 Percepció - Atenció ...................... 9 Percepció - Atenció .................... 10 Percepció - Atenció .................... 11 Percepció - Atenció .................... 12 Percepció - Atenció .................... 13 Percepció - Atenció .................... 14 Memòria .................................... 15 Memòria .................................... 16 Memòria .................................... 17 Comprensió verbal ..................... 18 Comprensió verbal ..................... 19 Comprensió verbal ..................... 20 Comprensió de l’espai ................ 21 Comprensió de l’espai ................ 22

Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Comprensió de l’espai ................ 23 Comprensió de l’espai ................ 24 Comprensió de l’espai ................ 25 Raonament lògic ........................ 26 Raonament lògic ........................ 27 Raonament lògic ........................ 28 Raonament lògic ........................ 29 Raonament lògic ........................ 30 Raonament lògic ........................ 31 Raonament lògic ........................ 32 Raonament lògic ........................ 33 Organització temporal ................ 34 Organització temporal ................ 35 Organització temporal ................ 36 Habilitat numèrica ..................... 37 Habilitat numèrica ..................... 38 Habilitat numèrica ..................... 39

Grup Promotor
Santillana

Primària

Taula de continguts

Fitxes per al desenvolupament de la intel·ligència 1 és una obra col·lectiva concebuda, dissenyada i creada pel Departament de Primària de Grup Promotor / Santillana sota la direcció de JOSEP LLUÍS ALZU i M. ÀNGELS ANDRÉS i CASAMIQUELA. Text: José Luis Rivas Il·lustració: Domènec Bladé i Pinyol Edició: Mar García González i José Tomás Henao

© 2004 by Grup Promotor / Santillana Educación, S. L. Frederic Mompou, 11 (Vila Olímpica) 08005 Barcelona Imprès per

CP: 738312 Dipòsit legal:

Es prohibeix, llevat d’excepció prevista per la llei, qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació d’aquesta obra sense l’autorització dels titulars de la propietat intel·lectual. La infracció dels drets esmentats pot constituir un delicte contra la propietat intel·lectual (articles 270 i següents del codi penal).

Taula de continguts
PRESENTACIÓ

L’infant de cicle inicial de Primària ja ha fet moltes i importants adquisicions, però aquest és el moment en què ha d’aprendre a sistematitzarles lògicament. Per fer-ho necessita adquirir, exercitar i perfeccionar una sèrie d’habilitats de raonament. Per tal de facilitar que tots els alumnes assoleixin una bona i còmoda situació en aquest camp, us presentem una sèrie de fitxes amb les quals podran desenvolupar aquestes habilitats: • Percepció-atenció. Aquesta habilitat permet concentrar-se en una cosa sense distreure’s i percebre la informació corresponent amb claredat. Per tal que la pugui exercitar un infant i mantenir-la durant un temps prou llarg, cal que es trobi en situació personal relaxada, que no estigui cansat ni endormiscat, i l’ambient sigui l’adequat. A més, l’adquisició de l’hàbit de la concentració ajuda a configurar unes bones estratègies d’aprenentatge. • Memòria. Aquesta habilitat permet recordar dades a curt, a mitjà i a llarg termini. És una peça essencial en la configuració de la intel·ligència de les persones, però cal que s’integri dins del conjunt de les habilitats mentals com a complementària de totes les altres. Sovint se sol potenciar aquesta habilitat quan s’exercita de manera mecànica per memoritzar allò que no s’entén. En aquest cas, el fort desenvolupament de la memòria es torna una trampa, perquè a curt termini pot donar resultat, però a la llarga no pot substituir de cap manera el raonament i la comprensió. • Comprensió verbal. És una habilitat que permet comprendre el significat de les paraules (comprensió) i expressar-se utilitzant-les (fluïdesa). La comprensió posa de manifest l’assimilació de la informació que es transmet oralment i tots els indicadors confirmen que aquesta habilitat ben desenvolupada és un excel·lent predictor de l’èxit acadèmic futur de l’alumne. • Comprensió de l’espai. Aquesta habilitat permet interpretar les representacions gràfiques d’objectes, reconèixer-los en diferents posicions o imaginar-se una estructura a partir d’un disseny. • Raonament lògic. Habilitat per establir relacions coherents entre diferents elements (classificació, seriació, ordenació, reconeixement de relacions absurdes o inadequades...). 3

© 2004 Grup Promotor/Santillana Educación, S. L.

