Decizia Nr.

33/15 noiembrie 2011

având în vedere Referatul nr. 71/2011 din data de 8 noiembrie 2011 în scopul asi ur!rii func"ion!rii ec#ipamentului de protec"ie $% 12 instalat la beneficiarul &.'. 'onstruct &.(.) în temeiul dispo*i"iilor art. +0 alin. ,1- lit. a- . c- din 'odul muncii) dl 'ornel &tancu/ 0irector al &.'. &istem. &.R.%.

0ecide1

(rt. 1. 2 3ncepând cu data de 1 decembrie 2011 dl 4arin 5on/ având func"ia de in iner instala"ii în cadrul serviciului de depanare/ se dele ! pe acela6i post în cadrul &.'. 'onstruct &.(./ unde î6i va e7ercita temporar sarcinile corespun*!toare atribu"iilor de serviciu/ în afara locului s!u obi6nuit de munc!. (rt. 2. 8e perioada dele !rii/ dl 4arin 5on va beneficia de acela6i salariu/ precum 6i de urm!toarele drepturi acordate în condi"iile le ii 6i ale contractului colectiv de munc! înc#eiat la nivel de ramur! de construc"ii.monta91 2 indemni*a"ia *ilnic! de dele are acordat! pe perioada dele !rii/ pentru compensarea c#eltuielilor personale) 2 decontarea c#eltuielilor de transport efectuate pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu în cadrul localit!"ii în care î6i desf!6oar! activitatea salariatul) 2 decontarea c#eltuielilor de transport dus.întors) 2 decontarea c#eltuielilor de ca*are efectuate. (rt. 3. 2 8re*enta deci*ie are caracter temporar/ dele area fiind dispus! pentru perioada1 1 decembrie 2011 2 15 ianuarie 2012. (rt. +. 2 3n drept/ pre*enta deci*ie se întemeia*! pe art. +0 alin. ,1- lit. a- . c-/ coroborate cu art. +2 2 +3 din 'odul muncii. (rt. 5. 0eci*ia de dele are poate fi contestat! la :ribunalul 4unicipiului ;ucure6ti 2 &ec"ia a <555 a 2 'onflicte de 4unc! 6i (si ur!ri &ociale/ în termen de 30 de *ile de la data comunic!rii. (rt. =. 8re*enta deci*ie produce efecte de la data comunic!rii.

0irector al &.'. &istem &.R.%./

'ornel &tancu .5n .