Leopold III een natuurliefhebber?

De mythe doorgeprikt

Thierry Debels @thierryd 2/11/13 Leopold III had volgens sommigen een ongeremde belangstelling voor de natuur. ‘Vooral de auna en lora van tropis!he oer"ouden as!ineerden de man. Leopold
1

III hield van de ongerepte natuur. #i$ hield oo% van de vol%eren die er middenin leven.& 'aar "as Leopold III "el een e!hte natuurlie hebber( In april 1)*+ is ,lbert op va%antie. #i$ verge-elt Leopold III en Lilian .aels op de /areleilanden. Leopold houdt een dagboe% bi$. 0e %unnen dus le-en "at de va%antiegangers doen. 1p -ondag 12 april3 /asen3 "ordt er ge$aagd op manta&s. ‘I% harpoeneer de eerste&3 s!hri$ t Leopold. ‘4alvador 5een plaatseli$%e be"oner6 harpoeneert een t"eede manta en Lil 5Lilian6 een derde die -i!h "el hevig ver-et.& 7ynis!h genoeg ilmt Leopold oo% de vissen. De volgende dag is het beurt aan ,lbert. #i$ harpoeneert ‘een mooie& 5manta6 die later a gemaa%t -al "orden door Lilian en 4alvador. ‘De manta meet 18 voet&3 noteert Leopold. 9ven later harpoeneert Lilian nog een manta die vervolgens a gemaa%t "ordt met ‘s!hoten van de mitraillette.& #et beeld van Leopold als natuurbes!hermer dient ons in-iens dringend bi$gesteld te "orden. To!h is de-e a!tiviteit geen uit-ondering bi$ de 7oburgers. In on-e biogra ie over .oude"i$n s!hreven "e al dat de vorst oo% van -eevissen houdt. In de -omerva%antie van 1):3 $oeg .oude"i$n -el s op -ee. #i$ verblee dan in ;arau-3 4pan$e. Volgens Der 4piegel slaagde hi$ er medio augustus in om vanop de boot 'er!he een %leine potvis van 8<< %ilogram en een dol i$n van 1*< %ilogram te harpoeneren .
2

1p land gaat -i$n voor%eur uit naar groot "ild= "ilde -"i$nen en herten. Ti$dens -i$n hu"eli$%sva%antie in 4pan$e %on de vorst -i!h al eens uitleven. #et ster%ste verhaal dateert van maart 1)*8 in 7ongo. Leopold gaat een %i$%$e nemen a!hter de s!hermen van de opnamen van Les seigneurs de la or>t 5De vri$heren van het "oud63 een ilm over gorilla&s die onder -i$n bes!herming in 1)*2 -al uit%omen en "aarvoor hi$ internationale "aardering -al %ri$gen. De "er%eli$%heid is nau"eli$%s in "oorden te bes!hri$ven. De e?peditieleider is 7harles 7ordier. #ein4ielmann ilmt de dieren. In de biogra ie die Lars Lepperho over 7ordier s!hree 3 vertelt de-e laatste "at er toen "er%eli$% in 7ongo is gebeurd= ‘1m de gorilla&s te %unnen ilmen3 hadden -e en%ele netten gespannen. Daarin bevond -i!h uiteindeli$% een -ilverrugmannet$e3 en%ele "i$ $es en de $ongen. Leopold "ilde een oto van di!htbi$ ma%en en %roop onder het net. De -ilverrug %eerde -i!h onmiddelli$% tegen Leopold. 4ielmann -ag geen andere mogeli$%heid dan het mannet$e neer te s!hieten.& 7ordier vertelt dat er onmiddelli$% panie% uitbra% onder de "i$ $es en $ongen. ‘#et ge%ri$s "as vers!hri%%eli$%. In de grote ver"arring slaagden de dieren erin te ontsnappen door in de bomen te %ruipen.& Volgens 7ordier "erd aan de inboorlingen de opdra!ht gegeven om de bomen met de dieren om te -agen. ;e "ilden absoluut en%ele gorilla&s te pa%%en %ri$gen om -e nadien te %unnen ilmen. ‘De bomen %nalden met de vrou"t$es en hun $ongen op de grond. 4ommige dieren "aren
3

onmiddelli$% dood. ,ndere "erden -"aar ge"ond&3 vertelt 7ordier aan -i$n biograa . 9n%ele dieren overlee den de sla!hting en "erden naar een omheind domein overgebra!ht. Daar %regen de getraumatiseerde dieren3 nog steeds volgens 7ordier3 een bierglas o bier@ les$e in de hand gedru%t om -o ge ilmd te "orden. 9?peditieleider 7ordier vertelt dat hi$ dit drama nooit is vergeten. #i$ s!haamt -i!h diep voor "at daar gebeurd is en -egt dat dit de gru"eli$%ste en sle!htste e?peditie uit -i$n leven "as. In 7arnets de voyage ver"i$st Leopold naar de opnamen van de ilm. 1ver de sla!hting vertelt hi$ niets. In -i$n dagboe% op datum van 1+ maart 1)*8 vinden "e volgende ver"i$-ing= ‘/oging om een gorilla te vangen. 5...6 9en oud mannet$e is gevangen. /lots %omt hi$ bi$ mi$. 9en inboorling spuit traangas 5A6 in de ri!hting van het dier. #i$ tre%t -i!h terug.&

+