You are on page 1of 225

bmwarez.blog.gogo.

mn 2012

.::v ::.

1. Y
2. Y
3.
4.
5.
6.
7.
8. Y Y
9.
10. Y ( )
11.
12.
13. Y
14. 1957
15. .
16.

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
17.
18.
19. YY ?
20.
21.

22.
23. Y Y
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30. YY
31.
32.
33.
34.
35. Y
36. YY Y
37. .
38.
39.
40. Y
41.
42. Y
43.
44. Y
45.
46. YY
47. YY
48.
49.
50. Y
51.
52. YY
53.
54.
55. YYY Y
56. Y
57. Y
58.
59.
60.
61. YY Y
62. Y
63. YY

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
64.
65.
66.
67.
68.
69. Y
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76. Y
77.
78.
79. Y
80.
81.
82. Y
83. Y
84. YY Y
85. Y
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92. Y Y
93. Y
94. Y Y
95.
96.
97. YY
98.
99. Y YY
100.

101.
Y
102.
Y Y
103.
Y
104.

105.
Y
106.

107.

108.

109.

110.

111.

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
112.

113.
YY
114.
(vv v)
115.
.
116.
.
117.
Y
118.

119.

120.
YY
121.

122.

123.

124.
v
- 1.
- 2.
- 3. !
Y

v
v v
v

v v
v v
v v v

v .
v v
v
v
.


v v v
v .

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
vv

v.
v ,
vv , v
v v
.


v
v .
v

v v
vv
v
v

.
v v .
vv

vv v
vv v.
v v

*
*
v
v .
Y
v v

v v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
vv .


vv
.
v v v
v !vv v vv
vv
.

v v

v v
Y .
v


.
v
v
vvv

v
v
vv
v !

, , , vv

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v v

v vv vv
vv
vv vv
vv .
v


.
vv v


.
Y v
Yv
Y v
Y vv


vv
vv
.
vv v


v .
v
v, v
v v
.
vv

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v
vvv v v ..
,

v

vv
v .

vv v vv
vv
! !

v


v .
v vv
v

v

v

v .

v v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
vv
vv
v vv v

Y
v
v
v
v vv

vv
v v
vv
v
v
v v
v v .
.


v v vv .
v .


.
vv
vv
vv

.


vv
v vv

v .

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012v v
vvv

! vv .


v vvv
.vvvv
.
vv
vv v
v
v

vv
vvvv

vv
Yv


v
.

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012


vv v
v

.
vv
.
v
.
v
v .
vv
v .vv

v

v
vv .
vv
v

.
v vv
v


vv
v

vv
v
v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
vv
vv .
v
.
v
v


v
!
vvv
.
v vvv
.

Y
Y v .

v

vvv .

v

vv .
v
v
vv
vv .

.

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012.
v v
vv .
* *


v
** -vv
v

.
vv
.
v
v


vvv v
v
Y v
Y vv v.
v
v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v
v.
v
vv v
v
!
v
vvv
v
v .vvv .
v v
vv

...

vv
v v
.
Yv
Yv
v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
.
v
!

v


vv


v vv.
!

vv vv
!v .


Y
Y

vv

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v
vv .vv

v
v

! !
v
Yv .
v
v


v
v v.

v

!

vv

vv

vv

vv

..

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012v .
v
vv
vv
.
v
v v
vv v v
Y .
v

v
.

1.
Y v v
Y
vv
.
2.


v v
.

v vv
v
.
3.

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012

.

.
4.
vv

* *


v

v v
vv
v !

5.


v
vv .

v v vv
vv vv
v .
v
v

!
Y
Y .

6.

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v

v
.

vv v

v v .
.
v
v
v

vv !
7.
vv

v
v !
8.
v


vvv

v .

9.

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012v

vv
v
vv.
10.
v

v v

vv
v v
v
v
v
v

v .
!
!

.

v.
vv .
.
v
.

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
.

.

v
.
v
vv
v v

v v
v


v

v

v v
.
vv

vv


vv

.

?
v
.?
Yv
Y !

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012

vv

vv
vv


.


v

v

v
v.

v

!


v
vv.

v

vv.

vv

.

vv

.

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012

v .
vv


.v .

vv
v
vv .
.

.

.
?

vv

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012

v
v

.


v
.

v
vv

Y Y
v
.
v v
v , .
v


v vv
vv vv

vvv v
vvv vv v

vv v v

v v
vv v
vv
v v
v .

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012

! ?
?
v v
()
!
v **-
**- !

v !
!


v vv !
Y vv
Y
Y
Y .
vv
vvv
vv

v
vv

v
v


.v vv
v


!.

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012v v.
v
v

v!


v
vv v!
v

v v
v!

v vv v
v
v vv !

v

v .
v
v v
vvv
vv vv
!
!
vv v
v !
! vv !
! vv !
, !
!

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
vv
v
vv vv .

v
vv
vv.

vv
v
v vv vv !
v
v
v
v !
v
v v

v .
v vv
vv
vv vv
.
v

v .
v .

v


v
! .

Y
( )
( )

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
vv
vv
v
v .
( )
vv
vv
v
vv
v vv
vv vv
vv vv
vv v

v
*!* vv v v
vv v v
*!* v
v
v vv v !
, v
vv
1.


Y vv
Yv v v
v
vv
v v v
v v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
2.
v
vv !
v
* v *
vv

v
v !
3.
vv vv v

v
vv v v ?
v
v


4.
*v !*

*v !*

v5.

v .
v
vv v

v vv
vv v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
?
6.
. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
. . . . . . . . . . . . . . .: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......................................
7.
Y v, vvv v
Y v v
Y v
Y v !

v
-
v
8.
vv
v v v
v v v
v v
v
v v
v v
.
9.

v
, vv
v v, v.
v v
v

v.
10.
v
v
vv .

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
!v v
11.
* v !*
v v
v v
v v
* v !*
v v v
v
v
12.
v v v
v v
vv v
v
- vv
- .

, !

vv
vv
vv
v
v

v
.

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v v


.* v *

v
v
vv

v .
v vv

v .

vv
v
vv
v
v

v v
.

v .

1957


vv
vv vv ?


v
v, v !

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012

v

v v?v !

v


, vv vv
* v *
v
v

vv .


v .
v

v - .
vv
vv
vv
vv?
v
vv
a v
vv?
vv

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
vv
?!


v
v v vv?!
v
v

!vv

.
vv
!
vv v
!
vvv
, vv
vv v
v v !
v

vvv vv
v
vv
v v
v .
v .
v

v * * v
vvv .

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v vv
vv
vv
* * v.


vv
v

v.
- *


vv

vv vv !

?
v
v
v
v v

v
v vv
v !*

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012.
v
v
v !
v v vv
v vv
v

.v
v vv vv
v
Y
Y v
Y
Y
v
vv

v
vv
v vv

v v
v v v v

v

v v
vvv
v
vvv ?

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012


vv vvv
v
v
v

v
?
vvv ( )
v
v .

vvv
v v
vv v .
v
v
vv
v v
v
v
v
v v
vv
v

v v

v
v v
.
vvv v
vv
v
.
v v v v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v
v v
v v v .
vv v
v

v v .
v v
v vv v v
v
v v

v

v


vv
v
vv v
vv

v .
v v
v v
v
vv v .

v v
v
.
v
vv
vv
v v !

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012

YY ?
vv ?


v ?
v v


vv
vv
vvv v

v
vv ?
vv
vv v
v ,

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
.

v
v

Y vv
Y
Yv vv
Y


,


v
, vv
vv

v

vv.

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
Y v
Y v
Y vv v
?
vv
v
vv vvv
v v

vv vv v

?
v

.

vv
vv vv vv vv

v vv
v

v
vv
v v
vv
v

?

vv ?


v
vv v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v
v
.


v

vvvv

vvv
v

v

v v
vv v
v v

vvv
v vv

v v vv


?
Yv v
Y
Y v
Yv
v v

v
!

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012

v
v
vv vv
vvvv
vv vv
vv
vv
v vv
v .
, ,
, ,
,
, v
, ,
, ,
v
v

vvv

vv

v v
v
vv .

Y Y

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v

v


v

v


v !

v v vv


vv


v

vv
v


vv
vv
v
v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v


v


Y
Yv
vv v
v v
v
v

v


v
v


vv
v
vv
v


v v
vv
Y
Yvv v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v
v v

v

!

- v

vv

v

vv vv

! !

v ! ! v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v
v . . . . . .
v
v
vv
.

vv
v
v
v
v

v

v v
vv
vv vvv
vvvv v
v
v vv
v vv

vv
vv

Y
Yv v .

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012

v


* - * -
vv

v
vv
v vv
v

!
v v
v v
vv

v
v

v

v ,
vv v v v
vv vv

v


v
vv

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012

vv

v


vv

v vv
v

vv v v
vv
vv
v
v .

vv
v
v

v
v
vv

vv
v
vv v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
.


vvvv vv
v
vv
v

v
v vv

v
v
v
v

v 365 .
v
vv
v
vv
v
v
vv

vv v

v v
v

v vv v

v
vv

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
vv
v v
vv v
v
vv v

.

YY
vv v
v v
.
v v

vv

v v
vv

vv !
!
!
!

v !

v
v v
!

v
v
v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
Yv
Y
v
!
v

v
v

v
v
v v .
v vv
vv
vvv
v
v vv

vv vv

v vv

v
.
vv

v
vv
v

v

vv

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v vv?
vv

v
v v
!
vvv
!

v


v
v
v
v v
v v
v v !vv

- ?

vv

vv
v vv v
v
vv
v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
vv

v
vvv
v v
v
v


v

vv .
?
!v

v

vv
vv
, .

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
.
v

v vvvv v
?


v


v v
v
v
v


Y
Y

v

v v


v
.vv


v v
v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
vv
v
v
v
v


vv

v.

Y
vv
vv
vv
v v

v
*v vv*


vv


v
.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v v
v


v v
v

v

vv
v
v vv v
v vv

YY Y
Yv
Y
Y
Yv
v v
v v
v

v
vv
v
v


v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v v
vv
vv

v
v

v

vv v v
v


.
vv
Yv
v
Y
v
v
v
v


v
v.

.

v

vv

v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v vvv
v

v v v
v
v
vv
vv
vv v
v vv v
v

v v
vv v

vv
v
, , , ,
!
v
v v
v
v
v .
v


,
v
v
vv v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v v
v
v
v .

vv

v v .

23/6
v
v
v !
vv


v .

vv ?
v
vv ?

v
vv v
?

vv v
v
v .

vv
v v
.
v v
!
v
v
v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v v
vv
vv
vv v v

v
v
v.
v v
!v v v
v

vv
vvv
* *- v
vvv

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
, , ,

,
v.
vv


v


v
v


v
.

v
v ,
v ,
.
v
v
v
vv v
v
vv v

v v

v vv v
v v .
v
v v vv .
v

v vv

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v.

vv
, vvv vv v vv
v v
.
vvv
v
, vv vvv
vv v .
.
* *
v .
vvvv .
vv

v.
v , v
v v v
, v
v
v

v
v
.
, v v .

, vv vv
.

Yv !
v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v

v .

v

v

v

v.

Y v v

Y v v

v

v

v

v v

v v
v
v.


v
vv
vv
.

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012


vv vv
v

v vv

.
v v
v
vvv
.
v v
v
vv
vv .

v v
v v
v
v
vv
vv
v

vv .
v v
v .
vv
vv

v vv

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012

vv

vv

.
v
v v
vv v
v .


vv


.
vv
.
vv
vv

v .

Y
v
v, v
v
, v
v
vv .
v

v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v .
v

v
v,


vv


v vv v
v .
vv
vv v.
v
v

v vv.
vv
v vv
v
vv vv.

.
vv
v vv .

vv vv v .

vv vv v .
vv v v v
vv .
v
v v .

.
v
, v .

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012


v v
v
v
v ..
v v
v

v .

Y
v
v v v
v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
.

.
vv
v v.
v


.
vv v .
v .

.

v v
v v
.

v .
v
v .

.
vv v
v v v .
v ?
v v ?
vv !
, , , v.
v v v
v.

v !

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012

v
.

v
v


.vv vv .
v
v

.
v vv
v .
v
vv ** .
v vv
!

vv !
v vvv
v .
v vv
v .
v
v .

vv vv vv vvv !

YY ( )

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v
vvvv

v, vv, vv, v
vv
v- ! !
v
v
v
vv .
v
v
, ,
vv .

v
Y v
Y v
vv
, ,
v
v v


v


vv

v .

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v
v .
v v
v v .
Y vv
Yvv

v !

v
v v v
v .
vv
v !
v
v !


v
vvvv .

YY ( )
vv
vv.
vvv vv vv.
vv.
v vv.
v v vv.
v v
.
vv.
v v vv.
vv vv vv.

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
vv.
vv.
vv.
vv
v .
vv.
vv.
v vv.
v vv.
v vvv v vv.
vv vvv *Y*
vv.
v v
v v .
vv
vvv

vv.

( )
vv


v.
vv
v
v
v .

v

vv .
v
vv

,
v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012


vv .
v
v

.

vvv

v
Yvv
Y
Y v
Y vv v !

( )
v ?

v
v .
Y v
Y
Y v v vv
Yv v vv vv :


vv
.v.
vv v v
, .

, .

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v
v
v v vvv.
v .
Y v
Y v
Y v
Y vvv .
?
v ?

?

v .

v v .
vv v


v , .

v vvvv
v
vvv .
-
v v vv
v v
.

v vv.
vv
vv.
v
v .

.

v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
.
v vv
.
v v
v vv .

Y ( )
v vv
v
v vv vv
v v
vv
v vv

v v !
Yv
Y v
Y v
Yv .
v v

v
v v.
v
v
v
v .
v v

v , ,
v v .

v v
Y vv v
Yv .

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v vv
v
v vv vv
vv v .
v
v
v v
v vv v .
v


vv v .
v v
v v
v v v
.


v
v

vv .
v
vv v
v
vv v v .
v

v
v .


v
.
v
v
v v
v v.

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v
vv v
v
v..
v


v .
v vv
vv

.
v
?

?
vv v


v .


v vv
.
v
v

.
Y
Y
Y
Y .
Yvv
Y

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
Y v
Y vv .
vv
v

v .

v
v .
v.

YY ( )


v v
vv .
vv
vv


vv


.
vv
v
v v
v .
vv
v v

vv v v.
v vv
vv v v .
v v vv
v v vv.

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012

( )vv
vv


vv


v
.
v vv
v v
v
.

vv

.

( )
v
v v v .
v v vv
v .

v .

v .
v
v .
v v

v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v .
v v
vv v


vv v

v
v v v
v,
vv


Y v vv vv
Yv vv

YYY Y ( )
v
, , ,
vv, vv v
, , vv
, , vv
, vv
v, vv
v vv vv
vv vv vv

v vvv

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v
v
vv v v
v
v
vv v
v

v
,
vv v

Y ( )
vv v
v

v

v


v v
v

v
v
vvv
v
v v
vv v
v
v v
v v
v v
,

v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012


vv vv
v v

v
,
v v vv
v v
v
vv
v vv
,

v,


vvvv

vv
v
vv
vvvv

, v v
vv v
vv v
.
, v v

v vv
, v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
Y ( )
v
v

vv
Y, vv v,
Y
v

v
v , v
v v

vv,
vv

,

,
v,

, vv
,
vv
,

vv
v
,
vv
v
,, v v

41 ,

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v,
,
, v
vv
,
v vv
, , , v
v v
v
41 v
vv

Yv,
Y
vv

( )
v
v
v
v
v vv v v
v
v
, v v
v vv v
v
v
vv v
v v
v
v
v v

v


v v
v v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v
v

v
v v
vv

v vvv vv vvv
v


vv

v
v
v v
v
v .
v v
v
vv vv v
vv v v.
v
vv

vv .v v vv !

( )
Y vv
Y
Yv
Y vvv .

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
-
vv
v
.


Yv v
Yv .
v
v


vv
* *


.

v
v
.
* v
.
. *
.

v

v.


v
.

vv
v v
v .
v v
v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012

.

.
* v *
.

.

.
v
, .

vv .
v
.
v
..
v
v v

v.

( )


v
v .
v
vv

.

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012


v
.


v
vv
v


vvv.
v

v
.


v
.
v v
v v v
Y vv
Y .
v

v
v v.
v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
.

v
vv
v v.

YY Y ( )
Yv v
Y ?
Y v
?
vv v
vv v
v vv
vvv v .
v vv
vv

.
v
vv
v v
vv vv .


vv
.

.

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v
v.

.

v .
v
v

.
vv !
!
v
!

Y ( )
v
v


v
.

.
v
.
vv
.
vv
vv

.
vv
.

.

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012


..
v


v .
vvv
v

v .


v v
v .
v
v


vvvv


.
v
.
v
?


!

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v
!
vv

.
v .
vv
vv .

v .


v vv
v .

.

v.
v v

v .
v .
v .
v vv .
.
vvv .
.
.
v
.


v v.

YY
vv
v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v
Y
Y v vv .

( )
v
.

.

v
v v
.

.

.
vv v
vv v
v
v .
v v v
v v v
v v
v v.
vv


vv v vv .


v vv vv
v

( )

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
vv v v v
v v .
, v
v , .
v
v .
v v
v .

.
Yv v
Yv v
v
v vv
v v
v v vv.

v
v v
v vv.
v
v.

v.
v
.
v v
v v .

( )

v

v

.

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
.vv.v !

v
vv vv
v.

( )
v
vv vv v.
v v
v .
-
v v
v
.
v
.
Y v v
Y v .
v v
.
v
.
vv v
v .

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v
.
Y v
Y v .
Yvv
Y .
v
vv vv v.
v vv
v .
v .
vv vv vv.
v .
vv vv vv
v .

vv vv vv
vv v vvv .

vvv v
v v v v
v


vv v
v ?
v v
.
v
.

v
vv
v vvvv v.

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012

( )

v v v
v v
v .
Y
Yv v v
v
v .


v v v v

v v
v !

Y ( )

v

vv.

( )
v

v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v

,
, v

, vv

,
v
, v v

, v
vv,
v v v,
v ,
,
.
,
.
vv
.

.
v
vv .

,
,


.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v,
,

vv
v
, v

v
v
vv

vv

vv
,

vv
v
, v
, vv
v, v v
v, v vv
v
,

vv, v


v, vv
v v
v ,
vv

( )


,
,

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v
v v
vv , vv ,

vv

, ,

v
v
, v
,
vv ,
vv vv

vv
vvv
.

( )
,
, v


vv
, vv
vv,
,

vv,
,

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
vv vv, vv
v v .

( )
,
,

v
Y , vv v
Yvv v,
, v vv
v

, v
v,
vv ,

,
, .

( )
,
v
,
v

v vv


Y

Y vv
Y

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012

,


vv
vv
, , ,
v .

( )
,

v

vv


v,

vv
v v

vv

Y ( )

v
v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v
.
v
v

vv vv
v:

( )

.

v .

v
v
vv v.

( )
vv
v .
vv
.
v v
v vv
v
v
v

, vv
.

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
Y vv
Y vv
vv
.
v
vv
vv
.
v
vv vv

v .
v
v v
v
v v v v v .

v vvv
vvv , v
v vv vv
v
vv
v

vv
v
vv
vv vv
, v
vv
v
v
v
v
v v
v v
v
vv
vv v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
, v
, v v
, v vv
v
, .

Y ( )
,
, v
,
v v v
,
v
v
, v
,
, v
vv
,
v , v,
v, v
, vv
,
, vv,
vv

, v
v v, v
, v v
, v
v, ,
, v, .
v
(
)
, v
( vv,
, )

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v v,
vv v
v vv v:
-v
v, ,

v

v, vv
vv
, , v
vvv
vv, ,
vv, v
, v vv

( )

v, v v .

v .
v
v.

!

v
vv v
v v .
v
vv .
v
v .
vv
.

v .

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v ,
v !
v v,
v !
v ,
v ,
v v
.
v
vv .
v v
v .
- v


.
- .


.
.
.
, v , .
v v .

Y Y ( )
v
.
v
.
v
v .
v
v .
v vv
vv
v
.

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v
vv .
vv
.
vv v
vv vv v vv v vv
.

v v .
v
.
v
v
v
v .
v
v
v
v .
v
v .
v
.
v v
.
v

v
.

( )

v

v.

vv

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012

v v..
Y
Yv

.

.

.
vv
v v


vv
vv
Yv
Y vv.


v
vv .

v
v
v .

vv

v .

v v .
v
.

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v
v .
v
v v.

v

v v .


v v
v .

vv

v .
v
v v .

.

v v ,

, v .

v
v vvv
v v .

v .

v .

Y
Yv , v vv
Y
Y v v v
Y v .

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v


v .
.

v vv .
v .
v
.
v
.
v vv
vv
vvvv v
v
vvv

v
.
Y v
Y ,
vvv v
v .
v


v v v .
vv v.
v vv .
v v
..

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012

.
v
vv v .

v v v.

.

v

v v .

Y ( )
v v
.
v
v v.
Y v
Yvv .
, , .
.vv , .
v
v
v v
v vv .

v vv.
vv v v
v v .

v
v v
vv .

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v
v

.

.
v
v .

.

.
v
v.

YY Y ( )
,
v .

.


,
.
v


v .
!
v
v
vv
vv ..
Y
Y v
Y v
Yv .

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012


vv ,
v.
.
.
vv, v
.
vv

v .
v .v.


Yv v
Y ,
.
v

v ,
.

v v vv .

v .
v
v v

.
v
.

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v
.

Y ( )
v


v !
vv
v
v
vv !

v

v !
vv
v

!
vv

v v
.

v
v
v.
v v
v

.
vvv v
v v.
Y v
Y v.
vv

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v
Yv v
Y v !
v
v , v
v v
.
Y v vv
Y v
Y v ,
Y .
, v
v v
v
vv v.
v v
, , v
, v.
, , v.
, v v
v v !v

!
vv .

!v v v .
v v
.

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012

( ).

v v
vvv
.
.
vv v.

v v.


vv
.
Yv
Y .


vv

( )

vv
vv

vv
vv, vv
vv v

v
.

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v v
v.
v
v.

vv !

( )

vv, vv ?

vv, vv ?
v v

vv .
v v
,


v v

v vv
v .
vv
v

v

Y

Y

vv

.
v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012

.


v
v

v


v

v
v
vv


.
vvv
v .
vvv
.


, ,
v v.


v
.


v
v ?
vv

v v
v v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012

( )

.
v
vv .
v v

v
.


v
.


v v
vv .
v
vv

.

!

( )
v
v
v
v .


vv
.
vv

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
vv
.
vv, vv,
vv, vv vv
vv, vv
.
Yv v
Y
Y
Y .
v


.

v
vv
.
v
vvv ,
v , vv
v
?

v v .
v v .
v v.
vv
.
vv
.
vv
.

v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
.
.

vv vv
v
.


.

.
.

( )

.

!
Y
Y
v
.!
v
v v
vv
vv .!
v
v v
v v vv
v !

v vv
v
v.
v , v
v v
.!

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v
.
Yv v
- Y !

!
v
v !.
v
!
Y
v
Y
?
Y
v
Y
v
Y
v
Y
v !

Y Y ( )
vv
v v
v

Y v
Y
Y v
v .

v
vv
v
vv vv

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
vv
v
v.
vv v
vv

v
vv
v
v, vvv
.
, v


..

.

.
Y vv v
Y v
Yv v
Y .


v
.

v vvv .
vv
..

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v
vv
v
.

v
v v
v .vv .
Y,
Y v
Yv
Yv ..

v
Yv vv v
Yv vv .

.
v
v .

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012

vv
..

v

v .
vvv
v vvv v
vvvv v
vvvv v
v
v


vv v

v v
v v
v v v
,
v vvv v

vv


.
v v
v v.

.
v v
v v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v .
v

vv
.
vvv ?

v
Yv
Y ?v?!

Y ( )
Y v v
Yv
Y
Y .
v
v

v

vv
v( v)
v


,

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v
vv v

vv
v vv v
v
v vvv

-

Y Y ( )

.

?
v

vv


vv v
v
.

.
vv v
v.
v


v .

v
v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v v
v v


v.

v vv
.
.
vv
v

.v vv..

v .

v.

v

vv .


v
vv
v

vv
v.

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
?
v
v
v v
vvv v.
vv
.

v vv

v vvvv.
v
v v .

v v
vv
v
v


v
v
v .

vv vY

Y v .

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v


v.

vv
v

( )
vv v
,
v v

v

v


vv

v

( ).

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012

.

v
vv
.

vv
v vv v
v .
Y
Y

.

v vv

vv

YY ( )
vv .
.
Y vv v vv
Y v .

vv .

v vv .

vv
.
v v
vv vv v

( )

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012

v
v
vv .

vv
v
vv .

vv
v


, v

vv.
v
v

vv .
v
v
v
v
vv
vv

vv .

Y

Y ,
v vvv
v
v
vv.
v
vv
v vv

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
vv.


vv
.

Y YY ( )
v v
v vv
vv v v .
v
vv v
vv .
v
v
vv .
Y vv
Y
Y .
v vv

vv
?


vv ?
v
v v

v ?
v v
v

vv ?

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v v
, !
v
v
v v
.

!

( )


vv v

vv


.
vv

vv
v v .

Y ( )
v
v
v
v .
vv
v
v
v v.
vv


.

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
vv

v
v ..

v
vv vv
.
v v
v

.

v v v .
v
.

.
v
v .

.

.
vv


vvv .
vv vv
v .
v
v .
vv

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
, v v.
Yv v
Y v !
v
v

!
v
v.
v v
v .
vvv v v
vv vv.
v , vv v
vv.
.
vvv v .
.
v v v

v v .

v v
vv
.

vv
,
vv .


v
v .

v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012

Y Y ( )
v
.
v, v
v ,
- v
v vv.

vv .

v
vv
vv -
v

v, v
v

v v

vv .
v
,
vv
.

vv
v
.
,


v .
Y v
Yvv
Y

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
Y .

vv
v
v v.
v v
v
v v
v vv vv .

.
v

, ,
,
, v

v v

v
v
v,

, v
, vv

v
v, vvv v
v v

Y ( )


v
vv v v
v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v
-vv
vv,
vv
,
,
, vv


vv
vv, vv

v
v

vv
v
vv vvv
v
vv


v
v
v v
,

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
,
v
vv

vvv

v
v
v
v
vv


v
v


vvv

vv


v
v
, .

