You are on page 1of 3

Zacznik nr 1 do wniosku

Regulamin promocji 100 z za otwarcie Konta 1 Organizator Organizatorem promocji pod nazw 100 z za otwarcie Konta, zwanej dalej Promocj jest ING Bank lski S.A. z siedzib w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsibiorcw Krajowego Rejestru Sdowego, Sd Rejonowy Katowice-Wschd, Wydzia VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000005459, o kapitale zakadowym w kwocie 130 100 000,00 z oraz kapitale wpaconym w kwocie 130 100 000,00 z, NIP 634-013-54-75, zwany w dalszej czci niniejszego Regulaminu "Bankiem". 2 Czas trwania Promocja trwa od dnia 01.11.2013 do dnia 15.01.2014 r. 3 Uczestnicy i warunki promocji 1. Uczestnikami Promocji mog by osoby fizyczne o penej zdolnoci do czynnoci prawnych, uprawnione do zawarcia umowy o prowadzenie Konta z Lwem Direct lub Komfort (zwanego w dalszej czci regulaminu Kontem), ktre speni cznie ponisze warunki: 1.1. na dzie rozpoczcia promocji nie byy posiadaczami Konta z Lwem: Direct, Klasyczne, Student, Komfort, VIP dla klientw indywidualnych w ING Banku lskim, 1.2. do 30.11.2013 przel internetowy wniosek o otwarcie Konta z Lwem Direct lub Komfort 1.3. zawr umow o prowadzenie Konta, umow o wiadczenie usugi bankowoci elektronicznej ING BankOnLine oraz umow o kart VISA zblieniow (zwan w dalszej czci regulaminu Karta) oraz aktywuj Kart i dostp do bankowoci elektronicznej ING Banku lskiego usugi ING BankOnline. 1.4. na ich Koncie do dnia 15.01.2014 r. zostan rozliczone i zaksigowane transakcje bezgotwkowe dokonane w zotych polskich przeprowadzone z uyciem Karty wydanej Uczestnikowi do Konta na czn kwot minimum 500 z (piset zotych). 1.5. bd posiadaczami otwartego w ramach Promocji Konta do dnia wypaty premii, tj. do dnia 14.02.2014 2. Otwarcie Konta moe nastpi wycznie przez internet, z wykorzystaniem procesu otwarcia Konta z kurierem lub z autoryzacj poprzez przelew z innego banku. 3. Podstaw skorzystania z Promocji jest spenienie cznie warunkw opisanych w 3. 4 Premia 1. Kady Uczestnik, ktry speni cznie warunki Promocji wskazane w 3 otrzyma od Banku premi w wysokoci 100 z (stu zotych).

2. Wypata premii nastpi na Konto uczestnika objte promocj, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.02.2014 r. 3. Kademu Uczestnikowi przysuguje jedna Premia w wysokoci 100 z (stu zotych) w caym okresie trwania promocji. 5 Opodatkowanie premii 1. Kwoty premii uzyskanych w Promocji podlegaj zwolnieniu z podatku dochodowego od osb fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz.U. z 2000r. nr 14, poz. 176 ze zm.). 2. W przypadku zmiany przepisw prawa podatkowego w okresie trwania niniejszej Promocji ust.1 przestaje obowizywa, a Bank i uczestnik Promocji maj obowizek stosowania obowizujcych zasad podatkowych. 6 Reklamacje 1. Reklamacje dotyczce Promocji mog by skadane przez Uczestnikw za porednictwem kanaw elektronicznych Banku tj poprzez ING BankOnLine lub www.ing.pl lub telefonicznie dzwonic pod numer 800 163 012 (telefony stacjonarne), +48 (32) 357 00 62 (telefony stacjonarne i komrkowe), pisemnie, a take w oddziaach Banku. 2. Reklamacja powinna zawiera dokadne dane personalne Uczestnika Promocji, numer Konta oraz podstaw reklamacji. 3. Zoone reklamacje bd rozpatrywane niezwocznie, nie pniej ni w terminie 7 dni roboczych od daty wpywu reklamacji. 4. Potwierdzenie zgoszenia reklamacji oraz informacj o wyniku przeprowadzenia postpowania reklamacyjnego Bank przekae Uczestnikowi Promocji w jeden z niej wymienionych sposobw wybrany przez niego w momencie skadania reklamacji: poprzez system bankowoci elektronicznej ING BankOnLine telefonicznie listem zwykym na adres korespondencyjny

5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji wypata premii nastpi do 10 dni roboczych liczonych od momentu powiadomienia o wyniku rozpatrzenia reklamacji. 7 Dostpno Tre niniejszego Regulaminu dostpna jest na stronie internetowej Banku. 8 Regulacje produktowe Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem okrelajcym zasady Promocji. Materiay reklamowe maj jedynie charakter promocyjno-informacyjny. Wszelkie spory mogce wynikn w zwizku z realizacj Promocji bd rozstrzygane przez sd waciwy miejscowo wedug przepisw kodeksu postpowania cywilnego.

9 Akceptacja regulaminu oraz inne promocje 1. Udzia w Promocji oznacza akceptacj zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
2. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany postanowie Regulaminu w zakresie czasu trwania Promocji.

3. W zwizku z Promocj przewidzian niniejszym Regulaminem, ING Bank lski S.A. jako Organizator i administrator danych, bdzie przetwarza dane osobowe Uczestnikw, ktrzy zgodnie z postanowieniami Regulaminu s objci Promocj. Dane bd przetwarzane w celu realizacji Promocji, w szczeglnoci dokonania wypat premii.