Taula de continguts

• Organització temporal. Habilitat per percebre la cadència en la successió de fets en el temps, descobrint els elements i detalls que determinen l’ordenació cronològica. La vivència ordenada del temps és essencial per a l’estabilitat física i emocional dels infants. • Habilitat numèrica. Tenint conegut i assimilat el concepte de nombre, hi ha moltes operacions mentals que es tornen més fàcils quan es domina el càlcul de manera automàtica. Aquesta habilitat s’aprofita tot sovint, i cal dominar-la perquè no obstaculitzi les operacions mentals en què fa falta. Aquestes fitxes es poden fer servir en grup o individualment. És important que s’omplin en períodes curts de temps, ja que és preferible que els infants quedin amb ganes de seguir que no que se sentin fatigats i se’n cansin. Les normes bàsiques que cal seguir per fer aquestes activitats són: 1. Donar les explicacions que calgui perquè els nens i nenes sàpiguen exactament què han d’aconseguir. És molt important que l’infant se senti capaç de portar a terme allò que se li proposa, i per tant és interessant plantejar d’entrada jocs que pugui superar amb èxit i després proposar-ne d’altres de més dificultat. 2. Que entenguin com ho han de fer i que disposin de tot allò que els fa falta (colors, goma, etc.). Tan important com solucionar un problema és el fet d’aprendre les estratègies que s’han utilitzat per ferho. Per això és bo relacionar els nous plantejaments amb d’altres de ja superats per tal de poder establir relacions entre els diferents procediments que s’han utilitzat i aprendre quins convé aplicar. 3. Relacionar el que és nou amb altres activitats ja fetes i fer-los veure els elements comuns. Comparant el que ha fet amb altres jocs anteriors, l’infant anirà definint estratègies específiques i afinant la seva capacitat de solucionar problemes, siguin del tipus que siguin. 4. Tot i que molts dels exercicis són de contingut visual, és important que l’infant en verbalitzi els continguts explicant amb paraules seves el que ha fet, precisant tots els detalls de les imatges i els motius pels quals decideix la solució que aporta. L’autor
© 2004 Grup Promotor/Santillana Educación, S. L.

4

S. • D«e “√±rd. • D«e “groc. «els “q¤e “vo¬en “cap “amunt.F“itxa Taula de continguts 1 N“om ON VAN ELS OCELLS? D“ata © 2004 Grup Promotor/Santillana Educación. L. «els “q¤e “vo¬en “cap “a “l´«esq¤erra. «els “o©ells “q¤e “vo¬en “cap “avall. «els “q¤e “vo¬en “cap “a “la “d®eta. • D«e “√±rµell. Percepció . P“inta: • D«e “blau.Atenció ■ 5 .

. S. 6 ■ Percepció . L.F“itxa Taula de continguts 2 N“om LA SILUETA DELS ANIMALS D“ata U“>eix “cada “animal “amb “la “ßeva “ombra “o “sil¤eta.Atenció © 2004 Grup Promotor/Santillana Educación.

Atenció ■ 7 . A“q¤ests “dos “dibuixos “no “són «exactaµent “iguals. L. Percepció .F“itxa Taula de continguts 3 N“om EL JOC DE LES DIFERÈNCIES D“ata © 2004 Grup Promotor/Santillana Educación. B“usca-“hi “¬es “di£e®ènc^es “i “marca-“¬es “amb “llapis “∂e “colors. S.

