PROGRAM KERJA

PASUKAN PENGIBAR BENDERA SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2012 / 2013

SMK MANDIRI 01 PANONGAN
Jln.Raya Ser an! K"l#n D$. Ser an! K"l#n Ke%. Pan#n!an Ka&. Tan!eran! ' Ban(en

Pasukan Pengibar Bendera SMK Mandiri 01 Panongan

yang telah diberi keper!ayaan oleh sekolah untuk mengelola organisasi ini. saya mengu!apkan terima kasih yang tulus kepada# 1.' 01 PA*-*.A* Wakasek Kesis aan SMK MA*+'. sehingga saya dapat menyelesaikan Program Kerja Paskibra SMK Mandiri 01 Panongan.KATA PENGANTAR Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana telah mamberi rahmat dan inayah. Pelatih Paskibra SMK MA*+'. Atas nama keluarga besar Paskibra SMK Mandiri 01 Panongan ini. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan peran dan sertanya. $apak PKS Kesis aan SMK Mandiri 01 Panongan yang senantiasa membimbing saya &. %. Penyusunan Program Kerja Paskibra ini disusun untuk memenuhi ke ajiban saya selaku pengurus Paskibra SMK Mandiri 01 Panongan. karena diharapkan akan dapat memberikan arah dan landasan serta menjadikan bahan pertimbangan untuk mendapat program kerja bagi pengurus Paskibra yang akan datang. $apak dan 'bu guru SMK Mandiri 01 Panongan yang telah membantu dan mendukung saya. "al yang menjadikan penyusunan Program Kerja Paskibra ini sangat penting.' 01 PA*-*. Semoga Program Kerja ini dapat berman)aat dan dapat diterima oleh semua pihak yang bersangkutan. $apak Kepala Sekolah SMK Mandiri 01 Panongan atas keper!ayaan yang telah diberikan. (.A* TRI HARTANTO TETEP BIMBING GUNADI S!Pd M!Si Pasukan Pengibar Bendera SMK Mandiri 01 Panongan .

apakah dapat melaksanakan atau tidak. (. &. 0(8196913(4 Tanggal 14 -ktober 134( Tentang Pembinaan Kesis aan. Apakah terhadap kelamahan atau kekurangan 2 kekurangan. 'npres *o. /aporan pertanggungja aban ini mempunyai arti yang sangat penting. Karena laporan pertanggungja aban merupakan sarana untuk mempertanggungja abkan program yang telah dibuat. Maka. 1( tahun 1341 5tentang 6rutan 6pa!ara $endera7 %. Apakah di masa jabatanya banyak mengalami hambatan atau kasulitan. maka pada akhirnya tugas pengurus telah di tetapkan. Keputusan Materi Pendidikan dan Kebudayaan *o. "al ini yang menjadikan laporan pertanggungja aban ini sangat penting karena adanya laporan pertanggungja aban ini diharapkan akan memberikan arah dan landasan serta menjadikan pertimbangan untuk menetapkan program bagi pengurus Paskibra yang akan datang. Program Kerja PASK'$. Keputusan +irektur 0endral Pendidikan +asar dan Menengah *o. ajib menyampaikan laporan pertanggungja aban yang 1! "andasan 1. 0uga merupakan sarana untuk mengoreksi dan menge1aluasikan terhadap semua kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pengurus lama di masa jabatannya.A Pasukan Pengibar Bendera SMK Mandiri 01 Panongan .%%89:9Kep9133% Tentang Pembinaan Sis a.BAB I PENDAHUI"UAN 1! Dasar Pe#ikiran Selaku pengurus Paskibra SMK Mandiri 01 Panongan sesuai dengan tugas dan tanggungja abnya. maka dengan demikian dapatlah di ketahui se!ara seluruh pada kesempatan ini. saya harus dapat melaksanakan program yang telah ditetapkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

%%89:9-9133% $ab 5&7 Ayat 5&7.BAB II PE"AKSANAAN PROGRAM 1!Progra# Ker$a Sebagaimana ditetapkan dalam keputusan +irjen +ikdasmen *o.Aan.A melakukan beberapa langkah sehingga di harapkan program kerja PASK'$. Pembentukan pengurus Paskibra beserta struktur yang ada di ba ahnya.meningkatan apresiasi dan penghayatan seni. menumbuhkan sikap berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan Program Kerja. Tahap e1aluasi. "angka%&'angka% (ersebu( an(ara 'ain) 1. $ah a tujuan kesis aan adalah meningkatan peran serta inisiati) para sis a untuk menjaga dan membina sekolah sebagai a asan iyata mandala. +alam melaksanakaan program kerja ini. 6ntuk me ujudkan keberhasilan pembinaan kesis aan telah ditetapkan melalui organisasi kegiatan kePASK'$. Pembentukan Program Kerja yang terarah. meneruskan dan mengembangkan semangat (. %. serta kesegaran jasmani dan rohani. &. Pasukan Pengibar Bendera SMK Mandiri 01 Panongan . memantapkan kegiatan ekstrakulikuler dalam menunjang pen!iptakan kurikulum. pengurus PASK'$. (. Menumbuhkan daya tangkal pada diri sis a pada pengaruh negati).A dapat terlaksana dengan baik.

Pemantapan kepengurusan Paskibra yang !akap dan berkualitas. +! REN. Mengikuti kegiatan di luar sekolah.BAB III PROGRAM KER*A PASKIBRA SMK MANDIRI 01 PANONGAN 1! SKA"A PRIORITAS Keterbatasan aktu dan dana membuat banyak kegiatan dan program kerja Paskibra tidak terlaksana dengan baik dan tepat pada aktunya. $. Melakukan e1aluasi setelah melakukan kegiatan. Pasukan Pengibar Bendera SMK Mandiri 01 Panongan . +imana program yang di sebutkan pertama kali mempunyai skala prioritas yang lebih tinggi dari program pelaksanaan program kerja harus disesuaikan dengan skala prioritas yang telah ditentukan. Mengadakan pembentukan dan pengesahan Paskibra melalui pelantikan. <ang dijadikan dasar untuk menentukan skala prioritas adalah aktu pelaksanaan dan derajat penting atau tidaknya suatu program. 6ntuk mengatasinya maka dibuatlah skala prioritas yang membuat program kerja Paskibra terarah.ANA ATAU PROGRAM KER*A PASKIBRA SMK MANDIRI 01 PANONGAN 1! Penge#bangan Organisasi A. +. :.

"K/ Waktu Tempat # Sekali +alam 1 Tahun Setelah Kegiatan Med Semester .enap # +i Sesuaikan 0! Mengadakan Pe'an(ikan E#b'e# Waktu Tempat # Sekali +alam 1 Tahun Setelah Kegiatan Med Semester # +i Sesuaikan 0I! Mengadakan Kegia(an "a(i%an Gabungan Waktu Tempat ) +ua Kali +alam 1 Tahun Setelah Kegiatan Semester .00 II! Mengadakan Pe'an(ikan "ogo Bagi .' 01 PA*-*.enap # +isesuaikan 0II! Mengiku(i Per'o#baan Tingka( Ke-a#a(an2Kabu3a(en Waktu Tempat # +isesuaikan # Ke!amatan9Kabupaten 0III! Mengadakan E1a'uasi Waktu Tempat # Setelah Melaksanakan Kegiatan # SMK MA*+'.enap # SMK Mandiri 01 Panongan I0! Mengadakan Pe'an(ikan E1o'e( Waktu Tempat # Sekali +alam 1 Tahun Setelah Kegiatan Semester .anjil # +i Sesuaikan III! Mengadakan Pe'an(ikan "en-ana Ke%or#a(an .II! Progra# Ker$a Pokok I! "a(i%an Ru(in Waktu Pukul # Setiap hari Minggu # 03.00 = 1%.a'on Paskibra Baru Waktu Tempat # Sekali +alam 1 Tahun Setelah Kegiatan Semester .A* Pasukan Pengibar Bendera SMK Mandiri 01 Panongan .

sikap ini merupakan ja aban yang positi) terhadap kemajuan organisasi yang ingin meningkatkan )ungsi dan peran sebagai salah satu adah pembinaan dan kegiatan kesis aan di sekolah. Pasukan Pengibar Bendera SMK Mandiri 01 Panongan . de an guru.BAB I0 PENUTUPAN Saya menyadari bah a dalam pembentukan Program Kerja ini masih terdapat kekurangan. namun saya selalu berusaha untuk melaksanakan amanat yang saya emban dengan sebaik mungkin dan mengatasi hambatan dan tantangan yang ada. +emikianlah penyusunan Program Kerja ini saya buat semoga segala usaha dan amal baik kita dapatkan dari Allah SWT. +an untuk mengatasi hal itu perlu ditingkatkan komunikasi dan kerja semua pihak. Pembina. dan seluruh pihak yang ikut berpartisipasi pada setiap kegiatan Paskibra yang dilaksanakan. Saya selaku pelatih menyampaikan rasa terima kasih kepada Kepala Sekolah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful