You are on page 1of 3

DECYZJA Nr

44
n

.1:5
2013 r.

MINISTRA ADMINISTRACJI I CYRYZACJI z dnia J.i

w sprawie powierzenia Centrum Projektw Informatycznych realizacji zadania zapewnienia technicznego utrzymania systemw

Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziaalnoci podmiotw realizujcych zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) w zwizku z * 32 Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. stanowicego zacznik do Zarzdzenia Nr 1 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. M i Cyf. z 2013 r. poz. 1) oraz * 2 ust. 1 pkt 1 Statutu Centrum Projektw Informatycznych stanowicego zacznik do Zarzdzenia Nr 3 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie Centrum Projektw Informatycznych (Dz. Un. Min. Ad. i Cyf. 72012 r. poz. 3 i z 2W3 r. poz. 2) postanawia si. co nastpuje:

realizacj zadania polegajcego na prowadzeniu spraw w zakresie zapewnienia technicznego utrzymania: 1) systemu elektronicznej Platformy Usug Administracji Publicznej, zwanej dalej ..ePUAP; 2) systemu Publikatora Aktw Prawnych. zwanego dalej .PAP:

* 1. Powierza si Centrum Projektw Informatycznych, zwanemu dalej ..CPI.

3) Scentralizowanego Systemu Dostpu do Informacji Publicznej, zwanego dalej .SSDIP: 4) Strony Gwnej Biuletynu Informacji Publicznej, zwanej dalej .SG RIP. i nieprzerwanego funkcjonowania ePUAP. PAP i SSDIP, zwanych dalej ..systemami. w szczeglnoci w zakresie wiadczenia usug zapewniajcych poprawne i nieprzerwane utrzymanie systemw. w tym w zakresie: 1) prowadzenia Seryjce Desk: 2) 3)
gromadzenia wiedzy o utrzymaniu systemw: zarzdzania: incydentem, problemem. wersj. dostpnoci usug. cigoci dziaania. pojemnoci. kontguracj. zmian. poziomem usug, bezpieczestwem (w tym bezpieczestwem danych osobowych przetwarzanych w systemach); przygotowania i aktualizowania dokumentacji technicznej i bezpieczestwa systemw oraz procedur zwizanych z utrzymaniem systemw (w tym Polityki Bezpieczestwa elektronicznej platformy usug administracji publicznej zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych).

* 2. I. Zadanie, okrelone w * I pkt l-3. polega na zapewnieniu poprawnego

1)

2. Zadanie. o ktrym mowa w ust. 1 realizowane jest poprzez koordynacj i kontrol realizacji czynnoci zwizanych z administrowaniem, utrzymaniem infrastruktury urzdze teleinformatycznych oraz oprogramowania. a take z zapewnieniem bezpieczestwa teleinformatycznego systemw. w tym na:

1) obsudze umw zawartych z podmiotami zewntrznymi, ktrych przedmiotem s usugi wsparcia utrzymania systemw. w tym wiadczenie usug konsultacyjnoszkoleniowych oraz konfiguracyjnych, modyfikacyjnych i aktualizacji w zakresie oprogramowania systemw. ktre realizowane bd w ramach odrbnych zlece RfC (Request for Change danie zmiany);

2) zapewnieniu powierzchni serwerowej dla orodka podstawowego systemw; 3) zapewnieniu powierzchni serwerowej dla orodka zapasowego systemw: 4) zapewnieniu utrzymania oprogramowania systemw: 5) zapewnieniu serwisu pogwarancyjnego dla urzdze systemw; 6) zarzdzaniu ryzykiem. w tym przegldzie i aktualizacji ryzyk. 3. Realizacja zadania. okrelonego w 1 pkt I. poega dodatkowo na: 1) zapewnieniu wanoci certyfikatw niezbdnych do funkcjonowania ePUAP; 2) 3) 4) 5) administrowaniu katalogiem uslug: administrowaniu sownikami: administrowaniu CMS (Coutent Management System treci): zarzdzaniu instalatorami usug.

system zarzdzania

4. O zleceniach. o ktrych mowa w ust. 2 pkt I. Dyrektor CPI informuje Ministra Administracji i Cyfryzacji w terminie co njmniej 7 dni przed dniem udzielenia zlecenia. 3. Zadanie okrelone w

* 1 pkt 4 polega na zapewnieniu:

1) migracji SG BlP. z serwerw na ktrych 50 BlP dziala obecnie na serwery wskazane przez Centrum Projektw Informatycznych zaakceptowane przez Ministra Administracji i Cyfryzacji; 2) przeprowadzenia testw zmigrowanej 50 BlP w rodowisku tcstowym: 3) uruchomienia w rodowisku produkcyjnymi wiadczeniu usugi hostingu 50 BlP; 4) wiadczenia usug serwisowych i konserwacyjnych oprogramowania SG BlP. * 4. W zwizku z realizacj zadania, o ktrym mowa w * I pkt 1. CPI bdzie realizowao prawa i obowizki wynikjce z: 1) porozumienia z dnia I lutego 2013 r. zawartego pomidzy Ministrem Administracji i Cyfryzacji a Komendantem Gwnym Stray Graniczncj w sprawie zasad funkcjonowania systemu teleinformatycznego .ePUAF Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na terenie serwerowni Centralnego Wza Teleinformatyc7nego Stray Granicznej; 2) umowy najmu nr 5/P/DI/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r. zawartej pomidzy Skarbem Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji a ATM S.A. z siedzib Pastwa w Warszawie: 3) umw i porozumie zwizanych z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego ePUAP: a) urnowy o wsppracy w zakresie platformy ePUAP i systemu PayByNet zawartej w dniu 26 stycznia 2009 r. pomidzy Ministrem Spraw Wewntrznych i Administracji a Krajow Izb Rozliczeniow S.A..
-

b) porozumienia w sprawie udostpniania danych z rejestru REGUN na potrzeby Sownika Podmiotw Publicznych na platformie ePUAP zawartego w dniu 21 lipca 2011 r. pomidzy Ministrem Spraw Wewntrznych i Administracji a Prezesem Gwnego Urzdu Statystycznego, e) porozumienia w sprawie integracji zasobw informacyjnych z elektroniczn Platform Uslug Administracji Publicznej (ePUAP) zawartego w dniu 19 stycznia 2009 r. pomidzy Ministrem Spraw Wewnctrznych i Administracji a Kierownikiem Krajowego Biura Wyborczego; oraz innych i Gfryzacji. umw i porozumie wskazanych przez Ministra Administracji

5. I. Minister Administracji i Cyfryzacji przekae CR1 dokumentacj niezbdn do realizacji zadania. o ktrym mowa w 1. 2. Przekazanie dokumentacji. o ktrej mowa w ust. I. zostanie potwierdzone podpisaniem przez Ministra Administracji i Cyfryzacji i Dyrektora CPI protokou zdawczo odbiorczego. 3. Minister Administracji i Cyfryzacji zapewni CPI wgld do dokumentacji. o ktrej mowa w ust. 1. od dnia podpisania decyzji do dnia przejcia przez CN realizacji zadania. o ktrym mowa w 1. o udzielenie zamwie publicznych oraz udzielenia zamwie publicznych w celu zapewnienia w terminie od dnia 1 stycznia 2014 r. realizacji zadania. o ktrym mowa w 1. 7. W zwizku z realizacj zadania. o ktrym mowa w * . CPI stosuje odpowiednio przepisy zarzdzenia Nr 14 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 wrzenia 2012 r. w sprawie Polityki Bezpieczestwa elektronicznej platformy usug administracji publicznej. niniejszej decyzji. upowani Dyrektora CPI, w odrbnej umowie, do przetwarzania danych osobowych oraz do udzielania osobom wiadczcym prac na rzecz CPI w ramach stosunku pracy dalszych upowanie do przetwarzania danych osobowych. w zakresie i w celu niezbdnym do realizacji zadania. o ktrym mowa w 1. projektu ustawy budetowej na 2014 r. uwzgldni w planie finansowym CN na 2014 r. rodki finansowe na realizacj zadania, o ktrym mowa w 1.

* 6. Dyrektor CPI upowaniony jest do przygotowania i przeprowadzenia postpowa

* 8. Minister Administracji i Cyfryzacji, w terminie 3 miesicy od wejcia w ycie

* 9. Minister Administracji i Cyfryzacji z chwil otrzymania limitw wydatkw do

* 10. Zadanie o ktrym mowa w


2014 r.

1 realizowane bdzie przez CPI od dnia 1 stycznia

* 11. Decyzja wchodzi w ycie z dniem podpisania.


MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

I.:;.. I..

J ( ;..

.
...

:1.
L

dminlstr c Mi

1 Cyfryzacii

ni BONI

You might also like