Dr: Musli Vërbani HAPAT E SHEJTANIT Shejtan do të thotë i larguar dhe i dëbuar nga mëshira e Allahut, me fjalë tjera shejtani

është i mallkuar. Dy cilësi kanë ndikuar që shejtani të jetë i mallkuar dhe i dëbuar nga mëshira e otit: ! "ara: #ryelartësia dhe ! dyta: $helo%ia. #ur oti i &artmadhëruar i tha shejtanit bjeri në se$hde Ademit ai i tha : 'në jam më i mirë se ai, se"se atë e ke krijuar "rej dheu ndërsa mua më ke krijuar "rej jarri . (ra $helo%ia ndaj Ademit ka ndikua që ai të tregoj kryelartësi dhe nuk i ka ra ne se$hde Ademit. (astaj Shejtani i ka thënë otit të &artmadhëruar se njerë%it do ti humb nga rruga e drejtë, "ër"os besimtarë)e të sinqertë. Dhe më je" afat deri në ditën e ringjalljes. oti i je" rast që deri në momentin e ringjalljes të jetoj aty ku jeton njeriu dhe që të tentoj të i largoj njerë%it nga rruga e drejtë "or ai nuk do të mund të i largoj besimtarët e sinqertë nga rruga e drejtë se"se s"ecifikë e shejtanit është që me mashtrime t*i largoj njerë%it nga rruga e drejtë, e besimtarët e sinqertë nuk bien "re e kurthe)e të shejtanit. + Shejtani i shkon njeriut nga "ara, + nëse është i "asuksesshëm i shkon nga mbra"a, + nëse është i "asuksesshëm i shkon nga ana e djathtë, + nëse nuk është i suksesshëm i shkon nga ana e majtë. Shejtani nuk i shkon njeriut nga "oshtë se"se në këtë anë njeriu bie në se$hde, + "o ashtu shejtani nuk i shkon nga lart, se njeriu i ngrit duart lart e lutë dhe e "ërkujton otin e Madhëruar, "ra se$hdeja dhe "ërkujtimi ndaj otit e largon shejtanin nga njeriu. Shejtani ndonjëherë e sulmon njeriun, nëse nuk arrin të ketë sukses me sulm ai i "ërgatit kurthe, nëse e sheh se njeriu nuk bie në kurthet e tij fillon ta mashtroj, e nëse nuk mundet ashtu, tenton ta frikësoj e nëse nuk mundet ashtu, fillon ta )ë në dyshime, nëse nuk mundet ashtu, ai )e"rat jo të mira ia %bukuron kinse janë )e"ra të mira, e nëse nuk mundet ashtu fillon t*i "araqitet njeriut se është një këshilltarë i mirë e i sinqertë dhe se ia do të mirën njeriut, "or "ërkundra%i shejtani qëllimin kryesorë e ka që njeriun ta bëjë "abesimtarë dhe të digjet së bashku në %jarr me të. oti i &artmadhëruar na ka urdhërua që mos ta dëgjojmë dhe të mos shkojmë ha"a)e të shejtanit, të mos biem në grackat dhe mashtrimet e shejtanit se"se ai është armik i "ërbetuar dhe i ha"ur i njeriut, ai ka larguar nga rruga e drejtë turma të mëdha të njerë%)e. ,e duhet të logjikojmë të anali%ojmë dhe të mësojmë që të mos biem në kurthet e shejtanit, sikurse "o e tregoj tregimin në )ijim se në -farë ha"a dhe -farë metoda shkon shejtani deri sa ta shtie njeriun në "abesim: .A, /A(A0 0! 12&A0 2 (34D543 S/!.0A,2 #a qenë një beni israil, i cili ishte ndër më të de)otshmit në kohën e tij. ,ë atë kohë jetonin tre )ëlle%ër, ata kishin një motër )irgjëreshë dhe nuk kishin motër tjetër, "os saj. 0ë tre )ëlle%ërit ishin emëruar )ullnetarë në luftë në rrugën e Allahut. ,uk dinin se në "ërkujdesjen e kujt ta linin dhe ku ta )endosnin motrën e tyre, se"se nuk kishin besim te

askush . 0ë gjithë së bashku u "ajtuan që ta dërgojnë te një mistik beni israil që të "ërkujdesej "ër te, se"se )etëm tek ai u "ushonte %emra. Shkuan dhe e "yetën që motrën e tyre ta lënë në "ërkujdesje të tij derisa të kthehen, "or ai thotë: 6Më ruaj o Zot! Unë kurrë nuk mund ta pranoj”. Ata )a%hdimisht insistonin derisa e bindën, dhe "ranoi "or me një kusht: që të banojë në një shtë"i "ërballë faltores së tij. Ato "ajtohen dhe e dërgojnë motrën e tyre te ajo shtë"i dhe shkojnë. ,jë kohë të gjatë, derisa ajo banonte aty, ai ia "ërgatiste ushqimin, %briste te dera e faltores, "astaj e thërriste7 ajo dilte nga shtë"ia e saj dhe e merrte ushqimin që ia "ërgatiste. HAPI I PARË Sh jtan! "hkon m #utë"! t m!"t!ku dh kë"h!$$on , se ai duhet të punojë punë të mirë, ai duhet të fitojë shpërblim më të madh, dhe se kur ajo vajza del nga shtëpia e saj ditën, e shohin të tjerët dhe mund të keqkuptojnë , por më mirë është që të shkonte me ushqim te shtëpia e saj dhe ta vendoste ushqimin te pragu i shtëpisë, kështu do të fitonte shpërblim më të madh. Ai "ranon atë këshillë dhe )a%hdon t*ia "ërgatis ushqimin dhe t*ia dërgonte te "ragu i shtë"isë së saj, "or nuk fliste me të fare. HAPI I %&TË 'a$o! një kohë( pa"taj ! "hkon I#$!"! ! thotë në ) "h : “Ti duhet të fitosh shpërblim edhe më të madh”, dhe e n$iste )a%hdimisht duke i thënë: 6Sikur të flisje më të do të çmallej, sepse ajo është e përmalluar për vëllezërit e saj”. #ështu 2blisi )a%hdimisht e këshillonte, derisa "rej faltores së tij filloi të bisedojë me të. HAPI I TRETË Pa"taj ! "hkon I#$!"! ! thotë: “Sikur të shkoje te dera, të ulesh pranë faltores, e ajo pranë shtëpisë së saj e të bisedonit, do të kishte qenë më mirë për të”. #ështu ai nuk ndalej, derisa %bret dhe ulet "ara faltores, e ajo )aj%a ulej "ara derës së shtë"isë ku banonte dhe bisedonin nga larg. ,jë kohë kaloi kështu. HAPI I 'ATËRT Pa"taj ! "hkon I#$!"! ! thotë : 6Ti duhet të fitosh shpërblim më të madh, duke u sjellë më mirë me të. ra, shko prej faltores tënde dhe ulu në prag të shtëpisë së saj e bisedo me të, sepse më mirë është për të”. Ai )a%hdimisht e këshillonte kështu, derisa edhe ashtu )e"roi "ër një kohë.

HAPI I PESTË .Pa"taj "hkon I#$!"! ! thotë* 6!ëse dëshiron shpërblim më të madh, shko dhe h"r në shtëpinë e saj, bisedo më të brenda që mos t#ia shohin të tjerët f"t"rën, se kjo është më mirë për t" dhe shpërblimi është më i madh”. #ështu )a%hdimisht e këshillonte 2blisi, derisa filloi të hyjë në shtë"inë e saj, bisedonte me të ditën, e kur kalonte dita shkonte në faltoren e tij. HAPI I +JASHTË Pa"taj ! "hkon I#$!"!, ia zbukuron f"t"rën e asaj vajze para tij, derisa ai e prekë në trup dhe e puthë. HAPI I SHTATË Iblisi vazhdimisht ia zbukuronte f"t"rën e saj, derisa e shtyn të kontaktojë seksualisht me të, e lë shtat%ënë, e ajo "astaj lind fëmijë. HAPI I TETË Pa"taj ! "hkon I#$!"! ! thotë : “$ka mendon nëse vijnë vëllezërit e saj e ta shohin se ajo ka fëmijë me t", si do të vepronin me t"% !uk ka shpëtim prej t"re, andaj shko, merrja fëmijën, mb"te dhe varrose, se ajo frikësohet prej vëllezërve të saj, e do ta mbajë sekret atë se ti ke kontaktuar seksualisht metë”. Ai edhe ashtu )e"roi dhe e mbyti foshnjën. HAPI I NËNTË Pa"taj ! thotë I#$!"!: “&b"te edhe vajzën dhe varrose me të birin e saj, sepse a mendon dhe a ke besim se ajo mund ta mbajë sekretin89 #ështu ai e mbytë edhe )aj%ën, e merr )aj%ën dhe fëmijën dhe i dërgon në një gremin:, i )arrosë aty dhe mbi )arr )endos një guri të madh. Shkon te faltorja e tij dhe fillon të lutet një kohë të gjatë, deri sa kthehen )ëlle%ërit e saj nga lufta. #ur kthehen )ëlle%ërit nga lufta e "yesin "ër motrën e tyre. Ai i ngushëllon dhe u thotë: 6Zot! më"h!ro,të9 dhe fillon të qajë "ara tyre, e u thotë: + Nuk ka pa"ur )aj-ë më të m!rë( por ajo ka )d kur( ja ku ka )arr!n. Vëlle%ërit shkojnë dhe e shohin )arrin, aty qajnë "ër motrën e tyre, qëndrojnë disa ditë te )arri i saj dhe kthehen në shtë"i të tyre. HAPI I %HJETË #ur bien )ëlle%ërit "ër të fjetur u "araqitet shejtani në ëndërr në formë të një njeriu udhëtarë dhe fillon "rej )ëllait më të madh, duke e "yetur "ër motrën e tyre, e ai i tregon ashtu si- ka treguar mistiku "ër )dekjen e motrës së tyre, se si kanë shkuar tek )arri i saj... Mirë"o shejtani i thotë: “'jo është gënjeshtër9, dhe u thotë që të mos i besojnë fjalëve të tij, sepse ai e ka lënë shtatzënë motrën e t"re, pastaj ajo ka lindur djalë, kurse ai e ka mb"tur motrën tuaj

së bashku me fëmijën e saj, ngase është frikësuar nga ju( e ka futur në një gropë, të )ilën e ka çelur vetë pas shtëpisë në anën e djathë, në të )ilën ka qenë e vendosur. Shkoni te shtëpia në të )ilën ka qenë e vendosur, dhe kur të h"ni do ta shihni se është ashtu si po u them juve. (astaj i "araqitet 2blisi në ëndërr )ëllait të dytë dhe ia tregon të njëjtat gjëra, (astaj i shkon edhe )ëllait të )ogël, duke iu "araqitur në ëndërr gjithashtu. #ur u %gjuan në mëngjes u ulën të bisedonin mes )ete. ,jëri thotë: 6Mbrëmë kam "arë një ëndërr të -uditshme9 dhe ua tregon. !dhe tjetri thotë se kishte "arë "o të njëjtën ëndërr; Vëllai i madh thotë: 6(o ajo është )etëm ëndërr e asgjë tjetër, lëreni këtë "unë, harrojeni.9 Më i )ogli thotë: 6(ër otin, nuk e lë "a shkuar te ai )end dhe të shikoj se -ka ka.9 Shkojnë te shtë"ia ku ka banuar motra e tyre, e ha"in derën dhe kërkojnë )endin, të cilin ua kishte treguar njeriu <shejtani= në ëndërr, dhe e gjejnë motrën e tyre dhe fëmijën e saj të mbytur. ! "yesin mistikun, e ai u thotë se kjo është e )ërtetë. Atëherë ata e "adisin te qe)eritari i asaj kohe. ! marrin mistikun "rej faltores së tij dhe e dërgojnë "ër ta dënuar me )dekje. HAPI I NJËM.Ë%HJETË #ur ia lidhin duart "ër ta ek%ekutuar, shkon 2blisi e i thotë: “*në jam shoku "t, i )ili të ka sprovuar me atë vajzë, të )ilën e ke lënë shtatzënë, pastaj e ke mb"tur atë me fëmijën e saj. !ëse sot më dëgjon dhe e mohon +llahun, i ,ili të ka krijuar dhe të ka dhënë formën, atëherë unë do të shpëtoj prej vdekjes.” Ai e dëgjon dhe e mohon Allahun. #ur e mohon Allahun, shejtani largohet "rej tij dhe atë e ek%ekutojnë. (ër këtë ka %britur ajeti: /Një"oj( "!kur" "h jtan! kur t0! thotë nj r!ut* /moho”( a! kur të mohojë thotë 1"h jtan!2* /Unë $ar3oh m pr j t j ( unë ! ,r!koh m A$$ahut 4 Zot!t të #otë) ”. %h për,und!m! ! të d5) ë"htë " ata do të j në në -jarr për3j!thmonë. '5 ë"htë dën!m! për kr!m!n $ët” 1 Ha"hr ( 67( 682.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful