You are on page 1of 5

Sawapan Siddhi Mantra

LoIu flf)ea=

SHRI RAJ VERMA JI

Contact- +91-9897507933, +91-7500292413(WhatsApp No.)


Email- mahakalshakti@gmail.com
For more info visit---
www.scribd.com/mahakalshakti
www.gurudevrajverma.com

Shri Raj Verma ji


Mob +91-9897507933,+91-7500292413
fdlh dk;Z dh tkudkjh ;k 'kqHk&v'kqHk tkuus gsrq LoIu fo|k
dk iz;ksx fd;k tkrk gSA bl fo|k ls O;fä vius bZ"V o ea=
dh tkudkjh Hkh izkIr dj ldrk gSA ;s lHkh ea= 'kh?kz Qynk;h
gaSA lHkh nsork ds eU=ksa dks muds vuq:i fo/kku ls fl) djuk
pkfg;sA LoIu fo|k ea= jkf=dky esa vf/kd QyhHkwr gksrh gSA
jkf= ti mijkUr vius~ ti LFkku ij gh fdlh ls fcuk okrkZ
fd;s ogh Hkwfe 'k;u djsaA lHkh ea= fof/kiwoZd ;e fu;e ls
fl) djus pkfg;sA

f'kothea=& ^^ fgfy fgfy 'kwyik.k;s LokgkA ueks t; f=us=k;


fiaxyk; egkReusA okek; fo'o:ik; LoIukkf/kir;s ue%A LoIus
dFk; es rF;a loZdk;sZ"o'ks"kr%A fØ;kflf)a fo/kkL;kfe
RoRizlknkUegs'oj%A**

Jhfo".kqea=& ^^ ue% ldyyksdk; fo".kos izHkfo".kosA fo'ok;


fo'o:ik; LoIukf/kir;s ue%A*
Shri Raj Verma ji
Mob +91-9897507933,+91-7500292413
Jhx.ks'kea=& ^^ f=tV yEcksnj dFk;&dFk; ueLrqH;e~A**

JhnqxkZea=& ^^ nqxsZ nsoh ueLrqH;e~ loZdkekFkZlkf/kds ee


flf)eflf)a ok LoIus loZa izn'kZ;A**

Jhczãkea=& ^^ ijczã Lo:ia RoeUr'pjfl fo'o/k`d~


'kqHkk'kqHkxfra nso LoIus es fofunso;A*

Jhekraxhea=& ^^ ue% LoIu ekrafxfu lR; Hkkf"k.kh LoIua


n'kZ;&n'kZ; LokgkA**

Jhcxykeq[khea=& ^^ gzSa gzwa okxokfnuh lR;a&lR;a czwfg on&on


cxykeq[kh gzSa gzwa ue% LokgkA**

Jhpkeq.Mkea=& ^^ Jha gzha Dyha jäpkeq.Ms LoIus dFk;&dFk;


'kqHkk'kqHka  QV~ LokgkA**

Shri Raj Verma ji


Mob +91-9897507933,+91-7500292413
Jhin~ekofrea=& ^^ gzha inekofr nsoh =SyksD; okrkZ dFk;
dFk; LokgkA**

b"Vnso] deZ ,oa ea= ds n'kZu gsrq izHkkoh ea=& ^^ xq#]
xaxk] rhFkkZfu lgòkf.k czãkf.k dksfVrhFkkZfu eso p czãlqrk deZ
Li"Vrk; ue%A**
czãewgrZ esa Lukukfn dj ihroL= /kkj.k dj x.kifr ,oa f'ko
dk /;ku djrs gq, mDr ea= dk ;FkklEHko ti djus ls 'kh?kz
gh lk/kd dks vko';d ea=] dj.kh; deZ vFkok b"Vnsork dk
cks/k gks tkrk gSA ;g cks/k LoIu esa vFkok iwtkdky ds le;
/;kukoLFkk esa izkIr gks tkrk gSA

Books Written by Gurudev Shri Raj Verma ji


• Divya Mantra Sadhana Evam Siddhi

Shri Raj Verma ji


Mob +91-9897507933,+91-7500292413
• Shri Baglamukhi Divya Sadhana

Shri Raj Verma ji


Mob +91-9897507933,+91-7500292413