You are on page 1of 54

CZY i JAK SZCZEPIENIA MOG WYWOYWA AUTYZM

Prof. dr hab. Maria Dorota Majewska


Badania przeprowadzone w IPiN w Warszawie w ramach projektu UE ASTER

Chroniczne chore dzieci XXI w.


Dzisiejsze dzieci i modzie s najbardziej biologicznie uszkodzonym modym pokoleniem w historii ludzkoci. Pierwszym o inteligencji rednio niszej ni u ich rodzicw. Ponad 20% amerykaskich dzieci cierpi dzi na jak chorob mzgu. Ponad 60% - na jak chorob chroniczn. Wg WHO bd one y rednio o 10 lat krcej ni ich rodzice.

Autyzm: tragedia dzieci XXI w


W USA s ju miliony dzieci autystycznych (1 dziecko na 50/30)

Epidemia autyzmu koreluje z epidemi szczepie niemowlt


To rodzice jako pierwsi wskazali na zwizek autyzmu ze szczepieniami
250

Pneumo 13-val
200

1:50/30

Przypadki na 10 000

150

Hep A Varicella Hep B Hib b Pneumo


MMR

MMR+Varicella Rota Pneumo Meningo

100

1:110

1:166
1:250 1:500

1:150

50

1:5000
0 1975

1:2500
1985 1995 2001 2004 2007 2009 2012

Polski kalendarz szczepie obowizkowych na r. 2013

26 do 2 r.

42 do r. 19

Program szczepie dzieci w USA


Brak uzasadnienia dla takiego programu

33/36 do 2 r.

58 do 19 r.

Szczepienia bezpieczne?
Sd Najwyszy i Narodowy Instytut Zdrowia w USA oficjalnie uznay szczepienia za nieuchronnie niebezpieczne. W Amerykaskiej rzdowej bazie VAERS zarejestrowano ponad 5417 zgonw poszczepiennych (to tylko ok. 5% wszystkich prawdopodobnych, tzn. byo ich >100 000). Rzd USA wypaci od 1989 r. pond 2,6 miliarda $ odszkodowa za powikania poszczepienne, w tym encefalopatie (autyzm). Establiszment medyczno-farmaceutyczny nadal zaprzecza zwizkom autyzmu ze szczepieniami i sponsoruje zmanipulowane badania, z zamwionymi wnioskami, e szczepienia s cakowicie bezpieczne. Wszystkie niezalene badania (>20) oraz miliony rodzicw na caym wiecie wskazuj na taki zwizek.

Szczepienia sztuczne wprowadzenie do ciaa antygenw w celu wytworzenia przeciwcia

Przeciwciaa

Czy szczepienia niemowlt s konieczne?


Niemowl uzyskuje od matki oporno pasywn na wiele miesicy
Transfer matczynych przeciwcia przez oysko

Transfer matczynych przeciwcia w mleku

IgM IgG IgG IgA

IgG - immunoglobulina G najwaniejsza, 75% przeciwcia we krwi IgM - eliminuje patogeny we wczesnej fazie infekcji IgA obecna w bonach luzowych (jelita, ukad oddechowy, moczowy, lina, zy, mleko). Zapobiega kolonizacji patogenw. Mleko matki zawiera przeciwciaa, leukocyty, enzymy i substancje wspomagajce, ukad odpornociowy. Mleko matki, ktra nie przesza chorb zakanych - mniej przeciwcia lub wcale.

Niedojrzay ukad odpornociowy niemowlcia


Nie odpowiada na szczepienia adekwatn produkcj przeciwcia (zastpczy wskanik skutecznoci). Manipuluje si ukadem odpornociowym niemowlcia przez sztuczn stymulacj i wywoanie stanu zapalnego (toksyczne adjuwanty - aluminium, tuszcze, skwalen) oraz wielkokrotne podawanie szczepionek. Przeciwciaa w mleku matki interferuj z produkcj przeciwcia po szczepieniu. Firmy szczepionkowe proponuj, by matki przestay karmi niemowlta aby wytworzyy one przeciwciaa na szczepionkowe antygeny. Trudno o wiksz arogancj i pogard dla dziecka, matki, i natury.

Mit: Szczepionki ocaliy ludzko od chorb zakanych

Umieralno z powodu chorb zakanych a szczepienia (USA)

Rozpowszechnienie antybiotykw

Szczepienia miay bardzo ograniczony udzia w zmniejszeniu umieralnoci na choroby zakane


Skuteczne byy: Poprawa higieny i wyksztacenia rodzicw Poprawa warunkw ycia (odywienie, dostp do czystej wody, kanalizacja) Produkcja i rozpowszechnienie syntetycznych antybiotykw (1940). Wspczesne dowiadczenia krajw Europy Zachodniej: znacznie mniejszy procent rodzicw ni w Polsce szczepi dzieci, lecz prawie nikt nie umiera na dziecice choroby zakane (dane z ECDC).

Liczba szczepie koreluje z umieralnoci niemowlt i maych dzieci

Zgony poszczepienne zgoszone do bazy VAERS (USA)


(5225 przypadkw ok. 5% wszystkich prawdopodobnych pomnoy przez 20 = 104 500)

Szczepionka HPV

Cikie powikania poszczepienne zgoszone do VAERS


(zagraajce yciu, hospitalizacje (57 895 x 20 = 1 157 900)

Zgony poszczepienne w grupach wiekowych


(5417 zgoszonych to tylko ok. 5% wszystkich prawdopodobnych)

Szczepionki powodujce najwicej zgonw


Liczby zgonw poszczepiennych

Szczepionki powodujce najwicej zgonw


1600
1400 1200 1000

A 800
600 400 200 0

Szczepionki najczciej powodujce zapalenie mzgu i autyzm (zgoszono do VAERS 5471 x 20 = 109 420)
1800 1600

MMR

1400
1200

ywe wirusy odry, winki, ryczki

1000
800 600 400 200 0

Szczepienia w krytycznym okresie rozwoju mzgu dziecka: zaburzaj rozwj


Krytyczne etapy rozwoju ludzkiego mzgu
Poczcie
Urodziny

Rhoshel K. et al., Neurosci. & Biobehav. Rev., 2006

Szczepienia w okresie intensywnego rozwoju mzgu


bariera krew-mzg sabo wyksztacona due ryzyko uszkodze mzgu
Etapy rozwoju mzgu dziecka
Rozwj wzroku

26-36 szczepie

Mowa
Rozwj emocjonalny Matematyka/logika Umiejtnoci socjalne Rozwj ruchowy

Kontakty spoeczne z rwienikami Jzyk

Patologie strukturalne w autyzmie: MRI


Zwikszona objto mzgu u dzieci autystycznych
Zmniejszone spoido wielkie (corpus-callosum) Wiksza objto lecz mniejsza gsto szarej istoty (cia komrek nerwowych) w korze czoowej i skroniowej (obrzk)

Powikszone ciao migdaowate (amygdala)

Grubsza kora ciemieniowa (parietal)

Mniejsza objto i gsto biaej istoty w patach skroniowych (niedorozwj , degeneracja mieliny)

Anomalie anatomiczne spoida wielkiego

Rong Chen, Pediatric Research, 2011

MRI Findings in 77 Children with NonSyndromic Autistic Disorder Nathalie Boddaert et al., PLoS ONE. 2009; 4(2): e4415.
Anomalie neuroanatomiczne u 48 % dzieci autystycznych 3 gwne typy: degeneracja istoty biaej (zaburzona, opniona mielinizacja, zapalenie mzgu) zaburzenia komunikacji neuronalnej. patologie anatomiczne kory skroniowej poszerzone przestrzenie okoonaczyniowe Virchow-Robin. Zaburzona lub opniona mielinizacja, procesy zapalne i neurodegeneracyjne, toksyczne uszkodzenie mzgu, obrzk, udary. Wszystkie mog wynika z powika poszczepiennych.

Histopatologia tkanek mzgu w autyzmie


Zmiany patologiczne w wielu strukturach: w hipokampie, korze, jdrze migdaowatym, mdku Gsto upakowane, lecz mniejsze neurony ze sabo rozwinit sieci pocze neuronalnych W mdku znaczny ubytek neuronw Zaburzenie synaptogenezy, neurogenezy, mielinizacji w okresie postnatalnym Skutki toksycznych stresw (szczepienia)

Zaburzenia funkcji mzgu w autyzmie

Zdrowe

Autyzm

MRI: Sabsza aktywacja kory czoowej i ciemieniowej u dzieci autystycznych w odpowiedzi na nieoczekiwane, nieregularne dwiki

Kenneth Hugdahl, et al. , Microb Ecol Health Dis. 2012

Kluczowe zmiany patologiczne w autyzmie


Alergie Nietolerancja pokarmw (zaburzenia jelitowe) Auto-przeciwciaa przeciw biakom mzgu Markery stanu zapalnego jelit i mzgu Stres oksydacyjny Glutation (peptyd detoksyfikacyjny) Metylacja i sulfatacja

W naszych badaniach dzieci autystyczne na og nie rniy si od zdrowych w parametrach urodzeniowych: waga, wzrost, obwd gowy, punktacja Apgar.

Zmiany neuropatologiczne w autyzmie wskazuj raczej na postnatalne uszkodzenie mzgu, ktre moe wynika z powika poszczepiennych oraz innych form zatru. Postnatalne toksyczne stresy mog potgowa stresy prenatalne, pogbiajc uszkodzenie mzgu.

Toksyczne skadniki szczepionek


Oprcz antygenw (bakterie, wirusy, ich fragmenty): Konserwanty: rt organiczna (Et-Hg; tiomersal, thimerosal), formaldehyd, 2-phenoxyethanol, aldehyd glutarowy, inne. Hg silnie neurotoksyczna. Adjuwanty (zwizki aluminium, skwalen, oleje - arachidowy, sezamowy, inne). Nasilaj odpowied immunologiczn wywoujc stany zapalne i choroby autoimmunologiczne, alergie, choroby degeneracyjne. AL neurotoksyczne. Detergenty (Polisorbat 80). Zwikszaj przenikanie toksycznych skadnikw szczepionek do komrek, uszkadzaj komrki. Zanieczyszczenia: obce biaka, bakterie, wirusy, materia genetyczny z hodowli komrkowych (np. z tkanek map). Powoduj choroby nowotworowe, autoimmunologiczne.

Wszystkie toksyczne skadniki szczepionek osobno i w kombinacji mog zaburza procesy rozwoju mzgu i powodowa autyzm oraz inne choroby mzgu, choroby neurodegeneracyjne i autoimmunologiczne. Szczeglnie grone dla niemowlt z nierozwinitym ukadem odpornociowym i nerwowym oraz niedojrza barier krew-mzg, dziki czemu skadniki szczepionek przedostaj si bezporednio do mzgu.

Aluminium w szczepionkach
Dawki Al, ktre dzieci otrzymuj w szczepionkach do 6 mies. ycia, od 15 do 49 razy przewyszaj dawki uznane za bezpieczne przez U.S. Food and Drug Administration
Pneumococcal vaccine Diphtheria-tetanus-acellular pertussis (DTaP) vaccine Haemophilus influenzae type b (Hib) vaccine 0.125 mg/dose < 0.17 to < 0.625 mg/dose 0.225 mg/dose

Hib/ Hep B vaccine


Hepatitis A vaccine (Hep A)

0.225 mg/dose
0.225 to 0.25 mg/dose (pediatrics) 0.45 to 0.5 mg/dose (adults)

Hepatitis B vaccine (Hep B) Hep A/ Hep B vaccine


DTaP/inactivated polio/ Hep B vaccine DTaP/inactivated polio/Hib vaccine Human Papillomavirus (HPV) vaccine Japanese Encephalitis (JE) vaccine

0.225 to 0.5 mg/dose 0.45 mg/dose


< 0.85 mg/dose 0.33 mg/dose 0.225 mg/dose 0.25 mg/dose

Neurotoksyczno zwizkw AL
340 publikacji naukowych Przenika z krwi do mzgu i gromadzi si w nim Indukuje wiele toksycznych reakcji Aktywuje procesy zapalne i stres oksydacyjny Encefalopatie, choroby neurodegeneracyjne (Alzheimera i Parkinsona, padaczka, ataksja, demencja, uszkodzenie neuronw ruchowych) Obumieranie neuronw, proliferacja mikrogleju Toksyczne dla nerek, puc i gonad

Al indukuje procesy zapalne w mzgu


Podanie myszom niewielkich dawek zwizku Al (mleczanu) zwiksza produkcj cytokin zapalnych w mzgu (TNF; czynnik martwicy nowotworw )

10 M

100 M
Niewielkie dawki Al aktywuj komrki mikrogleju w mzgu (procesy zapalne).

Bondy S.C., Neurotoxicology, 2010

Neurotoksyczno tiomersalu
Tiomersal (thimerosal) organiczny zwizek Hg konserwant szczepionek Neurotoksyczno tiomersalu 36 publikacji, neurotoksyczno Hg - 833 publikacji Al potguje neurotoksyczno Hg WHO uznaa, e rt w rodowisku jest zagroeniem dla ycia i zdrowia, ale wstrzykiwana do krwi niemowlt jest bezpieczna. Faszywa i nieodpowiedzialna opinia otwiera drzwi do przywrcenia stosowania toksycznej rtci w szczepionkach take w krajach zachodnich, w ktrych zostaa wczeniej usunita jako toksyczna.

Nasze badania
Tiomersal podawano oseskom szczurw w iniekcjach dominiowych w sposb podobny jak w szczepieniach niemowlt. Badano rozwj, behawior i zmiany neuropatologiczne w mzgu szczurw. Badania wykonane w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w ramach projektu ASTER sponsorowanego przez UE.

Neurotoksyczno tiomersalu
(dawka analogiczna do stosowanej w szczepionkach dla niemowlt)
Kontrola Thimerosal: 12 g Hg/kg (x4)

Kora przedczoowa, szczury Wistar: liczne komrki kory nowej wykazuj zmiany ischemiczne i zmiany typu schorzenia przewlekego.
M. Olczak i wsp. Folia Neuropathol. 2010

Kora skroniowa
Kontrola
Thimerosal 12 g Hg/kg (x4)

Kora skroniowa, Wistar: neurony wykazujce zmiany ischemiczne i zmiany typu schorzenia przewlekego .

Zmiany naczyniowe
Kontrola Thimerosal 12 g Hg/kg (x4)

Naczynie kory skroniowej, Wistar: zmiany naczyniowe z proliferacj komrek rdbonka i pogrubieniem cian naczynia

Hipokamp
Kontrola

Thimerosal 12 g Hg/kg (x 4)

Zakrt zbaty hipokampa, Wistar: neurony w warstwie ziarnistej zakrtu zbatego i pola CA4 wykazuj zmiany ischemiczne i zmiany typu schorzenia przewlekego

Mdek
Kontrola Thimerosal 12 g Hg/kg (x 4)

Mdek, Wistar: zmiany ischemiczne i homogenizacyjne w komrkach Purkinjego

Tiomersal zmniejsza gsto synaps


(zaburza synaptogenez: tworzenie pocze midzy neuronami)
REAKCJA NA SYNAPTOFIZYN W POLU CA3 HIPOKAMPA, WISTAR
7 6 5 4 3
SAMCE

PROCENT POWIERZCHNI (%)

2 1 0
0 12 Hg g/Kg

SAMICE

240

Pozytywna reakcja na synaptofizyn w polu CA3 hipokampa, Wistar, 8 tydzie. Zmniejszenie reakcji na synaptofizyn po postnatalnych iniekcjach thimerosalu zmniejszenie gstoci synaptycznej lub zawartoci synaptofizyny w pcherzykach synaptycznych.

Tiomersal podany oseskom: zmiany behawioralne


DYSTANS CAKOWITY (cm)

6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 0 12 240 Hg (g/kg) 1440 3000

CZAS W POLU CENTRALNYM (s)

SAMCE SAMICE

SAMCE SAMICE 80

**

**

** **

60

* ** ** ** **

** ** **

40

20

12

240 Hg (g/kg)

1440

3000

Upoledzenie ruchowe

Dziaanie prolkowe

Olczak M i wsp. Behav Brain Res. 2011, 223:107-18.

Tiomersal upoledza reakcje blowe


LATENCJA DO PIERWSZEJ REAKCJI BLOWEJ (s)
30 SAMCE SAMICE

**
25

** ** ** **

** **

** **

** ** ** **

**

20 15 10 5 0 0

12

48

240

720

1440 2160 3000

Hg (g/kg)

Upoledzenie reakcji blowych (test gorcej pyty): Efekt podobny do dziaania opiatw (morfina)
Olczak M i wsp. Brain Res. 2009, 1301:143-51.

Zaburzenia behawioralne i zmiany neuropatologiczne u szczurw, ktre otrzymay w okresie postnatalnym iniekcje tiomersalu s podobne do tych obserwowanych w autyzmie

Inne toksyczne efekty tiomersalu a autyzm


Podnosi w mzgu stenie glutaminianu (dziaanie neurotoksyczne) (Duszczyk-Budathoki i wsp. 2012). Zwikszona aktywno glutaminianiu typowa dla autyzmu. Podnosi w mzgu aktywno dopaminy. Nasilona aktywno dopaminy obserwowana w autyzmie. Uszkadza mitochondria i upoledza funkcje bioenergetyczne komrek. Uszkodzenia mitochondriw s typowe dla autyzmu. Uszkadza komrki ukadu odpornociowego, upoledza funkcje tego ukadu. Zaburzenia ukadu odpornociowego s typowe dla autyzmu. Niszczy flor bakteryjn w ukadzie pokarmowym, sprzyja kolonizacji przez patogenne bakterie (clostridium) i drode.

Obserwowane w autyzmie.

Tiomersal uszkadza mitochondria, aktywuje oksydacyjny stres

Mitochondria s czsto uszkodzone w autyzmie


J Toxicol. 2012:373678. doi: 10.1155/2012/373678. Epub 2012 Jun 28. Thimerosal-Derived Ethylmercury Is a Mitochondrial Toxin in Human Astrocytes: Possible Role of Fenton Chemistry in the Oxidation and Breakage of mtDNA. Sharpe MA, Livingston AD, Baskin DS.

Hg we wosach dzieci autystycznych


Zaburzona eliminacja Hg z organizmu w autyzmie
0,3 0,25

Hair Hg

*
P=0,01

Hg (ug/gram hair)

0,2
0,15 0,1 0,05

Autism I

Control I

Autism II Control II

0
Autism I Control I Autism II Control II

Dzieci 3-4-letnie

Dzieci 7-9-letnie

Dzieci autystyczne otrzymay podobne szczepienia z Hg co dzieci zdrowe, lecz wydalaj Hg z wosami pniej ni zdrowe. Niszy poziom Hg we wosach modszych dzieci autystycznych ni u dzieci zdrowych wiadczy o zatrzymywaniu Hg w organizmie dzieci autystycznych, dziki czemu silniej zatruwa ona ich organizmy.
Majewska MD i wsp. Acta Neurobiol Exp . 2010;70:196-208.

Wysoki poziom hormonw sterydowych kory nadnerczy w linie dzieci autystycznych


DHEAS w linie
50 45 40 35 DHEAS (nM) 30 25 20 15

* *
Autyzm Kontrola IM IM Autyzm Kontrola IIM IIM Autyzm Kontrola IF IF

10
5 0

Autyzm Kontrola IIF IIF

Chopcy 3-4 L

Chopcy 7-9 L

Dziew. 3-4 L

Dziew. 7-9 L

Silnie podwyszony poziom 17 z 22 badanych hormonw (zwaszcza androgenw). Kortyzol w normie. Prawdopodobnie wskutek stresu toksycznego (zatrucia Hg). Dzieci autystyczne maj problemy z eliminacj Hg, gromadz Hg w organizmie i s bardziej naraone na zatrucie tym metalem.

Majewska MD i wsp. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2013 Sep 17.

Hormony sterydowe a autyzm


Wiele hormonw sterydowych, ktrych poziom jest podwyszony w autyzmie, wpywa na funkcje mzgu. Jedne dziaaj pobudzajco, inne podobnie do morfiny, albo zwikszaj agresj i autoagresj. Zaburzaj rozwj mzgu i zachowanie. Niektre (DHEAS) dziaaj neuroprotekcyjnie i wspomagaj eliminacj Hg z organizmu. Wzrost ich wydzielania w autyzmie moe by reakcj obronn na stres zatrucia metalami.

Biomarkery zapalenia mzgu w autyzmie


Aktywacja komrek mikrogleju Aktywacja komrek tucznych (mast cells) ukadu odpornociowego Wysoki poziom cytokin prozapalnych (IL-6, TNF (czynnik nekrozy nowotworw) i MCP-1 (biako chemotaktyczne monocytw) w pynie mzgowo-rdzeniowym. Autyzm to chroniczny stan zapalny mzgu.

Szczepienia (Hg, AL, toksyny, wirusy) Geny/czynniki biologiczne podatnoci


aktywacja proliferacja

Kom. tuczna
Mikro -glej

Uszkodzenie neuronw i astrocytw Upoledzenie synaptogenezy i arboryzacji neuronw Upoledzenie mielinizacji Uszkodzenie mitochondriw Uwalnianie toksycznych substancji (glutaminian) Uszkodzenie ukadu pokarmowego i odpornociowego

Cytokiny prozapalne
Il-6, TNF MCP-1

Zapalenie mzgu

Drgawki Zaburzenia snu Upoledzenie umysowe Niedobr koncentracji Zaburzenie rozwoju

AUTYZM

Zaburzenia komunikacji i kontaktw socjalnych Utrata mowy

Stereotypie Upoledzenie sensoryczne Agresja/samookaleczanie

Podsumowanie
Zbyt wczesne, toksyczne, nadmierne szczepienia wydaj si najbardziej prawdopodobn przyczyn autyzmu. Dzieci nieszczepione znacznie rzadziej choruj na autyzm. Wiele skadnikw szczepionek moe wywoywa encefalopati poszczepienn (autyzm). Powikania poszczepienne zale od: skadu szczepionek, zanieczyszcze, zdolnoci organizmu do samooczyszczania, reaktywnoci i dojrzaoci ukadu odpornociowego, wczeniejszych stresw, stanu zdrowia, wraliwoci osobniczej na toksyny, dojrzaoci ukadu nerwowego, innych czynnikw. Hg, Al, inne adjuwanty, bakteryjne i wirusowe toksyny oraz zanieczyszczenia najbardziej grone. Szczepienia zaburzaj te ukad odpornociowy i flor bakteryjn jelit, wywouj ostre i chroniczne stany zapalne ukadu pokarmowego (u ok. 70% dzieci autystycznych).

Najwaniejsze terapie w autyzmie


Detoksyfikacja: leki chelatujce metale, dieta chelatujca (bogata w siark), zioa (mniszek, sylimarol, kolendra, suplementy, kwas liponowy Dieta bezglutenowa i bezkazeinowa (gdy wystpuje wraliwo) Specyficzne dla towarzyszcych patologii (np. antybiotyki) Kuracje przeciwzapalne (witaminy E, C, kwasy tuszczowe omega-3, zioa (rumianek), luteolina Suplementy regenerujce mitochondria: CoQ10, Lkarnityna Terapie behawioralne Wane wczesne rozpoznanie i rozpoczcie terapii Najwaniejsze zapobieganie

Flawonoid Luteolina hamuje procesy zapalne z autyzmie


Luteolina hamuje: stres oksydacyjny stany zapalne degranulacj komrek tucznych i uwalnianie cytokin prozapalnych (PZ) uwalnianie cytokin PZ pobudzane przez tiomersal i AL aktywacj i proliferacj mikrogleju aktywacj procesw autoimmunologicznych chroni mitochondria neuroprotekcyjne wspomaga leczenie autyzmu dzieci Luteolina w pokarmach: seler, zielona papryka, pietruszka, tymianek, oregano, mlecz, rumianek, marchew, oliwa, mita, rozmaryn, pomaracze. Suplementy.

Theoharides et al., Int J Immunopathol Pharmacol. 2012 Apr-Jun;25(2):317-23. A case series of a luteolin formulation (NeuroProtek) in children with autism spectrum disorders.

Dzikuj za uwag