You are on page 1of 3
.1:5 DECYZJA Nr MINISTRA ADMINISTRACJI I CYRYZACJI „n z dnia 44 J.i 2013 r. w
.1:5
DECYZJA Nr
MINISTRA ADMINISTRACJI
I CYRYZACJI
„n
z dnia
44 J.i
2013 r.
w sprawie powierzenia Centrum Projektów Informatycznych
zapewnienia technicznego utrzymania systemów
zapewnienia technicznego utrzymania systemów realizacji zadania Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy

realizacji zadania

Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
Na
podstawie
art.
19a
ust.
1 ustawy
z dnia
17 lutego
2005 r.
o informatyzacji
działalności
podmiotów
realizujących
zadania
publiczne
(Dz.
U.
z
2013 r.
poz.
235)
w związku
z
* 32
Regulaminu organizacyjnego
Ministerstwa Administracji
stanowiącego
i Cyfryzacji.
załącznik do Zarządzenia Nr
1 Ministra Administracji
Cyfryzacji z dnia
i
15 stycznia
2013
r.
w sprawie ustalenia regulaminu
organizacyjnego Ministerstwa Administracji
(Dz.
i Cyfryzacji
1 pkt
1 Statutu
Urz.
Min.
M i Cyf.
z 2013
r. poz.
1)
oraz *
2 ust.
Centrum
Projektów
Informatycznych stanowiącego
załącznik
do
Zarządzenia
Nr
3 Ministra
Administracji
i Cyfryzacji
z dnia
27
grudnia
2011
r.
w
sprawie Centrum
Projektów
Informatycznych
(Dz.
Un.
i z 2W3
Min.
Ad.
i Cyf.
72012
r. poz.
3
r. poz.
2) postanawia się. co następuje:
CPI”.
*
1. Powierza
się
Centrum
Projektów
Informatycznych, zwanemu
dalej
realizację zadania
polegającego
na prowadzeniu
spraw
w
zakresie
zapewnienia
technicznego
utrzymania:
1)
systemu
elektronicznej
Platformy
Usług
Administracji
Publicznej,
zwanej
dalej
ePUAP”;
2)
systemu
Publikatora Aktów
Prawnych.
zwanego
dalej
„.PAP”:
3)
Scentralizowanego
Systemu
Dostępu
do
Informacji
Publicznej,
zwanego
dalej
.„SSDIP”:
4)
Strony Głównej
Biuletynu
Informacji
Publicznej,
zwanej
dalej
.„SG RIP”.
I pkt
* 2.
I. Zadanie,
określone
w *
l-3.
polega
na
zapewnieniu
poprawnego
i
systemami”.
i nieprzerwanego
funkcjonowania
ePUAP.
PAP
SSDIP, zwanych
dalej
w szczególności
w zakresie
świadczenia
usług
zapewniających poprawne
i nieprzerwane
utrzymanie
systemów.
w tym w
zakresie:
1)
prowadzenia Seryjce
Desk:
2)
gromadzenia wiedzy
o
utrzymaniu
systemów:
3)
zarządzania:
incydentem,
problemem.
wersją.
dostępnością
usług.
ciągłością
działania.
pojemnością.
kontguracją.
zmianą.
poziomem
usług,
bezpieczeństwem
(w tym bezpieczeństwem danych osobowych przetwarzanych
w systemach);
1)
przygotowania
i aktualizowania
dokumentacji
technicznej
i bezpieczeństwa
systemów
oraz
procedur
związanych
z
utrzymaniem
systemów
(w
tym
Polityki
Bezpieczeństwa
elektronicznej
platformy
usług
administracji
publicznej
zgodnie
z przepisami
o ochronie danych
osobowych).
1 realizowane jest
2.
Zadanie.
o
którym
mowa
w
ust.
poprzez
koordynację
i
realizacji
czynności
związanych
z administrowaniem,
utrzymaniem
infrastruktury
urządzeń
teleinformatycznych
oraz
oprogramowania.
a
także
z
zapewnieniem
bezpieczeństwa teleinformatycznego
systemów.
w tym na:

kontrolę

1) obsłudze umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi, których przedmiotem są usługi wsparcia utrzymania
1)
obsłudze
umów
zawartych
z podmiotami
zewnętrznymi,
których
przedmiotem
usługi
wsparcia
utrzymania
systemów.
w
tym
świadczenie
usług
konsultacyjno-
i aktualizacji
szkoleniowych oraz
konfiguracyjnych,
modyfikacyjnych
w zakresie
oprogramowania systemów.
które
realizowane będą
w ramach odrębnych zleceń
-
RfC (Request for Change
— żądanie zmiany);
2)
zapewnieniu
powierzchni
serwerowej
dla ośrodka podstawowego
systemów;
3)
zapewnieniu powierzchni
serwerowej
dla ośrodka zapasowego
systemów:
4)
zapewnieniu utrzymania oprogramowania
systemów:
5)
zapewnieniu serwisu pogwarancyjnego dla urządzeń systemów;
6)
zarządzaniu ryzykiem.
w tym przeglądzie
i aktualizacji ryzyk.
1 pkt
3. Realizacja zadania. określonego w
I. połega dodatkowo na:
1)
zapewnieniu ważności certyfikatów niezbędnych
do funkcjonowania ePUAP;
2)
administrowaniu katalogiem uslug:
3)
administrowaniu
słownikami:
4)
administrowaniu
CMS
(Coutent
Management
System
system
zarządzania
treścią):
5)
zarządzaniu instalatorami
usług.
4.
O
zleceniach.
o
których
mowa
w
ust.
2
pkt
I.
Dyrektor
CPI
informuje
Ministra
Administracji
i Cyfryzacji
w terminie co nąjmniej
7 dni przed dniem udzielenia zlecenia.
1 pkt 4 polega na zapewnieniu:
3. Zadanie określone w
*
1)
migracji SG
BlP.
z
serwerów
na
których
50 BlP
dziala obecnie
na
serwery
wskazane
przez
Centrum Projektów
Informatycznych
zaakceptowane przez
Ministra Administracji
i Cyfryzacji;
2)
przeprowadzenia testów zmigrowanej
50 BlP
w środowisku tcstowym:
3)
uruchomienia w środowisku produkcyjnymi
świadczeniu
usługi
hostingu 50 BlP;
i konserwacyjnych
4)
świadczenia usług
serwisowych
oprogramowania SG
BlP.
I pkt
* 4.
W związku
z realizacją
zadania,
o którym
mowa
w *
1. CPI
będzie
realizowało prawa i
obowiązki
wynikąjące
z:
porozumienia z
I
1)
dnia
lutego
2013
r.
zawartego
pomiędzy
Ministrem
Administracji
i Cyfryzacji
a
Komendantem
Głównym Straży
Graniczncj
w sprawie
zasad
funkcjonowania systemu
teleinformatycznego .„ePUAF”
Ministerstwa Administracji
i
Cyfryzacji na
terenie serwerowni
Centralnego
Węzła
Teleinformatyc7nego
Straży
Granicznej;
2)
umowy najmu
nr 5/P/DI/2013
z
dnia
19
kwietnia 2013
r. zawartej
pomiędzy
Skarbem
i Cyfryzacji
Państwa
- Ministerstwem
Administracji
a ATM
S.A.
z siedzibą
w Warszawie:
3)
umów
i porozumień
związanych
z funkcjonowaniem
systemu
teleinformatycznego
ePUAP:
i
a)
urnowy
o
współpracy
w
zakresie
platformy
ePUAP
systemu
PayByNet
zawartej
w
dniu
26
stycznia
2009
r.
pomiędzy
Ministrem
Spraw
Wewnętrznych
i
Administracji a Krajową
Izbą Rozliczeniową
S.A
I
b) porozumienia w sprawie udostępniania danych z rejestru REGUN na potrzeby Słownika Podmiotów Publicznych na
b) porozumienia
w sprawie
udostępniania danych
z rejestru
REGUN
na potrzeby
Słownika Podmiotów
Publicznych na
platformie
ePUAP zawartego
w dniu
i Administracji
21
lipca
2011
r.
pomiędzy
Ministrem
Spraw
Wewnętrznych
a
Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego,
e)
porozumienia
w
sprawie
integracji
zasobów
informacyjnych
z elektroniczną
Platformą Uslug
Administracji
Publicznej (ePUAP)
zawartego
w dniu
i Administracji
19 stycznia 2009
r. pomiędzy Ministrem Spraw Wewnctrznych
a Kierownikiem Krajowego Biura Wyborczego;
oraz
innych umów
i porozumień
wskazanych
przez
Ministra
Administracji
i
Gąfry”zacji.
Administracji
i
5.
I.
Minister
Cyfryzacji
przekaże
CR1
dokumentację niezbędną
do
realizacji
zadania.
o którym mowa w
1.
2.
Przekazanie
dokumentacji.
o
której
mowa
w
ust.
I.
zostanie
potwierdzone
podpisaniem
przez
Ministra Administracji
i Cyfryzacji
i Dyrektora
CPI
protokołu
zdawczo
odbiorczego.
3.
Minister
Administracji
i
Cyfryzacji zapewni
CPI
wgląd
do
dokumentacji.
o której
mowa
w
ust. 1.
od
dnia
podpisania
decyzji do
dnia
przejęcia
przez
CN realizacji
zadania.
o którym mowa w
1.
*
i przeprowadzenia postępowań
6. Dyrektor CPI upoważniony jest
do przygotowania
o udzielenie
zamówień
publicznych
oraz udzielenia
zamówień
publicznych
w
celu
1 stycznia 2014
1.
zapewnienia w terminie
od
dnia
r. realizacji
zadania.
o
którym mowa
w
7. W
związku z realizacją zadania.
o którym
mowa
w *
.
CPI
stosuje odpowiednio
przepisy
zarządzenia
Nr
i Cyfryzacji
14 Ministra
Administracji
z
dnia
12 września
2012
r.
w sprawie Polityki
Bezpieczeństwa elektronicznej
platformy usług administracji
publicznej.
*
8. Minister
i Cyfryzacji,
3 miesięcy
Administracji
w terminie
od wejścia
w życie
niniejszej
decyzji.
upoważni
Dyrektora
CPI,
w odrębnej
umowie, do
przetwarzania
danych
osobowych
oraz do udzielania
osobom
świadczącym
pracę na
rzecz
CPI
w
ramach
stosunku
pracy
dalszych
upoważnień
do
przetwarzania
danych
osobowych.
w
zakresie
i w celu niezbędnym do realizacji
1.
zadania.
o którym mowa w
* 9.
Minister Administracji
i Cyfryzacji
z chwilą
otrzymania
limitów wydatków
do
projektu
ustawy budżetowej
na 2014
r. uwzględni
w planie finansowym
CN
na 2014 r.
środki
finansowe
na realizację zadania,
1.
o którym mowa w
*
10. Zadanie
1 realizowane będzie przez
1 stycznia
o którym
mowa
w
CPI od dnia
2014 r.
*
11. Decyzja wchodzi
w życie z dniem podpisania.
MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
MINISTER
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
J — ( . :1. I.:; ; „ I L
J
(
.
:1.
I.:;
;
I
L
1 1 Cyfryzacii Ądminlstr c Mi ni BONI
1
1 Cyfryzacii
Ądminlstr
c
Mi ni
BONI