You are on page 1of 16

Nocna strzelanina na ul.

kiewskiego wstrzsna
raciborzanami. Sze strza-
w zgruchotao przewiad-
czenie wielu mieszkacw o
bezpiecznym i spokojnym
Raciborzu. Jak doszo do zda-
rzenia? Czy zajcia mona by-
o unikn? Kim by napast-
nik?
Niechciany element
Napastnik by czstym
gociem lokalu. Mieszka
niedaleko, dlatego przycho-
dzi do nas. To by niechciany
element, ktry psu interesy.
Gdy pojawia si w lokalu, po-
owa goci od razu wychodzia
mwi wspwaciciel pubu,
przed ktrym doszo do strze-
laniny, ukasz Winiewski.
W nocy kiedy doszo do
strzelaniny (1/2 listopada),
pniejszy strzelec by w lo-
kalu, ale wyszed wczeniej.
Wrci, kiedy dowiedzia si,
e pub odwiedzi jego wrg.
Gdyby dosta cynk, e jego
wrg przyszed do ktregokol-
wiek innego lokalu, to pewnie
tam staoby si to, co stao si
u nas dodaje zniesmaczony
sytuacj Winiewski.
Zatrzymany 34-latek by w
przeszoci karany za wymu-
szenia rozbjnicze. Z wizie-
nia zosta zwolniony warun-
kowo. Odpowie za nielegalne
posiadanie broni oraz usio-
wanie zabjstwa.
Za fama
Wielu mieszkacw pobli-
skich domw i blokw narze-
ka na niewygodne ssiedztwo
prosz o interwencje policj,
stra miejsk, wadze miasta.
ukasz Winiewski twierdzi,
e wraz ze swym wsplni-
kiem zrobili wiele, aby lokal
przesta straszy.
Problemy byy, ale z po-
przednim lokalem, ktry tu-
taj si znajdowa. My przej-
limy to miejsce od stycznia
tego roku i postawilimy w
pierwszym rzdzie na po-
praw bezpieczestwa. Za-
montowalimy monitoring,
nie tolerujemy narkotykw i
dilerw. Od momentu, kiedy
prowadzimy pub, nie doszo
w nim do adnych awantur,
wyczajc obecn i t sprzed
dwch tygodni, kiedy ten
sam czowiek co teraz strze-
la, pobi jednego z klientw.
Zrobilimy rwnie palarni
wewntrz lokalu, aby nasi
klienci nie wychodzili na ze-
wntrz, eby nie byo skarg
na haas mwi Winiewski
i dodaje, e miejsce przesta-
o straszy, e przychodz do
niego normalni gocie, osoby
starsze, dziewczyny. Kady
kto raz do nas przyszed, wr-
ci, bo miejsce jest przyjemne
kwituje.
odpowied wadz
Kontrowersyjnym w ca-
ej sprawie jest... czas. Lokal
znajduje si w strefe, w kt-
rej zgodnie z miejsk uchwa-
, lokale mog by otwarte
do godz. 22.00. Do strzelani-
ny doszo po godz. 1.00 w no-
cy, a wic dugo po teoretycz-
nej godzinie zamknicia. Czy
zatem, gdyby prawo ustano-
wione przez rad miasta by-
o respektowane, strzelaniny
udaoby si unikn?
W przypadku loka-
li dziaajcych na osiedlach
mieszkaniowych czy zabudo-
wie jednorodzinnej obowi-
zuj pewne reguy i powinno
si je egzekwowa. Nieste-
ty to do trudne, zwaszcza
na osiedlach. Nie wizabym
zaj z 2 listopada z prowa-
dzeniem lokalu komentuje
spraw prezydent Mirosaw
Lenk. To raczej klienci nie
potrafcy zachowa ciszy
nocnej s bardziej dokuczliwi
dla okolicznych mieszkacw
ni sam lokal dodaje.
Mirela P. jest matk czwr-
ki dzieci w wieku 18, 15, 5 i 3 la-
ta. Od kwietnia 2013 roku wy-
najmowaa mieszkanie przy ul.
Lotniczej 26 na Ostrogu. Jak
twierdzi, z wacicielk miesz-
kania wizaa j pisemna umo-
wa najmu po cichu patnoci
nie byy ewidencjonowane, gdy
wacicielka nie chciaa rozlicza
si z dodatkowych dochodw z
fskusem. Z tego samego powo-
du rodzina nie bya zameldo-
wana w aktualnym miejscu za-
mieszkania.
Umowa miaa obowizy-
wa do 2015 roku, jednake we
wrzeniu wacicielka zmienia
zdanie i dostarczya pismo, w
ktrym zadaa oddania kluczy
do mieszkania do dnia 31 pa-
dziernika b.r. Obydwie panie ko-
rzystay wczeniej z interwencji
i porad Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie. Pracownik
wskaza im drog prawn po-
przez eksmisj sdow, jednak-
e wacicielka nie skorzystaa z
tych rad i 4 listopada, na wasn
rk, przeprowadzia eksmisj
lokatorw przy pomocy wyna-
jtej frmy.
Wrciam z dziemi ze
szkoy, nasze rzeczy byy na
dworze i na klatce schodowej, a
ona nie chciaa nas wpuci do
mieszkania. Co ja mam teraz
zrobi? zaamywaa rce ko-
bieta. Poszkodowana ponownie
skontaktowaa si z pracowni-
kiem PCPR, ktremu wsplnie
z tworkowskim Orodkiem Po-
mocy Spoecznej udao si zna-
le mieszkanie do wynajcia u
porzdnych ludzi na Placu Ja-
giey w Raciborzu. Obie strony
konfiktu zapowiadaj, e spra-
wa znajdzie swj fna w sdzie.
ISSN: 2080-3664
NAKAD: 10 000 EGZ.
rok VIII, nr 21 (149)
wiadomoci s. 3
racibrz bezPieczestwo
Dziura budetowa
w Krzanowicach
edukacja s. 4
Oglnopolska inicjatywa:
STOP seksualizacji dzieci
Pierwszy portal w regionie
Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Pietrowice Wielkie, Krzyanowice, Tworkw, Chaupki, Krzanowice, Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy,
s. 7
PLUSY BIZNESU DLA
Skutki rewolucji mieciowej:
zwolnienia w PK
R E K L A M A
BEZPATNY DWUTYGODNIK
GazetaInformator.pl
racibrz sPrawy kontrowersyjne
portal regionalny
F
o
t
.
r
a
c
i
b
o
r
z
.
s
l
a
s
k
a
.
g
o
v
.
p
l
Czy strzelaniny mona
byo unikn?
To by niechciany element.
Rodzina wyrzucona
na bruk
Sprawa znajdzie swj fna w sdzie.
et
Pierwsza bezPatna gazeta w regionie od 2006 r.
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
wojciech oneczko
Nie dla ruchu aut przy Rynku
wodzisaw lski komunikacja
P
6 LISTOPADA 2013
Gdy Mirela P. bya w pracy, a dzieci w szkole
i przedszkolu, wacicielka wyrzucia ich rzeczy na dwr.
Mieszkacy s za za-
mkniciem centrum miasta
dla samochodw.
Inicjatorem akcji, ktra zy-
skaa spory rozgos w miecie jest
ukasz Kuczmarski.
Wodzisawski magistrat
ju dowiedzia si o inicjatywie
mieszkacw. Prezydent Mieczy-
saw Kieca podkrela, e docenia
wszystkie inicjatywy mieszka-
cw i obiecuje zajcie si spraw.
34-latek postrzeli 27-letniego raciborzanina. Napastnikowi
za nielegalne posiadanie broni i usiowanie zabjstwa grozi
doywocie.
2 Wiadomoci GazetaInformator.pl 6 listopada 2013, nr 21 (149)
<<
Budowlanka z mecha-
nikiem, ekonomik razem z
zawodwk i jedno liceum
oglnoksztacce? Trudna sy-
tuacja fnansowa i ni demo-
grafczny prdzej czy pniej
wymusz zmiany w sieci raci-
borskich szk rednich.
Musimy mie racjonal-
n sie owiaty w powiecie ra-
ciborskim i ten raport mwi
wyranie, e trzeba ju zacz
mwi o tym z nauczycielami
stwierdza przewodniczcy
powiatowej komisji owiaty
Adrian Plura podsumowu-
jc Analiz funkcjonowania
owiaty ponadgimnazjalnej na
terenie powiatu raciborskiego
oraz informacj o stanie rea-
lizacji zada owiatowych w
roku szkolnym 2012/2013.
W czasie ostatniej sesji
rady powiatu radny Plura nie
szczdzi sw uznania pod
adresem nauczycieli i dyrek-
torw szk ponadgimnazjal-
nych, szczeglnie jeli mowa
o siganiu po rodki euro-
pejskie, dziki czemu przed
uczniami z powiatu racibor-
skiego otwieraj si coraz
lepsze moliwoci ksztace-
nia. Pod tym wzgldem lide-
rem pozostaje Zesp Szk
Mechanicznych, cho o rod-
ki zewntrzne skutecznie za-
biegaj rwnie inne szkoy,
m. in. Zesp Szk Oglno-
ksztaccych nr 2, Zesp
Szk Specjalnych, Zesp
Szk Ekonomicznych a take
Modzieowy Dom Kultury w
Raciborzu. Zdaniem radnego
w kategoriach sukcesu nale-
y patrze na zrealizowane w
szkoach inwestycje, co udao
si osign pomimo coraz
bardziej napitego budetu.
Z drugiej strony z niepo-
kojem naley patrze na sy-
tuacj fnansow w owiacie.
Coraz gorsze nabory do szk i
co za tym idzie mniejsza sub-
wencja owiatowa (subwencja
ministerstwa dla raciborskich
szk rednich w 2014 roku
moe by nisza o 2,5 mln z),
wymuszaj spojrzenie na
szko nie tylko przez pryzmat
jej misji, ale rwnie rachun-
ku fnansowego. - Musimy
uwanie patrze na stosunek
wielkoci subwencji owiato-
wej do wydatkw szkoy. Gdy-
bymy w sieci szk nie mieli
Modzieowego Orodka Wy-
chowawczego w Rudach to
ju dzi mielibymy bardzo
powany problem z fnanso-
waniem owiaty - mwi rad-
ny. Wanie dlatego w najbli-
szym czasie konieczne bdzie
zoptymalizowanie sieci szk
ponadgimnazjalnych w po-
wiecie raciborskim.
W praktyce oznacza b-
dzie to konieczno czenia
(poprzez likwidacj) szk.
Do tej pory prby realizacji
tych zamierze napotykay
na opr grona pedagogiczne-
go szk, uczniw i ich rodzi-
cw. Ni demografczny mo-
e wymusi w tym wzgldzie
radykalne kroki... By moe
wkrtce nie bdziemy mwi
tylko o czeniu ekonomika i
zawodwki, ale rwnie bu-
dowlanki i mechanika. Na
rzeczy pozostaje pytanie: kie-
dy? Wydaje si, e jeszcze nie
teraz, bo przecie trudno spo-
dziewa si, aby tak trudne
decyzje zapady w nadchodz-
cym roku wyborw.
GazetaInformator.pl
Wydawca:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
racibrz komunikacja
facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator
Zapraszamy na spotkanie z autorem, ktre odbdzie si
w listopadzie w ksigarni Dom Ksiki w Wodzisawiu lskim
Szczegy konkursu na gazetainformator.pl
Konkurs trwa do 15 listopada
Wygraj ksik Melancholii
z autografem autora!
Ostatni dzwonek na rozmowy o czeniu szk
Ni demografczny jest bezlitosny. Zmiany w owiacie kwesti czasu.
Skrt z Markowic do Auchan zamknity?
Mieszkacy ul. Olimpijczyka narzekaj na ruch samochodowy.
Redakcja:
tel. 32 414 90 30, 519 188 998
Redaktor naczelny:
Ireneusz Burek
Redaktor prowadzcy:
Wojciech oneczko
Zesp redakcyjny:
Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk,
Krystian Niewrzo, Patrycja Krupiska,
Janusz Nowak, Adrian Behr
Grafka i skad: Agnieszka Subocz
Powiat raciborski szkolnictwo Ponadgimnazjalne
Dzia marketingu:
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Patrycja Primus: 797 593 747
patrycja.primus@raciborskiemedia.pl
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
grafcznych i reklam zastrzeone.
Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.
znalaze si w centrum wydarze?
masz zdjcia lub informacje? zadzwo lub naPisz!
( 502 21 31 22
wojciech oneczko
Redakcja nie utosamia si z komentarzami, ktre s
zaczerpnite z dyskusji Czytelnikw na forum.raciborz.com.pl
112 tys. komentarzy na raciborz.com.pl
~piku
Idc tokiem myli radnego
prawie kad ulic trzeba by
zamkn. Wszdzie chodz
ludzie, jed auta, parkuj sa-
mochody. Ja mieszkam te przy
ruchliwej ulicy i co - mam wnio-
skowa o jej zamknicie? Rad-
ni niech si zajmuj istotnymi
sprawami dla miasta a nie dur-
notami.
~edi
To byaby katastrofa komunika-
cyjna. Wreszcie jest przejazd w
kierunku Gliwic od strony Ryb-
nika aby nie pcha si do cen-
trum. Na to ludzie czekali cae
wieki. Fakt, e to efekt ubocz-
ny remont mostu ale przecie
bardzo si obecnie sprawdza w
codziennym yciu. Chyba tyl-
ko kilku wacicieli mieszkaj-
cych obok ulicy bdzie przeciw
gdyby, zrobi referendum - ca-
e miasto sie wypowie za utrzy-
maniem tej drogi.
~realnie
Te mieszkam przy ruchliwej
ulicy ale ma chodniki z obu
stron a tam miejscami cako-
wity brak chodnikw. Tak na-
prawd to nadaje si tylko do
ruchu lokalnego, to nie s czasy
na objazdy takiego typu.
~DonPedro
Wystarcz 3 belki-spowalnia-
cze: pierwsza przy wjedzie od
strony Obory, dalej jest wymu-
szone zwolnienie bo si droga
czy a nastepnie jest przejazd.
Nastpna belka 100 m dalej ko-
lo baru i kolejna 100 m przed
dojazdem do kocioa. Wszyst-
kie poprzedzone ostrzeeniem.
Wiekszo szoferw nie prze-
padajacych za woln jazda sko-
rzystalaby z ul. Gliwickiej i dro-
ga bedzie pusta.
KOMENTARZE DO ARTYKUU
et
redakcja@gazetainformator.pl
Redakcja nie utosamia si z komentarzami, ktre s
zaczerpnite z dyskusji Czytelnikw na forum.raciborz.com.pl
112 tys. komentarzy na raciborz.com.pl
~Siusior
Moe tym razem zagldajc do ga-
ci radni znajd jajca eby zrobi to
co konieczne!!!
~Mario
W innych miastach inwestuj w
szkolnictwo zawodowe, w Raci-
borzu ca kas pakuje si w licea
oglnoksztacce ktre produku-
j przyszych bezrobotnych. Pro-
ponuj wic poczy I i II LO. Do
tego poczy starostwo powiato-
we z urzdem miasta (a najlepiej
zamkn oba)...
~cyrk
Wybory w przyszym roku wic
spokojnie, nic nie bed czy :)
~Belfer
A co z zwalnianymi z miejsc pra-
cy? Nauczyciele to jedno ale w
szkoach te pracuj dugoletni
pracownicy administracji. Dla
nas program 50+, 60+ a moe
inny niewypa. Tylko powstanie
nowych miejsc pracy w naszym
miecie przyniesie perspektywy
uczniom, absolwentom i zwalnia-
nym pracownikom. Ale kto o tym
myli w naszym Raciborzu?
~szkoda
Szkoda, e w dobie oglnego roz-
woju, trbienia na prawo i lewo o
solidnej edukacji, zamyka si jed-
n z porzdniejszych szk w mie-
cie. Ekonomik ksztaci chyba
najwikszy procent osb pracuj-
cych zaraz po szkole.
~karlo
Ludzie, ale przecie dalej bdzie
szkoli! To e zlikwiduj jedn
szko i pocz j z drug two-
rzc trzeci, to nie znaczy, e tych
kierunkw ksztacenia nie bdzie.
Zostanie zlikwidowana fasada i
kosztowny pion administracyjny,
a szkoa (szkoy) jak funkcjono-
way, tak bd dalej funkcjono-
wa. Rozumiem przywizanie do
nazwy itd., ale na pewne rzeczy
trzeba si zdecydowa. Szkoda,
e radni akurat w tej sprawie, w
ktrej maj gos, chowaj gow
w piasek i unikaj odpowiedzial-
noci...
KOMENTARZE DO ARTYKUU
Chude lata czekaj raciborskie szkoy rednie. Radny Adrian
Plura uwaa, e najwyszy czas na rozpoczcie rozmw z na-
uczycielami na temat optymalizacji sieci szk w powiecie.
Samochody z caego re-
gionu stay si utrapieniem
mieszkacw ul. Olimpijczy-
ka w Raciborzu-Markowicach.
Kierowcy wykorzystuj ulic
jako dogodny skrt czcy
trasy Racibrz-Rudy-Gliwice
i Racibrz-Rybnik. Problem w
tym, e parametry drogi nie s
przygotowane na tak wielkie
natenie ruchu. Mieszkacy
skar si na utrudniony wy-
jazd na drog ze swoich pose-
sji. Poza tym niebezpiecznie
jest tamtdy chodzi samo-
chody ocieraj si lusterkami
o pieszych.
W imieniu mieszkacw
gos w tej sprawie zabra na
Sesji Rady Miasta Racibrz
(31.10.2013) radny Franciszek
Mandrysz. Tu chodzi o ycie
i zdrowie tych ludzi - mwi
radny przekazujc propozycj
mieszkacw, aby z ulicy mo-
gli korzysta tylko oni.
Problem w tym, e kierow-
cy, rwnie z Markowic, przy-
zwyczaili si do korzystania ze
skrtu. Prezydent obawia si,
e wprowadzenie zakazu ruchu
spotkaoby si z powszechnym
niezadowoleniem. Wszystko
sprowadza si wic do jedne-
go: jeszcze si taki nie urodzi,
co by wszystkim dogodzi...
Prosta lecz jake prawdziwa
konstatacja nie wry dobrze
mieszkacom z Olimpijczyka,
cho z drugiej strony Mirosaw
Lenk dostrzega w pomyle za-
mknicia drogi szans na wyty-
czenie trasy rowerowej czcej
Markowice z Auchan. Jedno
jest pewne: decyzja w tej spra-
wie nie bdzie podjta arbitral-
nie ewentualnym przyjciem
odpowiedzialnoci za przyjte
rozwizanie bd musieli po-
dzieli si wszyscy radni.
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
Niedola mieszkacw ul. Olimpijczyka poruszya radnego
Franciszka Mandrysza.
Wiadomoci 3 GazetaInformator.pl >>
6 listopada 2013, nr 21 (149)
Stanisaw Borowik
chce cign do Racibo-
rza zagraniczn gwiazd.
Zagraniczna gwiazda w
niedziel, a w sobot obiecany
raciborskiej publicznoci Le-
mon oto pierwsze szczegy
przyszorocznej edycji Memo-
riau im. m. kpt. A. Kaczyny i
dh. A. Malinowskiego.
Jaka to bdzie gwiazda?
Pki co organizatorzy nie chc
zdradza szczegw. Musi-
my przyjrze si trasom kon-
certowym. Jeli bd w pobli-
u Raciborza, to wtedy spada
koszt cignicia gwiazdy do
Raciborza i staje si to realne
powiedzia nam Stanisaw
Borowik.
Przejazdy w Markowi-
cach i Studziennej czekaj
na remont.
Prezydent Lenk poza-
zdroci gminie Ndza piknie
wyremontowanego przejazdu
kolejowego w Szymocicach
i postanowi ubiega si o to
samo dla dwch z trzech raci-
borskich przejazdw: w Mar-
kowicach i Studziennej. Koszt
pojedynczego przedsiwzicia
siga 2 mln z, dlatego te pre-
zydent jest ostrony w rachu-
bach.
Co zatem z przejazdem
przez tory na ul. Rybnickiej,
przy Auchan? Pocigi tam
ju nie jed, wic wypada
tylko zala go asfaltem i bdzie
na pewien czas spokj pod-
sumowuje.
Czterech radnych z N-
dzy Marian Gzuk, Rafa
Lincner, Henryk Postawka,
Julian Skwierczyski zoy-
o wniosek w sprawie odwoa-
nia Gerarda Przybyy z funkcji
przewodniczcego Rady Gmi-
ny Ndza. Radni uwaaj, e
przewodniczcy reprezentuje
interesy pani wjt, wykonu-
jc jej polecenia co do kiero-
wania obradami rady i pra-
cami komisji staych. Wedug
nich Gerard Przybya stwarza
wraenie osoby niesamodziel-
nej i cakowicie podporzdko-
wanej interesom organu wy-
konawczego, a ponadto peni
funkcj przewodniczcego w
sposb stronniczy. Tajne go-
sowanie w tej sprawie odbyo
si podczas sesji rady gminy,
28 padziernika. Okazao si,
e za odwoaniem przewod-
niczcego byo tylko czterech,
a swj sprzeciw w tej sprawie
wyrazio dziewiciu radnych.
Przewodniczcy po odczy-
taniu protokou z gosowania
nie szczdzi ostrych sw pod
adresem wnioskodawcw.
Wiem, e zbliaj si wybory
i trzeba rne akcje robi, ale
rbcie je za wasne pienidze,
a nie za pienidze podatnikw.
Przychodzimy tutaj po to, aby
pracowa na rzecz mieszka-
cw, a nie robi przedstawie-
nia i leczy swoje wasne kom-
pleksy. Uzasadnienie wniosku
jest mieszne. Tym bardziej,
e podpisuj si pod nim rad-
ni, ktrzy maj blisko 50 %
nieobecnoci na sesji, tak jak
pan Lincner. Z jego strony
to ogromna hipokryzja. Je-
li chodzi o to czy jestem sa-
modzielny czy nie, to najwa-
niejszym organem w gminie
jest wjt. To jemu mieszkacy
powierzyli rzdzenie gmin, a
rada jest tylko po to, eby po-
maga wjtowi, bo on jest tu-
taj najwaniejszy skomen-
towa przewodniczcy Gerard
Przybya.
Burmistrz gminy Krzano-
wice, Manfred Abrahamczyk
podczas padziernikowej sesji,
uzmysowi radnym, e gmina
stoi na skraju bankructwa. -
Do tego pory nie udao nam
si sprzeda przejcia gra-
nicznego w Pietraszynie oraz
kilku nieruchomoci grunto-
wych na terenie gminy. Kwoty
z ich sprzeday wpisalimy na-
tomiast po stronie dochodw
w budecie na 2013 rok - tu-
maczy burmistrz. Nie ruszya
take planowana na wiosn
2013 roku budowa farmy wia-
trowej, ktra take miaa nie-
co wzbogaci budet gminy.
- Mamy due obawy czy uda
nam si zrealizowa budet
po stronie dochodw. Bdzie-
my si bardzo stara, aby si
to udao - dodaje burmistrz
Abrahamczyk.
Na pocztek wynegocjowa-
no przesunicie spaty dugu,
jaki gmina zacigna w Wo-
jewdzkim Funduszu Ochro-
ny rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach na dwie
inwestycje. Gmina nie bdzie
musiaa spaca poyczki w
2013 i 2014 roku. Spat du-
gu przesunito na lata 2017 i
2018. Jednak to przesunicie
nie przyniesie zbyt wiele ko-
rzyci. W cigu dwch lat gmi-
na musiaaby odda do Fun-
duszu 200 tys. z., natomiast
w budecie brakuje sporo po-
nad milion zotych.
REGION
w skrcie
racibrz komunikacja
RACIBRZ ZAZDROCI
NDZy
racibrz wita
WITA CORAZ BLIEJ
region rozrywka
LEMON NA MEMORIALE
Krzanowice maj powane
problemy fnansowe
ndza samorzd
Nieudana prba odwoania
przewodniczcego
Przewodniczcy Rady Gminy Ndza nie szczdzi ostrych
sw pod adresem radnych, ktrzy chcieli jego odwoania.
P
P
Podczas sesji rady gminy odbyo si gosowanie w spra-
wie odwoania przewodniczcego rady. Na zdjciu, Julian
Skwierczyski jeden z radnych, ktry wnioskowa o odwoa-
nie Gerarda Przybyy z funkcji przewodniczcego.
et
LikwidaCja
PODATKU OD PSW
W niewielu gminach pobiera-
ny jest jeszcze podatek od po-
siadania psw. Jedn z takich
gmin jest Ndza. Wadze zde-
cydoway jednak o jego likwi-
dacji, gdy niewiele wnosi on
do budetu. Kwota z podatku
to okoo 8,6 tys. z. rocznie.
Pienidze te przekazywane
byy na pomoc bezdomnym
zwierztom. Od przyszego
roku gmina program ten b-
dzie realizowaa ze rodkw
biecych.
wiCej MiejSC
PaRkingowyCh
Urzd Miasta w Wodzisawiu
lskim rozstrzygn przetarg
na budow miejsc postojo-
wych w trzech lokalizacjach
na terenie miasta. Z nowych
parkingw ju wkrtce bd
mogli korzysta mieszka-
cy ulicy Tysiclecia, ulicy
Leszka oraz osiedla XXX-le-
cia. Na osiedlu XXX-lecia
oprcz miejsc postojowych
wyremontowana zostanie na-
wierzchnia drogi na odcinku
od klatki 72 do klatki 86.
ZakoCZyLi
Budow kaPLiCy
Zakoczyy si roboty budow-
lane przy kaplicy w Grabw-
ce. Kaplica powstaa na wzr
tej, ktra staa w Ligocie
Tworkowskiej. Jej budowa,
podczas ktrej wykorzystano
take materiay i elementy z
kaplicy w Ligocie, kosztowa-
a prawie milion zotych. 17
listopada odbdzie si tam
pierwsza msza w. Bdzie te
powicenie kaplicy i kon-
cert.
inteRwenCja
ANTYTERRORYSTW
W sobot, 2 listopada policja
powiadomiona zostaa o tym,
e w bloku mieszkalnym przy
ulicy Brackiej w Wodzisawiu
przebywa mczyzna, ktry
grozi, e wysadzi budynek w
powietrze. Zdarzenie miao
miejsce okoo godz. 13.00. Na
miejscu bardzo szybko poja-
wili si antyterroryci, ktrzy
zatrzymali jednego mczy-
zn. Policja wyjania okolicz-
noci caego zajcia.
PLanuj
PRZeBudow
SkRZyowania
Radni gminy Krzyanowice
wnioskuj o zmian organiza-
cji ruchu na skrzyowaniu DK
45 z DW 936 w Krzyanowi-
cach. Okazuje si, e GDDKiA
ma w planach przebudow
tego skrzyowania. Na razie,
aby wyeliminowa niebezpie-
czestwo na jakie naraeni s
kierowcy wjedajcy na DK
45, na skrzyowaniu ma zo-
sta postawione lustro.
doM SaMoPoMoCy
RoZPoCZnie
dZiaaLno
1 stycznia 2014 roku rozpo-
cznie dziaalno rodowi-
skowy Dom Samopomocy
typu B przeznaczony dla 35
osb upoledzonych umyso-
wo. Dom prowadzony bdzie
przez Stowarzyszenie na
rzecz wspierania osb niepe-
nosprawnych DOM w Raci-
borzu. Wniosek o skierowa-
nie do Domu naley skada
do waciwego ze wzgldu na
miejsce zamieszkania orod-
ka pomocy spoecznej.
Wadze gminy Krzanowice obawiaj si, e nie uda
si zrealizowa tegorocznego budetu.
W budecie
Krzanowic brakuje
ponad
1 mln z
Wadze Krzanowic zaoyy, e do budetu gminy w 2013 roku wpynie nieco ponad 20 mln z.
Ju teraz wiadomo, e gminie zabraknie ponad miliona zotych
et
wodzisaw gosPodarka
PLANy
ZAGOSPODAROWANIA
DOSTPNE W SIECI
paulina krupiska
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
krzanowice samorzd
niewiele osb wie, e
plany zagospodarowania
przestrzennego wodzi-
sawia dostpne s w in-
ternecie.
System Informacji Prze-
strzennej od 2012 roku suy
mieszkacom Wodzisawia
lskiego i intwestorom. Jest
to podstawowa baza danych
na temat nieruchomoci znaj-
dujcych si na terenie mia-
sta oraz ich przeznaczenia.
System wymaga reularnego
uzupeniania i aktualizowa-
nia. Obecnie uzupenilimy
System o wszystkie dostpne
plany zagospodarowania prze-
strzennego informuje Hali-
na Sieradz, gwny specjalista
ds. SIP. To wana wiadomo
przede wszystkim dla tych,
ktrzy planuj zakup nieru-
chomoci, budow domu lub
posadowienie swojego inte-
resu na terenie Wodzisawia
lskiego.
Obecnie Urzd Miasta
posiada cznie 44 plany za-
gospodarowania przestrzen-
nego, ktre pokrywaj okoo
60% obszaru miasta. Pozosta-
e tereny ujte s w Studium
uwarunkowa i kierunkw za-
gospodarowania przestrzen-
nego, ktre jest podstaw
opracowania kompleksowe-
go planu zagospodarowania
przestrzennego. Pracownia
urbanistyczna zadeklarowaa
si, e zostanie on ukoczony
w drugiej poowie 2015 roku.
P
ju niebawem wi-
teczna atmosfera zagoci
w Raciborzu.
Wadze Raciborza myla-
mi wybiegaj do wit Boe-
go Narodzenia i co si z tym
wie udekorowania naszego
miasta. Ogosiy ju przetarg
na przegld, monta, i demon-
ta ozdb witecznych. 29 li-
stopada na Rynku zostanie za-
montowany wieniec. Kolejne
ozdoby (owietlenie uliczne na
ul. Dugiej, Nowej, Rzeniczej,
choinki na Rynku i Placu Du-
gosza, sznur wietlny dekoruj-
cy korony drzew przy kociele
w. Jakuba oraz 142 urzdze-
nia iluminacyjne na supach
owietlenia ulicznego) zostan
zamontowane 5 grudnia.
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
F
o
t
.
P
a
t
r
y
c
j
a
K
r
u
p
i

s
k
a
GazetaInformator.pl 6 listopada 2013, nr 21 (149)
<< 4 Edukacja
wa benefcjenci musz si wy-
kaza realnymi dziaaniami w
tym zakresie, to jest to obecnie
furtka, przez ktr do placwek
edukacyjnych wkraczaj tzw.
seks edukatorzy najcz-
ciej wskazane przez rne Mi-
nisterstwa stowarzyszenia,
czy fundacje... Podrcznik, kt-
ry wzbudzi ostatnio wiele kon-
trowersji i by czsto omawiany
w mediach Jak stosowa zasa-
d rwnego traktowania kobiet
i mczyzn autorstwa Anny
Dzierzgowskiej, Joanny Pio-
trowskiej, Ewy Rutkowskiej, a
przedstawiany przez Fundacj
Edukacji Przedszkolnej, jako
uzupeniajcy dla nauczycieli
wychowania przedszkolnego
przygotowaa fundacja wskaza-
na przez Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego.
Prawo polskie na dzie dzi-
siejszy moe stanowi jeszcze
zapor dla tych dziaa. Na-
uczanie seksualne nie moe od-
bywa si w Polsce bez zgody i
wiedzy rodzicw (Dz.U. 1999
Nr 67 poz. 756). Niestety, stan-
dard ten jest notorycznie ama-
ny. Gdy wic padnie prawna
zapora, i np. zostanie przego-
sowana ustawa, a pniej raty-
fkowana konwencja, to zagraa
naszym dzieciom obowizkowa
drastyczna seks edukacja: Stan-
dardy WHO w sprawie eduka-
cji seksualnej okrelonej przez
raport WHO wspomniany
powyej.
Cay ten przykry scena-
riusz, urzeczywistni si za kilka
miesicy bd w troch lejszej
wersji na przestrzeni najbli-
szych dwch-trzech lat. Stanie
si to w peni urzdow i of-
cjaln drog, chyba, e wzbudzi
si w Polsce taki opr spoecz-
ny, ktrego ba si Jzef Stalin,
wtedy, gdy decydowa si na
wprowadzenie w naszym kra-
ju socjalizmu, zamiast ustroju
komunistycznego na wzr tego
w ZSRR.
Szanowni Pastwo, spr-
bujmy, ponad wszelkimi po-
dziaami poczy wszystkie si-
y w obronie naszych dzieci, ale
take naszej wolnoci. W ka-
dym miejscu, w ktrym moe-
my starajmy si zaktywizowa
i zorganizowa opr przeciw-
ko wprowadzanym do szk
programom. Organizujmy si
z rodzicami. Domagajmy si
respektowania cigle jeszcze
obowizujcej ustawy, ktra
obliguje dyrektorw placwek
do uzgadniania z rodzicami
wszelkich programw edukacji
seksualnej. Nie zgadzajmy si
na uczestnictwo dzieci w pro-
gramach edukacji seksualnej
prowadzonych w czasie godzin
pozalekcyjnych. Sprawdzajmy,
kto bdzie prowadzi zajcia
w ramach godzin lekcyjnych,
sprawdzajmy programy! Pro-
testujmy! Piszmy petycje do
rzdu, do Prezydenta, aby nie
dopuci do ratyfkacji Kon-
wencji! Odwiedzajmy posw,
wywierajc nacisk, aby zgodnie
z nasz wol odrzucono ustaw
antydyskryminacyjn w dru-
gim czytaniu.
Autorka jest rzecznikiem
inicjatywy Stop Seksualizacji
Naszych Dzieci.
region sPrawy kontrowersyjne
STOP seksualizacji naszych dzieci!
Prezentujemy stanowisko oglnopolskiej inicjatywy stop-seksualizacji.pl
magda trojanowska
Redakcja nie utosamia si z komentarzami, ktre s
zaczerpnite z dyskusji Czytelnikw na forum.raciborz.com.pl
112 tys. komentarzy na raciborz.com.pl
KOMENTARZE DO ARTYKUU
Przed Polakami, ktrzy
opieraj swj wiatopogld na
dotd powszechnie uznawa-
nych wartociach stoi napraw-
d bardzo trudna konfrontacja.
Do szk i przedszkoli trafa-
j programy wychowania sek-
sualnego deprawujce dzieci.
Rwnoczenie w Sejmie trwaj
prace nad tzw. ustaw antydys-
kryminacyjn, ktra amie zasa-
d swobodnej wypowiedzi i od-
bierze jakkolwiek moliwo
wyraania pogldw. Nieprzy-
padkowo dzieje si to akurat
w czasie, gdy pod koniec ubie-
gego roku Polska staa si syg-
natariuszem niezwykle gronej
Konwencji Rady Europy doty-
czcej przemocy wobec kobiet,
ktra w przypadku ratyfkacji
uruchomi maszyn represji, w
oparciu o zredefniowan def-
nicj pci, przemocy wobec pci,
oraz rewolucyjne zmiany w pol-
skim prawie.
Jedynym skutecznym spo-
sobem odparcia zagroe, jest
dooenie wszelkich stara i
dziaania na wszelkich mo-
liwych frontach by wzbudzi
jak najszerszy opr spoeczny
tak, by rzdzcy musieli wyco-
fa si ze swoich planw. To si
udao(!) w Chorwacji, gdzie po
programie telewizyjnym dzien-
nikarki Karoliny Vidivic Kristo
wycofano skandaliczne progra-
my ze wszystkich szk na sku-
tek protestw rodzicielskich
a zaskaron ustaw odrzuci
Trybuna Konstytucyjny.
Seksualizacja dzieci
Zalecany - i ju obowizuj-
cy w innych krajach - program
seksualnej edukacji gendero-
wej, nie tylko informuje (dzieci
ju od najmodszych lat przed-
szkolnych) o budowie i seksu-
alnych funkcjach narzdw
rodnych, ale naucza rnych
dozna seksualnych. Na przy-
kad podajc takie informacje-
instrukcje:
dotykanie jder moe by
rozkoszne i pikne,
dotykanie echtaczki mo-
e dostarczy wiele rozkoszy,
bycie lesbijk... jest zupe-
nie typowe,
tak jak mona mie ocho-
t na czekolad tak kobiety i
mczyni mog mie ochot
na seks,
orgazm... mona rwnie
doznawa, kiedy si samemu
gaska po echtaczce, piersiach,
penisie lub jdrach,
poprzez petting mona
te doprowadzi siebie nawza-
jem do orgazmu, bez stosun-
ku pciowego, a mie przy tym
wiele przyjemnoci.
S to cytaty z podrcznika
ABC mojego ciaa. Leksykon
dla dziewczt i chopcw za-
lecanego przez wiatow Or-
ganizacj Zdrowia (WHO) oraz
Federaln Central Uwiado-
mienia Zdrowotnego (niemie-
cki organ pastwowy). Jest to
rzeczywisto w przedszkolach
i szkoach zachodniej Europy, a
polski rzd przystpuje wanie
do ich wprowadzania. Ju sze-
ciolatek powinien rozumie po-
jcia autostymulacji i stosun-
ku pciowego, 12-latek potraf
komunikowa si w celu upra-
wiania przyjemnego seksu, za
4-latek masturbowa si i prak-
tykowa zabawy w lekarza.
ostatecznym celem jest pe-
doflia
Moemy, by pewni, e
seksualizacja dzieci nie zatrzy-
ma si, jeli sami jej nie po-
wstrzymamy! Nastpnym ce-
lem wszystkich gender lobby
jest pedoflia! To zalegalizowa-
nie pedoflii, a nie homosek-
sualizmu byo gwnym celem
bada i raportw A. Kinseya
seksuologa, ktry stworzy pod-
waliny dla dziaalnoci LGTB.
W 2011 roku w Baltimore
odbya si konferencja, pod-
czas ktrej pidziesiciu na-
ukowcw panelistw oraz
organizacje takie jak amery-
kaska B4U-ACT postuloway
o usunicie pedoflii, podobnie
jak wczeniej stao si to homo-
seksualizmem, z listy chorb
psychicznych APA i zaprzesta-
niu jej stygmatyzowania. Nie
popenijmy bdu: Dzieci s ce-
lem tego, co nazywam ruchem
anarchii seksualnej. Seksualni
anarchici wiedz, e by posi
przyszo, musz posi umy-
sy naszych dzieci komentuje
te zabiegi profesor prawa na Li-
berty University Matt Barber.
Sprawy szybko posuwaj
si do przodu i s palce
Mamy zaledwie kilka mie-
sicy, aby powstrzyma ratyf-
kacj Konwencji Rady Europy o
zapobieganiu i zwalczaniu prze-
mocy wobec kobiet i przemocy
domowej. Podpisana przez 31
pastw, wchodzi w ycie, jako
akt prawny obligujcy do zmia-
ny ustawodawstwa (cznie z
konstytucj) wszystkie pastwa
unijne przy ratyfkowaniu przez
8 pastw Unii Europejskiej.
Zostaa ratyfkowana przez 4
pastwa europejskie, Polska j
podpisaa, a teraz trwaj dzia-
ania przygotowujce do jej ra-
tyfkacji, ktre maj potrwa od
kilku miesicy do maksymalnie
dwch lat. Konwencja ta tylko
pozornie dotyczy przemocy
wobec kobiet, w rzeczywisto-
ci najbardziej kontrowersyjne
aspekty jej wprowadzenia to:
przemoc wobec kobiet
sformuowana jest w oparciu
o mtn defnicj pci spoecz-
no-kulturowej gender co
moe defniowa praktycznie
kogokolwiek, kto czuje si ko-
biet,
likwidacja przemocy wo-
bec kobiet ma nastpi poprzez
zmian wzorcw spoecznych i
kulturowych, wykorzenienie
uprzedze, zwyczajw, tradycji,
kultury, religii, honoru opar-
tych na stereotypowym modelu
roli kobiet i mczyzn,
wprowadzenie ofcjalnych
programw nauczania dot. ste-
reotypowego pojmowania rl
spoecznych (w tym pci) na
wszystkich poziomach edukacji
i w innych placwkach eduka-
cyjnych oraz mediach, klubach
itp. W rzeczywistoci bd (i ju
s) to programy instruktaowe
dotyczce rnorodnych zacho-
wa i preferencji seksualnych,
zwalczajce seksualne stereo-
typy, uczce uprawia seks bez
poczucia wstydu i winy,
zobowizanie do zapew-
nienia programw leczenia
przestpcw, dokonujcych
przestpstwa w szczeglnoci
na tle seksualnym uyty tutaj
zapis w szczeglnoci zwraca
uwag na moliwo leczenia w
innym przypadku ni przestp-
stwa na tle seksualnym, np. le
odebrana krytyka zachowa,
prawna ochrona ofar
przemocy nie jest zalena
od chci ofary do wniesienia
oskarenia lub zeznawania
przeciwko sprawcy.
Na dzie dzisiejszy, jako
sygnatariusz, Polska nie moe
podj adnych uchwa praw-
nych sprzecznych z konwen-
cj. Koci zostanie postawio-
ny w bardzo trudnej sytuacji
duszpasterzy bdzie mona
ofcjalnie skazywa i wsadza
do wizie, za przeladowanie
kobiet i wszystkich przeko-
nanych, e co urazio kobiety
w najbardziej relatywnym te-
go sowa znaczeniu.
Ustawa antydyskrymina-
cyjna, nad ktr pracuje Sejm
jest najprawdopodobniej ak-
tem przygotowywanym pod
ratyfkacj Konwencji. Usta-
wa, mimo e zgoszona przez
parlamentarn mniejszo,
gadko przechodzi przez prac
w Komisjach i przelizna si
te bez wikszych zastrzee
przez pierwsze sejmowe czyta-
nie, stosunkiem gosw 172 za
odrzuceniem ustawy do 229 za
jej przyjciem (prawie wszyscy
gosujcy posowie Platformy
Obywatelskiej!). Musimy zrobi
wszystko, aby nie przegosowa-
no jej w drugim czytaniu.
Ustawa ta dopuszcza pen
promocj zachowa homosek-
sualnych, a kada opinia kry-
tyczna na temat rodowisk ho-
moseksualnych moe sta si
podstaw oskarenia o dyskry-
minacj. Na stronie stopdykta-
turze.pl zamieszczono petycj,
ktr mona podpisa i wysa,
aby wyrazi dezaprobat dla
ustawy.
Fundusze unijne (wszyst-
kie!), a zwaszcza na lata 2014-
2020, s uwarunkowane wdro-
eniem polityki rwnociowej
w oparciu o defnicj pci spo-
eczno-kulturowej gender!
Program Operacyjny Wiedza
Rozwj Edukacja 2014-2020,
rozdzia pienidzy uzalenia
od: m.in. przeciwdziaania ste-
reotypom zwizanym z pci
spoeczno-kulturow. Ponie-
~Pytanie
A skd maj dzieci dowiadywa
si o takich rzeczach? Na lek-
cjach religii prowadzonych przez
ksiy, ktrzy nigdy nie mieli
kontaktu z wyej wymieniony-
mi tematami? A moe w wieku
18 lat co im tam zaskoczy w go-
wach i nagle bd wszystko wie-
dzie? Nadajmy kontrowersyjny
tytu artykuu, jeszcze ostrzejszy
podpis, nastawmy ludzi przeciw
gender ju od pocztku tema-
tu...
~odpowied
Odpowied: od rodzicw! Tak
ochoczo zrzucacie wychowanie
na szko, e nie interesuje ju
was jak ta szkoa wychowuje?
Przejmowanie przez pastwo
roli rodzica to zniszczenie rodzi-
ny i w efekcie narodziny systemu
totalitarnego. Stalin prbowa
zniszczy rodzin, podobnie Hit-
ler - im sie nie udao i dlatego ich
imperia za upady. Ci, ktrym
uda si zniszczy rodzin stwo-
rz antyutopi, z ktrej ludzko
nigdy ju nie wyjdzie.
~vip
Nikt nie mwi, e bdzie atwo
drodzy rodzice, w kocu si oc-
knijcie i nie zwalajcie na szkoy,
macie tez obowizki nie tylko
prawa...rodzic-vip
~aspat
Kada edukacja ma swj czas.
Mody czowiek powinien pozna-
wa zarwno co to jest seksual-
no jak i mechanizmu popdu
eksulanego. Jednak przsad i
wielkim nieszcciem jest edu-
kacja w takim wieku, w ktrym
zaburza si rozwj dziecka
~Aa
No to je straszne - uczy dzie-
ci, e seks moe by przyjemny
jak czekolada. A przecie trzeba
uczy, e jest grzeszny, straszny,
a od masturbacji rosn wosy
midzy palcami!
~Pani Magdo,
to co Pani sobie tu poczyna w
tym tekcie, to zwyka mani-
pulacja. Dzieci od zawsze ba-
wiy si w lekarza i masturbo-
way, zastanawiajc dlaczego to
jest takie przyjemne, a zarazem
nikt o tym nie mwi. Wszytsko
to dziao si w atmosferze wsty-
du i zakopotania. Temat sek-
su zosta ematem tabu, dlatego
coraz wicej dzieci wstydzi si
powiedzie bliskim, e pani w
przedszkolu je dotyka, a ksidz
wsadzi rk w majtki. Wstydz
si, bo nikt wokl nich o takich
sprawach nie mwi. Edukacja
ma budowa wiadomo, a ta z
kolei prowadzi do podejmowa-
nia wasnych decyzji i swiado-
mego obcowania w spoecze-
stwie, w ktrym seks jest coraz
powszechniejszy.
Przykad Chorwacji pokazuje, e zdjednoczone w swym oburzeniu spoeczestwo potraf da
odpr kontrowersyjnym programom nauczania szkolnego i... przedszkolnego. Rodzicom uda-
o si powstrzyma plany wprowadzenia edukacji seksualnej do przedszkoli.
Wiadomoci 5 GazetaInformator.pl >>
6 listopada 2013, nr 21 (149)
Rok 2014 bdzie w powie-
cie raciborskim bdzie rokiem
arcybiskupa Jzefa Gawliny.
Kim by pochodzcy ze Strzyb-
nika wielki Polak i jak zapisa
si dla sprawy polskiej w nie-
zwykle bolesnym okresie mi-
dzywojnia, II wojny wiatowej
i lat powojennych?
Losy Jzefa Gawliny nie-
rozerwalnie zwizane s z od-
radzajc si po 123 latach za-
borw Polsk, tytanicznym
wysikiem narodu w okresie
midzywojennym, klsk za-
dan II Rzeczpospolitej przez
Niemcw i Sowietw, przegra-
n walk o woln Polsk w cza-
sie II wojny wiatowej.
Jzef Gawlina urodzi si 18
listopada 1892 roku w Strzyb-
niku. Po szkole elementarnej
uczy si w Krlewskim Ewan-
gelickim Gimnazjum w Raci-
borzu (obecnie I LO), z ktrego
zosta usunity za uczestnictwo
w nielegalnym polskim kki
samoksztaceniowym. Eduka-
cj kontynuowa w Rybniku, a
nastpnie na Wydziale Teolo-
gicznym Uniwersytetu Wroc-
awskiego.
Posug duszpastersk roz-
pocz w Czerwionce. Pniej
przysza kolej na Dbiesk i
Tychy. W 1925 roku zosta pro-
boszczem parafi w Krlewskiej
Hucie (pniejszy Chorzw).
Zauwaony przez prymasa Au-
gusta Hlonda zosta miano-
wany redaktorem naczelnym
Gocia Niedzielnego. Na jego
polecenie Wsptworzy Kato-
lick Agencj Prasow w War-
szawie.
Po zatargu marszaka Jze-
fa Pisudskiego z biskupem po-
lowym Stanisawem Gallem, za
zgod Watykanu, zosta miano-
wany biskupem polowym Woj-
ska Polskiego (sakr biskupi
otrzyma 19 marca 1933 roku w
Krlewskiej Hucie). Z waciw
sobie energi zaangaowa si w
zlecon mu przez Pisudskiego
misj jedzi po najodleglej-
szych jednostkach i poligonach,
nazywano go biskupem-w-
drowcem. Warto podkreli, e
wobec rzdzcych krajem dyk-
tatorskimi metodami pisud-
czykw nie wykazywa si ser-
wilizmem. Wykaza si wielk
odwag cywiln biorc udzia
w pogrzebie skonfiktowane-
go z wadzami kraju Wojciecha
Korfantego (by jedynym bisku-
pem, ktry przyjecha z Warsza-
wy na pogrzeb Korfantego).
W czasie II wojny wiatowej
kontynuowa posug biskupa
polowego Wojska Polskiego,
najpierw we Francji, potem w
Anglii i w Zwizku Sowieckim,
gdzie wizytowa formowane
przez gen. Wadysawa Ander-
sa wierne legalnemu rzdowi
polskiemu w Londynie wojsko
polskie. Na pogrzebie gen. Wa-
dysawa Sikorskiego celebrowa
Msz wit aobn w intencji
Naczelnego Wodza.
Razem z Andersem prze-
szed szlak bojowy II Korpu-
su Polskiego - peni posug w
czasie bitew o Monte Cassino,
Loreto i Ankon. Po tragicznych
dla Polski rozstrzygniciach II
wojny wiatowej i rozwiza-
niu Polskich Si Zbrojnych na
Zachodzie zosta protektorem
emigracji polskiej. Uczestniczy
w Soborze Watykaskim II.
Zmar w nocy z 21 na 22
wrzenia 1964 roku w Rzymie.
Zosta pochowany wrd towa-
rzyszy broni, na polskim cmen-
tarzu wojennym pod Monte
Cassino.
racibrz sylwetki
Ze Strzybnika pod Monte Cassino:
krtko o dziejach Jzefa Gawliny
Biskup-wdrowiec, przewodnik duchowy polskich onierzy w najciszych chwilach.
Rudnik, kolo Raciborza
501 782 872
www.royal-rudnik.pl
Wolne weekendy
2014
Wesela
Komunie
Catering
Domowa kuchnia, niezapomniana atmoslera
wojciech oneczko
Od lewej: Biskup Jzef Gawlina oraz Leopold Okulicki
Niedwiadek w czasie wizytacji Armii Andersa. Tegoroczne
raciborskie obchody Narodowego wita Niepodlegoci, po
Mszy witej w kociele farnym, przenios si pod pomnik
abp. Jzefa Gawliny przy raciborskim rynku.
F
o
t
.
Z
k
o
l
e
k
c
j
i
S
t
a
n
i
s

a
w
a
S
z
l
a
c
h
c
i
u
k
a
,
S
z
y
m
i
c
1
,
p
l
.
w
i
k
i
p
e
d
i
a
.
o
r
g
R E K L A M A
Patronat medialny
nad rokiem gawliny
sPrawuj:
GazetaInformator.pl 6 listopada 2013, nr 21 (149)
<< 6 Zapowiedzi
kultura rozrywka
Repertuar imprez
rydutowy rck 16 listoPada
PROJEKT PIOTR NALEPA
BREAKOUT TOUR
wodzisaw Pywalnia mosir 10 listoPada
PyNIEMy DLA DAWIDA
racibrz zamek 12 listoPada
SEMINARIUM
O ARCyBISKUPIE
JZEFIE GAWLINIE
8 listoPada biblioteka racibrz
W pitek, 8 listopada o godz. 10.00 w Bibliotece przy ul. Rynek 12
odbdzie si konferencja naukowa z okazji 80. rocznicy urodzin
patrona MiPBP w Raciborzu, Ryszarda Kincla. Wstp wolny.
8 listoPada rck racibrz
Od 8 do 10 listopada w Raciborskim Centrum Kultury bdzie mo-
na oglda wystaw kanarkw i Ptakw egzotycznych.
Wystawa bdzie czynna od 9.00 do 17.00. Wstp wolny.
9 listoPada mok radlin
W sobot, 9 listopada o godz. 17.00 w Miejskim Orodku Kultury
w Radlinie odbdzie si kabaretowa noc. Wystpi kabaret Noc,
Kaasznikof oraz No Nejm. Bilety na imprez w cenie 20 zotych.
9 listoPada rck
racibrz
W sobot, 9 listopada o godz.
17.00 w sali kameralnej Raci-
borskiego Centrum Kultury od-
bd si Zaduszki Poetyckie
julian tuwim i inni w wy-
konaniu Klubu Poezji piewanej
Atlantyda. Bilety w cenie 5 z.
9 listoPada zamek
racibrz
W sobot, 9 listopada na Za-
mku Piastowskim w Raciborzu
odbdzie si akcja Bezpiecz-
niej na motorowerze. W
programie midzy innymi kurs
przepisw i znakw drogowych.
Pocztek o godz. 10.20. Trzy
godziny pniej uczestnicy roz-
wi test z nabytej wiedzy. Naj-
lepsi otrzymaj nagrody.
10 listoPada
Pywalnia mosir
wodzisaw
W niedziel, 10 listopada w go-
dzinach od 22.00 do 6.00 na
krytej pywalni MOSiR Cen-
trum w Wodzisawiu lskim
odbdzie si charytatywna
akcja nocnego pywania
pn. Pyniemy dla dawi-
da. Sponsorzy zapac za ka-
dy przepynity kilometr.
11 listoPada
ulice miasta
kunia raciborska
W poniedziaek, 11 listopada
o godzinie 12.00 spod Zespo-
u Szk Oglnoksztaccych
w Kuni Raciborskiej wyrusz
uczestnicy Biegu niepodle-
goci. Biuro zawodw bdzie
czynne od godz. 11.30.
11 listoPada rck racibrz
W poniedziaek, 11 listopada o godz. 18.00 w Raciborskim Cen-
trum Kultury przy ul. Chopina 21 odbdzie si koncert zespo-
u Stare dobre Maestwo. Bilety w cenie 50 i 40 zotych.
12 listoPada zamek racibrz
12 listopada o godz. 16.00 na raciborskim zamku odbdzie si
seminarium powicone Biskupowi Polowemu woj-
ska Polskiego rodem z podraciborskiego Strzybnika,
jzefowi gawlinie.
12 listoPada biblioteka racibrz
12 listopada o godz. 18.00 w bibliotece przy ul. Kasprowicza
12 w Raciborzu odbdzie si wernisa wystawy w ramach
5. Oglnopolskiego Festiwalu Fotografi Otworkowej. Na wys-
tawie bdzie mona obejrze prace Witolda Englendera oraz
Krzysztofa Szlapy.
15 listoPada mok radlin
W pitek, 15 listopada o godz. 18.00 w Miejskim Orodku Kultu-
ry w Radlinie odbdzie si spotkanie ze Stanisawem oli-
zo, wieloletnim kapitanem reprezentacji Polski w pice nonej
i klubu Grnik Zabrze.
16 listoPada rck rydutowy
W sobot, 16 listopada o godz. 18.00 w Rydutowskim Centrum
Kultury odbdzie si koncert projektu Piotr nalepa Bre-
akout tour powicony pamici Miry Kubasiskiej i Tadeu-
sza Nalepy. Bilety w cenie 30 zotych.
16 listoPada mok radlin
W sobot, 16 listopada o godz. 17.00 w Miejskim Orodku Kul-
tury w Radlinie odbdzie si festiwal Radliskie oblicza
Bluesa. Wystpi zespoy Tortilla, Los Agentos, Crosswalk,
Juice Band. Bilety w cenie 20 z.
16 listoPada wck wodzisaw
W sobot, 16 listopada o godz. 17.00 na scenie Wodzisawskie-
go Centrum Kultury obejrze bdzie mona spektakl Single
i remiksy w gwiazdorskiej obsadzie. Bilety w cenie 70 zo-
tych.
16 listoPada koniec wiata racibrz
W sobot, 16 listopada o godz. 20.00 na Przystanku Kultural-
nym Koniec wiata w Raciborzu wystpi zesp South Sile-
sian Brass Band. Bilety w cenie 15 zotych.
16 listoPada rck racibrz
W sobot, 16 listopada o godz. 18.00 w sali kameralnej RCK
RDK przy ulicy Chopina 21 odbdzie si iii fna Projektu
Czarno na Biaym w literaturze i obrazach.
17 listoPada ulice miasta wodzisaw
W niedziel, 17 listopada o godz. 11.00 ruszy Vii Pmaraton
o Puchar Prezydenta wodzisawia lskiego. Zawodnicy
wystartuj spod budynku MOSIR Centrum przy ul. Bogumi-
skiej 8, a bieg zakocz na Rynku.
SOFT-ib
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
www.softib.pl biuro@softib.pl
tel. fax 32 415 98 18, 32 414 90 30, hotline 504 18 18 27
rog Klasztornej i Ogrodowej
serwis notebookw
obsuga informatyczna frm
oprogramowanie dla frm
materiay eksploatacyjne
kasy fskalne, wagi, metkownice
Pierwsza kasa fskalna na polskim rynku
z panelem dotykowym
NOW
O!
Promocja:
otrzymujesz reklam w mediach o wartoci
a 60% ceny kasy
Kupujc
k
a
s
f
sk
a
ln

3
M
IE
S
I
C
E

reklam
y
G
R
A
T
IS
!
*)
*
)

O

s
z
c
z
e
g

y

p
r
o
m
o
c
ji
p
y
t
a
j
h
a
n
d
lo
w
c

w

S
O
F
T
-
ib
Patronat medialny:
W niedziel, 10 listopada,
na basenie Miejskiego Orod-
ka Sportu i Rekreacji Cen-
trum w Wodzisawiu lskim
odbdzie si akcja caonocne-
go pywania dla chorego Dawi-
da. Dawid urodzi si z rzadk
wad gowy zwizan z niewy-
ksztaceniem si u niego ma-
owin usznych oraz zaroni-
ciem przewodw suchowych.
W lipcu ubiegego roku, Dawid
otrzyma najnowoczeniejszy
implant na przewodnictwo
kostne. Dawid by pierwszym
pacjentem w Polsce, ktremu
wszczepiono to urzdzenie. Do
peni szczcia potrzebnych
jest jeszcze okoo 6 operacji w
tym m.in. odzyskanie mao-
win usznych z chrzstek was-
nych eber. Dawid jest w tej
chwili w idealnym momencie,
aby zabiegi takie wykona. Ma
najlepiej rozwinite chrzst-
ki eber. Koszt operacji siga
60 tysicy Euro i jest to kwo-
ta nierealna dla najbliszych
Dawida. Std pomys na akcj
charytatywn. Pocztek noc-
nego pywania o 22.00. Kady
przepynity kilometr to real-
na kwota jak zapac sponso-
rzy imprezy.
W powiecie raciborskim
rok 2014 ogoszono rokiem pa-
mici abp. Jzefa Gawliny. J-
zef Gawlina, ktry pochodzi
ze Strzybnika (powiat racibor-
ski, gmina Rudnik) by bisku-
pem polowym Wojska Polskie-
go. Przez papiea Jana Pawa
II nazwany zosta Biskupem
- tuaczem. Po ukoczeniu
szkoy elementarnej w Rud-
niku uczy si w Krlewskim
Ewangelickim Gimnazjum w
Raciborzu (obecnie I Liceum
Oglnoksztacce im. Jana
Kasprowicza w Raciborzu). In-
auguracja Roku Arcybiskupa
Jzefa Gawliny odbdzie si
12 listopada o godz. 16.00 na
Zamku Piastowskim w Racibo-
rzu. Wwczas dr Zbigniew Ci-
szek wygosi prelekcj pt. Ga-
wdy o Gawlinie. Seminarium
towarzyszy bdzie inauguracja
wystawy Historia ora pol-
skiego. Organizatorem semi-
narium jest Powiat Raciborski,
ZSO Rudnik, TMZR, Racibor-
ska Szkoa Muzyczna.
16 listopada o godz. 18.00
w Rydutowskim Centrum
Kultury odbdzie si koncert
projektu Piotr Nalepa Bre-
akout Tour powicony pa-
mici Miry Kubasiskiej i Ta-
deusza Nalepy. W roku 2008
przypada czterdziesta roczni-
ca powstania grupy Breakout.
Bya to niepowtarzalna okazja
do przypomnienia twrczo-
ci zespou. Po telewizyjnym
koncercie Breakout Festiwal
w Rzeszowie ruszy projekt
Piotr Nalepa Breakout Tour.
Koncert opiera si na najlep-
szych piosenkach Miry Kuba-
siskiej i Tadeusza Nalepy.
Podczas koncertu mona
wysucha midzy innymi:
Modlitwy, Kiedy byem ma-
ym chopcem, Poszabym za
tob, a take nowych wersji
Do kogo idziesz i Chciaabym
by socem, ktre zostay na-
grane i wydane na singlu roz-
poczynajcym wanie swj
radiowy byt. Nad caoci czu-
wa wystpujcy w tym kon-
cercie syn Miry i Tadeusza
Piotr Nalepa. Bilety w cenie
30 zotych.
R E K L A M A
Lourdes to flm opowia-
dajcy o 33-letniej Christine,
ktra cierpi na stwardnienie
rozsiade. Przykuta do wz-
ka inwalidzkiego, udaje wic
osob wierzc, by zabiera-
no j na kocielne wycieczki,
gdy tylko wtedy ma zapew-
nion waciw opiek.
Film zostanie wywietlo-
ny w Kinie Przemko 14.11.13
o godz. 18.00. Wstp: 5 z.
racibrz kino Przemko 14 listoPada
KINO WARTOCI
W RACIBORZU: LOURDES
Przedsibiorstwo Komu-
nalne rezygnuje z podwyko-
nawstwa odbioru odpadw na
terenie gminy Racibrz, ktre
wiadczyo dla Przedsibior-
stwa Usug Komunalnych z
Rudy lskiej. Powd? Jest
to nieopacalne. Cz zatrud-
nionych dotd w raciborskim
zakadzie znajdzie prac w
Przedsibiorstwie Usug Ko-
munalnych z Rudy lskiej,
jednake nie wszyscy.
Dziesi osb ju pod-
pisao nowe umowy o prac.
Docelowo bdzie to dwadzie-
cia osb poinformowa na
sesji Rady Miasta Racibrz
(30.10.13) prezydent Miro-
saw Lenk. Osoby te zostan
zatrudnione na takich samych
warunkach jak w PK. Nie ob-
dzie si bez zwolnie.
Informacje te skoniy rad-
nego Dawida Wacawczyka do
zadania prezydentowi szeregu
pyta. Jakie stanowiska pracy
zostan utrzymane? Co stanie
si ze sprztem Przedsibior-
stwa Komunalnego? Czy to
oznacza, e Przedsibiorstwo
Komunalne ju nigdy nie wy-
startuje w mieciowym prze-
targu?
Prezydent przyzna, e
na dzisiaj Przedsibiorstwo
Komunalne nie jest w stanie
konkurowa na wolnym ryn-
ku mieciowym, gdy nie
jest do tego przygotowane.
Na tym rynku graj duzi
gracze. Wiele miast i gmin nie
posiada wasnych frm, kt-
re zajmowayby si odbiorem
odpadw, bo to si po prostu
nie opaca. Najlepszym przy-
kadem jest pobliski Rybnik
wyjania prezydent prezydent.
Co do zwolnie w PK, w pierw-
szym rzdzie zagroeni s pra-
cownicy biurowi, gdy PUK z
Rudy lskiej nie jest zainte-
resowane ich zatrudnieniem.
Gazeta Informator 6 listopada 2013 nr 21 (149) Dodatek tematyczny 21/2013
PLUSY BIZNESU DLA
racibrz
R E K L A M A
gosPodarka komunalna
F
o
t
.
p
k
-
r
a
c
i
b
o
r
z
.
p
l
Rewolucja mieciowa i jej skutki: zwolnienia w PK
Na rynku mieciowym licz si tylko grube ryby.
Przedsibiorstwo Komunalne z Raciborza nie jest w stanie
konkurowa z niemieckim gigantem Toensmeier.
SOFT-ib
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
www.softib.pl biuro@softib.pl
tel. fax 32 415 98 18, 32 414 90 30, hotline 504 18 18 27
rog Klasztornej i Ogrodowej
serwis notebookw
obsuga informatyczna frm
oprogramowanie dla frm
materiay eksploatacyjne
kasy fskalne, wagi, metkownice
Pierwsza kasa fskalna na polskim rynku
z panelem dotykowym
NOW
O!
Promocja:
otrzymujesz reklam w mediach o wartoci
a 60% ceny kasy
Kupujc
k
a
s
f sk
a
ln

3
M
IE
S
I
C
E

reklam
y
G
R
A
T
IS
!
*)
*
)

O

s
z
c
z
e
g

y

p
r
o
m
o
c
ji
p
y
t
a
j
h
a
n
d
lo
w
c

w

S
O
F
T
-
ib
wojciech oneczko
20 pracownikw
raciborskiego PK
znajdzie prac
w frme z Rudy
lskiej.
Dodatkowo bezrobocie moe
dotkn cz osb zatrud-
nionych na umowy okresowe,
a take te, ktre nie przyjm
oferty z Rudy lskiej.
Zdaniem M. Lenka Przed-
sibiorstwo Komunalne bdzie
kontynuowa dziaalno w
zakresie przewozw pasaer-
skich, utrzymania drg, zieleni
itp., jednake frmy nie sta na
to aby utrzyma potencja do
kolejnego przetargu na odbir
odpadw. Co prawda, pki co
nie planuje si sprzeday ma-
szyn, poza tym PK odbiera od-
pady z gmin ssiednich, dlate-
go nie ma obaw o przetrwanie
przedsibiorstwa, ale zdaniem
prezydenta Mirosawa Lenka
PK ma niewielkie szanse aby
wygra przyszoroczny prze-
targ w Raciborzu.
Przedsibiorstwo Usug
Komunalnych z Rudy lskiej
jest czci Grupy Toensme-
ier, ktrej centrala mieci si
w Niemczech. mieciowy
gigant w 70 fliach w Polsce,
Holandii, Austrii i na Litwie
zatrudnia 3 tys. pracownikw
i dysponuje ponad 900 pojaz-
dami.
Redakcja nie utosamia si z komentarzami, ktre s
zaczerpnite z dyskusji Czytelnikw na forum.raciborz.com.pl
112 tys. komentarzy na raciborz.com.pl
~cyrk
Makabra wspczuj tym lu-
dziom i sobie. Teraz problemu
na moim osiedlu ze mieciami
nie bylo - stara wiara jedzia.
Co bdzie pniej a strach po-
myle. Dyrektor PK powinien
polecie za ze kalkulacje prze-
targu. On tyek uchowa a ludzie
na bruk:(
~Adam1231
Zarzd nie jest nic winny kal-
kulacje robi czowiek z urzedu
miasta i on taka cenne da Pre-
zes Kowalewski by tylko pion-
kiem co kazali mu robic robi i
tyle Lenk niech sie poda do dy-
misji.
~unkel
Jestem ciekawy czy ten przetarg
nie zosta ustawiony bo tak mo-
e wynika skoro warto ceny
przetargowej przysza jeli to
prawda w teczce z UM a kowa-
lewski nie mial nic do powie-
dzenia w tej sprawie.
~no tak
Przykadem jest pobliski Ryb-
nik - to sam prezydent potwier-
dzi, e tam maj lepiej, a tyle
si obraa i kci, e poziom
raciborza i Rybnika jest podob-
ny. Pstro prawda!
~cyrk
@no-tak- Nie rozumiem o co ci
chodzi? Praezydent chyba m-
wil tu o tym, e w Rybniku nie
ma wasnej frmy mieciwej. Ale
czy to dobry wzorzec - sprawa
dyskusyjna.
KOMENTARZE DO ARTYKUU
GazetaInformator.pl 6 listopada 2013, nr 21 (149)
<< 8
PLUSY BIZNESU DLA
racibrz inwestycje
R E K L A M A
wodzisaw lski gosPodarka
Rameta i Koltech bd miay ssiada.
Zagraniczny inwestor w Raciborzu? Wodzisaw promowa si
w Monachium
Na najwikszych targach inwestycyjnych
w Europie nie zabrako reprezentacji Wodzisawia.
P
o
l
i
g
r
a
f
a

i

R
e
k
l
a
m
a
P
i
e
c
z

t
k
i


W
i
z
y
t

w
k
i


U
l
o
t
k
i


P
l
a
k
a
t
y


K
a
t
a
l
o
g
i


K
a
l
e
n
d
a
r
z
e


G
a
d

e
t
y

r
e
k
l
a
m
o
w
e


S
z
y
l
d
y


K
a
s
e
t
o
n
y
B
a
n
e
r
y


S
t
a
n
d
y


R
o
l
l
u
p
y
4
7
-
4
0
0

R
a
c
i
b

r
z
,

u
l
.

K
l
a
s
z
t
o
r
n
a

1
2

(
r

g

K
l
a
s
z
t
o
r
n
e
j

i

O
g
r
o
d
o
w
e
j
)
3
2

4
1
4

9
0

3
0
,

b
i
u
r
o
@
r
a
c
i
b
o
r
s
k
i
e
m
e
d
i
a
.
p
l
Ronie zainteresowanie
terenami inwestycyjnymi na
Ostrogu. Na inwestycje w ra-
ciborskiej czci Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej zdecydoway si ju Ramex
(spka powizan z Ramet) i
Koltech. Tymczasem Mirosaw
Lenk wyjawi, e zakupem ko-
lejnej dziaki w strefe jest za-
interesowany zagraniczny in-
westor.
Prezydent nie chce zdra-
dza szczegw prowadzo-
nych rozmw (prowadzi je
KSSE), ale szanse na powsta-
nie kolejnego zakadu w Ra-
ciborzu s spore. Dlatego te
miasto zamierza wystpi o
kolejne rodki na uzbrojenie
w sieci infrastruktury tech-
nicznej terenw wok strefy,
co ma stanowi dodatkowy ar-
gument dla potencjalnych in-
westorw, ktrzy po zmianie
rozporzdzenia ministerstwa
fnansw nt. funkcjonowania
specjalnych stref ekonomicz-
nych (dziaanie stref zostao
wyduone do 2026 roku, ale
po 2015 inwestorzy nie bd
mogli liczy na ulgi podatkowe
w dotychczasowym wymiarze)
decyduj si na przyspieszenie
decyzji inwestycyjnych.
Do tej pory na inwesty-
cje w strefe zdecydowaa si
spka Ramex, ktra zakupia
dziak o powierzchni 1,8 ha
za 628 tys. z. Spka planuje
budow czterech hal monta-
owych (budowa pierwszych
dwch ju si rozpocza). Z
kolei dziaajcy w brany ob-
rabiarek Koltech na zakupio-
nej za 330 tys. z dziace (0,9
ha) planuje budow hali pro-
dukcyjnej.
wojciech oneczko
Na zdj. wiceprezydent Krzyek podczas spotkania
promocyjnego raciborskich terenw wczony do KSSE.
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
Targi Expo Real w Mona-
chium to jedne z najwikszych
targw inwestycyjnych w Eu-
ropie. W ubiegym roku targi
zgromadziy ponad 1,7 tysica
wystawcw z 34 krajw a od-
wiedzio je 38 tysicy osb z 71
krajw. Wzorem lat ubiegych
swoj ofert przedstawio Wo-
jewdztwo lskie. Na jednym
stoisku promowano Katowice,
Chorzw, Czstochow, Wo-
dzisaw lski oraz Tarnowskie
Gry. Ekspozycja ta, podobnie
jak w poprzednich latach, by-
a najwikszym polskim stoi-
skiem na tej imprezie.
Jako najwiksze wrd
polskich wystawcw lskie
byo te organizatorem ofcjal-
nego otwarcia uczestnictwa
wystawcw polskich w pierw-
szym dniu targw. Podczas
trzech dni targw odwiedza-
jcy mieli okazj zapozna si
z ofert inwestycyjn regionu.
Targi Expo Real to najwik-
sze targi inwestycyjne. Jest to
wspaniaa okazja do tego, aby
nawiza kontakt z przedsi-
biorcami i zachci ich do in-
westowania na terenie nasze-
go miasta - mwi prezydent
Wodzisawia lskiego, Mie-
czysaw Kieca. Za udzia w tar-
gach miasto musiao zapaci
nieco ponad 58 tys. z. Na
szczcie udao nam si pozy-
ska 85 % dofnansowania ze
rodkw Unii Europejskiej,
wic udzia w targach koszto-
wa nas tylko 8 tysicy doda
prezydent.
F
o
t
.
U
M
R
a
d
l
i
n
Na targach oprcz Wodzisawia lskiego promowa si take Radlin. Miasto zorgani-
zowao swoje wasne stoisko. Wadze miasta przyznaj, e udao im si nawiza kilka
cennych kontaktw, gwnie z brany obrotu nieruchomoci, jak rwnie administracji.
P
Przez lata kolejne ekipy rzdzce Polsk wprowadziy szereg uatwie dla zagranicznych
frm czsto kosztem rodzimych przedsibiorcw. Do pewnego momentu ta strategia przy-
nosia pewne pozytywne rezultaty. Obecnie obserwujemy jej zaamanie. W 2012 roku suma
zagranicznych inwestycji w Polsce wyniosa 3,4 mld USD. W stosunku do roku 2011 jest to
spadek o 9,2 mld USD. Inwestorzy coraz czciej wybieraj inne kraje regionu Czechy, W-
gry, Ukrain. Dlatego wydaje si, e specjalne strefy ekonomiczne okres prosperity maj ju
za sob. Planowane od 2015 roku zmiany w funkcjonowaniu stref (obnienie ulg podatkowych
dla duych i rednich frm) nie poprawi zaistniaej sytuacji.
strefy ekonomiczne a zagraniczne inwestycje
GazetaInformator.pl >>
6 listopada 2013, nr 21 (149)
9
PLUSY BIZNESU DLA
Rzdzcy Raciborzem za-
mierzaj zaprosi prywatnych
inwestorw do wybudowania
instalacji utylizacji odpadw.
To wydatek by moe nawet
kilkudziesiciu milionw, ale
chtnych pono nie brak. In-
stalacja do przeksztacania
odpadw to jedyne, czego po-
trzebuje Racibrz by mie Re-
gionaln Instalacj Przekszta-
cania Odpadw. Instalacja
pozwoli utrzyma istniejce
skadowisko, a nawet cignie
cenne mieci z innych okolicz-
nych gmin. Miasto dysponuje
ju skadowiskiem odpadw i
kompostowni.
Problem w tym, e gmina
nie chce wydawa na przed-
siwzicie pienidzy, zreszt
nawet takimi nie dysponu-
je. Radni przyjli ju uchwa-
y upowaniajc prezydenta
do rozpoczcia dziaa zmie-
rzajcych do realizacji przed-
siwzicia polegajcego na
Budowie instalacji do mecha-
niczno - biologicznego prze-
twarzania odpadw na terenie
Zakadu Zagospodarowania
Odpadw Sp. z o.o. w Racibo-
rzu w formule partnerstwa
publiczno - prywatnego, ktra
wraz z istniejcymi instalacja-
mi (tj. skadowiskiem odpa-
dw innych ni niebezpieczne
i obojtne oraz kompostow-
ni odpadw zielonych) cz-
nie tworzy bd zintegrowane
centrum przetwarzania odpa-
dw komunalnych (czyli wa-
nie RIPOK).
Na pocztek wadze chc
wybra technologi na pod-
stawie ktrej odpady miayby
by przeksztacane. Gdy ju to
bdzie wiadome, zaprosz do
postpowania frmy skonne
wybudowa instalacj. - Za-
interesowanie jest ogromne,
wszystkie due frmy dziaa-
jce w tym sektorze sygnali-
zoway ch podjcia si tego.
Bdziemy starali si wybra
takie, ktre najbardziej od-
powiadaj naszym oczekiwa-
niom - poinformowa prezy-
dent radnych zasiadajcych w
komisji gospodarki miejskiej.
Aktualnie frma wywoca
odpady komunalne nie musi
ich skadowa na skadowi-
sku miejskim. Majc status
RIPOK-a miasto moe w spe-
cyfkacji przetargowej na wy-
wz umieci zapis obligujcy
do tego kad potencjaln fr-
m obsugujc wywzk.
Koszt instalacji to w zale-
noci od wielkoci od kilku-
nastu do nawet 30 milionw
zotych (zaley to z jak duego
obszaru byyby zwoone od-
pady). W projekcie partner-
stwa prywatno - publiczne-
go gmina zapewnia teren (na
skadowisku), wszelkie po-
zwolenia rodowiskowe oraz
dostaw staego strumienia
odpadw.
Jest jeszcze jeden istotny
aspekt, a mianowicie tech-
nologia utylizacji. To miasto
wybierze najbardziej mu od-
powiadajc, czyli tak ktra
po pierwsze bdzie skuteczna,
po drugie nie podniesie zna-
czco kosztw wywozu dla
mieszkacw. Std te raczej
wykluczone jest powstanie
spalarni odpadw, ktra pod-
niosaby opaty w znacznym
stopniu. Utylizacja ma si od-
bywa w sposb mechaniczno
- biologiczny.
Prezydent liczy, i pod-
miot do wsppracy uda si
wyoni do koca przyszego
kwartau, za sama instalacja
powstanie do dwch lat.
Zapytaj o promocj w dodatku PLuSydlaBiZneSu biuro@raciborskiemedia.pl
PORADY
DLA
PRZEDSIBIORCW
Co oznacza kasowa metoda
rozliczania podatku VAT?
Kasowa metoda rozliczania po-
datku VAT opiera si na tym, e
dopiero w dniu uregulowania
caoci, bd czci nalenoci
powstaje obowizek podatko-
wy. Metod mona wybra o
uprzednim zgoszeniu do na-
czelnika Urzdu Skarbowego.
Zgoszenie musi nastpi naj-
pniej do koca miesica po-
przedzajcego okres, za ktry
bdzie stosowana metoda ka-
sowa.
racibrz inwestycje
Zgoda Rady na instalacj utylizacji odpadw
Prezydent moe rozpocz rozmowy z potencjalnymi inwestorami.
R E K L A M A
pawe strzelczYk
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
Wodarze Raciborza nie chc wyda na RIPOK ani zotwki.
Na zdj. od lewej: prezydent Mirosaw Lenk, wiceprezydent Wojciech Krzyek.
Koszt budowy
instalacji utylizacji
odpadw to nawet
30 mln z
SPRZEDA I MONTA
POKRY DACHOWYCH
BEZPATNY POMIAR I TRANSPORT
DEMONTA ETERNITU
47400 Racibrz
ul. Rybnicka 47
tel. 32 415 43 18
47470 Krzanowice
ul. Duga 22
tel. 32 410 91 92
blacha
dachwkowa
ju od
GazetaInformator.pl 6 listopada 2013, nr 21 (149)
<< 10 Zdrowie
Jak tumaczy dr Maciej Ku-
bicz, szef wodzisawskiego koa
ORL, uhonorowani zostali me-
dycy szczeglnie zasueni dla
ochrony zdrowia na ziemi wo-
dzisawskiej, ktrzy mog si
poszczyci szczeglnymi osig-
niciami lub te jako pierwsi w
powiecie wprowadzali z po-
wodzeniem nowe procedury
medyczne. W opinii dr. Jacka
Cielickiego z Wojewdzkiego
Szpitala Chorb Puc, nagro-
dzeni zostali twrcy nowoczes-
nej medycyny w regionie.
Wyrnienia z rk preze-
sa Okrgowej Rady Lekarskiej
Jacka Kozakiewicza, starosty
wodzisawskiego Tadeusza
Skatuy oraz prezydenta mia-
sta Wodzisawia l. Mieczy-
sawa Kiecy i burmistrza Ry-
dutw Kornelii Newy podczas
okolicznociowej uroczystoci
zorganizowanej w sali lubw
wodzisawskiego Urzdu Stanu
Cywilnego odebrali:
Piotr Kontny twrca
pierwszej w rejonie pracowni
usg,
Andrzej kosteczko
specjalista chorb wewntrz-
nych, ordynator rydutowskiej
interny,
Andrzej Rutkowski
ginekolog i poonik, ordy-
nator oddziau pooniczego w
Rydutowach,
Alojzy Mura byy ordy-
nator oddziau chirurgicznego,
przez kilkanacie lat zwizany
z grnicz sub zdrowia,
Henryk Sanina przez
50 lat w zawodzie lekarza, lau-
reat Zotego Dyplomu Colle-
gium Medicum w Krakowie,
specjalista chorb wewntrz-
nych, nauczyciel wielu lekarzy
ziemi wodzisawskiej,
Stanisaw Maecki
wieloletni ordynator oddziau
chirurgii szpitala w Ryduto-
wach, od 16 lat zaangaowa-
ny w ycie spoeczne powiatu
wodzisawskiego jako radny
oraz przewodniczcy komisji
zdrowia,
Jerzy Bednorz spe-
cjalista chorb wewntrznych
i medycyny przemysowej, lau-
reat wielu odznacze pastwo-
wych za zasugi dla ochrony
zdrowia, z rydutowskim szpi-
talem zwizany od 1960 r.,
Stefania korzuch
raek matka wodzi-
sawian, przez niemal 20 lat
ordynator oddziau noworod-
kw szpitala w Wodzisawiu
l., twrczyni koa matek dzie-
ci niepenosprawnych w Towa-
rzystwie Przyjaci Dzieci,
Marian Cinciaa spe-
cjalista interny, twrca wodzi-
sawskiej poradni diabetolo-
gicznej,
Mieczysaw tumuka
przez 40 lat w zawodzie le-
karza, jako pierwszy w Wodzi-
R E K L A M A
F
o
t
.
P
o
w
i
a
t
w
o
d
z
i
s

a
w
s
k
i
Najbardziej dowiadczeni lekarze uhonorowani
Okrgowa Rada Lekarska w Katowicach uhonorowaa 18 lekarzy z powiatu wodzisawskiego.
Powiat wodzisawski sylwetki
Przykadem skutecznoci uzdrawiania jest:
Pan Jzef z Wrocawia - ktremu po dwch wizytach u uzdrowiciela ustpiy ble krgosupa i zakoczy si problem z przerostem gruczou prostaty.
Pani Maria z Krakowa - zapewnia, e dziki wizytom u uzdrowiciela pozbya si miniakw na narzdach rodnych co potwierdziy badania USG. Pan Andrzej z Gdaska
po trzech wizytach u uzdrowiciela zdjcie USG potwierdzio pozbycie si kamieni w woreczku i nerkach. Pani Janina z Katowic - po wizycie u pana REYNALDO wcho-
n si guz piersi, ktry by przeznaczony do operacji.
Te przykady to tylko znikomy procent ludzi, ktrym udao si pomc w cofniciu lub cakowitym wyleczeniu. Ciesz si oni dobrym zdrowiem i nie ukrywaj, e za-
wdziczaj to skromnej osobie Pana Reynaldo.
Dopki pacjent wierzy w istnienie si ponad ludzkich i jest otwarty na dziaanie uzdrowicieli, zawsze moe osign pomoc.
Wielu z nas boryka si z problemami zdrowotnymi, wo-
bec ktrych jestemy bezradni. Zmczeni chorob, szu-
kamy ukojenia, sposobu na uleczenie nie tylko ciaa,
ale rwnie umczonej duszy. Z pomoc poszukujcym
przychodz znane od lat metody stosowane przez flipi-
skiego uzdrowiciela.
Uzdrawianie bez blu, operacje bez uycia skalpela sto-
sowane s przez Filipiczykw, zwanych take wybraca-
mi dobrych duchw, od czasw staroytnych, jednak do tej
pory fenomen i tajemnica wykonywania tych zabiegw po-
zostaje nieodkryta. Haelerzy, bo tak rwnie nazywani s
uzdrowiciele, podczas swoich praktyk nie uywaj adnych
rodkw znieczulajcych. Zabiegi polegaj na energetycz-
nym wzmocnieniu chorych organw i tkanek, wzmocnieniu
systemu odpornociowego, oczyszczeniu organizmu z tok-
syn. Jednym z najpopularniejszych i najskuteczniejszych ha-
elerw, znanym w caej Europie jest Filipiczyk Reynaldo
Litawen, ktry posiada wieloletnie dowiadczenie i ogromn
wiedz przekazywan w rodzinie z pokolenia na pokolenie.
Filipiczyk podruje po caej Polsce, by pomaga ludziom
szukajcym pomocy w leczeniu najrniejszych dolegliwoci.
Jego metody opieraj si gwnie na intensywnej koncentra-
cji, przez co wytwarza si ogromna energia eteryczna wok
jego rk. Chocia medycyna akademicka poczynia wiel-
kie postpy, to cigle pewne obszary ludzkiego wntrza s
niezbadane. Nie wszystko mona zbada empirycznie. Moje
rce podczas zabiegw zachowuj si jak bieguny elektrycz-
ne. Powoduj kontrolowany przepyw energii przez organizm
pacjenta podkrela uzdrowiciel. Ogromna charyzma, mod-
litwa oraz medytacja sprawiaj, e terapeuta wprowadza si
w stan religijnej arliwoci. Emanuje z niego potna uzdra-
wiajca sia. Gboka duchowa postawa pacjenta jest bardzo
pomocna w uzdrawianiu. Dopki pacjent wierzy w istnienie
si ponadludzkich i jest otwarty na dziaania uzdrowiciela - za-
wsze moe osign podany efekt. Filipiski uzdrowiciel
dziaa na cay organizm.
Znajduje zaburzenia energetycznych rnych organw i sku-
tecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne siy obronne pa-
cjenta, udrania kanay energetyczne i je oczyszcza. Nie-
spotykane umiejtnoci, intuicja i skuteczno uzdrawiania,
a take dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii
zatrzymay u tysicy ludzi rozwj najciszych chorb. Efek-
tywno jego dziaania jest ogromna i pomocna przy roz-
maitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie.
Uzdrowiciel stosuje rwnie zabiegi refeksologiczne, ktre
immunologicznie oddziaywaj na schorowane i wycieczo-
ne chorob ciao. Kady, kto poszukuje ulgi w cierpieniu, mo-
e si do niego zgosi. Wystarczy zadzwoni i umwi si
na wizyt. Kady pacjent przyjmowany jest indywidualnie,
a uzdrawianie jest dostosowane do potrzeb danej osoby, w
zalenoci od tego, jak wiele czasu trzeba jej powici.
REYNALDO JUN LITAWEN jest jednym z najlepszych flipiskich uzdrowicieli z wieloletnim dowiadczeniem i praktyk uzdrawiania oraz duymi osigniciami. Wieloletni czonek
Christian Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenia Filipiskich Uzdrowicieli. Wywodzi si ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach. Jego nazwisko i moc uzdrawiania
znane si w caej Europie i Polsce. Niespotykane umiejtnoci, intuicja i skuteczno uzdrawiania, a take dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii zatrzymay u setek ludzi
rozwj najciszych chorb. Efektywno jego dziaania jest ogromna i pomocna przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie.
Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorb nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji krgosupa, miadycy,
paraliach, kamieniach nerkowych i ciowych, chorobach prostaty, wrzodach odka i dwunastnicy, guzach i cystach, chorobach kobiecych oraz in-
nych schorzeniach. Jego moc oddziauje na cay schorowany organizm udraniajc kanay energetyczne.
reynaldo jun litawen
zapisy i informacje
693 788 894, 784 608 979
Przyjmujemy:
20 listopad katowice
21 listopad dbrowa grnicza, sosnowiec
22 listopad racibrz i tychy
23 listopad bielsko-biaa
25 listopad cieszyn
UZDROWICIEL z FILIPIN
REYNALDO JUN LITAWEN
i jego niezwyky dar uzdrawiania poprzez donie !!!
Zapisy i informacje
od poniedziaku do soboty
w godzinach od 8.00 do 13.00
i od 15.00 do 20.00
sawiu zaoy elektrod en-
dokawitarn oraz rozpocz
wprowadza procedury reani-
macji i defbrylacji,
Barbara tumuka
przez wiele lat zastpca ordyna-
tora oddziaw wewntrznych
wodzisawskiego szpitala,
Joanna nardelli-Sm-
ka pierwsza anestezjoloka
w Wodzisawiu, twrczyni Od-
dziau Intensywnej Opieki Me-
dycznej,
Andrzej kubiski
specjalista radiolog, od 40 lat
w zawodzie lekarza
Wiesaw kucharczyk
chirurg, jako pierwszy poza
klinikami zacz samodziel-
nie przeprowadza operacje la-
paroskopowe
Piotr Frelich laryngo-
log, wieloletni kierownik Pogo-
towia Ratunkowego, uhonoro-
wany tytuem Zasuonego dla
Wojewdztwa lskiego,
Stanisaw Pluta wie-
loletni wicedyrektor szpitala w
Wodzisawiu,
Eugeniusz Brzemia
internista, byy dyrektor wo-
dzisawskiego szpitala, jako
pierwszy w miecie wykona
gastroskopi, dziki jego sta-
raniom do Wodzisawia traf
pierwszy aparat usg,
Bogusaw Struyk od
45 lat w zawodzie lekarza, gi-
nekolog poonik, wprowa-
dzi w wodzisawskim szpitalu
badania cytologiczne pacjen-
tek.
Wrczajc pamitkowe
dyplomy szef ORL Jacek Ko-
zakiewicz powiedzia: - Chc
wyrazi wielk rado, e mo-
emy pochyli czoa przed wie-
loma naszymi koleankami i
kolegami, czonkami lskiej
rodziny lekarskiej. Z kolei sta-
rosta podkrela, e zawd le-
karza to jedna z tych profesji,
gdzie potrzebne jest nie tylko
przygotowanie teoretyczne i
encyklopedyczna wiedza, ale
przede wszystkim dowiad-
czenie, ktrego nabywa si z
czasem.
Do sw podzikowa i gratulacji doczyli si rwnie
wodarze Wodzisawia lskiego, Rydutw oraz powiatu
wodzisawskiego. Akcentowali oni, jak wielkie znaczenie dla
historii i teraniejszoci tych miejscowoci miay istniejce w
nich szpitale.
paulina krupiska
GazetaInformator.pl >>
6 listopada 2013, nr 21 (149)
Zdrowie 11
Centrum Odchudzania w
Raciborzu proponuje grupo-
we odchudzanie. W programie
seria wykadw na temat zdro-
wego planowania posikw,
wiczenia zajcia ruchowe
dostosowane do wieku i mo-
liwoci uczestnikw. Kady z
uczestnikw programu ma za-
gwarantowan indywidualn
opiek trenera wellness, kt-
ry dobierze odpowiedni diet
oraz form zaj ruchowych.
Grupa zapewni wspar-
cie, gdy wiemy, e odchu-
dzanie jest trudne. Planujemy
odchudzanie w okresach trzy-
miesicznych i w tym okre-
sie mona schudn od 6 do
10 kg. Pracujemy z grupami
10 osobowymi, wic do wios-
ny kady moe pozby si od
10 do 15 kg. Kady uczestnik
ma zagwarantowan analiz
skadu ciaa co dwa tygodnie,
materiay z wykadw, indywi-
dualnie dobierane diety. Na-
uczymy rwnie jak skutecz-
nie dba o siebie aby opni
proces starzenia organizmu.
Startujemy w listopadzie
mwi waciciele Centrum
Odchudzania.
Zapisy osobicie w kady
poniedziaek w Raciborzu od
10 do 12, ul. Zborowa 4 I pi-
tro pok. nr 2, lub telefonicznie
663 153 968.
R E K L A M A
racibrz styl ycia
Grupowe zajcia z odchudzania
W cigu trzech miesicy mona schudn od 10 do 15 kg.
artyku sPonsorowany
centrum odchudzania
47-400 racibrz ul. zborowa 4
tel. 663 153 968
F
o
t
.
A
r
c
h
i
w
u
m
g
a
z
e
t
a
i
n
f
o
r
m
a
t
o
r
.
p
l
Kady uczestnik grupowych zaj w Centrum Odchudzania przy ul. Zborowej 4 w Raciborzu ma zagwarantowan
indywidualn opiek trenera welness.
GazetaInformator.pl 6 listopada 2013, nr 21 (149)
<< 12 Ekologia
lsk rocznice
Treci zawarte w publikacji nie stanowi ofcjalnego stanowiska organw Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Benefsem zostay zako-
czone obchody 20-lecia Woje-
wdzkiego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach. Uroczystoci
w Teatrze lskim zgromadziy
przedstawicieli rzdu, samorz-
du, biznesu, instytucji.
Wrd zaproszonych goci
znaleli si m. in. prezes Na-
rodowego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach Magorzata
Skucha, wiceminister rozwoju
regionalnego Adam Zdziebo,
wiceminister rodowiska Ane-
ta Wilmaska.
W cigu dwudziestu lat
swego istnienia Fundusz prze-
kaza na promocj ekologii oraz
eko-inwestycje na lsku ponad
6 mld z. Efekty dziaalnoci
WFOiGW w Katowicach od-
czuwaj - cho czsto nie s te-
go wiadomi - mieszkacy nie-
male wszystkich lskich gmin
- pienidze zostay przeznaczo-
ne na ograniczenie niskiej emi-
sji, gospodark wodno-cie-
kow, usuwanie szkodliwego
azbestu, rewitalizacj parkw,
gospodark len, selektywn
zbirk odpadw i - o czym nie
mona zapomina - edukacj
ekologiczn. Dziaania te przy-
czyniy si wic nie tylko do po-
prawy jakoci ycia na lsku,
ale rwnie zmian w mentalno-
ci mieszkacw lska.
Termomodernizacje szk,
przedszkoli i zasobw Miej-
skiego Zarzdu Budynku, re-
witalizacji Parku Zamkowego,
instalacje solarne na dachach
budynkw Spdzielni Miesz-
kaniowej NOWOCZESNA,
Zaczarowany Ogrd w Arbo-
retum Bramy Morawskiej - to
najbardziej widoczne efekty
dziaa WFOiGW w Kato-
wicach w samym Raciborzu.
Podobnie jest w ssiednich
gminach wiejskich, wiejsko-
miejskich, powiatach w caym
wojewdztwie.
Prezes Funduszu Gabrie-
la Lenartowicz mwia o tym,
e cho ekologia w Polsce ma
wielu wyznawcw, to wci
niewielu z nich jest praktykuj-
cych. - Misj Funduszu jest, by
tych praktykujcych byo co-
raz wicej - dodaa. Dziaania
na rzecz edukacji ekologicznej
bd kontynuowane - tak by
efekt w postaci eko-wiadomo-
ci mieszkacw regionu po-
czony ze rodkami przekazy-
wanymi przez WFOiGW na
inwestycje by jeszcze skutecz-
niejszy.
Benefs uwietniy wyst-
py znanych w caej Polsce ar-
tystw, m. in. Magdaleny Cie-
leckiej, Czesawa Jakubca,
Andrzeja Sikorowskiego, Grze-
gorza Turnaua, Bogusawa
Wrocawskiego.
Benefs znanych artystw
na 20-lecie WFOiGW w Katowicach
W cigu dwch dekad swojego istnienia katowicki Fundusz przekaza na ekologi 6 mld z.
wojciech oneczko
W cigu dwudziestu lat dziaalnoci WFOiGW w Katowicach zmieni oblicze lska.
F
o
t
.
I
r
e
n
e
u
s
z
B
u
r
e
k
WFOiGW w Kato-
wicach przekaza na
eko-inwestycje oraz
edukacj ekologiczn
6 mld z.
Tereny gminy Rudnik wy-
rniaj si bogatymi zasoba-
mi rodowiska naturalnego.
Na szczegln uwag zasugu-
j parki ze starodrzewiem oraz
rzeki, co w poczeniu z atrak-
cyjnym turystycznie ukszta-
towaniem terenu stanowi, a
w przyszoci moe stanowi
w jeszcze wikszym stopniu,
atrakcj regionu. Zdewasto-
wany park krajobrazowy wo-
k dworu z 1892 w Czerwi-
cicach, aleja grabowa i liczne
okazy egzotycznych drzew w
rozlegym parku krajobrazo-
wym na terenie Modzurowa
(wraz z paacem von Konikw
w w miejscowym parku), XVI-
wieczny paac barokowy wraz
z usianym pomnikami przyro-
dy parkiem w Brzenicy, p-
noklasycystyczny paac wraz z
urozmaiconym drzewostanem
otaczajcego go parku (m. in.
buk o obwodzie ok. 220 cm)
w Strzybniku, odrestaurowa-
ny i pooony w parku XIX
wieczny paac, dawna siedziba
rodziny Schramek w Jastrz-
biu, do dzi budzce zachwyt,
wspaniae i monumentalne
ruiny pnoklasycystycznego
paacu w Sawikowie pooo-
nego - a jake - w parku... - za-
sb paacowo parkowy gminy
przedstawia si niezwykle im-
ponujco.
Nie dziwi wic fakt, e
wadze gminy dokadaj sta-
ra, aby dawnym, wietnym
siedzibom i ich zielonemu
otoczeniu przywrci blask.
Wana w tym wzgldzie jest
rwnie rola edukacji. Na tym
polu na uwag zasuguj pla-
ny wydania publikacji Ochro-
na parkw i lasw na terenie
Gminy Rudnik. Kade przed-
siwzicie kosztuje, tym bar-
dziej cieszy wic fakt, e rod-
ki na realizacj wanie tego
przedsiwzicia gminie udao
si pozyska w Wojewdzkim
Funduszu Ochrony rodowi-
ska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach, ktry pozytyw-
nie rozpatrzy wniosek gminy
o stosowne dofnansowanie.
Gmina otrzyma na wydanie
publikacji 15 tys. z.
rudnik edukacja
Publikacja o skarbach gminy Rudnik
Zasoby parkowo-paacowe gminy przedstawiaj si imponujco.
et
Zesp paacowo-parkowy w Sawikowie, mimo e
zaniedbany, nadal zachwyca swoim piknem.
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
gorzyce edukacja
Edukacja w czyowickim lesie
Pasjonaci przyrody zrealizowali swoje plany.
W przepiknym czyowi-
ckim lesie powstaa cieka
edukacyjna. Przedsiwzicie
zrealizowano w ramach pro-
jektu Oznakowanie i promocja
cieki przyrodniczo-edukacyj-
nej w Czyowicach. W ofcjal-
nym otwarciu wzili udzia:
wjt, radni Gminy Gorzyce,
dyrektorzy szk i przedszko-
li, nauczyciele, przedstawiciele
Nadlenictwa Rybnik, Woje-
wdzkiego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach, koa owie-
ckiego Rg, Urzdu Gminy.
Inicjatorem powstania
cieki by p. Jerzy Rebe, kt-
ry wraz z nadleniczym oraz
leniczym oprowadzi zebra-
nych urokliw tras cieki,
dzielc si swoj bogat wiedz
przyrodnicz i ciekawostkami z
zakresu fauny i fory. Zebrani
zapoznali si z treci tablic
edukacyjnych, przybliajcych
rnorodno i zoono wia-
ta rolin i zwierzt oraz reakcje
zachodzce w rodowisku le-
nym. Ponadto wzdu cieki
mona podziwia wiele gatun-
kw drzew i krzeww, ktrych
nazwy i opisy wraz ze zdjciami
zawieraj tabliczki gatunkowe.
W ramach projektu wydano
rwnie ulotki z map i opi-
sem cieki.
Cakowity koszt zadania
wynis 13,575 tys. z. Projekt
udao si zrealizowa dziki
dofnansowaniu ze rodkw
WFOiGW w Katowicach,
ktre wynioso 10,86 tys. z.
- Serdecznie zapraszamy do
odwiedzenia cieki nieopo-
dal leniczwki w Czyowi-
cach - zachca Boena Ama-
lio-Nowak z Urzdu Gminy
Gorzyce.
Boena Amalio-Nowak z Urzdu Gminy Gorzyce zachca do
odwiedzenia cieki edukacyjnej nieopodal leniczwki
w Czyowicach.
F
o
t
.
U
G
G
o
r
z
y
c
e
WFOiGW w Kato-
wicach dofnansowa
ciek edukacyjn
kwot
10,86 tys. z.
et
GazetaInformator.pl >>
6 listopada 2013, nr 21 (149)
Motoryzacja 13
R E K L A M A
ZOMOWANIE WSZELKICH
POJAZDW
Holowanie gratis,
ul. Rudzka 66,
47-400 Racibrz,
www.hamaro.pl,
hamaro@onet.pl
TEL. 32-415-19-91, 691-960-146
Motorady
JAK PRZyGOTOWA AUTO DO ZIMy?
wojciech gawliczek
MECHANIKA
POJAZDOWA
szybko, tanio solidnie
Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska 1
tel. 32 415 18 86
MeChanika oPony
ALUFELGI FELGI
Felgi stalowe duy wybr
Serwis Ogumienia
Demonta i monta opon
Run Flat.
Gacka Rajmund
Racibrz, ul. Mariaska 25
Tel. 504 476 839
Poniej przedstawimy naj-
waniejsze rzeczy decydujce
o naszym komforcie a przede
wszystkim bezpieczestwie zi-
m.
Przede wszystkim warto
sprawdzi temperatur krzep-
nicia pynu w ukadzie cho-
dzenia. Zaniedbanie moe
doprowadzi do zniszczenia
silnika. Jeli po tecie tempe-
ratura zamarzania pynu jest
zbyt wysoka, najlepiej go wy-
mieni (doranie mona do-
la koncentrat). Przy okazji
wizyty w warsztacie warto te
sprawdzi pyn hamulcowy,
gdy chonie wilgo i trzeba go
okresowo wymienia.
Koniecznym jest zweryf-
kowanie stan ogumienia i koa
zapasowego. Wskazane jest, by
na zim zaoy opony zimowe.
Skuteczny bienik w zimwce
musi mie minimum 4 mm.
Jeeli mamy kompletne koa
zimowe, moemy je wymieni
samodzielnie ale powinnimy
sprawdzi stan ich wywaenia.
Przy okazji sprawdzimy narz-
dzia niezbdne do zaoenia
koa zapasowego. Zim mog
by potrzebne ze wzgldu na
pojawianie si dziur w jezdni.
Wanym punktem kontroli
jest stan akumulatora i napi-
cie adowania. Takie badanie
pozwala oceni sprawno ba-
terii pod obcieniem i przewi-
dzie, jak si ona zachowa pod-
czas duych mrozw. Czasem
jednak win za saby akumula-
tor ponosi ukad adowania. W
akumulatorach starszego typu
moemy sami sprawdzi po-
ziom elektrolitu oraz, co wa-
ne, stan zaciskw. Poluzowane
lub brudne mog odmwi po-
suszestwa, nawet jeli latem
nie byo z tym problemw.
Zim dzie jest krtki, a
padajcy nieg czy deszcz cz-
sto skutecznie utrudniaj wi-
doczno. W takich warunkach
bardzo przydadz si nowe wy-
cieraczki, koszt ich wymiany
jest niewielki, a komfort, jaki
daj zauway kady kierowca.
Trzeba te pamita o zimo-
wym pynie do spryskiwaczy.
Letni pyn na pewno zamar-
znie, uszkadzajc zbiornik.
Krtszy dzie powoduje te,
e jeszcze waniejsze ni la-
tem jest sprawne i skuteczne
owietlenie. Ustawienie wia-
te powinno si kontrolowa
przynajmniej raz w roku. Na
naszych polskich, dziurawych
drogach wiata maj tenden-
cj do zmiany pooenia na
skutek czstych drga i wstrz-
sw.
Wane jest zabezpieczenie
uszczelek specjalnymi siliko-
nami. Ma to podwjne pozy-
tywne dziaanie. Po pierwsze,
guma wolniej si starzeje, a po
drugie, drzwi nie przymarzaj
tak atwo do uszczelki. To kilka
istotnych elementw przyczy-
niajcych si do wzrostu kom-
fortu i bezpieczestwa jazdy
w zimie. Takie przygotowanie
auta sprawi, i nawet podczas
najwikszych mrozw nie po-
winnimy obawia si, e za-
wiedzie nas w najbardziej nie-
oczekiwanym momencie.
Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy
z Auto Centrum Opolony w Raciborzu
GazetaInformator.pl 6 listopada 2013, nr 21 (149)
<< 14 Reklama
drobne 5z
drobne w ramce 9z
na tle kolorowym 12z
ramka, ogoszenie tekstowe 18z
ramka ogoszenie graczne 30z
cennik ogosze
ul. klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) racibrz
tel. 504 18 18 27, 32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl (ceny netto)

smaalnia wdzarnia ywe ryby


Rybaczwka
44-284 Pstrna ul. Lena 21
tel. kom. 510 43 85 06
tel. 32-4408489
Poniedziaek: nieczynne
Wtorek - Czwartek: 12-20
Pitek - Niedziela: 12-21
Godziny otwarcia:
www.afhymat.com
POMOC
DROGOWA
Holowanie samochodw
w kraju i z zagranicy
oraz przewz
wzkw widowych
i maszyn rolniczych
Krystian Karcz,
47-400 Racibrz,
ul. Kozielska 9
tel.kom. 0601 516 085;
tel/fax 032 415 32 23
www.karcz.ppsi.pl
AUTO-GARA
MERCEDES-AUDI
BMV-VOLVO
amortyzatory, oyska,
ukady: hamulcowe,
kierownicze, napdowe
RACIBRZ
ul. Klasztorna 9
tel. 32 419 06 027
R E K L A M A
GazetaInformator.pl >>
6 listopada 2013, nr 21 (149)
Ogoszenia 15
FRyZjeRStwo
Joanna Swoboda-Matysek
47-400 Racibrz
ul. Opawska 82A/1B
Tel. 32 4179201
Kom. 507061632
Praca usugi Finanse
www.tyija365.pl, Biuro ma-
trymonialne w Raciborzu. By
moe jedno kliknicie wystar-
czy, aby pozna swojego part-
nera. Sprbuj! Tel. 32 414 07
77, 500 776 920
rne zdrowie weterynaria
Przychodnia Weterynaryjna
centrovet
Monika Fita
& Barbara Koodziej-Sordyl
Racibrz, ul. Mysowicka 16/9
Tel. 693 155 008,
795 729 389
Przyjmujemy:
pon.- pt.: 9:00-20:00
sob.: 9:00-14:00
www.centrovet.pl
PoRadnia oRtoPedyCZna
przy Centrum Zdrowia
ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
Czynna w poniedziaki
w godzinach: 16-18.
Rejestracja telefoniczna:
781 289 867
Akupunktura, leczenie ze-
spow blowych krgosu-
pa, zmian zwyrodnieniowych
kolan, nietrzymanie moczu,
ylaki odbytu.
Rejestracja:
Racibrz ul. Ocicka 51a,
Rudnik ul. Soneczna 38a
781 289 867
PRaCa SPeCjaLiSta
dS. SPRZeday RekLaMy
Wymagania: dowiadczenie w brany reklamy prasowej
i internetowej, prawo jazdy.
Zalecane: znajomo rynku wodzisawskiego.
kontakt:
CV prosimy wysa na adres: biuro@raciborskiemedia.pl
wgieL
oRZeCh gRuBy 606 z,
Flot 340 z, Mu od 100-250z,
Ekogroszek 690z. Drewno
rozpakowe, opaowe.
Gwarancja jakoci.
Zapewniamy transport.
Tel. 692 236 095
Kredyt dla ROLNIKW! Kwo-
ta do 500 tys. z na 10 lat, bez
zawiadcze z Urzdu Gminy
i KRUS, czymy dochody z ha
przeliczeniowego, faktur i dotacji
unijnych. Na dowolny cel na spa-
t innych kredytw, bez zabez-
piecze, bez porczycieli. Decyzja
kredytowa w cigu 5 minut.
Zapraszamy! Tel. 882 19 33 33;
882 19 34 34
Mega Promocja! Mega obnika
oprocentowania! Oprocentowanie
od 9,9%, dugi okres kredytowania
150 m-cy, kredyty gotwkowe do
250 tys z! Tel. 882 19 33 33 lub
882 19 34 34.
konSoLidaCja!
Spa wszystkie kredyty, zamie
na jedn, nisz rat, dopaso-
wan do Twoich moliwoci
fnansowych. Dugi okres kredyto-
wania, szybka decyzja kredytowa!
Tel. 882 19 33 33, 882 19 34 34.
FiRMa StaCh-dRew
Oferuje: drewno komin-
kowe, drewno opaowe.
W DOBREJ CENIE
Rzuchw, ul. Rybnicka 61
TEL. 512 271 815
32 430 10 45
Kredyt dla ROLNIKW
DO 200 000 z uproszczona
procedura. Kredyt na DZIA-
ALNO do 50000 z bez BIK
i zawiadcze.
tel: 508 272 057
Firma z Raciborza zatrudni
mechanika samochodowego
oraz blacharza samochodowego
z dowiadczeniem.
Tel. 606 190 418
Sklep wielobranowy irena
2 lata na rynku, coraz wicej
zadowolonych klientw.
Czekamy na Ciebie.
Zaprasza irena ulrich
Racibrz ul.Londzina 9/1a
SPRZedaMnaRty FiSheR
VC 100 (d.168cm) (KARWING)
100-65-87; WIZANIA TyRO-
LIA CALVE SL 100; BUTy AL-
PINIA Nr 28/43. Narty i buty
srebrny kolor. Racibrz
Tel. 662 466 267, 32 415 56 99
Komis od AZ (Kup, Sprzedaj)
Dla Kogo mie, Dla Kogo
Skarb. Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj. Przynie spra-
wisz Komu rado.
Zapraszamy codziennie:
1017, w soboty 1013.
Racibrz, ul.Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu).
Tel. 692-979-492,
797-638-860.
Duy wybr srebra
PRANIE DYWANW
oRaZ taPiCeRki MeBLowej
Parowe czyszczenie fug, dywanw oraz
tapicerki meblowej i samochodowej.
Atrakcyjne Ceny!!!
Tel: 32 763 40 43, 504 412 875,
Racibrz ul. Ogrodowa 46
Obok Byej Hurtowni
Stolarskiej GERBUD
www.green-clean.pl
gwaRantowany eFekt!
Malowanie wntrz oraz ele-
wacji , tapetowanie, naka-
danie gadzi, stawianie pyt
gipsowo-kartonowych, mon-
ta okien, drzwi oraz paneli.
Wykoczenie wntrz.
Kontakt: 606-505-169
Przerbki krawieckie, wszywa-
nie zamkw, atanie spodni,
skracanie, zwanie itp.
TANIO i SOLIDNIE. Racibrz,
ul. Bankowa 1/9. Tel. 500 115
063 Czynne: pn.-pt. 10-16
Restauracja Dzika Ra
ul. Jana Pawa II w Raciborzu
zaprasza do wsppracy
kelnerki i kelnerw, kucharki,
kucharzy z dowiadczeniem
gastronomicznym oraz kier-
owcw do rozwoenia pizzy.
Kontakt: 608 455 912.
Sprzedam mieszkanie, 2 pokoje,
parter 45,49m
2
.
Racibrz, ul. Ogrodowa.
Kontakt: 32 415 24 89.
PRACOWNIA PROTETyCZNA
izabela kuczmierczyk
ul. Opawska 27a/1
47-400 Racibrz
Tel. 513 129 915
czynne pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
Naprawy Protez
Praktyka Stomatologiczna
lek. stom.
Grayna Serwinowska-Awsiuk
W ramach NFZ:
pon.,r., czw.: 14.00-18.00
wt.: 9.00-13.00 (pitek na tel.)
Racibrz, ul. orska 45/2
tel. 32 417 76 40, 32 415 17 06
GazetaInformator.pl 6 listopada 2013, nr 21 (149)
<< 16 Reklama
R E K L A M A
Z
L S

Z
L S

za 29,00 za 29,00
F F
za3,99 za3,99
F F
za39,99 za39,99
Promocja trwa od 4 do 18.11 2013 r.
Szczegy promocji w regulaminie dostpnym u Sprzedawcy
* Do pakietu doliczane bdzie otwarcie sesji w kwocie 3,99