.F“itxa Taula de continguts 4 N“om LA CLASSE DE GIMNÀSTICA D“ata E“n “cada «fila “∂e “dibuixos “hi “ha “un “>en “q¤e «fa “un “moviµent «equivocat. P“inta´“l “∂e “groc. S. 8 ■ Percepció . L.Atenció © 2004 Grup Promotor/Santillana Educación.

. L. CERCLES.F“itxa Taula de continguts 5 N“om TRIANGLES. F‘ixa´‘t «en “¬es “marq¤es “q¤e “†e>en “¬es «figu®es “∂e “la «fila “∂e “dalt “i “dibuixa-“¬es “a “¬es «figu®es “∂e “sota. QUADRATS. S.Atenció ■ 9 . D“ata © 2004 Grup Promotor/Santillana Educación.. Percepció .

S.F“itxa Taula de continguts 6 N“om NO SÓN TOTS IGUALS! D“ata E“n “cada «fila “hi “ha “un “dibuix “q¤e «és “di£e®ent. L. 10 ■ Percepció .Atenció © 2004 Grup Promotor/Santillana Educación. . P“inta “∂e “√±rµell «el “∂etall “q¤e «el “di£e®encia.

• F“inalµent. Percepció . L. • D«esp®és “pinta “∂e “√±rµell «els “ob∆ec†es “∂el “conjunt “∂e “baix “q¤e “no “són “al “conjunt “∂e “dalt. “pinta “∂e “blau «els “ob∆ec†es “q¤e “són “a “dalt “i “a “baix • .F“itxa Taula de continguts 7 N“om A DALT I A BAIX D“ata © 2004 Grup Promotor/Santillana Educación. S. P“inta “∂e “groc «els “ob∆ec†es “∂el “conjunt “de “dalt “q¤e “no “són “al “conjunt “de “baix.Atenció ■ 11 .

“q¤e «és “a “baix. “amb “la “imat@e “∂e “l´“aula.F“itxa Taula de continguts 8 N“om UN DIA DE GRIP D“ata A“vui “uns “quants “>ens “no “han “pogut “anar “a «escola “πerq¤è «estan ‘malalts. C“ompara “la «foto “∂el “curs. “q¤e «és “a “dalt.Atenció © 2004 Grup Promotor/Santillana Educación. “i “∂e “√±rµell «els “q¤e «fal†en. 12 ■ Percepció . . S. D«esp®és «en©ercla “∂e “blau “a “la «foto «els “alum>es “q¤e “han “vingut. L.

“pot “anar “∂e “costat (G–F) “i “∂e “dalt Խ ).F“itxa Taula de continguts 9 N“om COM TROBARÀ LA PASTANAGA.Atenció ■ 13 . Percepció . L. A“juda «el “conill “a “trobar “la “pastanaga. S. H“i “ha “dos “camins “di£e®ents. EL CONILL? D“ata © 2004 Grup Promotor/Santillana Educación. “πerò “ha “∂e “ßeguir “ßemp®e «el “ma†eix “a “baix (H I “ord®e: “bo¬et –F «flor –F “poma. P«er “£er-ho.

F“itxa Taula de continguts 10 N“om EL CAMÍ DE CASA D“ata M“arca «els “©erc¬es “q¤e “®ecor®erà “l´«esquirol «fins “q¤e “arribi “a “l´“arb®e. S. L. H“as “∂e “®esπectar “l´“ord®e “q¤e “s´“indica “al “®equad®e. 14 ■ Percepció . .Atenció © 2004 Grup Promotor/Santillana Educación.

D«esp®és “dob¬ega «el «full ‘πer “la “µeitat “i “dibuixa-“hi «els “ma†eixos “ob∆ec†es “ßenße “mirar-“los. S. Memòria ■ 15 .F“itxa Taula de continguts 11 N“om QUINS OBJECTES HI HA? D“ata © 2004 Grup Promotor/Santillana Educación. L. F“ixa´“t «en «els “ob∆ec†es “q¤e “hi “ha “al “quad®e “∂e “dalt.

L.F“itxa Taula de continguts 12 N“om RECORDA-TE´N! D“ata F“ixa´“t «en «els “ob∆ec†es “q¤e “hi “ha “al “quad®e “∂e “dalt. 16 ■ Memòria © 2004 Grup Promotor/Santillana Educación. D«esp®és “dob¬ega «el «full “πer “la “µeitat “i “dibuixa-“hi «els “ma†eixos “ob∆ec†es “ßenße “mirar-“los. . S.

L.F“itxa Taula de continguts 13 N“om EL JOC DE LA MEMÒRIA D“ata © 2004 Grup Promotor/Santillana Educación. Memòria ■ 17 .“loca-“¬es “cap “πer “avall. E“nganxa “aq¤est «full “sob®e “una “cartolina. “®etalla “¬es «fit≈es “i “col. S. D«esp®és “juga “a «formar “pa®el¬es.

S. L. 2. 4. 18 ■ Comprensió verbal . 1. L´H«e¬ena “porta “vam∫±s “i “pantalons “llargs. .F“itxa Taula de continguts 14 N“om ÀLBUM DE FOTOS D“ata 4 3 © 2004 Grup Promotor/Santillana Educación. L“a M“i®eia “porta «faldilla “i “†é “una «flor “als “ca∫±lls. 1 2 E“scriu «el “nomb®e “q¤e “cor®espongui “a “sota “∂e “cada «fotogra‡ia. L“a C“arµe “porta “ul¬e®es “i “pantalons “curts. 3. L“a M“arta “†é «els “ca∫±lls “llargs “i “porta “saba†es.

“i “∂escob®eix “quin “got “s´«està “∫±√±nt “cadascú. L. • E“n L“luc “†é «els “ca∫±lls “∂esπentinats.F“itxa Taula de continguts 15 QUI ÉS QUI? D“ata 4 J«ep 3 A“nna 1 L“aia 2 L“luc N“om © 2004 Grup Promotor/Santillana Educación. • L“a L“aia «és “al “costat “∂e “l´A“nna. • L´A“nna “porta “una “samar®eta “∂e “ratl¬es. P“inta «el “tub “∂e “cada “>en “d´“un “color “di£e®ent. Comprensió verbal ■ 19 . D«esp®és «escriu “al “car†ell “∂e “cada “>en «el “ßeu “nom “i «el “nomb®e “q¤e “li “cor®espon. • L“a “samar®eta “d´«en J«ep «és “∂e “rodo>e†es. S.

F“itxa Taula de continguts 16 N“om DE QUI ÉS CADA PANERA? D“ata LAURA NÚRIA MARTA ÀNGEL C“ada “pa>era “con†é “¬es “l¬et®es “q¤e «forµen «el “nom “d´“un “>en “o “>ena. L. U“>eix “cada “pa>era “amb «el “>en “al “qual “πertany. 20 ■ Comprensió verbal © 2004 Grup Promotor/Santillana Educación. . S.

Comprensió de l’espai ■ 21 . D«esp®és “pinta «els “dos “quad®es “amb «els “ma†eixos “colors. B“usca “al “dibuix “gran «el “lloc «exac†e “∂e “cadascun “dels “πetits. L. S.F“itxa Taula de continguts 17 N“om L´HORA D´ESMORZAR D“ata © 2004 Grup Promotor/Santillana Educación.

S. .F“itxa Taula de continguts 18 N“om CADA COSA AL SEU LLOC D“ata S«eg¤eix «el “camí “∂e “cadascun “d´“aq¤ests “ob∆ec†es “i “dibuixa´“l “al “quad®e “q¤e “li “cor®espon. 22 ■ Comprensió de l’espai © 2004 Grup Promotor/Santillana Educación. L.

S. Comprensió de l’espai ■ 23 . «els “gats “q¤e “són “damunt “d´“alguna “cosa. • D«e “√±rmell. «els “gats “q¤e “són “a “sota “d´“alguna “cosa. «els “gats “q¤e ‘són “dint®e “d´“alguna “cosa. L.F“itxa Taula de continguts 19 N“om LA GRAN FAMÍLIA DELS GATS D“ata © 2004 Grup Promotor/Santillana Educación. • D«e “groc. P“inta: • D«e “taronja.

“£ent “la “part “∂e “la “d®eta “com “si «fos “la “part “∂e “l´«esq¤erra “vista «en “un “mirall. 24 ■ Comprensió de l’espai © 2004 Grup Promotor/Santillana Educación. S.F“itxa Taula de continguts 20 N“om CASA INCOMPLETA D“ata A“caba “aq¤est “dibuix “d´“una “pagoda. . L. E“ls “punts “t´“hi “ajudaran.

F“itxa Taula de continguts 21 N“om EXERCICIS A L´AIRE LLIURE D“ata © 2004 Grup Promotor/Santillana Educación. L. S. “di£e®ent “∂el “∂e “¬es “alt®es “pa®el¬es. D«esp®és “pinta´“ls «el “xandall “∂el “ma†eix “color. Comprensió de l’espai ■ 25 . B“usca «els “>ens “q¤e “†e>en “la “ma†eixa “postura «en “aq¤ests “grups.

F“itxa Taula de continguts 22 N“om «e¬e‡ant UNA GRAN FAMÍLIA D“ata “hoµe “tig®e “√±rro P H O T E L E V G O M A M I F E R S “goril. 26 ■ Raonament lògic . “panda E“scriu «els “noms “∂els “animals “als “®equad®es. E T O L A © 2004 Grup Promotor/Santillana Educación.“la N E G A R I D A R N R L. S. A “la “columna “ßenyalada “hi “apa®ei≈erà «el “nom “∂e “la «família “a “la “qual “πertan¥en. L.

P«ensa “q¤e “∂esp®és “∂el “conill “torna «el “gos. “coµençant ‘πel “q¤e «és “dins «el “©erc¬e. U“>eix “amb «f¬et≈es «els “animals “∂el “dibuix “ßeguint “l´“ord®e “q¤e “s´“indica “al “®equad®e. Raonament lògic ■ 27 . S. L.F“itxa Taula de continguts 23 N“om ELS ANIMALS DE LA GRANJA D“ata © 2004 Grup Promotor/Santillana Educación.

S. 28 ■ Raonament lògic © 2004 Grup Promotor/Santillana Educación. .F“itxa Taula de continguts 24 N“om A CADASCÚ EL SEU DINAR D“ata U“>eix “cada “animal “amb «el “µenjar “q¤e “µés “li “agrada. “tal “com “™em “£et “amb «el “gat. L.

F“itxa Taula de continguts 25 N“om L´HORA D´ENDREÇAR D“ata © 2004 Grup Promotor/Santillana Educación. L. Raonament lògic ■ 29 . S. “πerò “un “bromista “n´“ha “canviat “∂e “lloc “u>es “quan†es. A“q¤ests “>ens “han “®ecollit “i «end®eçat “¬es “ße√±s “coßes. P“inta “¬es “coßes “q¤e “no “són “al “ßeu “lloc.

30 ■ Raonament lògic © 2004 Grup Promotor/Santillana Educación. E“n©ercla “d´“algun “color “l´«e¬eµent “q¤e “no «encaixa “amb «els “alt®es. .F“itxa Taula de continguts 26 N“om HI HA UNA PEÇA QUE NO ENCAIXA D“ata E“n “cada “conjunt “∂e “dibuixos “n´“hi “ha “un “q¤e “no “va “∫… “amb «els “alt®es. S. L.

S. Raonament lògic ■ 31 . Q“uin «és «el “q¤e “va “al «final? E“scriu “a “l´«espai «el “nomb®e “cor®espo>ent. 6 3 F“ixa´“t «en «els “dibuixos “∂e “cada “tira. L.F“itxa Taula de continguts 27 N“om QUÈ TOCA AL FINAL? D“ata 2 © 2004 Grup Promotor/Santillana Educación.

L.F“itxa Taula de continguts 28 N“om QUÈ FALTA A CADA GRUP? D“ata P“inta “l´«e¬eµent “∂e “cada “quad®e “de “la “d®eta “q¤e “vagi “∫… «en «el “quad®e “q¤e “hi “ha “a “l´«esq¤erra. 32 ■ Raonament lògic © 2004 Grup Promotor/Santillana Educación. S. .

«en©ercla “l´«e¬eµent “q¤e “s´asßembli “µenys “al “dibuix “∂e “l´«esq¤erra. L. E“n “cada “tira. S. Raonament lògic ■ 33 .F“itxa Taula de continguts 29 N“om QUIN S´HI ASSEMBLA MENYS? D“ata © 2004 Grup Promotor/Santillana Educación.

. S. 34 ■ Organització temporal © 2004 Grup Promotor/Santillana Educación. L.F“itxa Taula de continguts 30 N“om L´HORA DE BERENAR D“ata A“q¤ests “dibuixos “∂e “l´“hora “∂e “∫±®enar “∂els “>ens «estan “∂esor∂enats. U“>eix “cada “quad®e “∂e “la «fila “suπerior “amb «el “q¤e “hi “cor®espon “∂e “la «fila “©entral “i “∂esp®és “amb «el “cor®espo>ent “∂e “la «fila “in£erior.

4) “q¤e “cor®espongui “a “cada “dibuix. L. 3 1 O“r∂ena “¬es “vin¥e†es “d´“aq¤esta “història «escrivint-“hi «el “nomb®e “d´“ord®e (1. S. 3. 2. Organització temporal ■ 35 .F“itxa Taula de continguts 31 N“om TARDA DE PLUJA D“ata 2 4 © 2004 Grup Promotor/Santillana Educación.

1 5 . S. 36 ■ Organització temporal © 2004 Grup Promotor/Santillana Educación. L.F“itxa Taula de continguts 32 N“om LA HISTÒRIA DE L´ANEGUET LLEIG D“ata 4 2 6 3 O“r∂ena «els “quad®es “q¤e «expliq¤en “la “història “∂e “l´“a>eg¤et “l¬eig. «escrivint-“hi «el “nomb®e “q¤e «els “cor®espongui.

S. Habilitat numèrica ■ 37 . L.F“itxa Taula de continguts 33 N“om NOMBRES I MÉS NOMBRES D“ata © 2004 Grup Promotor/Santillana Educación. U“>eix «els “punts “∂e “l´1 “al 40 “i “∂escobriràs “qui “s´“amaga “dar®e®e “d´“aq¤ests “nomb®es.

F“itxa Taula de continguts 34 N“om QUÈ SORPRÈN EL POLLET? D“ata U“>eix «els “punts “∂e “l´1 “al 49 “i “∂escobriràs “q¤è «és «el “q¤e “ha “∂eixat “tan “sorp®ès «el “pol¬et. . S. 38 ■ Habilitat numèrica © 2004 Grup Promotor/Santillana Educación. L.

Habilitat numèrica ■ 39 .F“itxa Taula de continguts 35 N“om PER MOLTS ANYS! D“ata © 2004 Grup Promotor/Santillana Educación. L. S. F«es “una “ratlla “q¤e “u>eixi “cada “πersonat@e “amb «el “ßeu “pastís “d´“ani√±rsari.

Taula de continguts .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful