HOMEWORK

:

HARI : ________________

TARIKH : ___________________

PELAJARAN 20 :
KERAJAAN KHULAFA’ AR-RASYIDIN
1. Isikan Tempat Kosong Dengan Jawapan Yang Sesuai.
1. KHALIFAH ABU BAKAR ASSIDIQ (11-13 H)
Nama
Sebenar
Tarikh
Lahir
Keturunan
Tarikh Jadi
Khalifah

Tarikh
Wafat
Sebab
Wafat
Gelaran
Sifat
Peribadi

2. KHALIFAH UMAR B. ALKHATTAB (13-23 H )
Nama
Sebenar
Tarikh
Lahir
Keturunan
Tarikh Jadi
Khalifah

Tarikh
Wafat
Sebab
Wafat
Gelaran
Sifat
Peribadi

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

127

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

TARIKH : ___________________

3. KHALIFAH UTHMAN B. AFFAN
( 23-35H )
Nama
Sebenar
Tarikh
Lahir
Keturunan
Tarikh Jadi
Khalifah

Tarikh
Wafat
Sebab
Wafat
Gelaran
Sifat
Peribadi

4. KHALIFAH ALI B. ABU TALIB
( 35-40H )
Nama
Sebenar
Tarikh
Lahir
Keturunan
Tarikh Jadi
Khalifah

Tarikh
Wafat
Sebab
Wafat
Gelaran
Sifat
Peribadi
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

128

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

TARIKH : ___________________

CARA-CARA PEMILIHAN KHULAFA’ AR-RASYIDIN
1. PELANTIKAN KHALIFAH ABU BAKAR ( 11-13H / 632-634M )
- Rasulullah SAW tidak meninggalkan ________________________
pengganti baginda.
- Berlaku ______________________________ .
- Orang _______________ mengadakan _____________________
melantik pemimpin
mereka di _____________________________________________ .
- Mereka mencadangkan __________________________________ ( suku
Khazraj )
- ____________________________________ dan Umar al-Khattab datang ke
tempat tersebut.
- Puak ______________ dan ______________ berbincang & masingmasing memberi ucapan.
- Apabila keadaan tenang, _____________________________ berucap
dengan mencadangkan
______________________________ atau _______________________________ .
- Kedua-duanya ___________________ & _______________ terus berjabat
tangan dengan Abu
Bakar dan terus _____________________________________ .
- Diikuti umat Islam lain & bersetuju Abu Bakar as-Siddiq dilantik
sebagai ________________ .

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

129

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

TARIKH : ___________________

2. PELANTIKAN KHALIFAH UMAR BIN AL-KHATTAB ( 13-23H /
634-644M )
- Abu as-Siddiq _________________

bimbang berlaku

perpecahan selepas ketiadaannya.
- Melantik ________________________ seterusnya.
- Orang paling sesuai

_____________________________________ .

- Minta pendapat sahabat lain

nyatakan kelebihan

____________& setuju pelantikan itu.
- ____________________________

diminta oleh Abu Bakar

Menulis wasiat tersebut.
- Apabila wasiat selesai ditulis, __________________________ meminta
diperdengarkan dahulu
sebelum wasiat diumumkan.
- Selepas wasiat selesai, Abu Bakar bertanya kepada
_____________________________ tentang
persetujuan pelantikan itu. Ramai menyatakan
________________________ .

3. PELANTIKAN KHALIFAH UTHMAN BIN AFFAN ( 23-35H /
644-656M )
- Ketika Umar ________________ akibat tikaman _________________
(yang beragama Majusi).
- Beberapa sahabat menemui Umar dan cadangkan supaya Umar
melantik _______________ .
- Beliau __________________

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

didesak

130

setuju.

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

TARIKH : ___________________

- Calonkan 6 orang sahabat

iaitu 1. _____________________ ,

2. __________________,
3. Talhah bin _________________ , 4. _______________ bin Awwam, 5.
Saad bin Abi Waqas ,
6. ____________________________ .
- Melantik __________________________ ( anak Umar al-Khattab )
sebagai _______________ .
- Mengadakan _____________________-,
- Talhah, _________________________ dan ____________________________
tarik diri.
- _________________________________ menjadi pemegang amanah
perlantikan itu.
- Abd Rahman menemui sahabat terkemuka dan
_______________________

siapa yang

paling layak untuk dijadikan __________________________ .
- Akhirnya, beliau mengisytiharkan __________________________
sebagai khalifah baru dan
____________________ diadakan.

4. PELANTIKAN KHALIFAH ALI BIN ABU TALIB ( 35-40H / 656661M )
- Selepas ________________________ Uthman

negara kurang

_________________ .

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

131

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

TARIKH : ___________________

- Puak pemberontak meminta _____________________

jadi

khalifah.
- Pada mulanya _______________

akhirnya bersetuju apabila

keadaan semakin genting.
- Orang ramai memberi ________________ kecuali _____________________
( Gabenor Syam ).

KESIMPULAN
Jelaslah bahawa semua pelantikan Khulafa’ ar-Rasyidin adalah
melalui 2 cara, iaitu :
i ) _______________________________________
ii) _______________________________________

KEPIMPINAN KHULAFA’ AR-RASYIDIN
* ______________________ mendampingi dan mendapat
* Sumber _____________________ umat Islam selepas Rasulullah
* Golongan terpilih, ____________________ , bijaksana, amanah dan
__________________ .
* Rakyat dilayan _____________________________ dan tidak pilih
* Mengutama _____________________ daripada ___________________ .
* ________________________ dan bersederhana .
* Tegas dan _____________________ .
* _______________________________ masalah .
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

132

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

TARIKH : ___________________

* Rakyat berpeluang suarakan ____________________________ .

* Menyumbang ________________ dan kekayaan demi menegakkan
___________________ .
* Memperketatkan ______________________ berdasarkan al-Quran
dan ________________ .
* Melaksanakan tanggungjawab dengan ________________________
.
* Tidak guna harta negara untuk kepentingan
________________________ .
DASAR PENTADBIRAN KHULAFA’ AP-RASYIDIN

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

133

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

TARIKH : ___________________

Berpandukan dasar tersebut, pembaharuan dalam system
pentadbiran telah dilakukan bagi mengemaskini urusan
pentadbiran Negara, antaranya :

PENUBUHAN MAJLIS SYURA
- Wujud pada zaman Rasulullah

fungsi _____________________ .

Ini kerana keputusan
Rasulullah adalah daripada _________________ kecuali beberapa
perkara yang memerlukan
pandangan _______________________ .
- Zaman Khulafa’ ar-Rasyidin

beberapa perkara timbul

yang tidak dijelaskan secara
____________________ dalam ____________________ dan Hadis.
-

Keadaan

ini

memerlukan

___________________

daripada

_______________________ .
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

134

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

-

Pada

zaman

TARIKH : ___________________

________________________,

satu

majlis

_______________________ ditubuhkan
bagi menentukan pelantikan __________________ . Terdiri daripada
____________________ .
-

Merujuk

__________________

dan

pendapat

dalam

membuat

perlantikan _______________ .

PENTADBIRAN WILAYAH
- Zaman Rasulullah dan ____________________________________, negara
Islam tidak meluas.
- Berubah pada zaman pemerintahan ___________________ dengan
pembukaan wilayah baru.
- Satu jawatan baru telah ditubuhkan, iaitu ___________________ atau
____________________
yg menjadi wakil khalifah

bagi menentukan wilayah-wilayah

ini ditadbir secara berkesan.
- Beberapa jawatan baru yang lain juga ditubuhkan untuk
memantapkan pentadbiran negara ,
iaitu :
1. ____________________________________________________ .
2. ____________________________________________________ .
3. ____________________________________________________ .
4. ____________________________________________________ .
5. ____________________________________________________ .
6. ____________________________________________________ .
7. ____________________________________________________ .

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

135

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

-

Pegawai

diberi

TARIKH : ___________________

______________________

perlantikan

daripada

____________________
sebelum dihantar ke ____________________
mengandungi ________________
pegawai dan kuasa mereka.

.

Surat

tersebut

- Memberi ______________________ setiap tahun pada musim haji.
- _____________________ berhak bersuara.
- Khalifah akan ______________ setiap aduan dan akan mengambil
____________ sewajarnya.
- Diberi ________________ tetap mulai zaman _______________________
jalankan tugas
lebih berkesan.

POLISI PENTADBIRAN KHULAFA’ AR-RASYIDIN
1. POLISI ABU BAKAR AS-SIDDIQ ( 11-13H / 6321. Memerangi

________________ ( golongan yang terpengaruh

dengan nabi-nabi palsu )
2. Menggerakkan semula tentera ____________________________________
untuk memerangi
penduduk __________________ yang membunuh
_________________________ Rasulullah .
3. Melantik ______________

memelihara _________________ dan elak

________________ .

2. POLISI KHALIFAH UMAR BIN AL-KHATTAB ( 13-

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

136

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

TARIKH : ___________________

1. Susun semula pentadbiran __________________ yang dikuasai
tentera ________________ .
2. Tidak membenarkan ___________________ keluar atau
meninggalkan Kota ______________
kecuali _________________.
NOTA RINGKAS :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..……………
…………………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………

3. POLISI KHALIFAH UTHMAN BIN AFFAN ( 23-35H /
1. Mengubah polisi _________________________ , bersesuaian dengan
zamannya, antaranya:
a) Peluang terbuka kepada sesiapa yang ingin ___________________
demi penyebaran agama
dan memperluaskan pengaruh _____________________ .
b) Para sahabat tidak lagi dilarang meninggalkan kota
______________________ .
c) Beliau melonggarkan syarat penggunaan harta
__________________________ .

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

137

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

TARIKH : ___________________

d) Menetapkan bahawa al-Quran dibacahanya menggunakan
Lahjah _____________________ .
e) Ramai Gabenor yang dilantik terdiri daripada kalangan
_________________________ tetapi
masih mengambil kira kepada _____________________ dan
____________________ mereka.
- Beberapa golongan __________________________ dengan
___________________ khalifah.
- Keadaan bertambah buruk apabila
________________________________ daripada golongan
_____________________ berjaya mempengaruhi rakyat menentang
____________________ .

4. POLISI KHALIFAH ALI BIN ABU TALIB ( 35-40H /
656-661M )
1. Mengatasi situasi negara yang tidak ___________________________ .
2. __________________ pegawai beturunan __________________________
yang dilantik pada
zaman _________________ , termasuk ______________________________
( Gabenor Syam ).
3. Meneruskan majlis

_______________________

walaupun

mendapat tentangan golongan
__________________________ .
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

138

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

TARIKH : ___________________

NOTA RINGKAS :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..……………
…………………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………

UMAR BIN AL-KHATTAB ABU BAKAR ASSIDIQ

SUMBANGAN DAN JASA KHULAFA’ AR-RASYIDIN

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

139

AWARD :

HOMEWORK:

TARIKH : ___________________

ABU TALIB

ALI B.

UTHMAN BIN AFFAN

HARI : ________________

KEMAJUAN SOSIAL
1. PENDUDUK
- Masyarakat _____________________ di Semenanjung Tanah
__________________ yg memeluk
Islam sejak zaman ______________________________ .
- Masyarakat Islam di Iraq , ______________ dan Mesir

peluk

Islam sejak Zaman Khulafa’
_________________________ .
- Golongan bukan Islam yang mendapat _________________ atau
dikenali kafir _____________ .

2. PENYEBARAN PENDIDIKAN
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

140

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

TARIKH : ___________________

- Mengambil berat tentang ________________________ .
- ______________________
-

Mendirikan

________________

institusi yang penting.
di

sekitar

masjid

oleh

orang

_________________ untuk belajar
membaca, _______________, mengira dan _______________ al-Quran
untuk _____________ .
- Lantik ___________________ yang berkeupayaan mengajar al-Quran,
menulis, membaca dan
mengajar bidang lain seperti _________________, seni lukis dan
syair-syair _____________ .
- ______________________________ bertanggungjab memberi pendidikan
kepada anak-anak.
3. KEBAJIKAN
- Kebajikan rakyat _____________________________ .
- Contoh : ______________________ memansuhkan cukai _______________
kepada orang tua
berbangsa ____________________ kerana _______________________ .
- Melantik __________________________ bagi menyiasat
____________________ supaya tidak
membebankan rakyat

4. KEADILAN
- ___________________________________ terkenal dengan keadilannya.
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

141

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

-

Tidak

memilih

TARIKH : ___________________

__________________

dan

_______________

dlm

menguatkuasakan undang2.
- Menarik balik _______________ milik ________________ berdasarkan
__________________ .
- Memansuhkan cukai _____________________ seorang _________________
tua yang miskin.

5. MENGADAKAN KEMUDAHAN AWAM
-

Mengutamakan

________________________

rakyat

semasa

pemerintahan _______________ .
- Menubuhkan _________________________

menyimpan harta

kerajaan.
- Beberapa Bandar baru dibangunkan

Kufah ,

_______________ dan ______________ .
-

Pembinaan

___________________

dan

____________________

kemudahan pertanian.

KEMAJUAN EKONOMI
1. KEMAJUAN EKONOMI ZAMAN ABU BAKAR
- Ekonomi tidak _______________________ .
- Khalifah terpaksa hadapi golongan ___________________ kepimpinan
kerajaan ___________ .

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

142

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

TARIKH : ___________________

2. KEMAJUAN EKONOMI ZAMAN UMAR B. AL-KHATTAB - AWAL
ZAMAN UTHMAN B. AFFAN.
- Perubahan ___________________

-

ketara

kesan

- Pertambahan harta daripada zakat , ________________

dan lain-

Perluasan kuasa.
- Banyak kawasan ______________________

-

subur.

lain.
- Mengemaskini pengurusan ____________& menubuhkan Jabatan
khususnya ____________.
-

Perkenal

undang-undang

___________________________

pastikan tanah tidak terbiar.

PELUASAN KAWASAN
1. KHALIFAH ABU BAKAR AS-SIDDIQ
- Kemenangan tentera Islam memerangi golongan _________________
dan ________________
menyebabkan pengaruh Islam tersebar di kalangan kabilah Arab
di sekitar _______________
dan __________________________ .
- Panglima ________________________ berjaya tewaskan Hurmuz –
pembesar _____________
di Iraq

seluruh Iraq berada dalam Wilayah Islam.

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

143

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

TARIKH : ___________________

- Gabungan panglima Islam seperti ________________________________ ,
Yazid b. Abi Sufian,
Sarhabil

b.

Hasanah

dan

_____________________________

berjaya menundukkan
_______________________ dan _________________________ .

2. KHALIFAH UMAR B. AL-KHATTAB
-

Meneruskan

pembebasan

negeri-negeri

di

wilayah

______________________ .
- Pembebasan ____________________________________ , Palestin

dan

Mesir.
- Beberapa bandar baru dibangunkan seperti ________________ ,
Qustal dan _____________ .

3. KHALIFAH UTHMAN B. AFFAN
- Wilayah Islam berkembang ke ____________________________ seperti
Libya, kawasan timur
( Turkistan ) dan beberapa kawasan ______________________ .
- Tentera laut di bawah ______________________ berjaya menawan
_____________________ .

4. KHALIFAH ALI B. ABU TALIB
- Gerakan peluasan ________________ terhenti

Negara kucar-

kacir / tidak aman ekoran
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

144

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

TARIKH : ___________________

pembunuhan ______________________________ .

KESAN POSITIF DARIPADA KEPIMPINAN KHULAFA’ ARRASYIDIN
CORAK
KEPIMPINA
N
SIFAT
PEMIMPIN
PERTAHAN
AN
EKONOMI

SOSIAL

AKIBAT MEMBELAKANGKAN KEPIMPINAN KHULAFA’ ARRASYIDIN

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

145

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

TARIKH : ___________________

IKTIBAR DARIPADA SEJARAH PEMERINTAHAN KHULAFA’
AR-RASYIDIN
1. ASPEK AQIDAH

2. ASPEK SYARIAH

3. ASPEK AKHLAK

4. ILMU PENGETAHUAN

5. ASPEK POLITIK

6. EKONOMI

7. SISTEM SOSIAL

8.
PENYEBARAN
DAKWAH

SOALAN LATIHAN
PELAJARAN 20 : KERAJAAN KHULAFA AL-RASYIDIN
BAHAGIAN A (OBJEKTIF)
ANEKA PILIHAN
1

Gelaran kepada sahabat yang memegang jawatan negara selepas Rasullullah
s.a.w. dinamakan
A
B
C
D

2

Khalifah kerajaan Umayyah
Khalifah kerajaan Uthmaniyyah
Khalifah kerajaan Abasiyyah
Khulafa al-Rasyidin


Lahir lima tahun selepas kelahiran Rasullullah s.a.w
Digelar Zu al-Nurain
Wafat ketika berumur 80 tahun

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

146

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

TARIKH : ___________________

Kenyataan di atas merujuk kepada :
A
Saidina Abu Bakar al-Siddiq
B
Umar al-Khattab
C
Uthman bin Affan
D
Ali bin Abi Talib
3

Pilih
I
II
III
IV
A
B
C
D

pernyataan yang benar mengenai dasar pentadbiran khulafa al-Rasyidin.
Kuasa membuat sesuatu keputusan dibuat oleh khalifah
Khalifah merupakan ketua negara
Pemimpin sahaja bertanggungjawab memajukan negara
Khalifah memiliki hak keistimewaan
I dan II
III dan IV
II dan III
I dan IV

ISI TEMPAT KOSONG
1

Kerajaan Islam di bawah pemerintahan khulafa al-Rasyidin berpusat di ___________

2

Dewan al-Jundi dan ____________ ditubuhkan bagi memastikan pengurusan pentadbiran
berjalan lancar.

3

Gerakan ketenteraan memerangi nabi palsu dilakukan oleh khalifah ___________

4

Kuasa membuat sesuatu keputusan terhadap sesuatu perkara dibuat oleh khalifah
berdasarkan pandangan ijtihad dan ___________

5

Pemerintahan khulafa al-Rasyidin telah memerintah selama ___________
BAHAGIAN B
1 (a
)

Pemerintahan khulafa al-Rasyidin adalah kesinambungan daripada kerajaan yang
dipimpin oleh Nabi Muhammad s.a.w.
(i) Jelaskan dua kesan pemerintahan tersebut dari aspek politik.
[ 4 markah ]
_______________________________________________________________________________
________
_________________________________________________________________________________
______
(
ii)

Terangkan tiga akibat membelakangkan kepemimpinan tersebut.
[6
markah ]
_____________________________________________________________________________
__________
_________________________________________________________________________________
______

(b

Pemerintahan khulafa al-Rasyidin telah menubuhkan dua jabatan baru iaitu Dewan

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

147

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________
)

TARIKH : ___________________

al-Jundi dan Dewan al-Kharaj.
(i) Jelaskan dua peranan Dewan al-Jundi.
[ 4 markah ]
_______________________________________________________________________________
________
(
ii)

Terangkan dua peranan Dewan al-Kharaj.
[ 4 markah ]
_______________________________________________________________________________
________

_________________________________________________________________________________
______
PELAJARAN 20 : KERAJAAN KHULAFA AL-RASYIDIN (ABU BAKAR ALSIDDIQ)
BAHAGIAN A (OBJEKTIF)
ANEKA PILIHAN
1 Khalifah al-Rasyidin yang pertama ialah
A
Saidina Abu Bakar al-Siddiq
B
Umar al-Khattab
C
Uthman bin Affan
D
Ali bin Abi Talib
2 Berikut adalah kenyataan yang benar mengenai Saidina Abu Bakar alSiddiq kecuali
A
orang yang mula-mula memeluk agama Islam
B
sentiasa membenarkan kata-kata Rasulullah s.a.w
C
orang yang terlibat dalam membukukan Al-Quran
D
orang yang memerangi golongan nabi palsu
3 Saidina Abu Bakar al-Siddiq memerintah negara selama
A
1 tahun
B
2 tahun
C
3 tahun
D
4 tahun
ISI TEMPAT KOSONG
1

Khalifah Abu Bakar digelar _______________________ kerana membenarkan
percakapan dan perbuatan Nabi s.a.w.
Soalan 2 dan 3 berpandukan carta di bawah:
Dua golongan yang diperangi
oleh Khalifah Abu Bakar al-Siddiq

2._______________

4

3.___________________

Pelantikan Abu Bakar al-Siddiq sebagai khalifah berlaku di suatu tempat bernama

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

148

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

TARIKH : ___________________

_____________________________
BAHAGIAN B
1 (a
)

Saidina Abu Bakar al-Siddiq ialah khalifah pertama khulafa al-Rasyidin.
(i
)

Nyatakan riwayat hidup beliau dengan ringkas

[ 4 markah ]

___________________________________________________________________________
_______
_____________________________________________________________________________
_____
(i
i)

Jelaskan tiga sumbangan beliau dalam pentadbiran negara.
[6
markah ]
___________________________________________________________________________
_______
_____________________________________________________________________________
_____

(
b
)

(i
)

Jelaskan proses perlantikan Saidina Abu Bakar al-Siddiq sebagai khalifah. [
4 markah ]
___________________________________________________________________________
_______
___________________________________________________________________________
_______

(i
i)

Terangkan tiga polisi pentadbiran Saidina Abu Bakar al-Siddiq. [ 6
markah ]
___________________________________________________________________________
_______
___________________________________________________________________________
_______

PELAJARAN 20 : KERAJAAN KHULAFA AL-RASYIDIN (UMAR AL-KHATTAB)
BAHAGIAN A (OBJEKTIF)
ANEKA PILIHAN
1

Khalifah Umar al-Khattab adalah seorang pemimpin yang mementingkan
kebajikan rakyat
Pilih jawapan yang sesuai dengan keterangan di atas.
I
Rakyat dilayan sama rata tanpa mengira status

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

149

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

2

3

TARIKH : ___________________

II
III
IV

Rakyat berpeluang mengemukakan pandangan
Menggalakkan rakyat menyokong pemerintah
Menggalakkan rakyat mementingkan akhirat sahaja

A
B
C
D

I dan II
II dan III
II dan IV
III dan IV

Antara berikut adalah polisi pentadbiran Khalifah Umar al-Khattab.
I
II
III
IV

Sahabat tidak dibenar meninggalkan Madinah
Melongarkan syarat penggunaan harta Baitul Mal
Menyusun semula pentadbiran tanah
Memerangi golongan yang enggan membayar zakat

A
B
C
D

I dan II
III dan IV
I dan III
II dan IV

Berikut adalah sifat peribadi Saidina Umar al-Khattab kecuali
A
B
C
D

berani dan tidak gentar dalam menegakkan agama Islam
sangat mengambil berat tentang hal ehwal rakyat
digelar al-Siddiq kerana membenarkan kata-kata Rasulullah s.a.w.
tegas dan berani menegakkan keadilan

ISI TEMPAT KOSONG
1

Khalifah Umar al-Khattab digelar _________________ kerana pandai membezakan
yang benar dan yang batil.

2

Saidina Umar al-Khattab menjadi khalifah melalui________________ daripada
Saidina Abu Bakar al-Siddiq dan dipersetujui Majlis Syura.

3

Khalifah Umar al-Khattab memerintah negara selama ________________ tahun.
BAHAGIAN B

1 (a)

Khalifah Umar al-Khattab adalah khulafa al-Rasyidin yang kedua.
(i)

Nyatakan riwayat hidup beliau dengan ringkas

[ 4 markah

__________________________________________________________________________
________
_____________________________________________________________________________
_____
(ii)

Jelaskan tiga sumbangan beliau dalam pentadbiran negara.
markah ]

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

150

AWARD :

[6

HOMEWORK:

HARI : ________________

(b)

(i)

TARIKH : ___________________

Terangkan proses perlantikan beliau sebagai khalifah.
]

[ 2 markah

__________________________________________________________________________
________
_____________________________________________________________________________
_____
PELAJARAN 20 : KERAJAAN KHULAFA AL RASYIDIN (UTHMAN BIN AFFAN)
BAHAGIAN A (OBJEKTIF)
ANEKA PILIHAN
1

Khalifah al-Rasyidin yang ke-tiga ialah
A
B
C
D

2

Abu Bakar al-Siddiq
Umar al-Khattab
Uthman b Affan
Ali b Abi Talib

Berikut adalah sifat peribadi Uthman bin Affan kecuali
A
B
C
D

3

Saidina
Saidina
Saidina
Saidina

Seorang yang zuhud dan dermawan
Berani menegakkan kebenaran
Tegas dan bertanggungjawab
Suka kepada kemewahan

Saidina Uthman bin Affan digelar
A
B
C
D

Al-Siddiq
Zu Nurain
Al-Faruq
Hujjatul Islam

ISI TEMPAT KOSONG
1

Saidina Uthman bin Affan wafat pada tahun____________________ Hijrah.

2

Khalifah Uthman bin Affan adalah berketurunan
______________________________.

3

Perlantikan Saidina Uthman bin Affan sebagai khalifah telah diumumkan
oleh sahabat bernama

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

151

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

TARIKH : ___________________

_____________________________________________
BAHAGIAN B
1 (a
)

Saidina Uthman bin Affan adalah khulafa al-Rasyidin yang ketiga.
(i)

Jelaskan riwayat hidup beliau dengan ringkas
[4
markah]
__________________________________________________________________________
________
_____________________________________________________________________________
_____

(ii)

Terangkan proses perlantikan beliau sebagai khalifah
[6
markah]
__________________________________________________________________________
________
_____________________________________________________________________________
_____

(b
)

Saidina Uthman bin Affan telah meninggalkan sumbangan yang besar dalam
pentadbiran negara.
(i) Huraikan dua sumbangan beliau
[4
markah]
__________________________________________________________________________
________
_____________________________________________________________________________
_____
(ii)

Terangkan tiga polisi pentadbiran beliau semasa menjadi khalifah.
markah]

[6

NOTA PENTING :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

152

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

TARIKH : ___________________

PELAJARAN 20 : KERAJAAN KHULAFA AL-RASYIDIN (ALI B ABI TALIB)
BAHAGIAN A (OBJEKTIF)
ANEKA PILIHAN
1

Khalifah al-Rasyidin yang keempat ialah
A
B
C
D

2

Khalifah Ali bin Abi Talib memerintah selama
A
B
C
D

3

Muawiyah bin Abi Sufian
Ali bin Abi Talib
Abu Abas al-Saffah
Uthman bin Affan

2
3
4
5

tahun
tahun
tahun
tahun

Perlantikan Saidina Ali bin Abi Talib sebagai khalifah ditentang oleh
A
B
C
D

Abd Rahman bin Auf
Zubir bin al-Awwam
Muawiyah bin Abi Sufian
Talhah bin Ubaidah

ISI TEMPAT KOSONG
1

Saidina Ali bin Abi Talib wafat pada tahun_________________________ hijrah.

2

Orang pertama dari kalangan kanak-kanak yang memeluk Islam ialah
________________________.

3

Ali bin Abi Talib adalah _______________________________ Rasullullah s.a.w.
BAHAGIAN B

1

(a)

Saidina Ali bin Abi Talib adalah khulafa al-Rasyidin yang keempat.
(i)

Jelaskan riwayat hidup beliau dengan ringkas
markah]

[4

__________________________________________________________________________
________
___________________________________________________________________________
_______

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

153

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________
(ii)

TARIKH : ___________________

Terangkan tiga sifat peribadi beliau yang boleh anda contohi.

[6 markah

__________________________________________________________________________
________
_____________________________________________________________________________
_____
(b)

Saidina Ali bin Abi Talib memberi sumbangan yang besar dalam pentadbiran
negara.
(i)

Terangkan dengan ringkas proses perlantikan beliau.
markah]

[4

__________________________________________________________________________
________
___________________________________________________________________________
_______
(ii)

Terangkan dua polisi pentadbiran beliau.

[6 markah

__________________________________________________________________________
________
_____________________________________________________________________________
_____

NOTA TAMBAHAN :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

154

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

TARIKH : ___________________

…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………

PELAJARAN 21 :
KERAJAAN BANI UMAIYYAH
PENUBUHAN KERAJAAN BANI UMAIYYAH
- Nama Umaiyyah Sempena nama _______________ khalifah pertama
______________
Iaitu __________________ b. Abi Sufian b. ___________ b. Umaiyyah.
- Umaiyyah seorang __________________
Quraisy yang dihormati
pada zaman Jahiliyah.
-

Muawiyah

memeluk

Islam

bersama

dan

____________________

keluarganya

pembukaan ___________________ .

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

155

AWARD :

semasa

HOMEWORK:

HARI : ________________

TARIKH : ___________________

- Selepas pindah ke _________________
_________________ Nabi
Muhammad SAW.

telah dilantik sebagai

- Dilantik menjadi Gabenor _______________ ( Syria ) sejak zaman
_______________________
hingga Zaman Ali b. Abi Talib.
- ______________________ memecat Muawiah daripada jawatan
_________________________
menyebabkan Muawiyah menentang.
- Penentangan menyebabkan berlaku perang ________________ dan
Majlis _______________ .
- Puak _________________ yang tidak setuju dengan
_____________________ telah bertindak
membunuh Ali b. abi Talib ( 14H )
- Umat Islam berpecah belah. Penduduk _______________ dan puak
______________ melantik
____________________________ sebagai khalifah.
- Tetapi Hassan menyerahkan jawatan itu kepada
________________________ dengan syarat :
* Syarat 1 :
* Syarat 2 :
* Syarat 3 :

3 PERINGKAT PEMERINTAHAN KERAJAAN BANI UMAIYYAH
1. PERINGKAT PERTAMA

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

156

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

TARIKH : ___________________

- Bermula pemerintahan _________________________________ ( 40-60H /
660-680M ) dan
-

Berakhir

pemerinatahan

Muawiah

bin

Yazid

( ______________________________ )
- berpusat di _________________________ .

2. PERINGKAT KEDUA
- Zaman pemerintahan keturunan _____________________ ( zaman
kemajuan Bani Umaiyyah )
- Bermula dengan ______________________________________________ ( 6586H / 684-685M )
- Kejatuhan pemerintahan _____________________________________ ( 127132H / 744-749M )
- Berpusat di __________________________ .

3. PERINGKAT KETIGA
- Diasakan oleh _________________________________________ ( 137H ) dan
berakhir dengan
pemerintahan _______________________________ ( 399H )
- Berpusat di ____________________ , Andalus ( Sepanyol ) .

SUMBANGAN

KERAJAAN

BANI

UMAIYYAH

KEPADA

TAMADUN

ISLAM
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

157

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

TARIKH : ___________________

1. PERKEMBANGAN KETENTERAAN
-

_____________________________________________

membuat

pembaharuan.
- Berpusat di _____________________ .
- Mengambil berat
-

_________________________ Negara.

Mengemaskini

angkatan

__________________________

meniru Parsi.
- Membahagikan tentera kepada ______________________________, iaitu
:
* Pasukan teras

terletak di tengah-tengah dikenali

______________________________ .
* Sayap _______________________ atau _____________________________.
* Sayap _______________________ atau _____________________________.
*

Pasukan

_______________________________

dikenali

___________________________ .
*

Pasukan

_______________________________

dikenali

___________________________ .
- Angkatan ___________________ yang teratur dan _____________________
peralatan
moden dan canggih
- Jenis angkatan tentera : 1. Angkatan _______________________ . 2.
Pasukan berkenderaan
3. Tentera _____________________ .
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

158

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

TARIKH : ___________________

- Dilatih berperang di musim _______________________ dan sejuk.
- Tentera Islam disusun dengan teratur

1700

____________________ & bina pangkalan
______________________

berpusat

di

__________________

untuk

menghadapi tentera Rom.
-

Menubuhkan

jabatan

khas

dikenali

sebagai

______________________________ .
-

Pemerintahan

____________________________________

mewajibkan

rakyat menjadi tentera.
- Kekuatan tentera menjadi lambang ____________________ negara
dan ____________ Islam.

PERBEZAAN TENTERA UMAIYYAH DAN KHULAFA’ AR-RASYIDIN
KHULAFA’

AR-

KETENTERAAN

RASYIDIN

KERAJAAN
UMAIYYAH

CARA PEMILIHAN
TENTERA

JENIS TENTERA

PERLANTIKAN
PANGLIMA
TENTERA
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

159

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

TARIKH : ___________________

LATIHAN

TUJUAN

2. PERKEMBANGAN PENDIDIKAN
1.

Zaman

________________________.

Merupakan

tapak

perkembangan ________________
dan ilmu pengetahuan serta
__________________________ Islam dalam
pelbagai bidang.

melahirkan

ramai

2.
Khalifah
___________________________
dan
Khalifah
______________________________
menjadi ulama dalam bidang al-Quran, nahu, tafsir .
3.
Pengajian
berpusat
sekolah,___________________________
dan istana khalifah .

4.

Kota

___________________

di

______________________,

terkenal

dengan

pusat

________________________________ .
Bahasa Arab dijadikan _____________________________ dan
______________________ .
Sasterawan seperti Al-Farazdaq, ______________________________
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

160

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

TARIKH : ___________________

dpt tempat di istana.
3. EKONOMI
- Hasil negara pada zaman Kerajaan Bani Umaiyyah adalah
terdiri daripada :

1. KHARAJ

- KHARAJ
MUSAHAH
- KHARAJ
MUQASAM
AH
- KHARAJ
IHTIZAM /
IQTA’
2. JIZYAH

3. ZAKAT

4. USYUR

5. FAI’

6.
GHANIMA
H
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

161

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

TARIKH : ___________________

FAKTOR KEGEMILANGAN TAMADUN ISLAM

KEGEMILANGAN PEMERINTAHAN UMAR BIN ABDUL AZIZ

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

162

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

TARIKH : ___________________

FAKTOR KEMEROSOTAN KERAJAAN BANI UMAIYYAH
SIKAP PEMERINTAH

MENOLAK AJARAN ISLAM

PENENTANGAN ULAMA’

SOALAN LATIHAN
PELAJARAN 21 : KERAJAAN BANI UMAYYAH
BAHAGIAN A (OBJEKTIF)
ANEKA PILIHAN
1 Pengasas kerajaan Bani Umayyah ialah
A
Abdullah al-Saffah
B
Muawiyah bin Abi Sufian
C
Sufian bin Uyainah
D
Umar bin Abd Aziz
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

163

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

TARIKH : ___________________

2 Antara berikut, manakah bukan fungsi utama Baitul Mal pada zaman Bani
Umayyah.
A
B
C
D

Mengatasi masalah kemiskinan
Mengurus pendapatan dan perbelanjaan negara
Mengumpul wang bagi membangunkan sektor pertanian
Memperkembangkan harta orang Islam mengikut syariat Islam

3 Berikut adalah peranan generasi sekarang bagi mengembalikan
kegemilangan lampau.
A
B
C
D

Menghapuskan sesiapa sahaja yang mencemarkan kesucian agama
Islam
Menghidupkan semangat jihad
Menuntut hak dalam demonstrasi
Menuntut apa sahaja ilmu yang ada

4 Berikut adalah organisasi pasukan tentera pada zaman Bani Umayyah
kecuali
A
B
C
D

Al-Maimanah
Al-Maisarah
Al-Jundi
Al-Muqaddimah

5 Berikut merupakan disiplin ilmu yang dikenali sebagai “al-Tadwin” kecuali
A
B
C
D

kegiatan
kegiatan
kegiatan
kegiatan

penulisan
pembukuan
penterjemahan
pembinaan perpustakaan

6 Khalifah kerajaan Bani Umayyah yang mendapat gelaran khulafa alRasyidin kelima ialah
A
Umar bin Abdul Aziz
B
Yazid bin Muawiyah
C
Marwan bin Al-Hakam
D
Abdul Malik bin Marwan
ISI TEMPAT KOSONG
1 Zaman pemerintahan keturunan Marwan bin al-Hakam dikenali sebagai zaman
_________________ Bani Umayyah.
2 Kerajaan Bani Umayyah telah menubuhkan satu armada laut yang terdiri
daripada ______________ buah kapal
3 Muawiyah bin Abi Sufian telah mengemas kini angkatan tenteranya dengan
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

164

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

TARIKH : ___________________

meniru corak gerakan tentera ______________________
Lengkapkan carta di bawah:

Institusi pendidikan di zaman kerajaan Bani Umayyah
Masjid

4.__________________________

5.____________________________

6.____________________________

BAHAGIAN B
1

(a
)

Jelaskan secara ringkas penubuhan kerajaan Bani Umayyah
__________________________________________________________________________
________
_____________________________________________________________________________
_____

(b
)

[4 markah]
Terangkan tiga usaha yang dilakukan oleh kerajaan Bani Umayyah untuk
mengembangkan bidang perekonomian negara.
__________________________________________________________________________
________
_____________________________________________________________________________
_____
[6 markah]

2 (a)

Jelaskan tiga peranan khalifah dalam membangunkan tamadun Islam pada
zaman Umayyah
__________________________________________________________________________

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

165

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

TARIKH : ___________________

________
_____________________________________________________________________________
_____
(b)

[6 markah
Terangkan dua faktor yang membawa kepada kejatuhan kerajaan Bani
Umayyah.
__________________________________________________________________________
________
_____________________________________________________________________________
_____
[4 markah]

NOTA TAMBAHAN
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

166

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

TARIKH : ___________________

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………

PELAJARAN 22 :
IMAM ABU HANIFAH RAHIMAHULLAH
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

167

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

TARIKH : ___________________

RIWAYAT HIDUP
Nama
Sebenar
Tarikh
Lahir
Keturuna
n
Ayahnya
Di
besarkan
Gelaran
Tarikh
Wafat

Sifat
Peribadi

INFO
ISLAM

-

Ujian yang dihadapi oleh Imam Abu Hanifah
Pernah dipenjara dan disebat 100 kali.
Dipenjara kerana menolak jawatan jurutulis surat rasmi Kerajaan Bani Umaiyyah
Dipenjara kerana menolak jawatan hakim di Baghdad
Meninggal dunia di dalam penjara

PENDIDIKAN

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

168

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

TARIKH : ___________________

SUMBANGAN TERHADAP TAMADUN ISLAM
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

169

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

TARIKH : ___________________

PENGARUH MAZHAB ABU HANIFAH

SOALAN LATIHAN
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

170

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

TARIKH : ___________________

PELAJARAN 22 : IMAM ABU HANIFAH R.H.
BAHAGIAN A (OBJEKTIF)
ANEKA PILIHAN
1

Karya Imam Abu Hanifah r.h. yang terkenal dalam membicarakan harta
pusaka ialah
A
Al-Faraid
B
Masail Usul
C
Masail al-Nawadir
D
Al-Alim Wal Muta’allim

2

Selain terkenal sebagai seorang ilmuan, Imam Abu Hanifah r.h. juga
adalah ahli
A
B
C
D

3

Mengapakah Imam Abu Hanifah r.h.dikatakan pakar dalam bidang ilmu
hadis?
A
B
C
D

4

Dapat membezakan antara hadis sahih dengan yang tidak sahih
Banyak meriwayatkan hadis daripada Rasullullah s.a.w.
Menulis kitab Fiqh al Akbar
Berfikir secara kritis

Berikut adalah akhlak mulia yang dimiliki oleh Imam Abu Hanifah r.h.
kecuali
A
B
C
D

5

perundangan
perusahaan
sejarah
perniagaan

seorang
seorang
seorang
seorang

yang
yang
yang
yang

ikhlas
pemurah
suka memberi nasihat
sukar menerima pendapat orang lain

Manakah yang berikut merupakan ujian yang dihadapi oleh Imam Abu
Hanifah r.h.?
I
II
III
IV

Beliau pernah dipenjara dan disebat 100 kali
Sanggup dipukul kerana mempertahankan Islam
Dipenjara kerana menolak jawatan hakim di Baghdad
Menentang pendapat gabenor yang bertentangan dengan fatwanya

A
B
C
D

I dan II
I dan III
II dan IV
III dan IV

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

171

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

TARIKH : ___________________

ISI TEMPAT KOSONG
1

Imam Abu Hanifah r.h. dilahirkan di _______________________

2

Imam Abu Hanifah r.h. pernah berguru dengan ulama fiqh terkenal
bernama ____________________ selama 18 tahun

3

Imam Abu Hanifah r.h. pernah dihukum penjara dan disebat 100 kali oleh
khalifah kerana menolak
jawatan_______________________-___ di Kufah
Lengkapkan carta mengenai kaedah yang digunakan oleh Imam Abu
Hanifah r.h. dalam menentukan hukum.

Al-Quran

Al-Sunnah

Al-Qias

Kaedah menetukan
hukum

4 ________________
Al-Uruf

5 _________________
BAHAGIAN B
1 (a
)

Imam Abu Hanifah r.h. adalah salah seorang tokoh ilmuan terkenal.
(i)

Terangkan riwayat hidup beliau dengan ringkas.
markah]

[4

__________________________________________________________________________
________
_____________________________________________________________________________
_____
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

172

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________
(ii)

TARIKH : ___________________

Jelaskan dua sebab beliau digelar Abu Hanifah r.h.
markah]

[4

__________________________________________________________________________
________
_____________________________________________________________________________
_____
(b
)

Sebagai ilmuan terkenal beliau banyak memberi sumbangan terhadap
perkembangan ilmu
(i)

Tuliskan dua karya peninggalan beliau.
[2 markah]
__________________________________________________________________________
________
_____________________________________________________________________________
_____

(ii)

Terangkan dua jasa beliau terhadap perkembangan ilmu pada zamannya.
__________________________________________________________________________
________
_____________________________________________________________________________
_____

(c
)

[4
markah]
Terangkan tiga usaha Imam Abu Hanifah r.h. bagi mengukuhkan ilmu fekah dan
perkembangannya.
_______________________________________________________________________________
________
__________________________________________________________________________________
_____
________________________________________________________________________________
_______
[6 markah]

NOTA PENTING

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

173

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

TARIKH : ___________________

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………

PELAJARAN 23 :
IMAM MALIK RAHIMAHULLAH
RIWAYAT HIDUP
Nama
Sebenar
Tarikh
Lahir
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

174

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

TARIKH : ___________________

Datuknya
Moyangny
a
Tarikh
Wafat
Kubur

Sifat
Peribadi

INFO
ISLAM
Imam Syafei memuji Imam Malik katanya :
Tidak ada di muka bumi ini ( zaman ini ) sebuah kitab
yang paling tepat selain kitab al-Muwatta’.

PENDIDIKAN

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

175

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

TARIKH : ___________________

NOTA PENTING

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

176

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

TARIKH : ___________________

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………

IMAM MALIK SEBAGAI GURU

PENGHORMATAN IMAM MALIK KEPADA HADIS

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

177

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

TARIKH : ___________________

SUMBANGAN

SOALAN LATIHAN
PELAJARAN 23 : IMAM MALIK R.H.
BAHAGIAN A
(OBJEKTIF)
ANEKA PILIHAN
1

Beliau tidak pernah menunggang kuda di bumi Madinah kerana
menghormati bumi yang didalamnya terdapat jasad Rasullullah s.a.w
Siapakah
tokoh
yang
A
Imam
Malik
r.h. dimaksudkan.
B
Imam al-Ghazali r.h.
C
Imam Abu Hanifah r.h.
D
Imam Ahmad bin Hambal r.h.

2

Berikut adalah bukti ketegasan Imam Malik r.h..
A
Menerima pendapat gabenor Madinah yang bertentangan dengan
fatwanya
B
Bersetuju kitab al-Muwatta’ dijadikan sumber rasmi perundangan
negara

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

178

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________
C
D
3

TARIKH : ___________________

Sanggup dipukul kerana mempertahankan fatwanya
Berpegang dengan prinsip “guru mencari murid”

Jangan belajar ilmu dengan empat golongan manusia iaitu orang yang
buruk akhlaknya,menurut hawa nafsu, mendustakan hadis dan suka
Siapakah tokoh yang mengeluarkan nasihat berkenaan.
A
Imam Malik r.h.
B
Imam al-Ghazali r.h.
C
Imam Abu Hanifah r.h.
D
Imam Ahmad bin Hambal r.h.

4

Manakah yang berikut tidak tepat mengenai sifat peribadi Imam Malik r.h.
?
A
B
C
D

5

Mempunyai pandangan yang bernas
Mempunyai pendirian yang teguh
Tidak suka mencela orang lain
Seorang yang pendiam

Mazhab Maliki telah tersebar luas ke beberapa negara antaranya
I
II
III
IV

Maghribi
Indonesia
Iran
Kuwait

A
B
C
D

I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

6

“Orang yang ingin belajar ilmu hendaklah berusaha mencarinya, bukan ilmu
yang datang mencarinya”
Siapa yang telah mengemukakan prinsip ilmu di atas?
A
B
C
D

Imam
Imam
Imam
Imam

Malik r.h.
al-Shafie r.h.
Abu Hanifah r.h.
Ahmad bin Hambal r.h.

ISI TEMPAT KOSONG
1

____________ ialah kitab karangan Imam Malik r.h. yang terkenal.

2

Imam Malik r.h. adalah pengasas ________________

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

179

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

TARIKH : ___________________

3

Nama sebenar Imam Malik r.h. ialah ______________

4

Imam Malik r.h. dilahirkan di ____________ pada 93 Hijrah

5

Lengkapkan carta dibawah:

Nasihat Imam Malik r.h.: ”Jangan belajar ilmu
dengan empat golongan manusia”

a)_________
_

Menurut
hawa nafsu

b)__________

Beramal dengan fadail
sedangkan tidak berilmu

BAHAGIAN B
1

(a
)

(i)

Terangkan dua bukti yang menunjukkan Imam Malik r.h. seorang yang tegas
dan teguh dalam mempertahankan prinsipnya.
__________________________________________________________________________
________
_____________________________________________________________________________
_____

(ii)

[4 markah]
Terangkan dua sumbangan Imam Malik r.h. dalam bidang hadis dan fiqh.
__________________________________________________________________________
________
_____________________________________________________________________________
_____
[4

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

180

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________
(b
)

(i)

TARIKH : ___________________

markah]
Nyatakan bukti yang menunjukkan Imam Malik r.h. amat menghormati
Rasullullah s a w.
__________________________________________________________________________
________
_____________________________________________________________________________
_____

(ii)

[2 markah]
Huraikan dua hujah yang membuktikan ketegasan Imam Malik r.h.
__________________________________________________________________________
________
_____________________________________________________________________________
_____
[4
markah]

PELAJARAN 23 :
IMAM SYAFIE RAHIMAHULLAH
RIWAYAT HIDUP
Nama
Sebenar
Tarikh
Lahir
Tempat
Lahir
Nama Ibu
Tarikh
Wafat
Gelaran

As-Syafie
Sempena nama datuknya
____________________________________

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

181

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

TARIKH : ___________________

PENDIDIKAN
- Mula belajar al-Quran ketika usia ____________________________ .
- _____________________________________________ ketika 9 tahun.
- _________________________________ tidak menjejaskan pengajian.
- Giat mempelajari ___________________________________________.
- Kuat _______________________ , berkebolehan tinggi dan dapat
_______________________
pelajaran yang diajar.
- Mendalami ilmu _____________________________ , hadis dan selok
belok Bahasa Arab.
Turut menguasai lahjah _____________________ dan kebudayaan
_____________________ .
Mahir menulis syair Arab yang indah.
-

Diberi

kepercayaan

menggantikan

tempat

_____________________________ mengajar murid
____________________________ dan mengajar pelajaran lain.
- Belajar ilmu hadis daripada ________________________________,Imam
Malik dan ramai lagi.
- Mampu menghafaz kitab __________________________ karangan Imam
Malik ketika berusia
________________________________

dalam

___________________________________ .

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

182

AWARD :

masa

HOMEWORK:

HARI : ________________

-

Mengembara

TARIKH : ___________________

untuk

belajar

selain

mengajar

_____________________________ yang terdapat
dalam _______________________________ .
- Akhirnya, beliau menetap di ________________________ .

SUMBANGAN

NAMA-NAMA KITAB
BIDANG USUL FIQH

BIDANG FEQAH

BIDANG HADIS

SOALAN LATIHAN
PELAJARAN 24 : IMAM AS-SHAFIE R.H.
BAHAGIAN A
(OBJEKTIF)
ANEKA PILIHAN
1
. Beliau dilahirkan pada tahun 150 H/767 M di Gaza
. Ibu bapanya berasal dari Mekah
. Hasil karya beliau yang paling masyur ialah kitab al-Umm
Siapakah tokoh yang dimaksudkan?
A
Imam al-Shafie r.h.
B
Imam al-Ghazali r.h.
C
Imam al-Bukhari r.h.
D
Imam Ahmad bin Hambal r.h.
2

Di antara guru-guru Imam al-Shafie r.h. dalam bidang hadis ialah
I
Imam Malik r.h.
II
Ismail bin Qastantin
III
Ibrahim bin Abi Yahya

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

183

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

3

TARIKH : ___________________

IV

Imam Hassan bin Muhammad al-Sobah

A
B
C
D

I dan II
I dan III
II dan III
II dan IV

Perut yang kenyang akan memberatkan badan, membekukan hati dan
menumpulkan fikiran
Nasihat di atas dikeluarkan oleh
A
Imam al-Ghazali r.h.
B
Imam al-Bukhari r.h.
C
Imam al-Shafie r.h.
D
Imam Malik r.h.

4

Apakah gelaran bagi Imam al-Shafie r.h. sebagai orang pertama menulis
kitab “al-Risalah”?
A
Ahli Hadis
B
Ahli Fekah
C
Bapa Usul Fiqh
D
Bapa Kemerdekaan

5

Berikut adalah tempat yang pernah dikunjungi oleh Imam al-Shafie untuk
menuntut ilmu

6

I
II
III
IV

Afghanistan
Palestin
Mesir
Iraq

A
B
C
D

I dan II
I dan III
II dan IV
III dan IV

Imam al-Shafie r.h. digelar sebagai Bapa Usul Fiqh kerana beliau orang
yang pertama
A
B
C
D

memperkenalkan ilmu usul al-fiqh
menulis buku dalam bidang usul al-fiqh
mengasaskan kaedah dalam usul al-fiqh
memperjuangkan ilmu usul al-fiqh

ISI TEMPAT KOSONG
1

Gelaran al-Shafie r.h. yang menjadi panggilan masyhur adalah sempena nama
datuknya iaitu ________________

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

184

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

TARIKH : ___________________

2

Imam al-Shafie r.h. menghafaz al-Quran ketika berusia ____________________ tahun

3

Imam al-Shafie r.h. berhujjah dengan golongan anti hadis yang disebutkan dalam
kitab _________________

4

____________ ialah sumber hukum yang tidak digunakan oleh Imam al-Shafie.

5

Dalam usia 10 tahun, beliau telah mampu menghafaz kitab karangan Imam Malik
r.h. yang bernama __________

BAHAGIAN B
1 (a
)

(i)

Imam al-Shafie r.h. seorang yang gigih menuntut ilmu.
Kemukakan dua alasan bagi menyokong pernyataan tersebut.
markah]

[4

____________________________________________________________________________
______
____________________________________________________________________________
______
(ii)

Jelaskan tiga faktor yang mendorong Imam al-Shafie r.h. mengembangkan
ilmu pengetahuan.
____________________________________________________________________________
______
____________________________________________________________________________
______
[ 6 markah]

(b
)

(i)

Kitab al-Umm adalah kitab hasil tulisan Imam al-Shafie r.h. yang terkenal.
Terangkan tiga keistimewaan kitab tersebut.
[ 6 markah]
____________________________________________________________________________
______
____________________________________________________________________________
______

(ii)

Nyatakan dua hasil karya Imam al-Shafie r.h. yang termasyhur
markah]

[2

____________________________________________________________________________
______
____________________________________________________________________________
______

PELAJARAN 25 :
IMAM AHMAD BIN HANBAL
RAHIMAHULLAH
AWARD :
185

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

HOMEWORK:

HARI : ________________

TARIKH : ___________________

RIWAYAT HIDUP
- Lahir pada ______________________ tahun ______________ di Bandar
_________________ .
-

Ibunya

__________________________________________________________

( Kabilah Amir ) .
-

_______________________________________

meninggal

dunia

semasa

bapanya masih kecil.
-

Mementingkan

_____________________________

dan

________________________________ .
-

Seorang

yang

pendiam,

suka

________________________

dan

_______________ menentang
kemungkaran.
- Tidak _____________________ dan bongkak, mengasihi kerana
________________________ .
- Bergaul dengan fakir miskin dan selalu memberi
____________________________ .
- Kurang bersahabat dengan ________________________ yg mengejar
kemewahan dan darjat.
- Tidak takut ___________________________________ dan dibenci orang.
- Seorang yang _________________________ dan baik hati. Kurang
makan dan ___________ .
- Seorang yang miskin. Terpaksa mengambil upah
_________________________________ dan
membawa barang-barang di jalan untuk menyara hidup.
- Sangat mementingkan pendapatan yang
_____________________________ .
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

186

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

TARIKH : ___________________

- Tidak menerima _______________________ atau pemberian tanpa
membuat _____________ .
- Banyak melakukan _______________________________ .
- Meninggal dunia pada tahun _______________________________ di
____________________ .

PENDIDIKAN
- Sejak kecil menunjukkan minat terhadap
_____________________________ dan rajin belajar.
- Ke mana sahaja akan membawa
__________________________________________ dan kertas
( menulis sesuatu yang berfaedah )
- Menghafaz ____________________________ dan mempelajari
_________________________ .
- Mencintai ____________________, sebahagian besar hidup
dihabiskan dengan mencari ilmu.
- Belajar di Kota ______________________ hingga usia _________________ .
Kemudian beliau
merantau ke Kufah, _______________ , Syam dan __________________
untuk menuntut ilmu.
- Antara gurunya yang masyhur ialah Imam As-Syafie,
__________________________________
dan Imam Abu Yusuf Al-Qadhi.
- Terkenal di kalangan Imam _____________________________ yang bijak
dalam masalah fiqh.
- Tetapi cenderung dan berminat kepada
______________________________ berbanding fiqh.
SUMBANGAN
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

187

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

TARIKH : ___________________

- Sumbangan yang besar dalam bidang ________________________ dan
perundangan Islam.
- Menumpukan penulisan dalam bidang ________________________ dan
As-Sunnah.
- Karyanya menjadi rujukan dan ________________________________
hingga kini :
* Al-Musnad

_______________________ hadis

* Tafsir al-Quran, _________________________________________ , At-Tarikh
dan banyak lagi.
- Ketelitiannya dalam menyelidiki hadis adalah usaha paling
besar dalam melindungi hadis
daripada PEMALSUAN.
-

Antara

murid

yang

menyebarkan

mazhabnya

ialah

___________________________________ ,
Abu Qasim al-Khuruqi dan ramai lagi. Pengikut mazhab ini
terdapat di Mesir, Iraq, Syria,
Hijaz dan Najd. Pada kurun ke-12H, mazhab ini berkembang ke
Semenanjung Tanah Arab,
Palestin,Syria dan Iraq yang disebarkan oleh Muhammad b.
Abdul Wahab.
SOALAN LATIHAN

PELAJARAN 25 : IMAM AHMAD B HAMBAL R.H.
BAHAGIAN A
(OBJEKTIF)
ANEKA PILIHAN
1
- Beliau dilahirkan pada tahun 164 H/780 M di Baghdad
- Seorang yang kuat beribadat dengan melakukan solat 300 rakaat
dan membaca 1/7 al-Quran setiap hari.
Siapakah tokoh yang dimaksudkan ?
A
B
C
D

Imam
Imam
Imam
Imam

al-Bukhari r.h.
al-Shafie r.h.
al-Ghazali r.h.
Ahmad bin Hambal r.h.

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

188

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________
2

3

Pernyataan manakah yang menerangkan tentang kehebatan Imam
Ahmad.
I
II
III
IV

Khatam seluruh al-quran ketika berusia 9 tahun
Menghafaz kitab al-Muwatta’ ketika berusia 10 tahun
Seorang yang sangat alim dan arif hukum fekah
Digelar al-Hakim kerana menghafaz lebih daripada 700,000 hadis

A
B
C
D

I dan II
I dan III
II dan IV
III dan IV

Di manakah Imam Ahmad bin Hambal r.h. dilahirkan?
A
B
C
D

4

Baghdad
Palestin
Madinah
Kufah

Di antara berikut yang manakah karya Imam Ahmad bin Hambal r.h.
dalam bidang hadis?
A
B
C
D

5

TARIKH : ___________________

Al-Musnad
Al-Manasik al-Kabir
Al-Nasikh Walmansukh
Al-Manasik al-Saghir

Imam Ahmad bin Hambal r.h. seorang yang miskin. Bapanya hanya
meninggalkan sebuah rumah dan tanah yang kecil
Beliau menyara hidupnya dengan bekerja mengambil upah

6

I
II
III
IV

menjahit baju
menjual barang
menjual kain
membawa barang-barang di jalanan

A
B
C
D

I dan II
I dan III
II dan IV
III dan IV

Guru Imam Ahmad bin Hambal r.h. ialah
A
B
C

Imam al-Syafie r.h.
Imam al-Bukhari r.h.
Imam al-Ghazali r.h.

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

189

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________
D

TARIKH : ___________________

Imam Malik r.h.

ISI TEMPAT KOSONG
1

Imam Ahmad bin Hambal r.h. digelar __________ kerana berjaya
menghafaz lebih 700,000 hadis nabi.

2

Dalam ilmu kalam, Imam Ahmad r.h. tidak mudah terpengaruh dengan
pendapat _________________ yang tidak sesuai dengan pemikiran pengikut
Ahli Sunnah Waljamaah

3

Beliau menolak jawatan _________ yang ditawarkan oleh khalifah Harun alRasyid.

4

Q

Mengandungi 40,000 hadis

Nama kitab di petak Q ialah ______________
5

Imam Ahmad r.h. kembali ke rahmatullah pada tahun 231H
di________________
BAHAGIAN B

1

(a
)

(i)

Imam Ahmad bin Hambal r.h. adalah pengasas bagi mazhab Hambali.
Jelaskan riwayat hidup beliau secara ringkas.
[ 4 markah]
__________________________________________________________________________
________
__________________________________________________________________________
________

(ii)

Huraikan dua keperibadian Imam Ahmad r.h. dari sudut ketaqwaannya.
__________________________________________________________________________
________
__________________________________________________________________________
________
[ 4 markah]

(b
)

(i)

Terangkan ujian yang dilalui oleh beliau

[ 2 markah]

__________________________________________________________________________
________

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

190

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

TARIKH : ___________________

___________________________________________________________________________
_______
(ii)

Jelaskan dua sebab yang mendorong usaha gigih Imam Ahmad r.h. dalam
bidang ilmu
__________________________________________________________________________
________
__________________________________________________________________________
________
[ 2 markah]

(c
)

Senaraikan empat hasil karya Imam Ahmad bin Hambal r.h.
markah]

[4

__________________________________________________________________________
________
__________________________________________________________________________
________

PELAJARAN 26 :
IMAM BUKHARI RAHIMAHULLAH
RIWAYAT HIDUP
- Bapanya __________________________ ketika beliau masih dalam
kandungan ___________ .
-

Nama

sebenar

:

_________________________________________________________________.
-

Lahir

pada

hari

Jumaat

____________________________________

di

___________________ .
- Meninggal dunia pada _____________________________ ketika berusia
_________________ .
-

Diriwayatkan

ibubapanya

seorang

yang

____________________________ .
- Semasa kecilnya, pernah terkena penyakit ____________ hingga
tidak dapat _____________ .
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

191

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

-

Ibunya

bermimpi

TARIKH : ___________________

bertemu

_________________________________

menyatakan mata anaknya
akan ___________________ berkat doa ____________________ yang
solehah.

PENDIDIKAN
-

Mendapat

pendidikan

yang

baik

sejak

kecil

daripada

___________________________ sendiri.
- _________________ dan gigih mencari ilmu dan sangat menghormati
___________________ .
- Menghafaz ____________________________ sejak kecil.
-

Ketika

usia

_____________,

membetulkan

kesilapan

gurunya

mengajar hadis.
- Ketika usia _____________, menghafaz kitab-kitab yang ditulis oleh
Ibnu Mubarak dan Waqi’.
-

Menemui

ulama,

guru

dan

perawi-perawi

hadis

seramai

______________________________ .
- Menghafaz ___________________ hadis sahih dan ____________________
hadis tidak sahih.
- Merantau selama _____________________ untuk menuntut ilmu dan
kemudian berulang alik
ke Baghdad, ________________, Syam dan negeri-negeri lain.

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

192

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

-

Mengarang

Kitab

TARIKH : ___________________

_________________________________________________

( sahih Bukhari ).
SUMBANGAN
-

Sumbangan

besar

ilmu

hadis

melalui

kitabnya

______________________________ .
-

Dikenali

___________________________________________,

diakui

oleh

seluruh ulama Islam.
-

Kumpulan

hadis

________________________

Rasulullah

yang

dipercayai.
-

Beliau

amat

______________________________

dan

bersungguh-

sungguh memeriksa semua
______________________ hadis Rasulullah SAW.
- Memberi keutamaan kepada perawi berdasarkan kejujuran,
____________________ ( Dhabit )
dan sanadnya ( perawi )
- Berjaya mengumpul _________________________ hadis dalam kitab
Sahih al-Bukhari dalam
masa _____________________.
- Beliau ___________________________ dan bersembahyang 2 rakaat
sebelum memasukkan
hadis supaya diberi taufik dan _________________ daripada Allah.
- Antara kitab yang menghurai hadis dalam Sahih Bukhari ialah :
*

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

193

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

TARIKH : ___________________

*
*
- Antara karya Imam Bukhari ialah :
*
*
*
*
*

SOALAN LATIHAN
PELAJARAN 26 : IMAM AL-BUKHARI R.H.
BAHAGIAN A (OBJEKTIF)
ANEKA PILIHAN
1

Beliau menghafaz al-Quran ketika berumur 11 tahun. Menghafaz
100,000 hadis sahih dan 200,000 hadis tidak sahih. Berjaya
mengumpul 600,000 hadis. Dilahirkan pada 194H/810 M
Siapakah tokoh yang dimaksudkan ?
A
Imam Malik r.h.
B
Imam Muslim r.h.
C
Imam al-Bukhari r.h.
D
Imam Ahmad bin Hanbal r.h.

2

Antara berikut manakah yang tidak benar mengenai Imam al-Bukhari r.h. ?
A
Menulis kitab pada waktu malam
B
Tidak mahu makan makanan yang lazat
C
Tidak menerima pandangan orang lain
D
Sentiasa menutup aib orang lain

3

Berikut adalah keistimewaan kitab Sahih al-Bukhari kecuali
A
himpunan hadis nabi yang paling sistematik
B
hadis disusun mengikut fekah,muamalat dan jinayat
C
ia menjadi sumber rujukan umat Islam selepas al-Quran
D
sebuah kitab fekah yang membincangkan sesuatu perkara secara

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

194

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

TARIKH : ___________________

terperinci
4

Apakah gelaran yang telah diberikan kepada Imam Bukhari r.h. di kalangan
ahli hadis?
A
Amirul Mujtahidin
B
Amirul Mukminin
C
Amirul Faqihin
D
Amirul Solihin

5

Di antara syarat-syarat perawi hadis yang telah ditetapkan oleh Imam alBukhari r.h. ialah
I
bersikap ikhlas dan jujur
II
perawi mestilah orang Islam
III
seorang lelaki yang merdeka
IV
mempunyai ingatan yang kuat
A
B
C
D

6

I dan II
I dan III
II dan IV
III dan IV

Ketika berusia 16 tahun, Imam al-Bukhari r.h. telah dapat menghafaz
beberapa buah kitab yang ditulis oleh ulama terkenal pada masa itu.
Antaranya ialah
I
Waqi’
II
Imam al-Shafie r.h.
III
Ibnu al-Mubarak
IV
Imam Ahmad bin Hambal r.h.
A
B
C
D

I dan II
I dan III
II dan IV
III dan IV

ISI TEMPAT KOSONG
1

Imam al-Bukhari r.h. adalah tokoh yang mempunyai kepakaran dalam
ilmu________________________

2

Nama sebenar Imam al-Bukhari r.h. ialah__________________________________

3

Imam al-Bukhari r.h. mendapat pendidikan awal
dari__________________________

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

195

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

TARIKH : ___________________

Kitab karangan
Imam al-Bukhari r.h.

“ X”

Sahih
al-Bukhari

” Y”

Namakan kitab dipetak X dan Y di atas.
BAHAGIAN B
1 (a
)

(i)

Terangkan dua usaha yang dilakukan oleh Imam al-Bukhari r.h. dalam
usaha mengumpul hadis?
__________________________________________________________________________
________
__________________________________________________________________________
________
[ 4 markah]

(ii)

Nyatakan syarat penerimaan hadis sahih oleh Imam al-Bukhari r.h. [ 4
markah ]
__________________________________________________________________________
________
__________________________________________________________________________
________

(b
)

(i)

Jelaskan tiga kegigihan Imam al-Bukhari r.h. dalam mengumpul hadis.
[ 6 markah]
__________________________________________________________________________
________
__________________________________________________________________________
________

(ii)

Terangkan dua perkara yang dilakukan oleh Imam al-Bukhari r.h. sebelum
memasukkan hadis ke dalam kitab Sahih al-Bukhari?
[ 4 markah]
__________________________________________________________________________
________
__________________________________________________________________________
________

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

196

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

TARIKH : ___________________

PELAJARAN 27 :
IMAM GHAZALI RAHIMAHULLAH
RIWAYAT HIDUP
-

Nama

sebenar

:

_________________________________________________________________.
-

Lahir

pada

____________________________

di

_____________________________________ .
- Tokoh _____________ Islam yg agung dlm pembaharuan pemikiran
& pembangunan mental.
-

Bijaksana,

kuat

ingatan,

________________________

belajar,

___________________berhujah
dan berpegang kepada _________________________ Allah.
-

Bapanya

miskin

dan

___________________

bekerja

memintal

__________________________
dan _________________________________________ ketika beliau masih
kecil.
- Kuat beribadat, ____________________, zuhud, tidak menyukai
_________________________
dan benci sifat ______________________________ lain seperti kepurapuraan.

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

197

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

TARIKH : ___________________

- Di gelar ______________________________ kerana kecekapan dan
kekuatan membela Islam.
-

Meninggal

dunia

di

__________________pada

________________________________________
dan dikebumikan di perkuburan ____________________________.
- ______________________________ beliau diterjemah ke dalam pelbagai
bahasa.
- Panggilan Ghazali sempena nama ________________________ tempat
__________________.

PENDIDIKAN

PENGLIBATAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN

SUMBANGAN

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

198

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

TARIKH : ___________________

PELAJARAN 27 : IMAM AL-GHAZALI R.H.
BAHAGIAN A (OBJEKTIF)
ANEKA PILIHAN
1
Tokoh ini dilahirkan di Ghazalah pada tahun 450 H. Hasil karyanya
ialah Ihya Ulumuddin sangat masyhur dan digunakan hingga
Pernyataan di atas mengenai
A
Abu Hamad Muhammad bin Muhammad bin Ahmad
B
Abu Abdullah Muhammad bin Ismail
C
Ahmad bin Muhammad Hambal
D
Muhammad bin Idris
2

Manakah antara berikut bukan sifat peribadi Imam al-Ghazali r.h.?
A
Kuat ingatan
B
Bijak berhujah
C
Memiliki sifat mazmumah
D
Berpegang teguh kepada syariat

3

Imam al-Ghazali r.h. mendalami dan menguasai ilmu usul mengikut aliran
A
Qadiani
B
Khawarij
C
Al-Asya`irah
D
Al-Maturidiyah

4

Hujjatul Islam adalah gelaran kepada Imam al-Ghazali r.h. Kenapakah
beliau diberi gelaran tersebut?
A
Kecerdikan dalam ilmu usuluddin
B
Ada hubungan dengan keluarga Rasullullah
C
Keadilannya dalam mengadili orang yang salah
D
Kemasyhurannya dan kekuatannya membela Islam

5

Di manakah Imam al-Ghazali r.h.mempelajari ilmu fekah, ilmu kalam dan
ilmu falsafah?
I
Jurjan
II
Mekah
III
Madinah
IV
Naisabur
A
B
C
D

I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

ISI TEMPAT KOSONG
eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

199

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

TARIKH : ___________________

1

Imam al-Ghazali r.h. dilahirkan di ____________________________________

2

Kitab karangan al-Ghazali r.h. yang termasyhur ialah_____________________

3

Imam al-Ghazali r.h. mempelajari ilmu ___________________________ daripada
Abu Bakar al-Waraq.

4

Imam al-Ghazali r.h. pernah dilantik sebagai ______________ kepada Perdana
Menteri Nizam al-Mulk.

5

Imam al-Ghazali r.h. meninggal dunia di_______________________ pada 14
Jamadil Akhir 505 Hijrah.
BAHAGIAN B

1 (a)

(i)

Senaraikan bidang ilmu yang dikuasai oleh Imam al-Ghazali r.h.
markah]

[2

__________________________________________________________________________
________
__________________________________________________________________________
________
(ii)

Imam al-Ghazali r.h. adalah tokoh Islam yang terkemuka dalam sejarah
tamadun Islam.
Terangkan dua sumbangan beliau dalam bidang ini.
[4
markah]
__________________________________________________________________________
________
__________________________________________________________________________
________

(b)

(i)

Imam al-Ghazali r.h. adalah seorang tokoh Islam terkenal.
Jelaskan peranan beliau sebagai seorang ahli fikir Islam.
markah]

[4

__________________________________________________________________________
________
__________________________________________________________________________
________
(ii)

Jelaskan tiga hujah kegigihan Imam al-Ghazali r.h. dalam menuntut ilmu.
[ 6 markah ]
__________________________________________________________________________

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

200

AWARD :

HOMEWORK:

HARI : ________________

TARIKH : ___________________

________
__________________________________________________________________________
________

INFO ISLAM
Imam Syafei sangat menjaga
KATA-KATA
HIKMAH

disiplin masa, iaitu :
* 1/3 - Menulis Ilmu.
*1/3 - Beribadat
*1/3 - Beristirehat

Imam Syafie Rahimahullah berkata :
Setiap

kali

bertambahnya

ilmuku

maka

bertambahlah kejahilanku.
Perut yang kenyang akan memberatkan badan,
membekukan hati dan menumpulkan fikiran.
CATATAN :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………

eiynua -Modul Soalan Pendidikan Islam Ting. 4 ( Sirah )

201

AWARD :

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful