You are on page 1of 8

RODICA BITA

ARESTUL LA DOMICILIU IN NOUL COD DE PROCEDURA PENALA
Art. 218 - 222 Cod de procedură pena ă

IN !I"IUNEA NOULUI COD DE PROCEDURA PENALA# M$SURILE PRE!ENTI!E SUNT %Art. 202 alin. 4 C.PROC.PEN.): a) reţinerea; b) controlul judiciar; c) controlul judiciar pe cauţiune; d) arestul la do iciliu; e) arestarea pre!enti!"; Are&tu a do'(c( (u ART. 218 Cond()(( e *enera e de uare a 'ă&ur(( are&tu u( a do'(c( (u #$) Arestul la do iciliu se dispune de c"tre judec"torul de drepturi %i libert"ţi& de c"tre judec"torul de ca er" preli inar" sau de c"tre instanţa de judecat"& dac" sunt 'ndeplinite condiţiile pre!"(ute la art. 22) %i luarea acestei "suri este necesar" %i su*icient" pentru reali(area unuia dintre scopurile pre!"(ute la art. 202 alin. #$). #2) Aprecierea 'ndeplinirii condiţiilor pre!"(ute la alin. #$) se *ace ţin+ndu,se sea a de -radul de pericol al in*racţiunii& de scopul "surii& de s"n"tatea& !+rsta& situaţia *a ilial" %i alte "sura. e bru de *a ilie %i cu pri!ire la inculpatul ' prejur"ri pri!ind persoana *aţ" de care se ia

#)) ."sura nu poate *i dispus" cu pri!ire la inculpatul *aţ" de care e/ist" suspiciunea re(onabil" c" a s"!+r%it o in*racţiune asupra unui #4) Persoanei *aţ" de care s,a dispus care a *ost anterior conda nat de*initi! pentru in*racţiunea de e!adare. "sura arestului la do iciliu i se co unic"& sub se n"tur"& 'n scris& drepturile pre!"(ute la art. 0)& dreptul pre!"(ut la art. 2$0 alin. #$) %i #2)&

dreptul de acces la asistenţ"

edical" de ur-enţ"& dreptul de a contesta "suri cu o alt"

"sura %i dreptul de a

solicita re!ocarea sau 'nlocuirea acestei

"sur" pre!enti!"& iar 'n ca(ul 'n care

persoana nu poate ori re*u(" s" se ne(e& se !a 'nc1eia un proces,!erbal. ART. 21+ Luarea 'ă&ur(( are&tu u( a do'(c( (u de către ,udecătoru de dreptur( -( (.ertă)( #$) 2udec"torul de drepturi %i libert"ţi de la instanţa c"reia i,ar re!eni co petenţa s" judece cau(a 'n pri " instanţ" sau de la instanţa corespun("toare 'n -rad acesteia 'n a c"rei circu scripţie se a*l" locul unde s,a constatat s"!+r%irea in*racţiunii ori sediul parc1etului din care *ace parte procurorul care e*ectuea(" sau supra!e-1ea(" ur "rirea penal" poate dispune& la propunerea oti!at" a procurorului& arestul la do iciliu al inculpatului. #2) Procurorul 'naintea(" judec"torului de drepturi %i libert"ţi propunerea pre!"(ut" la alin. #$) ' preun" cu dosarul cau(ei. #)) 2udec"torul de drepturi %i libert"ţi& sesi(at con*or dispune citarea inculpatului. #4) Nepre(entarea inculpatului nu ' piedic" judec"torul de drepturi %i libert"ţi s" soluţione(e propunerea 'naintat" de procuror. #3) 2udec"torul de drepturi %i libert"ţi 'l audia(" pe inculpat atunci c+nd acesta este pre(ent. #4) Asistenţa juridic" a inculpatului %i participarea procurorului sunt obli-atorii. #5) 2udec"torul de drepturi %i libert"ţi ad ite sau respin-e propunerea procurorului prin 'nc1eiere oti!at". #0) 6osarul cau(ei se restituie or-anului de ur "rire penal"& 'n ter en de 24 de ore de la e/pirarea ter enului de *or ulare a contestaţiei. #7) 2udec"torul de drepturi %i libert"ţi care respin-e propunerea de arestare pre!enti!" a inculpatului poate dispune& prin aceea%i 'nc1eiere& luarea uneia dintre "surile pre!enti!e pre!"(ute la art. 202 alin. #4) lit. b) %i c)& dac" sunt 'ntrunite condiţiile pre!"(ute de le-e. ART. 22/ Luarea 'ă&ur(( are&tu u( a do'(c( (u de către ,udecătoru de ca'eră pre ('(nară &au (n&tan)a de ,udecată alin. #$)& *i/ea(" ter en de soluţionare 'n ca era de consiliu 'n ter en de 24 de ore de la 'nre-istrarea propunerii %i

#$) 2udec"torul de ca er" preli inar" sau instanţa de judecat" 'n *aţa c"reia se a*l" cau(a poate dispune& prin 'nc1eiere& arestul la do iciliu al inculpatului& la cererea procurorului sau din o*iciu. #2) 2udec"torul de ca er" preli inar" sau instanţa de judecat"& sesi(at" con*or ter enul *i/at. #)) Asistenţa juridic" a inculpatului %i participarea procurorului sunt obli-atorii. #4) 6ispo(iţiile art. 2$7 alin. #4)& #5) %i #7) se aplic" 'n ART. 221 Con)(nutu 'ă&ur(( are&tu u( a do'(c( (u #$) ."sura arestului la do iciliu const" 'n obli-aţia i pus" inculpatului& pe o perioad" deter inat"& de a nu p"r"si i obilul unde locuie%te& *"r" per isiunea or-anului judiciar care a dispus acesta. #2) Pe durata arestului la do iciliu& inculpatul are ur "toarele obli-aţii: a) s" se pre(inte 'n *aţa or-anului de ur "rire penal"& a judec"torului de drepturi %i libert"ţi& a judec"torului de ca er" preli inar" sau a instanţei de judecat" ori de c+te ori este c1e at; b) s" nu co unice cu persoana !"t" at" sau participanţi la co iterea in*racţiunii& cu stabilite de or-anul judiciar. #)) 2udec"torul de drepturi %i libert"ţi& judec"torul de ca er" preli inar" sau instanţa de judecat" poate dispune ca pe durata arestului la do iciliu inculpatul s" poarte per anent un siste electronic de supra!e-1ere. #4) 8n cuprinsul 'nc1eierii prin care se dispune cu rea,credinţ" a 'nlocuit" cu "surii sau a obli-aţiilor care 'i re!in& "sura sunt pre!"(ute 'n od e/pres e brii de *a ilie ai acesteia& cu alţi %i cu alte persoane artorii ori e/perţii& precu "sura sau 'n *aţa c"ruia se a*l" cau(a %i de a se supune unor restricţii stabilite de od corespun("tor. alin. #$)& dispune citarea inculpatului. Audierea inculpatului este obli-atorie dac" acesta se pre(int" la oti!at" a

obli-aţiile pe care inculpatul trebuie s" le respecte %i i se atra-e atenţia c"& 'n ca( de 'nc"lcare "sura arestului la do iciliu poate *i "sura arest"rii pre!enti!e. "surii& inculpatul poate p"r"si i obilul pre!"(ut la alin. #$) pentru

#3) Pe durata

pre(entarea 'n *aţa or-anelor judiciare& la c1e area acestora.

#4) 9a cererea scris" %i

oti!at" a inculpatului& judec"torul de drepturi %i libert"ţi& unc"& la cursuri de 'n!"ţ" +nt sau ijloacelor

judec"torul de ca er" preli inar" sau instanţa de judecat"& prin 'nc1eiere& 'i poate per ite acestuia p"r"sirea i obilului pentru pre(entarea la locul de esenţiale de e/istenţ"& precu le-iti e ale inculpatului. #5) 8n ca(uri ur-ente& pentru oti!e 'nte eiate& inculpatul poate p"r"si i obilul& *"r" per isiunea judec"torului de drepturi %i libert"ţi& a judec"torului de ca er" preli inar" sau a instanţei de judecat"& pe durata de ti p strict necesar"& in*or +nd i ediat despre aceasta instituţia& or-anul sau autoritatea dese nat" cu supra!e-1erea sa %i or-anul judiciar care a luat "sura arestului la do iciliu ori 'n *aţa c"ruia se a*l" cau(a. #0) Copia 'nc1eierii judec"torului de drepturi %i libert"ţi& a judec"torului de ca er" preli inar" sau a instanţei de judecat" prin care s,a luat "sura arestului la do iciliu se co unic"& de 'ndat"& inculpatului %i instituţiei& or-anului sau autorit"ţii dese nate cu supra!e-1erea sa& or-anului de poliţie 'n a c"rei circu scripţie locuie%te acesta& ser!iciului public co unitar de e!idenţ" a persoanelor %i or-anelor de *rontier". #7) :nstituţia& or-anul sau autoritatea dese nate de or-anul judiciar care a dispus arestul la do iciliu !eri*ic" periodic respectarea "surii %i a obli-aţiilor de c"tre inculpat& iar 'n ca(ul 'n care constat" 'nc"lc"ri ale acestora& sesi(ea(" de 'ndat" procurorul& 'n cursul ur "ririi penale& judec"torul de ca er" preli inar"& 'n procedura de ca er" preli inar"& sau instanţa de judecat"& 'n cursul judec"ţii. #$0) Pentru supra!e-1erea respect"rii "surii arestului la do iciliu sau a obli-aţiilor i puse inculpatului pe durata acesteia& or-anul de poliţie poate p"trunde 'n i obilul unde se e/ecut" "sura& *"r" 'n!oirea inculpatului sau a persoanelor care locuiesc ' preun" cu acesta. #$$) 8n ca(ul 'n care inculpatul 'ncalc" cu rea,credinţ" in*racţiune pentru care s,a dispus punerea 'n "sura arestului la do iciliu sau obli-aţiile care 'i re!in ori e/ist" suspiciunea re(onabil" c" a s"!+r%it cu intenţie o nou" i%care a acţiunii penale ' potri!a sa& judec"torul de drepturi %i libert"ţi& judec"torul de ca er" preli inar" ori instanţa de judecat"& la cererea oti!at" a procurorului sau din o*iciu& poate dispune 'nlocuirea arestului la do iciliu cu "sura arest"rii pre!enti!e& 'n condiţiile pre!"(ute de le-e. de pre-"tire pro*esional" ori la alte acti!it"ţi si ilare sau pentru procurarea

%i 'n alte situaţii te einic justi*icate& pentru o perioad"

deter inat" de ti p& dac" acest lucru este necesar pentru reali(area unor drepturi ori interese

ART. 222 Durata are&tu u( a do'(c( (u #$) 8n cursul ur "ririi penale& arestul la do iciliu poate *i luat pe o durat" de cel (ile. #2) Arestul la do iciliu poate *i prelun-it& 'n cursul ur "ririi penale& nu ai 'n ca( de necesitate& dac" se enţin te eiurile care au deter inat luarea "surii sau au ap"rut te eiuri noi& *iecare prelun-ire neput+nd s" dep"%easc" )0 de (ile. #)) 8n ca(ul pre!"(ut la alin. #2)& prelun-irea arestului la do iciliu poate *i dispus" de c"tre judec"torul de drepturi %i libert"ţi de la instanţa c"reia i,ar re!eni co petenţa s" judece cau(a 'n pri " instanţ" sau de la instanţa corespun("toare 'n -rad acesteia 'n a c"rei circu scripţie se a*l" locul unde s,a constatat s"!+r%irea in*racţiunii ori sediul parc1etului din care *ace parte procurorul care e*ectuea(" sau supra!e-1ea(" ur "rirea penal". #4) 2udec"torul de drepturi %i libert"ţi este sesi(at 'n !ederea prelun-irii procuror& prin propunere e/pirarea duratei acesteia. #3) 2udec"torul de drepturi %i libert"ţi& sesi(at potri!it alin. #4)& *i/ea(" ter en de soluţionare a propunerii procurorului& 'n ca era de consiliu& do iciliu %i dispune citarea inculpatului. #4) Participarea procurorului este obli-atorie. #5) 2udec"torul de drepturi %i libert"ţi ad ite sau respin-e propunerea procurorului prin 'nc1eiere oti!at". #0) 6osarul cau(ei se restituie or-anului de ur "rire penal"& 'n ter en de 24 de ore de la e/pirarea ter enului de *or ulare a contestaţiei. #7) 6urata (ile. #$0) 6urata pri!"rii de libertate dispus" prin considerare pentru calculul duratei cursul ur "ririi penale. #$$) 6ispo(iţiile art. 2$7 alin. #4) , #4) se aplic" 'n od corespun("tor. a/i e a "sura arestului la do iciliu nu se ia 'n "surii arest"rii pre!enti!e a inculpatului 'n a/i " a "surii arestului la do iciliu& 'n cursul ur "ririi penale& este de $00 de ai 'nainte de e/pirarea duratei arestului la "surii de c"tre oti!at"& 'nsoţit" de dosarul cau(ei& cu cel puţin 3 (ile 'nainte de ult )0 de

ARESTUL LA DOMICILIU ESTE O MODALITATE DE INDI!IDUALI"ARE a "surilor pre!enti!e 'n raport de: , -radul de pericol al in*racţiunii; , scopul "surii; , circu stanţele personale ale inculpatului. ESTE LUATA DE: , judec"torul de drepturi %i libert"ţi 'n cursul ur "ririi penale; , judec"torul de ca er" preli inar" 'n procedura de ca er" preli inar"; , instanţa de judecat" 'n cursul judec"ţii. ACTUL PRIN CARE SE DISPUNE , 'nc1eiere oti!at" care se co unic"& de 'ndat".

CALE DE ATAC: contestaţia 'n ter en de 40 de ore. 0N CURSUL URM$RIRII PENALE , $00 (ile durata t+r(iu de )0 (ile 0N CURSUL 1UDEC$2II , !eri*icare din o*iciu& periodic& dar nu CONDI2II 3ENERALE NECESARE4 , din probe re(ult" suspiciunea re(onabil"; , e/ist" una dintre situaţiile pre!"(ute la art. 22) c.p.p. , "sura este necesar" %i su*icient" reali("rii scopului. ai t+r(iu de 40 (ile. a/i " a "surii ai

PROCEDURA DE CAMER$ PRELIMINAR$ , !eri*icare din o*iciu& periodic& dar nu

INTERDIC2II4 , in*racţiune asupra unui e bru de *a ilie; , inculpat conda nat de*initi! pentru in*racţiunea de e!adare. CON2INUTUL M$SURII4

Obli-aţii: , s" nu p"r"seasc"& *"r" per isiune& i obilul unde locuie%te; , s" se pre(inte 'n *aţa or-anelor judiciare; , poate *i obli-at s" poarte per anent un siste electronic de supra!e-1ere;

:nterdicţie: s" nu co unice cu persoanele i plicate 'n cau(". 0NLOCUIREA CU M$SURA AREST$RII PRE!ENTI!E4 , 'nc"lcarea cu rea credinţ" a obli-aţiilor; , s"!+r%irea cu intenţie a unei noi in*racţiuni. RECURS 0N INTERESUL LE3II #6eci(ia nr. 22 din $2.$0.2007 a 8.C.C.2) 6urata arestului la do iciliu& e/ecutat 'n str"in"tate& se deduce din durata pedepsei 'nc1isorii aplicat" de instanţele ro +ne%ti.