You are on page 1of 46

Drama Sinia Kovaevi Sveti Sava pozorina drama u etiri dela I dvadeset sedam slika Lica: Rastko Nemanji

kasnije monah Sava, i jo kasnije sveti Sava Stefan Nemanja, Savin otac iroslav, Nemanjin !rat, Savin stric "u#omir, Savin uenik, prijatelj i desna ruka$ %vo poslednje najvie$ Stefan &rvovenani, Savin !rat, prvi srpski kralj$ &ojavljuju se i carevi, kraljevi, vaseljenski patrijarsi, kraljice, se!ri, monasi i fukara$ 'eava se u Sr!iji krajem dvanaesto# i poetkom trinaesto# veka$ &rvi deo ODLAZAK ILI PASJA SORTA

() pomrini #ustoj poput testa sedi starac sa povezom preko oiju* Spolja dopire raskalani +enski smeh, svirka, muka podvriskivanja, psei lave+$$$ Skaredne pesme tipa$ '%,-%LI". S-/"%-I '/ )".R/ ,/%-I, %0) 1I") .1/N) ) ")

&I,') &L.1/N), i sline$Neko pokuca na vrata$ Starac se ne pomeri$* STARAC: )2i$$$ Rastko$ (Ue mladi dvadesetih godina, visok, modrook,sa svim atributima muke lepote i snage.) RASTKO: Smetam li, strie3 1ako si znao da sam ja3 STARAC: Slepci znaju sve$$$ %sim da razlikuju no od dana$ 0e li poela je!aina3 RASTKO: )skoro e$ STARAC: / prednjae tvoja !raa, je l4 tako3 Stefan naroito$ RASTKO: "ako je$ -ukan pije iz meine,vie du i #asi svee$ Stefan se raz#aio i #olo#uz juri slukinje oko stola, ostali podri#uju i podvriskuju$$$ STARAC: / vinske muice i picajzle lete oko svea$ RASTKO: I oko usta$ STARAC: 'ru#im reima, jedna od onih nemanjikih za!ava$ 'a, nije prestao da mu se di+e !io !i tu i moj !rat Nemanja, da zajedno prca sa sinovima (Zaute obojica. Spolja se glasno i duboko #U.) RASTKO: -ukan #asi svee$ 'ao mu 5o# #lasak$$$ STARAC: Iz#leda da mu je samo to I dao$ Ne raunajui ono to mu visi me2u no#ama$ "o nam je, uz modre oi porodini znak$ 0/ S/ spolja$* %0%0 )".R/% S.1I '%1 S. %N/ 1)&/L/ ) R.1I, dopre a!uje. jedno u"asno

RASTKO: I to tre!a da vIada Sr!ijom STARAC: Sta e, dete, tako ti je to$&resto se nasle2uje prvoro2enijem $)pali sveu, ako nisi navikao u mraku RASTKO: Nije ni moj otac prvoro2en, pa vlada$ "i si tre!ao !iti veliki +upan$ Nije meni do vlasti, strie, !o+ije# mi imena, ali, ova dvojica klipana to ne mo#u$ STARAC: 'a su !ilmezi, jesu, ali nee !iti ni prvi ni poslednji koji vladaju$ RASTKO: Narod, vaijiv, Sr!ija puna kopiladi mri se ko sa kim sti#ne$-izantija se raspada, azijatski nekrst nadire a prinevi karju i love$$$ (Zaute opet.) (U sobu bane Ste$an nosei golu "enu u rukama. %ek nakon par trenutaka primeti brata i strica, naknon to mu se o!i navuknu na mrak) STEFAN: Izvinjavan se, nisam znao daste tu$ (&oe napolje. 'krene se na vratima.) 'a vam uvatim dve, a3 RASTKO: Ne tre!a, !rate, sami emo, (Ste$an i ae smejui se.) )mesto da or#anizuju dr+avu, otac vie ne mo+e, umesto da prave vojsku, da se spremaju zemiju za od!ranu, da se kuju maevi i $$$ STARAC: Ne !i to pomo#lo$ RASTKO: Nema mi dru#e, strie,poklau ih kao urie$ STARAC: ,na li zato Nemanja nikad nije postao vladar kakav je po svemu mo#ao !iti3 RASTKO: Ne$

STARAC: ,ato to mu narod nikad nije oprostio to to je smakao s prestola starijei# !rata$ %slepljenje !aka$"o e postati deo srpsko# folklora$ /ko potrajemo $$$ 'a je srea dru#aije htela, sad !i Nemanju vodali s povezom oko oiju$ 0a sam mu oprostio, fukara nije$ Nee ni te!i ako zasedne na presto kao !ratou!ica$ (Zaute opet. (ao i da se onaj spoljni dernek smirio... )li su gospoda srpski vlastelini popadali po slu"avkama.) RASTKO: / da raz#ovarm s ocem3 STARAC: Ne vredi$ Izvesno je da si umniji i sposo!niji od ove dvojice ma#araca, izvesno je i da ti tre!a da viada ali je najizvesnije da na !rau me sme dii ruku$ kako ti cilj !io plemenit$ RASTKO: &a i kako onda3 STARAC: Ima samo jedan nain$ RASTKO (nestrpljivo)* 1oji3 STARAC: Nee pomoi maevi i !uzdovani, ovi se azijatski skakavci ne mo#u maem zaustavitii$ Njihove se +enke pora2aju na konjima, kote po dvoje6troje, kod njih trudnoa traje dvanajst dana$ "u spasa nema$ islim, na spas od maa$ ,atre nas ko ovce detelinu$ /ko se dotle sami ne potamanimo$ Razume, sinove3 RASTKO: "rudiim se, strie$ STARAC: ,na li ti ime mo# i Nemanjino# pradede3 RASTKO: Lju!omir, ne $$$ 7ekaj$ STARAC: "u smo, sinove$ nije ni Lju!omir ni ekaj$ (+asmeje se.) &ropadaju narodi !ez pamenja, !ez pisma, !ez kulture$ Nepismeni !ilmezi i primitivna !a#rzija$ ,ato e 8rka i Latina !iti dok je sveta i a

veka$ &a ma kako se zvali$ "o to se tie naina !or!e sa "urinom$ /ko si me razaumeo$ RASTKO: mi je$ (,ladi poslua.) "o su mi kalu2eri prepisali sveto jevan2elje$ (,ladi mu da knjigu.) -idi, sinove, po njoj e Sr!i pamtiti tvo# strica iroslava$ Ne po osvajanju 1otora i 9uma$ ,a hiljadu #odina$ I vie$ Ne po sva2i sa !ratom i iskopanim oima, ne#o po jevan2elju$ (Zaute. Starac kao da namerno pusti -astka da shvati.) Narod kojim !i i ti da vlada je$$ 'a ne serem vie$ %pismeni, okru+i lepotom, slikom, opseni #ra2evinom$ ,a poetak$ &osle to ide samo od se!e$ Razume$ Inae e nas i za hiljadu #odina !iti ko i danas$ 7etiri6pet miliona$ RASTKO: 1ako ja da opismenim, kad e -ukan vladati3 STARAC: "i e vladati$$$ /ko me poslua$ RASTKO: 1ako3 (Spolja dopiru dahtaji i krici.) STARAC: %vaj ne je!e, ovaj dere$ RASTKO: (nestrpljivo) 1ako, strie3 STARAC: antijom, eto kako$ (%ajac. +ekoliko beskona!no dugih trenutaka.) iroslavljevom isilm da jesam$ STARAC: "u, ispod kandila, ta knji+urina, donesi

&ut je du+i, ali je si#urniji$ I !ez !ratske krvi i oiju, Rastislave$ Razume3 (-astko uti) 0edino tako$ -ladar iznad se!e ima crkvu i !o#a, crkva samo !o#a, razume, sinove3 RASTKO: islim da razumem$ STARAC: %drie se pike, lova, raskoi , !ahatosti, ohoIosti$$$ 'akle, sve#a ono# to te ini Nemanjiem$ RASTKO: Nema cene kad je Sr!ija u pitanju$ STARAC: )f, uf, uf$$$ )malo da za!oravim da smo mi Nemanjii i dozla!o#a patetini$ 'o!ro razimisli$ (,ladi ne odgovara.) Nemanja te nee pustiti ni u ludilu$ ,na kako e otii me2u mantijae3 RASTKO: 0edino da po!e#nem$ STARAC: 0edino da po!e#ne$ (&au a. Starac ustane i vrati knji"urinu na mesto gde je stajala.). / sad idi i doved im, onu #uzatu kuvaricu (,ladi astane i nenaen.) /jde, ta me #leda$ &a i ja sam samo Nemanji, pizda mi materina krmeljiva$ &asja sorta$ 2

(#va naga tela apetljana na podu. U dasi, vapaji, jecaji.,ukarac obrauje planski i sistematski, "ena se uvija poput jegulje.) ENA : 8ospodaru$$$ #ospodaru moj leeepi$ Lepe smrti, majko !o+ija$ (Zavre istovremeno i udarni!ki. %ek tada prepo namo i -astk. .ena ustane i po!e se obla!iti ) RASTKO: Saekaj$ ENA : Ne mo#u vie, #ospodaru, ako !o#a zna$ RASTKO: 'a te jo malo #ledam$ (.ena stoji nad -astkom, pomalo bunjena i postiena. '!ito da stid ne postoji samo u agrljaju. %raje to jako dugo.) "i i niko vie$ (.ena ne ra ume, a onda /shvati0 i upia se od sree.) ENA : :enie me, #ospodaru moj lepi3 !$

(1elika trpe arija dvora Stevana +emanje, u -asu. U !elu stola +emanja, s njegove desne strane 1ukan, s leve 2na, "ena velikog "upana i majka 1ukanova, Sle$anova i -astkova. #o majke Ste$an, pa jedno pra no mesto. +a kraju stola slepi ,iroslav.) NE"ANJA: 8de je Rastko3 ANA: ) lovu, #ospodaru$$ ,alovio se$ NE"ANJA: 'a se on nije ne#de zaje!o, a3 (Nasmeje se #rohotom*$

ANA: 'a saekamo jo malo, #ospodaru3 NE"ANJA: Nek +dere sam kad do2e3 Nikad za trpezom nisu oevi ekali sinove$ 1akva su ova pasja vremena dola, a iroslave3 (Slepac zausti da od#ovori, ali to# trenutka unutra !ane zadihani vojnik, !ez kucanja i !ez protokola$* #OJNIK: &o!e#o je, #ospodaru$(&adne na kolena pred Nemanjom$ ,!unjenost ovlada za stolom$ Svi se z!une osim ini$* NE"ANJA: 1o je po!e#o3 #OJNIK: ladi #ospodar Rastko #ospodaru, po!e#o u manastir$$$ ) Svetu #oru$ (Zalele!e.) NE"ANJA: ;ta si pio3 'uni< #OJNIK: &o!e#o je, #ospodaru, tvoje mi sree$ NE"ANJA: (ustane, pocrveneo u licu,strah. ovlada prostorijom)$ $$$%tkud zna da ti je!em mater se!arsku, otkud zna, #ovori, jezik u ti iupati$ #OJNIK: 1ad smo sti#li do -uita, reko nam je #ospodar da se tu pred vee i na2emo, pa je oo sam da lovi sa sokolom$ i ekali, ekali$$$ ANA: 1ad ste ekali3 #OJNIK: )vee$ )!ili meku i lane, a #ospodara nema pa nema$ %ndak se raspemo po planini, dozivamo, on se ne odaziva$$$ NE"ANJA: Ne +vali vie, otkud zna da je po!e#o u manastir3 5rzo$ #OJNIK: Reko nam, posle, jedan o!an, reko mu je mladi #ospodar Rastko, kazo mu je kud ide, da vi i #ospo2a ne !rinete, da ne mislite da su #a vuci, ili, ne iroslava, ali niko to ne primeti$ Ili se !ar tako

daj !o+e, tako neto$ Samo #a je zakleo na krst da nam nita do sumraka ne kazuje$ NE"ANJA: 1o je taj3 'a mi visi jo veeras, triput da #a u!ijete, mamu da mu je!em o!ansku< #OJNIK: 8ospodar Rastko mu je na krst o!eo da mu vae #ospodstvo nee nita$ (+emanja plane.) NE"ANJA: 1u, 2u!re ro!ovsko, ti da me ui ta da radim $ (Udari ga ru!erdom u glavu, onda sko!i mahnit, po!ne udarati sirotog vojnika !im stigne, svi se ra be"e po okovima, osim slepca.) "i da me ui ta da radim, ti$$ (&revrne sto, a vekee pehari i posude). 'a mi nje#a crnorisci pune kurevima, pa njemu sam ja krunu namenio, njemu$ Niste, valjda, mislili da u ovoj dvojici seklesana Sr!iju poveriti$ 5oli me ovaj moj kurac to je najmla2i, je l= ujete, kurina mi puca za to$ Stra+a< Stra+a< (Ue par vojnika.) "u#omira mi zovite, odma$ (Sra"a i ae.) 'o ujutru da mi #a vrati, do ujutru ou da mi je dete ovde. (Ue %ugomir.) 7etu vojnika odma, da mi #a vrati kako zna, !ez nje#a mi se i ti ne vraaj, je l> jasno3 ")8% IR: 0asno, #ospodaru$ NE"ANJA: %no# o!ansko# crva, nje#a isei na komade, osmuditi, iskopati oi, pa tek onda u!iti. (%ugomir i ae. +emanja se obraa bratu.) / ti, slepino, ako ovde ima tvojih prstiju, ko to se !ojim da ima, odrau te tako oravo# i napuniti ko+u slamom$ (Zastane umoren, a onda sedne na pod i apla!e. &okrije lice rukama i pla!e poput de!aka kome su oteli sviralu, veliki raki "upan. +iko ne progovara. 3ako dugo. 2na

grca be glasa, slepac sedi na svom mestu ne pomerivi se. +apokon 1ukan prie vojniku koji le"i na podu, ne pomerajui se. +asloni mu glavu na grudi.) #$KAN: )!i #a namrtvo$ %$ (+o na dvoru u -asu. 1ukan i Ste$an budni, kraj pro ora. 4ute, oslukuju. +a5 pokon 1ukan progovori.) #$KAN: 'ae 5o#, pa ce potera zakasniti$$$ &$ (+o u crkvi manastira &antelejmon u Svetoj gori. %ek dve5tri upaljene svee osvetljavaju nagog -astka. pred oltarom. &od nogama odelo i oiani plavi uvojci. (alueri oko njega pev5aju tiho i lepo. )guman navu!e na mladia grubu kou)ju. &reko nje i crnu ri u. (alueri, tronuti, pevaju setni tropar. +a ruskom.) I'$"AN: '/0. ($ (+emanjin dvor. Slepi ,iroslav, Stevan +emanja i jedan isprepadani vojnik ispred njih.) NE"ANJA: ;to !a ti3 #OJNIK: -ukli smo slamku, #ospodaru$Nemoj, ako !o#a zna, etvoro deceimam$ I staru majku$ NE"ANJA: 8de je "u#omir3 "I I . S/-/<

#OJNIK: &a reko si mu da se ne vraa$%sto je tamo$$$$ 0o su neki ostali.(Zaute na trenutak) NE"ANJA: &evaj$ #OJNIK: Sti#li smo mi, #ospodaru, na vreme, nije #ospodar Rastko jo !io postri+en$ %dmorite se lepo, poveerajte, pa ujutru zorom na put s mladim #ospodarom, ka+e mrcina i#umanska$ )suli su nam neto u vino, zaspali smo ko poklani, spavali smo, #ospodaru, dan popodne$ "u no su #a zamonaili, da!o#da im se usta na potiljak poizokretala mantijaka$ %nda "u#omir naredi da ji iz#azimo ko livadu, #ospodaru, na kopitima !i ji doneli da mladi #ospodar nije naredio da stanemo$ .to, #ospodaru, pa sudi$ (Umori se na trenutak.) %setili skotovi zlatnu koku, to je to, #ospodaru, pa ko vele$ &rinc je to, ej$ Sad e veliki +upan da alje karavane s !la#om$ ) Nemanje sedam kula !la#a$ % tim se radi$ I poslo ti #ospodar Rastko, te!i i i#ospo2i /ni, ovaj smotuljaik s kosom$ (&ru"i gospodaru amotuljak. +emanja ga ra mota. #r"i u rukama sinovljevu kosu.) "IROSLA#: "ipino nemanjiki$ #OJNIK : I poruio ti da i i te!e eka ta mo$ / i ti, #ospodaru, nemoj$ Sad #a zo vu Sava$ (Zauti uplaen. ) rekao je sve to je imao da ka"e, i gubio tit od re!i i sad !eka gospodarev prasak. +emanja pru"i dukat i nenaenom i potpuno sluenom vojniku.) NE"ANJA (umorno)* Idi$ (1ojnik i ae, klanjajui se. 6raa osta nu sama.

4ute.) Izdiktiraj pisaru da mi, Nemanja, veliki +upan, a!diciramo u korist nae# srednje# sina Stefana i tako to$ -ukan u primorje, nek vie ') do mile volje$ "IROSLA# : / to Stefan3 NE"ANJA : /, svi su iz#edi da e mu tast postati car -izantije$ "IROSLA# : / ti e u Svetu #oru3 NE"ANJA : ) Studenicu$ "IR)SLA# : 'a nad#leda jo neko vre me3 (+emanja potvrdi glavom.) NE"ANJA : /na u manastir, isto$ 'a mi ar!itrira me2u sinovima$ "IROSLA# : / posle e u Svetu #oru3 pomo#ne da uspe$ NE"ANJA : / posle u u Svetu #oru$ "IROSLA# : %pet jedan patetini nema njiki #est$ &a to u manastir, zar ne a!dikacija$ NE"ANJA : Ionako mi se vie ne di+e$ 'ru#i deo postoji i svetovna 'a mu ona ne

POD#I NIK ILI NAKON NEKOLIKO +$

'ODINA *

((elija manastira 7ilandar u Svetoj gori. +ekoliko kaluera nagih do pojasa. Sava i %ugomir meu njima. Sklekovi, !u!njevi, di anje tegova, borila!ke vetine. .estok trening. 8ipti noj.) ,$

(-e idencija nikejskog patrijarha ,ihaila 2utorijana. &atrijarh, visokopreosveeni gaspodin ,ihailo u svoj raskoi svoje gospodske odore i bivi veliki "upan Ste$an +emanja, sada otac Simeon, u monakoj mantiji.) PATRIJAR- : Nikako, oe Simeone$ &a, on je jo pre samo #odinu dana una pre2en u jero2akona$ &a, znate li vi da nema arhimandrita ispod pedeset6 ezde set3 1oliko Sava ima #odina3 NE"ANJA : 'vadeset etiiri$ PATRIJAR- : &a, molim vas lepo$ &a, Iju di pedeset #odina slu+e 5o#a pa ne do 2u do dostojanstva koje on danas ima u dvadeset etvrtoj$ Na +alost, ne mo#u udovoljiti vaoj mol!i$ Rano je za nje !ude arhimandrit$ NE"ANJA : Lepu a!ornu crkvu imate ovde, u Nikeji$ o kad 8otavo da je ravna oni ma koje sam ja radio i #radio u Sr!iji i Svetoj #ori$ ,amislite te mi se desil radnika mi padne sa ske le i po#ine$ / dvesta pedeset kilo#rama zlata za -atoped umalo da mi otmu raz !ojnici$ ?eo manastir &antelejmon, od kelija sam rekonstruisao 9ilandar, pre osveeni$ ;est #a da crnoj

i konaka do sa!orne crkve, zamisli tri #odine$ Neverovatni

te, vae

preosvetenstvo, primorski zi dari sazidali su mi za majstori ti primorci$ -idim i vi, ovde u Nikeji, podi+ete !o#omolju$ PATRIJAR- : Stojimo, na +alost, oe Simeone$ Nekrst na #ranicama, sve nam nas upropastiti$ NE"ANJA : ;teta, !ilo !i lepo da !ude jo !olje, pot puno zlatnim$ PATRIJAR- : 1o je #ospodiina Savu rukopolo+io u jero2akona3 NE"ANJA : .piskopi Nikola 0eriki, 1ostadije$ PATRIJAR- : -idite, !ie lepo da #a ista promoviu i u arhimandrita$ pravoslavne tradicije, zar ne, oe Simeone$ #ospoda oramo ne#ovati nae i hail 1asandrijski i 'imitrije /dramerejski$ I #ospodin mitropolit #otova do zime$ Sa, ovako, jednim po zlaenim ikonostasom$ Ili, ode na vojsku, "urin e

.$

((elija manastira 7ilandara. Sava i Si meon, bivi -astko i +emanja.) NE"ANJA : Lepa ceremonija, to rukopolo+e arhimandrita$ 5a sam !io tronut$ poslednje to za

SA#A : Stefan ti je poruio da ti je ovo

si od nje#a iskamio$ 1a+e vie ni dinara$$$

NE"ANJA ( abe eknut)* ;ta on ka+e<3 SA#A : 1a+e da mu se je!e za nikejsku i sve dru#e !o#omolje, ovo to si poslao patrijarhu !ilo ti je poslednje$ NE"ANJA : %tpii ti !ratu da #a je otac da on meni ne alje nje#ovo, ne#o moje$$$ I jo mu napii da u mu je! ati milosnu mater ako se o tome usudi da pomisli jo jednom, a kamoli zucne$ SA#A : Sr!ije$ NE"ANJA : Ne mo#u$ /ko odem, z#azi u #a kao vepar pile$ ()roni!no)* / i umoran sam, !rate Savo$ SA#A : ;ta si jo uo u Nikeji3 NE"ANJA : Nita novo$ %rdija svaki dan po deo -izantije$ Ne mo#u skakavci$ SA#A : o#u li se urazumiti3 (+emanja se od srca nasmeje.) ,nai, m oram o !r+e raditi$ NE" ANJA : 0a i ti3 Nem a tu, pile m oje, pom oi$ Skurcali smo$ ,a sto #odina m aksim um , Sr!ija vie ne postoji$ ) svem u tom e do!ro je samo to to prethodno m oraju pre#aziti ove sm rdljive 8rke$ (Zaute). SA#A : oram to pre poeti da vladam$ 'o sad je sve ilo po planu, sad mi je sve to sporo $ ,avrio sam zakonik$ uzima deo im 8rci nita, nadiru ko o+da ne !i !ilo loe da odemo malo do pozdravio,

NE"ANJA : -ideo sam$ SA#A : I 3 NE"ANJA : 'o!ar je, !rate Savo$ SA#A : ,vau #a krmija$ NE"ANJA : 8adno ime za zakon$ SA#A : &o krmi, razume3 %no to je kr ma za !rod, to e on !iti za Sr!iju$ NE"ANJA : Nisi se !a proslavio s imenom, !rate Savo$ SA#A : oramo se to pre osamostaliti, to pre$ I crkveno i svetovno$ / onda prosveivati$ &oumirae od u#e i tripera pre ne#o to "urci i sti#nu do #ranica$ Sve je stric !io u pravu, sve$ Nije maeva, od njlh spasa nema$ NE"ANJA : 1o je te!e, !rate Savo pra vio, ja il on3 ()leti iz!ezumljeni "u#omir$* T$'O"IR (pla!e)* Rat u Sr!iji, #ospodaru, #ra2anski rat$ -ukan s kovuci$ NE"ANJA: amu da im je!em, kala!aastu$ a2arima udario na #ospodar6Stefana, !iju se vreme za kovanje

/)$ (%rening. .estok, iscrpljujui, lua!ki.) //$

(,anastirska kelija oca Simeona u 7ilandaru. Simeon, iliti +emanja, pakuje bisage. Ue Sava.) SA#A: 8de se ti to sprema3 NE"ANJA: 'osta sam !io otac Simeon, sad u opet malo !iti Nemanja$ SA#A: Ide da sa+i+e i erei3 I kolje3 NE"ANJA: Idem da zavedem red$ SA#A: Ne ide ti ni#de< (U ocu Simeonu probudi se opet onaj veliki "upan. &lane.) NE"ANJA: Sta<3 SA#A: (povisi ton)* "o to si uo$ Ne ide ti ni#de$ 8de !i ti, da dokusuri ono to nisu ova dvojica ludaka, da osakati i uneredi ono malo to jo mo+e orati i pravidi decu$ NE"ANJA (nenaviknut da mu iko protivure!i, potpuno van sebe)* Sluaj ti, !alave, da nije !ilo mene, mo# uticaja i mo# zlata, jo !i manastirski lukac plevio$ #ospodine arhimandritu$ ('tac i sin unesu se jedan drugome u lice, vratne "ile debele kao jedeci.) SA#A:(koliko ga grlo nosi)* Ne ide ti ni#de, oe Simeone< NE"ANJA: Idem jo danas i naje!au im se majke koliko #od ja !udem hteo, heruvime< SA#A: Nema vie ni klanja ni ereka, dosta je !ilo$ NE"ANJA: 0e!em ja te!i nanu +utokljunu$ (Zamahne da udari sina. Sava rukama srve!ava da ga

otac udari, ali ne vraa$ +emanja pokua jo nekoliko puta, ali s istim re ultatom.) Samo Nemanja sad mo+e da ih smiri$ SA#A: Nemanja i hoe, smiri se i sasluaj me$ (Uute obojica.) NE"ANJA ( adihan)* Sluam$ SA#A: "i ako ode, mora ka+njavati,jel> tako$ I uzurpatora i nje#ove pristalice, i sei ruke i kopati oi$ / ja imam !olje reenje za moju patetinu !rau$ NE"ANJA (nestrpljivo)* Sluam$ SA#A: Ii emo ja i otac &ajsije$ 9robna tiina. 3ako dugo.) NE"ANJA: 7ekaj, jel= ti to mene zaje!ava$ SA#A: Ne pada mi na pamet, oe Simeone$ NE"ANJA: &ajsija smo saranili pre tri meseca$ SA#A: Sasluaj me malo sve u ti o!jasniti$

/2$

(,anastir Studenica. +epregledna svetina, kalueri, dostojanstvenici, slepi ,iroslav. (raj tekog hrastovog kov!ega stoji Sava u arhimandritskoj odori. +jegova braa 1ukan i Ste$an na kolenima kraj odra.) SA#A: &ri2ite$ (6raa na kolenima priu do kov!ega %ajac.) Stavite ruke na moti svo#a oca$ ( 6 r a a p o s lu a ju .) ir, mir svima$ (Svetina se namah ulia. Sava brai*)

&o#ledajte se nad mrtvim telom ovo# svetitelja koji vam je dao +ivot$ &o#ledajte se, vi, !ezumnici i neposlunici, po#ledajte se, moja zalutala !rao$ ,ar vas kosti ove svetiteljske ne opominju, zar da srpsku krv me2uso!no lijete$ Sram vas !ilo i stid, #renici$ 5o# mi je u snu rekao: Idi, Savo, u otad+!inu, izmiri !rau nad motima mrtvo# oca$ Nemanja i mrtav nee ostaviti Sr!iju na cedilu$ alo vam je do!ara i zemaljske slave, !estidnici, tre!a vam jo i lelek i pla detinji, tre!aju vam materinske i sestrinske suze, tre!aju vam njive nepoorane, tre!a vam dim i pepeo, tre!a vam o!lak tudjinski nad Sr!ijom$ &o#ledajte se, zaslu+uje li to Sr!ija od sinova Nemanjinih3 )mesto da ovom zemljom odjekuje frula pastirska i pesma oraka i +etelaka, zar da se uje !ojna tru!a i pokli ratniki3 Spustite svoje asne #lave u prainu pred ovim svetim motima, celivajte ovu zemlju koja vas je porodila i koja vam je jedina, koja mora !iti nezavisna i samosvojna, potpuno odvojena od ?ari#rada i Nikeje, od 5u#ara i Latina, potpuno jedinstvena, ili e je nestati$ / teko onom, pred licem !o+ijim, ko za to !ude krivac$ Na kolena, #renici$ (Svi kleknu.) 7ujem li samo re jo jednu, da je se!ar uvredio vlastelina, ili vlastelin se!ra, ujem li jo re jednu o neslozi me2u !raom, uvajte me se, #rene due$ 5o#om se kunem i rnotima svo#a oca, moj e #nev osetiti$ (Zastane, pogleda kakav e$ekat ostavljaju njegove re!i. +astavi adovoljan.) Sr!i, !rao i sestre, !rao moja mila, -ukane, Stefane, podajte jedan dru#om svoje ruke i srca$ 5o# uva Sr!e, moramo mu malo i mi u tome pomoi$

(1ukan i Ste$an, obliveni pokajni!kim su ama, !elom doti!u emlju. Svi pla!u.) Izlijte svoje pokajnike suze i vaem e mrtvom roditelju lake !iti$ Sr!iija uskoro mora !iti kraljevina, potpuno nezavisna kao dr+ava i s potpunom autokefalnou svoje crkve$ Na vama je, #ospodo srpska, da to uinite, na vama, !rao moja mila, Stefane, -ukane$ )stanite, poljupcima jedan dru#om suze otrite$ (6raa ustanu, padnu jedan drugom u agrljaj. &rolome se klicanja i u vici.) Slava 5o#u na ne!esima, slava Simeunu irotoivom, ocu naem, da +ivi Sr!ija na vjek i vjekov, amen$ (2men odjekne unisono i svih grla. Ste$an klekne na kolena pred Savom, 1ukan odmah a njim.) STEFAN: 'o!roduno, od 5o#a poslani, da naui i nas i ceo narod svo#a otaastva, da uzakoni zakonom i o!iajem hrianskih naroda i da ukrasi u svemu kako tre!a$ 0a u u svemu !iti slu#a posluan tvojoj zapovesti, kao svome #ospodaru$ SA#A: )stanite, !rao moja, ne kleite pred slu#om !o+ijim$ Radite u korist svo#a naroda, koji vam je 5o# poklonio na staranje$ :ivela Sr!ija, !rao Sr!i<<< (Zivela, odjekne gromoglasno. &oljupci, ganue, u dasi.) " IR O S L A # (tih o )* S v e s i s h v a tio , v id im $ SA#A: "i si mi puno pomo#ao$ "IROSLA#: %dlian #ovor$ 7estitam$ vreme u Sr!iji, pretpostavljam3 (Sava potvrdi.) o+da da je !io jo malo patetiniji i uspaljeniji$ ,aista, do!ro$ neko

SA#A: %stajem$ "IROSLA#: I tre!a$ Sad je sve u tvojim rukama$ Sve$ Idem$ SA#A: Navrati ee, strie "IROSLA#: &ozdravi Nemanju kad !ude pisao u Svetu #oru$

/!$

(Sava i Ste$an nagnuti nad rairenim hartijama.) STEFAN: ) redu, ovo razumem, ovo su konaci i elije, ovo crkva, ovo ekonomski deo$ / ovo ta je3 SA#A: "o su kola i !olnica$ STEFAN: &a te e ti to3 /jde, !olnica jo 2ene62ene, mada su i do sada se!ri umirali po kuama, ali kola$$$ I to za se!arsku i vlasteosku decu zajedno<3 SA#A: )pravo tako$ STEFAN: "o su !aene pare$ oram samo neto da ti ka+em !rate$ %vo radim samo da okajem onaj !ratou!ilaki rat, kad ovo zavrimo, #otovo je$ Ni para vie u te !esmislice$ &a ja za taj novac mo#u da dr+im deset do!rih plaenikih eta$ I to 1elte$ naoru+am$ SA#A(pokulja mu krv u glavu ali se savlada): %vo je, Stefane, oru+je$ /ko hoe da !ude prvi srpski kralj, mora ovo da radi$ STEFAN: ;ta mi fali i kao +upanu, u emu je razlika3 SA#A: "i e !iti prvi srpski krunisani vladar, a u emu je razlika, to e shvatiti kad se opasulji$ 1ad o#u da

poraste, kae ti se samo$ Lepo e se o+eniti$ (Ste$an prsne u smeh) SA#A: 0edini koji te u ovom trenutku mo+e pro#lasiti kraljem je papa Inokentije "rei$ %d 8rka i patrijarha krunu nee do!iti nikad$ %+enie /nu 'andolo, erku venecijansko# du+da$ STEFAN: 7ekaj, jesi li ti stvarno lud, ili ti je manastirska neje!ica udarila u #lavu$ &a, ja imam +enu i decu$ :ena mi je erka vizantijsko# cara, ej$ 0a je volim$ SA#A: &rvo, kako stvari stoje, tast ti nee jo du#o !iti vizantijski car, dru#o, nisi ti se!arska !oranija, oni mo#u da se +ene iz lju!avi, kraljevi, ne$ %tpratie je s lepom otpremninom, pa od volje joj$ Ili nazad, ocu, ili u manastir$ I tvoja je mati u manastiru, razume$ STEFAN: SA#A: a, neu o tome, uopte, da raz#ovaram$ o+da -ukan hoe$

(Sava prividno miran, Ste$an sa svim nacima nervo e i straha.) 'a, sam par lepih mesta video, manastire$$$ "ako$$$ STEFAN: 'ok ja vladam Sr!ijom, nee !iti vie crkvi ne#o sela, to utuvi$ SA#A (&lane. &oleti na brata, sabije ga u a id, podigne s lakoom @ tek sada vidimo e$ekte i svrhu onih luda!kih treninga). a, ko vlada Sr!ijom, oca ti je!em, da ti je!em3 1o vlada, nemoj da se zalu2uje, ti da vlada, s #omilom kopiladi i pameu deteta od pet #odina$ &a, ti dalje od nosa ne vidi, Stefane, nemoj da ti i taj vidik skratim$ )tuvi to u #lavurdu$$$ (Spusti brata. Zaute obojica. Sava pomalo adihan, Ste$an potpuno uplaen i sluen bratovim reakcijama.)

0o neto$ Nemoj da ti sluajno padnu na pamet neke !udalatine u smislu hapenja, trovanja i slino$ Sva je dvorska vlastela na mojoj strani$ / i !raa kalu2eri, to idu uz mene, nimalo nisu izmuena postovima i samoka+njavanjem$ Nisu to kalu2erske ovice, kako si ti mislio, to je vuji opor, !rate Stefane$ ,apamti to$ (Zastane na trenutak. Ste$an prenera"en.) 2 sad emo popiti po pie u zdravlje !udue# srpsko# kralja$ (&ljesne rukama. Ue sluga be nosa i uiju.) SA#A: 1o te tako uneredi, ako !o#a zna<3 (&ogleda u brata ljut kao ris$) STEFAN: Strez$ SA#A: 1o je Strez3 STEFAN: 5u#arski velika, disident$ &o!e#ao je iz 5u#arske$ 'ao sam mu azil i postavio #a za upravnika &roseka$ Sad se ostrvio$ SA#A: &a, opozovi #a, nemoj da ti ovako narod na#r2uje$ STEFAN: Ne vredi$ &rosek je neosvojiv, dve mi je ete raz!io$ &oruio mi je da se nita ne !rinem, da e sam otii kad osakati ili u!ije i poslednje# Sr!ina$ / za Srpkinje$$$ SA#A: (slu i)* Idi i reci ocu "u#omiru da spremi !rau$ Smesta$

/%$

(1elika dvorana Stre ovog obitavalita u gradu

&roseku, dananjoj #emir5(apiji. Stre , krupan, bradat !ovek, u !elu stola, pored njega Sava, %ugomir i jo par ljudi.) SA#A: Nije lepo, !rate Stre+e, da ti sedi u elu stola, a ja kao arhimandrit, Nemanji i !rat srpsko# vladara, do te!e$ eni je mesto u elu stola$ STREZ: /jde, pope, ne +vali$ 0edi i pij, i onako ti je to, mo+da, poslednje u +ivotu$ SA#A: Nemoj tako, !rate ro2eni$ &a, nije lepo$ Nemoj tako sa mnom da #ovori, ipak sam ja sveteno lice$ 5o+ji slu#a$ STREZ: /jde, pope, #ai to si doo, pa da #ledam ta u s to!om$ SA#A: "i si iz 5u#arske iz!e#o ovamo, da spase #lavu$ 0el> tako3 STREZ: "ako je$ SA#A: Na !rat, Stefan, pru+io ti je utoite, spasao #lavu, dao o!last na upravu$ a ti mu sad tako vraa$$$ STREZ: "voj je !rat, pope, upak6efendija, pika j sla!i$ 1o mu je kriv kad je !udala, #ostoprimstvo se ne daje svakom je l= tako ljudi$$$$ 3 (+asmeje se brundavo, par njegovih ljudi Sava nastavi istim tonom.) SA#A: "ako se do!roinstvo ne vraa$ "o nije ljudski, nije hrianski$ )mesto da mu zahvaljuje, kao svom do!rotvoru$$$ STREZ: &itanje je dana, pope, kad u ja sesti na mesto tvo# !rata$ a njim.

SA#A:$$$ti mu sakati eljad, see ui i noseve, u!ija, ve si i u poslovice uao: zao kao Strez$$$ STREZ: I ne samo to, pope, ne samo to$ 0e!em mu sve to sti#nem, i uzdu+ i popreko, 7ereim, smudim, veam, !acam s vrha ove kule u -ardar i jo puno to#a$ S/-/: Ne#o da ti lepo, !la#o meni, spakuje prnjice, pa tutanj$ ) 'u!rovnik, u letke, kod a2ara, a3 ;irok je svet$ (Strez se nasmeje od srca$* STREZ: "i si, pope jeo !unike3 Ljudi, ovo da mi je neko prio, ne !i verovo, e, pope, pope, !a me zasmeja$ SA#A: 0er, !rate po 9ristu, !atina ima dva kraja$ S"R.,: /j ti lepo, pope, svojim poslom dok sam jo do!ar$ 0o malo mi fali da poludim$ /jde, !e#aj$ 0o nisam je!o popovsko dupe, a ako popijem, jo dve tvoje e !iti deveto$ S/-/ (istim onom mirnim pouiteljnim tonom*: 0a se, pseto je!em u kurac, a ima jo dva minuta vremena da !e+i i spase #lavurdu$ STREZ (uhvati Savu za !radu*: ,na li ta u, +#e!e srpsko, da ti radim, zna li (Sava #a uhvati za ruku i ste#ne$* da je pakao spram Streza !anja za nerotkinje, #njido crna3 (Strez pusti Savinu !radu, oito je kalu2erov stisak prejak$ Skoi od stola, uhvati se za no+$* Stra+a, stra+a<<< ('va Strezova oveka skoe, ali ih otac "u#omir slo+i pre ne#o se uspe ju odvojiti od stolica$* ,a+alie ovo, pope, je!au ti srpsku mater, u!ijau te danima$Stra+a< (-rata se otvore s treskom, umeslo stra+e pojavi se Savin vuiji opor$*

SA#A: Lepo smo se ispriali, !rate po 9ristu, red je i da se rastanemo kao ljudi$ (&olako prilazi Strezu$* &ametno je i mudro od te!e to si nas posluao, to si uvideo svoje #reke$ (Strez pokua da #a udari no+em, Sava se izmakne i vetim zahvatom iz!ije Strezu no+ iz ruke$ njim ukotac ali je oito da je Strez uprkos svom iz#ledu i veliini nedorastao protivnik sveto#orskom kalu2eru$ Sava savija Sreza kao #udalo, #rake znojana Srezovoj #lavi* STREZ: &utaj, 9rista radi$ SA#A: Lepo je, !ratko, od te!e, to si mi se setio i #ospo2e majke i srpsko# plemena, lepo je to si kao mudar ovek shvatio da !atina ima dva kraja, to nisi vre2ao i pretio, ponavljao uvrede i pasjaluke$$$ (Sava sve vie savija Streza$* STREZ: &utaaaj$$$ ako 5o#a$$$ zna$ SA#A: ;to si $$$ ("o# trenutka so!om odjekne prasak poput ono# kad neoprezni eta u umi na#azi suvu i natrulu #ranu$ 1ima$ Stre se opust, Sava ga baci na pod ,bugarski u urpator jo dva5tri puta abatrga nogama onda se smiri$ "ajac3* Neverovatna, je sna#a iskrene molitve, zar ne, !rao kalu2eri3 "oliko, velika da i smrt zlotvorsku mo+e da prizove$ Streza je u!ila moja i vaa molitva, zapamtite, !rao hilandarska$ 0el to jasno3 KAL$ERI: 0asno, oe Savo$ Najjasnije$

/&$

(Srpski dvor$ Sava, Stefan, slepi

iroslav, Stefanova

deca i jedna lepa uplakana +ena$ Svi plau$ Svi osim Save$ :ena se teko i !olno oprata od dece, deca joj ne putaju skute$* STEFAN: (suze, kao #raak, kotrljaju mu se u !radu*: %prosti, oprosti$$$ (:ena mu polju!i ruku, Stefan padne na kolena, lju!i +enine no#e$ :ena pri2e Savi, du#o #a #leda$* ENA: 'a!o#da mrtav #oreo, zlotvore$ /($ (No$ Samo jedna svea osvetljava neveliku prostoriju$ Sava, #o do pasa, !i u ruci$ &o #olim le2ima ostaju tra#ovi !ia$ 'o !ola, do iznemo#losti$ Lipti krv$*

/+$

( anastir :ia$ Srpska vlastela, svetenstvo, narod$ Ispred oltara Stefan, kraj nje#a Sava, kraj Save nova Stefanova +ena /na 'andolo$* SA#A: Stavljajui ti ovu kraljevsku krunu na #lavu, koju ti alje rimski otac 9onorije "rei, pro#laavam te kraljem, milou !o+ijom, cele Sr!ije, 'uklje, "rivunije, 'almacije i 9uma, a te!e, /na, po milosti !o+ijoj, +eno Stefana Nemanjia, pro#laavam za kraljicu istih krajeva$ %vo e leto #ospodnje, hiljadu dvesto sedamnaesto pamtilti srpska pokolenja, dokle #od ih

!ude$ (Stavi Stefanu krunu na #lavu$* Slara te!i 5o+e, na ne!esima, slava te!i Stefane &rvovenani, kralju Srpski, na zemlji$ /men$ (/men, odjekne unisono$ / onda se prolome poklici: :veo srpski kralj<:iveo Stefan &rvovenani< ,ivela Sr!ija< Sava Stefanu:* 8ovor$ 7ujmo, #ospodo hrianska, prvo# srpsko# kralja$ (Stefan uti$ Sava ispod #lasa$* 8ovor, idiote$ (Stefan se nasmeje, poka+e Savi ruku od lakta nadole$ 1omeanje i +a#or, pa onda tajac$ Sava tiho:* 8ovori ili u te u!iti kao psa$ (Stefan uti$* T$'O"IR: (#lasno*:'ela e #ovoriti< :iveo Stefan &rvovenani srpski kralj< (:iveo, odjekne tako da zadrhti tavanica$* /,$ (Sava, "u#omir i slepi iroslav$*

SA#A ("u#omiru*: 'a se jeres zatre u, korenu, je l jasno<3 /ko mo+e lepim, lepim$$$ "IROSLA#: Ne mo+e lepim,si#urno$ 5eskrajno su fanatini$ SA#A: %nda ih zatri$ &o!i to razjuri po 5osni i 5u#arskoj, ne interesuje me ta e i kako e, hou samo da od te !o#umilske jeresi u Sr!iji ne ostane ni kolevke, je li jasno3 I sve one spomenike njihove da raz!uca< T$'O"IR: /ko mi dozvolite, #ospodaru, da ka+em, ako ne, onda nita$ SA#A: Sluam$

T$'O"IR: -i znate da sam svama od prvo# dana, da sam za vas #otov i u vatru i na no+, od prvo# sam dana s vama$$$ (zastane$* SA#A: Ne lii na te!e to prenema#anje, oe "u#omire pravo u re!ra, ajde$ T$'O"IR (ohra!ren*: "i su !o#umili, #ospodaru Rastko, ko deca$ 5ezazleni i !ezopasni, skroz naskroz$ I oni se 5o#u mole$ SA#A: Njihovi su kalu2eri svetovnjaci o+enjeni i paroini, !o#umili se mole u umi, na livadi, njima je to svejedno, je A> tako3 T$'O"IR: "ako je, #ospodaru$ SA#A: &reziru crkvu i ikone, je A> tako3 T$'O"IR: "ako je$ SA#A : Sve to traje du+e od ljudsko# veka ne razumeju i ne tre!a im$ /ko im je svejedno #de se mole, za sto #odina molie se i u d+amij, oe "u#omire$ / jeres je ko zaraza, iri se, oe "u#omire$ Na izvrenje$ ("u#omir iza2e$ Sava i iroslav ute neko vreme$* 1o u 5o#a veruje, mo+e mu se moliti i u !uretu, znam to i ja, strie$ Samo oko e#a e se narod okupiti i ta e #a hiljadu #odina sauvati kad azijatski nekrst na#rne$ ;ta e mu produ+iti pamenje, ako slike na zidu nema da #a seti na poreklo$ Ili ako nema i Neman inom pradedi$ (,auti$ Bute o!ojica$* / krv i #reh na moju duu$ Samo, #de e mi dua, iroslaviljevo# jevan2elja, je l= tako, strie3 0o pamtim onu tvoju lekciju o tvom

a, Strie3 "IROSLA#: "amo #de i due svih podvi+nika i muenika, sinko, tamo$ (,aute$ Sava, oito, potresen odlukom koju je upravo doneo$* SA#A : ) ponedeljak naputam Sr!iju$ "IROSLA#: "ako sam neto i pretpostavljao$ ,!o# crkvene nezavisnosti3 SA#A : %stala je jo samo autokefalnost crkve i srpski arhiepiskop$ I onda sam zavrio$ %nda e stvari same ii svojim tokom$ 1ad !udemo imali srpsku crkvu i srpske episkope, onda sam, stvarno,#otov$ "IROSLA#: Nee !iti lako$ SA#A : Nee$ "IROSLA#: "o je 8rcima jo jedini nain da im ovde ostane !ar malo uticaja$ islim na #rko svetenstvo ovde i nau crkvenu potinjenosit$ S/-/: Samo, nije ni Rastko lud$ )vali u ja njima maora$ I caru i patrijarhu$ Smislio sam ja njima$ "IROSLA#: 1ad smo ve kad maora, je!e li ta (Sava se nasrneje$* SA#A : Nita, strie$ IROSLA#: &a, kako izdr+ava 3 (Sava ne od#ovori$* %e da tresne neto3 Niko nee znati$ 7ak ni ona nee, znati i ko ju je odeljo, a3 SA#A : Ne tre!a, strie$ "IROSLA#: 1ako ne tre!a, ta je te!i3 0esi ti Nemanji ili nisi, kako izdr+ava3 SA#A : 0a sam, strie, !io Nemanji$

"rei deo #$0JI 0OPOR ILI OTA0AST#O /. $ (?arski dvor u Nikeji$ Sava, vaseljenski i patrijarh ihiajlo /utorijan i car "eodor &rvi Laskaris$* PATRIJAR-: )z sav respekt prema sve6mu to ste vi lino, oe Savo, kao i cela vaa familija, uinili za optu stvar, ma koliko da su podvi+nitvo vas i vae# !rat a, vae# oca, na kraju krajeva, veliki, eto, va pokojni otac !la#oizvoeo je da o#romnim poklonom, zavrimo nikejsku sa!ornu crkvu, i to kako zavrimo, #ospodine moj, i to kako, ipak je autokefalnost srpske crkve nezamisLiva$ /psolutno nezamisliva$ &a, kud !i nas to odvelo, i molim vas lepo3 .m nam je nekrst na #ranici, ne na #ranici, na vratu #ospodine moj, na vratu,a mi emo se cepkati i deliiti$ SA#A : 5ojim se, sveti oe, da je to, ipak,neminovnost$ PATRIJAR-: Ne zovite me molim vas lepo, sveti oe$ "ako aponje zovu one svoje ludake, vatikanske ludake mislim$ "ako se, #ospodine Savo, oslovljavaju katoliki 2uturumi, a ne jedan vaseljenski patrijarh$ SA#A : %prostite$ CAR : &a, dajte, vae visokopreosvetenstvo, ne +estite se$ &a, to je samo jedan, pomozi, 5o+e, da

se setim, lapsus, zar ne, oe Savo3 SA#A : /psolutno, vae velianstvo$ Samo, !ojim se da taj lapsus nece jo du#o !iti lapsus$ PATRIJARI-: 1ako to mislite3 SA#A : -idite, vae visokopreosvetenstvo, onaj moj ludi !rat potpuno je Sr!iju okreno -atikanu i papi$ I pored svo# mo# otpora i nesla#anja$ ,amislite, cenjena #ospodo, primio je papsku krunu, molim vas$ &apska kruna na #lavi jedno# srpsko# vladara, #ospode 5o+e$ %dvraao sam, kumio, nita nije vredelo$ Ne samo to, ne#o je i o+enio jednu ultra katolkiju, protiv moje volje i pored mo# najener#inije# protivCljenja$ Svoju +enu, mislim na !ivu +enu, #ospodo, oterao je u manasitir ne trepnuvi$ I to kakvu +enu, molim vas$ /n2ela, a ne +enu$ -izantjsku princezu, erku vae# prethodnika, ko#a ste vi !la#oizvoleli smenili i po#u!ili, da !i doveo tu katolkinju$ /ko srpska crkva u najkraem roku ne !ude autokefalna, -izantija e se uskoro #raniiti sa -atikanom$ Imaete, s jedne strane na #ranici "urke, na dru#oj pokatoliene Sr!e$ CAR : 7ekajte, koliko ja znam, vi ste krunisali vae# !rata u, pomozi, 5o+e, da se setim, :ii$ SA#A : "o je istina, vae visoanstvo, ali to je !ilo !atr#anje da se spase to se spasti da$ CAR : 1ako to mislite3 SA#A : islim tako da ako je ta papska kruna ve sti#la u Sr!iju, onda neka mu je na #lavu stavi !ar Sr!in i pravoslavni svetenik, a ne neki katolCki

izaslanik$ ;aponja, kako !i rekao #ospodin patrijarh$ CAR : Ne znam za taj izraz aponja, zato aponja3 PATRIJAR-: "o je, vae visoanstvo, z!o# to# to se krste celom apom, to koriste sve prste, eto zato$ CAR : (nasmeje se*: Simpatino$ SA#A : Ne znam da li su #ospoda dovoljno svesna opasnositi3 / ako se srpska crkva osamostali i do!ije svo# arhiepiskopa, ona i nee !iti nita manje daronosna ne#o danas$ Naprotiv$ Stefan se jo mo+e, sna#om linosti i titule jedno# autoritativno# srpsko# arhiepiskopa, ako ne urazumiti, a ono nadvladati$ &onavljam, #ospodo, srpsko#$ Ili da ja ve sada ponem da ve+!am$ (&rekrsti se kao katolCk$* PATRIJAR-: Duj daleko !ilo$ Sta vi mislite, vae visoanstvo$ CAR : eni se ovo to, pomozi, 5o+e, da se setim, #ovori otac Sava ini dosta razlo+nim$ (,aute$ Sava jo malo dosoli$* SA#A : / to se #rko# svetenstva u Sr!iji tie, njihov status !i ostao apsolutno isti$ /ko ne i povlaeniji CAR : / ko !i, pomozi, 5o+e, da se setim, !io arhiepiskop3 -i3 SA#A (folirantski*: Ne, ne$ "o ni sluajno$ 0a sam se!i u narednih nekoliko #odina namenio askezu$ editaciju i samou na nekoj hilandarskoj steni$

PATRIJAR-: ;ta znai asketiizmom spasiti samo svoju duu, oe Savo3 ,ar vam se to u ovom trenutku ne ini malo se!inim3 I sami ste rekli da linost srpsko# arhiepiskopa mora !iti sna+na i autoritativna$ SA#A : ,nam, ali$$$ PATRIJAR-: Ni preterana skromnost nije !a uvek vrlina$ Sr!iji3 o+ete li vi spreiti irenje katolicizma u o+ete$ /ko ste se reili !o#umila, koji su,

tamo kod vas, ve pustili koren, moi ete ovo$ "ada ste leili, sada i spreite i #otova stvar$ SA#A : 9ou li ja to$$$3 CAR (prekine #a*: ., pa #ospodine arhiepiskope, pomozi, 5o+e, da se setim, estitam$ 2) $ (Sava i nje#ovi monasi$ "renin#$ Isti onaj intenzitet kao ranije, isto ono fanatino predavanje$* SA#A : 'o!ro je, !rao, dosta za danas$ (Stanu znojavi i zadihani$* Sutra se vraaimo u Sr!iju$ (Radost me2u monasima$* "u#omire$ T$'O"IR: Izvolite, #ospodine arhiepiskope$ SA#A : ;ta si uradio, oe "u#omire3 T$'O"IR: "rideset est slikara, etrdeset zidara, osaim klesara, jedan tesar i devet lekara$ SA#A : ) pet ujutru da su ovde$ &latio si3 T$'O"IR: Samo kaparu, #ospodaru$

SA#A : 5rao< %vi neimari, slikari i doktori idu s nama u Sr!iju$ 'a #rade, prosveuju i lee$ ) vama e imati direktne nadzornike i poma#ae$ 8radie se !rzo, mora se tako #raditi i raditi, ali e se do!ro i plaati$ -i ste uz mene od prvo# dana$ %dani, hra!ri i pouzdani$ 'a mi nije !ilo vas, ko zna koliko !i ovo# pranjavo# puta iza nas prele same moje kalu2erske no#e$,ato vam !rao hvala$ -as devet ste sada, !rao, srpski episkopi$ 1asnije e vam otac "u#omir proitati raspored po Sr!iji$ -i znate kakav mora !iti srpski svetenik$ &ravedan, odan, stro#, uiteljan, trezan, po!o+an, omiljen u narodu$ %stalo znate$ /ko !udete takvi, i narod e vam !iti takav$ /ko ujem za neku svinjariju, vi znate$$$ KAL$ ERI : ,namo3 SA#A : -i ste moj vuji oporl na koji sam ja neo#ranieno ponosan$ Nemojte me razoarati ni ostaviti na cedilu, kao to ni dosad niste$ ?ilj koji je pred nama, svima vam je jasan, i, mislim, dovoljan$ Nas Sr!a je malo, !ie nas jo manje, ako vi svoj zadatak ne ispunite$ 1oliko sutra, mo+da, ako mi posustanemo Sr!ije !iti nee$ Ne dajte, !rao, da se to do#odi$ :ivot je najjeftinija cena kad je Sr!ija u pitanju$ 0e l=tako, !rao3 KAL$ ERI : "ako je, #ospodaru$ SA#A : ) svojim episkopijama zateie6te episkope 8rke$ &reuzeete od njih du+nost i ispratiti ih u 8rku$ &onavljam, ispratili u 8rku$ 5raa kalu2eri koje tamo zateknete, nek prepisuju sr!ulje, znai

srpske knji#e, !raa episkopi, nek ue se!arsku decu da itaju i piu, svaka episkopija da otvori svoju kolu i !olnicu$ 'a se prevedu 9ipokrat, /vicena, 8alen i 'ioskorid li da se po njihovim knji#ama leci$ ) Sr!iji se vie nee leiti !ajanjem, mlevenim konjskim kopitima i mokraom jumferaica$ / sad na odmor, du# je put pred nama$ T$'O"IR: 8ospodaru$$$ SA#A : Reci, "u#omire$ T$'O"IR: / ako nee3 SA#A : 1o ako nee3 T$'O"IR: /ko i#rki episkopi nee da nam predaju du+nost$ SA#A : /ko nee, zima se$ Nek leti perije$

2/ $

('vor Stefana &rvovenano#$ Stefan &rvovenani le+i na krevetu, !rat mu Sava klei kraj nje#a$ %ito je da prvi srpski kralj umire$* SA#A : Sve e !ita do!ro, izvui e se ti$ 'oktori ka+u$$$ (Samrtnik odmahne rukom$ Sava uuii$* 9ou da zna da razume ako ako mo+e zato sam ja sve ovo$ Shvatio si ti$ I zato je dovedena ova mletaka !ikulja$$$ I zato je "eodora morala otiiE I Sve$

(Stefan #a pozove rukom$ Sava se sa#ne$ %nda Stefan pljune !rata u usta$ I umre$ Sava otre lice rukavom$ ,aplae$ &lae du#o i #lasno nad mrtvim !ratom, lju!i #a po rukama, licu$ )2e "u#omir$* T$'O"IR: %e Savo, nemojte$ (Sava se ne o!azire na "u#omira, le+i na mrtvom !ratu$* SA#A : )mro je prvi srpski kralj, sva zvona u Sr!iji da zvone$ 'a se pro#lasi etrdesetodnevna +alost, da se u svim crkvama odslu+e opela i imolitive za duu$ oj !rat je umro kao monah, pred smrt me oj do!ri !rat$ je molio da #a zamonaim$ )mro je kao monah Simeon$ T$'O"IR: 8ospodaru, smirite se$$$ 5o+ja volja$ I nemojte vie lju!iti pokojnika, ako 5o#a znate$ o+da je neto zarazno$ SA#A : Nije, "u#omire, moj !rat je umro od tu#e, tu#a nije zarazna, oe "u#omire< 22 $ (Sava u svojoj koli$ Nekoliko slualaca ispred nje#a$* SA#A : I$ dakle, kako nas ui 9ipokrat, rana !r+e zarasta iako je istim rukama previjena, a pre to#a i iskuvanim no+em ra2ena$ -eliki je i !la#otvoran utiicaj prokuvamih stvari, valjda je i to volja !o+ija, a naroito prokuvanih metala, na ljudski or#anizam$ 'akle, da ponovimo$ Lekarski no+ se i pre zahvata na !olesniku prokuva u !akarnoj posudi s vodom, a tek nakon to#a inimo rez$ ) kasnijem zarastanju rana veliku ulo#u ima

stiraks, za ije postojanje du#ujemo uvenom arapskom lekaru /viceni$ &ravimo #a od kamfora, mlevene plesnive limunske kore, te raznih vrsta +elatina$ 'o!ro ura2en, stiraiks ne #u!i nikada svoj +elarinozni ili pihtijasti iz#led, a najte+a rana od no+a ili dru#o# otro# predmata zarasta za pet do sedam dana$ Leenje stiriksom po pravilu daje potzitivne rezultate, smrtni ishod prisutan je samo u retikim sluajevima i to 6u#lavnom kod povreda unutranjih or#ana I unutranjih krvarenja$ (+a vrata ue %ugomir). T$'O"IR: %e Savo, oprostite to prekidam nastavu, ali$$$ SA#A : Izvolite, oe "u#omire$ T$'O"IR: /ko mo+e, molio !ih, par i$ Nasamo$ Sava mu pri2e$* SA#A : (u nemiren, u pola glasa) : ;ta je !ilo3 T$'O"IR: 8ospodaru, va sinovac je$$$ ( astane.) SA#A : &ravo u re!ra$ T$'O"IR: 8ospodaru, kralj Radoslav, va sinovac, suspendovao je srpski jezik i pro#lasio #rki za slu+!eni jezik na dvoru, u koli i crkvi$ ,a!ranio sve javne aktivnosti na srpskom$ (%ajac. Savi jurne krv u lice.) .to$$$ SA#A : Sedlaj< T$'O"IR: 0e l4 odmah, #ospodaru3 SA#A : Iz ovih stopa$ (%ugomir i ae.) amicu mu je!em kala!aastu<

2! $ (Srpski dvor$ Sava i mladi kralj Radoslav$* SA#A : ;ta ovo tre!a da znai<3 "a #omila !udalatina i svinjarija$$$ RADOSLA#: &olako, strie, smiri se$ I na #rkom, molim te$ SA#A : 8rki se #ovori na #rkom dvoru, ovde ne$ 5ar dok sam ja +iv$ RADOSLA#: ;to se prvo# tie, ovo i jeste #rki dvor, ili e to uskoro !iti, a to se tie dru#o#, to je u !o+jim rukama$ / ti i sam zna kolika je sna#a iskrene molitve, zar ne, strie3 SA#A : %vo e !iti #rki dvor kad nestane i posledinji Sr!in RADOSLA#: Radi se i na tome, strie$ / ti si pripomo#ao$ )ostalom, ja #ovorim svoj maternji jezik, moja majka je !ila 8rkinja, zar ne3 I moja !a!a, !la+enopoiva +upanija /na, i tvoja majka, i ona je 8rkinja$ ,nai, ti si napola 8rk, u meni je sedamdeset pet procenata #rke krvi, a samo etvrtina o!anske$ 5udui da je i moja +ena, tako2e /na, tako2e princeza i tako2e 8rkinja, u mojoj deci taj varvarski procenat !ie jo manji$ "ako emo #a, strie, uz moju i !o+ju pomo, uskoro potpuno eliminisati$ I ti, kao lojalan podanik ove krune, mora u tome pomoi$ SA#A : 0a<3 RADOSLA#: "i, dra#i strie, upravo ti$ "voj polo+aj srpsko# arhiepiskopa je takav$ Slu+!a e

se opet vriti na #rkom, sve knji#e, te tvoje sr!ulje, i ime im je ro#o!atno i o!ansko, uje, sr!ulje, na lomau$ ;to se tie tvo# vuje# opora, e, pa, njihovi su !rlozi pod stra+om$ "i kvaziepiskopi ostaju na svojim funkcijama pro6 forma dok ne sti#nu pravohirotonisani episkopi iz 8rke$ ;kole zatvoriti jo u toku dananje# dana$ I !olnice$ ;ta e to se!araskoj jadiji3 'a, da !i ti !io potpuno informisan, naredio sam da se u najkraem roku or#anizuje jedan konvoj za 8rku$ %ni tvoji doktori, slikari ta ja znam ko#a si sve sa!rao na dr+avne jasle$ 7im ih sa!erem na jedno mesto$ 'a li je ostalo jo neto od tvojih planova, to nije razje!ano3 (+asmeje se provokativno. Sava crven u licu poe ka njemu. -adoslav pljesne rukama, uu tri ogromna klipana.) No, no, no$ 1ao to vidi, dra#i strie, i ta mo#unost je predvi2ena$ ((lipanima*) Ispratite nae# #ospodina strica$ SA#A : ,ato sve ovo3 RADOSLA#: 'a sve tvoje podvi+nitvo I odricanje uinimo !esmislenim, da sve tvoje planove razje!emo$ SA#A : I +ivot$ RADOSLA#: "o pose!no$ SA#A : ,na li ti ta ini3 RADOSLA#: I vie ne#o to ti misli$ &ue sve ko maslaak, a, strie3 (Zaute.) "ako je jedna vievekovna projekcija

propala, a trideset #odinaF muenja i odricanja otilo u kurac$ SA#A : /li zato sve ovo3 RADOSLA#: 'a i u tvom +ivotu napravimo !ar jedan dan slian onom kad si mi najurio majku, kad nisam mo#ao da se odvojim od njenih skuta, kad je moj jadni otac puzao po podu, a majka umirala od stida i tu#e, a ti nad#ledao sa strane, superioran i apsolutno miran, !o+e moj, to tako tre!a$ Sad e i ti ima ti jedan takav dan u svom +ivotu$ 'an kad prestaje +ivot$ Napolje< ((lipani pou prema Savi, Sava sam poe prema vratima.) 'vadeset #odina sanjam ovaj dan$ (Stric mu se na vratima okrene$* SA#A : Ima, sine, u te!i mno#o vie Nemanjia ne#o to ti misli$ () ae. -adoslav ostane sam. +e likuje nimalo. +aprotiv.) 2% $ (Sava, "u#omir, jedan mladi ovek, #otovo deak, i jo nekoliko zaverenika$* SA#A : Sve sam ja kriv, #rena mi dua$ 0a$ T$'O"IR: ,ato vi, oe Savo3 SA#A : ,ato to nisaim ispunio !ratov amanet koji mi je ostavio na samrti, eto zato$ ,ato to nisam posluao samrtnika$ iislio sam, Sr!iji sad ne tre!a dinastiko previranje, neka vlada Radoslav,

stariji je$ 8de e mi dua$ 5rat mi je, #ospodo, na !la+anopoivi kralj Stefan &rvovenani, na samrti ostavio ananet da presto ostaje ovom ovde detetu, a ne Radoslavu$ / ja sam se o to o#luio$ T$'O"IR: &a jo se mo+e ispuniti +elja nae# !la+enapoive# kralja, pokojmu dui$ (&rekrsti se.) SA#A (de!aku) : 7uo si #a -ladislave$ Na te!i je da ispuni oevu poslednju +elju$ #LADISLA#: 1ako u protiv !rata, sttrie<3 SA#A : %nako kako su tvoj otac i deda$ Neka !ude volja !o+ija$ 8de je Radoslav najsla!iji3 #LADISLA#: 1ako to mislite, strie3 (3edan od averenika ustane.) ZA#ERENIK: 8ospodaru, vae visokopreosvetenstvo, hoemo li #reni !iti, ipak je on zakonit srpski kralj3 SA#A : 8reh na moju duu, Rati!ore$ ZA#ERENIK: Na +eni je najsla!iji, #ospodaru, #leda je kao ikonu, kao 5o#orodicu pamet mu je okrenula 8rkinja$ SA#A : "u#omire, mo#u li se !raa episkopi nekako oslo!oditi stra+e i nadzora3 T$'O"IR: %dkad su to ovce mo#le !iti tamniari kurjacima3 SA#A: %nda da su mi u najkraom roku, ovde$ ,nam ta emo spakovati Radoslavu$ (%ugomir poka"e rukom po vratu.) Neu da im dlaka s #lave fali$ Ni jednom$ Ni njoj ni njemu$

T$'O"IR: &a, ta onda, #ospodaru3 SA#A: %temo kraljicu i dr+ati dok on ne a!dicira$ &osle nek idu s milim 5o#om$ 2&$ (Sava, okru"en svojim kurjacima, 1ladislav, %ugomir, averenici. (ralj -adoslav kle!i pred Savom.) RADOSLA# (pla!e)* Sve, strie, samo da njoj nita ne !ude$ Sve to tre!a$ SA#A: &otpii ovo ovde$ RADOSLA#: Si#urno je +iva, strie, zar ne, vi ne !iste$$$ (&otpie abdikaciju.) SA#A: %d ovo# momenta si a!dicirao$ :enu e nai u 'u!rovniku, u kui 0ovana 'anidola$ :ivu i zdravu$ RADOSLA#: 9vala vam strie, do ne!a vam hvala$ Samo da mi je ona$$$ T$'O"IR: :iveo srpski kralj Stefan -ladislav$ (Ziveo, odjekne prostorijom.) RADOSLA#: $$$ +iva i zdrava$ (6ivi srpski kralj i ade napolje.) SA#A: %tpratiete #a do 'u!rovnika$ Neu da mu dlaka s #lave fali$ Ni njemu ni njoj$ -aijda je ovo poslednja #adost koju sam morao da uinim a, "u#omire3 #LADISLA#: Sa#radiu manastir, strie, dau mu, ime ileeva$ SA#A: )malo da sve ode u prah$ T$'O"IR: %prostite, nisam uo, #ospodaru$ SA#A: 1a+em, odlazimo iz Sr!ije, ostalo nam ie jo

samo neto da se uradu$ T$'O"IR: ;ta to, #opodine Savo3 SA#A: 'a se umire, #ospodine "u#omire$$$ 2($ (Sava i %ugomir.) SA#A: Nema se vie zata, oe "u#omire$ Nema$ T$'O"IR: 1ako nema, svetitelju, kako nema3 / Sr!ija3 SA#A: Sr!ija sad mo+e i !ez mene$ / koristi, joj jo samo moja smrt$ 0edna lepa patetina smrt$ T$'O"IR: /jte, uzmite !ar zalo#aj, oe Savo$ SA#A: &osao smo zavrili, ni kueta ni maeta iza nas, zato onda3 T$'O"IR: Samo zalo#aji$ &a, nemoj te ovde u 5u#arskoj da umirete$ ,ar nije lepe na rodnoj #rudi3 SA#A: ,a!oravlja efekte koje ostavlja jedna svetiteljska procesija$ 1oliko #anua i rodolju!lja izaziva$ T$'O"IR: /li, oe Savo, nema vee# #reha ne#o samou!iti se, samo zalo#aji, molim vas$ SA#A: "o ja, "u#omire, samo postim$ &ost je i 5o#u mio$ Nema vie smisla$ 1oliko plemenito# zanosa izaziva procesija sa motima sveca$ &a, sea &a, sea li se samo GsahraneH mo#a oca3 (Nasmeje se$* T$'O"IR: Samo jedan srk, molim vas$ SA#A: "e!e sam, oe "u#omire, odredio za sledee# srpsko# arhieskopa$ /rhiepiskop /rsenije, ne zvui loe, a3 T$'O"IIR: 8ospodaru, #reh je, samo zalo#aji$$$ SA#A: -e du#o hou da te pitam$$$

T$'O"IR: &itajte, oe$ SA#A: ;ta ti misli ima li #a3 T$'O"IR: olim<3 SA#A: Ima li #a3 T$'O"IR (prenera+en*: %e<<< 8ospodaru$$$&a, ta vi to, ako 5o#a znate<3 (Sava se nasmeje.) SA#A: ;alim se ja to, za!orarvi, oe /rsenije$ T$'O"IR: Smrtni je #reh podii ruku na se!e, a vi to sad inite$ -i se u!ijate #la2u, #ospodaru, ajte amo srk, 9rista radi$ /jte, molim$ vas$ (Sava odmahne rukom.) /jte, svetitelju, zalo#ajii samo$ 8reh je$$$ SA#A: oj se deda zvao$$$$$ (+e avri. -uka mu klone. %ugomir sve. shvati. &la!e nad telcm gospodara, u!itelja i prijatelja. +egde spolja, oglasi se vuk samotnjak. Zavija dugo i prodorno. ) kad se i kandilo ugasi, jo dugo, nad. mrakom lebdi vu!ji lelek.) 7etvrti deo LO"A0A ILI PONO#O "E$ K$RJACI"A 2+$ (8odina AIJI$ -raarski plato na periferiji 5eo#rada ispunjen svetinom i o!avijen dimom$ 7etiri "urina raz!acuju pepeo na sve strane$ 1ao da seju$* TELAL: "ako e spaljivanjem kostiju ovo# la+no# neverniko# svetitelja, trista pedest #odina nakon

nje#ove smrti, prestati taj kult okupljanja i !esmislenih nadanja o produ+enje nepostojee srpske dr+avne tradicije i nepostojee# le#itimeiteta$ Svaki Sr!in koji se uhvati na delu, to jest da slavi ime sveto# Save, iii samo da #a pominje, !ie najstro+e ka+nje$ ) 5eo#radu, dvadeset sedmo# aprila AIJI$ #odine, zapovednik Sr!ije Sinan paa, lino$ (Iz mase iza2e mladi Rastko Nemanji i praen oporam pravih kurjaka, ode$ 7uje se samo nje#ov smeh i jezivi k#ut iske+ene kurjaine$ ?etiri "urina zduno raz!acuju pepeo$ 1ao da seju$* 1raj KA$ AL$ AJMM$