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012

v

vv
v
v .

( )


v , .
vv .

v , .

, .

.
vv

vvv
v.

.


, , v
,
.v.
v
vv vv vv

vv vv
.

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012

.

.
v
v .

v .

v
v
.


vvv
...
v
v


v .

,

.

Y ( )
v

v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
vv v .
Y
Y


vv
vv .
Y vv
Y v.v.


v
.

vvvv
v v

( ).
vv


v vv .

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012

vv
.
v

v

vv
vv v

v
vv


v
.

v
!
( )

vv
.
v
v .

v
vv


v
v v
, vv .
v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
vvv .

v v .vv .

v v.

v vv v !

( )
vv

v
.

.

.
v vv
v .
vv
vv .


vv
v.


vv
.
v
v

.

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
vv
v v

v v.v.
Yv
Y
Y
Y v

( )
vv
.

.
Y vv
Y .
Yv
Y v .

.
v
v v.
vv .
.

v .
v
.

v .

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v
v v

v
v
.

.
vv v
v .
v
.
v
.
v
v v.
v
v v vv
, , ,
.

v
v v
v v.
v

vv
v .

vvv v v
v .
vvvv
v .
v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v
v ?

( )

v .
v
vv .v .

.
v
.

.
vv
.
v
vv .
.
v

v

v.

vv vv .
vv vv v
v
v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012


?
vv
v
v
v

( )

.
vv
v .

v

.. !

v

v.

,
, v,
, ,.


v
.
vv


.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012


vv,
.

( )
vvvv
v vv
v vv
.

vv

.

v vv v

.
v vv
v

v .

YY
( v) ( )
vv
vv vv

v.
v
.

v.

v.

v.

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012


v
,

v v
v v
v .
v

v
.
v v
v

.
v
v

.

v
Yv .
Yv v.

v
v
v


vv
..

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012

v
.vv

.
Y v
Y .
v

vv
v .
v
v

vvvv v.

v vv
.
.


v
!

.

vv !

(vv v) ( )

vv

.

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012.


vv
vv ?
vv v

v v
.
v
v
v
.
v

vv v vv

v
vv v
.
v .


v v
.

v .

v .
v v
v v
v v
.
vv
? ?

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
vv ? ?
v v .
vv

v v .
vv v .

, .

v .


v v
.

.

.


vv v .
v
v
v .
v
.

. ( )v vv .
v
v


v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
vv

.
v v
vvv .

.

v
vv vvv
.v v v.


v
.

v
v
v .

. ( )
v
v
, v vv
..

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012

vvv
v
v vv v.
vv

v v v
v v v v v v.

v
v
.
vv v
v vvv
Y v
Y
!
vv
.

, v .
vvv
vv .
vv
.
Y vvv
Y v
v vvv
v.
vv vv v
v v .

Y ( )

- v ! .
v vv
- v .

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012

v .


v


vv


v
.
v
.-

vv


vv


v .
v v vv .
v v
v !

( )

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012


v

v

v
v

.
,
,
.
:
v
vv vv.
vv v vv
vv.
vv
.
vv
v !
, , ,

v v
v .

v

v .
:

v

!
, ,

vv
.
v

v
.

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
,

vvv vv
.

vv
vv
v

vv
vvvv

,


v

v v v
v

v
v
vv .

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012

v
, ,
vv.

,
v
vv v
vv .

vv - v v
v v
vv
v !v
.

v
v
v
v .


, vv
vv
v !
v v
v v

.

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v
vv v
Y
vv


v
.


vv vv .
v v .
vv ,

v v
vv v .
,
vv
,
,


v
v
, v

v
vv , .
Y
Y
v
, .vv.
Y vv
Y vv vv .

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
Y v vv
Y v .
v
v

vv v v .
,
,
, ,
, ,
,
,
, vv,
, ,
, , vv
, ,
- , ,
, ,
,
,
, v,
, v ,
v , v
v v , v
v ,
vv , v
v v vv
vv

v .
v
v

v v
vv
v vv

.

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v
v
vv
vv
vv v vvv
v
v
v .
v
v
, , ,
.

vv
v vv

vv v
v v
v v
v v .
vv


!
,
vv v
v
.

,
v vv
vv v v.


vv

v v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012

v
v .

v
vv
.
v
v !
v
vv .
v

v !
v !
v


v v v


v
v .
v
v
Yv vv
Yv v .

vv vv
vv vvv
vv .
v v
vv

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v
v
v
v
v v
.
v v

A v

vv
v
v
vv .
vv v vv
vvvv
vv
- v v.
v
v
v
.
vv
v v v .
v
v v v v .
v v
v vv
v vvv
v v .


v v
.


vv
v .

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012

vv

.


v vv v
v .
vv
v v

v .
vv
v

vv v .


v vv
av ..

v
v v vv vv v
v


vv
.
v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012

v .
v v
v
v vv
.
vv


v .
, ,
v
vv
.
v
v
v , v
vv .
,
v
,
vv , vv

vv,
vvv
vv .v .
v v
v vv
v vvv
v v ..::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012


v v

vv .

v
v
v v
v v


,

vv


v


, v
Y vv
Y

v
v v v
v v v

-

v
v
v v .
v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v v .
vv
vv

v

vv v
v
v
Yv vv
Y v
Y v
Y v

v
vv
v vv
v

v
v v
v
v
v
vv v !
vv v
v v v
,
v vv.
v v
v v v
v v
vvvv

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v
v


v v

vv .
v vvv
v


v
v

v
v, v,
, vv,
v v
v .
, vv
vvvv
v
v .

vv

v v .
v
vv v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
vv v .
v
vv v
, ,
.

.

v v .

v
v
v vv .

v v-vv

v
v v
vv
v v v
vv .
v v v
v v v
v v
v .

v .
v
vv .
v v v
v
v v
.

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
.!
vv


.
!

vvvv


!v !
.!
.!!
!
v
v v
v
v .!


!


!
vv ?

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012

v

v

v
v
v
vvv ?
v, ,
, v !
v

v v
vv!
vv
vv
v vv
vv vv !
v

v vv


, v,
v v v
v !
vv v
v vv

- vv !
Y


!

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v
v v
v v
v
v v
v v
, ,
v vv !
vv
v !
vv
v vvv .
v vv

vvv v
v .
v
vv v v vv

vv v !

( )


v v
.
v
v vv
v
.

vv

.

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012

.


v

vv vvv

vv

, v , v
v
! .
vv

v


v
v
.

vv
vvv vv
v v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v


vv .
v
v
vv
.
v
.

.vv

vv vv


v v vv
.
,
v ,
v vv
vv
v vv
vv .
v


v .
vv
vvv
vv

v
v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
vv

vv

.
vv
?
v
?
v

vv
vv !


vv
v
v , v ,
v
Y
Y vv
vv

vv v
vv .
v
.
v
vvvv .

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
vv
vv

vv .vv .
v
v

v v .
vv
.

v v .
vv

v v
.
vv
v vv .v

.

v

vv .

vv

vv

v
, ,

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
vv

vv
vv, vv
.


vv
vv .
, , ,
vv

vv.
v vvv
vv vv
v vvv
vvv
vv
vv

v vv .
vv vv

, ,
.
v vv
.

v .
v v
v v

.

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012v

v

vv v v

vv v .
vv
v
v

v

v
v .

vv
,
.


v
.v.
vv

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
.
vvv
v .

.

v.

v


vv vv
vv v

v :
vvv

vv
vv .
vv
vv
vv
v vv
v
.

.
,
v v .
Y

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
Yv
Y
v
vv v
.
,
.
vvvv

Yv
Y


vvvv
?

v
v

,
,
vv
?


vv vv
.
,
vv

vv vv .
v
,
,
,
,
,

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
vv vv
vv
vv vv

vv v.

v

v

vv

..
,
v .
v v
.
v
,
v vv
,.

.

v vv

vv v.
vv

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012

.
v
, v

vv
, ,

, ,

vv ,
,
,
v .
, v
, v
v
v


vv vv

v
v .

v .

v .
vv
vv .

v
,

.
vv .

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
YY ( )
v v vv
v


v
.
vv
v
v
.

.

.
v
vv
v
.
v
vv
v
vv
vv
v
vv
v vv

v


vv
vv

.
v
vv v v
v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012

.
a
.

v

v
v
.

.

v
v
.

v

v .
v
v
vv
vv .

v
,
v

v

vv .
v


vv
vv
v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v
.
vv
v .
vv
v v .
v
v

vv

v


v
v
vv vv


.

v v .

v
v
v v .


vv

v v
v
vv
v .
vv

v
v v .

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012

v .

v

vv.

vv v
vv
vv

vvv
v v
v v vv

v

vv
v
v

v
vv
.

v .


v
.

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012


v vv
.
v v
v

v .

vv, v vv
,
.

, , v

.

vv
v .
v
v
v
v
v
v
v
v
v

.

v .
v vv
v
v
v vv vv
vv

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v

vv .

.vv
vv
v
v
.

vv

vv
vv
v v .

.

v
v

vv

Y
Yvv v .

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012v
v vv
v ?


vvvv
vv .

v
vv
v .


v vv
v.
v

vv
v.

vv

v .

vvvv

vv
v
v
v
v.

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012

v

!
vv,

vv
v .v
v
vv !
( )

v
?
!
v
v

v!
v

,
, ,
v
v .
.
.
v,
v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v
v .
v
.
vv v
v v .

, v
v v
.
v

.
v .
v
v, v !
?
.
v
v v, vv
v .
.
v vv
,
v
v

vv, ,
,
,

vv v
v
?

v v

v vv.

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012

. Yv

.
v
vv
vvv , v
v v .
v
v

. .


.
v .


v vv ,
v .
v


vv.

vv vv
vv
v .
v

vv
v .


v
v .
v
vv

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
vv
vv
v

v
v .

vv .
,
v .


v
v .
v v
v
vv v
v v .
v
, .
.
.
v


v .
v .
v
.
v .

v
v v
v.
vv
v
v
v.

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v
v v
,
.

v .

.

v v .
vv
v v
v
v, v v.
v vv
.
v

v
v v . ?
Yv vv
Y ,
Y v .
Y .


,
vv .
v
v v
v
v.

v
v
vv v.
v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
.

vv.
v v
v
v v
v v v v v .

v

v !

v .

v .
,
,

vv !


vvv
v !


vv

v .
v .
vv v.
v !

( )
v
v v

.

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v
v

,


v
v .
v
vv
v

v vv v
vv

.

.

.

?
v
v

vv v !
v
v

v v vv..

.

?

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012

v

vv
v
v,
v
.
vv
v ,
vv
v , .
v vv
.

.
Yv
Y v .

, .

v .

v .
v v
v v v v .
v v
..

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012

vvv .
.


!


v
.

v

vv v.
v
v
vv
vv .
v vv
v

.
,
v .

.
, v

v
..


v
.

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012

,
vv
! ( vv vv )
vv vv
vv vv
v v v
v v
v
v

!
v ?
vv
?...
!
Y vvv vv
Y
Y vvvv v vv
Y .
vv
v
v
v .v .

vvv
v
vv .

vv

.
v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012


.

vv .
vv
v v .

v

v v.
v
vv .

.v .
vv
v
v
vv !

, v

.
v v
v vv

v . -

.

.

v
v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v .


,

v v .

vvv
.

v
v
vv .( )

- v .
.
v


v .
Y v
Yv vv
Yv v
Y
vv
vv
v
v v v
v v

vv v
v .
vv vv
v vv

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
,
.


v
.
v
v .

vv .v v
v
v vv
vvv
.


Y
Y v .
v v
.
vvv
v.


v
!
v vv vv
vvv
vv
.

v
vv v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
.
vv
v
v v
v !
, ,

v v
v !


vv
.

v
v
v .
? .


v ..

v
- !
.


,
.
v
vv v .

.
v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
vv .
v
v .
!
!

v v.
v
v
v v
vv .
v

v
.


v
v v v.
v
v .
v
v .
v
v .
vv
vv v .
vv

v
.
v
vv.
vv
v v.
v v
v
v vv

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v .
Y v v
Y v v
Y .

?
, ,
vv ! !vv !
.
v vv !

vv.
v
.
,
v !

v

v v.

v

v.
v v
v v
v
v.
vv

,
v vv vv !
- ? v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
?
-
! vv.
- Yv ! vv.
Y v
Yv
Y v v.
vv
v
.
v .
vv
vv

.
vvvv
v vv.
v vv
v .

vvv

vvv.
v
vv vv.
v
v vv vv
Yv ! .
Y vv vv v
Y vv
v v vv.

.
.
!
v
v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
vv
v .
v vv
.

.
Yv
Y v .

, .
! !
v v vvvv !

v !


( )

.

.
v vv ,
v

.
vv, v

vv
, vv .
,
,
,
v, vv .
.


.

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012


vv
.
v vv
v .

vv vv .
v, v
v vv
vv vv
.
v
v vv
v v
.
Yv v
Yv vv v .
Y v vv
Y .
( )


vv
, , !

v

v v .

vv vv .
v
v v vv !
vv v

v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012

,
vv
.v v .
vvv v

v
v v
v v
v
v
v v .
v
v v

.
Y v
Y vv v
Y v
Yv . v !
v vv
vv vv
v v
.
v v v
.
vv
.
, vv !
vv
v
.
Y v
Y vv !

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
Yv vv v, v
Yv v !

vv
v
!
( )
vv
vv
v
!
v

v
.

v

v .
vvv


v !

vv
.
v .
vv
vv v
v, ?
v v, !

.
vv
, .
v .
.
.

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v .
vv


v vv .


vv
v v ! .
vv
v vv
vv
!
v
v

vv v !
Y v
Y vv
Y
Y vv.


vv vv
.
v
.
vv v
!
v
v
v .
v .
( )

vv .
vv vv
v v v.

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v
!
v v
v vv !
v
v v
v
.
v v
vv v
v
v.

v
v
v.
v
v
v
vv v
vv
vv

v.
v
v
vv v
v vv .
v


v .
.
.
vvv
vvv .
v
.

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
vv
!
( )
v, v
v , vv
vv
.
vv
v
v
v
v
v v
v
?
v , v,
v
v vv
vv ?
vv


?


v
v ?

v v
vv vv vv
vv v.

v
! .
v.


v
!

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012

v .
v v
v .
.
v
vv
vvv .

v v
v
.
v
v v
v
. .
vv .
.
v, ,
v.
, , , vv.
vv vv
vv!
v vv !
Yv vv
Y
Y
Yv v.
v,
, v
vv
vv v vv !

v .
v !
!

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012

(v ) ( )
,
.
, , v
vvv !

v

, , .
v
v.
v
v , v v.

, , !
,
v
v
v !
v
,

!

!
1. ( )
,
, .
v v
v .
vvv vv ,
.
vv

v
vv .

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012

v

vvvv vv .

,

.
vv v
.
v
.

.
v .
, ,
vv

v .

2. ( )
v
v
v
!
v

v v v
.

( v
v )
vv v
v.


v vv

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
.
,


!

vv
v
v .
v
v
v
v.

.
v v, v
vv v .
v
.
v v
.
v v
v
v
v

vv
vv
.
v v
v
v .

1943
v
vv

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v
.
!
v
.
.
vv v
v
v .

v

v
vv !
.
v

.
v
vv
.


vv v
v


v

v !
.

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
vv

vv .
v
.
v
vv

.

,


,
Y
Yv v
v

vv v
v v
v, v

.
Yv !
Y v
Yv , vv v.
Y !
v v
v !
(
v )
v

v
v .
( v v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
vv ! )
v
v

v .

v v
v v .
v v
v v
, , , v
vv
v, ,
v
v vv v !

3. ! ( )

, ,
vv
v vv
vv
, vv
, , v
v v v
.

, v .
,
,
v
v .
:
,

v

.::v ::.

bmwarez.blog.gogo.mn 2012
v
, v
v

v

.::v ::.