You are on page 1of 26

" 5

CAP.5 ANALIZA TEHNICO-ECONOMICĂ A PRODUCŢIEI AGRICOLE

Obiective :însuşirea de către studenţi a analizei tehnico-economice a sistemelor agricole de producţie vegetală / zootehnică precum şi elaborarea de balanţe economice ale legăturilor între ramuri în agricultură . Cuprins 5. !naliza tehnico-economică a sistemului producţiei vegetale 5." !naliza tehnico-economică a sistemului producţiei zootehnice 5.". !naliza tehnico-economică a sistemului producţiei de lapte 5."." !naliza tehnico-economică a sistemului producţiei de carne 5.# $alanţa legăturilor între ramuri 5.% Concentrarea şi diversi&icarea producţiei agricole pe ramuri 5.5 'ezumat 5.( )ntrebări 5.* $ibliogra&ie 5.1 Analiza tehni !-e !n!"i # a $i$te"%l%i &'!(% )iei *e+etale

+om analiza o plantă de cultură anuală de tip cereală sau plantă tehnică , de toamnă sau primăvară semănată în c-mp într-o anumită zonă pedoclimatică. .!/0 .0 12/'!'0 3.4upra&aţa cultivată 5ha3 6 4C "3..ensitatea la recoltare 5plante/ha3 6 .' ∈ 7.' 8.'"9 #3.Cost arat : pregătire teren 5lei/ha3 6 C; ∈ 7C; 8C;"9 %3.Cost săm-nţă : semănat 5lei/ha3 6 C4 ∈ 7C4 8C4"9 53.Cost lucrări combatere buruieni-boli : dăunători 5lei/ha3 6 C$ ∈ 7C$ 8C$"9 (3.Consum îngrăşăminte chimice 5<g/ha3 6 =1 ∈ 7=1 8=1"9 *3.Cost îngrăşăminte chimice 5lei/<g3 6 C1 ∈ 7C1 8C1"9 >3.Consum apă de irigaţie 5m#/ha3 6 =! ∈ 7=! 8=!"9 ?3.Cost apă de irigaţie 5lei/m# 3 6 C! ∈ 7C! 8C!"9 @3.Cost recoltare : transport producţie principală 5lei/Ag3 6 C'; ∈ 7C'; 8C';"9 3. Cost recoltare : transport producţie secundară 5lei/Ag3 6 C'4 ∈ 7C'4 8C'4"9 "a3.Consum combustibil 5litri/ha3 6 =C ∈ 7=C 8=C"9 "b3.Consum curent electric 5ABh/tonă3 6 =0 ∈ 7=0 8=0"9 #a3.Cost combustibil 5lei/litru3 6 CC ∈ 7CC 8CC"9 #b3.Cost curent electric 5lei/ABh3 6 C0 ∈ 7C0 8C0"9 %3.Consum &orţă de muncă 5zile-om/ha3 6 =C ∈ 7=C 8=C"9 53.Cost &orţă de muncă 5lei/zi-om3 6 CC ∈ 7CC 8CC"9 (3.Cota parte-cheltuieli neproductive5taDe,impozite,/+!,rambursări de credite,amortismente,etc3 şi neprevăzute5prime pentru asigurări de calamităţi3 din cheltuieli de producţie 6 ;2 ∈ 7;2 8;2"9 *3.;roducţie principală medie 5Ag/plantă3 6 E;F ∈ 7E;F 8E;F"9

" (
>3.;roducţie secundară medie 5Ag/ha3 6 E4F ∈ 7E4F 8E4F"9 ?3.;reţ v-nzare producţie principală 5lei/Ag3 6 ;+; ∈ 7;+; 8;+;"9 "@3. ;reţ v-nzare producţie secundară 5lei/Ag3 6 ;+4 ∈ 7;+4 8;+4"9 REZULTATE 1. ;'O.GCH11 /O/!I0

" 3.;roducţie principală totală5Ag3 : E;/ 6 E;F..'.4C ""3.;roducţie secundară totală 5Ag3 : E4/ 6 E4F.4C "#3.+enit total5lei3 : +/ 6 E;/.;+; J E4/.;+4 !vem +/ 6 5E;F..'.;+; J E4F.;+43.4C "%3.Cheltuieli materiale : CF 6 C;.4C J C4.4C J C$.4C J =1.4C.C1 J =!.4C.C! J J =C.4C.CC J E;/.=0.C0/ @@@ JE;/.C'; J E4/.C'4 "53.Cheltuieli &orţă de muncă 5lei3 : CO 6 =C.4C.CC "(3.Cheltuieli de producţie 5lei3 : CK 6 CF J CO "*3.Cheltuieli totale5lei3 : C/ 6 CK.5 J ;23 !vem C/ 6 5C; J C4 J C$ J =1.C1 J =!.C! J =C.CC J E;F..'.=0.C0/ @@@J JE;F..'.C'; J E4F.C'4 J =C.CC3.5 J ;23.4C ">3.;ro&it total 5lei3 : ;/ 6 +/ : C/ 11. 12.1C!/O'1 F0.11 !1 ;'O.GCH101 "?3. ;roducţia principală unitară 5Ag / ha 3 : E;G 6 E;F..' #@3. ;roducţia principală minimă 5Ag / ha 3 care aduce pro&it : E;' 6 5C/ : E4/.;+43/54C.;+;3 # 3.Costul producţiei 5lei/Ag producţie &izică principală3 : C;; 6 C//E;/ 111. 12.1C!/O'1 !1 ;'OL1/GIG1 #"3.'ata medie a pro&itului 5lei pro&it / leu cheltuit3 : 'F; 6 ;/ / C/ ##3.'ata marginală a pro&itului 5lei creştere pro&it / leu creştere cheltuieli3: '.; 6 5+ : J".+".C/3 #%3.0lasticitatea ratei pro&itului 5procente creştere pro&it / M creştere cheltuieli 3 : 0'; 6 '.;/'F; /oate datele de intrare sunt cuprinse în intervale de valori ,date de tehnologie, cu eDcepţia supra&eţei cultivate de la punctul 3 care este constantă . ;entru a calcula producţiile de la punctele " 3 : "?3 precum şi indicatorii economici de la punctele #@3 : #"3 , trebuie să alegem valori concrete în intervalele speci&icate pentru datele de intrare de la punctele "3 : "@3 Calculul ratei marginale a pro&itului de la punctul ##3. Lie C/! valoarea minimă a cheltuielilor totale C/ , obţinută pentru datele #3 : (3 la limita st-ngă a intervalelor lor de valori şi &ie C/$ valoarea minimă a cheltuielilor totale C/ , obţinută pentru datele #3 : (3 la limita dreaptă a intervalelor lor de valori. Lie +/! valoarea minimă a venitului total +/ , obţinută pentru datele de la punctele "3, *3 :"@3 la limita st-ngă a intervalelor lor de valori şi &ie +/$ valoarea minimă a venitului total +/ , obţinută pentru datele de la punctele "3, *3 :"@3 la limita dreaptă a intervalelor lor de valori .

/ 6 5+ . este egală cu în cazul optimului de echilibru şi este mai mică ca în zona de saturaţie a producţiei agricole ./ 6 +/ : C/ deci .5C/3" 'ata marginală a pro&itului este derivata pro&itului total . +/$3 : . 1.'ata marginală a pro&itului este egală cu zero în cazul optimului economic şi este egală cu : .' C. 11." * Nra&icul &uncţiei +/ 6 + .? ""@@ @. CGI/G'! . C4 C$ =1 C1 =! C! C'.5C/3 J +". C!n l%zii . este mai mare ca în zona de eDpansiune a producţiei agricole .5C/$3" care eDprimă &aptul că parabola de ecuaţie +/ 6 + . 0Demple .3.5C/3" este o parabolă unde + . " # % 5 ( * > ? @ Fărimea 4C ./ deci : '.@5 FaDimă "@ *@@@@ "@ *@ (@ 5@ "%@@ @.@( .@% Alea$# "@ (5@@@ @ (5 5@ %@ @.0lasticitatea ratei pro&itului 0'.în cazul optimului tehnic .O'GF$GIG1 2r. 6 5+ : 3 J ".@5 @.5C/!3" +/$ 6 + .5C/!3 J +".5C/3 adică chiar &ormula de la punctul # 3..@( @. Finimă "@ (@@@@ @@ (@ %@ "@ @. +" sunt soluţiile sistemului liniar : +/! 6 + .5C/$3 J +".ro&itul total este : .> "@@@ @.5C/3" trece prin punctele ! 5 C/!8+/!3 şi $5C/$.5C/3 J +" .+".@55 @.5C/3 J +".

CK 6 "%"(>.@5 @.? @@ @. C4 C$ =1 C1 =! C! C'. +/ 6 (5 %@ lei "%3. 'F.2 E.#( M creştere pro&it / M creştere cheltuieli Concluzie : această variantă tehnico-economică este în zona de eDpansiune a producţiei . E4F .G 6 %55@ Ag porumb boabe / ha #@3.' C." @@@ @.#.@ " 5@ * #.* lei "?3.@> ." @."% * % @. . '0CGI/!/0 : " 3.@ "@ 5 ".@> @. E./ 6 #*?5?. C/ 6 "* >@. 6 @.@% @. C'4 Finimă @ %5@@@@@ ?@ 5@ %@ 5@ @. 5>5#5 D @ : % 3 #%3.* ?@@ @." lei "*3. CO 6 5(@ lei "(3. CF 6 ""*@>.% >@@ @. % @.@5 @.* ?@@ @. 6 @./ 6 ? @@@ Ag boabe porumb ""3.@( @.> @@@ @. '."" ( # @.F . E4/ 6 >@@@ Ag coceni "#3. " # % 5 ( * > ? @ Fărimea 4C .> @."?>( lei cheltuieli / un Ag porumb boabe #"3.@* @.@( @.*%>* lei creştere pro&it / leu creştere de cheltuieli 5 + 6 .+4 @.@ Alea$# @ %>@@@@@ @@ (@ 5@ >@ @.E.+.' 6 >#> Ag porumb boabe / ha aduc pro&it # 3.." 5 " @.@* @. @ @." > " a3 " b3 # a3 # b3 % 5 ( * > ? "@ C'4 =C =0 CC C0 =C CC .@ %@ ( # @.@% @. C. 0'.@ " . " lei "53.@> @. E. CGI/G'! N'OGIG1 2r. 6 5. ". #?* lei pro&it / leu cheltuit ##3.@ FaDimă @ 5@@@@@@ "@ *@ (@ "@@ @. " @.6 @.""@### 8 +" 6 ".# lei ">3.

% "( lei cheltuieli / Ag boabe gr-u #"3. E."% ( % @..?( M creştere pro&it / M creştere cheltuieli Concluzie : această variantă tehnico-economică este în zona de creştere accelerară a producţiei .+"9 #3. 5..(*"* lei creştere pro&it / leu creştere de cheltuieli 5 + 6 . 'F. E4F . E.(?*>* 8 +" 6 #.4upra&aţa spaţiului de cazare vaci 5m"3 6 4C "a3. 0'.4 ∈ 7..+8. C/ 6 >>%.@@@* .#% lei ">3.@" lei "*3." %@@ @.. CK 6 @( .@@@5 @.!/0 ." ? " a3 " b3 # a3 # b3 % 5 ( * > ? "@ =C =0 CC C0 =C CC ...@ ( lei "53.+. 3 #%3.. 6 5.urata medie a lactaţiei 5zile3 6 .C∈ 7. % @. C."" 5 # @.urata medie alăptare viţel 5zile3 6 .4"9 "b3. 6 %.@? '0CGI/!/0 : " 3. ." @.2 E.+4 "@ 5 ". +/ 6 " "@@ lei "%3. E4/ 6 #@@@ Ag coceni "#3. . '.@* %@ ( # @.G 6 ">>@ Ag gr-u boabe / ha #@3." % " @./ Analiza e !n!"i # a $i$te"%l%i &'!(% )iei z!!tehni e 5.ensitatea în spaţiul de cazare vaci 5capete/ m" 3 6 .*>#? lei pro&it / leu cheltuit ##3. E.((" lei "?3.rocent &ecunditate vaci 6 L0 ∈ 7L0 8L0"9 %b3.> @.+∈ 7./ 6 ">>@@ Ag boabe porumb ""3. 6 @. @ @.@> 5@ * #.* #@@ @.' 6 5%? Ag gr-u boabe / ha aduc pro&it # 3.C"9 %a3.% "@@ @. CF 6 ??( ...F . în anumite cicluri de lactaţie şi a&late într-o anumită &ermă . !naliza economică a sistemului producţiei de lapte +om analiza tandemele vaci : viţei sugari de o anumită rasă .4 8.".C"8. @@?*? D @ ./ 6 ?# 5.0 12/'!'0 3.@@@( @. 6 @. " @.rocent re&ormă vaci 6 '0 ∈ 7'0 8'0"9 . CO 6 (5@ lei "(3.

Costuri veterinare medii pentru viţei sugari 5lei/cap viţel sugar3 6 C++ ∈ 7C++ 8C++"9 (a3.N+.Consum mediu zilnic de curent electric5ABh / zi3 6 =0 ∈ 7=0 8=0"9 >c3.C..+.5 ..Cost mediu amestec de &uraPe pentru vacă 5lei/<g3 6 CL ∈ 7CL 8CL"9 >a3.GCH11 /O/!I0 ?a3.zi3 6 EI ∈ 7EI 8EI"9 #b3. 8C.'03...reţ v-nzare viţel la înţărcarea sa 5lei / Ag3 6 .+1 " a3.roducţia totală de unt5Ag3 : EG 6 E/.I J 2!1.Consum mediu zilnic de amestec de &uraPe pentru vacă 5<g/cap vacă.Consum &orţă de muncă 5zile-om/ vacă plus viţel sugar3 6 =C ∈ 7=C 8=C"9 3.. ""3..C.'0.reţ v-nzare adultă re&ormată 5lei/Ag3 6 ..' 8..Costuri veterinare medii pentru vaci 5lei/cap vacă3 6 C+! ∈ 7C+! 8C+!"9 5b3.N"9 REZULTATE 1. ∈ 7C.2umăr capete viţei sugari la începutul lactaţiei: 2+1 6 2!1.=+. 2umăr capete vaci la s&-rşitul lactaţiei: 2!I 6 2!1.I J .zi3 6 =L ∈ 7=L 8=L"9 (b3.CN " c3.=L..+enit total5lei3 : +/ 6 E/.Consum mediu zilnic de combustibil5transport tehnologic35litri / zi3 6 =C∈ 7=C 8=C"9 ?a3.4.N !vem +/ 6 7 .reţ v-nzare lapte 5lei/litru3 6 ..'O.=N.impozite.4.5.I "%b3.Coe&icient mediu zilnic de grăsime în lapte 5M3 6 CN ∈ 7CN 8CN"9 #c3.=+3.'"9 (b3.+ 8..amortismente.I 8.L0 "@a3.N'.+ ∈ 7.I ∈ 7.Cost combustibil 5lei / litru3 6 CC∈ 7CC 8CC"9 @3.' J 2+I.Coe&icient mediu zilnic de proteină în lapte 5M3 6 C.rambursări de credite.CLJ2+I.2 8.2 ∈ 7..Cantitate totală de gunoi de graPd5Ag3 : N/ 6 2!I.Cheltuieli materiale : CF 6 2!I.roducţie medie zilnică de lapte 5litri/cap vacă.. Cota parte-cheltuieli neproductive5taDe..C ?b3.C.'0.Cantitate medie zilnică gunoi de graPd vacă plus viţel sugar 5Ag /cap3 6 =N ∈ 7=N 8=N"9 >3...+.Cost curent electric5lei /ABh 3 6 C0 ∈ 7C0 8C0"9 ?c3.zi3 6 =+ ∈ 7=+ 8=+"9 *3..+.N+. ./+!.=+3 " b3.Nreutate adultă re&ormată 5Ag3 6 N' ∈ 7N' 8N'"9 5b3.N ∈ 7.L0.2"9 #a3..4.roducţia totală de proteină5Ag3 : E. 6 E/..4 "#3.I"9 5a3.rocent viabilitate viţei sugari 6 +1 ∈ 7+1 8+1"9 5a3.+.4.Consum mediu zilnic de lapte pentru viţel sugar 5<g/cap viţel sugar.N'.I J 2!1.Cost apă 5lei/litru3 6 C! ∈ 7C! 8C!"9 ?b3.+"9 *3.Consum mediu zilnic de apă 5adăpat plus consum tehnologic3 5litri/zi3 6 =! ∈ 7=! 8=!"9 >b3.5.2umăr capete vaci la începutul lactaţiei: 2!1 6 4C.EI : .5 -'03=N.C.C+!J .""@ %c3..reţ v-nzare gunoi de graPd 5lei /Ag 3 6 .Cost &orţă de muncă 5lei/zi-om3 6 CC ∈ 7CC 8CC"9 "3.N 8..+1."9 %3.' ∈ 7.2umăr capete viţei sugari la înţărcarea lor: 2+I 6 2+1..+ J N/.5 : '03 "@b3.EI : .roducţia totală de lapte5litri3 : E/ 6 2!I.=L.N 9 "%a3 Cheltuieli cu &uraParea : CL/ 6 2!I..Nreutate viţel la înţărcarea sa 5Ag3 6 N+ ∈ 7N+ 8N+"9 (a3.+ J J .' J .C..etc3 şi neprevăzute5prime pentru asigurări de calamităţi3 din cheltuieli de producţie 6 .CL J 2+I.4.=+...

IG4 +1H01 4GN!'1 .1C!/O'1 F0.. 6 5C/ : 2!1. obţinută pentru datele de la punctele "a3.%a3.C+!J4C.11 !1 .5 J .CC "53.'ata medie a pro&itului 5lei pro&it/ leu cheltuit3 : 'F. obţinută pentru datele "3.5 -'03J4C. cu eDcepţia supra&eţei spaţiului de cazare vaci plus viţei sugari de la punctul 3 care este constantă .C/3 #%3.I3 # 3. ..CCR.C0 J=C.C.C.N+.4.23 ">3. %3 :"@3 la limita st-ngă a intervalelor lor de valori iar datele "b3.ro&it total 5lei3 : .4.N3 / 52!I.=+...IJ 4C.+".'ata marginală a pro&itului 5lei creştere pro&it / leu creştere cheltuieli3: '.C! J=0.'0. 12.53 : "3.23 !vem C/ 6 Q4C. 'estul de calcule pentru '.C.L0. 6 5+ : J". 6 .53 : "3..1C!/O'1 !1 .+ : N/.C++J=!.#3..Cheltuieli &orţă de muncă 5lei3 : CO 6 =C.=L.+1... 6 '.5 -'03.. 6 C//E/ 111... %b3.C.C!J=0... şi 0'.4.N'.C.Costul producţiei 5lei/litru lapte3 : C..date de tehnologie.=+ #@3.(b3 la limita st-ngă a intervalului lor de valori.sunt identice cu cele din secţiunea 0Demplu +!C1 CG I!. obţinută pentru datele "3. #3. %3 la limita dreaptă a intervalelor lor de valori . / 'F.entru a calcula producţiile de la punctele ?a3 : "?3 precum şi indicatorii economici de la punctele #@3 : #"3 ..Cheltuieli totale5lei3 : C/ 6 CK.CC "(3. 12. şi concluziile pentru '.. %b3. ./ 6 +/ : C/ 22 11.'OL1/GIG1 #"3.C0J=C.4.52!IJ2+I3.G 6 . %3 :"@3 la limita dreaptă a intervalelor lor de valori iar datele "b3.EI : . Lie +/! valoarea minimă a venitului total +/ .4.roducţia principală unitară 5litri lapte / cap de vacă 3 : E.. .. Lie C/! valoarea minimă a cheltuielilor totale C/ . trebuie să alegem valori concrete în intervalele speci&icate pentru datele de intrare de la punctele "3 : >3 Calculul ratei marginale a pro&itului de la punctul ##3...5 J.(b3 la limita dreaptă a intervalului lor de valori. /oate datele de intrare sunt cuprinse în intervale de valori . #a3.0lasticitatea ratei pro&itului 5procente creştere pro&it / M creştere cheltuieli 3 : 0'.4./ / C/ ##3..+19./0 ..GCH101 "?3.L0. #a3.."" J2+1.'O.' : 2+I. Lie C/$ valoarea maDimă a cheltuielilor totale C/ .C..+.%a3. . . #3.. şi data %a3 la limita st-ngă a intervalului său de valori. şi data %a3 la limita dreaptă a intervalului său de valori. %3 la limita st-ngă a intervalelor lor de valori .4. Lie +/$ valoarea maDimă a venitului total +/ .C++J=!.roducţia principală minimă 5litri lapte / cap de vacă 3 care aduce pro&it : E/. obţinută pentru datele de la punctele "a3.Cheltuieli de producţie 5lei3 : CK 6 CF J CO "*3.4.L0.CCJ J=C74C.CLJ4C.#3.+.

@5 .?5 @.I N' N+ .C L0 '0 +1 C+! C++ =L =+ CL =! =0 =C C! C0 CC =C CC .@@"5 @.?> @.( 5@@ *@ ( * @ @. @.* %" ( @.@% @.> ? % @." ( @.@> @. 5 @.N Finimă @@@ "?@ ?@ @. 5 *@@@ "" " @.5 @.@# @.+ =N .?% @. " ( @. ( "@ @.* 5@ > @.@5 .@% @.?" @. 5@@@ > > @.# tone gunoi .4 .@ FaDimă @@@ # @ @@ @.> 55@ >@ (.@% . 5 (@@@ "@ @ @.@ " '0CGI/!/0 : ?a3 2!1 6 5@ capete vaci la începutul seriei ?b3 2+1 6 %% capete viţei la începutul seriei "@a3 2!I 6 % capete vaci la s&-rşitul seriei "@b3 2+I 6 #" capete viţei la s&-rşitul seriei " a3 E/ 6 *"###@ litri lapte 6 *"##.+ .@@# @.# hectolitri lapte " b3 EG 6 ">?## Ag unt " c3 E. 6 #( (( Ag proteină ""3 N/ 6 %(5#@@ Ag gunoi 6 %(5. 3 "a3 "b3 #3 %a3 %b3 %c3 5a3 5b3 (a3 (b3 *3 >a3 >b3 >c3 ?a3 ?b3 ?c3 @3 3 "3 #a3 #b3 #c3 %3 5a3 5b3 (a3 (b3 * > Fărimea 4C .> (@@ ?@ * > " @."" #." @.5 *.@ Alea$# @@@ #@@ ?5 @.>5 @.% @.5 %@ 5 @.5 @.""" 2r. > "." # @ 5 @.?( @.' .@5 @. % ? @.@@#5 @.@( @.2 EI CN C.5 @. .

6 @.Cost mediu amestec de &uraPe 5lei/<g3 6 CL ∈ 7CL 8CL"9 ?a3. 0'.+ ∈ 7.C"9 %3.Cost igienizare 5lei/ m"3 6 C1 ∈ 7C1 8C1"9 (3.amortismente. .rambursări de credite.Consum &orţă de muncă 5zile-om/ cap3 6 =C ∈ 7=C 8=C"9 "3. .+"9 (3. într-o anumită serie şi a&laţi într-o anumită &ermă .4por mediu zilnic în greutate 5Ag/cap.Consum mediu zilnic de apă 5adăpat plus consum tehnologic3 5litri/zi3 6 =! ∈ 7=! 8=!"9 ?b3.5 lei "53. 6 @.2 8. CO 6 % @"" lei "(3.zi3 6 =L ∈ 7=L 8=L"9 >3.2"9 %3. C/ 6 5"#5@(.reţ v-nzare carne în viu 5lei/Ag3 6 . CL/ 6 %@"% %.* lei pro&it / leu cheltuit ##3./+!.( 3 #%3.ensitatea în spaţiul de cazare 5capete/ m" 3 6 .!/0 . Cota parte-cheltuieli neproductive5taDe.? lei ">3.C"8..Consum mediu zilnic de amestec de &uraPe 5<g/cap./ 6 >?5"(>.@?" lei creştere pro&it / leu creştere de cheltuieli 5 + 6 #.C∈ 7.Consum mediu zilnic de combustibil5transport tehnologic35litri / zi3 6 =C∈ 7=C 8=C"9 @a3. '. 5.#(@@%" D @ .*"#* lei cheltuieli / litru lapte #"3.Cost apă 5lei/litru3 6 C! ∈ 7C! 8C!"9 @b3.porcii şi puii de carne de o anumită rasă ...""# "#3.Cantitate medie zilnică gunoi de graPd 5Ag /cap3 6 =N ∈ 7=N 8=N"9 .( lei "*3. 6 .. în st-nga optimului economic. E/.4"9 #3.urata medie a seriei 5zile3 6 . 6 (@" litri lapte / cap de vacă aduc pro&it # 3..Cost combustibil 5lei / litru3 6 CC∈ 7CC 8CC"9 3.2 ∈ 7.Cost curent electric5lei /ABh 3 6 C0 ∈ 7C0 8C0"9 @c3.Cost &orţă de muncă 5lei/zi-om3 6 CC ∈ 7CC 8CC"9 #3. CF 6 % > ?%. 6 @.4 8.5% M creştere pro&it / M creştere cheltuieli Concluzie : această variantă tehnico-economică este în zona de saturaţie a producţiei .etc3 şi neprevăzute5prime pentru asigurări de calamităţi3 din cheltuieli de producţie 6 .5 lei "%b3.% lei "?3.4 ∈ 7.4upra&aţa spaţiului de cazare 5m"3 6 4C "3.#%%# % 8 +" 6 .zi3 6 4N ∈ 74N 84N"9 53.." !naliza economică a sistemului producţiei de carne +om analiza tăuraşii.+ 8. CK 6 %5?" (.Consum mediu zilnic de curent electric5ABh / zi3 6 =0 ∈ 7=0 8=0"9 ?c3. 'F..Costuri veterinare medii 5lei/cap 6 C+ ∈ 7C+ 8C+"9 *3. +/ 6 % >**5 lei "%a3. E/G 6 5 #@ litri lapte / cap de vacă #@3.rocent viabilitate 5 M 3 6 +1 ∈ 7+1 8+1"9 53.". C.0 12/'!'0 3.impozite.

11 !1 ..2I.C0J=C..4.CLJC1.Nreutate carne livrată în viu 5Ag3 : NI 6 2I..23 !vem C/ 6 5. /oate datele de intrare sunt cuprinse în intervale de valori .4. trebuie să alegem valori concrete în intervalele speci&icate pentru datele de intrare de la punctele "3 : >3 Calculul ratei marginale a pro&itului de la punctul ##3.4.CC "(3.+".+1..21J J=!... ..Costul producţiei 5lei/Ag carne3 : C.Cheltuieli de producţie 5lei3 : CK 6 CF J CO "*3.Cheltuieli &orţă de muncă 5lei3 : CO 6 =C...2umăr capete la începutul seriei: 21 6 4C.N !vem +/ 6 . / 'F.4CJC+.=L.=N.4 " 3.C!J=0..C.CC3.0lasticitatea ratei pro&itului 5procente creştere pro&it / M creştere cheltuieli 3 : 0'.GCH101 "?. 6 + : J".Cantitate totală de gunoi de graPd5Ag3 : N/ 6 2I.4CJC+.6C//NI 111.4.+1.Cheltuieli totale5lei3 : C/ 6 CK.C!J J=0. obţinută pentru datele "3. Lie C/$ valoarea maDimă a cheltuielilor totale C/ .date de tehnologie.4. 12..4..+1 "@3.4.""% *3.ro&it total 5lei3 : .CC "53. 2umăr capete livrate: 2I 6 21.4.=L..N3.4C.4C "#3.+enit total5lei3 : +/ 6NI..C.N3/52I. Lie C/! valoarea minimă a cheltuielilor totale C/ .+J.N ∈ 7....'O. 6 '.'ata marginală a pro&itului 5lei creştere pro&it / leu creştere cheltuieli3: '. obţinută pentru datele "3 : #3 la limita dreaptă a intervalelor lor de valori . 12.C0J=C.#3 la limita st-ngă a intervalelo lor de valori .reţ v-nzare gunoi de graPd 5lei /Ag 3 6 .4N..23 ">3.+1.4.1C!/O'1 !1 . Nreutatea individuală minimă 5Ag / cap3 care aduce pro&it : N1I 6 5C/ : N/./ 6 +/ : C/ 11.4. Cheltuieli cu &uraPe : CL/ 6 2I.4CJ=!.C ?3.1C!/O'1 F0..4C.C. .4 ""3.'O.N 8...C.+ J N/.=N.CCJ=C.C.4N.. cu eDcepţia supra&eţei spaţiului d cazare de la punctul 3 care este constantă .entru a calcula producţiile de la punctele ?3 : "?3 precum şi indicatorii economici de la punctele #@3 : #"3 ./ / C/ ##3.CL "%3...+3 # 3. .4. 6 . Nreutatea individuală medie la livrare 5Ag / cap3 : NFI 6 4N.N"9 REZULTATE 1..4 #@3..Cheltuieli materiale : CF 6 2I.+1..'OL1/GIG1 #"3.CL JC1.C/ #%3.5 J .GCH11 /O/!I0 >3.L.5 J.'ata medie a pro&itului 5lei pro&it / leu cheltuit3 : 'F..

. . NFI 6 %5@ Ag / cap #@3.@@" @.""5 Lie +/! valoarea minimă a venitului total +/ .+ =N .sunt identice cu cele din secţiunea 0Demple .?@ .>% Ag / cap aduc pro&it . @.@ % . %3 : >3 la limita dreaptă a intervalelor lor de valori . @. . ? # > 5 @." @. CK 6 "%#(*5 lei "*3." #.?" .( > ? @.@ # FaDimă @@@ >@@ @. obţinută pentru datele de la punctele "3-%3.?5 .> "" @. şi concluziile pentru '. şi 0'.@ " Alea$# @@@ *5@ @.4 .* > @ @. 5@@@ ? @ @. @ @. /SG'!T1 I! )2N'ST!/ 2r.> * 5 @.( "@ @. 'estul de calcule pentru '. CF 6 "#"(#5 lei "53." ? ( @." (@@@ " % @. % @.2 4N ./ 6 ((#5* lei "?3. " # % 5 ( * > ?a3 ?b3 ?c3 @a3 @b3 @c3 " # % 5 ( * > Fărimea 4C . N1I 6 #5?.5 > @.C +1 C1 C+ =L CL =! =0 =C C! C0 CC =C CC .. CL/ 6 ?#"@@ lei "%3.@@# @. +/ 6 ##?"*# lei "#3. C/ 6 "*"? ( lei ">3.@@"5 @.5 * > @. obţinută pentru datele de la punctele "3-%3.N Finimă @@@ *@@ @. Lie +/$ valoarea maDimă a venitului total +/ . '0CGI/!/0 : >3 21 6 @@ capete tăuraşi la începutul seriei ?3 2I 6 ?" capete tăuraşi la s&-rşitul seriei "@3 NI 6 % %@@ Ag carne în viu " 3 N/ 6 (" @@@ Ag gunoi 6 (" tone gunoi ""3." . CO 6 @%@ lei "(3. " @. % 5"@@ @ " @. %3 : >3 la limita st-ngă a intervalelor lor de valori . . > ".

@ Alea$# "@@@ "%@ @.@ .C +1 C1 C+ =L CL =! =0 =C C! C0 CC =C CC .5 @. în st-nga optimului economic."%# lei pro&it / leu cheltuit ##3.5 *@@@ % " @.( tone gunoi ""3. " # % 5 ( * > ?a3 ?b3 ?c3 @a3 @b3 @c3 " # % 5 ( * Fărimea 4C .* 3 #%3.5 % @.%.>( @. 6 @. " @. .4 ."5 #.2 4N .O'C1 I! )2N'ST!/ 2r.* M creştere pro&it / M creştere cheltuieli Concluzie : această variantă tehnico-economică este în zona de saturaţie a producţiei . C/ 6 #%>>@ .@@"5 @.% 5@@@ " @ @.( #. CO 6 %@>@@ lei "(3. 5 ".>@ @. 6 (.%#?@" 8 +" 6 . .%5 (@@@ # @.% @.""( # 3./ 6 %( >% lei . 6 @.5 " @.@ . 'F.N Finimă "@@@ "#@ @.> # % @. 0'. CK 6 # %#@ lei "*3. +/ 6 %?%?>5. 6 @.@@"( @.* lei "#3.@ " '0CGI/!/0 : >3 21 6 >@@ capete porci la începutul seriei ?3 2I 6 (>@ capete porci la s&-rşitul seriei "@3 NI 6 > (@@ Ag carne în viu " 3 N/ 6 %>?(@@ Ag gunoi 6 %>?.+ =N . C." # % 5 @... * ? lei creştere pro&it / leu creştere de cheltuieli 5 + 6 .% @.>?%%?#D @ . ". '.( lei ">3. CF 6 "*@(#@ lei "53.>5 @. % @. @ @.% 5.@ " .5 ( # @." 5 ( @. CL/ 6 "5*@%@ lei "%3.5 # @.> % @.@@# @.5 @.5?"" lei cheltuieli / Ag carne în viu #"3.( (.@ FaDimă "@@@ "5@ @.

6 . C. NI 6 ##"(% Ag carne în viu " 3. % @.( @.* 3 #"3." @.@@ > @.@@( %. 6 %. N/ 6 %*5"@ Ag gunoi 6 %*.@ " '0CGI/!/0 : >3.+ =N .@ Alea$# "@@@ %5 " @.@%@ ( @.@ FaDimă "@@@ 5@ 5 @. +/ 6 ?#%5#.0 C!'20 2r. > ".>5 @.@5 @.@@ 5 @. 6 @. . @ @. " @.@@5 % @.?@ @. M creştere pro&it / M creştere cheltuieli Concluzie : această variantă tehnico-economică este în zona de eDpansiune a producţiei . #. 0'." lei "%3."" #.@? @. CK 6 %5@*5. lei .># lei ">3. CO 6 >#*.@> @. 21 6 "%@@@ capete pui la începutul seriei ?3.#%* 5* 8 +" 6 .C +1 C1 C+ =L CL =! =0 =C C! C0 CC =C CC .%% lei "(3. " # % 5 ( * > ?a3 ?b3 ?c3 @a3 @b3 @c3 " # % 5 ( * Fărimea 4C .. N1I 6 >%.# lei "53. 'F.G1 . NFI 6 "@ Ag / cap porc #@3.( #%* D @ .%5 @@ " ( @.""* "?3. 6 @. . CL/ 6 #>%? .4 .>> @.@#5 5. " @.? lei "#3.5" tone gunoi ""3.%5?5 lei creştere pro&it / leu creştere de cheltuieli 5 + 6 .> @."*%5 lei cheltuieli / Ag carne în viu #"3.@( @. @.@@* 5 @. # @. @.55 @.N Finimă "@@@ %@ @ @.> @. 2I 6 " "@ capete tăuraşi la s&-rşitul seriei "@3. '.*% lei "*3.% @@@ @ 5 @.@@"5 @.@% @.5 @. CF 6 %#"#>.5 @. * Ag / cap porc aduc pro&it # 3. C/ 6 5@%>%.5 @..% ? lei pro&it / leu cheltuit # 3.5 "@@ 5 > @.2 4N ./ 6 %"?(?.@#@ 5." # @.

ezvoltare Consum 'amuri 5L. .etc.5 ** lei cheltuieli / Ag carne în viu #"3.e eDemplu ramura zootehniei este str-ns dependentă de ramura vegetală prin producţia de &uraPe şi trimite la r-ndul ei îngrăşăminte organice către ramura vegetală.% Ag / cap de pui aduc pro&it # 3. !ceste ramuri trebuie să se coordoneze între ele pentru a maDimiza pro&itul sistemului căruia îi aparţin şi pentru a asigura un raport normal între cerere şi o&ertă pe pieţele locale şi cea naţională a produselor agricole . ridicarea cali&icării &orţei de muncă . . balanţa legăturilor între ramuri sub &ormă economică . ale &orţei de muncă. .""> "?3.. . . . &iind de &apt ramuri ale sistemului care le conţine.chimizare. balanţe ale &ondului &unciar.ro&ituri 5.5> Ag / cap pui #@3. 6 ". .># ? lei pro&it / leu cheltuit ##3. 0'. ./V +enituri 5+3 +/U .. @5*#( D @ .. ..n LCn +n Cheltuieli L.3 5LC3 producăt.V '. . './U 5C3 C WWWWWWWWCn C/V . '.balanţe ale e&ectivelor de animale . ele conţin subsisteme care di&eră între ele ca intrări . . ( >*" 8 +" 6 . 6 @. . 'C WWWWWW. electri&icare. NFI 6 . 5.. O metodă de studiere a acestor legături este metoda balanţelor intrări-ieşiri.rincipiul &undamental al balanţei legăturilor între ramuri este obţinerea de venituri mai mari pe baza realizării unor producţii agricole mai mari şi aceasta cu cheltuieli mai mari .5 3 #%3. 6 ". balanţa legăturilor între ramuri permite stabilirea ritmului de dezvoltare precum şi a rentabilităţii di&eritelor ramuri şi luarea de măsuri corespunzătoare prin mecanizare .C1 n L. .'Cn Lond Lond U . . $alanţa legăturilor între ramuri este o metodă ştiinţi&ică de analiză şi plani&icare tehnicoeconomică a producţiilor ramurilor unui sistem agricol în scopul dezvoltării economice armonioase a acestuia. LC + . .n C1 nWWWWWW. . 6 .*" M creştere pro&it / M creştere cheltuieli Concluzie : această variantă tehnico-economică este în zona de saturaţie a producţiei . .@%5% lei creştere pro&it / leu creştere de cheltuieli 5 + 6 %.n . în st-nga optimului economic. . WWWWWWWW. balanţe de venituri şi cheltuieli .3 LC/U . . N1I 6 @. . C1 WWWWWW. 'F.0 1alan)a le+#t%'il!' 2nt'e 'a"%'i 4istemele agricole reale sunt &oarte rar omogene .C1nn L.. . are rubricile : Cheltuieli productive +enituri &inale 5+L3 +enituri interramuri 5C13 5+3 'amuri consumat.rivind rata pro&itului 5raportul pro&it-cheltuieli3 . C.in punct de vedere structural .. stări interne sau ieşiri . )n practica agricolă se întocmesc balanţe &uraPere . balanţe energetice .etc.

pro&itul total : .entru întreaga unitate economică calculăm pe ansamblul ramurilor producătoare .upă modul de urmărire a procesului de producţie în agricultură .W. sumele de pe coloane sund egale veniturile de la cap de coloană : C1 JW J C1n J C J . Ia s&-rşitul coloanelor pentru ramuri consumatoare se a&lă veniturile acestor ramuri 5 + . sumele de pe linii sunt egale cu veniturile de la cap de linie : C1 JW J C1 n J L. &ondul de consum total 5LC/3 şi venitul total 5+/3 pentru ramuri producătoare 5'.C1nn 3 c-t şi pentru alte ramuri 5 C1iP cu i XP3 )n cadranul II se găsesc veniturile &inale 5 +L3 care se descompun în coloana &ondurilor de dezvoltare 5 L. . Ia s&-rşitul liniilor pentru ramuri producătoare se a&lă veniturile acestor ramuri 5 + .W. 4e consideră că ramurile unui sistem agricol au dublă calitate de ramuri producătoare şi ramuri consumatoare .n şi venitul total : +/ 6 + J W J +n . 6 + WWWWWWWWWWWW C1 nJW J C1nn J Cn J . 0tapele de analiză şi plani&icare a balanţei economice de la un an agricol la altul . J W J L. $alanţa este corectă dacă venitul total al ramurilor producătoare este egal cu venitul total al ramurilor consumatoare .""? + WWWWWWWW+n +/V )n cadranul I este matricea cheltuielilor productive interramuri 5C13 care includ ceace se consumă în procesul de producţie în &iecare ramură at-t pentru nevoile proprii 5 C1 . J W J . cheltuielile totale : C/ 6 C J W J Cn .i3 5 i 6 .ABh.n3 b3 .W./3 .W.ore-agregat.P 6 +P : 5 C1 PJW J C1nP J CP 3 5P 6 ./3 şi venitul total 5+/3 pentru ramuri consumatoare 5'C3 . &orţă de muncă şi neproductive 3 5 C .m#. etc. J LC 6 + WWWWWWWWWWWWW C1n JW J C1nn J L.Cn3 şi pro&iturile 5 .3 respectiv cheltuielile totale 5C/3 . . litri.W.n 6 +n !ceste relaţii permit calculul pro&iturilor pe ramuri consumatoare .+n3. .acă în balanţa economică precedentă înlocuim cheltuielile cu consumurile şi veniturile cu producţiile &izice . .W.W. )n cadranul I3 se găsesc : &ondul de dezvoltare total 5L.zileom.LCn3 pentru ramuri producătoare 5 '.n3 pe ramuri consumatoare5'C3.W.n3 şi coloana &ondurilor de consum 5 LC ./ 6 .W.investiţiile se scot din s&era veniturilor &inale şi se includ în s&era producţiei ceace permite urmărirea procesului de dezvoltare a unităţii agricole în perspectivă.L. sunt următoarele : 3 )ncheierea balanţei în anul de re&erinţă a3 . &ondul de consum total : LC/ 6 LC J W J LCn şi venitul total : +/ 6 + J W J +n . )n cazul balanţei dinamice .n ca di&erenţe : . .n J LCn 6 +n !ceste relaţii permit calculul &ondurilor de consum pe ramuri producătoare LC .+n3 .entru întreaga unitate economică calculăm pe ansamblul ramurilor consumatoare .W..n3 c3 . balanţa este statică 5anuală3 şi dinamică 5multianuală3. obţinem o balanţă tehnică cu toţi coe&icienţii eDprimaţi în unităţi naturale 5tone.. &ondul de dezvoltare total : L.3 .entru ramuri producătoare .n .LCn ca di&erenţe : LCi 6 +i : 5C1i JW J C1in J L.W. ./ 6 L. )n cadranul III se găsesc cheltuielile 5de producţie.entru ramuri consumatoare . pro&itul total 5.3 .

'F. !In WW. "e3 . .Fn LCF LCF . ... LCFn 'F. !Inn 6 C1nn / +n 11.W.. . Coloana &ondurilor de consum medii 5LCF3 : LCF 6 LC / + .. 'F. se împarte &iecare coloană a balanţei de re&erinţă la capul de coloană şi se obţine tabelul : 'amuri consumatoare Cheltuieli directe 5!C3 CF . . W. . Fatricea cheltuielilor directe pe linii 5 !I3 : !I 6 C1 / + . L. '.Fn 'F. Fatricea cheltuielilor directe pe coloane 5!C3 : . ."#@ "3 !naliza economică a ramurilor în anul de re&erinţă "d3 . .Fn 6 L.W. / + . Coloana &ondurilor de dezvoltare medii 5L. . L. 'F. . .W. 6 L.F WWWWWWWWWWWW. deoarece s-a dovedit mai rentabilă în anul de re&erinţă. . / LC . .n / +n 111.W.n / LCn !cea ramură producătoare cu rata medie a dezvoltării mai mare . . !I n 6 C1 n / + WWWWWWWWWWWWWWW !In 6 C1n / +n .!I n .!Cnn CF WWWWWWWWWWWW.F 6 L.. . ..!C n .F ..se poate dezvolta în continuare .3 se obţine ast&el : 'F.WWWWWWWWWW.F L. . !Cn WWWWWWWWWWWW...n 6 L. .'F. se împarte &iecare linie a balanţei de re&erinţă la capul de linie şi se obţine tabelul : 'amuri producătoare '.n !m obţinut : 1. .n !m obţinut : 1+.entru ramuri producătoare . .n Cheltuieli directe 5!I3 !I WW.!Inn L.F 'F.CFn . 'C WWWWWWWWWWWWW'Cn !C WWWWWWWWWWWW.W.F3 : L. .entru ramuri consumatoare .. LCFn 6 LCn / +n Coloana ratelor medii de dezvoltare a ramurilor 5'F.

.W..W. .W. ..+.n Cheltuielile plani&icate vor &i : C../ 6 +. J LC .lani&icarea balanţei legăturilor între ramuri pentru anul urmîtor 5balanţa-plan3: #&3 Fatricea dezvoltării ramurilor producătoare este 5 0 : ! 3.+. / C . +.W. J W J L. W.n WWWWWWWWWWWWWWWW C1. W.L.n care trebuie să &ie mai mari ca veniturile &inale din anul de re&erinţă notate cu +L 6 L. ./ 6 +L..n / Cn Cea mai rentabilă ramură consumatoare în anul de re&erinţă este aceea cu rata medie a pro&itului cea mai mare . W../ 6 L.. J W J +. .nn 6 !Cnn. !C n 6 C1 n / +n WWWWWWWWWWWWWWW. C.F3 : .+."# !C 6 C1 / + . C1.L. CFn 6 Cn / +n +1./ 6 +L.F 6 .n care trebuie să &ie mai mari ca &ondurile de dezvoltare în anul de re&erinţă notate cu L.n 6 .lani&icăm veniturile &inale pe ramuri producătoare pentru anul următor : +L..W.+L. !ici +L. 6 !C .n .1. !Cnn 6 C1nn / +n +. 6 CF .n calculate la punctul #h3 : Cheltuielile productive interramuri plani&icate vor &i : C1. W. 0Distă un program cu numele 12+F!/ pentru calculu acestei matrici inverse 5 +ezi !neDa din lucrarea autorului Y Fatematici 513 Y din bibliogra&ie 3.+. .W.+. #3 .n . Iinia cheltuielilor medii 5CF3 : CF 6 C / + ./ . . #g3 .+. .+L.n .n 6 !Cn .W. #i3 Completăm balanţa plani&icată şi pentru ramurile consumatoare prin înmulţirea coloanelor din matricea !C şi linia CF de la punctul "e3 cu componentele +.n J LCn .n / +n Iinia ratelor medii ale pro&itului 5'F. Lie +L.+./ #h3 Calculăm veniturile plani&icate pe ramuri producătoare din ecuaţia balanţei : +. !Cn 6 C1n / + . n 6 !C n. / + . este vectorul-coloană cu n componente +L. 6 .W. W. Lie +. 6 5 0 : !I 3 .+L. +L n 6 L. . C1.+.n 8 L.W.n .L.n 8 LC.n 6 CFn. va &i vector-coloană cu n componente +.3 se obţine ast&el : 'F. JW J +L. Iinia pro&iturilor medii 5. 'F.n .Fn 6 .easemenea plani&icăm &ondurile de dezvoltare pe ramuri producătoare pentru anul următor : L. W. .

/ / LC/ Fărimile L.../ şi C/ au &ost calculate la punctul c3 .../ : L.166 :9666 7 :9666 + "@@@@ >@@@ #@@@@ 3 )ncheierea balanţei în anul de re&erinţă : a3 LC 6 "@@@@ : 5 "@@@J @@@J5@@J"@@@3 6 %5@@ lei ./ reprezintă suma din pro&it 5lei3 care corespunde unui leu cheltuit ./ ./ 6 L. './ 6 '. %<3 Calculăm 'atele &'!5it%l%i %nit#)ii e !n!"i e &e an$a"4l%l 'a"%'il!' !n$%"at!a'e . în balanţa de re&erinţă./ şi LC/ au &ost calculate la punctul c3. 'ata marginală a pro&itului unităţii economice : './ J LC/3 '. 0Demplu Lie balanţa în anul de re&erinţă cu ci&rele de lei pentru ramurile producătoare 5'. 'F. C/ au &ost calculate la punctul c3 iar mărimile ./ 6 5 . în balanţa de re&erinţă./ / 'F. 0'./ reprezintă procentele cu care ar creşte &ondul de dezvoltare . Lie C.# C .566 10166 /1566 06./ 6 +. ast&el : 'ata medie a pro&itului unităţii economice : 'F./ au &ost calculate la punctul #g3 0lasticitatea ratei dezvoltării unităţii : 0'./ ./ %P 3 Calculăm 'atele (ez*!lt#'ii %nit#)ii e !n!"i e &e an$a"4l%l 'a"%'il!' &'!(% #t!a'e ./ 3 / 5LC." '.." 5Cootehnie 3 .. '. "@@@ >@@ #5@@ /5566 7 8066 LC 1. în balanţa de re&erinţă./ : C/3 Fărimile .LC/ au &ost calculate la punctul c3 iar mărimile L.în balanţa de re&erinţă./ reprezintă suma cu care ar creşte &ondul de dezvoltare 5lei3 dacă &ondul de consum ar creşte cu leu ."#" )n acest moment balanţa plani&icată are completate aceleaşi rubrici ca şi balanţa de re&erinţă înainte de începerea calculelor de la punctul 3 . 0lasticitatea ratei pro&itului : 0'.n 8 . ast&el : 'ata medie a dezvoltării unităţii economice : 'F. './ / C/ Fărimile ./ ../ ../ ./ reprezintă procentele cu care ar creşte pro&itul . + 'C "@@@ *@@ >@@ >@@@ 9566 "@@@@ C1 'C" @@@ 5@@ "@@ *5@@ :966 >@@@ +L 'C# 5@@ ?@@ #@@@ @@@@ 15:66 #@@@@ L./ reprezintă suma cu care ar creşte pro&itul 5lei3 dacă cheltuielile ar creşte cu leu ./ / 'F./ au &ost calculate la punctul #i3 .3 : '. 'ata medie a dezvoltării unităţii economice : './ 6 '. J W J C. dacă &ondul de consum ar creşte cu M .../ 6 .# 54emiindustrializare3 care sunt şi ramuri consumatoare 5'C3 : 'CU '. în balanţa de re&erinţă./ : C. în balanţa de re&erinţă .C../3 / 5C./ 6 C./ : . Fărimile L./ reprezintă suma alocată pentru &ondul de dezvoltare 5lei3 ce corespunde unui leu alocat pentru &ondul de consum . V '. 5 +egetală 3 . LC./ .66 7 . dacă cheltuielile ar creşte cu M ./ 6 5L. '. 'F.. 0'.

@. 5      .@5( @. 'C @. #&3 !vem : .*"> @.@"5 @. @@ @.@(" .@#? @. (# .%@@ @.@.@"5 .@(# 'C" @. @@ @.@5@ @.eci ramura producătoare de semiindustrializare are cea mai mare rată medie a dezvoltării deci trebuie eDtinsă cu precădere în anul următor ."6(>@@ / *5@@ 6 @.5(@ deci ramura 4eminidustrializare are cea mai mare rată medie a pro&itului &iind cea mai rentabilă în anul de re&erinţă.% * @.@** @.# !I @. '.*"5 @. @@ @.? *  . #> 8 'F. * LCF @.@(* @.@(# 8 'F.# 6 #@@@ : 55@@J?@@J#@@@J @@@@3 6 5(@@ lei c3 L.5"@ .@?( @.@5@ @. @@ @.@># @. la capul de coloană : 'C !C CF .F @." '.F 'F.?@@  E − AL =  .@#5   @." 6 >@@@ : 5 @@@J 5@@J "@@J*5@@3 6 (>@@ lei .### @.@(" .@"* . 6"@@@ / %5@@ 6 @. #* 8 'F. #> @.@5@  @.#6 5(@@ / @@@@6 . @./ 6 >5@@J(>@@J 5(@@ 6 #@?@@ lei Fărimile calculate la punctele a3 : c3 au &ost trecute în balanţa de re&erinţă cu i5'e 2n+'!<ate . 5 −    8 ( E − AL ) =  @. 6 "@@@ : 5"@@@J*@@J>@@J>@@@3 6 >5@@ lei .#*> @."## LC" 6 >@@@ : 5*@@J 5@@J?@@J >@@3 6 # @@ lei LC# 6 #@@@@ : 5>@@J "@@J#@@@J#5@@3 6 " 5@@ lei b3 .@"* @. @ L.>??   . #* @. "e3 4e împarte &iecare coloană pentru ramuri consumatoare .@#@ @.@.@.@5@ @. (# !vem 'F.@#% @.* * 'F.@#? @.%"5 .@%@ @. '.5(@ !vem 'F. 6>5@@ / >@@@ 6 .?@* 8 'F.@># @.@%@  .?@* 'C# @.@5 @.@%@ @.#6#5@@ / " 5@@ 6 @.@#5 @."6 >@@ / # @@ 6 @. la capul de linie : '. "d3 4e împarte &iecare linie pentru ramuri producătoare .@%?   @./ 6 "@@@J >@@J#5@@ 6 *#@@ lei LC/ 6 %5@@J # @@J" 5@@ 6 %? @@ lei +/ 6 "@@@@J >@@@J#@@@@ 6 (>@@@ lei . @@ @.@.@.

:. './ 6 L. ast&el : 'ata medie a dezvoltării unităţii economice : 'F. >@@@ (@@@ "*@@@ :1666 !I0N0F : din care L./ 6*#@@ .0.6. Fărimile L.@(" .# # 5%5.@#% @.@?( @.# @.%5%      +L (5@@ %?@@ "5@@@ 5:.@(" .666 /0666 + " ??#.  (@  =  "@ ./ " ??#. LC.5 "@ @>. 5  +.5 @.5 @.: # 5%5.căreia îi aplicăm paşii a3 : c3 : 'CU '.# 85.5 @.# +L 'C# @./ 65"5@@ au &ost calculate la punctul #g3 .8 LC 15566 1. V './ 6 5L. 5   >@   " ?.@>#    "*@   # 5.5 .@#5 D " ??#./ / LC/ 6 *#@@ / %? @@ 6 @." '.# /O/!I #h3  .% @.?#5       .@LC/ 6 %" @@ au &ost calculate la punctul c3 iar mărimile L.5 C1 'C" @. de lei care a &ost alocată pentru &ondul de consum în balanţa de re&erinţă.8.### D # 5%5../ 6 >5@@. + 'C @.8.# @./ 7 5/566 80:./ 6 *#@@ şi LC/ 6 %? @@ u &ost calculate la punctul c3.% * D "@ @>.# @. "@@@ >@@ #5@@ 8066 +L.# C ./ : L.5 "@ @>.. "5@@ "@@@ %@@@ 9566 #i3 )nmulţim coloanele tabelului "e3 cu veniturile plani&icate găsite la punctul #h3 şi ast&el completăm balanţa plani&icată . %? lei au &ost alocaţi pentru &ondul de dezvoltare la &iecare leu care a &ost alocat pentru &ondul de consum .@#5  @.@># D "@ @>. =  @.@#@ D # 5%5.#5# lei ar &i creşterea &ondului de dezvoltare dacă &ondul de consum ar creşte cu leu în balanţa de re&erinţă. Fărimile L../ 3 / 5LC.. @@ D " ??#. "5@@ "@@@ %@@@ /8:. '. 7 9566 000.% %P 3 Calculăm 'atele (ez*!lt#'ii %nit#)ii e !n!"i e &e an$a"4l%l 'a"%'il!' &'!(% #t!a'e ." '. 'ata marginală a dezvoltării unităţii economice : '.@%?  @.66 !+0F : din care L. @@ D # 5%5./ J LC/3 6 5>5@@ : *#@@3 / 55"5@@ :%" @@3 6 @.% L. '..8 80:.%@@ D " ??#.@ * D # 5%5.% @.@%@ D " ??#.% @.@(* D "@ @>.% 1:."#% #g3 '.@5( D "@ @>.60.@5 @.

cota-parte a ramurii './3 / 5C./ : C/3 6 5###%*..&< şi cum &P ./ 6 ###%*. Concentrarea este maDimă dacă răm-ne o singură ramură P cu &P 6 şi &i 6 @ pentru P X i . ./ 6 5 . 5. 5 / n" 3 6 / n aşa că L 6 / n /" .emonstraţie 3 0vident n.W.O asemenea situaţie s-a înt-lnit în unele ţări a&ricane care aveau agricultura bazată pe monocultură ." " lei este pro&itul care corespunde la leu cheltuieli în balanţa de re&erinţă ." " 6 @. L creşte ./ 6 "*(?@. . Concentrarea producţiei agricole pe ramuri este tendinţa de dezvoltare a ramurilor mai rentabile ."#5 0lasticitatea ratei dezvoltării unităţii : 0'.W.n cu veniturile + ." . %* lei ar &i creşterea pro&itului dacă cheltuielile ar creşte cu leu în balanţa de re&erinţă . / n 3 .W./ 6 @. !vem vectorul de structură & 6 5& . inclusiv în&iinţarea unor ramuri noi care se dovedesc rentabile. . . ast&el : 'ata medie a pro&itului unităţii economice : 'F. L 6 / n / " pentru concentrarea minimă şi L 6 pentru concentrarea maDimă ./ 6 '. !vem 6 5[ &i 3" 6 [&i" J ". inclusiv des&iinţarea unor ramuri mai puţin rentabile . "3 ." : #@?@@ 3 / 5"*(?@. %? 6 ".? deci pro&itul ar creşte cu @.? : "55@@ 3 6 .acă n creşte . dacă cheltuielile ar creşte cu M în balanţa de re&erinţă.% deci &ondul de dezvoltare ar creşte cu ".W.. . %<3 Calculăm 'atele &'!5it%l%i %nit#)ii e !n!"i e &e an$a"4l%l 'a"%'il!' !n$%"at!a'e .entru concentrarea maDimă avem &i 6 şi &P 6 @ pentru P X i deci [&i" 6 aşa că L 6 . [[&P.[5&i : / n 3" 6 n./ 6 .. Te!'e"a 5. %* / .P la venitul unităţii economice +/ 6 + JW +n este &P 6 +P / 5+ JW J+n3 ∈7@8 9 ./ / 'F. se poate &olosi coe&icientul de concentrare structurală L 6 5& " J W J &n" 3 / " .acă avem ramurile producătoare '.&n 3 cu @ Z &P Z şi & JWJ&n 6 @ . C!n ent'a'ea <i (i*e'$i5i a'ea &'!(% )iei a+'i !le &e 'a"%'i .entru măsurarea gradului de concentrare a unei structuri pe ramuri .% M .iversi&icarea producţiei agricole pe ramuri este tendinţa de dezvoltare armonioasă a tuturor ramurilor . /oate calculele de la punctele a3 : %<3 le &ace programul 1ALANŢA din !neDă . C/ 6 "55@@ au &ost calculate la punctul c3 iar mărimile . . '. 'ata marginală a pro&itului unităţii economice : '../ / 'F./ / C/ 6#@?@@ / "55@@ 6 . L creşte odată cu concentrarea . 0lasticitatea ratei pro&itului : 0'.1 3 !vem / n / " Z L Z . [[&P.iversi&icarea este maDimă dacă toate ramurile au aceeaşi parte la venitul unităţii agricole deci vectorul de structură are &orma : & 6 5 / n.+n . L scade iar dacă n scade .acă n 6 constant . C../ : ./ 6 .? au &ost calculate la punctul #i3 .? M .entru concentrarea minimă avem & 6 W 6 &n 6 / n deci [&i" 6 [ / n /" 6 n. dacă &ondul de consum ar creşte cu M în balanţa de re&erinţă .&< \ @ deci [&i" Z aşa că L Z . Fărimile . Fărimile .. . [&i" : \ @ deci [&i" \ / n aşa că L \ / n /" . &< \ @ rezultă ". #3 ./ 6#?@@@ şi C/ 6"55@@ au &ost calculate la punctul c3 . .#5# / @./ 6 './ 6#@?@@.

Gm 4ume pe ramuri ' WWWWWWWWWWW.` &i. . P deci L creşte . .&i J t" 8 5&P^3" 6 &P" J ".t" şi cum &i . . . 0vident @ Z K_ Z . Gn alt indicator al diversi&icării structurii pe ramuri este entropia structurii : K 6 . 0ste vizibil că @ Z L_ Z .L .acă n creşte . #3 .log" &i +alorile lui . .+mn +. . este L_ 6 75 n /" 3."#( "3 Lie &i ] &P şi &ie &i^ 6 &i J t 8 &P^ 6 &P : t 85t ] @3 8 &<^ 6 &< pentru orice < X i .t. Gn indicator al concentrării producţiei agricole pe ramuri care este şi standardizat. !vem următorii coe&icienţi de concentrare a producţiei : .+. K creşte odată cu diversi&icarea .. .. Gm 4ume pe ramuri ' WWWWWWWWWWW. =.log" &i se obţin din tabela de la s&-rşitul lucrării .&P J t" deci 5&i^3" J 5&P^3" 6 65&i" J &P"3 J ".&i.acă ramura < se separă în ramurile i şi P . .&.t. .E.9 .t deci &i^ : &P^ ] &i : &P .&mn &.acă n 6 constant .n 4ume pe unităţi agricole L. . +m. P deci concentrarea creşte deoarece &i^ : &P^ 6 5&i : &P 3J ". +m WWWWWWWWWWW. K creşte . +/ )mpărţind toate veniturile din tabel cu +/ . Gn indicator al diversi&icării structurii pe ramuri este : L respectiv : L_ . #3 .&P ] @ . )n cazul unui grup de m unităţi agricole a c-te n ramuri &iecare .&i . WWWWWWWWWWW.0ntropia K a &ost prezentată şi în secţiunea ". . care este şi standardizată . .'n + WWWWWWWWWWW.t. . K scade iar dacă n scade . . . t ] @ rezultă : 5&i^3" J 5&P^3" ] &i" J &P" şi 5&<^3" 6 &<" pentr < X i . .'n & WWWWWWWWWWWW& n . WWWWWWWWWWW. . O măsură a diversi&icării . K 6 log" n pentru diversi&icarea maDimă adică concentrarea minimă : & 6W6 &n 6 / n "3 .9 / 75 n /" 3 . avem cotele-părţi ale unităţilor agricole şi ramurilor : 'amuri U Gnităţi agricole V G .easemenea avem 5&i^3" 6 &i" J ".5&i : &P 3 J ". .D. .&P ] &i" J &P" deci L scade . &m WWWWWWWWWWW. . &m.+ n . &< se înlocuieşte cu &iJ &P iar &<" 6 &i" J &P" J ". avem tabloul veniturilor anuale : 'amuri U Gnităţi agricole V G . este K_ 6 K / 5log" n3.n 4ume pe unităţi agricole +. K are proprietăţi inverse celor ale lui L : 3 @ Z K Z log" n K 6 @ pentru diversi&icarea minimă adică concentrarea maDimă : &i 6 8 &P 6 @ pentru P X i . .

t deci &i^ : gi^ ] &i : gi . gi deoarece &i : gi ] @ . Con&orm inegalităţii Caucha : 4chBartz .n3 /" ∑& P= n " .W.W. gi \ @ : [&i.easemenea avem &i^.N 3 / " Te!'e"a 5.acă n creşte . avem pentru &i . .emonstraţie 3 0vident &i .gP 6 &P. gi \ @ deci [&i. pe ramuri : Lr = !vem / 5m. #3 .gi^ b &i. C creşte .gi \ @ aşa că C \ @ .gi^ 6 5&i. gi3 : t. .5&i : gi3 : t" aşa că &i^./ /" 3 !vem : @ Z C Z C 6 @ dacă corelaţia concentrării celor două structuri este minimă : &i X @ implică gi 6 @ şi &i 6 @ implică gi X @ C 6 dacă corelaţia concentrăarii este maDimă : &i 6 gi 6 şi &i6 gi 6@ pentru iXP . t" ] @ iar ^ ^ &P ."#* 3 Coe&icientul de concentrare a producţiei grupului . aşa că C scade .[gi" 9 / " Z deci C Z . pe unităţi : Lu = ∑& i= m " i. gi Z . C scade şi dacă n scade . Lr Z )n cazul a două structuri pe ramuri cu vectorii de structură : & 6 5 & . )n acest caz corelaţia concentrării scade deoarece &i^ : gi^ 6 5&i : gi 3J ". "3 . C scade odată cu corelaţia concentrării.acă n 6 constant .gi Z 7 [&i". pe unităţi şi pe ramuri : Lt = ∑∑ & i= P= m n " iP "3 Coe&icientul de concentrare a producţiei grupului . "3 Lie &i ] gi şi &ie &i^ 6 &i J t 8 gi^ 6 gi : t 85t ] @3 8 &P^ 6 gP^ pentru orice P X i . gP pentru P X i .P Z Lt Z Lu . C 6 @ dacă &i X @ implică gi 6 @ şi &i 6 @ implică gi X @ . . C 6 dacă &i 6 gi 6 şi &i6 gi 6@ pentru iXP . #3 Coe&icientul de concentrare a producţiei grupului . avem coe&icientul de corelaţie a concentrării pe ramuri : C 6 5 & . [&i 6 [ gi 6 şi cu coe&icienţii de concentrare structurală : L 6 5 & " J W J &n" 3 /" 8 N 6 5 g " J W J gn" 3 / " .gn 3 !vem @ Z C Z 5L.&n 3 8 g 6 5 g .g JW J &n.gn 3 8 @ Z &i .

.Fi . cu un minim pentru &i@ 6 5 . bi ] @ ..&i" J bi.W.acă ramura < se separă în ramurile i şi P .D.&i unde ai b @ . )n general avem [&i@ X . bi ] @ 5 i 6 . Te!'e"a 5. 8 5 i6 . =.i / +i .ro&iturile medii Ki 6 .bi3 / ".n3 ...ai.emonstraţie !vem de optimizat &uncţia K/ 6 [ai..0 Cheltuielile medii Ki 6 CFi / . .W.rin urmare . &ie Ki 6 CFi 6 Ci / +i cheltuielile medii pe ramuri 5 i 6 .5bi : c3 / 5".&i" J [bi. rezultă : n  −b  λ 2 P .. deci & = + . . bi b @ respectiv ai b @ .&< se înlocuieşte cu &iJ &P . ..a P  P=  ". însumate pentru toate ramurile : K/ 6 K J W.n3 adică coordonatele punctului staţionar &c 6 5& @.n3.n3.&i" J bi.Fi 6 ..&i unde ai ] @ .5 `&i : 3 !vem : dI / d&i 6 ".a P  − bi λ = ".&n@ 3 pentru &uncţia Iagrange . cheltuielile medii CFi cresc .acă &i 6 gi avem C 6 L deci coe&icientul de concentrare este coe&icient de corelaţie a concentrării cu ea însăşi .W. + & n @ 3 a + . . )n general avem [&i@ X . − 5& @ + . avem . + an 8 5 ≤ i ≤ n3 .. n creşte .ai 8 5i 6 .ai 8 5i 6 .&1 cu legătura & JWJ&n 6 ..bi3 / ". .a i a i ∑ ∑ P= a P P= a P Cum & i@ = − bi ". + an 8 5i6 .n3 . bi b @ . − 5& @ + .a i rezultă & ic = & i@ + ai . )n mod analog . pro&iturile medii .W.ai3 şi cum `&P 6 .rin urmare .Fi cresc .E.W. deci C scade .W.∑ − ∑  =  " e = a P P=  "a P   n de unde rezultă : n  −b   −b P  P − ∑ − ∑       P=  ".. g< se înlocuieşte cu giJ gP iar &<g< 6 &igi J &PgP J 5&igP J &Pgi3 şi cum &igP J &Pg1 \ @ rezultă &<g< \ &igi J &PgP .."#> 3 .Fi 6 ai. 4e veri&ică &aptul că &c este punct de minim / maDim pentru &uncţia K/ după cum ai ] @ .entru găsirea structurii optime a producţie pe ramuri .n3 ic n n ".n 3 aşa că &i 6 .avem pro&iturile medii pe ramuri Ki 6 ..J Kn 6 [ai.&i sunt minime / maDime . + & n @ 3 a + . cu un minim pentru &i@ 6 5 . !ceste cheltuieli medii sunt &uncţii pătratice de &i deoarece dacă &i este prea mic sau prea mare .&i J bi : c 6 @ 5 i 6 . Lormăm &uncţia Iagrange : I 6 K : c... !ceste pro&ituri medii sunt &uncţii pătratice de &i deoarece dacă &i este prea mic sau prea mare .&i" J [bi. avem CFi 6 ai. dacă cotele-părţi ale ramurilor sunt date de relaţiile : & ic = &i@ + ai ..

" 6 "@ @>.> M 8 g" 6 "@ .b#3 / 5".& cu punctul de minim & @ 6 @."#? /ermenul : δi = ai .in păcate & @ J &"@ J &#@ 6 .& " .( 6 (@ M 8 &"@ 6 5.##5 / *#5.g : g" 6 %".( 8 K" 6 5. )n anul de re&erinţă am avut veniturile pe ramuri : + 6 "@@@@ lei 8 +" 6 >@@@ lei 8 +# 6 #@@@@ lei şi venitul total +/ 6 (>@@@ de lei .# : '. C 6 5 & .&" cu punctul de minim &"@ 6 @.# lei 8 +.. 6 @ M X @@ M . .b 3 / 5". "3 4e cer cotele : părţi optime & c .g# 3 /" 6 5?." lei .&"" .>. 6 +egetală 8 '..# 8 K# 6 "@. =.a" 36@. sunt : & @ 6 5." .>*" 6 "*.% lei şi venitul total plani&icat +. !vem g 6 " ?..# 6 #@ M 8 &#@ 6 5. M 'ezultă că L 65& " J &"" J &#" 3 / " 6 5?.a 36@.# M este gradul de concentrare a producţiei pe ramuri în anul de re&erinţă .5 M 8 &# 6 : & : &" 6 %%. 0Demplu Lie ramurile din secţiunea ". 3 4ă se a&le coe&icienţii de concentrare L în anul de re&erinţă şi N în anul de plan precum şi coe&icentul de corelaţie a concentrării C . )n anul de plan vom avea veniturile plani&icate pe ramuri : +.E.% M 8 &" 6 >@ / (>@ 6 "(.&"c .&#c pentru care K6K JWJKn 6 minim 4oluţie 3 !vem & 6 "@@ / (>@ 6 "?.g J&".# M 8 g# 6 : .&# cu punctul de minim &#@ 6 @.# 3 ca &uncţii de cotele-părţi &i ale ramurilor la structura unităţii agricole : K 6 @..@># / *#5."." 6 "@ M .? M 'ezultă că N 65g " J g"" J g#" 3 / " 6 5>.5 lei 8 +.? M este gradul de concentrare a producţiei pe ramuri în anul de plan .#.&#" .g"J&#. − 5& @ + .#6 4emiindustrializare ./ 6 *#5>*.b"3 / 5". "3 Cotele-părţi optime ale ramurilor pentru care Ki 6 CFi 6 Ci / +i 6 minim . Lie cheltuielile medii ale ramurilor Ki 6 CFi 5i 6 .a# 36@.". '.D. . 6 " ?##. + an este un termen de corecţie pentru &i@ pentru ca să avem : & c JWJ &nc 6 în timp ce & @J W J &n@ X @ . + & n @ 3 a + ." 6 Cootehnie . M este gradul de corelare a concentrării producţiei în anul de bază cu anul de plan .>*" 6 "?.# 6 # 5%5.

Nogonea 4. "@@% Nogonea 4.# M 8 .8 1i4li!+'a5ie . lapte şi carne pentru care se dezvoltă în detaliu calculul tehnico-economic.. 5. YFetode numericeh 0ditura Cartea Gniversitară .( M 8 . Y !naliză liniară şi geometrie Y+ol."@@@ 0ne . .@( 6 .@ = − M /ermenii de corecţie sunt : . )n continuare se prezintă etapele de analiză şi plani&icare a producţiei agricole pe ramuri prin metoda balanţei . Cum se evaluează şi se optimizează concentrarea şi diversi&icarea producţiei agricole pe ramuri g 5. − 5& @ + & "@ + & #@ 3 a + a" + a# = −@. Y !naliză numerică Y 0ditura Cartea Gniversitară .11.M . "@@5 . şi col.Y Fatematici pentru economişti Y 0ditura C14O2. #. +eri&icare : & cJ&"cJ&#c 6 6 @@ M . +alorile corectate ale cotelor-părţi pentru care K/6K JK"JK# 6 minim . "@@5 0ne . Care sunt etapele principale de analiză şi plani&icare a producţiei agricole prin balanţa legăturilor între ramuri g %. 5."@@@ Cenuşă Nh. şi col."%@ δ = a .@. 4tănăşilă O.: >nt'e4#'i . Ce semni&icaţie au indicatorii producţiei agricole în analiza tehnico-economică a producţiei agricole g ". 5. − 5& @ + & "@ + & #@ 3 a δ" = a" . %.@# 6 .@."@@@ .. Capitolul se încheie cu evaluarea cantitativă şi optimizarea concentrării şi diversi&icării producţiei agricole pe ramuri . Ce semni&icaţie au indicatorii pro&itului în analiza tehnico-economică a producţiei agricole g #. + a" + a# = −@. 1 .5 Rez%"at )n acest capitol se prezintă trei sisteme agricole : vegetală .0ditura !II .Y Fatematici pentru economişti :culegere de problemeY 0ditura C14O2. Y Fatematici 513 Y 0ditura C0'04 .@ 6 .@# = −#M 8 − 5& @ + & "@ + & #@ 3 a + a" + a# δ# = a# . sunt : & c 6 & @J f 6 5* M 8 &"c 6 &"@J f" 6 "% M 8 &#c 6 &#@J f# 6 ? M ."@@ Cenuşă Nh. "..@.@( = −(M 8 = −@.. 0ne . (.