Bahasa Melayu Tahun 4

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

TAHUN SEKOLAH KOD SEKOLAH

2009 SEKOLAH KEBANGSAAN SERI BAHAGIA JBA6047

PENGETUA / GURU BESAR ENCIK MARJUNI BIN HJ. SURADI GURU PENOLONG KANAN 1 ENCIK IDERIS BIN SANUSE BIDANG MATAPELAJARAN PANITIA MATAPELAJARAN TINGKATAN / TAHUN GURU Guru Kanan MP Ketua Panitia Guru Mengajar BAHASA MELAYU BAHASA MELAYU BAHASA MELAYU TAHUN 4 TIADA ENCIK ABD. RAZAK BIN GHANI ENCIK AZMAN BIN ALOS

1

Bahasa Melayu Tahun 4

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

UJIAN BULANAN 1 / UJIAN PENILAIAN & PENCAPAIAN MURID 1 (UPPM1) UJIAN BULANAN 2

3-5hb Feb 2009 4hb April 2009

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / UJIAN PENILAIAN & PENCAPAIAN MURID 2 (UPPM2) 4-26hb Mac 2009 2 UJIAN BULANAN 3 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN / UJIAN PENILAIAN & PENCAPAIAN MURID 3 (UPPM3) PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM/PMR/UPSR UJIAN DIAGNOSTIK 1 UJIAN DIAGNOSTIK 2 GERAK GEMPUR 1 GERAK GEMPUR 2 PRA-PEPERIKSSAN PERTENGAHAN TAHUN PRA-PEPERIKSSAN AKHIR TAHUN KIA 2M 1. Ujian Penapisan 2. Ujian Pelepasan 1 3. Ujian Pelepasan 2 PROTIM Thaun 4 dan 6 1. Pra-Ujian 2. Psaca Ujian PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 1. Taklimat Calon 2. Jangka Masa Pelaksanaan 3. Tarikh Penghantaran Markah PBS ke LPM
2

19-21hb Mei 2009 14hb Okt 2009 9hb Sept 2009 15hb Jan 2009 Tiada 3hb Ogos 2009 17hb Okt 2009 Tiada Tiada

1-3hb April 2009 Tiada Tiada

Tiada Tiada

15hb Jan 2009 Jan 2009 ~ Jul 2010 Ogos 2010

Bahasa Melayu Tahun 4

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG) TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA (Head Count Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran)

MATA PELAJARAN TAHUN

BAHASA MELAYU TAHUN 4

4 A Perkara Peperiksaan SPM/PMR/UPSR (Tahun terbaik) 2008 Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan / Tahun lepas TOV (Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan / Tahun lepas OTI1 = TOV + (ETR - TOV)/3 OTI2 = TOV + (ETR -TOV)2/3 ETR (kiraan) ETR (pindaan) Perbezaan Jum. Pelajar 18 30 30 30 30 30 30 Bil 1 1 1 3 4 6 9 3 % 5.56 3.33 3.33 8.89 18.89 20.00 30.00 10.00 Bil 8 10 10 11 11 12 14 2 B %

3 C Bil 8 13 13 11 10 8 3 (5) %

2 D Bil 6 6 5 3 2 3 1 % -

1 LULUS Bil 17 30 30 29 29 28 29 1 % 94.44 100.00 100.00 128.89 291.11 186.67 62.14 -124.52 Bil

0 G/E % 1 1 1 2 1 (1) 5.56 0.36 0.71 1.07 1.61 0.54

GP

a b c d e f g h

44.44 33.33 33.33 42.22 95.56 60.00 46.67 -13.33

44.44 43.33 43.33 33.33 81.11 13.33 6.43 -6.90

5.60 3.40 6.60 3.00 2.60 2.20 1.30 -0.90

20.00 20.00 18.33 43.33 15.00 46.67 31.67

Disediakan oleh

Disahkan oleh

Disahkan oleh

……………………………….. Ketua Panitia BAHASA MELAYU

……………………………….. Guru Penolong Kanan 1/ Guru Kanan Mata Pelajaran SEKOLAH KEBANGSAAN SERI BAHAGIA

……………………………….. Pengetua / Guru Besar SEKOLAH KEBANGSAAN SERI BAHAGIA

3

Bahasa Melayu Tahun 4

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

ENCIK AZMAN BIN ALOS TAHUN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Bersoaljawab berdasarkan sesuatu situasi bagi tujuan menceritakan perkara yang dialami, yang dilihat atau dibaca Berlakon dengan menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. Main peranan untuk menunjukkan cara menerima teguran secara terbuka dalam perbualan. Menjalankan aktiviti simulasi untuk tujuan membaca lancar bahan bukan sastera dengan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul Melaksanakan Teknik Permata untuk menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat

M1

1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan 1.1.1 menggunakan kata ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai 1.1.1 1.1.1 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang 5.2.1 betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 8.1 Membina dan menulis perkataan 8.1.1 ayat tunggal dan ayat majmuk

Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau dilihat atau yang dibaca Menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan Menerima teguran secara terbuka dalam perbualan Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.

1 2 3 1 1

4 5 4 1 5

0 0 0 0 0

3 2 3 3 3

12 10 12 3 15

0 0 0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

4

20 72 0.00

0 0

4

Bahasa Melayu Tahun 4

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

ENCIK AZMAN BIN ALOS TAHUN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Membaca perkataan frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Menerangkan makna perkataan, frasa dan ayat Membaca dan memahami pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Membaca perkataan frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Menceritan bahan isi yang dibaca Merujuk perkataan dan kamus untuk mencari makna, meneliti ejaan yang tepat mengikut susunan perkataan Mengecam dan mengenal pasti format pelbagai genre Mengenal pasti kata, frasa, peribahasa dan ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre Menyatakan gambaran umum tentang sesuatu teks yang dibaca Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan Aras (Level) 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 Standard Minimum (s) 3 5 2 3 5 5 3 2 3 5 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Standard (sw) (aw) Activities) 9 15 4 9 15 15 9 4 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mendengar rakan membaca Membandingkan bacaan yang didengar dari segi kelancaran, kefasihan dan intonasi Membandingkan bacaan yang didengar dari segi kelancaran, kefasihan dan intonasi Mendengar rakan membaca Bercerita Pertandingan mencari makna perkataan menggunakan kamus Mencari persamaan dan perbezaan sesuatu genre Membezakan pendahuluan sesuatu genre Mendapatkan maklumat berdasarkan teks yang dibaca. Membina ayat tunggal dan ayat ayat majmuk

M2

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan 5.1.1 memahami perkara yang dibaca 5.1.2 5.1.1 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan 5.2.1 lancar serta memahami perkara yang dibaca 5.2.2 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang 6.1.1 sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet 6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan 6.2.1 6.2.1 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk 6.4.1 mendapatkan maklumat yang menyeluruh. 8.1 Membina dan menulis perkataan ayat 8.1.1 tunggal dan ayat majmuk

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 2 3 3 3 3 2 3 3

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

4

20 118 0.00

0 0

5

Bahasa Melayu Tahun 4

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

ENCIK AZMAN BIN ALOS TAHUN 4

Item Minggu M3 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 8.1 Membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk Kod HSP 8.1.1 8.1.1 8.1.1 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk 8.2.1 dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk 8.2.1 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan 8.3.1 tulisan berangkai yang kemas 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, 1.1.1 sebutan ,intonasi dan nada yang sesuai. 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, ayat serta 2.1.1 sebutan dan intonasi yang baik, jelas dan teratur Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik ysang diberikan Membina ayat majmuk daripada dua atau lebih ayat tunggal yang diberikan. Membina ayat majmuk dengan kata hubung Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk Menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau dilihat atau yang dibaca Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan cerita Aras (Level) 1 2 3 1 2 1 1 1 Standard Minimum (s) 5 3 3 5 4 5 5 5 Pencapaian (a) 0 0 0 0 0 0 0 0 Pemberat (w) 3 2 1 3 2 3 3 3 Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 15 6 3 15 8 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Melaksanakan Teknik Permata untuk menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat. Membina ayat majmuk berdasarkan kata hubung Membina ayat majmuk Menggunakan teknik minda bagi tujuan membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Membina ayat topik, ayat huraian, dan ayat contoh untuk membentuk perenggan. Latih tubi menulis perkataan yang diberi dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik Bersoal jawab berdasarkan sesuatu situasi bagi tujuan menceritakan perkara yang dialami, yang dilihat atau dibaca Bercerita berdasarkan gambar

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

4

4

16 108 0.00

0 0

6

Bahasa Melayu Tahun 4

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

ENCIK AZMAN BIN ALOS TAHUN 4

Item Minggu M4 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila Kod HSP 1.2.1 1.2.2 3.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang menyakinkan 3.2.1 3.2.1 3.3 Menyampaikan maklumat kepada 3.3.1 pihak lain dalam aktiviti terancang 3.3.1 Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Mendengar dan mengecam intonasi soalan tanpa kata tanya Mengemukakan soalan dengan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan maklumat Mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan menggunakan alasan yang sesuai Membentangkan fakta tentang sesuatu topik dengan ulasan yang wajar. Mempersembahkan idea tentang sesuatu persoalan dengan diksi, ayat dan gaya yang sesuai. Membentangkan pendapat tentang sesuatu persoalan dengan bahasa yang bertatasusila Aras (Level) 1 1 1 2 1 3 Standard Minimum (s) 4 5 5 4 5 3 Pencapaian (a) 0 0 0 0 0 0 Pemberat (w) 3 3 3 2 3 1 Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 12 15 15 8 18 5 0 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Murid mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya. Bersoal jawab menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya. Memberikan penjelasan yang kukuh sebagai bukti. Menghuraikan idea tentang sesuatu perkara dengan alasan yang munasabah Mempersembahkan hasil perbincangan dengan diksi, ayat dan gaya yang sesuai Membahaskan sesuatu topik yang diberikan.

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

4

20 93 0.00

0 0

7

Bahasa Melayu Tahun 4

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

ENCIK AZMAN BIN ALOS TAHUN 4

Item Minggu M5 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks. Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. Menyatakan isi penting berdasarkan bahan yang dibaca. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dan peristiwa yang dialami menggunakan pelbagai jenis ayat Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik Aras (Level) 3 3 2 2 3 1 2 1 2 Standard Minimum (s) 1 10 3 5 5 5 3 5 3 Pencapaian (a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pemberat (w) 1 1 2 2 1 3 2 3 2 Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 1 10 6 10 5 15 6 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Mengadakan pertandingan membaca Mencari makna perkataan dalam kamus Mengadakan teknik Teater Pembaca bagi tujuan melatih kelancaran sebutan, intonasi dan jeda yang betul berdasarkan skrip yang disediakan. Menceritakan bahan sastera yang dibaca dengan perkataan sendiri Membaca dan memilih jawapan yang betul berdasarkan soalan pemahaman yang diberikan. Mengadakan pertandingan bercerita. Ceritakan kepada rakan bahan yang telah dibaca Menyebut perkara yang menarik dalam karya Memberikan komen tentang perkara yang menarik

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan 5.1.1 intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca 5.1.2 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang 5.2.1 dibaca 5.2.2 5.2.2 2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dab jelas 2.1.1 2.1.1 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik 11.1.1 dalam sesuatu karya 11.1.1

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

0 74 0.00

0 0

8

Bahasa Melayu Tahun 4

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

ENCIK AZMAN BIN ALOS TAHUN 4

Item Minggu M6 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 8.1 Membina dan menulis perkataan , ayat tunggal dan ayat majmuk 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Kod HSP 8.1.1 8.2.1 8.3.1 5.1.1 Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan Menulis karangan prosa Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik Aras (Level) 1 3 2 3 Standard Minimum (s) 10 5 5 5 Pencapaian (a) 0 0 0 0 Pemberat (w) 3 1 2 1 Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 30 5 10 5 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Melakasanakan teknik permata untuk menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat. Menggunakan teknik karangan berpandu (rangsangan kata) bagi menghasilkan karangan, naratif berdasarkan sesuatu tajuk. Menyalin ayat dengan tulisan berangkai Mengadakan pertandingan membaca

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

4

20 70 0.00

0 0

9

Bahasa Melayu Tahun 4

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

ENCIK AZMAN BIN ALOS TAHUN 4

Item Minggu M7 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila Kod HSP 1.2.1 1.2.1 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu 8.2.1 penulisan teks tentang sesuatu tajuk 2.2 Menlaporkan sesuatu perkara 2.2.1 dengan bahasa yang sesuai dan tepat 3.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang menyakinkan. Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Mengemukan soalan bertumpu dan bercapah serta menjawabnya secara logik dan tepat Bersoal jawab untuk mendapatkan rumusan dan keputusan Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk Menyampaikan sesuatu berita secara ringkas dengan bahasa yang betul Mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan memberikan alasan yang sesuai Membentangkan fakta tentang sesuatu topik dengan ulasan yang wajar. Aras (Level) 2 3 2 1 Standard Minimum (s) 5 5 5 5 Pencapaian (a) 0 0 0 0 0 3.2.1 3.2.1 1 2 3 3 0 0 3 2 3 4 0 0 Memberikan penjelasan yang kukuh sebagai bukti Menghuraikan idea tentang sesuatu perkara dengan alasan yang munasabah. Pemberat (w) 2 1 2 3 Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 10 5 10 15 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Membuat simulasi dengan mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah serta menjawab secara logik dan tepat. Simulasi sesi wawancara berdasarkan sesuatu topik. Membina ayat topik, ayat huraian dan ayat contoh untuk membentuk perenggan. Ceritakan kepada rakan bahan yang telah dibaca.

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

4

4

16 63 0.00

0 0

10

Bahasa Melayu Tahun 4

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

ENCIK AZMAN BIN ALOS TAHUN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks. Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. Mengajukan harsat dengan ungkapan yang sesuai Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu perkara dengan ayat yang jelas. Membentangkan fakta tentang sesuatu topik dengan ulasan yang wajar Menjelaskan pendapat tentang sesuatu topik dengan mengemukakan bukti yang wajar Aras (Level) 3 3 1 2 3 2 3 Standard Minimum (s) 5 10 3 5 5 5 4 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 5 10 9 10 5 10 4 0 0 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Mengadakan pertandingan membaca Mencari makna perkataan dalam kamus Mengadakan aktiviti simulasi untuk tujuan membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul Membuat simulasi untuk mengajukan harsat dengan ungkapan yang sesuai. Melaporkan hasil perbincangan Menghuraikan idea tentang sesuatu perkara dengan alasan yang munasabah. Menjelaskan fakta dengan ulasan yang lengkap.

M8

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul serta mmahami perkara yang 5.1.1 dibaca. 5.1.2 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta 5.2.1 memahami perkara yang dibaca. 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan menyakinkan dengan intonasi dan paralinguistik 1.4.1 yang sesuai untuk menguatkan permintaan 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang 2.2.1 sesuai dan tepat 3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan 3.2.1 3.2.1

0 0 0 0 0 0 0

1 1 3 2 1 2 1

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

4

20 73 0.00

0 0

11

Bahasa Melayu Tahun 4

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

ENCIK AZMAN BIN ALOS TAHUN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk Membina karangan prosa Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk Membina ayat topik dan huraian berdasarkan isi yang dikenal pasti tentang sesuatu tajuk Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca. Mengamati topik perbincangan untuk memberikan pandangan yang releven Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang isu perbincangan Mengelaskan penyataan dan memberikan kritikan yang membina Aras (Level) 2 3 1 1 1 1 2 2 Standard Minimum (s) 3 3 5 3 5 5 5 4 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 6 3 15 9 15 15 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Membina ayat topik, ayat huraian, dan ayat contoh untuk membentuk perenggan. Menggunakan teknik karangan berpandu (rangsangan kata) bagi menghasilkan karangan naratif berdasarkan sesuatu tajuk. Berbincang dan mencatat isi yang sesuai dengan tajuk berdasarkan pelbagai sumber. Menggunakan teknik Peta Minda (rajah tulang ikan) bagi mengkonstruk ayat topik dan ayat huraian berdasarkan isi yang telah dikenal pasti tentang sesuatu topik Menyebut perkara yang menarik dalam karya Bincang isi tentang topik yang dikemukan Memberikan pendapat untuk menjelaskan idea dalam perbincangan. Mengasingkan dan memberikan komen terhadap sesuatu pernyataan.

M9

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang 8.2.1 sesuatu tajuk. 8.2.1 8.4 Membina dan menulis ayat topik berdasarkan sesuatu perkara 8.4.1 8.4.2 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. 4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat, dan tersusun 11.1.1 4.1.1 4.1.1 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. 4.2.1

0 0 0 0 0 0 0 0

2 1 3 3 3 3 2 2

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

3

4

12 93 0.00

0 0

12

Bahasa Melayu Tahun 4

1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

ENCIK AZMAN BIN ALOS TAHUN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) 1 1 2 1 1 2 1 2 Standard Minimum (s) 5 5 3 3 4 3 3 5 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 0 3 2 3 3 2 3 2 15 6 9 12 6 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Permainan Bahasa (menyampaikan pesanan ) bagi tujuan menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan Menyatakan ayat arahan dan ayat pesanan. Berlakon mendengar, menerima dan melaksanakan arahan dan pesanan dengan betul, tepat dan tersusun. Berbincang untuk mengenal pasti keperluan dan menyatakan kuantitinya dengan jelas. Berlakon mengemukakan soalan dan mendapatkan penjelasan tentang sesuatu perkhidmatan dan barangan yang diperlukan. Berbincang untuk memilih dan menggunakan istilah yang betul semasa berurusan. Membandingkan bacaan yang didengar dari segi kelancaran, kefasihan dan intonasi Menyatakan makna perkataan

M10

1.3.1 1.3.2 1.3.1

Mendengar serta memahami arahan dan pesanan. Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan Mendengar , menerima dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan betul, cepat dan tersusun. Mengenal pasti keperluan dan menyatakan dengan jelas Menggunakan ayat yang sesuai untuk mendapat barangan dan perkhidmatan Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul Menerangkan makna perkataan, frasa dan ayat

0 0 0 0 0 0 0 0

1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan tranksaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan

1.6.1 1.6.2 1.6.1

5.1 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai

5.1.1 5.1.1

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

4

4

16 83 0.00

0 0

13

Bahasa Melayu Tahun 4

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

ENCIK AZMAN BIN ALOS TAHUN 4

Item Minggu M11 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Merujuk perkataan dan kamus untuk mencari makna, meneliti ejaan yang tepat mengikut susunan perkataan. Meneliti halaman kandungan dan sinopsis prakata untuk mendapatkan maklumat. Meneliti glosari dan bibiografi untuk mendapatkan maklumat. Membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat. Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 0 0 6.1.1 1 10 0 3 30 0 0 0 Pertandingan mencari makna perkataan menggunakan kamus Membaca secara imbasan dengan meneliti prakata, kandungan dan sinopsis pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan tajuk. Membaca pantas secara imbasan glosari, bibliografi dan kata pengantar untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu Bersoal jawab menggunakan soalan bercapah berdasarkan sesuatu maklumat bagi tujuan membuat bagi tujuan membuat andaian yang tersurat Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities)

6.1.1 6.1.1 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat 7.1.1 dan tersirat.

2 3 1

3 3 5

0 0 0

2 1 3

6 3 15

0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

4

20 74 0.00

0 0

14

Bahasa Melayu Tahun 4

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

ENCIK AZMAN BIN ALOS TAHUN 4

Item Minggu M12 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas. 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Kod HSP 8.3.1 8.4.1 8.4.2 8.4.1 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa 2.2.1 yang sesuai dan tepat 3.1 Menyampaikayang sesuain maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk 3.1.1 menggunakan kata istilah , frasa, striktur ayat yang betul dan laras bahasa 3.1.2 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang 6.1,1 dikaji termasuk maklumat daripada intrnet Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk. Membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan isi yang dikenalpasti tentang sesuatu tajuk. Mengemukakan hujah dan alasan yang sesuai dalam perenggan. Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara Mengumpulkan dan menyusun isi penting daripada sesuatu topik yang dibincangkan. Mengemukakan isi penting dengan jelas Meneliti glosari dan bobliografi untuk mendapatkan maklumat Aras (Level) 2 1 1 2 2 1 1 3 Standard Minimum (s) 5 5 3 3 3 5 5 2 Pencapaian (a) 0 0 0 0 0 0 0 0 Pemberat (w) 2 3 3 2 2 3 3 1 Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 10 15 9 6 6 15 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Menyalin ayat dengan tulisan berangkai Berbincang dan mencatat isi yang sesuai dengan tajuk berdasarkan pelbagai sumber Menggunakan teknik Peta Minda (rajah tulang ikan) bagi mengkonstruk ayat topik dan ayat huraian berdasarkan isi yang telah dikenal pasti tentang sesutu tajuk. Membuat sumbang saran bagi tujuan mencatatkan hujah dan alasan yang sesuai untuk membina perenggan Menceritakan kejadian yang dilihat atau didengar atau dibaca. Menyatakan isi penting berdasarkan tajuk Menyampaikan isi penting mengikut urutan Membaca pantas secara imbasan glosari, bobliografi dan kata penghantar untuk mendapatkan maklumat.

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

3

4

12 90 0.00

0 0

15

Bahasa Melayu Tahun 4

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

ENCIK AZMAN BIN ALOS TAHUN 4

Item Minggu M13 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks. Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. Menyatakan panduan tajuk arah kepada orang lain. Menyalurkan arahan serta pesanan yang diterima kepada orang lain dengan jelas dan tepat. Mengecam mesej yang terdapat pada bahan. Mengemukakan alasan yang sesuai untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. Menyatakan sebab dan akibat untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. Aras (Level) 1 1 2 3 1 1 2 Standard Minimum (s) 3 5 3 2 4 5 3 Pencapaian (a) 0 0 0 0 0 0 0 Pemberat (w) 3 3 2 1 3 3 2 Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 9 15 6 2 12 15 6 0 0 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Menentukan isi penting berdasarkan. Menulis perkataan dab pelbagai ayat. Permainan Bahasa untuk menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang lain. Lakonkan spontan bagi menyalurkan arahan serta pesanan dengan jelas dan tepat. Membuat laporan untuk menerangkan fakta dan mesej yang terdapat dalam bahan. Berbincang isi penting tentang topik yang dikemukakan. Memberikan pendapat untuk menjelaskan idea dalam perbincangan .

6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama 6.3.1 dan isi sampingan daripada teks. 8.1 Membina dan menulis perkataan , ayat 8.1.1 tunggal dan ayat majmuk. 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta 1.3.2 pesanan tentang sesuatu perkara. 1.3.1 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat. 4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat. 1.5.2 4.4.1 4.4.1

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

4

4

16 81 0.00

0 0

16

Bahasa Melayu Tahun 4

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

ENCIK AZMAN BIN ALOS TAHUN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities)

M14

1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian dengan menggunakan 1.1.1 kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sama 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.

Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau dibaca

1

3

0

3

9

0

Mendengar rakan membaca

5.2.1

Membaca teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat di dalam teks. Membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan daripada pelbagai bahan bacaan. Mengenal pasti dan menyatakan mesej penulis berdasarkan teks yang dibaca. Mengumpulkan maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan Bersoal jawab untuk membuat rumusan dan keputusan. Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik Mengemukakan hujah dan alasan yang sesuai dalam perenggan

3

2

0

1

2

0

Mengadakan pertandingan membaca di sekolah.

6.3.1 6.3.1 6.3.1

1 2 3 1 3 2 2

4 3 2 4 2 3 2

0 0 0 0 0 0 0

3 2 1 3 1 2 2

12 6 2 12 2 6 4

0 0 0 0 0 0 0

Menentukan isi penting berdasarkan teknik SQ4R Menyenaraikan fakta daripada teks Berbincang untuk mengenal pasti mesej yang terdapat dalam teks yang dibaca. Perbincangan berkumpulan untuk membuat ramalan berdasarkan bahan yang dibaca dengan melengkapkan Lembaran pengurusan grafik Simulasi sesi wawancara berdasarkan sesuatu topik. Menyalin ayat dengan tulisan yang berangkai. Membuat sumbang saran bagi tujuan mencatatkan hujah dan alasan yang sesuai untuk membina perenggan.

6.6 Membuat ramalan tentang sesuatu cerita atau berdasarkan maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu

6.6.1

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara 1.2.1 secara bertatasusila. 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. 8.3,1

8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian 8.4,1 berdasarkan sesuatu perkara.

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

4

4

16 71 0.00

0 0

17

Bahasa Melayu Tahun 4

1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

ENCIK AZMAN BIN ALOS TAHUN 4

Item Minggu M15 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat 8.2 Membina dan membuat ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 4.4 Menyatakan pilihan umtuk menerima atau menolak pandangan dan pendapat dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. 1.5.2 8.2.1 Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Mengecam mesej yang terdapat dalam bahan Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Aras (Level) 1 1 Standard Minimum (s) 5 3 Pencapaian (a) 0 0 Pemberat (w) 3 3 Prestasi Standard (sw) 15 9 Prestasi Guru (aw) 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Membuat laporan untuk menerangkan fakta dan mesej yang terdapat dalam bahan. Menggunakan teknik Peta Minda bagi tujuan membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

4.4.1

Menyatakan sebab dan akibat untuk menerima atau nenolak sesuatu pendapat.

2

3

0

2

6

0

Memberikan alasan tentang sesuatu pendapat.

8.4.1 8.4.1

Mengemukakan hujah dan alasan yang sesuai dalam perenggan. Membina perenggan yang kohesif dengan ayat topik dan ayat huraian Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan, perkataan dan tanda baca dalam teks. Mengecam maklumat yang terdapat dalam teks.

2 3 1 1

2 2 5 4 3 2

0 0 0 0 0 0

2 1 3 3 3 1

4 2 15 12 9 2

0 0 0 0 0 0

Membuat sumbangsaran bagi tujuan mencatatkan hujah dan alasan yang sesuai untuk membina perenggan. Menggunakan teknik Penyoalan Kendiri untuk menulis isi sesuatu tajuk bagi tujuan membina perenggan yang kohesif Menganalisa ayat untuk mengesan kesilapan ejaan dan tanda baca dalam hasil kerja rakan. Mengenal pasti maklumat yang terdapat dalam teks Memberikan pendapat mengenai teks dibaca Berbincang untuk mengenal pasti mesej yang terdapat dalam teks yang dibaca.

10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

10.2.1

11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan, idea, ayat, wacana, nilai dan 11.2.1 pegajaran. 11.2.2 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi 6.3.1 sampingan daripada teks

Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. Mengenal pasti dan menyatakan mesej penulis berdasarkan teks yang dibaca.

1 3

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2 4 4 16 90 0.00 0 0

18

Bahasa Melayu Tahun 4

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

ENCIK AZMAN BIN ALOS TAHUN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) 1 1 1 1 3 1 1 Standard Minimum (s) 5 4 4 3 2 5 2 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 15 12 12 9 2 15 6 0 0 0 0 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Menggunakan Teknik Penyoalan untuk mengecam dan menyatakan fakta dan mesej yang terdapat dalam bahan yang dilihat atau dibaca Membuat laporan untuk menerangkan fakta dan mesej yang terdapat dalam bahan Membaca luncuran untuk mendapatkan maklumat keseluruhan Bersoal jawab menggunakan soalan bercapah berdasarkan sesuatu maklumat bagi tujuan membuat andaian yang tersurat. Membuat rumusan. Menemubual pelbagai pihak untuk mendapatkan maklumat. Menyusun isi mengikut perenggan karangan yang lengkap berdasarkan tajuk.

M16

1.5.1 1.5.2 1.5.3

Menyatakan fakta yang terdapat dalam bahan Mengecam mesej yang terdapat dalam bahan. Menerangkan fakta dan mesej yang terdapat dalam bahan. Mengumpulkan dan menyusun isi penting daripada sesuatu topik yang dibincangkan. Membuat rumusan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. Menyusun isi mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan yang lengkap

0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 3 1 3 3

7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat 7.1.1 dan tersirat. 7.1.1 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang 10.1.1 mudah, menarik dan bermakna 10.1.2

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

4

5

20 91 0.00

0 0

19

Bahasa Melayu Tahun 4

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

ENCIK AZMAN BIN ALOS TAHUN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Menerangkan makna perkataan, frasa dan ayat. Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. Menceritakan isi bahan yang dibaca. Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa yang sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. Mengecam dan mengenal pasti format pelbagai genre. Mengenal pasti kata, frasa, perbahasa, dan ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre. Menjelaskan ciri penulisan yang baik berdasarkan sesuatu genre. Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru (aw) Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities)

M17

5.1.1 5.1.2 5.1.1

1 1 3

3 5 2

0 0 0

3 3 1

9 15 2

0 0 0

Mendengar rakan membaca Membandingkan bacaan yang didengar dari segi kelancaran, kefasihan dan intonasi Mengadakan pertandingan membaca

5.2 membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

5.2.2

1

3

0

3

9

0

Bercerita

5.2.1 6.2 mengenal pasti pelbagai genre penulisan. 6.2.1 6.2.1 6.2.1 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.

3 1 2 3

2 3 2 2

0 0 0 0

1 3 2 1

2 9 4 2

0 0 0 0

Memilih teks pelbagai laras Mencari persamaan dan perbezaan sesuatu genre Membezakan pendahuluan sesuatu genre. Contoh dialog, surt kiriman, syarahan Membaca contoh beberapa genre untuk menyatakan ciri penulisan yang baik dari segi kata ayat, frasa dan perenggan.

3.1.1

Menggunakan dan menyusun isi penting daripada sesuatu topik yang dibincangkan. Mengemukakan isi penting dengan jelas Menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik Memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks yang dibaca. Mencatat nota dalam bentuk grafik

1

3

3

9

0

Menyatakan isi penting berdasarkan tajuk.

3.1.2 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas 8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wcana yang sesuai dalam satu perenggan bagi sesebuah karangan 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca. 8.3.1

1 1

3 5

3 3

9 15

0 0

Menyampaikan isi penting mengikut urutan. Latih tubi menulis perkataan yang diberi dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik Menggunakan kad imbasan bagi mengenal pasti dan mencatat penanda wacana. Membuat carta aliran bagi tujuan mencatatkan nota.

8.5.1

1

3

3

9

0

9.2.1

2

4

2

8

0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

4

4

16 118 0.00

0 0

20

Bahasa Melayu Tahun 4

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

ENCIK AZMAN BIN ALOS TAHUN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ay at tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Menerangkan makna perkataan, frasa dan ayat Memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks yang dibaca. Menghubungkaitkan idea antara perenggan dengan penanda wacana. Aras (Level) 1 1 1 Standard Minimum (s) 3 5 5 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 9 15 15 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Mendengar rakan membaca. Membandingkan bacaan yang didengar dari segi kelancaran , kefasihan dan intonasi Menggunakan Teknik Imbasan bagi tujuan mengenal pasti dan mencatat penanda wacana yang terdapat dalam teks.Contoh penanda wacana ; justeru, walaupun, dengan itu. Membuat perenggan bagi tujuan menghubung kait idea antara perenggan dengan penanda wacana yang sesuai.

M18

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang 5.1.1 betul dan memahami perkara yang dibaca. 5.1.2 8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan 8.5.1 antara perenggan dalam sesebuah karangan. 8.5.1

0 0 0

3 3 3

3

2

0

1

2

0

10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

10.2.1

Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan struktur ayat.

2

5

0

2

10

0

Menganalisis ayat untuk mengesan kesilapan pada struktur ayat dalam hasil kerja.

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

4

20 71 0.00

0 0

21

Bahasa Melayu Tahun 4

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

ENCIK AZMAN BIN ALOS TAHUN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Mengemukakan soalan dengan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan maklumat. Aras (Level) 1 Standard Minimum (s) 4 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 12 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Bersoal jawab menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya.

M19

1.2.2

0

3

1.4.1

Memilih serta menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. Menggunakan mimik muka yang sesuai semasa mengemukakan permintaan. Memohon pertimbangan untuk memenuhi sesuatu permintaan.

1

4

0

3

12

0

Berlakon berdasarkan kad arahan dengan kata serta ayat yang sesuai untuk memohon pertimbangan bagi memenuhi permintaan. Berlakon berdasarkan kad arahan dengan kata serta ayat yang sesuai dengan menggunakan mimik muka yang sesuai. Berlakon cara untuk memenuhi sesuatu permintaan

1.4.2

1

3

0

3

9

0

1.4.3

1

3

0

3

9

0

1.4.1

Mengajukan harsat dengan ungkapan yang sesuai.

2

3

0

2

6

0

Membuat simulasi untuk mengajukan harsat dengan ungkapan yang sesuai. Berbincang bagi tujuan menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong permintaan.

1.4.1

Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan.

3

4

0

1

4

0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

4

20 72 0.00

0 0

22

Bahasa Melayu Tahun 4

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

ENCIK AZMAN BIN ALOS TAHUN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks Menjawab soalan pemahaman bedasarkan teks yang dibaca. Mengecam dan mengenal pasti format pelbagai genre. Aras (Level) 3 3 3 Standard Minimum (s) 4 10 6 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 4 10 6 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Mengadakan Pertandingan membaca Mencari makna perkataan dalam kamus Membaca dan memilih jawapan yang betul berdasarkan soalan pemahaman yang diberikan. Mencari persamaan dan perbezaan sesuatu genre.

M20

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang 5.1.1 betul serta memahami perkara yang dibaca. 5.1.2 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang 5.2.2 betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 6..2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan. 6.2.1

0 0 0

1 1 1

1

4

0

3

12

0

10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca.

10.2.1

Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan, perkataan, dan tanda tanda Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca.

1

5

0

3

15

0

Mengesan kesilapan ejaan dan tanda baca dalam hasil kerja rakan.

10.3.1

3

5

0

1

5

0

Menyenaraikan ayat topik untuk membuat ringkasan teks.

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

4

20 72 0.00

0 0

23

Bahasa Melayu Tahun 4

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

ENCIK AZMAN BIN ALOS TAHUN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Mengenal pasti isi yang sesuai sebagai kerangka penulisan. Mengenal pasti ayat yang sesuai bagi menghasilkan perenggan pengenalan, isi dan penutup. Membuat pelbagai jenis perenggan pendahuluan dan perenggan penutup yang bersesuaian dengan tajuk. Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format Aras (Level) 1 1 2 Standard Minimum (s) 4 6 5 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 12 18 10 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Membuat peta minda bagi mengenal pasti isi yang sesuai sebagai kerangka penulisan. Mengklasifikasikan ayat yang telah dibina bagi perenggan pengenalan, perenggan isi, dan perenggan penutup bagi menghasilkan sebuah karangan yang baik. Menggunakan Pendekatan proses untuk membuat pelbagai jenis perenggan pendahuluan dan perenggan penutup yang bersesuaian dengan tajuk. Mengaplikasikan teknik Peta minda dan pendekatan Proses bagi tujuan menulis karangan yang lengkap bedasarkan tajuk.

M21

8.6 Membina wacana yang sempurna 8.6.1 bagi keseluruhan karangan 8.6.2 8.6.1

0 0 0

3 3 2

8.6.1 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang 5.1.1 betul dan memahami perkara yang dibaca.

3

5

0

1

5

0

Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik

3

5

0

1

5

0

Mengadakan pertandingan membaca

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

4

20 70 0.00

0 0

24

Bahasa Melayu Tahun 4

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

ENCIK AZMAN BIN ALOS TAHUN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan ionasi yang baik, jelas dan teratur. 2.2 Melakukan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan. Menyatakan ramalan kesudahan sesuatu peristiwa dengan bahasa yang betul. Menyampaikan maklumat maklumat penting tentang sesuatu perkara Menentukan fakta yang sesuai tentang sesuatu topik yang dibincangkan. Aras (Level) 3 2 2 Standard Minimum (s) 4 4 6 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Standard (sw) (aw) Activities) 4 8 12 0 0 0 Berbincangan bagi tujuan menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan. Mengadakan pertandangan bercerita. Menceritakan kejadian yang dilihat atau didengar atau dibaca Memilih dan melaporkan fakta yang sesuai

M22

1.4.1 2.1.2 2.2.1

0 0 0

1 2 2

3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat 3.1.1 yang betul dan laras bahasa yang sesuai.

3

5

0

1

5

0

3.1.2

Membentangkan maklumat yang diperolehi dengan ayat yang tepat. Mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. Membaca dan memahami pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan kepada intonasi berdasarkan tanda baca

3

5

0

1

5

0

Menyampaikan maklumat dengan tepat

4.1 Mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun.

4.1.1

2

5

0

2

10

0

Memberikan pendapat untuk menjelaskan idea dalam perbincangan. Membezakan jenis-jenis ayat.

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan 5.1.1 intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

2

3

0

2

6

0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

4

20 70 0.00

0 0

25

Bahasa Melayu Tahun 4

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

ENCIK AZMAN BIN ALOS TAHUN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Memberikan komen yang membina tentang sesuatu perkara. Menyatakan fakta yang releven dengan perkara yang dikehendaki dalam teks. Mengimbas fakta yang releven daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. Mengumpulkan maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan. Aras (Level) 1 1 2 Standard Minimum (s) 4 4 2 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 12 12 4 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Menyatakan pendapat yang membina tentang sesuatu isu. Membaca pantas sesuatu teks untuk mencari fakta yang relevan berdasarkan soalan yang disediakan. Menjalankan aktiviti bacaan ekstensif (bacaan luas) untuk mencari fakta yang relevan bagi mengukuhkan maklumat. Membaca pantas daripada pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat.

M23

4.2.1 6.5.1 6.5.1

0 0 0

3 3 2

6.5.1 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada 7.2.1 teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca. 8.5 Mengenal pasti dan menggunakan pananda wacana yang sesuai dalam satu perenggan bagi 8.5.1 sesebuah karangan

3

2

0

1

2

0

Mengecam diski, istilah dan ayat yang memberi kesan dengan menyatakan sebab. Memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks yang dibaca.

1

3

0

3

9

0

Mengenal pasti diksi dan ayat yang menarik serta istilah yang terdapat dalam sesuatu petikan. Menggunakan teknik imbasan bagi tujuan mengenal pasti dan mencatat penanda wacana yang terdapat dalam teks.

1

5

0

3

15

0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

4

20 74 0.00

0 0

26

Bahasa Melayu Tahun 4

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

ENCIK AZMAN BIN ALOS TAHUN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks yang dibaca. Menghubungkan idea antara perenggan dengan penanda wacana. Mencatatkan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan yang didengar dan dibaca dalam bentuk linear. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca. Aras (Level) 1 3 2 Standard Minimum (s) 5 10 5 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 15 10 10 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Menggunakan teknik imbasan bagi tujuan mengenal pasti dan mencatat penanda wacana yang terdapat dalam teks. Membuat perenggan bagi tujuan menghubung kait idea antara perenggan dengan penanda wacana. Menggunakan bahan rangsangan bagi tujuan mencatatkan isi utama dan idea sokongan dalam petikan yang dibaca dalam linear. Menulis ringksan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca

M24

8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam 8.5.1 satu perenggan atau antara perenggan dalam sesebuah karangan. 8.5.1 10.3 Membuat ringksan daripada bahan yang didengar dan dibaca. 10.3.1

0 0 0

3 1 2

10.3.1 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan, idea, ayat, wacana dan nilai dan pengajaran.

3

5

0

1

5

0

11.2.2

Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam teks.

2

5

0

2

10

0

Memilih dan menjelaskan mesej dan nilai daripada teks yang dibaca.

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

4

20 70 0.00

0 0

27

Bahasa Melayu Tahun 4

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR AZMAN BIN ALOS ENCIK TINGKATAN TAHUN 4

JANGKA MASA

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Menerangkan maklumat yang tersurat dan yang tersirat tentang sesuatu peristiwa. Mengusul periksa andaian untukmenjelaskan perkara yang tersurat dan yang tersirat. Menulis ayat dengan tulisan berangkai Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu perkara dengan ayat yang jelas Aras (Level) 2 3 2 Standard Minimum (s) 5 5 5 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Standard (sw) 10 5 10 Berbincang untuk menerangkan sebab yang tersurat dan tersirat tentang sesuatu. Berbincang Menyalin ayat dengan tulisan berangkai Memaklumkan cadangan penyelesaian masalah tentang sesuatu perkara.

M25

1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang 1.5.1 tersurat dan tersirat. 1.5.1 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunaan tulisan berangkai yang kemas. 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. 4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dan pendapat dalam perundingan bagi mncapai kata sepakat. 8.3.1

0 0 0

2 1 2

2.2.1

3

3

0

1

3

4.4.1

Meneliti tawaran untuk membuat pilihan.

3

3

0

1

3

Membuat keputusan dengan menyatakan alasan.

4.4.2 9.3 Menyusun maklumat dripada nota atau catatan hasil 9.3.1 daripada bahan yang didengar atau dibaca secara kohesif

Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. Menulis maklumat mengikut prosedur yang betul

3

5

0

1

5

Memuntuk menerima atau menolak sesuatu pendapatberikan alasan

1

5

0

3

15

Membuat jadual untuk menulis semula maklumat mengikut prosedur.

10.1 Menghasilkan pelbagai genre prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna

10.1.1

Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan.

3

2

0

1

2

Menulis karangan yang lengkap.

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

4

20 73 0.00

28

Bahasa Melayu Tahun 4

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

ENCIK AZMAN BIN ALOS TAHUN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca 6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. 6.4 Membaca secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang mnyeluruh. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) 2 2 2 Standard Minimum (s) 4 10 6 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 8 20 12 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Membuat carta aliran bagi tujuan mencatatkan nota. Membezakan pendahuluan sesuatu genre Menyenaraikan fakta daripada teks. Mengenal pasti maklumat menyeluruh tentang teks yang dibaca

M26

9.2.1 6.2.1 6.3.1

Membuat nota dalam bentuk grafik Mengenal pasti kata, frasa, peribahasa dan ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre. Membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan daripada pelbagai bahan bacaan Menyatakan maklumat menyeluruh tentang sesuatu teks yang dibaca.

0 0 0

2 2 2

6.4.1

2

6

0

2

12

0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

4

20 72 0.00

0 0

29

Bahasa Melayu Tahun 4

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

ENCIK AZMAN BIN ALOS TAHUN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan semasa berurusan. Mengambil implak perkataan dan ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul. Menulis pelbagai ayat yang diperdengarkan. Mengimplaks teks yang diperdengarkan dengan ejaan dan tanda baca yang betul. Aras (Level) 3 1 2 Standard Minimum (s) 5 4 3 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 5 12 6 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Main peranan untuk berunding dengan sopan bagi mendapatkan persetujuan semasa berurusan. Mengambil imlak perkataan dan ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul. Murid menulis ayat yang disebut

M27

1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan tranksaksi dalam 1.6.1 urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan 9.1 Mengimplak (mengambil rencana ) 9.1.1 teks diperdengarkan. 9.1.1

0 0 0

1 3 2

9.1.1 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang 5.1.1 betul dan memahami perkara yang dibaca 9.3 Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang 9.3.1 didengar atau dibaca secara kohesif. 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. 10.3.1

3

5

0

1

5

0

Menulis ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul.

Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik.

3

2

0

1

2

0

Mengadakan pertandingan membaca

Menulis maklumat mengikut prosedur yang betul. Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang dibaca atau didengar.

1

5

0

3

15

0

Membuat jadual untuk menulis semula maklumat mengikut prosedur. Mencatatkan idea yang terdapat dalam petikan yang dibaca atau didengar.

1

3

0

3

9

0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

4

20 74 0.00

0 0

30

Bahasa Melayu Tahun 4

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

ENCIK AZMAN BIN ALOS TAHUN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata,frasa, ayat serta,sebutan dan intonasi yang baik,jelas dan teratur. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Mempersembahkan cerita dengan sebutan, intonasi dan penghayatan yang sesuai. Menghuraikan sesuatu perkara yang didengar dengan bahasa yang betul. Mengemukakan idea tentang sesuatu tema wancana yang sesuai. Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras (Level) 3 3 2 Standard Minimum (s) 5 5 5 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 5 5 10 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Murid mengambil bahagian dalam pertandingan bercerita Memberikan ulasan pengajaran yang terdapat dalam cerita yang disampaikan. Situasi pertandingan syarahan di dalam bilik darjah. Menjalankan aktiviti simulasi untuk tujuan membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul.

M28

2.1.1 2.1.2

0 0 0

1 1 2

3.3 Menyampaikan maklumat kepada 3.3.1 pihak lain dalam aktiviti yang terancang. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang 5.2.1 betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 11.3 Mengulas karya dari segi tema dan persoalan, sastera yang mudah secara umum 11.3.1

1

3

0

3

9

0

Mengecam watak yang terdapat dalam teks

1

4

0

3

12

0

Menyenaraikan watak dan perwatakan dalam teks

11.3.2

Mengenal pasti perwatakan watak dalam teks

1

5

0

3

15

0

Memberikan pendapat mengenai watak dan perwatakan dalam teks.

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

4

4

16 72 0.00

0 0

31

Bahasa Melayu Tahun 4

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

ENCIK AZMAN BIN ALOS TAHUN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) 2 Standard Minimum (s) 5 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 10 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Menulis urutan peristiwa berserta latar daripada teks

M29

11.3 Mengulas karya dari segi tema dan persoalan, sastera yang mudah 11.3.1 secara umum 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang 5.2.1 betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 5.2.2 6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan.

Menyusun peristiwa yang terdapat dalam teks

0

2

Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. Membaca lancar bahan sastera dengan gaya dan penyampaian yang menarik. Mengenal pasti kata,frasa,peribahasa dab ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre.

1

5

0

3

15

0

Menjalankan aktiviti simulasi untuk tujuan membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. Menceritakan bahan sastera yang dibaca dengan perkataan sendiri. Membezakan pendahuluan sesuatu genre

2

3

0

2

6

0

6.2.1

2

2

0

2

4

0

7.1.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat 7.1.1 dan tersirat. 7.1.2

Menjelaskan maksud tersurat dantersirat berdasarkan bahan yang dibaca. Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan grafik dan bukan grafik.

2

5

0

2

10

0

Menggunakan Teknik penyoalan untuk menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dibaca.

3

6

0

1

6

0

Membuat rumusan

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

4

20 71 0.00

0 0

32

Bahasa Melayu Tahun 4

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

ENCIK AZMAN BIN ALOS TAHUN 4

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Aras (Level) 3 2 3 Standard Minimum (s) 3 3 2 Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Prestasi Guru Standard (sw) (aw) 3 6 2 0 0 0 Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested Activities) Menggunakan teknik karangan berpandu(rangsangan kata) bagi menghasilkan karangan naratif berdasarkan sesuatu tajuk. Memberikan komen tentang perkara yang menarik. Membuat ulasan tentang perkara yang menarik.

M30

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk 8.2.1 dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. 11.1.1 11.1.1 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan, idea, ayat, wacana dan nilai pengajaran.

Menulis karangan prosa. Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik. Mengulas perkara yang menarik dalam karya. Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam teks.

0 0 0

1 2 1

11.2.2.

2

3

0

2

6

0

Menjelaskan mesej dan nilai daripada teks yang dibaca.

11.2.1 11.3 Mengulas karya bukan sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan, watak dan 11.3.1 perwatakan, nilai dan pengajaran dan gaya bahasa. 11.3.2

Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca. Mengenal pasti perwatakan watak dalam teks.

3

2

0

1

2

0

Memberikan pendapat mengenai mesej dan nilai teks yang dibaca.

1

4

0

3

12

0

Menyenaraikan watak dan perwatakan dalam teks. Memberikan pendapat mengenai watak dan perwatakan dalam teks.

1

3

0

3

9

0

11.3.1

Mengenal pasti persoalan Menghubungkaikan tema dengan persoalan yang terdapat dalam teks Mengulas tema dan persoalan yang terdapat dalam teksperkataan, frasa dan ayat yang Membaca mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.

3

3

0

1

3

0

Mengecam isi utama dan menghubungkaitkan dengan tema daripada teks. Menghubungkaitkan dengan tema daripada teks Menghuraikan tema dan persoalan utama dalam teks. Membandingkan bacaan yang didengar dari segi kelancaran, kefasihan dan intonasi.

11.3.2 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang 5.1.1 dibaca 11.3.3

3 3 1

2 2 3

0 0 0

1 1 3

2 1 9

0 0 0

Penyemakkan dan penandaan Penyemakkan dan penandaan

Penyemakkan dan penandaan 1 Penyemakkan dan penandaan 2

5

4

20 75 0.00

0 0

33

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful