You are on page 1of 9

1

Realne Koszty Elektrowni Jdrowej W Gminie Choczewo

Stowarzyszenie Ekologiczno-Turystyczne
LubiatowskaWydma
Nasze rodowisko WYDMA LUBIATOWSKA NATURA 2000 jest kapitaem WSZYSTKICH POLAKW I EUROPEJCZYKW.
__________________________________________________________________________________________________________________

Realne Koszty elektrowni

jdrowej w Gminie Choczewo


CO ZROBIONO DOTYCHCZAS I CO TRZEBA ZROBI, ABY W
POLSCE NIE POWSTAA PIERWSZA
ELEKTROWNIA JDROWA?

Naley dokadnie policzy

Zgodnie z szacunkami Ministerstwa


Gospodarki polska elektrownia
jdrowa bdzie kosztowaa 46% kosztu
inwestycji Hinkley Point C.

koszty inwestycji.

Informacja dla akcjonariuszy:


Koszt inwestycji: ponad 90 [mld
PLN]
kontrakt rnicowy: (500 do 590
[PLN/MWh] ) na 30 lat (oszac. L.W.)

Do 2025 roku maj w Polsce powsta dwa bloki elektrowni jdrowej o cznej mocy

3 tys. MW zapowiedzia w Senacie wiceminister gospodarki p. Jerzy Witold Pietrewicz. Taka


informacja ukazaa si ostatnio, w zakadce energia jdrowa, na portalu internetowym cire.pl.
W odpowiedzi na interpelacj poselsk nr 25767, w sprawie budowy elektrowni jdrowych w
Polsce, wniesion 3 kwietnia 2014r., p. Jerzy Witold Pietrewicz przytoczy nastpujce
oszacowanie kosztw:
Zatem cakowite nakady inwestycyjne na budow pierwszej polskiej elektrowni
jdrowej (3000 MW) przy do pesymistycznych zaoeniach wynios ok. 12 mld
euro (ok. 50 mld z). Ostateczny koszt bdzie znany po zakoczeniu przetargu
na technologi i finansowanie, co ma nastpi do koca 2016 r., zgodnie z
harmonogramem zawartym w PPEJ.1

W swojej publikacji p. Wadysaw Kiebasa (PTJ vol. 57 Z. 3 2014) napisa rzecz nastpujc:
W ogoszonej w maju 2014 r. przez PGE S.A. nowej strategii przewidziano
wydatkowanie na energetyk jdrow do 2020 r. zaledwie 700 mln z co
1

PPEJ (Program Polskiej Energetyki Jdrowej)

Realne Koszty Elektrowni Jdrowej W Gminie Choczewo

oznaczaoby, e due zadania przewidziane w PPEJ (etap II i cze etapu III)


najprawdopodobniej nie zostan zrealizowane, a co za tym idzie termin
zakoczenia budowy pierwszego jdrowego bloku energetycznego (zaplanowany
na koniec 2024 r.) take staje si co najmniej mao realny. PGE S.A., bd c
spk z wikszociowym udziaem Skarbu Pastwa, oczywicie nie podejmie
samodzielnie decyzji o rozpoczciu inwestycji w energetyk jdrow, bez
odpowiedniej decyzji politycznej.

Na portalu informacyjnym agencji Newseria czytamy informacj przedstawion przez eksperta


prof. Jana Popczyka:
Nie ma miejsca na elektrowni jdrow w polskim miksie energetycznym.
Brakuje na ni pienidzy, bo nikt nie zdecyduje si na wyoenie 150 mld z
potrzebnych na t inwestycj przekonuje prof. Jan Popczyk z Politechniki
lskiej. Zwaszcza, gdy Europa zmaga si z kryzysem gospodarczym. Co
wicej, atom konkuruje z gazem upkowym i odnawialnymi rdami energii o te
same fundusze.

W artykule prof. Mielczarskiego (Politechnika dzka) opublikowanym w listopadzie 2010r. na


portalu www.energetyka.eu znajdujemy rzecz nastpujc:
Po roku dyskusji lobbyci przyznaj, e koszt budowy elektrowni atomowych
wynosi nawet wicej ni wskazywaem ju w poowie 2009 roku. Nikt nie
protestuje. Nikt si nie oburza, e koszt inwestycji nagle wzrs o 50%, co czyni
cay projekt nieopacalnym. Pka baka mydlana taniej energii z elektrowni
atomowych. Warto jednak si zastanowi nie tylko, ile wynosi koszt inwestycyjny,
ale rwnie, ile bdzie kosztowaa energia z elektrowni atomowych. Spokojnie i
bez emocji. Temu wanie powicony jest niniejszy artyku.

W publikacji (Energetyka Cieplna i Zawodowa 10/2010) prof. Mielczarski proponuje


publiczn debat ekspertw:
Poniewa opublikowany Program Polskiej Energetyki Jdrowej nie podaje
zaoe przy jakich byy wykonywane obliczenia dla Programu, proponujemy aby
opublikowano szczegowe zaoenie i obliczenia kosztw jakie byy wykonane
na cele Programu. Konieczna jest publiczna debata ekspertw w celu
przedyskutowania ile wynosz prawdziwe, rzeczywiste koszty produkcji energii
elektrycznej z elektrowni atomowych.

W dniu 26.06.2015r. portal internetowy cire.pl opublikowa informacj pt. Harmonogram


PPEJ do weryfikacji:
W rod w senacie wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz mwi, e
pierwsze dwa bloki jdrowe w Polsce powstan zgodnie z harmonogramem
do 2025 roku, a kolejne dwa do 2030 r. Jak pisze "Rz" 2, to nierealne terminy.
Dziennik przypomina, e przekazane przez wiceministra Pietrewicza informacje
na temat terminu oddania blokw jdrowych pochodz z harmonogramu
Polskiego Programu Energetyki Jdrowej (PPEJ), ktry zakada wybudowanie do
2025 roku pierwszych dwch blokw energetycznych o cznej mocy 3 tys. MW.
Docelowo planowane jest wybudowanie do 2030 roku kolejnych blokw o cznej
mocy 6 tys. MW.
Jednak jak podkrela "Rz" terminy te s mao realne. Dziennik zwraca uwag
midzy innymi na opnienia w realizacji bada rodowiskowych po zerwaniu
umowy z firm Worley Parson. Jednoczenie gazeta prbowaa ustali w PGE,
bez sukcesu, na jakim etapie s przygotowania do ogoszenia postpowania
zintegrowanego, ktre wedug zapowiedzi PGE EJ1 ma ogosi w drugiej poowie
tego roku, a nie jak wstpnie planowano na pocztku 2015 r. "Rzeczpospolita"
2

Rz - Rzeczpospolita

Realne Koszty Elektrowni Jdrowej W Gminie Choczewo

wskazuje te na nierozwizane dotd kwestie zwizane z finansowaniem


projektu jdrowego i pastwowego wsparcia dla tego przedsiwzicia. Dziennik
prbowa ustali, czy w zwizku z takim stanem rzeczy planowana jest
weryfikacja harmonogramu PPEJ. Jednak resort gospodarki nie odpowiedzia na
pytania "Rz" w tej sprawie. (podkrelenia nasze)3

Poniewa, ani PGE EJ1, ani Ministerstwo Gospodarki nie wywizuj si z obowizku
informowania akcjonariuszy o realnych kosztach budowy elektrowni jdrowej w Gminie
Choczewo, Stowarzyszenie Ekologiczno-Turystyczne Lubiatowska Wydma z
siedzib w Kopalinie, podejmuje si tego zadania, odpowiadajc tym samym na apel prof.
Mielczarskiego.

Od czego naley zacz ? Oczywicie, od odpowiednich definicji i zaoe, ktre

umoliwi stworzenie makro-ekonomicznego modelu inwestycji. Zdecydowalimy, mona


powiedzie, w sposb zupenie arbitralny, e bdziemy rozpatrywali elektrowni jdrow
zoon z dwch reaktorw typu EPR 4 o mocy 1600 MW kady (twin-unit project)5. Tego typu
reaktory proponowane s przez konsorcjum firm takich jak: AREVA, SIEMENS, EDF, E.on,
EnB, RWE, DSIN and BMV. Obecnie jest to jedyny reaktor tzw. III generacji konstruowany w
Europie. Dlaczego wybrano do modelowania wanie tego typu jednostk ? Z prostych przyczyn,
zauwaono na terenie Gminy Choczewo przedstawicieli EDF, ktrzy ju podjli wstpne
rozmowy z wadzami gminy. Naturalnie, e podobne obliczenia makro-ekonomiczne mona
wykona rwnie dla innych typw reaktorw np.:

AP 1000 (1175 MW - Westinghouse Electric Company),

ESBWR (1500 MW General Electric),

ABWR (1300 1600 MW - General Electric),

AES92 (1050 MW Atomstroyexport).

Zacznijmy zatem od definicji tzw. cakowitego kosztu inwestycji (the total investment cost of a
nuclear power plant) i oznaczmy go, dla uproszczenie, jako Tinc. Jednostk jak bdziemy tutaj
operowali w stosunku do Tinc s [mld PLN], PLN z..
Wielko Tinc okrelamy w nastpujcy sposb,

Tinc = 2 (Ovrc + Idc) X1X2,

(1)

gdzie: Ovrc [mld euro/1000MW] koszt konstrukcji,


konstrukcji ktry naley zapaci w pewnym sensie
natychmiast (overnight construction cost),
Idc [mld euro/1000MW] koszt finansowania inwestycji zaleny od przyjtego modelu
finansowania (interest during construction).
Do kosztu konstrukcji Ovrc zaliczamy:

koszty waciciela (owners costs) takie jak np. koszt administracyjne, koszty wybrania
lokalizacji, koszty wykupu terenw, koszty studiw przedwstpnych,

3 Stowarzyszenie Ekologiczno-Turystyczne Lubiatowska Wydma


4 European Pressurized Reactor
5 To odpowiada takim projektom jak: Hinkley Point C, gdzie tego typu reaktory bd budowane w UK i projektom ju realizowanym:
Olkiluoto-3 (Finlandia), Flamanville-3 (Francja), Taishan-1 i -2 (Chiny).

Realne Koszty Elektrowni Jdrowej W Gminie Choczewo

koszty EPC (engineering, procurement and construction) zwizane z przygotowaniem


lokalizacji, materiaami, wyposaeniem, koszty inynierskie konstrukcji, personelu i
nadzoru technicznego jak rwnie opaty licencyjne oraz

koszty dodatkowe (contingency provision) zwizane np. z moliwymi zmianami planw


lub konstrukcji, w zwizku z zarzdzeniami organu nadzorujcego, odnoszcymi si do
specyficznych problemw bezpieczestwa ustalonych w kraju inwestora.

Do kosztu finansowania inwestycji Idc zaliczamy oprocentowanie kapitau wasnego i dunego


jak rwnie wszystkie koszty zwizane z obsug finansow inwestycji. Zmienne X 1 i X2
odnosz si do relacji przeliczania euro na zotwki [PLN] i problemu skalowania, czyli
przejcia od wielkoci 1000MW do 1600MW. Do modelowania kosztw przyjto, e : X 1 naley
do przedziau [3.95, 4.2], a X2 mieci si w przedziale [1.55, 1.65], poniewa skalowanie nie
musi by zdefiniowane funkcj liniow. Dlaczego przyjto, i jednostk dla O vrc s [mld euro]
za 1000MW ? Taka definicja uatwia korzystanie z wynikw przeprowadzonego modelowania
makro-ekonomicznego, gdy, dla celw porwnawczych, podaje si zazwyczaj koszt konstrukcji
w [mld euro] za 1000MW. Wielko Ovrc traktujemy jak jedn ze zmiennych modelu, ktra
naley do przedziau [3.0, 6.0].
Koszt finansowania inwestycji jest zatem wielowymiarow funkcj rzeczywist okrelon jako:

Idc() = F(),

(2)

gdzie: pw1,..., pw6, po1, , po6, ak1, , ak6, pr1, , pr6, aw1, , aw6, ao1, , ao6.
Zmienne zdefiniowane powyej odpowiadaj za:
pwi - udzia kapitau wasnego w inwestycji, [0,05, 0.3],
poi - udzia kapitau obcego w inwestycji, poi = 1 pwi,
aki - zmienne regulujce przepyw kapitau od inwestora do wykonawcy, [0.1, 0.3],
pri - koszty operacji bankowych obsugi kapitau, [0.01, 0.05],
awi - oprocentowanie kapitau wasnego, [0,06, 0.15],
aoi - oprocentowanie kapitau obcego, [0.05, 0,1],
gdzie: i = 1, 2, 3, , 6 i ak6 = 1.
W wyej prezentowanej definicji i = 6 okrela czas prowadzenia inwestycji; 6 lat. Szczegy
zostay podane w opracowaniu Rangel & Berthlemy (PSL Sminaire de recherches en conomie
de lnergie, Paris, February 12, 2014).
Aby wyznaczy maksymaln i minimaln warto funkcji Tinc(Ovrc, X1, X2, ), w wyej
zdefiniowanych przedziaach, zastosowano metod Monte Carlo, wprowadzon przez
znakomitego polskiego matematyka Stanisawa Ulama.

Przejdziemy teraz do przedstawienia wynikw. Zaproponowano dwie strategie:

MODEL 1 spata oprocentowania i operacji bankowych w trakcie trwania budowy i

MODEL 2 spata wszystkich zobowiza finansowych po zakoczeniu inwestycji.

Dla strategii zwanej MODEL 1 otrzymano nastpujce rezultaty wynikajce z badania funkcji

Realne Koszty Elektrowni Jdrowej W Gminie Choczewo

Tinc(Ovrc, X1, X2, ) w wyej zdefiniowanych przedziaach zmiennoci jej argumentw (Rys.1).

Rys. 1: Cakowity koszt inwestycji (Model 1 - spata oprocentowania i kosztu operacji bankowych w trakcie trwania budowy)

Naley zwrci szczegln uwag na pooenie osi kosztu konstrukcji (50 mld PLN). Wszystko
co znajduje si powyej tej osi jest poza zasigiem wielkoci podanej przez p. Pietrewicza.
atwo zauway, e kwota podana przez p. Pietrewicza jest znacznie zaniona w stosunku do
kapitau jaki jest faktycznie potrzebny do sfinansowania omawianej inwestycji. Z oblicze tutaj
prezentowanych wynika, e prawdopodobnie oszacowania cakowitego kosztu inwestycji zostay
przeprowadzone dla koszu konstrukcji znajdujcego si w przedziale [3.0, 3.65] [mld
euro]/1000MW i to w bardzo optymistycznym wariancie. Otrzymane rezultaty dla strategii
MODEL 2 prezentuje Rys. 2.

Rys. 2: Cakowity koszt inwestycji (Model 2 - spata oprocentowania i kosztu operacji bankowych po zakoczeniu inwestycji)

Realne Koszty Elektrowni Jdrowej W Gminie Choczewo

Dla strategii MODEL 2 sytuacja wyglda podobnie, jedynie dane kapitaowe s znacznie wysze
ni poprzednio. Strategia, zwana MODEL 2, dostarcza jeszcze mniej optymistycznych
rezultatw, wskazujc jednoznacznie na gbokie niedofinansowanie inwestycji, okrelanej jako
pierwsza6 elektrownia jdrowa w Polsce. Podsumowujc mona powiedzie, i uzasadniono
tutaj jedynie fakt, e Ministerstwo Gospodarki, ktre reprezentuje p. Pietrewicz dysponuje
nieprawidowymi danymi dotyczcymi cakowitego kosztu inwestycji.
inwestycji
A jak wyglda obecnie sytuacja na rynku europejskim ? Innymi sowami, czy mona
zbudowa w Polsce elektrowni jdrow 2*EPR za kwot wymienion przez p. Pietrewicza ? Na
to pytanie odpowiada p. Tony Roulstone, wykadajcy analogiczne zagadnienia na Uniwersytecie
w Cambridge. Jako przykad opisuje on inwestycj zwan Hinkley Point C, ktra, w zasadzie,
jest bardzo zbliona do sytuacji rozwanej w niniejszym opracowaniu. W swoim artykule, z dnia
15 maja 2015r., p. Roulstone pisze rzecz nastpujc:
The overnight capital cost of the two EPRs (4850/kWe) is almost three times (in
real terms) what was envisaged in 2006.

Zgodnie z opini p. Roulstone koszt konstrukcji EPR wynosi 4.85 [mld ]/1000MW. Biorc pod
uwag relacj 1 = 1.41 euro koszt konstrukcji wynosi okoo 6.84 [mld euro]/1000MW na
terenie UK. W Polsce, tutaj ukon w stron polskiego lobby atomowego, moe by wyej
wymieniony koszt o 20% mniejszy. Uwzgldniajc ten fakt otrzymujemy okoo 5.5 [mld
euro]/1000MW. Warto ta, dla strategii MODEL 2, generuje cakowity koszt inwestycji w
przedziale [77, 127] [mld PLN].
Oczywicie cakowity koszt inwestycji musi zosta spacony. Opracowano rwnie model
spaty. Przyjto dwa warianty: a) spata po 20 latach i b) spata po 30 latach od zakoczenia
budowy. Zaoono, i nie rozpatrujemy, w tym opracowaniu, kosztw likwidacji elektrowni
jdrowej i kosztw skadowania odpadw radioaktywnych. Wyej wymienione koszty s
nieprzewidywalne, gdy nie jest znany koszt likwidacji blokw o mocy 1600 MW dla reaktorw
generacji III/III+, jak rwnie nie jest znany koszt skadowania odpadw radioaktywnych, o
wysokim stopniu radiacji np. przez okres 100000 lat. Do oblicze przyjto natomiast, e koszty
paliwa i obsugi elektrowni jdrowej mieszcz si w przedziale [80-120] [PLN/MWh].
Prezentowany tutaj model spaty zaduenia nazywamy modelem autonomicznym, gdy
interesuje nas tutaj tylko cakowita spata kapitau, poprzez produkcj energii elektrycznej i to
tylko z rozpatrywanej elektrowni jdrowej. Nie rozwaamy tutaj wspzawodnictwa cenowego
rnych form produkcji energii elektrycznej takich jak: gaz, OZE, wgiel, biomasa itp.. Przyjto,
e wspczynnik efektywnoci uytkowej elektrowni jdrowej jest zmienn losow z przedziau
[0.5, 0.9], a moc uytkowa elektrowni zdefiniowana jest nastpujco: 3200 400*zmienna
losowa z przedziau [0.85, 1.25]. Model spaty jest modelem statystycznym, a odpowiednie
oszacowania wykonano, jak poprzednio, za pomoc metody Monte Carlo. Dla uatwienia
prezentacji pokazujemy jedynie wartoci rednie.
Na Rys. 3 przedstawiono rednie wartoci cen 1 MWh w zotych, w zalenoci od
przyjtego modelu czasu spaty (20, bd 30 lat) i cakowitego kosztu inwestycji.
inwestycji
Dla celw porwnawczych zaprezentowano rwnie cakowity koszt inwestycji oszacowany w
roku 2014 przez p. Pietrewicza, prof. Mielczarskiego (2009) i prof. Popczyka (2015).

Pierwsz elektrowni jdrow w Polsce by arnowiec (poniesione koszty to 1.5 mld $ - oszacowanie podane przez p. W. Kiebas)

Realne Koszty Elektrowni Jdrowej W Gminie Choczewo

Rys. 3: rednie koszty produkcji 1 MWh z elektrowni jdrowej ( 3200 MW, opcja spaty: 20, 30 lat)

Prof. Mielczarski w swojej publikacji pt.Kosztowna energetyka jdrowa (listopad 2010),


www.energetyka.eu str. 718, Rys. 3, okrela koszt 1 MWh na 540 [PLN]. Model prezentowany w
niniejszym opracowaniu podaje rednie oszacowanie jako: [456, 556] [PLN/MWh]. Rys. 4
przedstawia rednie wartoci kosztu 1 MWh produkowanej przez elektrowni jdrow o mocy
3200 MW w zalenoci od cakowitego kosztu inwestycji.
inwestycji

Rys. 4: redni koszt produkcji 1MWh z elektrowni jdrowej (3200 MW, opcja spaty: 20, 30 lat)

rednia cena 1 MWh, obliczona metodami statystycznymi dla propozycji MG (2014)


(Ministerstwo Gospodarki) [324, 375], jest cakowicie nierealna i jest bardzo zbliona do
ceny postulowanej przez Agencj Rynku Energii (ARE), a mianowicie [267, 340],
wskazujc jednoznacznie na cakowit nieadekwatno proponowanego oszacowania. Z
naszych oblicze wynika, i ARE dysponuje niewaciw wielkoci cakowitego kosztu
inwestycji. Rwnie warto okrelona dla szacunku prof. Mielczarskiego (2009),
wynoszca rednio [425,500], jest praktycznie obarczona duym bdem zanienia

Realne Koszty Elektrowni Jdrowej W Gminie Choczewo

cakowitego kosztu inwestycji.


inwestycji Natomiast propozycja prof. Popczyka 7 [500,600] wydaje
si by blisza rzeczywistoci, w porwnaniu z oszacowaniem postulowanym przez
Najwysz Izb Kontroli. Dywagacje prof. Popczyka na temat dolnego i grnego
oszacowania kosztu 1 MWh nie wydaj si by sensowne. Naszym zadaniem sensowne
s wartoci [550, 640] dla opcji spaty 30 lat lub [600, 760] dla opcji spaty 20 lat. Dla
cakowitego kosztu inwestycji 100 [mld PLN] nasze oszacowanie pokrywa si z cen
postulowan przez analitykw angielskich dla planowanej inwestycji Hinkley Point C
(opcja spaty 30 lat). To oczywicie nie oznacza, e inwestycja Hinkley Point C warta jest
100 [mld PLN]. W oparciu o wyej przeprowadzone statystyczne modelowanie
oszacowano warto inwestycji Hinkley Point C rednio na 108 [mld PLN], co po
przeliczeniu daje [17.85, 18] [mld ]. W naszym podejciu jest to cakowity koszt
inwestycji.
inwestycji Przypominamy, e ta wielko musi by jeszcze spacona. EDF oszacowaa
koszt tej inwestycji w roku 2012 na 16 [mld ] i skorygowaa go na 18 [mld ] w roku
2015. Wida zatem, e stosunkowo proste modelowanie statystyczne, prezentowane w
niniejszym opracowaniu, pozwala wzgldnie dokadnie okreli problemy
inwestycyjne EDF. Efekty naszego modelowania wyjaniaj rwnie prob PGE S.A. o
tzw. kontrakty rnicowe dla polskiego projektu, czyli o to, abymy wszyscy za
elektrowni jdrow zapacili w rachunkach za energi elektryczn.
Dodajmy dla porwnania, i w roku 2010 rednia cena 1 MWh, dla kocowego
uytkownika w Unii Europejskiej, wynosia okoo 560 z. Natomiast prognoza dla Unii
Europejskiej na rok 2030 to [722, 813]. Taka sama prognoza wykonana przez MG (2009) dla
polskiego uytkownika kocowego, wskazuje na wielko 611 z/MWh.
Z przeprowadzonych oblicze wynika, i cena 1 MWh z elektrowni jdrowej o mocy
cakowitej 3200 MW waha si rednio od 550 do 640 z przy okresie spaty 30 lat, ale moe by
znacznie wysza, gdy zostan uwzgldnione koszy ukryte takie jak: koszty likwidacji
elektrowni, koszty transportu, utylizacji i ostatecznego skadowania odpadw radioaktywnych
oraz koszty ubezpieczenia i odszkodowa zwizanych z moliwoci wystpienia rnego typu
awarii. Jeeli komukolwiek przytoczone wyniki oblicze wydaj si nierealne to polecamy
opracowanie pt. Cost estimates for nuclear power in the UK (G.Hariss i inni, 2012).
Jednoczenie chylimy czoo przed p. Mottem MacDonaldem za oszacowanie z bdem 3% ceny
energii elektrycznej wynegocjowanej przez EDF z Rzdem UK. Wyliczenia wykonane przez
Ministerstwo Gospodarki i ARE nadaj si jedynie do kosza.
Z audytu wykonanego przez firm Warth & Klein Grant Thornton wynika, e koszt
wyczenia dziaajcych w Niemczech elektrowni jdrowych wyniesie od 25 mld euro do 77 mld
euro w najdroszym scenariuszu. Z czysto formalnego rachunku wynika, e likwidacja jednej
elektrowni jdrowej w Niemczech pochonie od 1.5 do 4.5 mld euro. Naley jednak pamita, e
to s elektrownie z blokami tzw. drugiej generacji. Jest rzecz cakowicie niezrozumia
dlaczego tego rodzaju koszty, w przypadku kracowym, s przerzucane automatycznie na
uytkownika kocowego, a nie pokazuj waciwych obcie finansowych, zwizanych z
uytkowaniem technologii jdrowej, ju na etapie wstpnego projektowania. Przykad katastrofy
w Fukushimie wskazuje, i ekonomiczne straty wynikajce z tej katastrofy mog siga,
szacunkowo, wrcz astronomicznej wielkoci 500 mld $.
Wmawianie spoeczestwu, e tego rodzaju technologia jest: tania, czysta i bezpieczna
podkrela cakowity brak jakiegokolwiek przygotowania formalnego, tych, ktrzy to czyni.
Hamlet jest znany z powiedzenia, i s rzeczy, o ktrych nawet filozofom si nie nio.
7

Elektrownie jdrowe w Polsce i ich alternatywa (http://www.energetyka-jadrowa.cire.pl/st,37,232,item,118360,2,0,0,0,0,0,elektrowniejadrowe-w-polsce-i-ich-alternatywa.html)

Realne Koszty Elektrowni Jdrowej W Gminie Choczewo

Podsumowujc mona powiedzie rzeczy nastpujce:

nieodzowna jest nie tylko korekta harmonogramu PPEJ, sugerowana przez redaktorw
Rzeczpospolitej, ale rwnie uaktualnienie modelu finansowania kosztw
pierwszej elektrowni jdrowej w Polsce,
bez podawania wielkoci kosztu inwestycji,
inwestycji co jest zawsze kwesti gbokich dyskusji
pomidzy lobbystami, a przeciwnikami wykorzystania energii jdrowej w energetyce
polskiej, wykazano, i proponowany przez Ministerstwo Gospodarki cakowity koszt
inwestycji jest nierealny, bowiem musiaby stanowi 46% cakowitego kosztu
inwestycji Hinkley Point C,
model zastosowany w niniejszym opracowaniu potwierdza opinie prezentowane przez
ekspertw z brany energetycznej: prof. Mielczarskiego i prof. Popczyka,
model prezentowany w niniejszym opracowaniu zosta zweryfikowany w oparciu o dane
finansowe inwestycji Hinkley Point C,
aby sfinansowa budow 2*EPR w Lubiatowie, PGE S.A. musi zainwestowa kwot
powyej 90 [mld PLN] i uzgodni kontrakt rnicowy, midzy 500 a 590 [PLN/MWh], na
okres 30 lat.

Fakty:
W III kwartale 2015 roku PGE S.A. przekazaa do Ministerstwa Gospodarki raport pt. Kontrakt rnicowy (CfD) jako
rekomendowany mechanizm zapewnienia ekonomicznej przewidywalnoci i opacalnoci wdroenia polskiego
projektu jdrowego - Uzasadnienie rekomendacji z analizy wariantowej alternatywnych opcji ekonomicznych,
finansowych oraz prawnych dla struktury i warunkw CfD w kontekcie projektu polskiej elektrowni jdrowej.
W II kwartale 2015 roku PGE S.A. pozyskaa doradc dla przeprowadzenia analiz dotyczcych opcji ekonomicznych,
finansowych oraz prawnych dla struktury i warunkw wprowadzenia kontraktu rnicowego dla projektu polskiej
elektrowni jdrowej.
Andra - francuska pastwowa agencja zarzdzajca utylizacj odpadw nuklearnych poinformowaa, e koszt
budowy nowego podziemnego skadowiska odpadw nuklearnych Cigeo w pnocno-wschodniej Francji moe
wynosi nawet 30 mld euro,
euro co o 10 mld euro przekracza wczeniejsze szacunki czytamy w Wyborczej.biz.

Sugerujemy, aby p. Pietrewicz,


Pietrewicz, jak si wydaje, bezwzgldnie przekonany o susznoci swoich
wywodw, opublikowa wreszcie szczegowe zaoenia i obliczenia kosztw pierwszej polskiej
elektrowni jdrowej, ktrymi, bez jakiejkolwiek enady, ongluje w swoich wystpieniach medialnych.

Podzikowanie

Stowarzyszenie Ekologiczno-Turystyczne Lubiatowska Wydma


serdecznie dzikuje Wszystkim Zainteresowanym za pomoc i poparcie w poczynaniach
zwizanych z zachowaniem, w stanie nienaruszonym, jednego z najpikniejszych miejsc wybrzea Batyku,
jakim jest niewtpliwie Wydma Lubiatowska. Z ubolewaniem stwierdzamy, e plany PGE EJ1 zwizane z
budow pierwszej w Polsce elektrowni jdrowej, wanie w tym miejscu, s, w caej rozcigoci, niezgodne z
naszymi statutowymi zobowizaniami.