PERBEZAAN BAHASA MELAYU KLASIK DAN MODEN

PENDAHULUAN Bahasa Melayu tergolong dalam keluarga Nusantara di bawah rumpun Bahasa Austronesia. Asal-usul Bahasa Melayu adalah dari filum Austris. Filum Austris terpecah kepada tiga rumpun bahasa yang besar iaitu rumpun Austroasia dan rumpun Austronesia (dulu dikenali sebagai Malayo-Polinesia ! dan rumpun "ibet-#hina. $umpun Austronesia pula dipecahkan kepada empat keluarga! iaitu %ndonesia (Nusantara ! Melanesia! Mikronesia dan Polinesia ($a&ah '.( . )alam keluarga bahasa Nusantara terdapat kirakira (** hingga +** bahasa. Namun begitu! bahasa-bahasa tersebut dikelaskan kepada golongan tertentu seperti golongan Filipina! ,umatera! -awa! .alimantan! Bali-,asak! Muna-Butung! /orontalo! "omini! 0oinang! Bunku-0aki! ,ulawesi selatan! Bima-,umba! Ambon-"imul! ,ula-Bacon! dan 1almahera selatan-%rian -aya. Bahasa Melayu tergolong ke dalam kumpulan bahasa ,umatera. Beberapa teori telah mengatakan bahawa penutur-penutur Bahasa Melayu berasal daripada golongan manusia yang diberi nama Austronesia. Mereka datang dari daerah 2unan dan telah turun dalam dua gelombang pergerakan ke wilayah Asia "enggara. /olongan pertama disebut Melayu Proto yang datang se&ak tahun (!3** sebelum Masihi. "idak di&elaskan mengapa mereka berpindah. Mereka tinggal di kuala-kuala sungai dan pantai untuk memudahkan ker&a-ker&a mencari makan. /olongan kedua disebut Melayu )eutro yang datang kira-kira dalam tahun '!3** sebelum Masihi. Perpindahan mereka &uga tidak dapat dipastikan sebab-sebabnya. Melayu )eutro ini telah berpindah mengikut &alan dan laluan yang dilalui Melayu Proto. Apabila sampai di selatan mereka mendesak golongan pertama ke daerah pinggiran! ke hulu sungai! ke kawasan gunung atau ke tempat-tempat yang terpencil! manakala Melayu )eutro tinggal di kawasan tanah pamah! tanah rendah! lembah sungai dan di tepi laut. ,elain daripada itu! terdapat teori yang menyatakan bahawa bangsa Melayu berasal dari "anah Besar Asia "enggara. Pendapat ini didukung oleh pengka&i-pengka&i Barat. 1. .ern menyatakan bahawa penduduk di kepulauan Asia "enggara berasal dari Assam! di bahagian timur negara %ndia. Beliau membuat kesimpulan demikian lantaran

1|

Universiti

Terbuka

Malaysia

terdapat persamaan-persamaan adat resam beberapa suku di ,umatera dan Borneo dengan suku-suku di Assam seperti suku Naga di %ndia. 1enry 2ule pula berpendapat seperti -.$. 0ogan iaitu tentang wu&udnya persamaan adat resam antara penduduk-penduduk di daratan Asia "enggara dengan yang terdapat di kepulauan Melayu. Persamaan-persamaan ini menun&ukkan bahawa mereka adalah daripada keturunan yang sama. Berdasarkan ka&ian-ka&ian ini boleh dikatakan bahawa penduduk-penduduk kepulauan Asia "enggara hingga ke 0autan "eduh berasal dari tanah besar Asia "enggara. "etapi tidak dapat dipastikan dari mana. Ada yang mengatakan dari 2unan! di barat daya negeri #hina4 dari Assam! %ndia4 dari Asia "engah4 dan ada &uga yang mengatakan dari bahagian selatan tanah besar Asia "enggara. ,eorang lagi sar&ana yang membuat ka&ian perbandingan bahasa ialah Mees. Beliau membuat ka&ian bertitik tolak daripada pembahagian oleh ,chmidt dengan sedikit perubahan dan data yang lebih perinci. Menurut Mees lagi! bahasa dan dialek di "anah Melayu tidak dapat tidak! mempunyai hubungan dengan bahasa yang digunakan di pantai "imur ,umatera! iaitu Bahasa Melayu. Malah! daerah Bahasa Melayu di luar "anah Melayu merangkum kepulauan $iau! Palembang! .ampar! -ambi dan Medan. Bahasa Melayu-,riwi&aya memperlihatkan sisa-sisa tua daripada salah satu Bahasa Austronesia berdasarkan prasasti yang terdapat pada batu bersurat "alang "uwo bertarikh 56* Masihi. )i bahagian utara pula! terdapat kelompok bahasa Aceh! bahasa Batak seperti .aro! "oba! ,imalungan! dan Angkola-Mandiling! Nias! Mentawai! Minangkabau dan 0ampung.

BAHASA MELAYU KLASIK Menurut Awang ,ariyan! Bahasa Melayu .lasik merupakan tahap ketiga dalam periodisasi Bahasa Melayu! sesudah Bahasa Melayu Purba dan Bahasa Melayu .uno. Bahasa Melayu .lasik dikatakan bermula pada abad ke-'+ dan berakhir pada abad ke-'7. Bahasa Melayu .lasik ini diasaskan sewaktu terdirinya kera&aan %slam pertama di sebelah timur Aceh! iaitu kera&aan ,amudera-Pasai di bawah ,ultan Malikul ,alih. Bahasa ini merupakan kesan langsung kedatangan agama %slam dan kebudayaan %slam. 8aman permulaannya ditandai dengan kemunculan prasasti "erengganu yang bertarikh

2|

Universiti

Terbuka

Malaysia

9*( 1i&rah bersamaan dengan '+*+ Masihi. Bahasa Melayu .lasik muncul dengan wu&udnya tulisan -awi! iaitu tulisan Arab berbahasa Melayu pada awal abad ke-':. Prasasti Bahasa Melayu .lasik banyak terdapat di semenan&ung "anah Melayu seperti di Pengkalan .empas! Negeri ,embilan! Pahang! Perak! .elantan! .edah dan beberapa tempat lain. Prasasti ini &uga ditemui di ,umatera ,elatan! -ambi! $iau! ,umatera Barat! ,umatera ;tara dan Aceh. Pada abad ke-'+! peralihan bahasa berlaku ekoran daripada pengaruh yang dibawa oleh agama %slam ke Asia "enggara. .ehadiran agama %slam ke Asia "enggara banyak mempengaruhi perkembangan Bahasa Melayu ketika itu terutama dari aspek kosa kata! struktur kata dan &uga tulisannya. Peralihan Bahasa Melayu .uno kepada Bahasa Melayu .lasik ini dapat dibuktikan dengan penemuan batu-batu bersurat seperti batu bersurat Minye "u&uh! Aceh ('+7* ! iaitu batu bersurat pertama yang ditemui penggunaan kata-kata Arab seperti khalifah! nabi-nabi! Allah dan rahmat. Batu bersurat Pagar $uyung pula mempunyai sedikit perbe<aan dengan batu bersurat abad ke-9! iaitu dari segi bahasanya. Bahasa Melayu .lasik dikatakan mengalami <aman kegemilangannya semasa berada di bawah kera&aan Melaka! Aceh dan -ohor $iau. 1al ini disebabkan kera&aan-kera&aan tersebut pernah men&adi kawasan yang penting untuk kegiatan perdagangan dan perkembangan %slam dan seterusnya bahasa pada ketika itu. .emunculan Bahasa Melayu .lasik ini &uga ditemui dalam manuskrip Melayu 0ama. "erdapat kira-kira '*!*** naskhah manuskrip Melayu lama ini tersimpan di beberapa buah negara terutamanya di Barat. Manuskrip Melayu lama yang tertua ialah surat kiriman ,ultan "ernate! dari kepulauan Maluku kepada $a&a Portugis yang bertarikh tahun '3(' dan '3((. "ulisan berbentuk buku pula ialah ialah kitab A=a>id al-Nasafi yang bertarikh '37* (7661 . "erdapat &uga manuskrip lama lain seperti "utinameh('5** ! 1ikayat ,eri $ama ('5++ ! surat $a&a Aceh kepada 1arry Middleton ('5*( dan surat emas ,ultan %skandar Muda Mahkota Alam! Aceh kepada $a&a %nggeris! .ing -ames % ('5'3 . Penemuan ini menun&ukkan Bahasa Melayu telah men&adi bahasa lingua franca di Asia "enggara pada masa itu. )ari segi fonologi! sistemnya tidak dapat ditentukan kerana tiada data lisan. .ebanyakan data berbentuk tulisan dan ini menyukarkan pengesanan sebutan yang

3|

Universiti

Terbuka

Malaysia

sebenar. Awang ,ariyan mengatakan bahawa perlambangan bunyi ?okal terbatas kepada tiga saha&a! iaitu @i>! @a> dan @u> (daripada ?okal Arab alif! ya dan wau . Namun demikian dapat diandaikan bahawa Bahasa Melayu .lasik mempunyai enam bunyi ?okal sebagaimana yang terdapat dalam Bahasa Melayu! iaitu @a>! @e> pepet! @e> taling! @i>! @o>! dan @u>. )ari segi bunyi konsonan pula! dapat diandaikan bahawa bunyi konsonan Bahasa Melayu .lasik sama dengan yang terdapat dalam Bahasa Melayu Moden. huruf AraB dalam Pelambangan bunyi getaran al?eolar @r> yang &elas menggunakan

bahasa Arab. Penggunaan ini pada hu&ung suku kata akhir tertutup menggambarkan bahawa bunyi getaran al?eolar itu hidup dan tidak senyap dalam bahasa lisan klasik. Bunyi diftong pula memperlihatkan persamaan dengan bunyi diftong dalam Bahasa Melayu Moden! iaitu @ai>! @au> dan @oi>. )ari segi tatabahasa pula! imbuhan yang digunakan sama dengan yang digunakan dalam Bahasa Melayu Moden. 1al yang sama &uga berlaku bagi proses morfofonemik! penggandaan dan pema&mukan. )ari segi sintaksis! ayat dalam bahasa ini memanfaatkan empat pola ayat dasar! iaitu ayat tunggal! ayat ma&muk yang sama rumusannya dengan Bahasa Melayu Moden! ayat kompleks dan ayat pasif. #iri-ciri Bahasa Melayu .lasik ialahC a. Ayat yang pan&ang dan berbelit-belit b. Banyak ayat pasif c. Menggunakan bahasa istana d. .osa kata klasik seperti ratna mutu manikam! edan kesmaran (mabuk asmara ! sahaya! masyghul dan sebagainya e. Banyak menggunakan kata pangkal ayat atau perdu perkataan seperti sebermula! alkisah! hatta! adapun dan sebagainya f. Penggunaan ayat songsang dan banyak menggunakan partikel @pun> dan @lah> .a&ian Asmah 1a&i Dmar tentang kitab @A=ai>id al-Nasafi! iaitu teks tertua Bahasa Melayu menun&ukkan hampir 6(E kosa katanya merupakan kosa kata Bahasa Melayu asli. .ata pin&aman yang agak menon&ol ialah bahasa Arab! Parsi dan ,anskrit. "erdapat &uga penggunaan penanda wacana yang tidak digunakan lagi dalam Bahasa Melayu Moden! iaitu bermula! hatta! syahadan! kalakiandan seumpamanya.

4|

Universiti

Terbuka

Malaysia

/aya Bahasa Melayu .lasik pula memperlihatkan gaya yang tersendiri. /aya Bahasa Melayu .lasik kelihatan pada ayat kompleks! ayat pasif dan ayat songsang. 1al ini disebabkan oleh pengaruh bahasa Arab dan lenggoknya yang &elas kelihatan kearabaraban. ,elain daripada itu! bunga bahasanya &uga menggambarkan kehalusan dan daya cipta berseni karyawan pada <aman tersebut. Bahasa Melayu .lasik bertun&angkan sistem tulisan -awi yang berasaskan aksara Arab. ,istem tulisan ini merupakan alat yang meluaskan penyebaran dalam bahasa persuratan di Alam Melayu. Malah sistem tulisan inilah merupakan bukti yang nyata tentang kewu&udan bahasa ini. Farisan Bahasa Melayu .lasik tertulis dalam karya persuratan yang meliputi pelbagai bidang! iaitu agama! undang-undang! ketatanegaraan! historiografi! sastera! perubatan dan pentadbiran serta hubungan politik. Bahasa Melayu .lasik &uga mendapat pengaruh kata-kata pin&aman daripada bahasa Arab dan Parsi. Bahasa Melayu .lasik &elas banyak digunakan dalam penulisan agama khususnya bidang tauhid atau usuluddin! syariah atau undang-undang %slam! dan tasawuf. .arya agama yang tertua dihasilkan dalam Bahasa Melayu .lasik ialah @A=ai>id al-Nasafi..itab ini membicarakan tentang hakikat ke&adian benda! kemungkinan ilmu! punca ilmu! keob&ektifan ilmu! teori cakerawala! hakikat "uhan dan diri manusia. -elasnya! kitab ini merupakan titik awal bidang ilmu yang &auh &angkauan pemikiran manusia dan diungkapkan dalam Bahasa Melayu. %ni merupakan pencapaian penting bagi membuktikan bahawa Bahasa Melayu mampu men&adi bahasa ilmu. "okoh-tokoh lain yang terkenal ialah 1am<ah Fansuri! ,yamsuddin Pasai atau ,yamsudin al-,umaterani dan Abdul $auf ,ingkel. )i samping itu! muncul ahli ilmu dari luar Alam Melayu! iaitu Nuruddin al $aniri. 1am<ah Fansuri terkenal dengan karya prosa sepertiAsrarul-Arifin fi bayan %lm al-,uluk wal-"awhid! al-Muntahi dan,harabulAshi=in atau 8inatul-Muwahiddin. ,yairnya yang terkenal ialah ,yair )agang! ,yair -awi fasal fi bayan %lm al-suluk wal-tawhid dan ,yair Perahu. )ari segi se&arah! Bahasa Melayu .lasik mempunyai kesignifikanannya tersendiri. Bahasa ini dikatakan sebagai titik bermulanya Bahasa Melayu Moden. Bahasa Melayu .lasik &uga memperkenalkan ragam bahasa persuratan dengan munculnya tulisan -awi yang digunakan secara meluas di Alam Melayu. Peranannya &uga penting sebagai

5|

Universiti

Terbuka

Malaysia

asas kepada pembentukan bahasa baku! konsep kebangsaan Melayu! dan mengungkapkan pelbagai &enis laras bagi memulakan transformasi ciri budaya yang penting.

BAHASA MELAYU MODEN Bahasa Melayu Moden meru&uk bahasa yang digunakan pada abad ke-'7 hingga sekarang. Bahasa ini berkembang selari dengan penguasaan negara Gropah di Asia "enggara. )alam tempoh ini! bahasa Gropah! bermula dengan bahasa Portugis! diikuti bahasa Belanda! dan kemudiannya bahasa %nggeris! bertapak di Nusantara! dan seterusnya mempengaruhi Bahasa Melayu. Bahasa Melayu Moden merupakan kesinambungan daripada bahasa Melayu klasik! tetapi bahasa ini menerima pengaruh bahasa %nggeris yang sangat kuat. Falaupun begitu! bahasa ini tidak menerima sistem pembentukan bahasa itu! dan tidak &uga mengetepikan bahasa ,anskrit dan bahasa Arab yang diguna pakai sebelumnya. Bahasa Melayu Moden menerima banyak istilah daripada bahasa %nggeris agar dapat mengungkapkan pelbagai ilmu baharu yang berkembang dari semasa ke semasa! kerana Bahasa Melayu dan tamadun Melayu tidak mempunyai keupayaan dalam hal itu. .eupayaan Bahasa Melayu Moden menerima unsur asing men&adikan Bahasa Melayu dinamik dan dapat meneruskan kelangsungan hayat. Bahasa Melayu Moden tidak berkembang secara bersendirian seperti Bahasa Melayu .uno dan Bahasa Melayu .lasik. 1al ini dikatakan demikian kerana Bahasa Melayu Moden mengalami perancangan oleh badan bahasa yang ditubuhkan khas! iaitu )ewan Bahasa dan Pustaka ()BP . ,elain itu! Bahasa Melayu Moden diberi status sebagai bahasa kebangsaan melalui Perkara '3( Perlembagaan Persekutuan "anah Melayu! yang kemudiannya men&adi Perlembagaan Persekutuan Malaysia. ,ebelum kemerdekaan! Bahasa Melayu Moden mengalami dua fasa

perkembangan. Fasa pertama! iaitu sebelum Perang )unia .edua! Bahasa Melayu moden mendapat kedudukan yang tinggi! ekoran daripada kecemerlangan sebelumnya. Falaupun British mentadbir "anah Melayu! pegawainya dikehendaki mempela&ari

6|

Universiti

Terbuka

Malaysia

Bahasa Melayu dan lulus dalam u&ian bahasa itu agar dapat berhubung dengan penduduk tempatan dengan mudahnya. "idak hairanlah apabila banyak pegawai tinggi British! seperti Finstedt! Filkinson! Brown! MaHwell! Marsden! )ussek! ,hellabear! dan ,kinner! dapat menguasai bahasa Melayu dengan cemerlang. Namun demikian! selepas Perang )unia .edua! British mengubah dasarnya dengan men&adikan bahasa %nggeris sebagai bahasa pengantar pendidikan. Drang yang dapat berbahasa %nggeris diberi keutamaan untuk beker&a dengan orang %nggeris. .esannya! ramai pela&ar Melayu diberi pendidikan %nggeris dan dihantar berkursus di Gngland! dan menggunakan bahasa %nggeris dalam urusan seharian. 1al itu ter&adi kerana orang yang dapat berbahasa %nggeris dianggap orang yang bi&ak dan bertaraf tinggi. Apabila negara mencapai kemerdekaan! status Bahasa Melayu dikembalikan. Perkara '3( Perlembagaan Persekutuan meletakkan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan perlu digunakan dalam sebarang urusan rasmi. Bahasa Melayu &uga di&adikan bahasa pengantar pendidikan dari peringkat sekolah rendah hinggalah peringkat uni?ersiti. 1al ini diperkukuh dengan penggubalan Akta Bahasa .ebangsaan '75+I59. ,elain institusi pendidikan! Bahasa Melayu &uga diperkasa dengan baiknya dalam perbicaraan di semua mahkamah! dan persidangan )ewan ;ndangan Negeri! )ewan $akyat! dan )ewan Negara. ,ungguhpun demikian! setelah hampir setengah abad di puncak kegemilangan! Bahasa Melayu diancam oleh pengenalan Akta Pendidikan '773 yang membenarkan bahasa %nggeris digunakan dalam penga&aran mata pela&aran ,ains dan "eknikal di pusat penga&ian tinggi awam. 1al yang sama dilaksanakan di peringkat sekolah apabila diperkenalkan program Penga&aran dan Pembela&aran ,ains dan Matematik dalam Bahasa %nggeris (PP,M% mulai (**+.

PERBEZAAN ANTARA BAHASA MELAYU KLASIK DAN BAHASA MELAYU MODEN 1. PERBEZAAN DARI SEGI SINTAKSIS (AYAT)

7|

Universiti

Terbuka

Malaysia

1.1

Penggunaan Kata Pangka A!at )r. 8aitul A<ama mengatakan bahawa dalam bahasa Melayu .lasik terdapat penggunaan kata pangkal ayat yang agak klise atau usang. Penggunaan kata pangkal ayat ini agak meluas. #ontoh kata pangkal adalah seperti JsyahadanJ! JmakaJ! JalkisahJ! JhattaJ! JarakianJ! Jkata sahibul hikayatJ! Jmaka! tatkalaJ dan Jadapun. .ata-kata seperti itu bukan saha&a digunakan untuk memulakan sesuatu perenggan! malah digunakan &uga pada awal ayat-ayat dalam perenggan. "#nt#$% Maka syahdan, bermula tersebut pula pada perkataan Seri Rama dan Laksamana berjalan mencari Siti Dewi. Penulisan dalam bahasa Melayu moden tidak memperlihatkan penggunaan kata pangkal ayat yang sedemikian.

1.&

St'uktu' A!at Bahasa Melayu .lasik agak berbe<a dengan bahasa Melayu Moden kerana struktur ayatnya pan&ang-pan&ang! berulang-ulang dan berbelit-belit. "erdapat &uga gabungan beberapa ayat tunggal yang dicantumkan dengan menggunakan kata-kata hubung yang tertentu! terutamanya JdanJ dan JatauJ ataupun dengan menggunakan tanda koma dan tanda koma bertitik saha&a. #ontoh ayat bahasa Melayu .lasik seperti ayat berikut AMaka apabila dibawalah akan mereka itu ke penghadapan Tajul Muluk, demi terpandang akan anak si peladang itu, mesralah ke dalam hatinya, diberinya wang yang tiada berhisab banyaknya serta disuruh perbela akan dia baik-baik”. "erdapat ayat atau klausa songsang dengan pendepanan predikat kesan daripada pengaruh tatabahasa Arab. #ontohC Maka berperanglah eringgi dengan !rang Melaka (1ikayat 1ang "uah #ontoh lain! adalah seperti berikutC

8|

Universiti

Terbuka

Malaysia

Maka jikalau sekiranya tiada suluh itu tanganku, dan cermin mata itu kupakai, nescaya banyak kali sudah aku terper!s!k ke dalam limbah dan parit yang penuh pada tiap-tiap l!r!ng dan jalan" seperti kecuali kebanyakan kelakuan !rang yang tiada memegang suluh itu terper!s!k ia kesana ke mari, jatuh bangun c!reng-c!reng berlumur dengan Lumpur dan !rang, dan patah riuk kaki tangannya di hadapanku. (1ikayat Abdullah halaman '5 Maka jawabnya, #Tuan, sahayalah cakap membawa jalan kepada susunan itu, akan tetapi tuan sekarang ada penuh kapal-kapal $nggeris pada segenap jajahan tanah %awa itu menjaga, tiadalah b!leh masuk dan keluar barang perahu atau kapal keci" dan lagi pula &!landa itu pun terlalu keras kawalnya, serta dengan cemburunya.” (1ikayat Abdullah halaman 57 )alam konteks bahasa Melayu moden! ayat lebih ringkas! padat dan tepat! sesuai dengan fungsinya untuk mengungkapkan konsep! idea! dan buah fikiran yang abstrak dan kompleks! yang melibatkan pelbagai bidang ilmu pengetahuan moden. 1.( Bentuk Pa)*+ )alam bahasa Melayu .lasik terdapat perubahan dari aspek bentuk ayat yang digunakan. Bentuk ayat yang lebih lumrah digunakan! ialah bentuk ayat pasif! iaitu bentuk ayat yang lebih mengutamakan ob&ek pelaku atau sub&ek. ,ebagai contoh! A&atta datanglah kepada suatu hari maka &am'ah dan (mar (mayyah dibawanya !leh )h!ja *bdul Mutalib kepada mualim ++” dan #Maka dilihatlah tanah nagara bukit menjadi seperti warna emas+” )alam penulisan bahasa Melayu Moden tidak menggunakan ayat pasif dengan terlalu berleluasa. ,ebaliknya! ayat aktif sering digunakan. Penulisan se&arah dalam bahasa Melayu Moden menghilangkan bentuk

9|

Universiti

Terbuka

Malaysia

ayat pasif yang berasal dari penulisan bahasa Melayu .lasik dengan menukarkannya men&adi ayat aktif. 1., Ba$a)a I)tana Menurut )r. 8aitul A<ma bt 8ainon 1am<ah! bahasa Melayu klasik lebih bersifat Jbahasa istanaJ. %ni amat ketara dari segi penggunaan perkataan dan sistem panggilannya. #ontohnya ialah @sembah, beta, titah, berangkat, dan gering.” Penggunaan ini adalah disebabkan kebanyakan hasil penulisan bahasa Melayu klasik adalah dalam bentuk karya sastera! yang menceritakan kisah dan peristiwa yang dialami oleh kalangan ra&a di istana. Dleh kerana penulisan bahasa Melayu Moden tidak lagi hanya tertumpu kepada penceritaan dalam kalangan ra&a di istana! maka sifat bahasanya telah berkembang dan telah mengalami pemodenan. Bahasa Melayu Moden pada hari ini! lebih bersifat bahasa ilmu. ,ebagai bahasa ilmu! bahasa Melayu Moden perlu mempunyai dua ciri penting iaitu keintelektualan dan kesempurnaan bahasa. Melalui keintelektualan! bahasa tersebut mempunyai keupayaan menyampaikan hu&ah dan buah fikiran yang berkesan dan tepat yakni mampu menyampaikan kesinambungan dan kerumitan fikiran tanpa melalui pelbagai rintangan. .emuncak pencapaian taraf keintelektualan bahasa telah berada di dalam suasana KsaintifikK yang boleh menganalisis bahasa secara tepat yang mencerminkan ke&elasan pemikiran yang logik. 1.Penggunaan K*a)an. Pe'/an0*ngan Se'ta Penggunaan La'a) Ba$a)a Pu*)* Bahasa Melayu .lasik &uga lebih banyak menggunakan kiasan dan perbandingan serta penggunaan laras bahasa puisi! seperti pantun! syair! seloka dan gurindam dalam karya prosa. Buktinya ialah terdapat banyak dalam hikayat-hikayat Melayu lama. Mungkin disebabkan oleh sifat sastera Melayu klasik itu sendiri! yang pada asalnya dalam bentuk lisan

10 |

Universiti

Terbuka

Malaysia

dan penggunaan unsur-unsur tersebut dikatakan dapat menghidupkan suasana penceritaan. )alam bahasa Melayu Moden! penggunaan unsur-unsur ini tidak lagi terlalu kerap digunakan. Penggunaannya hanya pada tempat-tempat tertentu berdasarkan penceritaan yang hendak disampaikan. Dleh kerana penulisan bahasa Melayu Moden yang telah mengalami perubahan dan pemodenan! maka unsur-unsur yang lebih bersifat nyata lebih kerap digunakan.

&.

PERBEZAAN DARI SEGI MOR1OLOGI (PERKATAAN) &.1 Pa't*ke Atau Kata Penega) 2La$3 Dan 2Pun3 Bahasa Melayu .lasik banyak menggunakan partikel ApunBdan AlahB. #ontoh perkataan yang digandingkan dengan partikel ialah seperti #adapun, bertitahlah! dan berebutlah”. Manakala contoh penggunaan partikel dalam ayat pula ialah seperti berikut A#Maka ,endahara pun hairanlah kalam raja seperti dikhatankan !rang rupanya” (dalam ,e&arah Melayu 1alaman 33 ! A,atu pun habis berpelantingan, Syahbandar pun turunlah.” )alam bahasa Melayu Moden! penggunaan partikel tidak terlalu banyak. &.& K#)a Kata Ba$a)a A'a/. San)k'*t Dan K a)*k "erdapat pengaruh daripada beberapa bahasa lain dalam bahasa Melayu .lasik kerana di kepulauan Melayu ketika itu bahasa Arab dan ,anskrit bertapak kukuh lantaran akti?iti perdagangan dan penyebaran agama %slam. #ontoh penggunaan bahasa Arab ialah A*llah Taala, makhdum, mualim daulat, wallahualam, tak'im. Bagi bahasa ,anskrit pula ialah #d!sa, pahala, dan raja”. Bagi bahasa Melayu .lasik! berahi (cinta ! gharib (gan&il ratna mutu manikam (batu permata masygul (dukacita! sedih ceritera (cerita amarah (marah dan sebagainya. Bahasa Melayu

11 |

Universiti

Terbuka

Malaysia

.lasik &uga menerima fonem Arab seperti @kh>! @d<>! dan @sy>. #ontoh perkataan seperti Akhamis, 'akat, syarat”. ;nsur falsafah %slam wu&ud dalam beberapa tulisan seperti dalam bidang ilmu kalam! tasawuf! ilmu a=aid! al iman dan lain-lain. )alam konteks bahasa Melayu moden pula! pengaruh kedua-dua bahasa tersebut masih lagi wu&ud! terutamanya dari segi kosa katanya. Falaupun begitu! penggunaannya tidak terlalu banyak. Berbanding dengan pengaruh bahasa Arab! bahasa ,anskrit hampir terhapus pengaruh penggunaannya ke dalam bahasa Melayu Moden hari ini. &.( 4en*) Ak)a'a )alam memperkatakan bahasa Melayu .lasik ini tidak dapat seseorang itu mengimbas kembali teks Melayu lama yang tertulis dalam bentuk puisi! prosa! surat perdagangan! surat per&an&ian! batu bersurat! batu nisan dan sebagainya. -enis aksara yang digunakan dalam penulisan bahasa Melayu .lasik seperti karya 1ikayat Abdullah! menggunakan tulisan -awi. "ulisan atau aksara ini dipin&am daripada bahasa Arab! kemudian ditambah dengan huruf baru seperti pa (‫)ف‬, nga (‫)غ‬, ga (‫)ک‬, nya (‫ )ث‬dan ca (‫)چ‬. %ni bererti tulisan tersebut masih dalam bentuk asalnya dengan menggunakan tulisan dan sistem e&aan -awi. )alam bahasa Melayu Moden! penggunaan &enis aksara seperti yang digunakan ini dalam bahasa Melayu .lasik! tidak lagi digunakan. -enis aksara telah berubah kepada sistem tulisan rumi. Penggunaan aksara dan sistem e&aan &awi! tidak lagi meluas tetapi hanya pada ruang dan keadaan yang tertentu saha&a. &., S*)te5 E6aan ,ebelum wu&ud sistem e&aan -awi pengaruh Melayu dalam bahasa Melayu Moden! sistem e&aan Arab yang digunakan dalam bahasa Melayu .lasik

12 |

Universiti

Terbuka

Malaysia

menggunakan tanda-tanda baris seperti yang terdapat dalam karya 1ikayat Abdullah. #ontohnya seperti4 (maka ‫ﻣﮓ‬ َ (dia ِ‫ﻱ‬ َ ‫ﺩ‬ .emudian tanda-tanda baris itu dihilangkan dalam sistem e&aan bahasa Melayu Moden men&adi4 (maka ‫ﻣﮏ‬ (dia 78 ,elepas itu baru timbul sistem e&aan pengaruh Melayu. ,istem ini mengandungi dua tahap. "ahap pertama dengan meletakkan huruf saksi (?okal dan tahap kedua dengan meletakkan huruf saksi (?okal pada kedua-dua suku kata. Falau bagaimanapun! penggunaan sistem e&aan &awi dalam kebanyakan penulisan bahasa Melayu Moden pada hari ini! hampir ditiadakan dan telah digantikan dengan sistem e&aan rumi. &.Kata a) * Penggunaan kata asli dalam bahasa Melayu .lasik seperti dalam 1ikayat Abdullah sangat ketara. Bukan saha&a bahasa yang digunakan itu bahasa lama tetapi struktur ayatnya &uga adalah cerita hikayat. ,ebagai contoh dalam 1ikayat Abdullah pada halaman 7 dan '*4 Maka beberapa lamanya dalam hal yang sedemikian, maka datanglah se!rang !rang *rab Syaid yang bernama &abib *bdullah, bangsanya &addad, maka adalah ia itu aulia, mak sangatlah dipermulia !rang akan dia dalam Melaka" maka segala laki-laki dan perampuan pun pergilah berguru kepadanya darihal perkara agama $slam. Maka b!ndaku juga tiada pergi, sentiasa duduk menangis terkenangkan anak-anaknya yang mati itu. Maka adalah rumahku itu berhadapan dengan rumah tempat

13 |

Universiti

Terbuka

Malaysia

tuan itu tinggal" maka disuruhnya panggil bapaku, diperiksanya akan hal b!ndaku itu duduk menangis-nangis. Maka !leh bapaku segala hal anakanaknya habis mati itu" maka kata tuan itu, #,aiklah, pergi engkau katakan kepada isterimu janganlah ia menangis, insya-*llah nanti diberi *llah kepadanya se!rang anak laki-laki" maka apabila beranak kelak, engkau namakan dengan namaku.” Maka pulanglah bapaku serta mengatakan kepada b!ndaku akan segala perkataan tuan itu" maka b!ndaku pun berhentilah daripada menangis dan dukacita. ,truktur ayat lama ini dikuatkan lagi dengan penggunan kata-kata asli seperti @maka>! @beberapa lamanya>! @maka adalah>! @akan dia> dan @maka apabila>. .ata asli dalam bahasa Melayu Moden seperti yang terdapat dalam bahasa Melayu .lasik ini! sudah tidak digunakan lagi. &.Kata P*n6a5an 1ampir keseluruhan dalam bahasa Melayu .lasik! menggunakan kata pin&aman dari bahasa Arab dan ,anskrit. %ni kerana karya-karya dalam bahasa Melayu .lasik banyak pengaruh dari bahasa Arab dan ,anskrit. .epulauan Melayu pada ketika itu! bahasa Arab dan ,anskrit telah bertapak kukuh lantaran akti?iti perdagangan dan penyebaran agama %slam. #ontoh4 Perkataan ”Syaaban, )hatib, Sayid” dan banyak lagi. Berbe<a dengan bahasa Melayu .lasik! pengaruh bahasa %nggeris dalam penulisan bahasa Melayu Moden telah menyebabkan banyak perkataan yang digunakan adalah kata pin&am dari bahasa %nggeris bersama dengan kata pin&am bahasa Arab. Misalnya ”diksi character, enjineer, secretaries g!-ernments, electricity, arithmetic, c!mmissi!n” dan sebagainya. &.9 Penggunaan Pen6#0#$ B* angan Bahasa Melayu .lasik menggunakan pen&odoh bilangan yang tidak tepat. #ontohC #++..maka ditambangkannya suatu geliga sakti lalu+..”

14 |

Universiti

Terbuka

Malaysia

Dleh kerana penggunaan pen&odoh bilangan yang tidak tepat ini dalam bahasa Melayu .lasik! Bahasa Melayu Moden memperbaiki sebaik mungkin kesalahan seperti ini. Dleh itu! dalam bahasa Melayu Moden penggunaan pen&odoh bilangan mesti betul dan tepat. &.: Pe'kataan Yang Suka' D*+a$a5* Penggunaan perkataan yang sukar difahami dalam bahasa Melayu .lasik sangat banyak. #ontohC Ditambangkan (dibaling ! .enta (loceng ! /erpu (se&enis lapik kaki . Perkataan-perkataan yang sukar difahami dalam bahasa Melayu kalsik adalah perkataan yang berasal daripada kata pin&am bahasa lain seperti bahasa ,anskrit. )alam penulisan bahasa Melayu Moden! perkataan-perkataan ini telah diter&emahkan ke dalam bahasa Melayu Moden yang senang difahami. &.; Penggunaan Kata Gant* D*'* Su tan "erdapat penulisan dalam bahasa Melayu .lasik yang menggunakan kata ganti diri ,ultan yang tidak tepat. ,eperti dalam beberapa karya klasik! kata ganti diri AnyaB &uga diru&uk kepada ,ultan. )alam penggunaan bahasa istana kata ganti nama diri AnyaB tidak boleh digunakan untuk ,ultan. Dleh itu! wa&ar diperbetulkan. #ontohC ”+. Sultan Mans!r Syahpun kembali ke istananya+” Penulisan yang betul! sepatutnya ialah #++ Sultan Mans!r Syah kembali ke istana baginda” )alam bahasa Melayu Moden! kelemahan ini sudah diperbaiki. ,emua gelaran atau kata ganti diri pembesar! telah digunakan dengan cara yang betul.

15 |

Universiti

Terbuka

Malaysia

RUMUSAN Perkembangan Bahasa Melayu telah melalui beberapa tahap sebagaimana yang telah di&elaskan sebelum ini. .ini Bahasa Melayu merupakan bahasa yang dituturkan oleh rakyat Malaysia dalam komunikasi harian. Pengetahuan masyarakat di Malaysia tentang bahasa ini tidak dapat dinafikan amat tinggi kerana hubungan sosial atau hubungan dagang mengutamakan Bahasa Melayu khususnya dalam kalangan masyarakat umum di luar bandar. Perkembangan ini &uga menyaksikan era pemodenan Bahasa Melayu. )i Malaysia! istilah bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan membawa maknanya tersendiri. Bahasa kebangsaan ialah bahasa yang melambangkan identiti dan kedaulatan negara serta berfungsi sebagai alat perpaduan rakyat. %dentiti bahasa kebangsaan haruslah mencerminkan penggunaan bahasa yang menggambarkan keseluruhan masyarakat yang mendiami negara Malaysia. Bahasa rasmi pula menekankan penggunaan bahasa dalam situasi rasmi misalnya pentadbiran! sistem pendidikan negara! urusan perdagangan! acara rasmi dan sebagainya. .edudukan bahasa rasmi amat tinggi presti&nya dalam kalangan pengguna bahasa kerana bahasa itu merupakan bahasa komunikasi harian dalam segala urusan rasmi. -elasnya bahasa kebangsaan boleh men&adi bahasa rasmi tetapi bahasa rasmi tidak merupakan bahasa kebangsaan kerana bahasa rasmi hanya digunakan untuk tu&uan tertentu tanpa dikaitkan dengan nasionalisme. Berdasarkan penelitian ka&ian! <aman bahasa Melayu Moden telah mula pada abad ke-'7 iaitu setelah kedatangan pen&a&ah Gropah seperti Portugis! Belanda dan %nggeris. 1asil karangan Munsyi Abdullah dianggap sebagai permulaan <aman bahasa Melayu moden. ,ebelum pen&a&ahan British! bahasa Melayu mencapai kedudukan yang tinggi! berfungsi sebagai bahasa perantaraan! pentadbiran! kesusasteraan! dan bahasa pengantar di pusat pendidikan %slam. ,elepas Perang )unia .edua! British merubah dasar men&adikan bahasa %nggeris sebagai pengantar dalam sistem pendidikan. Namun semasa Malaysia mencapai kemerdekaan! Perlembagaan Persekutuan Perkara '3( telah menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.

16 |

Universiti

Terbuka

Malaysia

Buktinya ialah dalam Akta Bahasa .ebangsaan '75+I'759 menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. ,elain itu! dalam 0aporan $a<ak '735 &uga telah mencadangkan bahasa Melayu sebagai pengantar dalam sistem pendidikan negara. Manakala menurut Amat -uhari ((**5C+: bahasa Melayu berubah sedikit demi sedikit untuk menu&u ke bentuk yang baharu iaitu bahasa Melayu Moden. Peluang ini cerah apabila mencecah ke abad ke-(*. Buktinya ialah negeri-negeri dan kesultanan melayu tetap menggunakan bahasa Melayu dalam urusan pemerintahan negerinya terutamanya yang berkaitan dengan adat istiadat Melayu dan agama %slam. .etika itu &uga sekolah-sekolah Melayu &uga dibuka dengan lebih banyak lagi sama ada dalam pemerintahan %nggeris mahupun yang dalam pemerintahan Belanda. ,ehubungan itu! dari aspek media perkembangan bahasa Melayu pula! seperti syarikat percetakan telah banyak didirikan. Maka banyak buku! ma&alah! &urnal dan akhbar berbahasa Melayu yang dicetak di tanah &a&ahan %nggeris dan Belanda di Asia "enggara. ,ituasi ini telah menyebabkan bahasa Melayu secara langsung men&adi bahasa perantaraan di Asia "enggara. Pada tahun '739! bahasa Melayu telah men&adi bahasa kebangsaan dan salah satu bahasa rasmi negara Malaya Merdeka. Manakala pada tahun '759! bahasa Melayu telah men&adi bahasa rasmi tunggal bagi negara Malaysia. Bagi meningkatkan penggunaan bahasa Melayu banyak akhbar! buku! ma&alah dan &urnal berbahasa Melayu diterbitkan sama ada di Malaysia! %ndonesia dan ,ingapura terutamanya selepas Perang )unia .edua. 0antaran itu! pelbagai usaha telah di&alankan bagi mema&ukan bahasa serta meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi <aman moden. Antara langkah yang di&alankan untuk memodenkan bahasa Melayu ialah perancangan korpus bahasa Melayu. Perancangan korpus ini telah ditera&ui oleh Pakatan Bela&ar-Menga&ar Pengetahuan Bahasa. Mereka memulakan perancangan korpus bahasa iaitu dengan menyusun panduan e&aan! kamus! tatabahasa! tanda-tanda bacaan! surat kiriman dan peristilahan. ,e&urus selepas itu muncullah badan perancangan daripada persatuan dan lembaga yang dikelolakan oleh kera&aan seperti )ewan Bahasa dan Pustaka. )engan adanya

17 |

Universiti

Terbuka

Malaysia

usaha-usaha ini maka dapat diatur dan dibakukan sistem e&aan! peristilahan! tatabahasa! perkamusan! sebutan! laras dan lain-lain yang berkaitan dengan bahasa Melayu. Bagi mengukuhkan usaha-usaha ini maka berbagai-bagai kongres dan seminar tentang bahasa dan sastera Melayu telah diadakan. #ontohnya ialah .ongres Bahasa dan Persuratan Melayu dimulai pada tahun '73( hingga '76: iaitu .ongres yang keempat. .esimpulannya! dengan adanya kegiatan-kegiatan seumpama di atas ini! maka bahasa Melayu terus melon&ak naik kemampuannya sehingga men&adi bahasa moden yang digunakan sebagai bahasa pengantar di institusi penga&ian tinggi! dan tulisan ilmiah.

RU4UKAN '. Abd A<i< Abd "alib. '77+. Menguji )emahiran ,ahasa, 0rinsip, Teknik dan /!nt!h. .uala 0umpur. )ewan Bahasa. (. Anwar %brahim. '767. ,ahasa Melayu ,aku *sas 0embinaan Tamadun. .uala 0umpur. )ewan Bahasa )an Pustaka.

18 |

Universiti

Terbuka

Malaysia

+.

A<wan Fan #hik. '763. Mengajar ,ahasa Malaysia. .uala 0umpur. )ewan Bahasa )an Pustaka.

:.

%smail Bin )ahaman! M.A. '77:. 0ed!man Sebutan ,aku ,ahasa Melayu. .uala 0umpur. )ewan Bahasa )an Pustaka.

3.

.amarudin 1&. 1usin. '773. 0erkaedahan Mengajar ,ahasa. .uala 0umpur. .umpulan Budiman ,dn.Bhd.

5.

Abdul $ashid )aing Melebek dan Amat -uhari Moain L(**5M! Sejarah ,ahasa Melayu, .uala 0umpurC ;tusan Publications N )istributors ,dn. Bhd.

9.

Abdul $ashid )aing Melebek L(*'*M! Sejarah 0enyelidikan ,arat Tentang ,ahasa dan ,angsa Melayu, ,hah Alam!,elangorC Maya Press ,dn. Bhd

6.

Abdul #haer L(**9M! )ajian ,ahasa1 Struktur $nternal, 0emakaian dan 0emelajaran, -akartaC P" $ineka #ipta

7.

Asmah 1a&i Dmar. Susur galur bahasa Melayu. .uala 0umpurC )ewan Bahasa dan Pustaka! '763.

'*.

Annas 1a&i Ahmad. Sastera Melayu lama dan baru. Petaling -ayaC %nternational Book ,er?ice! '76(.

''.

1arun Aminurrashid. )ajian sejarah perkembangan bahasa Melayu. ,ingapuraC Pustaka Melayu! '755.

19 |

Universiti

Terbuka

Malaysia

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful