NAMA:......................................................................................

TINGKATAN:..............................

942/3

STPM 2013
GEOGRAFI
KERTAS 3
(Satu jam)
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 3/2013
SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)

Arahan kepada calon:
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA
Untuk kegunaan

DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN.

Pemeriksa

Jawab empat soalan
Bahagian A : Jawab soalan 1 dan soalan 2 .
Bahagian B : Jawab soalan 3 dan soalan 4 .

BAHAGIAN A

1
2

Jawapan untuk soalan 1 dan 2 bagi Bahagian A

BAHAGIAN B

dan soalan 3 dan 4 bagi Bahagian B hendaklah

3

ditulis dalam ruang yang disediakan dalam

4

kertas soalan ini.
Semua kerja penghitungan hendaklah ditunjukkan
dengan jelas.

JUMLAH

Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan
dalam tanda kurung [ ].
Kertas soalan ini mengandungi 40 markah
________________________________________________________________________

1

[Lihat sebelah
SULIT*
BAHAGIAN A: ALAM SEKITAR FIZIKAL
[ 20 MARKAH ]
1

(a) Terangkan maksud kitar oksigen .

[3]

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Rajah di bawah menunjukkan proses pengambilan oksigen dari ruang atmosfera.
ATMOSFERA

P

R
z

Q
Y

(b) Berdasarkan rajah di atas, namakan proses-proses berikut;

[3]

(i) P ialah …………………………………... .
(ii) Q ialah ………………………………….. .
(iii) R ialah ………………………………….. .
(c) Jelaskan dua kepentingan oksigen terhadap alam persekitaran manusia.

[4]

(i) ………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
2

(ii) ………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
2. (a) Bezakan konsep pemeliharaan dengan pemuliharaan ekosistem.

[4]

………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

(b) Senaraikan dua langkah pemeliharaan ekosistem hutan.

[2]

(i) …………………………………………………
(ii) …………………………………………………

(c) Huraikan dua langkah pemuliharaan bagi mengekalkan keseimbangan ekosistem
hutan di Malaysia.
[4]
(i) …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(ii) …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………

3

BAHAGIAN B . ALAM SEKITAR MANUSIA

[20 markah ]

Jawab semua soalan

3. ( a)

Terangkan maksud pencemaran sumber air ?

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
[3]

( b) Dengan merujuk negara Malaysia , bagaimanakah aktiviti ekonomi yang pesat di bandar
telah menyebabkan pencemaran sumber air.

......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
[4]
( c) “ Institusi pendidikan juga memainkan peranan penting dalam mengatasi pencemaran
sumber air di negara Malaysia “ Jelaskan pernyataan ini.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
[3]
4

4 (a) “ Pembangunan lestari merujuk pembangunan berterusan yang memenuhi keperluaan
generasi masa kini tanpa menjejaskan kepentingan generasi akan datang. Jelaskan dua prinsip
pembangunan lestari.
( i) .....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
(ii)...................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
[4]
(b) Bezakan antara Protokol Montreal dengan Protokol Kyoto dalam usaha kerjasama antara
bangsa dan serantau dalam konteks pembangunan Lestari.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
[4]
(c) “ Masalah jerebu boleh dikurangkan dengan adanya bentuk kerjasama antarabangsa “ Jelaskan
pernyataan ini.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
[2]
SOALAN TAMAT
5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful