You are on page 1of 86

KERAJAAN MALAYSIA

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 36 TAHUN 2013

PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM


GRED 1 HINGGA GRED 54 DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM


MALAYSIA

KANDUNGAN

Bil.

Perkara

1.

KANDUNGAN

2.

SENARAI LAMPIRAN

ii

3.

TUJUAN

4.

LATAR BELAKANG

5.

PELAKSANAAN

Penambahbaikan Struktur JGMM

Pegawai Yang Layak

Pegawai Yang Tidak Layak

Kaedah Pemindahan Gaji

Pergerakan Gaji Tahunan

Tarikh Pergerakan Gaji

Elaun Dan Kemudahan

6.

TARIKH KUAT KUASA

7.

PEMAKAIAN

8.

PEMBATALAN

Muka Surat

SENARAI LAMPIRAN

Bil.

Perkara

1.

Indeks Jadual Gaji Minimum - Maksimum Perkhidmatan


Awam Malaysia

2.

Jadual Gaji Minimum - Maksimum Skim Perkhidmatan


Berkuat Kuasa

10

3.

Indeks Jadual Gaji Minimum - Maksimum Perkhidmatan


Awam Malaysia (Khas Untuk Penyandang)

63

4.

Jadual Gaji Minimum - Maksimum (Khas Untuk


Penyandang)

64

5.

Borang Senarai Pegawai Yang Kekal Berada Di Gaji


Khas Untuk Penyandang

77

6.

Contoh Kaedah Pemindahan Gaji

78

ii

Muka Surat

JPA(BG
GE)223/5/44-3

No. Sirri :

KERAJA
LAYSIA
AAN MAL
PEKELIILING PE
ERKHIDM
MATAN BILANGAN
N 36 TAH
HUN 2013

PENAMB
BAHBAIK
KAN JADU
UAL GAJ
JI MINIMU
UM - MAK
KSIMUM
M
GR
RED 1 HIN
NGGA GR
RED 54 DI BAWAH SISTEM SARAAN
N MALAY
YSIA

AN
TUJUA
1.

Pekeliling perkhidm
matan ini bertujuan
n melaksan
nakan kepputusan Kerajaan
K

mum (JGMM
M) bagi
mengennai penambbahbaikan struktur Jaadual Gaji Minimum - Maksim
Gred 1 hingga Grred 54 di bawah Sisteem Saraan Malaysia (SSM).
(

AR BELAK
KANG
LATA
2.

Seiring deengan transformasi P


Perkhidmattan Awam
m yang meemberi pen
nekanan

mpetensi ddan produk


ktiviti pen
njawat aw
wam, mereekayasa
kepadaa mendayaakan kom
organissasi, merakkyatkan Peerkhidmataan Awam dalam
d
keteerangkuman
an memperrluaskan
jaringaan kerja serta
s
mew
wujudkan nilai berssama dan integriti, maka Kerajaan
K
mendappati skim--skim perk
khidmatan yang berrkuat kuassa dan lanndasan keemajuan
kerjayaa pegawai beserta struktur JGM
MM di baawah SSM wajar dikkaji dan diitambah
baik.

3.

Kajian dan penambahbaikan ini secara

keseluruhannya adalah bagi

memastikan:
3.1

perolehan

modal

insan

yang

menepati

keperluan

negara

dan

perkhidmatan melalui syarat-syarat kelayakan yang diiktiraf dalam


melaksanakan skop fungsi tugas jawatan yang ditetapkan.
3.2

pembentukan kepegawaian yang berkualiti dari segi kemahiran,


pengetahuan dan sikap melalui landasan kerjaya yang terancang.

3.3

penggajian yang berlandaskan prinsip kadar upah mengikut kerja dan


kelayakan yang diperlukan, serta prinsip relativiti dan pariti dalam
menarik dan mengekalkan bakat-bakat terbaik.

4.

Justeru, di atas keperluan-keperluan yang dijelaskan di perenggan 3, maka

Kerajaan bersetuju struktur JGMM bagi Gred 1 hingga Gred 54 di bawah SSM
ditambah baik.

PELAKSANAAN
Penambahbaikan Struktur JGMM
5.

Struktur JGMM bagi Gred 1 hingga Gred 40 dalam Kumpulan Pelaksana serta

Gred 41 hingga Gred 54 dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional ditambah baik
berdasarkan prinsip berikut:
5.1

penambahbaikan struktur gaji mengikut prinsip kadar upah mengikut


kerja dan kelayakan masuk yang diperlukan, serta prinsip relativiti dan
pariti.

5.2

gaji maksimum tertentu dalam JGMM diperkemas bagi menampung


prinsip penetapan gaji permulaan kenaikan pangkat. Seterusnya, gaji
maksimum ditambah sebanyak dua (2) Kenaikan Gaji Tahunan (KGT)
bagi membolehkan pegawai menikmati Pergerakan Gaji Tahunan
(PGT).

5.3
6.

amaun gaji minimum dan maksimum dalam JGMM dibundarkan.

Penambahbaikan JGMM ini juga melibatkan:


6.1

penyeragaman kod gaji A bagi skim perkhidmatan Pemandu Lokomotif


menggantikan kod gaji AA.

6.2

penyeragaman kod gaji DG bagi skim perkhidmatan Pegawai


Perkhidmatan Pendidikan (Bersepadu) menggantikan kod gaji DGA.

6.3

pewujudan kod gaji DUF bagi skim perkhidmatan Pensyarah Farmasi.

6.4

pewujudan kod gaji H bagi Klasifikasi Perkhidmatan Kemahiran


menggantikan kod gaji R bagi Klasifikasi Perkhidmatan Mahir/ Separuh
Mahir/ Tidak Mahir.

7.

JGMM bagi pegawai yang berada dalam skim perkhidmatan yang berkuat

kuasa adalah seperti di Lampiran A.


8.

Dalam keadaan menampung pegawai yang berada dalam skim perkhidmatan

tertentu yang telah dijumudkan, JGMM adalah seperti di Lampiran B.


9.

JGMM yang tidak terdapat dalam Lampiran A dan Lampiran B, Ketua Jabatan

hendaklah memohon JGMM daripada Bahagian Saraan, Jabatan Perkhidmatan Awam


(JPA) dengan mengemukakan salinan kenyataan perkhidmatan yang telah dikemas
kini dan disahkan bagi pegawai terlibat.

Pegawai Yang Layak


10.

Penambahbaikan struktur JGMM ini melibatkan pegawai di bawah SSM

bertaraf tetap, sementara dan kontrak (Contract of Service) yang sedang berkhidmat di
bawah SSM pada atau selepas 1 November 2013 termasuk pegawai yang ditukar
sementara atau dipinjam ke agensi Kerajaan, pertubuhan antarabangsa atau sektor
swasta serta pegawai yang cuti bergaji penuh, cuti separuh gaji dan cuti tanpa gaji.
11.

Pegawai yang meninggal dunia pada atau selepas 1 November 2013 juga

terlibat dalam penambahbaikan JGMM ini. Ketua Jabatan terakhir di mana pegawai
ditempatkan adalah bertanggungjawab terhadap pemindahan gaji bagi pegawai
tersebut.
Pegawai Yang Tidak Layak
12.

Penambahbaikan struktur JGMM ini tidak melibatkan:


12.1

pegawai di bawah saraan Laporan Gaji Jawatankuasa Kabinet (JKK)


1976 atau Sistem Saraan Baru (SSB) yang masih berkhidmat.

12.2

pegawai yang berada dalam sistem saraan agensi diasingkan saraannya.

12.3

pegawai yang dikenakan tindakan tatatertib dengan hukuman buang


kerja yang berkuat kuasa pada atau sebelum 1 November 2013.

12.4

pegawai yang bersara pada atau sebelum 1 November 2013.

12.5

pegawai yang meninggal dunia sebelum 1 November 2013.

Kaedah Pemindahan Gaji


13.

Bagi maksud pemindahan gaji, amaun gaji pegawai pada 31 Oktober 2013

hendaklah dipindahkan kepada amaun gaji yang sama dalam JGMM baru pada
1 November 2013. Kaedah pemindahan gaji yang sama adalah juga terpakai bagi
pegawai yang berada dalam keadaan seperti berikut:
13.1

pegawai yang dipinjam atau ditukar sementara ke agensi Kerajaan,


amaun gaji hakiki pegawai hendaklah dipindahkan ke JGMM baru oleh
Ketua Jabatan asal. Manakala, gaji jawatan peminjaman atau jawatan
pertukaran sementara hendaklah dipindahkan ke JGMM baru oleh Ketua
Jabatan di agensi peminjam.

13.2

pegawai yang dipinjamkan ke pertubuhan antarabangsa atau sektor


swasta, amaun gaji hakiki pegawai hendaklah dipindahkan ke JGMM
baru oleh Ketua Jabatan asal.

13.3

pegawai yang cuti bergaji penuh, amaun gaji hakiki pegawai hendaklah
dipindahkan ke JGMM baru.

13.4

pegawai yang cuti separuh gaji, amaun gaji hakiki pegawai hendaklah
dipindahkan ke JGMM baru serta dibayar separuh daripada gaji baru.

13.5

pegawai yang cuti tanpa gaji, amaun gaji hakiki pegawai hendaklah
dipindahkan ke JGMM baru. Pegawai akan dibayar gaji baru apabila
kembali bertugas.

14.

Bagi pegawai yang diluluskan gaji Khas Untuk Penyandang (KUP) oleh

Bahagian Saraan, JPA dan amaun gajinya berada dalam lingkungan JGMM yang baru
maka pegawai tidak lagi diperuntukkan gaji KUP.

15.

Bagi pegawai yang diluluskan gaji KUP oleh Bahagian Saraan, JPA dan amaun

gajinya tidak dapat ditampung oleh gaji maksimum dalam JGMM baru, maka pegawai
masih kekal diperuntukkan gaji KUP. Bagi maksud ini, Ketua Jabatan hendaklah
mengemukakan senarai pegawai yang kekal berada di gaji KUP mulai 1 November
2013 menggunakan borang di Lampiran C kepada Bahagian Saraan, JPA untuk
pengesahan dan rekod.
16.

Contoh kaedah pemindahan gaji adalah seperti di Lampiran D.

Pergerakan Gaji Tahunan


17.

Bagi maksud PGT mulai tahun 2014 dan seterusnya, pegawai adalah layak

dipertimbangkan PGT terhad kepada gaji maksimum dalam JGMM, tertakluk kepada
syarat dan peraturan yang berkuat kuasa.
Tarikh Pergerakan Gaji
18.

Penambahbaikan JGMM ini tidak mengubah Tarikh Pergerakan Gaji (TPG)

pegawai.
Elaun Dan Kemudahan
19.

Penambahbaikan struktur JGMM ini tidak mengubah kadar elaun dan

kemudahan yang berkuat kuasa.

TARIKH KUAT KUASA


20.

Pekeliling perkhidmatan ini berkuat kuasa mulai 1 November 2013.

LAMPIRAN A

Lampiran A
INDEKS JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA
BIL.

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN

PENGANGKUTAN

BAKAT DAN SENI

SAINS

GRED
A
B
C

PENDIDIKAN

DG
DH
DM

5
6

EKONOMI

PERTANIAN

KEMAHIRAN

KEJURUTERAAN

16

A8

17

A9

18

A10

19

A11

20

A12

21

A15

24

A16

25

A17

26

A18

27

A19

28

A20

29

A21

30

A22

31

KB

KX
L
LS
M

A7

DUF

TADBIR DAN DIPLOMATIK

15

DUG

KP

12

14

A6

23

PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN

13

A5

22

KJ

11

A4

A14

KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM

12

A13

JA
10

11

A3

DS

FT
7

A2

DU

SISTEM MAKLUMAT

A1

MUKA
SURAT
10

LAMPIRAN

A23

32

A24

33

A25

34

A26

35

A27

36

A28

37

A29

38

A30

39

A31

40

A32

41

A33

42

A34

43

A35

44

A36

45

A37

46

A38

47

A39

48

A40

49

Lampiran A
INDEKS JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA
BIL.
13

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN
PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

GRED
N
NP
NT

14

PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN

15

SOSIAL

16

PERUBATAN DAN KESIHATAN

Q
S
U
UD

17

KEWANGAN

LAMPIRAN
A41

MUKA
SURAT
50

A42

51

A43

52

A44

53

A45

54

A46

55

A47

56

A48

57

A49

58

A50

59

A51

60

A52

61

A53

62

Lampiran A1
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM306AA54000

A54

5,941.00

11,974.00

320.00

SSM306AA53000

A53

5,941.00

11,974.00

320.00

SSM306AA52000

A52

5,640.00

11,288.00

290.00

SSM306AA51000

A51

5,640.00

11,288.00

290.00

SSM306AA48000

A48

5,007.00

10,688.00

270.00

SSM306AA47000

A47

5,007.00

10,688.00

270.00

SSM306AA44000

A44

3,422.00

9,511.00

250.00

SSM306AA43000

A43

3,422.00

9,511.00

250.00

SSM306AA41000

A41

2,052.00

8,737.00

225.00

10

Lampiran A2
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305AA38000

A38

3,607.00

7,162.00

195.00

SSM305AA36000

A36

3,113.00

6,757.00

180.00

SSM305AA29000

A29

1,685.00

5,127.00

145.00

SSM305AA26000

A26

2,507.00

4,792.00

125.00

SSM305AA22000

A22

1,962.00

4,289.00

115.00

SSM305AA18000

A18

938.00

3,406.00

95.00

SSM305AA17000

A17

938.00

3,406.00

95.00

SSM305AA13000

A13

906.00

3,041.00

90.00

11

Lampiran A3
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN BAKAT DAN SENI
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305BA54000

B54

5,884.00

11,902.00

320.00

SSM305BA53000

B53

5,884.00

11,902.00

320.00

SSM305BA52000

B52

5,579.00

11,212.00

290.00

SSM305BA51000

B51

5,579.00

11,212.00

290.00

SSM305BA48000

B48

4,959.00

10,612.00

270.00

SSM305BA47000

B47

4,959.00

10,612.00

270.00

SSM305BA44000

B44

3,412.00

9,456.00

250.00

SSM305BA43000

B43

3,412.00

9,456.00

250.00

SSM305BA42000

B42

1,926.00

8,687.00

225.00

SSM305BA41000

B41

1,926.00

8,687.00

225.00

12

Lampiran A4
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN BAKAT DAN SENI
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305BA38000

B38

3,430.00

6,868.00

180.00

SSM305BA37000

B37

3,430.00

6,868.00

180.00

SSM305BA32000

B32

2,734.00

5,643.00

155.00

SSM305BA31000

B31

2,734.00

5,643.00

155.00

SSM305BA28000

B28

1,368.00

5,099.00

145.00

SSM305BA27000

B27

1,368.00

5,099.00

145.00

SSM305BA26000

B26

2,503.00

4,789.00

125.00

SSM305BA25000

B25

2,503.00

4,789.00

125.00

SSM305BA22000

B22

1,960.00

4,287.00

115.00

SSM305BA21000

B21

1,960.00

4,287.00

115.00

SSM305BA17000

B17

936.00

3,404.00

95.00

13

Lampiran A5
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SAINS
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305CA54000

C54

5,936.00

11,969.00

320.00

SSM305CA52000

C52

5,629.00

11,284.00

290.00

SSM305CA48000

C48

5,002.00

10,683.00

270.00

SSM305CA44000

C44

3,417.00

9,485.00

250.00

SSM305CA41000

C41

1,940.00

8,720.00

225.00

14

Lampiran A6
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SAINS
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305CA38000

C38

3,438.00

6,899.00

180.00

SSM305CA32000

C32

2,749.00

5,682.00

155.00

SSM305CA27000

C27

1,374.00

5,116.00

145.00

SSM305CA26000

C26

2,488.00

4,756.00

125.00

SSM305CA22000

C22

2,170.00

4,238.00

115.00

SSM305CA17000

C17

933.00

3,380.00

95.00

15

Lampiran A7
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305DG54000

DG54

5,840.00

11,864.00

320.00

SSM305DG52000

DG52

5,538.00

11,194.00

290.00

SSM305DG48000

DG48

4,922.00

10,560.00

270.00

SSM305DG44000

DG44

3,371.00

9,414.00

250.00

SSM305DG41000

DG41

1,917.00

8,652.00

225.00

16

Lampiran A8
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305DG38000

DG38

3,457.00

7,051.00

195.00

SSM305DG34000

DG34

3,397.00

5,797.00

165.00

SSM305DG32000

DG32

2,731.00

5,457.00

155.00

SSM305DG29000

DG29

1,589.00

5,137.00

145.00

17

Lampiran A9
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305DH54000

DH54

5,840.00

11,864.00

320.00

SSM305DH53000

DH53

5,840.00

11,864.00

320.00

SSM305DH52000

DH52

5,538.00

11,194.00

290.00

SSM305DH51000

DH51

5,538.00

11,194.00

290.00

SSM305DH48000

DH48

4,922.00

10,560.00

270.00

SSM305DH47000

DH47

4,922.00

10,560.00

270.00

SSM305DH44000

DH44

3,371.00

9,414.00

250.00

SSM305DH43000

DH43

3,371.00

9,414.00

250.00

SSM305DH42000

DH42

1,917.00

8,652.00

225.00

SSM305DH41000

DH41

1,917.00

8,652.00

225.00

18

Lampiran A10
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305DH34000

DH34

3,397.00

5,797.00

165.00

SSM305DH33000

DH33

3,397.00

5,797.00

165.00

SSM305DH32000

DH32

2,731.00

5,457.00

155.00

SSM305DH31000

DH31

2,731.00

5,457.00

155.00

SSM305DH29000

DH29

1,589.00

5,137.00

145.00

19

Lampiran A11
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305DM54000

DM54

5,922.00

11,955.00

320.00

SSM305DM53000

DM53

5,922.00

11,955.00

320.00

SSM305DM52000

DM52

5,637.00

11,285.00

290.00

SSM305DM51000

DM51

5,637.00

11,285.00

290.00

SSM305DM46000

DM46

2,878.00

10,075.00

255.00

SSM305DM45000

DM45

2,878.00

10,075.00

255.00

SSM305DM41000

DM41

2,121.00

8,652.00

225.00

20

Lampiran A12
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305DM34000

DM34

3,457.00

5,797.00

165.00

SSM305DM32000

DM32

2,790.00

5,457.00

155.00

SSM305DM29000

DM29

1,399.00

5,137.00

145.00

21

Lampiran A13
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305DS54000

DS54

5,922.00

11,955.00

320.00

SSM305DS53000

DS53

5,922.00

11,955.00

320.00

SSM305DS52000

DS52

5,637.00

11,285.00

290.00

SSM305DS51000

DS51

5,637.00

11,285.00

290.00

SSM305DS45000

DS45

2,878.00

10,075.00

255.00

22

Lampiran A14
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM306DU54000

DU54

6,011.00

12,071.00

320.00

SSM306DU53000

DU53

6,011.00

12,071.00

320.00

SSM306DU51000

DU51

5,644.00

11,332.00

290.00

SSM306DU51P000

DU51P

3,913.00

10,739.00

280.00

23

Lampiran A15
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305DUF54000

DUF54

5,922.00

11,955.00

320.00

SSM305DUF53000

DUF53

5,922.00

11,955.00

320.00

SSM305DUF52000

DUF52

5,637.00

11,285.00

290.00

SSM305DUF51000

DUF51

5,637.00

11,285.00

290.00

SSM305DUF45000

DUF45

2,878.00

10,075.00

255.00

24

Lampiran A16
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM306DUG54000

DUG54

5,942.00

12,002.00

320.00

SSM306DUG53000

DUG53

5,942.00

12,002.00

320.00

SSM306DUG51000

DUG51

5,642.00

11,329.00

290.00

SSM306DUG51P000

DUG51P

3,888.00

10,739.00

280.00

25

Lampiran A17
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN EKONOMI
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305EA54000

E54

5,837.00

11,861.00

320.00

SSM305EA52000

E52

5,535.00

11,191.00

290.00

SSM305EA48000

E48

4,919.00

10,557.00

270.00

SSM305EA44000

E44

3,368.00

9,411.00

250.00

SSM305EA41000

E41

1,914.00

8,649.00

225.00

26

Lampiran A18
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN EKONOMI
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305EA38000

E38

3,392.00

6,786.00

180.00

SSM305EA32000

E32

2,727.00

5,636.00

155.00

SSM305EA27000

E27

1,362.00

5,092.00

145.00

SSM305EA26000

E26

2,485.00

4,753.00

125.00

SSM305EA22000

E22

2,167.00

4,234.00

115.00

SSM305EA17000

E17

929.00

3,377.00

95.00

27

Lampiran A19
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SISTEM MAKLUMAT
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305FA54000

F54

5,934.00

11,968.00

320.00

SSM305FA52000

F52

5,626.00

11,281.00

290.00

SSM305FA48000

F48

5,000.00

10,681.00

270.00

SSM305FA44000

F44

3,414.00

9,504.00

250.00

SSM305FA41000

F41

2,146.00

8,718.00

225.00

28

Lampiran A20
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SISTEM MAKLUMAT
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305FA38000

F38

3,430.00

7,068.00

195.00

SSM305FA32000

F32

3,067.00

5,612.00

155.00

SSM305FA29000

F29

1,746.00

5,104.00

145.00

29

Lampiran A21
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SISTEM MAKLUMAT
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305FT26000

FT26

2,505.00

4,790.00

125.00

SSM305FT22000

FT22

2,184.00

4,265.00

115.00

SSM305FT17000

FT17

953.00

3,490.00

95.00

30

Lampiran A22
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERTANIAN
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305GA54000

G54

5,838.00

11,864.00

320.00

SSM305GA52000

G52

5,538.00

11,194.00

290.00

SSM305GA48000

G48

4,920.00

10,559.00

270.00

SSM305GA44000

G44

3,371.00

9,414.00

250.00

SSM305GA41000

G41

1,915.00

8,651.00

225.00

31

Lampiran A23
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERTANIAN
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM306GA36000

G36

3,396.00

6,789.00

180.00

SSM306GA32000

G32

2,729.00

5,638.00

155.00

SSM306GA28000

G28

1,363.00

5,094.00

145.00

SSM306GA27000

G27

1,363.00

5,094.00

145.00

SSM306GA26000

G26

2,488.00

4,756.00

125.00

SSM306GA22000

G22

2,170.00

4,238.00

115.00

SSM306GA18000

G18

933.00

3,380.00

95.00

SSM306GA17000

G17

933.00

3,380.00

95.00

SSM305GA14000

G14

1,570.00

3,035.00

90.00

SSM305GA11000

G11

832.00

2,657.00

80.00

32

Lampiran A24
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KEMAHIRAN
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305HA26000

H26

2,505.00

4,790.00

125.00

SSM305HA22000

H22

2,184.00

4,265.00

115.00

SSM305HA17000

H17

953.00

3,490.00

95.00

SSM305HA16000

H16

1,598.00

3,236.00

95.00

SSM305HA14000

H14

1,576.00

3,041.00

90.00

SSM305HA12000

H12

837.00

2,619.00

80.00

SSM305HA11000

H11

837.00

2,619.00

80.00

33

Lampiran A25
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305JA54000

J54

5,939.00

11,972.00

320.00

SSM305JA52000

J52

5,639.00

11,286.00

290.00

SSM305JA51000

J51

5,639.00

11,286.00

290.00

SSM305JA48000

J48

5,005.00

10,686.00

270.00

SSM305JA47000

J47

5,005.00

10,686.00

270.00

SSM305JA44000

J44

3,420.00

9,557.00

250.00

SSM305JA43000

J43

3,420.00

9,557.00

250.00

SSM305JA42000

J42

2,360.00

8,743.00

225.00

SSM305JA41000

J41

2,360.00

8,743.00

225.00

34

Lampiran A26
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305JA38000

J38

3,483.00

7,144.00

195.00

SSM305JA37000

J37

3,483.00

7,144.00

195.00

SSM305JA36000

J36

3,090.00

6,718.00

180.00

SSM305JA35000

J35

3,090.00

6,718.00

180.00

SSM305JA30000

J30

1,751.00

5,121.00

145.00

SSM305JA29000

J29

1,751.00

5,121.00

145.00

SSM305JA26000

J26

2,505.00

4,790.00

125.00

SSM305JA22000

J22

2,184.00

4,265.00

115.00

SSM305JA21000

J21

2,184.00

4,265.00

115.00

SSM305JA17000

J17

953.00

3,490.00

95.00

35

Lampiran A27
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM306JAA38000

JA38

3,483.00

7,144.00

195.00

SSM306JAA36000

JA36

3,090.00

6,718.00

180.00

SSM306JAA30000

JA30

1,418.00

5,121.00

145.00

SSM306JAA29000

JA29

1,418.00

5,121.00

145.00

SSM306JAA26000

JA26

2,505.00

4,790.00

125.00

SSM306JAA22000

JA22

2,184.00

4,265.00

115.00

SSM306JAA17000

JA17

953.00

3,490.00

95.00

36

Lampiran A28
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013
(RM SEBULAN)

KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305KB54000

KB54

5,882.00

11,900.00

320.00

SSM305KB52000

KB52

5,577.00

11,210.00

290.00

SSM305KB48000

KB48

4,958.00

10,610.00

270.00

SSM305KB44000

KB44

3,412.00

9,478.00

250.00

SSM305KB41000

KB41

1,925.00

8,704.00

225.00

37

Lampiran A29
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013
(RM SEBULAN)

KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305KB38000

KB38

3,438.00

7,144.00

195.00

SSM305KB32000

KB32

3,088.00

5,651.00

155.00

SSM305KB29000

KB29

1,705.00

5,120.00

145.00

SSM305KB26000

KB26

2,503.00

4,790.00

125.00

SSM305KB24000

KB24

2,266.00

4,534.00

120.00

SSM305KB22000

KB22

2,184.00

4,289.00

115.00

SSM305KB17000

KB17

936.00

3,424.00

95.00

38

Lampiran A30
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013
(RM SEBULAN)

KOD GAJI
KOMPUTER SSM

PANGKAT

GRED
GAJI

GAJI
MINIMUM

GAJI
MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305KJ18000

Mejar

KJ18

3,028.00

5,640.00

250.00

SSM305KJ16000

Kapten

KJ16

2,214.00

4,899.00

225.00

39

Lampiran A31
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013
(RM SEBULAN)

KOD GAJI
KOMPUTER SSM

PANGKAT

GRED
GAJI

GAJI
MINIMUM

GAJI
MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305KJ14000

Leftenan

KJ14

1,657.00

3,758.00

160.00

SSM305KJ12000

Leftenan Muda

KJ12

1,435.00

3,438.00

145.00

SSM305KJ10000

Sarjan Mejar

KJ10

1,729.00

3,108.00

105.00

SSM305KJ08000

Staf Sarjan

KJ8

1,629.00

2,893.00

100.00

SSM305KJ06000

Sarjan

KJ6

1,579.00

2,688.00

95.00

SSM305KJ04000

Koperal

KJ4

1,351.00

2,493.00

90.00

SSM305KJ02000

Lans Koperal

KJ2

1,201.00

2,308.00

85.00

SSM305KJ01000

Prebet

KJ1

802.00

2,128.00

80.00

40

Lampiran A32
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013
(RM SEBULAN)

KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305KP54000

KP54

5,835.00

11,860.00

320.00

SSM305KP52000

KP52

5,533.00

11,190.00

290.00

SSM305KP48000

KP48

4,917.00

10,555.00

270.00

SSM305KP44000

KP44

3,367.00

9,409.00

250.00

SSM305KP42000

KP42

1,912.00

8,647.00

225.00

SSM305KP41000

KP41

1,912.00

8,647.00

225.00

41

Lampiran A33
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013
(RM SEBULAN)

KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305KP38000

KP38

3,392.00

6,899.00

180.00

SSM305KP32000

KP32

2,727.00

5,651.00

155.00

SSM305KP27000

KP27

1,362.00

5,116.00

145.00

SSM305KP26000

KP26

2,483.00

4,790.00

125.00

SSM305KP22000

KP22

2,165.00

4,289.00

115.00

SSM305KP17000

KP17

936.00

3,424.00

95.00

SSM305KP14000

KP14

1,576.00

3,041.00

90.00

SSM305KP11000

KP11

837.00

2,619.00

80.00

42

Lampiran A34
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013
(RM SEBULAN)

KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305KX54000

KX54

5,882.00

11,900.00

320.00

SSM305KX52000

KX52

5,577.00

11,210.00

290.00

SSM305KX48000

KX48

4,958.00

10,610.00

270.00

SSM305KX44000

KX44

3,412.00

9,478.00

250.00

SSM305KX41000

KX41

1,925.00

8,704.00

225.00

43

Lampiran A35
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013
(RM SEBULAN)

KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305KX38000

KX38

3,438.00

6,899.00

180.00

SSM305KX32000

KX32

2,773.00

5,651.00

155.00

SSM305KX27000

KX27

1,374.00

5,116.00

145.00

SSM305KX26000

KX26

2,503.00

4,790.00

125.00

SSM305KX24000

KX24

2,266.00

4,534.00

120.00

SSM305KX22000

KX22

2,184.00

4,289.00

115.00

SSM305KX20000

KX20

1,139.00

3,652.00

100.00

SSM305KX17000

KX17

936.00

3,424.00

95.00

44

Lampiran A36
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305LA54000

L54

5,887.00

11,905.00

320.00

SSM305LA52000

L52

5,582.00

11,215.00

290.00

SSM305LA48000

L48

4,963.00

10,615.00

270.00

SSM305LA44000

L44

3,412.00

9,502.00

250.00

SSM305LA41000

L41

2,249.00

8,707.00

225.00

45

Lampiran A37
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305LA38000

L38

3,394.00

6,972.00

195.00

SSM305LA32000

L32

3,062.00

5,607.00

155.00

SSM305LA29000

L29

1,664.00

5,094.00

145.00

SSM305LA26000

L26

2,486.00

4,755.00

125.00

SSM305LA22000

L22

2,168.00

4,236.00

115.00

SSM305LA17000

L17

931.00

3,379.00

95.00

46

Lampiran A38
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305LS54000

LS54

5,887.00

11,905.00

320.00

SSM305LS52000

LS52

5,582.00

11,215.00

290.00

SSM305LS48000

LS48

4,963.00

10,615.00

270.00

SSM305LS44000

LS44

3,412.00

9,502.00

250.00

SSM305LS41000

LS41

2,249.00

8,707.00

225.00

47

Lampiran A39
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305LS38000

LS38

3,394.00

6,787.00

180.00

SSM305LS32000

LS32

3,062.00

5,607.00

155.00

SSM305LS27000

LS27

1,363.00

5,094.00

145.00

SSM305LS26000

LS26

2,486.00

4,755.00

125.00

SSM305LS22000

LS22

2,168.00

4,236.00

115.00

SSM305LS17000

LS17

931.00

3,379.00

95.00

48

Lampiran A40
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN TADBIR DAN DIPLOMATIK
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305MA54000

M54

5,937.00

11,971.00

320.00

SSM305MA52000

M52

5,629.00

11,284.00

290.00

SSM305MA48000

M48

5,003.00

10,684.00

270.00

SSM305MA44000

M44

3,417.00

9,530.00

250.00

SSM305MA41000

M41

2,253.00

8,731.00

225.00

49

Lampiran A41
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305NA54000

N54

5,832.00

11,858.00

320.00

SSM305NA52000

N52

5,532.00

11,188.00

290.00

SSM305NA48000

N48

4,915.00

10,554.00

270.00

SSM305NA44000

N44

3,363.00

9,406.00

250.00

SSM305NA41000

N41

1,911.00

8,646.00

225.00

50

Lampiran A42
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305NA36000

N36

3,392.00

6,786.00

180.00

SSM305NA32000

N32

2,727.00

5,636.00

155.00

SSM305NA28000

N28

1,362.00

5,092.00

145.00

SSM305NA27000

N27

1,362.00

5,092.00

145.00

SSM305NA26000

N26

2,483.00

4,751.00

125.00

SSM305NA22000

N22

2,165.00

4,233.00

115.00

SSM305NA20000

N20

1,131.00

3,580.00

100.00

SSM305NA17000

N17

928.00

3,375.00

95.00

SSM305NA14000

N14

1,572.00

3,037.00

90.00

SSM305NA11000

N11

802.00

2,663.00

80.00

51

Lampiran A43
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305NP40000

NP40

4,817.00

8,072.00

225.00

SSM305NP36000

NP36

3,392.00

6,786.00

180.00

SSM305NP32000

NP32

2,727.00

5,636.00

155.00

SSM305NP27000

NP27

1,362.00

5,092.00

145.00

52

Lampiran A44
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305NT36000

NT36

3,392.00

6,786.00

180.00

SSM305NT32000

NT32

2,727.00

5,636.00

155.00

SSM305NT28000

NT28

1,362.00

5,092.00

145.00

SSM305NT27000

NT27

1,362.00

5,092.00

145.00

SSM305NT26000

NT26

2,483.00

4,751.00

125.00

SSM305NT22000

NT22

2,165.00

4,233.00

115.00

SSM305NT17000

NT17

928.00

3,375.00

95.00

53

Lampiran A45
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305QA54000

Q54

5,934.00

11,968.00

320.00

SSM305QA53000

Q53

5,934.00

11,968.00

320.00

SSM305QA52000

Q52

5,626.00

11,281.00

290.00

SSM305QA51000

Q51

5,626.00

11,281.00

290.00

SSM305QA48000

Q48

5,000.00

10,681.00

270.00

SSM305QA47000

Q47

5,000.00

10,681.00

270.00

SSM305QA44000

Q44

3,414.00

9,504.00

250.00

SSM305QA43000

Q43

3,414.00

9,504.00

250.00

SSM305QA41000

Q41

2,146.00

8,718.00

225.00

54

Lampiran A46
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305QA36000

Q36

3,397.00

6,791.00

180.00

SSM305QA32000

Q32

2,731.00

5,639.00

155.00

SSM305QA27000

Q27

1,365.00

5,096.00

145.00

SSM305QA26000

Q26

2,485.00

4,753.00

125.00

SSM305QA22000

Q22

2,168.00

4,236.00

115.00

SSM305QA17000

Q17

931.00

3,379.00

95.00

55

Lampiran A47
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SOSIAL
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305SA54000

S54

5,830.00

11,858.00

320.00

SSM305SA52000

S52

5,532.00

11,188.00

290.00

SSM305SA48000

S48

4,914.00

10,552.00

270.00

SSM305SA44000

S44

3,363.00

9,406.00

250.00

SSM305SA41000

S41

1,909.00

8,644.00

225.00

56

Lampiran A48
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SOSIAL
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305SA38000

S38

3,392.00

6,786.00

180.00

SSM305SA32000

S32

2,727.00

5,636.00

155.00

SSM305SA28000

S28

1,362.00

5,092.00

145.00

SSM305SA27000

S27

1,362.00

5,092.00

145.00

SSM305SA26000

S26

2,481.00

4,751.00

125.00

SSM305SA22000

S22

2,165.00

4,233.00

115.00

SSM305SA17000

S17

928.00

3,375.00

95.00

57

Lampiran A49
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERUBATAN DAN KESIHATAN
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305UA54000

U54

5,942.00

11,976.00

320.00

SSM305UA52000

U52

5,642.00

11,289.00

290.00

SSM305UA48000

U48

5,008.00

10,689.00

270.00

SSM305UA44000

U44

3,423.00

9,560.00

250.00

SSM305UA42000

U42

2,260.00

8,756.00

225.00

SSM305UA41000

U41

2,260.00

8,756.00

225.00

58

Lampiran A50
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERUBATAN DAN KESIHATAN
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305UA40000

U40

5,023.00

8,306.00

225.00

SSM305UA38000

U38

4,271.00

7,290.00

195.00

SSM305UA36000

U36

3,455.00

6,885.00

180.00

SSM305UA32000

U32

2,214.00

5,774.00

155.00

SSM305UA29000

U29

1,312.00

5,173.00

145.00

SSM305UA26000

U26

2,505.00

4,790.00

125.00

SSM305UA24000

U24

2,266.00

4,510.00

120.00

SSM305UA22000

U22

2,184.00

4,265.00

115.00

SSM305UA19000

U19

936.00

3,629.00

100.00

SSM305UA17000

U17

975.00

3,424.00

95.00

SSM305UA16000

U16

1,596.00

3,234.00

95.00

SSM305UA14000

U14

1,574.00

3,039.00

90.00

SSM305UA11000

U11

836.00

2,681.00

80.00

59

Lampiran A51
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERUBATAN DAN KESIHATAN
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305UD54000

UD54

5,942.00

11,976.00

320.00

SSM305UD53000

UD53

5,942.00

11,976.00

320.00

SSM305UD52000

UD52

5,642.00

11,289.00

290.00

SSM305UD51000

UD51

5,642.00

11,289.00

290.00

SSM305UD48000

UD48

5,008.00

10,689.00

270.00

SSM305UD47000

UD47

5,008.00

10,689.00

270.00

SSM305UD44000

UD44

3,423.00

9,560.00

250.00

SSM305UD43000

UD43

3,423.00

9,560.00

250.00

SSM305UD41000

UD41

2,260.00

8,756.00

225.00

60

Lampiran A52
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KEWANGAN
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305WA54000

W54

5,882.00

11,900.00

320.00

SSM305WA52000

W52

5,577.00

11,210.00

290.00

SSM305WA48000

W48

4,958.00

10,610.00

270.00

SSM305WA44000

W44

3,412.00

9,456.00

250.00

SSM305WA41000

W41

1,925.00

8,685.00

225.00

61

Lampiran A53
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KEWANGAN
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305WA36000

W36

3,397.00

6,791.00

180.00

SSM305WA32000

W32

2,731.00

5,639.00

155.00

SSM305WA27000

W27

1,367.00

5,098.00

145.00

SSM305WA26000

W26

2,485.00

4,753.00

125.00

SSM305WA22000

W22

2,167.00

4,234.00

115.00

SSM305WA17000

W17

929.00

3,377.00

95.00

62

LAMPIRAN B

Lampiran B
INDEKS JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA
(KHAS UNTUK PENYANDANG)
BIL

KLASIFIKASI PERKHIDMATAN

GRED

LAMPIRAN

B1

MUKA
SURAT
64

PENGANGKUTAN

AA

B2

65

BAKAT DAN SENI

B3

66

SAINS

B4

67

EKONOMI

B5

68

SISTEM MAKLUMAT

B6

69

KEJURUTERAAN

B7

70

KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM

KP

B8

71

PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

B9

72

NT

B10

73

MAHIR/ SEPARUH MAHIR/ TIDAK MAHIR

B11

74

10

SOSIAL

B12

75

11

PERUBATAN DAN KESIHATAN

B13

76

63

Lampiran B1
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013
(KHAS UNTUK PENYANDANG)
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305AA14000

A14

1,576.00

3,041.00

90.00

SSM305AA12000

A12

837.00

2,578.00

80.00

SSM305AA11000

A11

837.00

2,578.00

80.00

SSM305AA04000

A4

1,131.00

2,541.00

80.00

SSM305AA03000

A3

1,131.00

2,541.00

80.00

SSM305AA01000

A1

773.00

2,381.00

80.00

64

Lampiran B2
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013
(KHAS UNTUK PENYANDANG)
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305AAA36000

AA36

3,113.00

6,757.00

180.00

SSM305AAA22000

AA22

1,962.00

4,289.00

115.00

SSM305AAA18000

AA18

938.00

3,406.00

95.00

SSM305AAA17000

AA17

938.00

3,406.00

95.00

SSM305AAA13000

AA13

906.00

3,041.00

90.00

65

Lampiran B3
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN BAKAT DAN SENI
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013
(KHAS UNTUK PENYANDANG)
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305BA18000

B18

936.00

3,404.00

95.00

SSM305BA14000

B14

1,583.00

3,052.00

90.00

SSM305BA13000

B13

1,583.00

3,052.00

90.00

SSM305BA11000

B11

839.00

2,646.00

80.00

66

Lampiran B4
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SAINS
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013
(KHAS UNTUK PENYANDANG)
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305CA14000

C14

1,576.00

3,039.00

90.00

SSM305CA11000

C11

836.00

2,617.00

80.00

67

Lampiran B5
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN EKONOMI
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013
(KHAS UNTUK PENYANDANG)
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305EA18000

E18

929.00

3,377.00

95.00

SSM305EA11000

E11

834.00

2,615.00

80.00

68

Lampiran B6
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SISTEM MAKLUMAT
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013
(KHAS UNTUK PENYANDANG)
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305FA22000

F22

2,172.00

4,239.00

115.00

SSM305FA17000

F17

934.00

3,287.00

95.00

SSM305FA14000

F14

1,576.00

3,041.00

90.00

SSM305FA11000

F11

837.00

2,619.00

80.00

69

Lampiran B7
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013
(KHAS UNTUK PENYANDANG)
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305JA14000

J14

1,576.00

3,041.00

90.00

SSM305JA11000

J11

837.00

2,619.00

80.00

70

Lampiran B8
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013
(KHAS UNTUK PENYANDANG)
(RM SEBULAN)

KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305KP19000

KP19

1,297.00

3,652.00

100.00

71

Lampiran B9
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013
(KHAS UNTUK PENYANDANG)
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305NA19000

N19

1,131.00

3,580.00

100.00

SSM305NA12000

N12

802.00

2,663.00

80.00

SSM305NA04000

N4

802.00

2,518.00

80.00

SSM305NA03000

N3

802.00

2,518.00

80.00

SSM305NA01000

N1

734.00

2,358.00

80.00

72

Lampiran B10
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013
(KHAS UNTUK PENYANDANG)
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305NT31000

NT31

2,727.00

5,636.00

155.00

73

Lampiran B11
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN MAHIR, SEPARUH MAHIR, TIDAK MAHIR
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013
(KHAS UNTUK PENYANDANG)
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305RA24000

R24

1,977.00

4,416.00

120.00

SSM305RA22000

R22

1,478.00

3,853.00

115.00

SSM305RA17000

R17

1,319.00

3,238.00

95.00

SSM305RA16000

R16

1,596.00

3,048.00

95.00

SSM305RA14000

R14

1,445.00

2,778.00

90.00

SSM305RA12000

R12

1,009.00

2,588.00

80.00

SSM305RA11000

R11

1,009.00

2,588.00

80.00

SSM305RA09000

R9

815.00

2,508.00

80.00

SSM305RA08000

R8

1,221.00

2,408.00

80.00

SSM305RA06000

R6

981.00

2,328.00

80.00

SSM305RA04000

R4

793.00

2,168.00

80.00

SSM305RA03000

R3

793.00

2,168.00

80.00

SSM305RA01000

R1

732.00

1,958.00

80.00

74

Lampiran B12
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SOSIAL
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013
(KHAS UNTUK PENYANDANG)
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305SA14000

S14

1,570.00

3,035.00

90.00

SSM305SA11000

S11

802.00

2,663.00

80.00

75

Lampiran B13
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERUBATAN DAN KESIHATAN
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013
(KHAS UNTUK PENYANDANG)
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

GAJI MAKSIMUM

KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

SSM305UA12000

U12

836.00

2,681.00

80.00

SSM305UA03000

U3

802.00

2,301.00

80.00

76

LAMPIRAN C

77

Bil.

Nama Pegawai

Gred
Gaji

No. Rujukan Surat Kelulusan


Gaji KUP daripada JPA
Sebab Diberi Gaji KUP

Kementerian/ Jabatan :

Borang Senarai Pegawai Yang Kekal Berada Di Gaji Khas Untuk Penyandang (KUP)
Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 36 Tahun 2013

Amaun Gaji Pegawai Yang


Kekal Berada di Gaji KUP
Mulai 1 November 2013
(RM)

Lampiran C

LAMPIRAN D

Lampiran D
CONTOH 1: KAEDAH PEMINDAHAN GAJI
BAGI PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/ OPERASI) GRED N17
Tarikh Kuat Kuasa
Tarikh Pergerakan Gaji
Gaji Minimum - Maksimum
Kenaikan Gaji Tahunan

: 1 November 2013
: 1 April
: RM928.00 - RM3,375.00
: RM95

Tarikh

Gaji Sekarang
Gred N17
(RM)

Gaji Baru
Gred N17
(RM)

Catatan

31.10.2013

2,994.68

Gaji pegawai sehari sebelum tarikh kuat


kuasa JGMM baru.

2,994.68
1.11.2013

2,994.68

[dipindahkan ke
JGMM baru]
3,089.68

1.4.2014

Pemindahan gaji pegawai ke JGMM baru


pada amaun gaji yang sama.
TPG Gred N17.

[diberi 1 KGT di Pergerakan Gaji Biasa mengikut keputusan


Gred N17 iaitu PPSM.
RM95]

Catatan:
PPSM : Panel Pembangunan Sumber Manusia
TPG : Tarikh Pergerakan Gaji
KGT : Kenaikan Gaji Tahunan

Tarikh kuat kuasa JGMM baru.

78

Lampiran D
CONTOH 2: KAEDAH PEMINDAHAN GAJI BAGI
PEGAWAI SYARIAH GRED LS48 YANG DINAIKKAN PANGKAT
KE GRED LS52 PADA TARIKH KUAT KUASA
Tarikh Kuat Kuasa
Tarikh Pergerakan Gaji
Tarikh Kenaikan Pangkat
Gaji Minimum - Maksimum Gred LS52
Kenaikan Gaji Tahunan Gred LS52

: 1 November 2013
: 1 Januari
: 1 November 2013
: RM5,582.00 - RM11,215.00
: RM290

Tarikh

Gaji Sekarang
Gred LS48
(RM)

Gaji Baru
Gred LS48
(RM)

Gaji Baru
Gred LS52
(RM)

Catatan

31.10.2013

8,012.71

Gaji pegawai sehari sebelum


tarikh kuat kuasa JGMM baru.

8,012.71
1.11.2013

8,012.71

Tarikh kuat kuasa JGMM baru.

[dipindahkan
ke JGMM
baru]

8,282.71

1.11.2013

[amaun gaji
yang perlu
diselaraskan
mengikut
prinsip
kenaikan
pangkat]

8,012.71

8,572.71
1.10.2014

Tarikh kuat
pangkat.

kuasa

kenaikan

Penetapan gaji permulaan di gred


kenaikan pangkat.
TPG baru pada 1 Oktober mulai
tahun berikutnya.

TPG Gred LS52.

[diberi 1 KGT Pergerakan Gaji Biasa mengikut


di Gred LS52 keputusan PPSM.
iaitu RM290]

Catatan:
PPSM : Panel Pembangunan Sumber Manusia
TPG : Tarikh Pergerakan Gaji
KGT : Kenaikan Gaji Tahunan

Pemindahan gaji pegawai ke


JGMM baru pada amaun gaji
yang sama.

79