You are on page 1of 17

Tr−êng Cao ®¼ng nghÒ Long Biªn

http://www.ebook.edu.vn

Tæng quan vÒ Microsoft PowerPoint
I. Tæng quan vÒ Microsoft PowerPoint 1. Giíi thiÖu vÒ Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint lµ mét øng dông trong bé Microsoft Office cho phÐp t¹o ra c¸c trang tr×nh diÔn trªn m¸y tÝnh. Nh÷ng trang tr×nh diÔn nµy cã thÓ chøa v¨n b¶n, h×nh ¶nh minh häa cïng víi nh÷ng hiÖu øng ©m thanh, h×nh ¶nh vµ video. Nhê sö dông øng dông nµy, b¹n cã thÓ t¹o ra c¸c file tr×nh diÔn sö dông trong c¸c buæi häp thuyÕt tr×nh, Seminar, t¹o gi¸o tr×nh ®iÖn tö phôc vô cho c«ng t¸c gi¶ng d¹y nh»m t¨ng thªm tÝnh sinh ®éng, trùc quan cho c¸c vÊn ®Ò b¹n cÇn tr×nh bµy, gióp ng−êi nghe l¾m ®−îc c¸c vÊn ®Ò mét c¸ch nhanh chãng. VÝ dô: Gi¸o tr×nh ®iÖn tö gi¶ng d¹y m«n Tin häc v¨n phßng

2. Khëi ®éng Microsoft PowerPoint

Gi¸o tr×nh Tin häc v¨n phßng- PowerPoint

Trang 1

Tr−êng Cao ®¼ng nghÒ Long Biªn

http://www.ebook.edu.vn

§Ó lµm viÖc víi Microsoft PowerPoint b¹n cÇn khëi ®éng vµo ch−¬ng tr×nh nµy. C¸c c¸ch khëi ®éng: - C¸ch 1: + Nh¾p chuét vµo nót StartPrograms + Chän Microsoft PowerPoint - C¸ch 2: + Nh¾p ®óp chuét t¹i biÓu t−îng cña Microsoft PowerPoint 3. Mµn h×nh lµm viÖc cña Power Point Sau khi khëi ®éng vµo Microsoft PowerPoint thµnh c«ng, b¹n sÏ thÊy m«i tr−êng lµm viÖc cña PowerPoint cã d¹ng nh− sau:

OutLine Pane

Slide Pane

Note Pane

Button View

Nh− b¹n ®· thÊy, mµn h×nh lµm viÖc cña PowerPoint còng cã c¸c thanh thùc ®¬n, thanh c«ng cô… vµ vïng lµm viÖc Ngoµi ra nã cßn cã mét sè vïng kh¸c: - OutLine Pane: Lùa chän chÕ ®é tr×nh bµy mµn h×nh cña c¸c slide - Button View: Chøa c¸c nót dïng ®Ó lùa chän chÕ ®é hiÓn thÞ cña c¸c trang Slide - Note Pane: ViÕt chó thÝch cho Slide ®ang lµm viÖc - Slide Pane: N¬i chøa c¸c ®èi t−îng trong trang Slide II. C¸c thao t¸c c¬ b¶n víi Powerpoint 1. T¹o míi trang tr×nh diÔn sö dông Autocontent Wizard
Gi¸o tr×nh Tin häc v¨n phßng- PowerPoint Trang 2

Tr−êng Cao ®¼ng nghÒ Long Biªn

http://www.ebook.edu.vn

AutoContent Wizard ®−îc dïng ®Ó thiÕt kÕ khung (s−ên) cho trang tr×nh diÔn, ta cã thÓ thay ®æi tiªu ®Ò, font ch÷ vµ mÇu s¾c b»ng c¸ch tr¶ lêi mét sè c©u hái, ®¸nh dÊu mét s« lùa chän trong mµn h×nh Autocontent Wizard. §Ó sö dung Autocontent Wizard ta sÏ thùc hiÖn theo c¸c b−íc sau: - B−íc 1: Khëi ®éng Autocontent Wizard Chän menu File New Chän From Autocontent Wizard t¹i vïng New Presentation

-

B−íc 2: Mµn h×nh giíi thiÖu cña AutoContent Wizard, chän nót Next

-

B−íc 3: Chän kiÓu mÉu cho trang mµn h×nh

Gi¸o tr×nh Tin häc v¨n phßng- PowerPoint

Trang 3

Tr−êng Cao ®¼ng nghÒ Long Biªn

http://www.ebook.edu.vn

-

B−íc 4: Chän n¬i hiÓn thÞ cho trang tr×nh bµy

-

B−íc 5: Thay ®æi mét sè th«ng tin cho trang tr×nh diÔn

Sau khi hoµn tÊt xong c¸c b−íc trong AutoContent Wizard, PowerPoint tù ®éng ph¸t sinh ra nh÷ng trang tr×nh diÔn mÉu theo nh÷ng g× mµ b¹n ®· chän lùa, b¹n cã thÓ s¾p xÕp, bè trÝ l¹i
Gi¸o tr×nh Tin häc v¨n phßng- PowerPoint Trang 4

Tr−êng Cao ®¼ng nghÒ Long Biªn

http://www.ebook.edu.vn

c¸c ®èi t−îng cã trong trang tr×nh diÔn hay sao chÐp, thay ®æi vµ xãa c¸c ®èi t−îng ®ã nÕu b¹n muèn. 2. T¹o míi mét tËp tin Powpoint rçng NÕu b¹n muèn tù t¹o ra c¸c trang tr×nh diÔn theo c¸ch thiÕt kÕ riªng cña m×nh, b¹n sÏ lµm theo c¸c b−íc sau: - Chän Blank tõ New Presentation

3. T¹o míi trang tr×nh diÔn b»ng Design Templace Design Tempace chøa c¸c trang tr×nh diÔn ®· ®−îc ®Þnh d¹ng (Design Templace) vÒ mÇu nÒn, h×nh nÒn, kiÓu ch÷ vµ kÝch th−íc cña font ch÷ vµ sù phèi hîp mµu s¾c trong trang tr×nh diÔn. Design Templace chØ cung cÊp kiÓu ®Þnh d¹ng cho trang tr×nh diÔn chø kh«ng thªm vµo bÊt cø néi dung g× cho trang tr×nh diÔn Microsoft PowerPoint còng cho phÐp b¹n tù thiÕt kÕ c¸c mÉu nµy th«ng qua Design Templace. C¸c b−íc thùc hiÖn nh− sau: - B−íc 1: HiÓn thÞ Slide Design Chän trang tr×nh diÔn muèn thay ®æi c¸ch tr×nh bµy Chän menu Format Slide Design - B−íc 2: Chän kiÓu mÉu thÝch hîp ®Ó ¸p dông cho trang tr×nh diÔn, Nh¾p ph¶i chuét vµo kiÓu mÉu thÝch hîp Chøc n¨ng Apply to Selected Slides: ¸p dông mÉu cho Slide hiÖn hµnh Chøc n¨ng Apply to All Slides: ¸p dông mÉu cho tÊt c¶ c¸c Slide hiÖn cã

Gi¸o tr×nh Tin häc v¨n phßng- PowerPoint

Trang 5

Tr−êng Cao ®¼ng nghÒ Long Biªn

http://www.ebook.edu.vn

4. Thªm mét trang tr×nh diÔn rçng §Ó thªm mét trang tr×nh diÔn rçng b¹n cã thÓ thùc hiÖn theo mét trong hai c¸ch sau: - Chän menu Insert New Slide (CTRL+M) - Chän chøc n¨ng New Slide trªn thanh c«ng cô Formatting 5. Thay ®æi c¸ch bè trÝ trªn trang tr×nh diÔn §Ó thay ®æi c¸ch bè trÝ trªn trang tr×nh diÔn cña b¹n: - Chän menu Format Slide Layout - Chän c¸ch bè trÝ trong trang tr×nh diÔn thÝch hîp. - Nh¾p ph¶i chuét vµo chän: o Apply to Selected Slides: ¸p dông cho slide ®ang chän o Insert New Slide: T¹o Slide míi

Gi¸o tr×nh Tin häc v¨n phßng- PowerPoint

Trang 6

Tr−êng Cao ®¼ng nghÒ Long Biªn

http://www.ebook.edu.vn

6. L−u vµ in trang tr×nh diÔn a. L−u l¹i trang tr×nh diÔn Khi viÖc so¹n th¶o c¸c trang tr×nh diÔn hoµn tÊt, viÖc l−u c¸c trang tr×nh diÔn lµ cÇn thiÕt. Microsoft PowerPoint mÆc ®Þnh l−u tËp tin víi phÇn më réng lµ ppt C¸c thao t¸c ®Ó l−u l¹i tËp tin trong PowerPoint gièng víi viÖc l−u l¹i tËp tin trong Word. b. ThiÕt lËp cÊu h×nh trang in §©y lµ mét viÖc lµm quan träng bëi v× nã quyÕt ®Þnh kÝch th−íc cña trang slide. §Ó thiÕt lËp cÊu h×nh trang in b¹n thùc hiÖn theo c¸c b−íc sau: - Chän menu File Page Setup (CTRL+P)

-

Thay ®æi c¸c gi¸ trÞ trong hép tho¹i Page Setup o Slide size for: Chän kÝch th−íc giÊy in o Width, Height: Thay ®æi ®é réng, chiÒu cao cña trang giÊy in o Number slides from: Sè trang slide sÏ in trong mét trang o Orientation: X¸c ®Þnh h−íng in cña khæ giÊy lµ däc (Portrait) hay h−íng ngang(Lanscape)

III. C¸c chÕ ®é tr×nh bµy mµn h×nh trong Mirosoft Powpoint Microsoft PowerPoint cã 3 chÕ ®é tr×nh bµy mµn h×nh chÝnh: - Normal view - Slide sorter view - Slide show view 1. ChÕ ®é Nomal Lµ chÕ ®é ®Ó tr×nh bµy, thiÕt kÕ vµ chØnh söa: B¹n cã thÓ so¹n th¶o, thiÕt kÕ trang tr×nh diÏn cña m×nh ë chÕ ®é nµy. ë chÕ ®é nµy, mµn h×nh lµm viÖc ®−îc chia lµm 3 vïng: - Outline Pane: Vïng ph¸c th¶o - Slide Pane: Vïng trang tr×nh diÔn - Note pane: Vïng chó thÝch

Gi¸o tr×nh Tin häc v¨n phßng- PowerPoint

Trang 7

Tr−êng Cao ®¼ng nghÒ Long Biªn

http://www.ebook.edu.vn

Ta cã thÓ thay ®æi kÝch th−íc cña 3 vïng nµy b»ng c¸ch nhÊp vµo ®−êng viÒn cña vïng vµ rª chuét ®Õn vÞ trÝ míi ®Ó cã kÝch th−íc võa ý. PhÝa tr¸i cña mµn h×nh lµ vïng ph¸c th¶o bao gåm 2 trang: - Trang Slides: ThÓ hiÖn c¸c slide d−íi d¹ng nh÷ng h×nh ¶nh ®−îc thu nhá - Trang Outline: ChØ thÓ hiÖn néi dung phÇn v¨n b¶n cña slide. B¹n cã thÓ thay ®æi néi dung cña phÇn v¨n b¶n tõ trang Outline

Gi¸o tr×nh Tin häc v¨n phßng- PowerPoint

Trang 8

Tr−êng Cao ®¼ng nghÒ Long Biªn

http://www.ebook.edu.vn

2. ChÕ ®é Slide Sorter Trong chÕ ®é Slide Sorter view, b¹n cã thÓ nh×n thÊy nhiÒu trang Slide cïng mét lóc, c¸c trang nµy ®−îc thÓ hiÖn ë chÕ ®é thu nhá. ë chÕ ®é nµy, b¹n cã thÓ nhÊp chuét chän mét slide vµ rª nã ®Õn vÞ trÝ míi, ngoµi ra b¹n cã thÓ thªm, xãa, di chuyÓn slide mét c¸ch kh¸ dÔ dµng . B¹n cã thÓ t¹o ra hiÖu øng mçi khi cã sù chuyÓn tiÕp gi÷a c¸c slide ë chÕ ®é nµy.

3. ChÕ ®é Slide Show Khi slide hiÓn thÞ ë chÕ ®é nµy, thanh c«ng cô vµ thanh thùc ®¬n sÏ Èn ®i, trang slide sÏ hiÓn thÞ trªn toµn bé mµn h×nh, chÕ ®é nµy ®−îc dïng ®Ó tiÕn hµnh tr×nh diÔn slide. Ta cã thÓ chuyÓn sang slide kh¸c trong chÕ ®é nµy b»ng c¸ch click chuét hoÆc sö dông bµn phÝm (nhÊn spacebar, enter, dïng c¸c phÝm mòi tªn: Home, End, PageUp, Page Down...) hoÆc cã thÓ ®Þnh giê ®Ó tù ®éng chuyÓn sang slide kh¸c. §Ó trë vÒ chÕ ®é thiÕt kÕ, b¹n cã thÓ nhÊn Esc hoÆc chän End Show tõ thùc ®¬n ng÷ c¶nh.

Gi¸o tr×nh Tin häc v¨n phßng- PowerPoint

Trang 9

Tr−êng Cao ®¼ng nghÒ Long Biªn

http://www.ebook.edu.vn

§Ó thay ®æi c¸c chÕ ®é hiÓn thÞ, b¹n cã thÓ chän mét trong hai c¸ch sau: - Chän menu view chän Normal View, Slide Sorter View, Slide Show - Chän c¸c nót Normal View, Slide Sorter View, Slide Show ë Button Pane

IV. Nh©p vµ ®Þnh d¹ng v¨n b¶n trong Power Point. 1. NhËp v¨n b¶n vµo slide

Gi¸o tr×nh Tin häc v¨n phßng- PowerPoint

Trang 10

Tr−êng Cao ®¼ng nghÒ Long Biªn

http://www.ebook.edu.vn

Hép nhËp v¨n b¶n Hép v¨n b¶n ®Ó viÕt tiªu ®Ó Sö dông WordArt trang slide Sö dông Autoshape Nh− b¹n ®· thÊy, ta cã thÓ sö dông c¸c c«ng cô cña Word ®Ó t¹o ra néi dung cÇn tr×nh diÔn trong mçi trang slide. C¸c thao t¸c sö dông gièng Microsoft Word. 2. ChØnh söa ®Þnh d¹ng vµ di chuyÓn text Thao t¸c ®Þnh d¹ng vµ di chuyÓn v¨n b¶n trong PowerPoint còng thùc hiÖn gièng Word V. T¹o hiÖu øng cho trang tr×nh diÔn 1. HiÖu chØnh Slide Master Slide Master ®−îc dïng ®Ó qu¶n lý nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng (KiÓu mÉu cho c¸c slide) cña v¨n b¶n trong trang tr×nh diÔn: font ch÷, kÝch th−íc vµ mÇu s¾c còng nh− mµu nÒn vµ c¸c hiÖu øng ®Æc biÖt nh− bãng cña chø, bullet... a. Slide Master lµ g×: Slide Master qu¶n lý nh÷ng ®èi t−îng mµ b¹n muèn nã hiÓn thÞ ë mçi trang tr×nh diÔn. Víi Slide Master, b¹n chØ cÇn t¹o mét mÉu s½n, PowerPoint sÏ tù ®éng thªm chóng vµo trong mçi trang slide. B¹n cã thÓ thªm hay hiÖu chØnh Slide Master vµo bÊt cø lóc nµo trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ Slide Master th−êng bao gåm 2 phÇn chÝnh: Master Title vµ Master Body. Ta cã thÓ sö dông Slide Master ®Ó thªm vµo c¸c th«ng tin nh− ngµy giê hay sè thø tù cña c¸c trang cña slide chø b¹n kh«ng cÇn ph¶i thay ®æi trªn tõng trang riªng lÎ. B¹n còng cã thÓ thªm vµo WordArt, Heading hoÆc chó thÝch, thay ®æi mµu s¾c hoÆc font ch÷. VÝ dô: §Ó thªm vµo tªn c«ng ty hay logo cña c«ng ty hiÓn thÞ trªn mçi trang tr×nh diÔn, ta ®Æt nã vµo slide master. C¸c ®èi t−îng nµy sÏ hiÓn thÞ ®óng vÞ trÝ trªn c¸c trang tr×nh diÔn mµ b¹n ®· ®Æt nã trong Slide Master ViÖc thay ®æi ®Þnh d¹ng cña Slide Master, PowerPoint sÏ thay ®æi ®Þnh d¹ng cña tÊt c¶ c¸c slide mét c¸ch tù ®éng b. C¸c thao t¸c chØnh söa Slide Master Chän menu View Master Chän Slide Master: Chän Note Master:

Gi¸o tr×nh Tin häc v¨n phßng- PowerPoint

Trang 11

Tr−êng Cao ®¼ng nghÒ Long Biªn

http://www.ebook.edu.vn

Gi¸o tr×nh Tin häc v¨n phßng- PowerPoint

Trang 12

Tr−êng Cao ®¼ng nghÒ Long Biªn

http://www.ebook.edu.vn

1

4

3

2
KiÓu font ch÷ cho tiªu ®Ò, phÇn th©n vµ néi dung phÇn ch©n trang VÞ trÝ ®Æt cña v¨n b¶n vµ cña c¸c ®èi t−îng KiÓu cña bullet ThiÕt kÕ nÒn vµ mÇu cña nÒn B¹n cã thÓ thay ®æi Slide Master cña m×nh b»ng c¸ch: Thay ®æi font ch÷ vµ kiÓu Bullet ChÌn tranh ¶nh, logo mµ b¹n muèn vµo c¸c trang slide Thay ®æi vÞ trÝ, kÝch th−íc vµ c¸ch ®Þnh d¹ng ch÷. 2. T¹o hiÖu øng khi cã sù chuyÓn tiÕp gi÷a c¸c trang Sau khi b¹n ®· x¸c ®Þnh ®−îc bè côc chÝnh cho c¸c trang tr×nh diÔn cña m×nh b»ng c¸ch chØnh söa Slide Master, b¹n sÏ b¾t tay vµo thiÕt kÕ c¸c trang slide cho phiªn tr×nh diÔn. §Ó t¹o ®−îc hiÖu qu¶, Ên t−îng cao cho phiªn tr×nh diÔn, b¹n nªn t¹o hiÖu øng cho c¸c trang tr×nh diÔn. C¸c lo¹i hiÖu øng b¹n th−êng sö dông: T¹o hiÖu øng, ©m thanh cho trang tr×nh diÔn. §Ó ®Þnh thêi gian, ©m thanh vµ c¸c hiÖu øng khi cã sù chuyÓn tiÕp gi÷a c¸c trang tr×nh diÔn, ta chän menu Slide ShowSlide Transition. B¹n sÏ thÊy xuÊt hiÖn cöa sæ cã c¸c chøc n¨ng cho phÐp t¹o hiÖu: HiÖu øng ©m thanh
Gi¸o tr×nh Tin häc v¨n phßng- PowerPoint Trang 13

Tr−êng Cao ®¼ng nghÒ Long Biªn

http://www.ebook.edu.vn

X¸c ®Þnh thêi gian chuyÓn tiÕp gi÷a c¸c trang.

a. T¹o hiÖu øng khi cã sù chuyÓn tiÕp gi÷a c¸c trang Trong hép tho¹i Slide Transition, b¹n sÏ t¹o hiÖu øng cho c¸c trang slide b»ng c¸ch: Chän c¸c môc trong danh s¸ch Apply to selected slides Chän môc Modify Transition ®Ó thay ®æi tèc ®é hiÓn thÞ, ©m thanh b. X¸c ®Þnh thêi gian chuyÓn tiÕp gi÷a c¸c trang tr×nh diÔn Trong chÕ ®é Slide Show, b¹n cã thÓ chuyÓn sang c¸c trang slide b»ng c¸ch: Nh¾p chuét Sö dông bµn phÝm (nhÊn spacebar, enter, dïng phÝm di chuyÓn,...) Microsoft PowerPoint còng cho phÐp trang tr×nh diÔn sau (kÕ tiÕp) tù ®éng hiÓn thÞ sau mét thêi gian ®· ®Þnh sau khi trang kÕ tr−íc cña nã ®· hiÓn thÞ. Trong môc Advanced slide Chän môc Automatically affter NhËp thêi gian (tÝnh b»ng gi©y) ®Ó quy ®Þnh thêi gian chuyÓn tiÕp NhÊn vµo Apply to Master hay Apply to all slide ®Ó quyÕt ®Þnh thêi gian chuyÓn tiÕp gi÷a c¸c trang tr×nh diÔn cho toµn bé Slide hay cho Slide hiÖn hµnh 3. T¹o hiÖu øng cho c¸c ®èi t−îng trong trang tr×nh diÔn Trong mçi trang tr×nh diÔn cña b¹n, cã rÊt nhiÒu ®èi t−îng do b¹n t¹o ra trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ: c¸c hép v¨n b¶n, tranh ¶nh, WordArt, AutoShape...

Gi¸o tr×nh Tin häc v¨n phßng- PowerPoint

Trang 14

Tr−êng Cao ®¼ng nghÒ Long Biªn

http://www.ebook.edu.vn

Ngoµi viÖc t¹o hiÖu øng cho trang khi cã sù chuyÓn tiÕp gi÷a c¸c trang, b¹n cã thÓ t¹o hiÖu øng cho c¸c ®èi t−îng trong trang tr×nh diÔn cña m×nh. C¸c hiÖu øng th−êng sö dông a. HiÖu øng vÒ h×nh ¶nh cho c¸c ®èi t−îng trªn tõng trang tr×nh diÔn Chän menu Slide ShowCustom Animation Chän ®èi t−îng cÇn t¹o hiÖu øng Thay ®æi hiÖu øng b»ng c¸ch nh¾p chän c¸c hiÖu øng trong nót Add Effect Sau khi chän mét hiÖu øng, danh s¸ch c¸c ®èi t−îng cã hiÖu øng sÏ ®−îc hiÓn thÞ.

B¹n cã thÓ thay ®æi thø tù hiÓn thÞ cña c¸c ®èi t−îng b»ng c¸ch nh¾p vµ rª danh s¸ch c¸c hiÖu øng cña ®èi t−îng ®Õn vÞ trÝ míi trong cöa sæ Custom Animation b. §Þnh thêi gian hiÓn thÞ khi cã sù chuyÓn tiÕp gi÷a c¸c ®èi t−îng Còng gièng nh− c¸c trang slide, khi b¹n tr×nh diÔn mét trang, b¹n cã thÓ thay ®æi thø tù tr×nh diÔn cña c¸c ®èi t−îng trong trang. §Ó chuyÓn sang ®èi t−îng kÕ tiÕp, b¹n cã thÓ sö dông chuét, bµn phÝm hay ®Ó ë chÕ ®é tù ®éng hiÓn thÞ sau mét thêi gian. Chän ®èi t−îng cÇn t¹o hiÖu øng Trong cöa sæ Custom Animation, t¹i môc Modify... Chän môc Start chän c¸c gi¸ trÞ t−îng øng

o On click: §èi t−îng kÕ tiÕp sÏ ®−îc hiÓn thÞ khi cã sù kiÖn nhÊp chuét hoÆc nhÊn phÝm o With Previous: HiÓn thÞ cïng lóc víi ®èi t−îng tr−íc ®ã o Alter Previous: HiÓn thÞ ngay khi ®èi t−îng tr−íc ®ã ®−îc hiÓn thÞ Trong tõng tr−êng hîp cô thÓ b¹n cã thÓ thay ®æi tèc ®é thÓ hiÖn cña hiÖu øng cho phï hîp b»ng c¸ch lùa chän tèc ®é thÓ hiÖn trong combo speed

Gi¸o tr×nh Tin häc v¨n phßng- PowerPoint

Trang 15

Tr−êng Cao ®¼ng nghÒ Long Biªn

http://www.ebook.edu.vn

c. T¹o hiÖu øng ©m thanh cho c¸c ®èi t−îng khi cã sù chuyÓn tiÕp gi÷a c¸c ®èi t−îng Chän Effect Option... tõ menu ng÷ c¶nh. XuÊt hiÖn hép tho¹i Flip, chän trang Effect: o Sound: Thay ®æi ©m thanh o After animation: HiÖu øng cña ®èi t−îng sau khi tr×nh diÔn o Animate text: Chän hiÖu øng cho c¸c thµnh phÇn trong v¨n b¶n (cho tõng ký tù, tõ, c¶ ®o¹n)

d. Xo¸ hiÖu øng cho ®èi t−îng Chän hiÖu øng trong danh s¸ch c¸c hiÖu øng trong vïng t¸c nghiÖp Chän nót Dïng phÝm RemovShift kÕt hîp víi chuét ®Ó chän vµ xo¸ nhiÒu hiÖu øng cïng mét lóc

Gi¸o tr×nh Tin häc v¨n phßng- PowerPoint

Trang 16

Tr−êng Cao ®¼ng nghÒ Long Biªn

http://www.ebook.edu.vn

e. Thay ®æi hiÖu øng Chän hiÖu øng cÇn thay ®æi NhÊn nót Change

Gi¸o tr×nh Tin häc v¨n phßng- PowerPoint

Trang 17