80sna  I Hercegovina 

,
Uprava  za  Indlrektno-nelzravno  o 
oporezlvanie 
Regionalni centar
Zahtjev za  Izdavanje potvrde 0  Izmlrenlm obavezama po osnovu Indire nih -, 
poreza treba sadriavati sljedece podatke:
1.0snovni podaci  0  poduzecu: 
;)  tacan  nazlv 
G adresa 
o identifikacioni  broj  poduzeca 
2.Svrha  u  koju  se  trazi  potvrda 
3. Kontakt telefon  pravnog  lica 
4.U  prilogu  zahtjeva  neophodno  je  dostaviti  originale  uplatnica  kao  dok  z  0 
uplacenim adminlstratlvnim  taksama 
Prilikom  podnosenja  zahtjeva  za  izdavanje  potvrde  0 izmirenim  obavezama  indire  tnih 
poreza  placaju  se  dvije administrativne  takse: 
1.  Taksa  na  podnesak Iz  tarifnog-broja  83  u iznosu  od  5,00 KM: 
o Broj  racuna:  338-000-22100183-90 
o Prlmalae:  Trezor BIH 
J Vrsta  uplate:  0 
o Vrsta  prihoda:  722887 
Poreznl  period:  datum uplate 
Sifra optlne:  stara slfra  optlne uplatloea 
'.:  Budzetska organlzaelja:  broj-  
o Poziv  na  broj:  0000000000 
o Svrha  doznake:  broj  I datum akta u vezl  kojeg  se plata taksa 
2.  Taksa  na  podnesak Iz tarlfnog  broja  96  u Iznosu od  10,00 KM: 
o Broj  racuna:  338-000-22100183-90 
(>  Prima lac: Trezor BIH 
o Vrsta  uplate:  0 
0- Vrsta  prihoda:  722899 
')  Poreznl  period:  datum uplate 
o Sifra  opclne:  stara slfra  optlne uplatloca-- -..
-:J Budzetska  organlzaelja broj:   
o  Pozlv na  broj: 0000000000 
o Svrha  doznake:  broj  I datum akta u vezi  kojeg  se  plata taksa 
Zahtjev  za  izdavanje  ove  potvrde  i  dokaze  0 uplati  gore  navedenih  admlnistrati 
taksi  dostavite  lieno  na  protokol  iii  postom  na  adresu  nadleznog  regionalnog  ce 
UIO. 
5  obzirom  da  je  zakonski  rok  za  izdavanje  potvrde  0 izmirenim  obavezama  po  osn  vu 
indlrektnlh  poreza  5  dana  od  dana  prijema  zahtjeva
t
te  da  sluzbenici  u  regional  1m 
centrima  UIO  svakodnevno  zaprimaju  ve/lki  broj  vaslh  zahtjeva,  molimo  vas  da 
zahtjeve dostavljate blagovremeno. 
Sve  dodatne  informacije  mozete  dobiti  na  kontakt  telefone  u  Regionatnom  centru  od 
sluibenika  koji  su  neposredno  zaduzeni  za  ovaj  dio  usluga  koje  pruia  UIO:
•  RC  Tuzla,  Ljlljana  Mandie,  telefon:  035/300-669